Parir lil siehbi Owen Bonnici – z-Zejtun hemm hafna tgergir

Parir lil siehbi Owen Bonnici – z-Zejtun hemm hafna tgergir

Joe Hales huwa kunsillier Laburista u kulhadd fiz-Zejtun jaf kemm ihobb l-lokal u kemm jirsisti u jaghti qalbu ghall-gid taz-Zejtun.  Dawn l-kummenti huma mehudin mill-Facebook page tas-sur Hales. Hafna minn dawk li jikkummentaw huma maghrufa fiz-Zejtun bhala persuni li jhobbu l-lokal u jahdmu ghall-gid tal-istess.
Nhossni aktar komdu nghid dan fil-pubbliku halli hadd ma jghid li bghatt xi email, SMS jew xi komunikazzjoni u allura trasparenza m’hawnx isbah minnha.
Kultant, kif wiehed jista’ jara, aktar kemm politiku  jidher fil-media, l-kostitwenti aktar ihossu li int ‘l boghod u maqtugh minnhom u dan kif spjegajt fi blog ricenti. Jezistu kazijiet bhal fil-kaz ta’ Louis Galea fl-elezzjoni 2008, fejn aktar ma wiehed jidher fil-media anqas igib voti – Louis kien spicca ma telax minn zewg distretti wara li kampanja shiha jidher fil-media kuljum. Jien mill-banda l-ohra ma kont dehert mkien, qatt u gejt elett u allura qed nitkellem mill-esperjenza personali.
Ovvjament meta wiehed jitlaq r-residenza tieghu fid-distrett u jmur jirrisjedi band’ ohra jista jattira wkoll element ta’ tgergir mill-kostitwenti.
Jiena llum ninsab barra mil-politika u lili ma taghmilli ebda differenza pero’ xtaqt nigbed l-attenzjoni lil habib tieghi Owen. Qed nghid dan kollu ghax z-Zejtun huwa lokalita’ li nhobb ghax ghandi wkoll hafna familjari, qraba u hbieb.
 . . .. . .. . .. ……………………………………………………………………………………………. .. . .. . … .. ….. … .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .
Joe HalesTiehu gost tara fuq it television u taqra bir restawr li qieghed isir madawar Malta kollha. Il-Parrocca taz-Zejtun qieghda tibki ghal restawr. Scaffolding li tpogga fil-genb tal istess Knisja madwar seba snin ilu hu ta` gerha ghal bini barokk tal -istess parrocca u l-lokalita. Jidher li dan li scaffolding se jdum hemm ghal numru akbar ta` snin peress li jinghad li l-Parrocca ma ghandhiex flus biex taghmel ir-restawr mehtieg fuq dan il-bini ta` importanza nazzjonali. Possibli li d-Direttorat inkarigat mir Restawr fi hjdan il Ministeru tal-Gustizzja,Gvern Lokali u Kultura ma jistax jghin biex dan il-bini mill isbah ma jkomplix jitmermer? Possibli z-Zejtun hu tant xortih hazina li anke uliedu ma jaghtux kasu?

Comments
Kevin PaceKevin Pace Proset guz ghalina hadd m ghandu mid dera ux
 
Sean ChircopSean Chircop Veru hasra, sew qed tghid Joe Hales. tara l-gvern ilu jirrestrawa binjiet u knejjes madwar Malta kollha…. u gojjel bhal Knisja Parrokkjali taghna tibqa’ f’dak l-istat. U la mhux se jibda ghalissa restawr ahjar inehhu scaffolding ghax jaghti dehra ta’ telqa.
Etienne SchembriEtienne Schembri Prosit. Hafna flus mill-Ewropa u z-Zejtun jiehduh for granted ghax fortizza laburista u ghadhom jahsbu li ghadu jinhass nukleu ta’ differenza bejn il-politika u l-knisja imma forsi gahdhom ma fehmux li z-Zwieten wkoll ghandhom ghal qalbhom il-patrimonju taghhom.
Paolo CumboPaolo Cumbo Ahna min dejjem,konna ninsijien.
 
Maria DesiraMaria Desira Skuzani Paul ma nahsibx li minn dejjem kien minsi nahseb li inti tiftakar jobs u djar hadu iz zwieten….. Nieqaf hawn nselli ghalik
Paolo CumboPaolo Cumbo Inselli ghalik.
Joe HalesJoe Hales Jiddispjacinu Pawl mhux min dejjem konna minsijin, kieku kien hekk iz-Zejtun ma ghandux l-akbar ammont ta` Housing Estates li jammontaw ghal 4.
Golu SpagnolGolu Spagnol sewwa najd jien biex jindew bijna tajbin mur kellem il xi hadd ma jidru imkien .
 
