Dwar l-pacenzja u r-Rikonciljazzjoni

Dwar l-pacenzja u r-Rikonciljazzjoni

http://www.francodebono.com/2013/08/01/austin-gatt-does-well-not-to-answer-the-times/

Irid ikollok tassew pacenzja kbira tara lil Steve Mallia tat-Times fuq medda ta xhur jew snin jipprova jkissirlek kull ma bnejt b’tant gharaq u sagrificcju. Ovvjament ir-rizultat ikun bil-maqlub. Dawn in-nies meta jiehduha kontrik jispiccaw isahhuk ghax illum hawn diversi mezzi tax-xandir. Immaginaw x’kienet taghmel it-Times meta kellha kwazi monopolju. Illum m’ghadx ghandha!

Ovvjament id-dikjarazzjonijiet ta’ nies bhal Dr Gonzi u Dr Simon Busuttil igibu firda, anke fejn m’hemmx. Jien xorta nohrog l-id tal-hbiberija, u nibqa miftuh ghar-rikonciljazzjoni. Li mexxej politiku jaghmel xhur shah jattakkani personalment minghajr ma jkollu d-dicenza jaffaccjani mhu accettata f’ebda pajjiz demokratiku Ewropew.

Sincerament nsib rispett minn nies ta’ kull opinjoni politika. S-sentiment prevalenti huwa li kelli ragun f’dak li kont qed nghid. Hafna nies ta’ fehmiet Nazzjonalista huma jew hbieb tieghi, jew klijenti, jew ikellmuni u jghiduli hasra li l-partit ma tax kaz ta’ dak li kont qed nghid.

F’xhur shah ta’ tghajjir u insulti fuqi u fuq il-familja tieghi anke meta kien hemm voti krucjali u tensjoni dejjem mort l-Parlament wahdi, dejjem zammejt kalm u dejjem tkellimt kontra kull tip ta’ vjolenza. Dejjem mort wahdi u qatt hadd ma kellimni jew tani fastidju. Ghax l-poplu Malti fehem li f’dak li kont qed nghid kelli ragun, anke min ma qabilx.

Il-poplu hadha kontra dawk li kienu qed jattakkawni.

Meta rcevejt theddid fuq hajti, u l-Pulizija solviet il-kaz u irrizulta li kien partitarju Nazzjonalista jien HFIRTLU. Niddubita jekk dan l-episodju giex rappurtat fit-Times.

Wara l-attakki minn Lou Bondi, meta gie mahtur fuq Bord tal-gvern ricentement, ukoll fittixt it-triq tar-Rikonciljazzjoni fid-dikjarazzjonijiet li ghamilt, minflok fittixt l-konfrontazzjoni.

Izda mbaghad kulhadd jiftakar x-xeni tal-bodyguards quddiem d-Dar Centrali, fil-laqgha tal-Kunsill Generali meta ttiehdu passi dixxiplinari bl-aktar mod ingust u kontra l-principji ta’ gustizzja naturali.

Illum li esperjenzajt personalment nifhem illi ghandu jerga jsir analaizi dettaljata tal-istorja ta’ Malta fis-snin tmenin sabiex jigi accertat min kien jipprovoka u minh kien jaqla verament l-inkwiet. Ebda poplu m’ghandu ighix gidba.

Ir-Rikonciljazzjoni Nazzjonali li kienet giet mweghda ghoxrin sena ilu izda qatt ma saret hemm bzonn  li ssir issa. U bhala l-ewwel pass importanti tajjeb jieqaf certu tixwix intiz biss biex isahhan l-irjus.

 

 

109 Comments
 • Family Busuttil
  Posted at 17:54h, 22 December

  Ghaziz Franco Debono

  Haga indunajna u dik hi li inti Patrijot Malti! In-nies tghalimhom u thobbom. Alla ikun mieghek. Meta narawk fuq il-youtube hawn fl-Awstralja tant niehdu gost u nhessuna kburin li ahna Maltin. Il-ghaliex ggib il-Malta l-ewwel u qabel kollox!

  Sahha habib!

  Family Busuttil

 • Nardu Bestja
  Posted at 01:03h, 10 August

  Il- kummenti fuq il -facebook page ta dak li kien financial controller tal kumpanijji tal PN meta fallew tali kumpanijji ma jitwemmnux.

  https://www.facebook.com/#!/antoine.borg.393?fref=pymk

  Is-sur Borg jew wiccu u s***u xorta , jew inkella jghix f dinja ghalih. Min jaf kieku dan kien Laburist u li wara li falla il -partit tela fil -parlaiment u ghamluh fil- shadow cabinet , kemm kienet tqaqi Daphne u ic-corma qlafat taghha.

 • TONY 15.000
  Posted at 23:49h, 09 August

  THE MEN ON THE STREET IS SAYING THAT DR.GONZI CAN BE THE NEXT PRESIDENT OF MALTA. WHAT CAN I SAY ABOUT THIS ? I CAN SAY A LAKE OF WORDS BUT I AM NOT SAYING NOTHING. BUT IT WILL BE A BAD NEWS FOR ME & MY ****. WE BOTH DONT LIKE HIM. HE WAS A GOOD BOY BUT THEN HE BECOME A BAD MAN. ALL I CAN SAY IT WILL BE NOT A GOOD IDEA. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & NEVER SMILE TO A.B.C

 • Jolly Joker
  Posted at 23:38h, 09 August

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/08/mallta-is-small-island-with-big-bolls/

  Bet she would jump at the prospect of having some one with ”big bolls” to keep her company at night. Spending interminable lonely summer nights in the sole company of a piece of hardware with an internet connection whilst facing the menopause must be pretty frustrating. Which explains why she is forever stalking other people via their facebook pages on the look out for something to pick on whilst they are out enjoying themselves with their familes, partners and friends.

