Hames snin ilu (2008) – nipproponi Riformi estensivi fil-Gustizzja li qed jigu diskussi fil-prezent

Hames snin ilu (2008) – nipproponi Riformi estensivi fil-Gustizzja li qed jigu diskussi fil-prezent

Seduta 56                  18.11.2008                      Franco Debono

Voti tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern

                                               ONOR. FRANCO DEBONO:  Sur President, ħadt gost nisma’ d-diskors tal-Onor. Herrera u qabel ma ngħaddi għad-diskors tiegħi, xtaqt nagħmel xi osservazzjonijiet u kummenti dwar dak li ntqal minnu.  Kien hemm punti fejn qbilt miegħu u punti oħrajn fejn ma qbiltx kemm fil-prinċipju kif ukoll f’ċertu dettall. 

 

L-Onor. Herrera semma forom alternattivi ta’ dispute resolution u jekk fhimtu tajjeb qabel li għandu jkun hawn forom oħra fejn jiġu resolved disputi bejn individwi, jiġifieri apparti mis-sistema ġudizzjarja tal-qrati.  Nemmen li dan huwa żvilupp pożittiv.  Illum għandna sistema stabbilita ta’ medjazzjoni  biex min ikun irid, ikun jista’ jsib soluzzjoni għan-nuqqas ta’ ftehim li jkun hemm mingħajr ma joqgħod jirrikorri għal formalitajiet stretti tal-qorti.  Issemmiet ukoll il-kwestjoni tas-seniority u naqbel mal-Onor. Herrera meta qal li din m’għandhiex tkun kriterju esklussiv, però lanqas għandha tiġi skartata b’mod komplet. 

 L-eta’ tal-irtirar tal-gudikanti

Issemmiet l-età tal-irtirar tal-ġudikanti. Meta persuna tkun ilha f’ċerta kariga, aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar se takkumula esperjenza.  Allura wieħed irid jikkonsidra jekk huwiex għaqli li dik il-persuna tkompli tagħti s-servizz tagħha lill-istat anke jekk ikollha aktar minn 65 sena.  Wieħed irid joqgħod attent ukoll l-età ta’ meta jingħataw ċerti karigi għax huwa importanti li qabel ma tinħatar persuna f’ċerta kariga, bħal dik ta’ maġistrat u ta’ mħallef, per eżempju, ikollha mhux biss il-kapaċitajiet akkademiċi, imma tkun laħqet ukoll il-grad ta’ maturità li jagħmluha addatta biex tokkupa kariga ta’ responsabbiltà daqshekk kbira. Għax kif qal l-Onor. Herrera, lil din il-persuna tkun qed tagħtiha l-poter li tieħu deċiżjonijiet illi jaffettwaw id-drittijiet u l-libertajiet tal-poplu tagħna.  Għaldaqstant nemmen li meta niġu biex nagħtu dawn it-tip ta’ karigi m’għandniex inħarsu biss lejn l-età tal-irtirar – mhux qed ngħid li għandu jkun hemm xi età partikolari stabbilita fil-liġi – imma għandna naraw ukoll li dan l-aspett jiġi rispettat.

 

Issemmiet il-kariga ta’ prim imħallef.  Nemmen li l-indipendenza tal-ġudikatura hija waħda mid-dutrini fundamentali li fuqha hija bbażata s-sistema legali tagħna, u din għandha tiġi rispettata.  M’iniex qed nirriferi għall-persuna li llum qed tokkupa din il-kariga għax nemmen li hija waħda mill-aktar persuni serji u abbli li qatt okkupaw din il-kariga.  Nemmen li qed insaħħu din l-indipendenza billi l-prim imħallef ikollu l-poter li jassenja d-drittijiet tal-maġistrati.  Li wieħed irid jara hu li ħadd ma jabbuża minn dawn il-poteri.  Dawn il-poteri fihom infushom huma tajbin.  Huwa tajjeb li ma jkunx hemm indħil mill-eżekuttiv fil-ġudikatura u dawn il-poteri ta’ assenjazzjoni tad-doveri tal-ġudikanti jitħallew esklużivament f’idejn il-ġudikatura nnfisha, però jekk hemm bżonn għandu jinħoloq mekkaniżmu biex jara li ħadd ma jabbuża minn dawn il-poteri. 

