Tghanniqa

Tghanniqa

ch grPoezija li kont bdejt nikteb wara li kont avukat difensur fil-kaz Daboma Jack, kaz allegatament ta’ razzizmu  li nghata coverage qawwi mill-media u li spicca bil-persuni akkuzati jitghannqu, u li kkonkludejt llum 12 ta’ Novembru 2015  f’gheluq l-Valletta summit dwar l-Immigrazzjoni.

 

Tghanniqa dewwbithom

F’doppja spirali nisgithom

 

Tghanniqa wahhdithom

Mhux lejl ‘qas nhar

F’zerniq gdid helsithom

 

Tghanniqa dawwlithom

Il-mizien tal-gustizzja bilancjat

Sabiex x-xabla ma ntuzatx

 

Tghanniqa ghaqqdithom

Nixxfet, ghasret l-kelma

Li kienet firdithom

 

Mhux din l-melodija li maghha jizfen l-holqien

Mhux jitbattal l-ewwel qamar

Imbaghad jerga’ jimla shih

 

U mhux minn dawl ta’ xemx li tizreg

Werqa tarja tpingi dell

 

Mhux l-istess bahar li jifred, jghaqqad jerga l-istess gnus,

Mhux fruntieri illi jbeghdu t-territorji, jressquhom lejn xulxin !

 

 

Ghax mhumiex dawn differenzi

Izda kumplimenti ta’ xulxin

Noti wahidhom stunati

Izda sinfonija minsugin

 

Franco Debono 12 ta’ Novembru 2015

L-Belt Valletta

16 Comments
 • Anna Corrado
  Posted at 20:36h, 15 November

  Prosit Dr. Debono, mhux talli m`ghandix dubju li int avukat mill-aqwa, imma taf ukoll tikteb poeziji mirquma u bis-sens.

 • Trevor Żahra
  Posted at 19:10h, 13 November

  Sabiħa din it-“Tgħanniqa” Franco. Jiena dejjem emmint li l-letteratura għandha tkun sempliċi “fil-wiċċ” imma profonda “fil-qiegħ”. PROSIT.

  • Franco Debono
   Posted at 10:06h, 14 November

   Grazzi Trevor. Hsibijiet sinciera.

 • HP Sauce
  Posted at 21:44h, 12 November

  You have earned our respect many a times dear dr.Franco Debono, with this poem, you have sealed it for good.

 • Ri
  Posted at 21:32h, 12 November

  Prosit u grazzi talli qsamt din il-poezija maghna

 • Joyce
  Posted at 21:21h, 12 November

  Ma niflaħx nissarram iżjed;
  Ma nistax noqgħod moħbija.
  Hallin’ ngħajjat ftit fil-beraħ:
  O xi ġmiel ta’ poeżija!

  Kemm tqanqalni, għażiż Franco;
  kemm nixtieq niltaqgħu ftit.
  F’kitbietek biss insib ftit sabar;
  b’dehrtek biss jiġin’ l-aptit.

  M’għandix ħin intawwal iżjed;
  x’nagħmel għandi wisq mhux ftit.
  Tħallinix nixxennaq iżjed,
  għax kuljum qed noħlom bik!

  • Franco Debono
   Posted at 03:09h, 13 November

   Satire? Sarcasm? Why not!

   • Joyce
    Posted at 08:24h, 13 November

    U le, fejn int sejjer b’rasek!
    Għalkemm tort m’inix ħa ntik.
    Niżgurak li jien ġenwina;
    Qalbi tfur jien għandi bik.

    Dak iż-żmien ma jdumx ma jasal
    meta nkunu ta’ xulxin.
    Il-futur ħadd m’hu se jbiddlu;
    hekk miktub: dak hu d-destin.

    • Franco Debono
     Posted at 11:37h, 13 November

     More sarcasm and satire. Why not! Freedom of expression . . .

 • Marco Vella
  Posted at 21:16h, 12 November

  Hsibijietek mirquma f”kitba preciza hija adattata immens f’dawn il granet fejn kienu qed jigu diskussi materji importanti relatati mal-immigrazzjoni.

  Prosit

 • ANTON FALZON
  Posted at 21:08h, 12 November

  Proset dejjem Franco 😀

 • Jimmy
  Posted at 21:00h, 12 November

  M’hawn ghalik dottore kemm int tajjub, taf tiktib il-pozijja ukoll jewilla

 • tania bartolo
  Posted at 20:29h, 12 November

  proset franco. haqqek tghanniqa u bewsa.

 • Onesta
  Posted at 20:18h, 12 November

  Please stick to your day job.

 • Brian
  Posted at 20:12h, 12 November

  Proset hafna

 • Bewsa
  Posted at 15:51h, 12 November

  Ma nafx nikteb poeziji bhalek, u ma nafx nesprimi li nixtieq nghidlek, imma nibghatlek tghanniqa u bewsa ghax vera mlejtli qalbi.
  Prosit Franco, bexxaqtilna t-tieqa li tghati ghal-qalbek biex niskopru s-sbuhijja li hemm go fik.
  xx