 • What is the going rate for an NGO ''volonteer''?
  Posted at 22:59h, 09 August

  Is it true that the sister of the Bidnija harridan. , CORINNE is a salaried ”volonteer” in most of the so -called humanitarian NGOs , busy turning Malta into a suburb of Katanga in record time at a price? If that is the case then she should be honest enough to point that out whenever she posts disparging anti Malta sentiments online.
  SAME GOES FOR DEVOUT CATHOLIC AND THE UNIVERSITY PROFESSOR ANTOINE VELLA (FAILED EX PN COUNCILLER FOR BALZAN) whose viscid and obsessive hatred for his Maltese brothers who happen to share different politican views IS WELL KNOWN AND WELL DOCUMENTED.

 • mwa mwa
  Posted at 18:44h, 09 August

  🙂 you are so lovable xxx

  • Miss Piggy
   Posted at 21:26h, 09 August

   And strong 🙂 biex hadtha kontra l klikka.

 • Nicky Potter L'Albaniz
  Posted at 14:28h, 09 August

  pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot potter

 • The writing on the wall
  Posted at 23:01h, 08 August

  Is the Labour government right now actually bothering to listen to what the vast majority of people are saying about the escalation of the illegal immigration problem in Malta? People did not vote in the PL five months ago to see Malta transforming rapidly into SoMalta in front of their very own eyes or to have someone like Labour’s Manwel Micallef, yesterday on ”Iswed Fuq l Abjad” refrring to the Maltese as having a strong racist streak. Neither did they vote in Labour to have Cyrus Engerer on his noon ONE radio program today, and his guest Abela Baldacchino, make short shift of callers who were phoning in , understandably concerned about the way the government seems to be handling , or rather mishanding the problem,
  Remember what happend to GonziPN when it started ignoring the genuine concernes of the Maltese citizen.

 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 22:52h, 08 August

  Did anyone watch Emmy Bezzina’s SMASH TV this evening?

  When will the prime minister issue a list with the names of all the ”volounteers” in the pro-Africanization-of -Malta NGOs AS WELL AS THEIR RENUMERATION?

  The people demand to know in whose pockets the EU funding (part of which is contrubuted by Maltese tax payers) is ending up and the names so that we will all know who exactly has an interest in seeing that the profitable business of irregular immigration is allowed to go on unabated.

 • TONY 15.000
  Posted at 22:28h, 08 August

  4 MONTHS AGO I USE TO SAY THAT ” I CANT PLAY THE BLUES IN AN AIR CONDITION ROOM. BUT SINCE I AM RIDING WITH THE KING I AM PLAYING. I HAD A LOT OF STONES IN MY SHOE, I GOT SOME MORE LEFT TOO. BUT NOW WE KNOW THAT WE WHERE ALWAYS RIGHT. SOME PEPOLE CAN’T UNDER STAND THAT THE P.N LOST BUT FOR SOME OTHERS THEY UNDER STOOD NOW. MAYBE BY TIME THEY WILL UNDERTOOD THAT THEY LOST ALSO IN GOZO. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY AND NEVER SMILES TO A.B.C

 • blue titanium soldier
  Posted at 19:01h, 08 August

  dottore hawn xgara regat ntfiet ix xema? ergajan ghamilna jumejn bomba bik fuq il blog u issa ergajt sparixxejt u il blog rega kwieta. ghal linqas postjalna xahaga gdida. min jaf forsi xahaga fuq il café jew hekk 🙂

  inselli ghalik bhas soltu

  • Pitirross
   Posted at 23:03h, 09 August

   Ara blue…..rega tfacca. Inti ukoll kont hallejtna ftit. Welcome back! 😉

 • Kollu ghall-xejn
  Posted at 19:00h, 08 August

  john S,
  sewwa ghedt taht Simon Busuttil il-pn aktar sa jaqgha lura.
  L-ewwel 5 xhur tal-P.L. fil-Gvern, dawn tal-pn hasbu u provaw iddajfu
  lil Gvern billi minghalihom jattakkaw il-persuna,u jghidu nies bla esperjenza u li
  huma biss jafu mmexxu.In-Net TV jaghmel il-parti tieghu, ccemplu nies li hlief tmaqdir ma jafux jaghmlu.Lanqas biss indunaw li b’hekk aktar ghamlu gid lil
  Gvern. Issa dan Simon Busuttil jaghmel l-akbar froga li seta’ ghamel, billi wara 3
  xhur bidel ix-shadow minister fl-akbar qazzata li seta ghamel. L-istess Nazzjonalisti dahqu u jghidu dan x’Leader hu!!!!! Lil Joe Cassar innehhih min tas-Sahha u jaghmlu fl-Edukazzjoni. Certifikat akbar min hekk lil Ministru attwali tas-Sahha, ma setax jaghti.Hekk il-Gvern rebah ’round’ fejn jidhol is-servizz tas-Sahha. Froga ohra fejn jidhlu l-immigranti, fejn flimkien ma 68 avukat iffirma sabiex zamm lil Gvern mill-passi li seta’ ha.
  Aktar ma jidhlu mmigranti aktar il-poplu johodha kontra Simon Busuttil.
  Dan ghaddu l-bidu. Il-Gvern ga qal li fil-Bagit sa’ jrahhas il-kontijiet tad-dawl u ilma.Stallett f’dahar il-P.N.

 • Nicky Potter L'Albaniz
  Posted at 18:29h, 08 August

  Veru li Nicky Potter kellu blog u missieru qallu jekk ma tnehhihx inkeccik mid-dar?

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:19h, 08 August

   Ma nafx imma fuq in net ghadhom ma semmew xejn, din min fejn gibta?

 • joe camilleri
  Posted at 13:15h, 08 August

  Pawlinu Hili u sabu mahruqin harqa aktar minn bicca hobz mixwija minsija fit-toaster. Dawn qed jimmaginaw li Gonzi pn tilef l-elezzjoni b`margini ta` zewg voti u mhux b`36,000 plus. Tilfu ghax ma vvutawlhomx Dr Debono u Dr Pullicino Orlando.
  ?? K emm ghandek x`terdgha Pawl !

