Franco Debono – silta mid-Dikors Parlamentari 13 ta’ Lulju 2011- ‘Wasal iz-zmien li titwieled Kostituzzjoni gdida’

Franco Debono – silta mid-Dikors Parlamentari 13 ta’ Lulju 2011- ‘Wasal iz-zmien li titwieled Kostituzzjoni gdida’

 13 ta’ Lulju 2011 fil-Parlament – kwazi sentejn wara gejt mahtur biex immexxi dan l-process ghal Kostituzzjoni gdida li jien stess kont issuggerejt.

” . . . . .  Wasal iż-żmien għal riformi politiċi ta’ ċerta entità f’din is-soċjetà li qed tinbidel. Wasal iż-żmien li titwieled il-Kostituzzjoni ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, ta’ Malta Ewropea, li tirrifletti l-istadju tal-iżvilupp demokratiku f’pajjiżna.  Wasal iż-żmien li nidfnu għal kollox il-mudell taż-żewġ tribuijiet li jokkupaw territorju wieħed u nsaħħu l-identità ta’ poplu wieħed b’fehmiet differenti.  Wasal iż-żmien li titwieled il-Kostituzzjoni ta’ Malta Ewropea b’istituzzjonjiet iktar b’saħħithom u iktar sodi li jissombilizzaw lil dan l-Istat.  Is-sistema tagħna hija sistema parlamentari, u ma nistgħux inħaddmu mudell presidenzjali mingħajr is-salvagwardji ta’ dik is-sistema presidenzjali.  Fis-sistema presidenzjali għandek elezzjoni separata għal-leġislatura.  Fl-Amerka għandek elezzjoni separata għall-kungress, li mbagħad jaġixxi ta’ check and balance fuq l-eżekuttiv, u allura fuq il-karta nistgħu ngħidu li s-sistema tagħna hija sistema parlamentari.  Hemm bżonn li nkomplu nsaħħu ċ-checks and balances fis-sistema tagħna ħalli din tibqa’ b’saħħitha. 

 

Sur President, fis-sistema tagħna l-indipendenza tal-ġudikatura tagħna hija soġġetta wkoll għal checks and balances mil-leġislattiv, u allura jien nemmen li jekk inħallu dawn iċ-checks and balances jitmermru bejn it-tliet organi tal-Istat, ikollna biss demokrazija fuq il-karta.  Bla dubju ta’ xejn għandna bżonn parlament iktar b’saħħtu u awtonomu.  Hemm bżonn li l-iStanding Orders ta’ dan il-Parlament jinbidlu biex jiġu jirriflettu r-realtajiet tal-lum, u li l-Parlament ikollu mezzi ta’ komunikazzjoni aħjar.  Nemmen li d-demokrazija hija bbażata wkoll fuq konċett li ħafna drabi neħduh for granted; elettorat informat u edukat.  L-issues politiċi tal-lum huma komplessi u speċjalizzati, u r-rwol tal-media li tinforma lill-pubbliku u żżomm lill-elettorat informat huwa fundamentali u jifforma parti integrali intrinsika mill-proċess demokratiku. . . . .”

59 Comments
 • Keith Davis
  Posted at 20:14h, 15 November

  Fejn hu Franco Debono illum? Mid dehra ghed jghogbu kollox li ghed jaghmel dan il gvern. Kull pass li kien jaghmel il gvern liehor xejn ma kien jghogbu.
  Nixtiequ ahna inkunu nafu kif jahsiba fuq il bejgh ta citadinanza. Issa ma jaqbillux jitkellem ghax jibza li jitlef postu.
  Jew titkellem dejjem jew qatt, mhux meta jaqbel lilek.

 • petrus
  Posted at 13:21h, 03 November

  Franco, x sar minnek. Kif sparixxejt? Kif ma ghdekx titkellem fuq xejn? L istil ta tmexija ta joey possibbli jghogbok? Jew issa ghlaqt halqek ghax hadt li ridt. Kont emmintek qabel imma llum jiddispjacini li dhaqt bija. Int l ghamiot ghamiltu ghll iteressti tieghek u mhux minhabba il krizi ta demokrazija li kont tghid li kien hawn. Illum veru resqini lejn dik is si4wazzjoni. Ma tarax xi gralu norman vella? Caw franco.

