Stil ta’ tmexxija

Stil ta’ tmexxija

 

Ghadha kif thabbret r-rizenja ta’ Marlene Farrugia mil-Partit Laburista.

Fil-legislatura l-ohra jidher li l-problema kienet l-istil ta’ tmexxijja. L-elettorat ikkonferma dan fil-verdett inappellabli  fl-elezzjoni 2013.

Pero’ fi zmien bikri f’din l-legislatura, bi gvern gdid fjamant wara hamsa u ghoxrin sena fl-Opposizjoni, qed nassistu ghal numru ta’ rizenji ta’ ministri, rizenji ta’ deputati mil-Partit, u numru ta’ reshuffles, ministri li jigu sfurzati jirrizenjaw u ohrajn li jirrizenjaw b’suppervja.

Jekk ftit snin ilu l-problema kienet l-istil ta’ tmexxija, issa x’inhi l-problema?

**************************************************************************** ****************************************************************************

****************************************************************************

Sadanittant fuq nota differenti, pero’ forsi relatata, Frank Psaila, li dejjem kien wiehed mill-moderati fil-P.N. gie kwotat minn gurnal lokali li qal hekk – ”L-arroganza tal-bieraħ għadma iebsa għal Busuttil tal-lum. Kont tismagħha ma’ kull min titkellem, “Dak il-Ministru kibritlu rasu; jaqlalek qalbek biex jagħtik appuntament; jara lin-nies dubbien.” ILLUM – 7 ta’ Novembru 2015.

”Issa Frank Psaila biex aktar ikun kredibbli ghandu jkollu kuragg li jitlob ghal gustizzja ma dawk li sofrew ingustizzji, anke fi hdan l-istess Partit, minhabba dik l-arroganza li hu qed jaghmel sewwa jammetti llum , u li jiena kont wissejt dwarha dak z-zmien stess.” – Franco Debono – illum

Nimmagina Frank jikkoncedi wkoll li dik l-arroganza halliet vittmi u ugigh – dik l-arroganza jien kelli l-kuragg nieqfilha dak z-zmien u illum kburi li ghamilt hekk, u l-poplu Malti, inkluz l-maggorparti ta’ Nazzjonalisti genwini japprezzaw li dak li ghamilt kien ta’ kuragg u fl-ahjar interess tal-pajjiz.

Imbaghad hemm ftit tghoddom fuq id wahda, li ghandhom skopijiet ohra. Sfortunatament peress li jaghmlu hafna hoss ma tindunax mal-ewwel li tant huma ftit li tghoddhom fuq pala ta’ id. Uhud li probabbli b’aktar moderazzjoni jistghu ikunu validi wkoll.

U ovvjament meta kont qed niffaccja arroganza ta’ dak t-tip ma tantx tasal bil-‘please’ u ‘thank you’, u nahseb illi llum, anke dawk li dejjem qablu mieghi fil-mertu izda kellhom xi riservi dwar l-metodu jifhmu illi jiena kont qed nirreagixxi ghal din t-tip ta’ arroganza li ddeskriva tant tajjeb l-habib tieghi Frank Psaila.

Nistaqsi lil Frank, jahseb li wasal z-zmien li ssir gustizzja mal-vittmi tal-arroganza?

2 Comments