 • Ganni Borg
  Posted at 12:40h, 08 August

  Miskina DCG qed tithassar lill Malta qalet. Ghax hafna nies qed jiktbu fuq Twitter imaqdru lill Malta. Min jaf minhuma dawn in-nies?

  Ara veru mara hadra u li qed jaghmel il-PL, J.Muscat ,etc kollox hazing ghaliha.

  Ara ghax issa Xmun qabel mal-Gvern, ma lissnitx kellma fuqu,

 • Nicky Potter L'Albaniz
  Posted at 11:32h, 08 August

  Pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot potter.

 • Nicky Potter L'Albaniz
  Posted at 10:24h, 08 August

  Fhiex tfakkarkhom garden road has-zabbar?

  • Ganni Borg
   Posted at 12:38h, 08 August

   Iva ghidulna, ha ggibuha bi kbira.

   X’kin gara garden road haz-zabbar?

   • Nicky Potter L'Albaniz
    Posted at 19:47h, 08 August

    Saqsi lil DCG dik kollox tkun taf fuq in-nies.

   • Blue titanium soldier
    Posted at 23:22h, 08 August

    Skont ma nista nifhem jien kienu imorru jpejpu hemm peres li mudlama

    • Ganni Borg
     Posted at 11:03h, 09 August

     ipejpu biss?

 • Nicky Potter L'Albaniz
  Posted at 10:23h, 08 August

  Tghid kif mar sehibna ta junior B? Sfratta wahda tajba u tilef il-boxxla u anki is-serkin?

 • Nicky Potter L'Albaniz
  Posted at 10:22h, 08 August

  Kien hawn wiehed fuq dan il-blog jikteb regollari bin nome de plume “M” X sar minnu? Kif m’ghadux jikteb?
  Qed nimmissjawk M.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:25h, 08 August

   Ftit iktar lisfel hemm lahhar li rajtu, le jien lin nazzjonalist ta qabel l’87 immisjajt fuq il blog personali narah spiss anzi spiss hafna

 • The Good Samaritan who did not take the man in need to his own house.
  Posted at 01:28h, 08 August

  For the attention of Daphne Caruana Galizia and her merrie band of ex ambassadors, university professsors and assorted flotsam and jetson agitating against Malta and fellow Maltese on her blog;

  The prayer of St. Francis

  Lord, make me an instrument of your peace,
  Where there is hatred, let me sow love;
  where there is injury, pardon;
  where there is doubt, faith;
  where there is despair, hope;
  where there is darkness, light;
  where there is sadness, joy;

  O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
  to be understood as to understand;
  to be loved as to love.

  For it is in giving that we receive;
  it is in pardoning that we are pardoned;
  and it is in dying that we are born to eternal life.

 • NITLOB INKJESTA
  Posted at 01:22h, 08 August

  https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=481990241891584&set=a.225529440871000.51710.100002418362814&type=1&theater

  Tahsbu li dawn huma sentimenti xierqa ta” PROFESSUR TAL- UNIVERSITA , MALTI U NISRANI FERVENTI , KIF UKOLL ATTIVISTA TA” PARTIT POLITIKU LI SUPPOST IL MOTTO TIEGHU HI ”RELIGIO ET PATRIA?. TAHSBU LI DAWN HUMA IT-TIP TA’ SENTIMENTI LI KIENU JIGU APPROVATI MIN SAN FRANGISK TA ASSISI JEW GESU KRISTU?

  TAL- MISTHIJA KIF NIES BHAL DAWN LI IXANDRU MIBGHEDA U HDURA KONTRA HUTOM MALTIN STESS. JITHALLEW F POZIZZJONIJIET FEJN JISTU JINFLUWENZAW LIL ISTUDENTI , FL GHOLA ISTITUZZJONI EDUKATTIVA TAL- PAJJIZ!

  • Gullible
   Posted at 06:43h, 08 August

   These people are eighter just plain gullible to believe anything their party tells them without checking facts first, or else hatred is the order of the day, and these incidences are a good excuse to feed it.

   • Gullible
    Posted at 06:46h, 08 August

    Either

  • Intejjen galore!
   Posted at 14:03h, 08 August

   Intom qed tghidu ghal dak li tant ikollu intejjen li l-istudenti kollha joqghodu fuq ir-ringila ta wara imhabba l-body odours li initten lil kulhadd bihom? Minn mindu hareg mis-Slums tal-Furjana qatt ma inhasel! Nesa minn fejn hareg!

   • What is the going rate for an NGO ''volonteer''?
    Posted at 22:43h, 08 August

    Possibbli li dan il-precimes tar Rent -an- NGOvolonteer brigade, ma jhallsuhx bizzejjed biex jixtri shower gel u deodorant ta nies? Il LIDL ghandu tajbin , u irhas ukoll sur Professur Vella.

 • observer
  Posted at 01:11h, 08 August

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/08/on-commissioner-malmstroms-facebook-page-people-are-beginning-to-fight-back-against-the-ignorant-maltese-army/

  The anti- Malta rethoric spewed out here on this blog that is patronized by a number of EX -MALTESE AMBASSADORS,, will in all certainly make it as top item on the agenda in tomorrow’s NET News.
  It would seem that the outsourcing of the news section has already been decided on , though not officially.
  Shame on you, you bloody fucking traiterous bastards!
  GONZIPN clique is still very much in charge in Simon’s TEAMpn.

  • Ilghaq kemm tiflah!
   Posted at 23:49h, 08 August

   Corinne Vella qeghda tilghaq forsi tiehu job mas-sinjura Malmstrom? Kif dejjem l-istess dawn in-nies: gib lejha!