 • ipokrita
  Posted at 16:43h, 21 October

  aw sabih… x sar minnek???

  kif tahseb li sejjer dal gvern issa?? lahaq l istandards tijak??? minti tidher mkien bhala kritiku. issa kollox sew ehh purcinell. ax issa hadt li ridt hux… laqii u korrott u gakbin… alla kbir u jrodlok lura ta li amilt il pajjizna. kollox fuq il kuxjenza tijak li se jigri taht dal gvern.

  awguri.. grazzi pn talli ma tridx taf bit tlett l ikbar gakbini u laqin ta malta.

  i love pn.

 • blue titanium soldier
  Posted at 19:44h, 09 September

  jien ma nafx dot imam vera qighed ninkwetani, taf khem ilni nibatlek sms’s u thallini bla risposta? xgralek xahaga? jew forsi dejjaqtek bxahaga? jien blikbar serjeta ninsab imhawwad, il blog bah, il mobile caw ukol sa anka stindintek biex tigi gurnata ghal kwiet mieghi fejn zgur mu ha jigbidlek itratti had u hallejtni bla risposta ukoll. insomma dot inti taf jien min naha tieghek lest li nejnek fkul ma jkollok bzonn issa minnhek jonqos

  bhas soltu inselli ghalik brispett u hbiberija

 • blue titanium soldier
  Posted at 19:48h, 21 August

  Franco Debono
  Aug 04, 2012 @ 09:05
  ” i hope the PN is not heading, unfortunatly to a repeat of the 1996 defeat when Austin Gatt was also in charge. I repeat : UNFORTUNATELY. because the PN is still best alternative, if some people realise their time is up”

  that day you was the blue and was the titanium soldier, do you still have the same feelings towards P.N. ?

  Best regards as usual 🙂

  • Vigilant
   Posted at 01:51h, 22 August

   Aw Blue Tits as the saying goes:)
   Iz-zmien issajar il-bajtar
   The PN needs time to shake away the Evil Clique that had Hijacked the Party. Hopefully even for the benefit of our country the process for a healthy recovery with HONEST people will start. But it will take time as the nasty ones are still hanging on!

 • 2 weights 2 measures
  Posted at 22:59h, 20 August

  Ma bsartekx gifa. Nafek Franco ghax kont 6th form mieghi.

  Nerga ntenni, ma bsartekx gifa li malli rrikattatek hassart il-kummenti li qalitlek li offendewha. Thallihiex twerwrek. Wara kollox, she said she was going to proceed notwithstanding whether she had a case against you or not.

  Currently she’s boasting of having gotten her way – that of shutting you up. She’s saying that you’re afraid of her and she’s posting using other aliases on her blog to make it appear as if other people are agreeing with her!

  Please Franco, try to do something for the sake of freedom of speech in Malta. You’re the Law Commissioner, you can dictate as to what is according to the rules and what is not.

  Daphne doesn’t bother me much by herself.. what bothers me is the impression she gives on our country. It seems like we’ve gone 50 years back. Those times the PN used to give a bad impression of our country through diplomatic means, now this cheap woman is trying to do it through the internet. And I am sorry to say but she appears to be succeeding.

  • debuffo
   Posted at 20:11h, 28 October

   dream on Franco will try to do something about the freedom of speech in Malta.

 • Blue titanium soldier
  Posted at 17:42h, 20 August

  Ghaziz habieb tieghi Franco,
  Hemm xi post gdid, prova wahda fuq il politika jew xi haga ta l 80’s peres li in nies tal passat regaw qed jisemmew flahbarijiet.

  Grazzi u bhas soltu inselli ghalik 🙂

  • Pitirross
   Posted at 16:28h, 21 August

   Blue….jiddispjacini nghidlek li inti bqajt tal-80s ghax wehilt fil-passat wahda nobis bhall-miskin vici kap tieghek beppe! Uwa veru mill-80s……ghax malta ilha minn dak iz-zmien ma tiehu ruh u nifs! Mur orqod blue u hallina nghixu.

 • Paprika
  Posted at 00:20h, 20 August

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/08/the-law-commissioner-a-disgraceful-slur-on-the-good-name-integrity-and-judgement-of-those-who-voted-labour/

  One day she is upholding free speech and dissing the Anti -Cyber haressment petition .The next day she is howling like mad when the shoe is in the other foot. Now who was it that not so long ago was posting pictures of strait jackets on her blog, which picture were being copied and pasted on the facebooks of her most loyal of lapdogs?

