Libell Kriminali u Talbiet Zghar

Libell Kriminali u Talbiet Zghar

Naqsam maghkom xi ftit hsibijiet.

Illum l-aktar ahbar importanti fuq skala internazzjonali kienet l-laqgha tal-Bank Centrali Ewropew,  pero’ wisq probabbli waqt li s-swieq finanzjarji madwar d-dinja kienu jistennew l-ezitu b’nifishom maqtugh, qrib tliet kwarti tal-popolazzjoni lokali ma kellomx  idea x’kien qed jigri fil-pajjiz. Diskussjonijiet fuq  miljuni, biljuni ta’ ewro, mhux propju materjal tat-Tribunal tat-Talbiet Zghar.

Lokalment, fil-gustizzja ahbar dwar libelli kriminali u l-ohra dwar t-Tribunal tat-Talbiet Zghar.

X’nahseb?

Libelli – dak li ghidt fil-Parlament fl-2011, tnehhija kompleta tal-libell kriminali flimkien ma’ revizjoni minima fl-ammont tad-danni wara ghoxrin sena minn meta gew stabbiliti.

Dwar t-Tribunal tat-Talbiet Zghar nerga’ ntenni wkoll dak li ghidt fl-2011. It-Tribunal presedut minn avukat li fil-ghodu jipprattika bhala avukat u wara nofsinhar jiddieciedi l-kawzi. L-individwi li ppresjedew nemmen qdew d-doveri b’serjeta’ kbira, pero’ n-natura tal-bniedem hija dik li hi, inoltre nghixu f’pajjiz zghir fejn kulhadd jaf lil kulhadd, u l-klijentelizmu u nepotizmu pjaga nazzjonali.

Bizzejjed kellna kontroversji fuq hatriet u problem ta’ gudikanti, u kumplikazzjonijiet u dan fejn ghandek magistrati u imhallfin.

Fil-principju u specjalment f’pajjiz tant zghir  qatt m’ghogbitni l-idea ta’ avukat li fil-ghodu ghandu l-prattika tieghu u wara nofsinhar jaghmilha ta’ gudikant. Dejjem emmint li dawn l-kawzi jistghu jingabru u jkunu decizi minn magistrat bil-protezzjoni kostituzzjonali u salvagwardji ta indipendenza u imparzjalita li ggib maghha l-kariga. Opinjoni umli tieghi.

U allura dik diga’ problema. Li imbaghad pero’ izzid l-fakulta li f’dawn t-Tribunali jaghtu decizjonijiet ex tempore tinkwetani aktar.

Ezempju – zewg avukati kellhom argument jahraq f’awla u  siegha wara sabu ruhhom quddiem xulxin fit-Talbiet Zghar, wiehed difensur, l-iehor gudikant li jrid jaghti gudizzju ex tempore, jiggifieri dak l-hin stess minghajr ma jimmotiva s-sentenza. Kawtela, prudenza, indipendenza u imparzjalita. Jekk nnaqqru dawn nzidu, mhux nnaqqsu l-problemi. Fid-direzzjoni l-ohra hemm horrox borrox, anything goes u tal-amateurs.

Dejjem emmint f’gustizzja li filwaqt li ma tkunx ghazziena, tiehu l-hin taghha u ma tkunx ghaggelija zzejjed. Gustizzja ghazziena hazina, gustizzja ghaggelija aghar. Irridu gustizzja ta’ kwalita’.

Nahseb li l-mizuri li qed jigu introdotti b’mod generali huma f’dik d-direzzjoni pero’ wiehed irid joqghod attent ghax kif jghidu the devil is in the detail.

Nemmen ukoll illi l-libel kriminali huwa ferm aktar importanti mit-Tribunal tat-Talbiet Zghar u nheggeg ghal darb’ohra l-bidliet necessarji fil-Ligi

3 Comments