 • KLIEM IX-XIH ZOMM FIH
  Posted at 11:01h, 07 August

  Koss hux ghax toghqod tghid il-proverbji huma rejalta,10 snin ilhu Mintoff u Kmb qabel Malta dahlet fl-EU kienhu anke telghu Brussells biex ituhom bil miktub li is-sovranita ta malta mhux ser tintmess wara li Malta tidhol fl-Eu u dan ghamluh ghax ma riedux joghqodu biss fuq dak li kien qieghed jghid Simon Buzuttil bhala kap tal MIC u EFA bhala pm.Izda illum 10 snin wara li dhalna f-dan il-klabb Busuttil u EFA ghadhom jemmnu l-istess rigward is sovranita ta Malta ??

  Jien bhala cittadin Malti qieghed inhossni meghdded go art twelidi,fejn baqa tasal li tissieheb ma xi hadd fil hajja biex tipprotegu lill xulxin kemm fit tajjeb u fil hazin u meta jasal il mument tal verita jasal biex jaghtik kwalunkwe gambetta possibli ?? Dan qieghed nghidu ghaliex hekk qeghda taghmel L-EU permezz tal-kummissarju Malstrom fil kas ta Malta f-dak li ghadu x-jaqsam mal l-emigranti illegali.

  Tghid ghaliex Malstrom qeghda tagixxi hekk ?? Ma ninsewx li din gejja min pajjiz IS-SNUS u meta tuza naqra mohhok u tanalizza naqra fil fond ta kif qeghda tagixxi Malstrom il-konkluzjonijjiet li johorgu huma hafna u hija l-istess kummissjoni ewropejja responsabli li tohrog il-verita kollha.

  Ma ngamlux mod li wara li kelnha il-Lobby tat-Tabak issa hemm xi Lobby iehor tat traffikanti tan nies go Brussells hux ????

  • Is-sahhara titkaza bl-insulti lejn malmstrom !!!!!!
   Posted at 23:38h, 07 August

   Is-sahhara tikwota lil Germanizi bhala ezempju ta poplu kontra ir-razzizmu of all people! In-nanniet taghhom iggasjaw lill-Komunisti, Socjalisti, Insara, gays, disabled u kemm Alla halaq lhud u Russi!
   Vera qatt ma marret il-Germanja forsi it-tifel qed jiffidjala dan il-crap kollu mill-ufficju fil-hin tax-xoghol?NB

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:28h, 08 August

   Min jaf saqsi lil dalli

 • DaphneCG kontra l-interessi ta Malta.
  Posted at 08:53h, 07 August

  Ghalxejn issahhan daphne bil messaggi tieghak favur id-disimbark tal immigranti f malta. Bniedma li tiehu gost bid-deni. Ara li kieku kien hemm gonzi ma kienet tghid xejn ovvjament. Il-maltin (dawk genwini) jistaw jindunaw kemm din il-mara m ghandhiex f qalbha l imhabba lejn il-maltin u jistaw jindunaw ukoll min ghandu f qalbu l interess ta malta.

  • Ganni Borg
   Posted at 10:11h, 07 August

   Halluha tinfiska….dik mhux ghax qalba tferfer ghall immigranti….imma basta tattakka lill Joseph Muscat.
   Jien ghandna ma nafx kif hadd ma jikxef xi haga fuqha jew t-tfal taghha?

   • Pensjonant
    Posted at 23:13h, 07 August

    Aktar ma s-sahhara tirrevvja u tinfexx fl-isterizmu t-tghajjir u s-seksik velenuz, aktar nikkonferma kemm hi nfiskata u ffrustrata. Keep it going Daffy and make my day everyday.

 • TONY 15.000
  Posted at 06:49h, 07 August

  NEXT ELECTION IS ALREADY WON. I CAN TELL ALREADY JOSEPH IS WORKING RIGHT. WHO IS BLIND CAN’T TELL. WHEN A PERSON ITS BRAIN WASHED IS VERY BAD. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY AND NEVER SMILE TO A.B.C

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:31h, 08 August

   Practice wat you preace tony

 • Prosit Ministru Mallia.
  Posted at 01:56h, 07 August

  The Good Samaritan did not mind being a Good Samaritan, so long as he was not lumbered with having to provide the man in need with full board and lodging in HIS own home for an indefinite period. The sensible fellow instead sent the man in need to some one else’s house at his expense.
  We should all endeavour to walk in the steps of such a good Samaritan.

 • ToniTana
  Posted at 01:46h, 07 August

  https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=482109671879641&set=a.225529440871000.51710.100002418362814&type=1&theater
  Hawn hekk issibu dak li jippostja il -wisq egregio, onorabbli , edukat, erudit, eccellenti , illuminat Professur tal- Universita Antoine Vella.
  IL POPLU JISTENNA LI IS-SENAT TAL UNIVERSITA U DEPARTIMENT TAL EDUKAZZJONI BIEX JAGHMLU INDAGINI FUQ DAK KOLLU LI L IMSEMMI PROFESSUR QED JGHID U JAGHMEL FUQ IS-SOCIAL MEDIA , MHUX BHALA INDIVIDWU PER SE, IMMA BHALA PROFESSUR TAL UNIVERSITA TA MALTA

 • Jolly Joker
  Posted at 01:24h, 07 August

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/BREAKING-Salamis-expected-to-leave-to-Italy-20130806

  Min jaf x jidghu dawk l immigranti illegali li spiccaw imwahhlin fil -bir tas-skieken li jghidulu Malta min fejn difficli li jitilqu ghax l NGOs jaghmlu min kollox biex akkost ta kollox, izommuwhom hawn Malta halli min fuq darhom ikomplu jibilghu fondi tal- Ewropa ghax air conditioning tal ufficini , karozzi godda u salarji tajba ghal volontiera.