 • full circle
  Posted at 00:09h, 20 August

  ”Free speech” a la Daphne;

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/08/what-a-terrific-professional-public-relations-officer-for-the-malta-science-and-technology-council/

  Dear Red Patterned Chinese Jar, as your friend Fatso Beck is wont to say – if you dip your dainty trotter in the pond , expect to get it a wee bit wet.

  In the meantime , you should take care about what you post on your blog and newspaper columns re your family life and your unique pedigree,.You can’t scream ”libel” when people post titbits about you or those close to you, Not when you willingly made such titbits public knowledge on your own columns over a couple of decades of public scribbling anyway. If you do not want your readers to throw such titbits back back at you, your best option is to stop using your writing as therapy and letting the cat out of the bag in your column every time your personal life takes yet another nose dive. People living in glass houses, should not be in the front line to throw stones and dung on others. They should also draw the curtains before they undress.
  ”He who is without sin be the first to throw the first stone”

 • sarkozy
  Posted at 10:11h, 17 August

  dcg is sahhara-…..qed tappoggja lil helga ellul qisha fridge ta’ l- indesit li ma jistax jinghalaq – tghir ghal marlene mizzi u lara boffa ghax dawk stars- dcg kemm int kerha ghax rajt ur ritratt li gab natius. ghandha koxxa qisha ta tYson butcher. issa qed tehodha ukoll kontra s sur victor borg ghax m ghadux ihaddem il kumpanija ta zewgha.

 • tac comba
  Posted at 10:04h, 17 August

  sur debono jk jogbok tista tibatli inumru tijjek ax andi storja dwar wahda avukat li taf inti u smajt li em min andu ritrati ukoll din wahda qalu li kunjoma spiteri

 • joe camilleri
  Posted at 09:17h, 17 August

  Is-sahhara u blue titanium soldier jaghmlu koppja perfetta. Ara kieku jkollhom il-frieh kemm ikunu sbieh u ntelligenti lol lol

  • blue titanium soldier
   Posted at 14:12h, 17 August

   sur camilleri
   jien u is sahhara nassigurak li ma naqblu fxejn u ghall grazja talla il frieh tieghi sbieh hafna u il familja tieghi sabiha u maquda ukoll dejjem ghal grazja talla. il punt tieghi hu li il familji mhumiex mezz ta attack u il blog tas sahhara huwa ta livell baxx

 • FROSTA
  Posted at 23:01h, 16 August

  Hawn hafna jafu sewwa fejn kien jattendi Dr Stephen Spiteri ma’ din il-povra Mariella. Forsi xi hadd jghidilna ma’ min attenda fuq il-fosos tal-Furiana meta gie fostna l-Papa u xi hadd fettillu jhalli barra lil Mps li dak iz-zmien kienu f’xi relazzjoni barra z-zwieg. Issa erhilu li meta lahaq President gdid xi ftit tas-snin ilu, tella lil uliedu mieghu l-Vatikan ghal stedina ufficcjali, u mieghu tella’ lis-sieheb ta’ bintu. Imma kulhadd xortih, anki min ikun imbierek mill-Papa

 • Good for you Jose'
  Posted at 22:30h, 16 August

  What Mario Vella of Brikkuni was reported to have said on his facebook after the PN got their mother -of -all- electoral defeats a few month ago;

  ”Good riddance to bad rubbish. It has been a perverse pleasure watching the PN sinking slowly and painfully. Let’s hope they regroup, rid themselves of their unwarranted god complex and replace their sorry excuse for a leader and vice leader with individuals who will deliver some… See More much needed respite rather than spite. And Lejber…our eyes are on you. Switchers such as myself will be here to ask for your head in 5 year’s time should you fail to deliver on your promise of transparency and accountability.”

  ”Transparency and Accountability” are ok for Mr. Vella so long as someone else – not himself- foots the bill for it.

  Yet another VELLA making a prize fool of himself whilst those fools at NET TVnews are out to make a martyr out of him by giving his childish whines top billing.

 • Dimenzja Def
  Posted at 22:22h, 16 August

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/08/all-that-banging-on-about-bishop-gonzi-and-separating-church-and-state-and-then-they-send-a-monsignor-to-represent-malta-at-unesco/

  Does anyone remember her complaining when Eddie sent FATHER PETER SERRACINO INGLOTT with the Maltese team to negotiate Malta’s accession into the EU?