 

Niġi għall-frustrazzjoni ta’ ċerti ġudikanti.  Nemmen li meta maġistrat ikun ilu jaqdi l-funzjonijiet tiegħu b’ċerta serjetà u abilità, dan m’għandux jinqabeż f’każ li jkunu se jiġu maħtura mħallfin ġodda.  Issemmiet ukoll il-kwestjoni tal-għajnuna legali.  Jien niftakar li kien hemm żmien meta l-avukati kollha setgħu jinħatru bħala avukati tal-għajnuna legali.  Allura l-avukati kienu jippruvaw imorru l-qorti u jagħmlu l-almu tagħhom biex jibdew jagħmlu xi ftit xogħol.  Fil-fatt anke l-istess maġistrati kienu jqabduhom jagħmlu xogħol ta’ għajnuna legali meta jarawhom se jibdew il-karriera tagħhom bħala avukati.  Kif ġejt biex insir avukat jien, din is-sistema spiċċat u allura jien kont żvantaġġjat ulterjorment.  Però wieħed irid jifhem ukoll il-perspettiva storika għax dik is-sistema kienet ġiet imneħħija u ġiet introdotta sistema ġdida. 

 Avukat tal-Ghajnuna Legali

Dak iż-żmien kont għadni nibda u meta kont immur il-qorti kont nitgħallem ħafna mill-avukati li kien hemm qabli, inkluż l-Onor. Herrera, li minn hawnhekk insellmilhom u nirringrazzjahom. Però kif kont qed ngħid, is-sistema tal-għajnuna legali kif kienet dak iż-żmien kienet ġiet mibdula mill-Ministru Austin Gatt.  Jien ningħaqad mal-kollega tiegħi biex minn hawnhekk infaħħru għax għamel riformi importanti ħafna f’dik li hija amministrazzjoni tal-ġustizzja, però din kienet qed tiġi abbużata.  Naħseb li l-Onor. Herrera jiftakar dak iż-żmien meta kien isir ċertu abbuż u allura kien tajjeb li sar xi ħaġa biex dan jitwaqqaf.   Jiena nemmen li issa reġà wasal iż-żmien li naraw huwiex il-każ li nirrevedu l-pożizzjoni tagħna f’dak li jikkonċerna l-avukat tal-għajnuna legali. 

 Inkjesti

Issemmew ukoll l-inkjesti.  Jien se mmur pass oltrè minn hekk.  Diġà kelli l-opportunità li f’dan il-parlament għal darba, darbtejn, nitkellem dwar il-ħsieb illi maġistrat li jkun inkwerenti ma jilbisx il-kappell ukoll tal-maġistrat li jkun ġudikanti.  Ladarba inti tkun qed tagħmel inkjesta u tkun qed taqdi funzjonijiet investigattivi spalla ma’ spalla mal-awtoritajiet tal-pulizija nemmen li wasal iż-żmien li nibdew neżaminaw u anke noħolqu dibattitu biex nistudjaw il-possibbiltà li jkollok numru ta’ maġistrati li jkollhom il-funzjoni investigattiva u l-funzjoni inkwerenti.  L-Italja għandhom saħanistra il-Giudice della Libertà li jiddeċiedi dwar il-bail.  Nemmen li mbagħad għandu jkollna maġistrati oħrajn li l-funzjoni tagħhom tkun dik li jiġġudikaw.   Għax jista’ jkollok maġistrat li se jagħti sentenza fuq individwu u mbagħad fl-istess ħin, meta dan suppost huwa indipendenti u imparzjali miż-żewġ partijiet, mill-prosekuzzjoni u mid-difiża,  forsi jkun qiegħed jikkonduċi xi inkjesta mal-pulizija fuq l-istess persuna.

 

Jiena nemmen li fl-istadju li fiha waslet is-sistema ġudizzjarja tagħna hemm bżonn li nibdew niddiskutu li l-maġistrat jew ikun ġudikanti jew ikun inkwerenti.   Għax nafu li hemm ċertu backlog u li skont l-istatistika ċerti maġistrati huma mgħobbijin b’numru ta’ inkjesti.  Hawnhekk irrid nirriferi għall-kliem tal-prim imħallef fil-ftuħ tas-sena forensi – għax meta nkun nista’ nattendi għall-ftuħ tas-sena forensi nisma’ b’attenzjoni kbira d-diskorsi li jsiru – meta qal li jekk inhu possibbli f’pajjiżna għandna nżidu l-ġudikanti biex ix-xogħol iseħħ, u semma diversi pajjiżi li għamlu dan, fosthom Ċipru li mhuwiex daqstant pajjiż kbir.  Jien li qattajt l-aħħar disa’ snin ta’ ħajti fil-bini tal-qorti nfaħħar l-isforzi tal-ġudikanti li hemm preżenti llum illi bir-riżorsi li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom – ta’ dan infaħħar ukoll l-isforzi tal-MinistruAustin Gatt, tal-Viċi Prim Ministru Tonio Borg kif ukoll tal-Ministru Carmelo Mifsud Bonnici – għamlu ħafna xogħol f’dan il-qasam biex stajna navvanzaw daqshekk ’il quddiem. 