 • ex midhla tal Istamperija.
  Posted at 01:18h, 07 August

  A heartfelt well done to the government and the opposition who stood united , for a change , when the interests of the whole country were at stake.
  The whole of Malta , in the meantime , have seen who the real traitors of this country are , thanks to what is being written on the blog and facebooks of the sick Bidnija **** and her familiars. You sick b**t, when will you finally get it in your thick and s**k skull that your incoherent rantings no longer impress anyone and will further lose more votes for your precious Simon’s teamPN? You have become a sick joke and the quicker you get locked up in a strait j**et in solitary confinement the better for all

  • ex midhla tal- Istamperija.
   Posted at 01:03h, 08 August

   DrDebono , why did you censor the word ”bint”? It is Arabic for ”woman” or ”daughter”.After all she is the descendent of an Arab Muslim slave who , during the De Vallette’s time was in charge of cleaning the pig pens and chicken coops of the Palace .
   🙂

 • The Good Samaritan who did not take the man in need to his own house.
  Posted at 01:09h, 07 August

  ooooooooops , The usual so called humanitarian NGOs in Malta have just said ”goodbye” to a fresh bag of the proverbial thirty pieces of silver (c/o the EU )

  Expect their fury tomorrow morning in all the local media as they hog the headline news with more hypocritical AND PREDICTABLE expressions of sadness and horror at the plight of the innocents and more sob stories that no longer cut ice with anyone.

  THE LENGTHS THAT SOME PEOPLE GO THROUGH TO ENSURE THAT THEIR MONTHLY CHEQUE FROM THE EU ARRIVES PROMPTLY IS QUITE AMAZING.

 • Daphne D.Stalker Delifte.
  Posted at 01:00h, 07 August

  Daphne Caruana Galizia , is-setta taghha u min qieghed bhalissa jipprovdilhom il hobza ta ‘kulljom, ghada taht l impressjoni zbaljata li lin-nies tintimidhom, tirridikolhom u twaqqalhom l argumenti taghhom billi toqod taghmel copy and paste ta dak li jghidu fuq is-social networks.
  DAK ”STALKING” JGHIDULU , JA IMDEJJQA U IFFRUSTRATA , JEKK TRID TINFEXX F’XI HADD TAF X GHANDEK TAGHMEL BIL- PLATTI ICCIPPJATI LI GHAD FADALLEK MIN TAD-DOTA,
  U sellilna ghal NGOs u dawk li skuzi -volontiera is-salarjati bhal ohtok , li min jaf kemm inkazzaw meta raw jintilfu aktar eluf kbar ta euros ghax il merkanzija umana ta skjavi li ippruvaw iwekkulna bit-tanker , spiccaw ha jmorru l Italia minflok.

  • Oht is-sahhara membru f'kull NGo f'Malta!
   Posted at 23:43h, 07 August

   Mela oht is-sahhara hi ukoll membru fit-tuzzana NGOs bl-istess membri? Kollha citizens of the world imma jithallsu mit-taxxi taghna!

 • DaphneCG kontra l-interessi ta Malta.
  Posted at 23:42h, 06 August

  Jien ghadni imbellah kif fadal nazzjonalisti leali. Leali lejn min jew lejn xhuex?
  Lejn min hlief jifred, jisqi il-mibgheda u jgelled il-poplu malti m ghamilx?
  Lejn min irid ibieh lil pajjiz?,
  Lejn min l ewwel interss kien butu? meta min min wara dar kulhadd ha €500fil gimgha u lilek tak €1.16?, Lejn min qatt ma refa responsabilta ta ghemilu u gie imholli jibqa jaghzaq u jahlilek flusek?,
  Lejn min jittratta lid-deputati li riedu jahdmu u ipproponew riformi kbar li kien igawdi minnhom il-poplu kollu u sejhilhom irrelevanti? Ara dawk il-yes man, dawk rilevanti hafna u zgur ghax ihalluhom jaghmlu li jridu.
  Lejn min irrifjuta offerta b’xejn ta pipeline tal gas halli jkun jista jiehu commissions mix-xiri taz-zejt u jbella kontijiet enormi u id-dhahen lil poplu?
  Lejn min qal li mhu ha jaghmel xejn biex jiggieled il problema tal immigrazzjoni illegali?,
  Lejn min bieh l assi kollha ta malta basta dahhalna l ewro halli nidhru sbieh mal EU?
  Lejn min immina il-media halli l informazzjoni tkun manipulata? U il poplu jkun misinformat
  Lejn min nesa li ghandu €2 miljuni f’bank l isvizzera (biex tinsa zewg miljuni minjaf kemm ghandu iktar jigru).

  Biex tkun leali lejn nies li serquk min taht imniehrek trid tkun vera k….t kuntent. Basta jigi xi gharef/a u jghidlek ghax jien nazzjonalist fid-demm – Ragunament uzat mis sudditi ta Gaddafi.

 • DaphneCG kontra l-interessi ta Malta.
  Posted at 23:17h, 06 August

  Ma xebaghtx toffendi nies hi maltin stess u ixxerred il-mibgheda ja ipokrita. U trida ta Nazzjonalista vergni qabel u wara (jew min wara) meta li qed taghmel qed imur kontra it-twemmin tal-partit stess. Kollox nesew dawn basta jattakkaw ibqa sejra hekk. Ghal gol hajt sewwa qal u accenna sewwa simple simon fil kampanja elettorali.

  http://www.youtube.com/watch?v=WmjHzPaGLW8

 • DaphneCG kontra l-interessi ta Malta.
  Posted at 23:00h, 06 August

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/08/maltas-laburisti-have-taken-maltas-prime-ministers-lead-and-are-flooding-eu-commissioner-malstroms-fb-page-with-ignorant-insults-and-even-obscenities/

  Qed tiskanta daphne ghax Maltin radmu il facebook tal-Kummissarju Malström. Iddecidiet din alla jbierek li kollha Laburisti. Ghandek zball kardinali jien minix laburist imma il-poplu iddardar jigi moghddi biz-zmien min dil qahbec taparsi unioni ewropea u ironicament il-leader tal PN kien dak il-proxxmu li wikkielna din il-problema u inti ghandek il wicc tikkritika lil dawn in nies imxebbajn li iridu jwasslu messagg car. Iccekkja sew ghax hemm nazzjonalisti ukoll li kitbu li din is sitwazzjoni il-maltin ma jifilhuhiex iktar. Mhux ahjar tara inti basta favur il-freedom of expression gibhom kollha il-kummenti ja koward bhal shabek tal-klikka falluta u mistmerra mill-maggioranza tal poplu. Qazziztna issa Daphne.

