Norman u Owen

Norman u Owen

Rari nara televizjoni.

Xi hadd qalli li nhar l-Gimgha li ghadda, Norman kwotani fuq Xarabank dwar xi kumment li ghaddejt fuq Facebook.

Qalli kos hux Norman jirrispettak aktar minn Owen, ghax Norman kwota semplici kumment li ghamel Franco Debono fuq Facebook  filwaqt li Owen ilu sentejn jitkellem fuq Riformi fil-Gustizzja li kulhadd jaf li propona Franco Debono u ma jsemmihx, ma jikkwotahx.

Jiena ma kkummentajtx,  tbissimt u awgurajtilhom kollha – lilu, lil Owen u lil Norman –  rizq, paci u sliem. Mitt bniedem, mitt fehma . . . . Ahna lkoll ahwa Maltin . . . . .

Il-Hadd t-tajjeb lil kulhadd.

3 Comments
 • Road Map
  Posted at 08:38h, 01 February

  Qed jispekulaw li Joseph Muscat ha jibdel l-istatut tal-partit, ghal-ghazla ta deputy leader biex ikun jista’ jintghazel MP.
  Din xi wahda min dawk il-gimmicks tieghu? X’tahseb li tkun ir-reazzjoni generali jekk l-istatut jinbidel imma l-persuna maghazula xorta ma tkunx MP?
  Egg in face ghal min joqghod jahseb hazin fuq il-leader.
  Tzk tzk ukoll!
  Lydia Abela comes to mind.

 • charlie seracino
  Posted at 17:35h, 31 January

  Kieku ma kellhomx fiducja fik Franco, ma kienux jahtruk kif hatruk.

  Ovvja li rikonoxximent ta dak li qieghed taghmel ma hemmx ghal fejn inpogguh sponut go inkwatru mal-hajt imma kullhadd jaf li l-apprazzament hemm qieghed.