 • Mephisto Waltz
  Posted at 22:16h, 16 August

  Trid jkun verament missejt il- qiegh biex fil -gimgha ta’ Santa Marija jispicca tinhela lejl u nhar fuq il -blog tinkazza , titghajjar, tirrabja u tghir bir-rawa f halqek ghax haddiehor qed igawdi is-sajf f ‘attivitajiet socjali mal -qraba , hbieb etc etc.

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/08/we-are-all-mittilkless-now-and-somebody-needs-a-mepa-permit/

  Mahruqa issa , ahseb u ara kif ha tkun id-dinja l’ohra.

 • Marisa ghal USA, u Daphne bil- qrUSA.
  Posted at 21:56h, 16 August

  No wonder Mrs Caruana Galizia has been finding it so hard to sleep at night and when she wakes up she is always spoiling for a fight on her blog .I mean , poor thing , she has got to take it out on someone or else its back to plate throwing and one can only have so many chipped plates at one’s disposal to throw at one’s spouse. She must be simmering with rage and livid with jelously right now at the fact that fellow journalist pretty clever and sexy Marisa Micallef has been elevated to the rank of Maltese Ambassador to Washington whilst she , the high and mighty Daphne Vella tal Liftijiet is facing all sorts of problems since her Clique was voted out of power,
  Eqq , and as once someone sad, ” Kullhadd irid jiekol, hux?”

 • Amused Observer
  Posted at 21:25h, 16 August

  http://www.maltatoday.com.mt/en/magazinedetails/magazine/music/Brikkuni-cancel-Royal-Theatre-concert-after-demand-for-2-000-rental-20130816
  Dan mhux Brikkun nimma Balalu!
  X ‘haseb is-sur Vella , li haddiehor (it-tax payer) ghandu ihallaslu li spejjes tieghu halli jimpressjonana bil -kuncert tieghu? Mur ara hej! Xi Zucchero! Dan minghalija hu xi accountant.Mrela suppost jaf li il flus ma jaqawx mis-sema .Jekk irid jaghmel kuncert u ma jhallas insurance jew spejjes ohra, imur idoqq fuq fil -parapett tan- nanna Kelina.

 • blue titanium soldier
  Posted at 19:52h, 16 August

  Dot nahseb din ma kienitx fid diskors parlamentari ta 13 lulju 2011 hux?

  “F’Awissu 2009 Stephen Spiteri, Mariella u tfajla ohra deheru f’ritratt fil Malta Independent on Sunday, l-stess gazzetta li fiha tikteb Daphne caruana Galizia.

  It-triangle, Stephen Spiteri-Claire Spiteri (wife)-Mariella Mifsud dam ghaddej pubblikament u fl-apert 10 snin shah li matulhom Stephen Spiteri kien kandidat/deputat tal-PN pero Daphne qatt ma kitbet paragrafu dwar din ix xalata kollha. Kien biss ricenti li nfexxet tattakka qatta bla habel lil Mariella ghax milli jidher m ghadiex ma Stephen.”

  le hux ? nahseb naqblu le? mela kif taccetta dan limbaraz fuq dan il post? u taf li dan li qighed nghidlek qed nghidulek ghax nixtieqlek il gid u ghax vera ingieblek rispet.

  inselli ghalik bhas soltu 🙂

 • blue titanium soldier
  Posted at 19:30h, 16 August

  jigifieri tlaqt mil post imsejjah BLA KUMMENT ghax qazzizni il parole fil vojt u gejt fuq dan biex xorta qedin tparlaw listes paroli fil vojt, ghal linqas tivalenawx il posts kollha iqpaw fuq bla kumment, tibzawx dawk li jriedu jilabuwa ta professuri li jifmu fkollox jew hemm has sibuhom jew fuq il blog ta dcg

 • vetting stephen spiteri
  Posted at 14:57h, 16 August

  F’Awissu 2009 Stephen Spiteri, Mariella u tfajla ohra deheru f’ritratt fil Malta Independent on Sunday, l-stess gazzetta li fiha tikteb Daphne caruana Galizia.

  It-triangle, Stephen Spiteri-Claire Spiteri (wife)-Mariella Mifsud dam ghaddej pubblikament u fl-apert 10 snin shah li matulhom Stephen Spiteri kien kandidat/deputat tal-PN pero Daphne qatt ma kitbet paragrafu dwar din ix xalata kollha. Kien biss ricenti li nfexxet tattakka qatta bla habel lil Mariella ghax milli jidher m ghadiex ma Stephen.