 Esperti tal-Qorti

Il-kollega tiegħi l-Onor. Herrera semma wkoll l-esperti, u nemmen li wasal ukoll iż-żmien li jkollna esperti ex parte.  Kif qiegħda s-sistema llum, l-esperti jinħatru biss mill-qorti. M’għandniex sistema fejn parti fil-kawża tista’ ġġib l-espert tagħha hi.  Nemmen li llum wasal iż-żmien  li din nibdew nikkonsidrawha u forsi wieħed għandu, frott tad-diskussjoni, jifformola l-aħjar sistema bil-għan li possibbilment din is-sistema tiġi introdotta. Issemma wkoll l-uffiċċju tal-avukat ġenerali.  Kien hemm verament xi avukati li telqu mill-uffiċċju tal-avukat ġenerali u nemmen li dawn kienu ta’ ċertu valur, għax nafhom kif jafhom il-kollega tiegħi.  Però nemmen ukoll li l-avukat ġenerali llum irrekluta team li qiegħed jitħarreġ tajjeb għax  dan l-uffiċċju għandu ħafna pressjonijiet u huwa mgħobbi b’ħafna xogħol.  Nemmen ukoll, mingħajr retorika, li bir-riżorsi li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu, inklużi r-riżorsi umani, jagħmel ħafna xogħol. Naturalment anke jiena bħala difensur ġieli ma naqbilx mal-avukat ġenerali dwar ċerti deċiżjonijiet, però naħseb li bir-riżorsi li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu u d-diversi mansjonijiet li jaqgħu taħtu, għandna nkomplu nsaħħuh.  Jiena informat li riċentement kien hemm reklutaġġ ta’ diversi avukati ġodda u naturalment wieħed irid jagħtihom ftit żmien sakemm dawn jambjentaw ruħhom, pero’ naħseb li f’dan il-qasam mexjin lejn id-direzzjoni t-tajba.

 Diskrezzjoni tal-Avukat Generali

Naqbel fuq punt żgħir.  Wieħed mill-aspetti fejn tidħol id-diskrezzjoni f’sistema ta’ demokrazija tavvanza, fejn kemm jista’ jkun trid titnaqqas id-diskrezzjoni tal-eżekuttiv u kulmin jieħu deċiżjoni, huwa li wieħed jagħti raġunijiet għaliha.  Nemmen li wasal iż-żmien li dwar il-liġi tad-droga għandu jsir daqsxejn ta’ fine tuning.  Naf li ħadt ħafna mill-ħin li kelli għad-dispożizzjoni tiegħi biex inwieġeb ħafna mill-punti interessantissimi illi qajjem il-kollega tiegħi, però dwar il-liġi tad-droga xtaqt ngħid xi ħaġa żgħira.  Fejn insibu li l-avukat ġenerali għandu diskrezzjoni – jien nemmen li din tiġi eżerċitata b’responsabbiltà – illi jista’ jibgħat fuq jew jibgħat isfel, id-differenza hija biss waħda drastika u kbira fil-piena.  Nemmen li wieħed għandu jibda jikkonsidra, kif għandhom fl-Ingilterra, li din id-diskrezzjoni tibqa’ f’idejn l-avukat ġenerali, imma fl-istess ħin dan jagħti r-raġunijiet għaliex qed jagħmel hekk.  B’hekk ikun hemm stabbilita wkoll ċerta uniformità li l-prinċipju u r-rekwiżit tagħhom hija waħda mill-elementi li tagħmel sistema ta’ ġustizzja aċċettabbli, avvanzata u fl-aħjar interess tas-soċjetà u tad-demokrazija. Ħallli niġi għall-kwestjoni tal-appelli min-naħa tal-avukat ġenerali. Huwa veru,  riċentement żdiedu l-appelli min-naħa tal-avukat ġenerali għax twessgħu wkoll il-grounds li fuqhom seta’ jappella. Forsi sakemm kien hemm dak il-perijodu ta’ tranżizzjoni u sakemm wieħed ġie fuq saqajh seta’ kien hemm xi problemi, però naħseb li llum is-sitwazzjoni stabbilizzat ruħha.   Kien hemm ukoll intervent mill-prim imħallef fejn qal li hawn dritt ġdid u naħseb li llum nħoloq ukoll bilanċ.

 L-Avukatura

Issemmiet il-kwestjoni tal-inizjattiva li jkollna l-professjoni tagħna, li l-Onor. Herrera fissirha bħala inizjattiva pożittiva, li għalija hija l-isbaħ professjoni u hija wkoll arti u allura tajjeb li tkun ukoll regolata.  Hemm punti fejn naqbel u hemm punti fejn ma naqbilx.  Ma rridux ninsew li għad m’hemm xejn definit u li dan huwa dokument li jistimola d-diskussjoni.  B’mod ġenerali nemmen – mingħajr ma nidħol f’ċertu dettall fuq il-punti partikolari – li hija xi ħaġa pożittiva li jkollok il-kamra tal-avukati li qed tistimola din id-diskussjoni. Ċertament mhuwiex desiderabbli li professjoni ta’ avukat tibqa’ b’ċerti aspetti li lanqas biss ikunu regolati mil-liġi u għaldaqstant huwa importanti li jsir dan l-intervent.  Dawk kienu il-punti li xtaqt inwieġeb lill-kollega tiegħi.

