Riforma Debono (2) – Konferenza nazzjonali dwar l-Gustizzja

Riforma Debono (2) – Konferenza nazzjonali dwar l-Gustizzja

 Kif ktibt fti tal-granet ilu se nkun qed nikteb sensiela ta’ Blogs li jezaminaw xebh bejn r-Riforma li porezentajt jien fil-Parlament li lahqet l-qofol fil-Mozzjoni Privata (Novembru 2011), u r-Rapport Bonello. Illum f’gurnal lokali fil-fatt din giet msejjha r-Riforma Bonello-Debono, minhabba xebh konsiderevoli ta’ aktar minn hamsa u zebghin fil-mija. Wiehed mis-suggerimenti li kont ghamilt kien propju li tittella’ Konferenza Nazzjonali dwar l-Qasam tal-Gustizzja u kont ghidt hekk :

Private Members’ Motion-Mozzjoni 260-Mozzjoni dwar il-Qasam tal-Gustizzja-Mozzjoni tal-Onor.Franco Debono-Seduta 489-Parlament ta’ Malta-12 ta’ Gunju 2012/

”Ftit taż-żmien ilu l-editorjal tal-ġurnal “The Times” kien issuġġerixxa li ssir konferenza nazzjonali dwar il-ġustizzja, partikolarment dwar il-ġustizzja kriminali.  Jien intenni din is-sejħa tiegħi li ssir konferenza nazzjonali dwar il-ġustizzja.  Naħseb li din hija idea tajba, u se nagħmel suġġeriment ieħor, li titwaqqaf task force fi ħdan il-Korp tal-Pulizija sabiex jittieħed stocktaking tas-sitwazzjoni.  Kif għedt, imxejna ’l quddiem, però ejjew nieħdu stampa sħiħa tal-Korp illum sabiex imbagħad ovvjament naraw kif nistgħu nimxu ‘l quddiem. Se nagħmel suġġeriment ieħor kif nistgħu nimxu ’l quddiem u se niġi għat-tieni punt ta’ din il-mozzjoni, is-separazzjoni bejn il-funzjonijiet investigattivi u dawk ta’ prosekuzzjoni fil-Korp tal-Pulizija.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.