 • vetting stephen spiteri
  Posted at 12:55h, 16 August

  Post iehor pubbliku fejn stephen spiteri ma kien jiddejjaq xejn jidher mhux ma martu Claire izda ma Mariella ta hal ghaxaq huwa l barraka ta fuq meta l gvern kien jorganizza l attivitajiet ufficjali tal-indipendenza u tad-dhul ta malta fl-ewropa. Stephen Spiteri huwa l-mascot tat-tragedja li jisimha gonzi pn-skandli, griefex, sfrattu, laxkezza u qrejjen li Daphne qatt ma kitbet fuqhom.

 • aqta s sigaretti u tixtrix Times
  Posted at 10:42h, 16 August

  Fit tieg ta oht mariella li sar fil montekristo Stephen spiteri gie dahna. Idur fin nofs u jikkummiedja kulhadd jitkaza bih. Ma kien moment li qbadt ma Mariella daphne. F nofs s sala jimmutettja fis sakra ma jarax art

  • sarkozy
   Posted at 10:03h, 17 August

   andre z zabbari in panic habba dal blog kontra stephen

 • aqta s sigaretti u tixtrix Times
  Posted at 10:28h, 16 August

  Mhux ahjar tikteb daphne fuq meta Stephen spiteri u Mariella kienu l exelsior hotel fil birthday ta gonzi fuq l istess mejda ma gonzi u Kate u bil barka taghhom. Dan Oki madwar sentejn u gonzi nahseb kien jaf li Dik mhux l mara ta Stephen imma l pogguta u li Stephen ma kienx isseparat.

  • Mr & Mrs
   Posted at 11:04h, 16 August

   Anke fit-tieg tat-tifel ta’ Gonzi fil-Girgenti, Stephen ma’ Mariella kien u mhux ma’ martu jigifieri m’hemx dubju li Gonzi kien jaf bil-lifestyle ta Spiteri.

   • Torre Poalina
    Posted at 13:15h, 16 August

    U anke fil-bar b que organizzat ghad-deputati u amministrazzjoni tal-partit nazzjonalista ta kull sena gewwa Torre poalina, Stephen Spiteri ma Mariella kien imur u mhux ma martu.

 • Simon says
  Posted at 08:54h, 16 August

  DCG boasts that she does not have a facebook page. She ridicules those who have one . Yet she is on facebook all the time stealing photos and pasting them on her blog.
  Most of those who have a fb page do it with their face an name showing. The Caruana Galizia wannabe, has a facebook page but in a typically DCG manner – insneaky, dishonest, cowardly way.
  What a sorry way to earn a living. Stuck to her pc all day long , lapping up the vomit and bile which her ‘ friends and network’ provide for her, and then vomits it on her blog.
  Those who enjoy her blog are those who enjoy lapping up other people’s vomit. So enjoy!

 • vetting Stephen Spiteri
  Posted at 22:13h, 15 August

  If what Daphne is saying on her blog about Mariella is true and if it is true that Mariella was Stephen Spiteri’s partner for 10 years, then what sort of vetting was done on Stephen Spiteri and how on earth was he allowed to contest the last 2 elections on pn ticket.

 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 22:08h, 15 August

  http://www.maltastar.com/dart/20130811-irregular-migrants-in-malta-with-italian-visas

  MR PRIME MINISTER, WHY CAN’T MALTA DO THE SAME AS ITALY?

 • Lil Toni in-nisrani!
  Posted at 21:46h, 15 August

  Smajta x’ qaltlek Prof Antoine Vella ta Hal-Balzan u l ex ambaxxaturi I*****ati fuq il blog ta’ dik l imsejkna?
  Think before you like;
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/08/think-before-you-like/

  U ftakar li kull darba li taghmel like u share tal- artikli ta Daphne fuq il fb tieghek, qed tonqos fil -kmandament li jghidlek LA TISRAQX. ghax il -malafama , il kattiverji u il -hdura diretta ghal proxxmu Malti hemm ,ma hu xejn hlief serq tar-reputazzjoni ta’ dak li jkun.