 

Sur President, tiskanta kif jinbidlu ż-żmenijiet.  Tosta’ tgħid li 20 sena fil-ħajja ta’ pajjiż huma tebqa t’għajn. Fl-istorja ta’ poplu 20 sena mhumiex xi perijodu twil.  Fl-1987, is-slogan elettorali tal-Partit Nazzjonalista kien “Xogħol, Ġustizzja u Libertà”. Naraw li minn tliet elementi, tnejn kienu jikkonċernaw il-ġustizzja u l-libertà.  Għaliex?  Għax dawk kienu l-affarijiet li kienu jinkwetaw lill-poplu tagħna dak iż-żmien. Għall-grazzja t’Alla llum, bil-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fil-gvern u bil-koperazzjoni  ta’ kulħadd, anke tal-Partit Laburista meta għal perijodu qasir kien fil-gvern, dawn l-aspetti bażiċi illi fuqhom hija bbażata s-soċjetà tfajniehom warajna u mxejna ‘l quddiem.  Fil-fatt is-slogan tal-aħħar elezzjoni kien “Xogħol, Edukazzjoni, Ambjent”. Għaliex?  Għax illum għandna l-istituzzjonijiet ġudizzjarji tagħna qegħdin fuq pedament sod. 

 

Illum il-poplu tagħna għandu rasu mistrieħa mill-istituzzjonijiet ġudizzjarji  għalkemm rridu noqogħdu attenti li nkomplu nsostnu dawn l-istituzzjonijiet ġudizzjarji. Illum għandna d-drittijiet ċivili li huma protetti mil-liġijiet. Fil-fatt waħda mill-ewwel liġijiet li kien daħħal gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kienet il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Fundamental tal-Bniedem. Però rridu noqogħdu attenti li f’qasam tant sensittiv, f’qasam tant delikat, li jikkonċerna d-drittijiet tal-individwu u l-libertajiet ċivili tiegħu nkunu dejjem mhux biss b’saqajna mal-art imma saħansitra fuq ponot subgħajna biex naraw illi s-sitwazzjoni ma taħrabilniexminntaħt il-kontroll. Filwaqt li qabel kellna qorti żgħir illum il-ġurnata qed ngħixu realtà fejn għandek l-awli tal-maġistrati, għandek il-qorti taċ-ċivil u għandek il-qorti tal-famija li b’deċiżjoni għaqlija ferm jinsab f’bini separat mill-qorti.  U hawn infaħħar l-isforz li kien għamel il-Ministru Carmelo Mifsud Bonnici biex fejn għandek kwestjonijiet familjari, dawn jinstemgħu f’bini separat.  Barraminnhekk imbagħad għandek ukoll arbitraġġi, medjazzjonijiet u impenji fit-tribunali lokali biex ma nsemmux ix-xogħol ta’ natura ġudizzjarja.  Jiġifieri l-attività ġudizzjarja llum qiegħda mifruxa fuq diversi oqsma.

 

Fil-qosor xtaqt insemmi min huma l-partijiet ewlenin li japparteċipaw fil-proċess ġudizzjarju għax huwa importanti li naraw li kull wieħed minndawn jaqdi l-funzjonijiet tiegħu b’responsabbiltà għax kull wieħed għandu l-importanza tiegħu.  Hawn mhux qed nirriferi għall-ġudikant biss.  Għax għalkemm tista’ tgħid li l-ġudikanti jaqdu l-iktar funzjonijiet importanti, għax fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet huma jeħduhom, dawn ma jiġġudikawx f’vacuum.  It-tħaddim tal-istrutturi ġudizzjarji jiddependi wkoll mis-serjetà tal-avukati, mill-effiċjenza amminstrattiva taċ-ċivil u mill-kompetenza tal-assistenti ġudizzjarji li jaħdmu fil-qrib mal-ġudikant.  Il-kamp penali jiddependi wkoll mill-uffiċjali investigattivi u dawk prosekuturi tal-korp tal-pulizija jew tal-avukat ġenerali. Dawn huma l-atturi ewlenin fil-qasam tal-ġustizzja. Kull kategorija għandha r-responsabbiltà li taġixxi u tikkomporta ruħha b’mod denju u li jixraq għall-attività tant nobbli li hija l-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