 • Nicky O D
  Posted at 20:38h, 06 August

  X sar minnu il-blog ta Nicky Over Drive?

 • Nicky Potter
  Posted at 20:35h, 06 August

  Dak vera li qal JPO li Nicky tas-serkin habib ta xi hadd mit tfal tas sahhara? Lil Nicky Azzopardi fhiex tfakkru Garden Road Haz-Zabbar?

 • Il-pirmli tal-kalkara
  Posted at 20:34h, 06 August

  Vera li hemm deputat nazzjonalista li meta kien zghir tant kien dilettant li kellu laqam “pirmli”?

 • Pepsi parties
  Posted at 20:33h, 06 August

  Does Adrian Hillman attend pepsi parties?

 • Is-serkin qabel il-hmar
  Posted at 20:32h, 06 August

  Serkin simon ma jidhirlekx li kellek tistenna jigi identifikat il-persuna li imbuttat lil Nicky Azzopadi qabel speclaq tlablab u tpatpat u tiggosippja? Issa jekk insibu li kien xi nazzjonalist, lest tirrizenja min kap tal partit?

 • Serkin simon
  Posted at 20:32h, 06 August

  Jekk jirrizulta lil persuna li imbuttat lil nicky azzopardi quddiem is serkin ir-rabat kien xi mustaccun nazzjonalist propju ghax ma felahx il-ksuhat ta nicky “garden road” azzopardi imbaghad simon Buzzuttil jirrizenja mis serkin.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 20:46h, 06 August

   Qighed inhossok li issa lest biex tiehu postok quddiem is serkin

 • Nicky Cabanas
  Posted at 20:31h, 06 August

  Smajt li nicky azzopardi tas-serkin u clement it-tifel ta Carm huma hbieb sew dilettanti tal-qatra.

 • Cutajar J
  Posted at 19:55h, 06 August

  U HA JIBQAW IPARLAW FUQ DA NICKY QAS LI KULHAD TWIELET ILBIRAH. NICKY IMQAREB, STAGIBT ANZI KEM QAD BIL AQAL JUNIOR B. IS SOLTU FIL-PARTIES IKUN AKTAR HOT. IMBAD AXAQA ANT TAL-PASTIZI.

  • Franco Debono
   Posted at 20:24h, 06 August

   what is junior b?

   • X ta si X ta no ?
    Posted at 21:00h, 06 August

    He is a dj , he played on Saturday night at Buskett road house

   • Chris liebing
    Posted at 21:22h, 06 August

    He is a techno DJ

 • Garden Road
  Posted at 19:49h, 06 August

  How I wish li mexxija jin l-inkjesta requested by Simon ta xinqala r-Rabat. I would ask Nicky fix tfakru Garden Road ta haz zabbar int u sejer bormla.

  • Franco Debono
   Posted at 20:28h, 06 August

   what abt garden road?

   • Nosyparker
    Posted at 20:38h, 06 August

    Dik it triq mudlama?

    • Blue titanium soldier
     Posted at 21:02h, 06 August

     Haj kolli nghamel riklam, 2 sappuniet fa kif tghida blingliz mhux 2 fa

 • Cabanas
  Posted at 18:59h, 06 August

  Kelu ikun Nicky biex ergajna qed nitkelmu fuq l-istorja u kif saret lakstuwa maz-zmien. Naqbez fuq li gara r-rabat….. imbellah kif Simon Busuttil ma jistaqsi xejn fuq Nicky Azzopardi qabel gabruh il-partit? Mhux qed nghid ghal meta kelu l-blog biex joffendi lil dak u liehor, imma meta nicky kien iridha tal-clubber u fisat fuq id diski techno. Kin imut alih Cabanas ta Pacevile.

  Tajd hadd minnhom ma jinduna li mux kulhad jinsa? Tajd Nicky ghadu jhobu t-techno u dak li jgib mijaw?

 • ex pin
  Posted at 18:45h, 05 August

  Kemm ivvutajna pn ghalxejn biex il ftit igawdu. Illum nohrog nixtri l-orizzont u kburi li ftaht mohhi.

  • Nardu Bestja
   Posted at 23:27h, 05 August

   Hmmmm, tixtri l Orizzont biex tiftah mohhok? Ipprova xi edizzjonijiet antiki tar-Reader’s Digest minflok.
   lol

   • riku
    Posted at 12:28h, 06 August

    L-orrizont lanqas hi gazzetta tal-PL

 • filibertu
  Posted at 12:38h, 05 August

  issa l-provokazjonijiet jigu min dawk il-grieden li ser jinqabdu f’kantuniera, imbaghad jippruvaw jincitaw biex ara kemm huma vjolenti t-tfal tal-haddiema tal-kullar il-blue.

 • J. Mifsud
  Posted at 07:53h, 05 August

  Nawgura li hadd ma’ jaqa’ ghall-provokazzjoni. Min ikun qieghed jeghreq jaqbad ma’ kull tibna. L-unika arma li jibqa’ lill-indannati hija wahda….l-arma tal-provokazzjoni.

  Il-PN mifni bil-problemi. Problemi finanzjarji, problemi fil-qafas politiku, haddiema li taw sahhithom ghall-partit u li llum jinsabu moribondi. Biex taxxaqha bellawlhom leader politikament fjakk, u l-fragmentazzjoni fil-PN qieghda fl-aqwa taghha.