Paolo CumboPaolo Cumbo Ftakru fina,ghax gej xi hadd,mil-familja,rjali,Joe.
Lorry ChetcutiLorry Chetcuti Skur li ma sarux bis sahha tal kunsil mhux hekk
Etienne SchembriEtienne Schembri Lorry din mhux xi haga li ghandu x’jaqsam maghha l-kunsill. Anzi l-kunsill nahseb li ilu kawt li ma talabx li jitnehha l-iscaffolding (ghax ghal qalbu ghandu l-patrimonju Zejtuni)
Lorry ChetcutiLorry Chetcuti Jien mhux ghal iscaffolding ghetlu ghal hausing estates
Joe HalesJoe Hales Lorry Chetchuti x ghandhom x jaqsmu il hsg estates mal Kunsill Lokali? Dawk inbnew fis snin 70 u 80 bis sahha ta` Wistin Abela fi zmien gvernijiet laburisti . Il Kunsilli twaqqfu fl`1996.
Golu SpagnolGolu Spagnol xsar izjed wara 70 u 80 iz zejtun sur hales
 
Lawrence CiantarLawrence Ciantar Din mhux ta bormla JOE ???
Joe HalesJoe Hales Ta Bormla qieghda tissewwa mill Ministeru tal Infrastruttura u aghmel sew il Ministru Joe Mizzi li haseb f`din il Parrocca. Jien irreferejt ghad Direttorat tar restawr li jaqa` taht il Ministeru Tal-Gustizzja, Gvern Lokali u Kultura. Ha nkun car. Il ministru perswaz li jaf f`liema stat jinsab dan il-bini.
Lawrence CiantarLawrence Ciantar DAN PAJJIEZ WIEHED U GVERN WIEHED ???
 
Renato SpiteriRenato Spiteri ghax ma stidintux ir regina izur il knisja joe kienet tkun lesta fi ftit granet bhal ma saru affarijiet ohra lollll
Joe HalesJoe Hales Renato, Camilla se tarah li scafolding zgur mhux forsi.
Golu SpagnolGolu Spagnol imma fejn halejtu kif kien mhux ha tarah
Renato SpiteriRenato Spiteri ma nahsibx joe li ha tarah ghax kif saru it toroq min naha ta san girgor gejja u liscafolding ha jkun moghoti siehbi.
Joe HalesJoe Hales Ghandek zball kbir Renato.
Renato SpiteriRenato Spiteri heq memx xtamel hux siehbi. jalla tarah mela forsi tiehu naqa azzjoni hux
Anton AquilinaAnton Aquilina Hu tal biki li kapulvur hekk kbir qed jithalla f dan l istat u tal biki aktar li hawn min hu konxju u jista jghin u mhux jghati kas biex jigi trangat dan il katidral tal lvant kapulavur tal gafa. Naqbel mieghek joe prose
Charles DebonoCharles Debono Prosit hafna Joe. Ghandhom jiehdu l-ezempju ta’ sehibhom Joe Mizzi li sab flus biex tigi rrestawrata l-knisja ta’ Bormla. Veru zvinturati ahna minn kollox.
Dillon BugejaDillon Bugeja M’hemmx balzmu aqwa ghal Omm milli jkollha l-uliedha madwarha u li jindukrawha. Ninghaqad ma’ Joe u nappella l-ulied Zwieten biex jinghaqdu u jaghmlu opra KBIRA denja ta’ ulied, jigifieri li jduru u jsebbhu l’OMMHOM il-Knisja tal-gebel u tar-ruh. Barka.
Jimmy SpiteriJimmy Spiteri Prosit Joe arukaza 3 ministri zwiten u allajbirek hatt ma mahmel xi haga ghal din gawhra li ghannha is saut ta malta,qeda taqa bicciet,ghamlu xi haga qabel majkun tart wisq
Rita AxisaRita Axisa Ftit tal-granet ilu Joe inti infurmajtna b’xi toroq li se jkunu rrangata fil-madwar tal-iskola sekondarja taz-Zejtun. Il-ghaliex Triq L-Arcipriet Degabriele thalliet barra?? Gew irrangati toroq li zgur ma kienux aghar minn din it-triq u dawn imissu
 