 

Wieħed jista’ jsemmi wkoll il-ġurati, per eżempju, l-esperti maħtura mill-qorti, l-interpreti u l-fotografi li jagħtu kontribut importanti u jipparteċipaw fil-proċess ta’ ġuri.  Wieħed ma jistax jinsa wkoll is-social workers, il-probation officers, kif ukoll l-uffiċjali korrettivi fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.  Meta nitkellem fuq is-sistema ġudizzjarja inkun qed nirriferi għal dawn il-kategoriji ta’ persuni kollha illi jipparteċipaw fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Xtaqt insemmi wkoll ix-xhieda, li ħafna drabi jiġu msejħa biex imorru l-qorti.  Għandna naraw – kien hemm anke diversi appelli mill-prim imħallef u rajt ir-rules of court li aċċenna għalihom il-kollega tiegħi li wkoll huma importanti – li kemm jista’ jkun ix-xhieda ma joqogħdux jitilfu ħin.  Wieħed irid iqis li dawn jiġu hemmhekk senza interessi u ħafna drabi lanqas ikollhom x’jaqsmu assolutament mal-kawża u allura għandna nittrattawhom b’rispett u li ma jkollhomx għalfejn iqattgħu ħin żejjed fl-edifiċju tal-qorti u li l-esperjenza li jgħaddu minnha ma tkunx kemm jista’ jkun trawmatika.

 Il-Kors tal-Ligi

U issa nerġa’ niġi għall-kategoriji li semmejt wieħed wieħed fil-qosor.  Ħalli nibda bl-avukati.  Issemma l-att biex jirregola l-avukati, u kif diġà għedt dan huwa pass pożittiv, ta’ min iħeġġu u ta’ min jipparteċipa wkoll fid-diskussjoni. Insemmi wkoll il-kors tal-liġi. Metakont student tal-liġi jien, li m’ilux snin twal ħafna, kienu stabbiliti l-credits li wieħed kien irid jieħu.  Illum fl-ewwel tliet snin tal-kors għandek il-parti ġenerali, u nemmen li kull avukat għandu jkun midħla ta’ ċerti kunċetti legali u ġenerali, imma mbagħad fit-tieni tliet snin, inti tista’ tagħżel il-credits li trid, dawk l-aktar li jogħġbuk. Jien nemmen bis-sħiħ li fid-dinja tal-lum huwa importanti li jkollok speċjalizzazzjoni.  Għaldaqstant nemmen li fit-tieni parti tal-kors tal-liġi, inti tista’ tispeċjalizza f’dawk il-credits li jkunu l-aktar jogħġbuk u fil-qasam li jkun beħsiebek taħdem fih.

 

Issemmew id-diversi partijiet li pparteċipaw fil-proċess ġudizzjarju. Nemmen li l-proċess ġudizzjarju ma jistax ikun seren u ma jistax jilħaq l-għan tiegħu, li ssir ġustizzja, jekk il-partijiet kollha involuti ma jirrispettawx lil xulxin. U allura l-avukat irid jirrispetta lill-maġistrat, pero’ mill-banda l-oħra, kif hemm miktub ukoll fir-regola 4 tal-kodiċi ta’ etika tal-ġudikanti, il-ġudikanti għandhom jaqdu d-doveri ġudizzjarji tagħhom b’dinjità, b’korteżija u b’umanità. Irid ikun hemm ukoll ripsett lejn il-pulizija. Il-president tal-kamra tal-avukati f’diskors li għamel kien qal li nistenna illi l-membri tal-korp tal-pulizija juru ċertu rispett ukoll lejn l-avukati. Allura l-avukati għandhom juru rispett lejn il-korp tal-pulizija.  Sfortunatament ikolli ngħid li ġieli tidħol f’awla fejn ikollok spettur tal-pulizija li qed jitlob id-differimenti lill-maġistrat meta għandek ruxxmata avukati qegħdin jistennew u jkunu qegħdin isejħulhom f’awli oħra.  Bi ftit prattiċità, bi ftit sens komun u b’rispett bejn il-partijiet kollha involuti nemmen illi nistgħu nimxu ‘l quddiem.