  Il-PN qieghed jizvina waqt li min hu responsabbli jixxala fil-vakanzi.

  Jekk il-PL jaghraf jahdem tajjeb, il-PN ikompli joghdos aktar politikament fil-hama.

  Ghalhekk, oghqodu attenti li hadd ma’ jaqa’ ghall-provokazzjoni. Min jaqa’ ghall-provokazzjoni ikun qieghed jghin lill-provokatur/a li jilhaq l-ghan tieghu/taghha.

 • TONY 15.000
  Posted at 02:46h, 05 August

  SIMON ZGUR HE WAS NOT THERE CAUSE HE DONT LIKE PASTIZI. HE LIKES PIZZA BY LUCA , I AM SAYING RIGHT DEAR SIMON ? ANY WAY NICKY AZZOPARDI ITS NOT AN ANGEL CAUSE HE IS ONE OF THOSE E***S THAT SOON THEY WILL BU*N IN H**L. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY AND NEVER SMILE TO A.B.C

 • Jos. Cauchi
  Posted at 00:07h, 05 August

  Franco! Take it easy, I am neither blue nor red, but what you are suggesting here is immature and ridiculous “ghandu jerga jsir analaizi dettaljata tal-istorja ta’ Malta fis-snin tmenin sabiex jigi accertat min kien jipprovoka u minh kien jaqla verament l-inkwiet. Ebda poplu m’ghandu ighix gidba”
  You are being an insult to us maltese! I lived the eighties and I definately don’t need any analyses of that period if time! We can waste our energy in doing something positive, not silly analyses of the eighties. Come on nistenna ahjar minnek Franco !

  • Franco Debono
   Posted at 09:08h, 05 August

   you lived the eighties and I lived the recent past and present.

   • M
    Posted at 12:17h, 05 August

    Ja hasra kemm sawtuk, qatlulek il-familjari, hadulek il-propjeta ghall-kazini, nehhewlek il-libertajiet ekonomici, cahhduk mill-liberta tal-espressjoni. Mikkinu Franco taghna. Purcinell.

    • Red Ruby
     Posted at 15:37h, 05 August

     Sur M,
     x’bizgha l-eighties hux??????
     Tat-twerwir imma, taht Gonzipn!!!!!!
     Thallinix nikteb xi lista shiha ghax ma nieqafx!!!!

     • M
      Posted at 15:56h, 05 August

      U le – ikteb tnejn li jibdew ma’ ta’ KMB ejja.

     • blue titanium soldier
      Posted at 18:45h, 06 August

      @ jos cauchi u M.
      it tnejn li intom ghandkom ragunvera ghixna zmien ikrah u il xorta ma kien jienzel qatt ghax kellhom il bullies imam serhu raskhom li franco ghandu hafna ragun ukoll fid dikjarazjoni li ghamel. jien nazzjonalist sal mewt u kburi imam il verita hija verita ahna labna il loba tahhom biex waqqajnihom listess kif ghamli lilna lahhar elezjoni, huma fid dera ghamlu min kollox biex jidru nazzjonalisti imam fit tmeninijiet ahna ghamilna min kollox biex nidru bullies u ahna qtilna liz zaghzugh mibki Raymond Caruana u lahwa min hemm nibtet il klikka li waslitna ghal tkaxkira ta 36,000
      Dr. Franco din hija linterpretazjoni tieghi

      bhas soltu inselli ghalik

 • I AM BACK
  Posted at 23:45h, 04 August

  Jidehr car daqs il-kristall li Tal-Pn ma jinbidlu qatt, It-tattika li uzaw fit tmeninijjiet biex jahthu taht idejjhom il-gid tal poplu malti u jidrhu bhala il-vittmi kienet id-dizubbidjenza civili u il-provokazzjoni. Li-mhux qeghdin jindunaw il-PN huwa li mohh il-poplu infetah izjed min taghhom u qieghed jaraf kull mossa qarrieqa li qeghdin jaghmlu simili ghall tat tmeninijjiet meta EFA kien immur tal-barrani liebes il-bullit proof vest :).

  Kont nemmen li wara l-elezzjoni generali li jmiss il-PN jkollhu jxolji ghall kollox izda kif inhuma mixjin l-affarijjiet fi hdanu nahseb li dan ser jigri wara l-elezzjoni tal-MEP;S f-mejju is sena id diehla.

  Veru waslu in a point of no return dawn in nies.

 • Jolly Joker
  Posted at 23:36h, 04 August

  Kien hemm imperatur Ruman li qalu li kien mignun ghax kien hatar ziemel bhala konslu.

  Mela x ‘inhuma dawk id-delegati Nazzjonalisti li hatru hmar skantat bhala leader tal partit?

 • Jolly Joker
  Posted at 23:10h, 04 August

  Kif dejjem ghedt jien! Lawrence Gonzi ghandu ic-ciribedudu u jgib l ajjella!
  Telaq mil parlament u aqtaw min lahaq min floku? l eks kontrollur finanzjarju tal- kumpanijji ,kollha falluti u midjunin tal- PN!
  Dik sahta!

 • J.A.
  Posted at 22:29h, 04 August

  Don Quixote int wiehed /wahda min dawk li poggejtielu f’halqu din il kelma, pulcinell li nicky wiehed wahda min dawk li jinqdew u jsahhnu rjus ta tfal bhal nick biex jippruvaw inessu l hmieg taghhom u jitfghu t tajn fuq haddiehor?
  Ic cucata taf xinhi li Nick ghadu ma ntebahx bil loghba taghkom u d daqqa ta ponn fuq wiccu u belaggha u mhux int u ohrajn cowards bhalhek li ghadkom qed tinqdew bih

  • Francist
   Posted at 23:01h, 04 August

   U mela!
   Mhatra li hemm min jaf min faqqalu id daqqa lil Nicky u laghbuh wahda nobis.
   Inqdew b tifel ta 22 sena u ghadu lanqas jaf x laqtu.