Raymond Zahra PutraRaymond Zahra Putra 3 Ministri ghal xejn ghandna r rahal, issa min irid jiehu ghalih jiehu, jien dejjem hekk kont nghid dak li jkun.
Raymond Zahra Putra's photo.
Victor Rose FarrugiaVictor Rose Farrugia Raymond Putra 3 Ministri mħux għal xejn. Għandna r rahal. Ima għall 4 ta Madwarhom
 
Jimmy SpiteriJimmy Spiteri Jien ghalijjha insult kontra iz zwiten,mela ma tawx il kas tal karba taz zwiten u ghax gejja wahda barranijjha nirrangaw it toroq min fejn ha taddi
Katy TantiKaty Tanti Prosit nispera li jkun hawn xi hadd li jghin inhobb art twelidi joe
Franco ZammitFranco Zammit ghajt lil mr owen dak mhux bhalu ax sparixa mir rahal joe
 
Raymond Zahra PutraRaymond Zahra Putra Issa sta ghalina il Laburisti biex naraw min veru qieghed jahdem ghar rahal, jew biex jippoza ghar ritratti biss. Ejja ndahhlu demm gdid, u nehilsu mill arroganza ul kobor tal irjus ghal xejn.
Michael NaudiMichael Naudi ma qal xejn l arcisqof ?, joe
Raymond Zahra PutraRaymond Zahra Putra U hallikom mill arcisqof, ahna lil min tellajna bil vot taghna ghal xejn. Dak l argument
Franco ZammitFranco Zammit hek hu demm gdid iridu viva dr grixti
10 Comments
 • lilian
  Posted at 14:17h, 17 November

  u inthom tahsbu li l knisja m ghandiex biex thallas ir restawr????perezempju jistghu jghiduli ghaliex 2 kunventi wiehed minnhom fih daqs pjazza kbira ghalxejn biex hemm 4 sorijiet.ma tghidx qed jintuza bhal qabel biex izommu t tfal.jien ghalija messhom ibijugh u jkollom biex jibnu knisja ohra mhux jirrestawrawha biss.

 • Stephen
  Posted at 12:30h, 17 November

  Ivvutajt ghal-bidla u mhux qieghed nara bidal ta xejn. laqgha tal-barrani. Ghax gejja Camila ghamilna it-toroq li se tghaddi minna hi biss u t-toroq li nuzaw kuljum precet se jithallew kif inhuma. Kien sar plejtu meta girt ir-regina l-ahhar u saru it-toroq li se tghaddi hi, ma inbiddel xejn. Elezzjoni ohra tasal.

 • Tat-tielet distrett
  Posted at 19:35h, 16 November

  Jirringrazzja lil Franco Debono li hanin ghax iz-Zejtun u Wied il-Ghajn huma mixghulin u rrabjati hafna iktar minn hekk.

 • Carmel Gafa
  Posted at 19:33h, 16 November

  Il-kummenti mill-facebook jidhru li huma kummenti genwini u gejjin minn nies kif qed tghid tajjeb Dr. Debono li ghandhom ghal qalbhom il-wirt kulturali ta’ rahal twelidhom u hija hasra li l-Ministru responsabli mill-kultura li kienu huma stess li tellghuh fil-parlament mhux qed jaghti widen taghhom.

 • Zejtunija
  Posted at 18:51h, 16 November

  Il-Membri parlamentari u l-ministri iridu jzommu f’mohhom li s-siggu li jokkupaw fil-parlament hu misluf lilhom u li qedghin jokkupaw il-posizzjoni li ghandhom grazzi ghalina li vvuttajnilhom.

  Inutli li joqghodu jidhru fuq it-televixin jekk ma jisimghux il-krieb tal-kostitwenti taghhom.

 • Janice
  Posted at 12:12h, 16 November

  Vera li mar joqghod il-Belt?

 • Janice
  Posted at 12:11h, 16 November

  Owen please note!

  • Tat-tielet distrett
   Posted at 19:38h, 16 November

   Forsi ma tafx kif permezz ta’ dan l-artiklu l-Ministru jbiddel ftit ir-rotta. Parir tajjeb tajtu Dott.

 • P borg
  Posted at 11:28h, 16 November

  Minsijja u mhux stmati. Mela ghalhekk ha jgibu r Regina biex jaqtawlna l-ghatx bil-perzut!

 • Kurt
  Posted at 11:18h, 16 November

  Min iwegga jghid ahhhh !!