 Prosecutions Unit

Fis-sistema tagħna, fil-qorti t’isfel, quddiem il-maġistrati huma l-pulizija li jmexxu mhux biss l-investigazzjoni qabel titressaq persuna, imma minnuffiċjal investigattiv ikun l-uffiċjali prosekutur.  Nemmen li wasal iż-żmien li dawn ikunu assistiti għax filwaqt li ħafna mill-ispetturi – din ma ngħidhiex b’retorika –  ikunu ppreparati għall-każ, illum għandna korp tal-pulizija li għandu rispett kbir tal-poplu Malti, kif qal sieħbi l-Onor. Fenech Adami.  Għalhekk nemmen li wasal iż-żmien li jkun hemm ukoll xi junior lawyers min-naħa tal-avukat ġenerali illi jgħinu wkoll fil-prosekuzzjoni. U dan fl-aħjar interesss tal-andament tal-proċess ġudizzjarju kollu. Wasal iż-żmien li nibdew nikkonsidraw jekk dan huwiex possibbli li jsir bħalma jsir f’pajjiżi barranin.  Għax fl-aħħar mill-aħħar għandek spettur li ma jkunx għadda mill-kors tal-liġi kif ikun għadda wara sitt snin sħaħ avukat u allura nemmen li fl-aħjar interess tal-proċess ġudizzjarju għandna nibdew nikkonsidraw din il-proposta wkoll.

 

L-indipendenza u l-imparzjalità huma l-ogħla valuri li għandu jkollha qorti.  Huma rekwiżiti bażiċi li huma saħansitra l-pilastru illi fuqhom għandha tistrieħ is-sistema ġudizzjarja.  Nemmen ukoll, kif diġà għedt, li għandu jiżdied in-numru ta’ ġudikanti.  Kellna esperjenza ta’ żewġ imħallfin nisa, apparti maġistrati oħra nisa, li kienet esperjenza tajba li għandha tkun inkoraġġita. Nemmen illi l-ġudikanti għandhom ikomplu wkoll jaġġornaw ruħhom.  Nemmen ukoll li fl-għażla tal-ġudikanti għandna nkunu rigorużi. Għaliex qed ngħid hekk?  Għax ladarba ġudikant tkun poġġejtu fil-kariga, l-parlament biss jista’ jneħħih.  U huwa tajjeb li jkun hekk għax din hija l-iktar istituzzjoni li tirrappreżenta lill-poplu kollu.  Allura nemmen li fl-għażla tal-ġudikanti għandna nkunu wkoll rigorużi. 

 

Semmejt ukoll iċ-ċivil u l-amministrazzjoni tal-qorti. Naturalment huwa importanti li l-amministrazzjoni tal-qorti tkun waħda effiċjenti.  Mill-esperjenza li kelli tul is-snin, nista’ ngħid li fil-qrati tagħna teżisti amministrazzjoni effiċjentissima, ovvjament dejjem hemm x’wieħed jista’ jtejjeb, però hemm nies kompetenti fix-xogħol tagħhom. Hemm nies li jieħdu interess u hemm ħaddiema li they go out of their way biex jaqdu lilna l-avukati, li l-ħin kollu jkollna x’naqsmu magħhom.  Hemm il-ħsieb ukoll – din semmieha wkoll il-prim imħallef f’wieħed mid-diskorsi tiegħu – li jkun hemm a childcare centre biex dawk in-nisa li jaħdmu l-qorti ma jkollhomx għalfejn jitilqu wara li jkollhom it-tfal.  Wieħed irid iqis li dawn il-persuni jkunu akkumulaw ammont ta’ esperjenza ġewwa l-qrati tagħna u allura tkun sfortuna u telf għall-amministrazzjoni tal-qorti jekk dawn il-ħaddiema jkollhom jieqfu milli jagħtu s-servizz tagħhom.  Fejn jidħol ġbir ta’ multi, filwaqt li qabel meta persuna kienet teħel multa kienet qisha ma weħlet xejn għax dik il-multa lanqas biss kienet tinġabar, illum pajjiżna huwa regolat bil-liġi li jekk xi ħadd jeħel multa, din trid tinġabar.  Fil-fatt, minn ftit ta’ snin ’il hawn – ta’ dan infaħħar l-isforzi tal-Ministru Mifsud Bonnici – dawn il-flus qegħdin jinġabru.

 Il-Guri u il-gurati

Nixtieq insemmi wkoll parti oħra fil-proċess ġudizzjarju, speċjalment fil-kamp penali, fejn għandek il-ġurati.  Jien kont għamilt ftit tar-riċerka dwar dan is-suġġett – fil-fatt kien beħsiebni nagħmel aġġornament dwaru u jekk ikolli din l-opportunità, nagħmlu – għax minn żmien għal żmien, speċjalment meta jkun hemm xi ġuri kontroversjali jqum id-dibattitu jekk għandniex nirriformaw is-sistema tal-ġurijiet.  Huwa tajjeb li wieħed jiddiskuti din is-sistema. Per eżempju, jekk għandux jidħol l-imħallef mal-ġurati jew jekk għandhomx jitħallew waħedhom, peró li hu żgur hu li dan l-aspett għandna nirriformawh.  B’dispjaċir kbir ngħid li l-aspett tal-għażla tal-ġurati qed jiġi traskurat u qatt ma sar – almenu jiena ma smajtx – dibattitu fuqu.  L-istadju tal-għażla tal-ġurati huwa anakronistiku.  Nemmen li wasal iż-żmien li neżaminaw u nistudjaw kif qed jaġixxu pajjiżi oħra, fejn si tratta ta’ reġimi legali u kif għandhom jintgħażlu l-ġurati. Nemmen li there must be a radical overhaul tas-sistema.  In-nuqqas kbir li għandna huwa li l-liġi preżenti ma tipprovdix għar-rigward l-istadju inizjali tal-għażla tal-ġurija. 

