Niddefendi lil Carm

Niddefendi lil Carm

Time makes more converts than reason – Thomas Paine.

Kulhadd f’dan il-pajjiz illum jaqbel li fil-qasam tal-gustizzja hemm bzonn riformi kbar fuq l-mudell ta’ dak li kont ssuggerejt jien u li dawn ma kienux qed isiru.  Wasal z-zmien li nkunu maturi u nharsu ‘l quddiem. L-feriti biz-zmien ifiqu.

Jiena u Carm kellna mumenti fejn sfortunatament ma qbilniex. Fuq materji ta’ principju, ta’ riformi. U dawn affarijiet li jigru fil-politika. U jghaddu wkoll u l-affarijiet jikkalmaw. Min ikollu ragun u min ikollu tort u jista jkun ukoll xi ftit mit-tnejn ghax hadd  ma hu perfett. Fl-ahhar mill-ahhar ahna poplu zghir b’qalb kbira.

Sal-ahhar mumenti kont riluttanti li nivvota kontra Carm fil-Parlament, hija xi haga li ghamilt kontra qalbi, u ghamilt minn kollox biex nevita. Iddikjarajt minn hafna qabel sabiex tinstab soluzzjoni u m’ghamilt xejn minn wara dahar hadd. Ghamiltha biss biex niftah t-riq ghar-Riforma tal-Gustizzja li hassejt kienet qed tigi blokkata.

Jiena kelli f’mohhi li nimplimenta Riforma fil-Gustizzja li prezentajt fil-Parlament kif jaf kulhadd, imbaghad giet mehuda on board fir-Rapport Bonello u ta dan jien nirringrazzjah. Nhossha ingusta li gejt gudikat ngustament mill-partit minhabba nuqqasijiet ta’ ohrajn, pero’ biz-zmien is-sewwa jirbah zgur u hekk gara u hekk jigri.

Pero’ jekk xi had  jaghmel xi argument fil-konfront ta’ Carm, minn dawn li qed isiru fuq l-internet (kif jghiduli ghax jien ma narahomx),  li ghax xi hadd jtella’ ritratti tieghu fuq Facebook allura jkun narcissist jew ma nafx kemm difetti jaqlghulu, jiena nkun l-ewwel wiehed li niddefendi lil Carm u dan minkejja d-differenzi li kellna fil-passat. Iva niddefendi lil Carm ghax ghandu kull dritt.

Niddefendih ukoll mill-argument l-iehor jekk deputat jistax jippostja ritratt mgezwer go xugaman hdejn l-bahar. Mela deputat ma jmur jghum bhal kulhadd? U meta jmur jghum se joqghod bil-glekk!?

Wara kollox ahna lkoll ahwa Maltin.

Mela mhux kulhadd ghandu dritt jipposta ritratti kemm irid u kif jixtieq fuq Facebook ! Billi Carm tella dawn r-ritratti kollha u mijiet ohrajn fuq l-Facebook page tieghu ifisser li narcissist, skwilibrat jew ma nafx xiex! Dazgur li le! Ghandu kull dritt hu u kulhadd u jaghmel sew ghax Facebook ghalekk qieghed!

Qed ngib ezempju b’Carm ghax persuna kelli differenzi mieghu u li llum m’ghandix, ahseb u ara nies ohrajn li qatt ma kelli differenzi maghhom.

Niddefendih, sa certu punt, ghax wisq probabbli min ikun qed jaghmel dan l-argument ikun jiccajta u allura m’hemmx bzonn difizi ghax ahna lkoll ahwa Maltin.

cmb swimcmb(9)cmb(20)cmb(21)

cmb (13)cmb(11)cmb(32)cmb(10)cmb(15)cmb(33)

cmb(1)cmb(17)cmb(18)

cmb(2)cmb(16)cmb(8)

cmb(3)cmb(6)cmb(14)

cmb(4)cmb(5)cmb(22)cmb(30)cmb(31)

cmb(34)cmb(35)

2 Comments
 • blue titanium soldier
  Posted at 22:44h, 07 January

  Mhawx ghaliek Dottore well said.

  • M&M
   Posted at 15:15h, 27 January

   Welcome back :)))