 • LOOK WHO IS TALKING NOW!
  Posted at 21:38h, 15 August

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/08/qishom-ahna-preciz-bathers-in-syracuse-form-a-human-chain-from-beach-to-boat-to-help-bring-immigrants-ashore-puts-sneering-jeering-rabid-malta-to-shame-quite-frankly/

  Look who is talking!
  The Good Samaritan who has resorted to having police protection around her watering hole .and ferocious guard dogs to ensure that no uninvited guests including immigrants, jehovah’s witnesses, tradesmen , il Kappilan, and fellow Maltese in need venture anywhere near her witch’s liar – apart from Loo Bondi of course.

  • Not such a good Samaritan
   Posted at 21:50h, 15 August

   Says she on her blog today at about 5pm – ”Private property is private property ”hux, and sod the lesser mortals trying to knock on her door for charity.

 • The worm that turned
  Posted at 18:25h, 15 August

  https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=10151779501680102&set=gm.10151789714400409&type=1&theater

  Her looks shed light on her deep- seated obsessive resentment and hate for anything female , pretty ,brainy, successful and in a satisfying and loving relationship.

  • Mela tibza turi kif kriehet is-sahhara?
   Posted at 19:28h, 16 August

   Hares intom zgur li dan ir-ritratt tas-sahhara tirrifletti l-wicc taghha? Ghax fuq il-blogs taghha hemm ritratt ta wahda li tidher li ghandha 20 sena u f’dak li qed igibu intom hemm wahda li tidher ta 60 sena! Mhux hekk biss, jispikka imnihirha ippuntat mimli black heads u mill-fattizzi ta wiccha jidher car li din is-sahhara mhix f’taghha: ghalinqas hekk jidhru il-fattizzi ta wiccha! Nghidlek il-verita bil-kemm ma tixbahx lill-befana tal-Milied!

 • Hugs
  Posted at 18:20h, 15 August

  Hugs and kisses dear Franco XXX
  Love you loads

 • Iddisprata
  Posted at 18:13h, 15 August

  Dawn ta’ hawn taht mhumiex in-numri tal-lotto. Dawn huma l-hinijiet ta’ posts fuq blogg partikulari nhar Santa Marija; festa pubblika. Rajtha stramba li bniedem/ bniedma tqatta’ festa pubblika tghajjar lil dik u lill-ohra minflok tgawdiha mal-familja u l-hbieb. Min jaf ghaliex? Miskina xi dwejjaq ta’ hajja ghandha, lanqas biex tiekol bhan-nies ma waqfet titghajjar!

  0909,
  1051,
  1116,
  1204,
  1250,
  1252,
  1351,
  1424,
  1434,
  1453,
  1606,
  1629,
  1700.

  • Dirjan il -Hangra
   Posted at 21:28h, 15 August

   Soru tal klawsura ghandha hajja socjali ahjar min ta’ din l abbandunata tal Bidnija.

 • Wooooooof
  Posted at 17:33h, 15 August

  Bill Sykes’s ferocious pit bull was a darn sight more attractive and docile then Defni on a good day.

  PS Bill Sykes is one of the ” baddies” in ”Oliver Twist”

 • Ganni Borg
  Posted at 16:43h, 15 August

  Smajtu xi haga rigward il-Kumpanija Where’s Everybody?

  Kien hawn xnighat li kienu ser ikeccu lill haddiema ha jaghmlu ‘Restructuring’.

  Pero ippruvajt nidhol fuq is-site http://www.we.com.mt u ma sibtix!!!!!!!!!!

  • seksiek
   Posted at 21:31h, 15 August

   Dawk be hsiebhom jghinu lil Defni taghmel il -pr ta’ SimonPN wara li li Stamperija tkompli tqalfat il -barra aktar haddiema nazzjonalisti.

 • riku
  Posted at 16:29h, 15 August

  Ghadek imwahhal mal-passat? Tinsiex li m’ghadekx Nazzjonalist allura l-passat insih .

 • Ganni Borg
  Posted at 14:34h, 15 August

  Jien ma nafx hux veru dak li jghidu certu nies fuq dan il-blogg rigward Peter ta’ DCG. Pero xi kultant nasal sabiex nemmen, ghax nahseb tant tku mitlufa li hlieh tghajjar lill dak u lill l-hra ma tkunx matul il-gurnata.

  Sal-lum stess, ma nafx kif ma marrtix hdejn il-pool ma Peter illum flok baqat tivvomta l-hdura.

  Illum imiss lill Lara Boffa.