 

Din twassal għal nuqqas ta’ trasparenza tal-lista tal-għażla ta’ persuni u allura tista’ twassal għal nuqqas ta’ imparzjalità.  Kull sistema ta’ għażla ta’ ġurati għandu jkollha bħala l-mira prinċipali tagħha l-imparzjlità.  U s-sistema tagħna kif qiegħda llum hija approssimattiva għall-aħħar u ċertament li tista’ tagħti lok għall-parzjalità. Barra minn hekk is-sistema tagħna ma tinkorporax il-proċedura li għandha tintuża biex tiġi miġbura l-informazzjoni biex issir il-lista tal-ġurati.  Illum nistgħu ninvolvu l-kunsilli lokali, kif isiru f’pajjiżi oħra, biex jiġu kompilati l-listi oriġinali tal-ġurati.  Ma xtaqtx nieħu aktar fit-tul fuq dan is-suġġett għax irrid nitkellem fuq affarijiet oħra, però l-punt tiegħi hu li rridu nanalizzaw is-sistema tal-kumpilazzjoni tal-listi tal-ġurati u forsi wasal iż-żmien li din tiġi emendata. 

 

Semmejt il-probation officers, is-social workers u qegħdin fil-proċess li nibdew niddiskutu l-liġi tal-parole.  Dan huwa punt pożittiv ħafna u jiena nħeġġeġ li għandna mill-iktar fis possibbli nagħmlu din id-diskussjoni biex tibda tiġi implimentata din il-liġi. Anke l-media għandha rwol x’taqdi fis-sistema ġudizzjarja.  Bħala l-watchdog tas-soċjetà huwa importanti li din kontinwament tinforma lill-pubbliku dwar x’qed jiġri.  Bl-intervent ukoll tal-Ministru Austin Gatt għandna sistema fejn is-sentenzi jkunu online bażikament kważi dak il-ħin stess li tingħata u allura x-xogħol tal-ġurnalisti ġie mħaffef f’dak is-sens.  Wieħed jifhem li llum il-proċeduri, speċjalment fil-prim’awla, huma pubbliċi u din ukoll għenet. Xtaqt insemmi wkoll, u nipprova nikkonkludi, id-dritt tal-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni.  Meta persuna tkun fi stadju ta’ suspett – din tista’ tkun jiena, inti u kulħadd – la hi kriminali u lanqas ħatja.  Is-suspettat huwa dak l-individwu li l-pulizija tkun qed taħseb li seta’ kien involut b’xi mod fit-twettiq ta’ reat.  Wasal iż-żmien li nibdew naħsbu biex bħalma jsir f’ħafna pajjiżi oħra ndaħħlu d-dritt għall-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni.  Din diġà tinsab fil-kodiċi kriminali imma nemmen li għandha titpoġġa fis-seħħ. 

 

Punt ieħor li xtaqt inqajjem huwa dwar il-maġistrat inkwerenti. Dan il-punt diġà qajjimtu f’dan il-parlament u nixtieq li kulħadd jifhem kemm huwa importanti li maġistrat ġudikant u maġistrat inkwirenti huma żewġ rwoli li għandhom jinżammu kemm jista’ jkun separati minn xulxin.  Ħalli ngħid xi ħaġa dwar id-dewmien fil-kumpilazzjonijiet u r-rinviji. L-ewwelnett nemmen li meta tara l-istatistika you have to read between the lines.  Għaliex qed ngħid hekk?  Għax l-istatistika minnha nnifisha titkellem dwar kemm qata’ dak u kemm qata’ l-ieħor.  Però wieħed irid jifhem li meta ġudikant jiġi biex jagħti sentenza huwa tajjeb li jaħseb fit-tul għax dawn huma materji serji.  Kultant ikollok akkużat li sakemm il-proċeduri jkunu pendenti – forsi għax jinħatarlu social worker jew probation officer u allura l-każ jieħu fit-tul – il-qorti jkollha ċ-ċans tara kif ikun qed iġib ruħu sakemm jiġi sentenzjat.  Dan huwa importanti.