 • carmel
  Posted at 21:48h, 04 August

  hi hasra li partit politiku hekk suppost kbir qed jahli l-energija tieghu kollha fuq affarijiet daqstant trivjali u qed imexxi l-partitarji tieghu daqsekk fin negattivizmu specjalment wara telfa hekk kbira.dan zgur mhux il-mod kif tigbed in-nies warajk.

 • DonQuixot
  Posted at 20:29h, 04 August

  TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK

  IZ-ZMIEN QED JURININA LI INTI PULCINELL

  TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK

  • Fleur
   Posted at 21:34h, 04 August

   Don Quixot, iz zmien qed iqarraq bik.
   Dak l arlogg ta Tonio li qed itektek, jew mohhok?

  • Morpheus
   Posted at 21:44h, 04 August

   Tick Tock Tick Tock kemm baqalek x’tisma dak l-arlogg, taf x qed jurini iz-zmien li ghadek mahruq wara id-9 ta’Marzu. Mela ejja ha nibdew nghoddu wiehed tnejn sakemm tasal 36,000.

  • Francist
   Posted at 22:54h, 04 August

   Int ghadek sejjer biha tat tik tok? Mela ma hadtiex it taghlima wara tkaxkira bhal dik!
   Qabel l elezzjoni wkoll kont tistenna bl arlogg, u ara x hadt.

  • ex-PN voter
   Posted at 23:05h, 04 August

   Don Quixote, who is dictating your comment, the donkey Rosita?

   • BETTER FUTURE
    Posted at 06:19h, 05 August

    Apt nom de plume Don Quixote!!

  • Freddie Micallef
   Posted at 14:59h, 05 August

   Hsibtu l arlogg li qala rigal Toninu

  • Red Ruby
   Posted at 15:33h, 05 August

   Isma minni Don, mur sal-bahar ha tiffriska ftit !!!

  • blue titanium soldier
   Posted at 18:57h, 06 August

   @donquixot

   iz zmien urijna khemm kellu ragun mela khemm hu purcinell. int ok jew. taf khemm naf nies nazzjonalisti bhall avukati, spetturi irjus kbar fis socjeta li lil franco ma jifilhuhx quddiem ghajnejhom ghax alijom traditur? jien nazzjonalisti daqsi mawx Eddie biss nazzjonalist iktar minni, imma fgih kristu franco was right alavolja jien ma naqbilx mal metodu li uza.
   ejjew naraw kif han giebu lil dan il politiku bil bajt lura u nghamluh kap jekk vera tridu li nerbhu lil elezjoni. ara naqra joseph tant jibza li ikollu lilu bhala kompetitur li lahqu. huma mhux wiehed bhal mintoff riedu u ahna wiehed bhal Eddie ghandna bzon and Franco fits quite perfectly in his shoes

   • Fleur
    Posted at 20:33h, 06 August

    Blue, toghgobni.

   • Pitirross
    Posted at 23:17h, 09 August

    Blue….lanqas bajd ma taf tikteb! Gravi hafna ta 🙁

    • Blue titanium soldier
     Posted at 00:15h, 11 August

     Xqed nipprova infisser jod mhux kif tinkiteb

  • Nicky Potter L'Albaniz
   Posted at 14:24h, 09 August

   http://www.orizzont.com.mt/FullArticle.php?ID1='Ahbarijiet'&ID2=109048

   Hemm ahna, qed johorgu il-fatti u it-tattici tal PN li ilhom juzaw ghal zmien twil. Jien nixtieq insaqsi jekk canfruhx l ufficjali tal PN sakhemm ma heggewhx biex jaghmel bicca xoghol bhal din jew ghandu il-barka taghhom!!!!

 • Anrasp
  Posted at 19:20h, 04 August

  Time to feed the birds.

  • OCD
   Posted at 13:30h, 05 August

   Huwa x ghamel?
   BaSaR
   Mela bsarna u mhux psarna, nom de plum Anrasp.

 • Pensjonant
  Posted at 18:24h, 04 August

  Naqbel mieghek mija fil-mija dott. M’ghandix dubju li hemm hafna x’jitla fill-wicc dwar x’kien hemm wara l-avvenimenti tas-snin tmenin. It-tattici li kienu jintuzaw dak iz-zmien ma nbidlux. Saru aktar fini. Biss ikolli nghid li xi whistle blower irid ikun biex diversi misteri jkunu solvuti darb’ ghal dejjem.. Hemm wisq xoghol xi jsir biex inhallu l-passat jokkupa hin prezzjuz ghall-amministrazzjoni li ghandna llum.

 • john s
  Posted at 18:20h, 04 August

  Taht Simon jew xi id mohbija fil PN il partit ser ikompli jaqa fil hama izjed milli qieghed. Kellna l incident ta DCG/Bondi,kellna l incident DCG/Ignatius, kellna l istorja tal pulizija germaniza u issa kellna l istorja tal pastizzi. Jekk Simon qed jahseb li b dawb l istejjer ser jirbah il voti nghidlu li ma jafx x hini politika. Nghid lil Simon jaqra iz zewg editorjali tat Times dwar kif kien jinxtara iz zejt imbaghad ikollu fuqiex jitkellem ghax sa issa fuq iz zejt waqa f muta u il poplu dak li iridu ikunu jafu ghax dak miss lil buthom, zejt,fuel u gas.

 • Fleur
  Posted at 18:14h, 04 August

  Mhux bhal ma sar lejlet l elezzjoni min DCG.
  Mhemmx ghalfejn immorru l boghod ghat 80s biex ikollna ezempji ta provokazzjoni min tal PN.

 • John Austin
  Posted at 17:50h, 04 August

  L analizi tieghek hija wahda korretta