Of the past and the future

Of the past and the future

A general rule of practical application :

”A government that does not keep in mind why it won the previous election runs a serious and great risk of losing the next.”

 

14 Comments
 • Il-festa ta Birzebbuga
  Posted at 08:10h, 02 August

  Shame on you minister!
  Birzebbuga festa and we are left in the dark.
  Shame on you Minister!

 • JaaaAAQ
  Posted at 20:18h, 01 August

  Raw lil Bebbe ma dik, jaqq ma dik li meta tikteb mhux dejjem tghid l-affarijiet kif inhuma, imma kif timmagina li huma hi.
  Rawh maghha u qalu li jemmen kull ma tghid hi u biex jaxxaqa jirrakuntah lil haddiehor.
  Qalu li anki hi tikteb li jghidila Beppe ghax jaqblilha temmnu avolja taf li bhala mhux dejjem jghid l-affarijiet kif ikunu, imma hekk jaqbel ghilihom it-tnejn. Allura jwensu l-xulxin u jorgazmaw flimkien iwaddbu il-mibgheda u l gideb fuq min ikunu jridu jhammgu.
  Jien nisma bilfors imma nemmen jekk irrid u tajjeb li tkun taf dott li hemm min qed jghamel min kollox biex ihammgek.
  Ifittxu kemm ifittxu mhu ha jsibu xejn zgur u l insinwazzjonijiet huma biss biex juru kemm m ghandhom xejn konkret.

 • Ghajma zaqqi
  Posted at 19:55h, 01 August

  Ha jorhos il-gas. Tajjeb. Mela ha nitkellmu fuq hekk issa u ninsew l-iskandli li ghadejjin bhalissa.

 • Oh int!!
  Posted at 19:33h, 01 August

  Minister Owen Bonnici gave former acting police commissioner Ray Zammit a slap on the hand.
  Owen said. ” O int tergax!! “

 • Gvern li jisma'
  Posted at 14:57h, 31 July

  Government considers Cottonera for ‘American University’ campus

 • Gurdien xih
  Posted at 14:06h, 31 July

  Ahna r-residenti ta l-Imqabba mwerwrien bl’ammont essagerat ta grieden li jinsabu jghixu maghna fit triq taghna.
  Ma tistax tixref mil-bieb ta barra bla ma jghaddilek il-hsieb li tista tiltaqa ma xi gurdien ikrah u nkallat li jista’ jahsdek.
  Qed nikteb hawn forsi xi qalb tajba tisma u tghamel xi haga.

 • Animal lover
  Posted at 23:03h, 30 July

  Jien inhobb hafna l-annimali u kienet ahbar sabiha hafna li ha johrog il- permess biex ikun hawn cimiterju ta l-annimali.
  Pet isir parti mil-familja u meta jigi nieqes ihalli hafna niket warajh u l-ahhar haga li jkollha bzonn il-familja hija l-problema ta fejn ser tidfen lil-pet.
  Issa grazzi ghal din l-inizjattiva dan ha jkun possibli.

 • Power and information supply
  Posted at 15:03h, 30 July

  Kif tista’ tafda gvern bir-responsabilta tad-dawl, meta qed ihallina fi dlam ta’informazzjoni.

  http://www.independent.com.mt/articles/2015-07-30/local-news/PN-calls-on-Attorney-General-to-investigate-contracts-signed-by-government-with-Electrogas-6736139726

  Bhal-grecja jigrilna, u bhal ma hallewna nfendu ghal-rasna fuq il-problema tal-emigranti, jhalluna nfendu ghal-rasna meta l-kaxxa tkun messet il-qiegh.

 • Young Lad
  Posted at 22:27h, 29 July

  Nixtieq li permezz tal Blog tieghek nghid proset lil guvnott qalbieni li salva tarbijja meta zelqet min dirghajn nannitha ghal gol bahar.
  Kien mument ta panik u tkexkix li pero spicca b wicc il gid grazzi ghal guvnott qalbieni li bla ma qaghad jahsibha, qabez biex isalva lil dak l anglu.
  Prosit ghaziz guvnot, Int Zghazugh bqalb kbira.

  http://www.independent.com.mt/articles/2015-07-29/local-news/13-year-old-saves-infant-from-drowning-at-Gozo-s-Marsalforn-bay-6736139674

 • Lina
  Posted at 21:23h, 28 July

  http://www.independent.com.mt/articles/2015-07-28/local-news/Overcrowding-on-buses-a-tragedy-waiting-to-happen-6736139589

  Ma nistghux nibqghu sejrin hekk ahna. L-ewwel kellna l-arriva li gejja gejja u ma tasal qatt u issa hawn de Leon li ghandhom problemi arrrrr min ta qabilhom.
  Tgergir fuq it-trasport pubbliku, tgergir fuq it-traffic essagerat u l-ministru Mizzi ghadu jghidilna l-fairytales.

 • Anthony Mifsud Bonnici Giordani
  Posted at 11:17h, 28 July

  ”A government that does not keep in mind why it won the previous election runs a serious and great risk of losing the next.” Also a great risk if a chunk of voters that sustained the government are not listened to their cry or being neglected.