 • Ganni Borg
  Posted at 18:52h, 14 August

  Rajtuha x’ghamlet DCG….reget qabdet ma Natius u xandret qabda ritratti tieghu. Imbad ghax hadilha ritratt (ma nafx ghalfejn rid ritratt taghha) hadet ghaliha!

  • Simon says
   Posted at 22:29h, 14 August

   When are you going to stop being surprised that this tra*****tite looking woman ( compliments of my wife!) of particularly distasteful ugliness will attack anyone about anything. She has taken it against JPO and his wife, Mugliett and his wife, Consuel and Musumeci, John Bundy, Moira Delia, Jimmy Magro, Natius, Gianella Demarco and ofcourse Franco Debono and anyone in her path, more good looking or a threat to her employer, the PN.

   I was impressed of one of her blogs where she compared MEP hopeful, the german Helga Ellul with the present MEP Marlene Mizzi. What a laugh. DCG naturally favors the German woman – not only because like Daph , the german woman is a PN a**e licker, but also because DCG finally found someone who is even uglier than her.
   She tried to put Mizzi down not realising that we all know that Mizzi is head and shoulder above the german in more ways than one. Frau Helga who after a million years in malta does not even speak maltese, has no academic qualifications and was made head of daddy’s company. I look forward to seeing Mizzi ( who speaks german too ) versus Ellul in a debate on TV during the MEP campaign ,and see Mizzi wiping the floor with the MEP aspiring german. And if DCG likes her….the poor german hopeful is already doomed!
   Lets see who is upsetting DCG next ?

 • Nardu Bestja
  Posted at 18:04h, 14 August

  http://www.independent.com.mt/articles/2013-08-14/news/former-pn-treasurer-sets-up-petition-in-favour-of-restaurant-at-hq-2329477120/

  Dan, bis-serjeta qed jghid , jew kien qed jitmejjel? Mhux ahjar jitlob inkjesta biex it-tesserati isiru jaf min sparpalja il- flus tal- partit , min gawda finanzjarjament min tali sparpaljar , u kif ha jittiehdu lura il -flus sparpaljati?

  ARA F’HIEX SAB RUHU IL -PARTIT NAZZJONALISTA TAHT SIMON BUSUTTIL.

  • Ganni Borg
   Posted at 18:50h, 14 August

   Smajt li ser jibdew jorganizzaw il-Fenkati u l-Majjalati.

 • It-thabbira tal-angLOU
  Posted at 14:21h, 14 August

  Ix-xitwa li ghaddiet Lou u Daphne Caruana Galizia kienu qedghin l-Exiles fuq fejn Lou qal lil Daphne li kien se jsir papa minn ta’ Rachel.

  • Jolly Joker
   Posted at 17:05h, 14 August

   Jien hsibtu sar nannu fl’ahhar. Meta l ahhar wild tieghu ikollha ghoxrin sena , Lou ikollu vicin it -tmenin,

 • Rachel (mhux ta' Lou)
  Posted at 08:55h, 14 August

  ejja ha terga tohrog mal- pn halli nerga niehdu r ruh. we want you leader

  • Francist
   Posted at 09:06h, 14 August

   L unika soluzzjoni. Franco Debono.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 11:02h, 15 August

   Mela xhinu issa id dikusjoni is back on track, xtahseb franco fuq li qaltlek Rachel?

   • Fleur
    Posted at 11:37h, 15 August

    Ghidilna li int interessat tghamel rivoluzzjoni fil mod kif jitmexxa il PN.
    Franco, int kont katalist ghal bidla, kompli ghamel dak li taf tghamel sewwa hafna : tbiddel, igedded u tghati l hajja partit li m ghandux tama ta fejqan.
    Jew inkella nissuggerilek tarmi l hazin u tibda partit mil gdid.
    Tkun xi tkun l ghazla tieghek j alla tghazel li tibqa tghati sehmek fil politika, ghax talent ma jiswiex li jinhela.

 • Tal-punt
  Posted at 08:39h, 14 August

  Bla bla bla…..u jekk joghgbok dan il-messagg ippublikah mhux bhall-ahhar darba li ma approvajtx il-messagg tieghi ta’qabel…
  U DAN IL-MESSAGG GIBU KOLLU KIF INHU MHUX TBIDDLU! grazzi!

  • Jolly Joker
   Posted at 17:03h, 14 August

   and what exactly is your point, apart from wasting bandwidth time. Mr ”Tal-Punt”?