 

Jiena nemmen li biex inkomplu nirfinaw u ntejbu s-sistema tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja għandna nidddiskutu l-plea bargaining quddiem il-maġistrati.  Illum għandek sistema fejn jekk il-prosekuzzjoni u d-difiża f’ġurijiet jaqblu fuq il-piena li għandha tingħata jistgħu jiffirmaw dokument – kif jagħmlu l-pajjiżi barranin kollha – li jiġi ppreżentat il-qorti uffiċjalment u l-qorti tista’ jew tagħżel li taċċetta dak il-patteġjament jew inkella tmur biex tisma’ l-ġuri.  Sfortunatament din hija limitata għall-kawżi li jinstemgħu fil-qorti ta’ fuq u hemm limbu għal dak li jikkonċerna kawżi quddiem il-maġistrati. Issa kulħadd jaf li l-maġġor parti tal-kawżi jinstemgħu quddiem il-maġistrati.  Allura naħseb li wasal iż-żmien li wieħed jistudja kif dik il-proċedura għandha tiġi applikata b’rigorożità  bl-intervent tal-avukat ġenerali biex wieħed ikun ċert li hemm is-salvagwardji kollha.  Però nemmen li anke biex inħaffu x-xogħol,  għax il-ġustizzja fi żmien raġjonevoli hija waħda mir-rekwiżiti li nippruvaw nħaddnu kemm jista’ jkun,  meta għandek spettur jew xi ħadd mill-uffiċċju tal-avukat ġenerali u d-difiża li qed jaqblu fuq piena…. Ovvjament fl-aħħar mill-aħħar huwa l-ġudikant li jiddeċiedi. Però l-punt tiegħi hu li għandna naraw jekk huwiex il-każ li dik is-sistema li diġà qed tapplika fil-qorti ta’ fuq u qed titħaddem b’serenità għandniex nibdew inħaddmuha wkoll fil-qorti t’isfel. 

 

Irrid  insemmi l-liġi tad-droga. Illum il-kawżi tad-droga qed jiġu stradati quddiem żewġ maġistrati biss.  Il-Maġistrat Quintano jagħmel xogħol siewi ħafna u nemmen li bl-intervent tas-social workers għandna nirfinaw ukoll dan il-konċett.  Sfortunatament ħafna nies li jidħlu f’dan il-vizzju jkollhom problemi soċjali u allura ma tridx sempliċement nissentenzjahom, imma tara wkoll x’kienet il-problema wara dan kollu, għaldaqstant huwa importanti l-konċett ta’ drug court. Jiena nemmen li l-liġijiet tad-droga għandhom jiġu inkorporati fil-kodiċi kriminali imma jekk ma naslux s’hemm, għandna nerġgħu narawhom daqsxejn għax huma liġijiet antiki ħafna.  Illum s-sitwazzjoni f’dan il-qasam evolviet u nbidlet radikalment u allura għandna naqbdu dawn il-liġijiet, b’mod speċjali chapter 31 u chapter 101, biex naraw jekk huwiex il-każ li ninkorporawhom flimkien u nemendawhom, għax ċerti kunċetti huma outdated. Infaħħar l-isforzi li saru biex ġiet emendata l-liġi tad-droga matul is-snin u ovvjament inżammet mal-pass taż-żmien, imma jeħtieġ li f’dan l-istadju namalgamaw dawn iż-żewġ liġijiet.

 

Sur President, nikkonkludi billi ngħid li għamilna ħafna.  Nemmen li minn 20 sena ‘l hawn is-sistema ġudizzjarja tagħna għaddiet minn terremot kbir – naturalment il-ħajja ma bdietx 20 sena ilu, imma aħna għandna tradizzjoni kbira li dejjem ibbażajna ruħna fuq il-liġi kontinentali, kien hemm ukoll input qawwi taħt l-Ingliżi għal dak li jikkonċerna proċeduri – u kienet soda biżżejjed biex irreaġixxiet, u fi ftit snin reġgħet akkwistat ir-rispett tal-poplu kollu. Però għalkemm sar ħafna għandna nibqgħu nkunu viġilanti u b’għajnejna miftuħin beraħ biex naraw kif is-sistema ġudizzjarja tagħna nistgħu nirfinawha, u dan fl-aħjar interess tal-poplu Malti kollu.  Grazzi, Sur President.

66 Comments
 • Stevie
  Posted at 14:39h, 21 July

  FRANCO, SMAJTU X’QAL BEPPE FUQ AUSTIN?????

  Qal li Austin is a private citizen hej!!!! Allura ma jistax igghielu jwiegeb miskin….

  Ara vera bniedem ridikolu!!!!!!!

  PNClowns

 • blue titanium soldier
  Posted at 11:40h, 21 July

  khemm hu helu Dr. Chris Cardona, batli kartolina tal birthday u apprezzajta hafna imma ghal darba ohra jekk joghogbok tergax tibata blarma tal partit, fuq livell personali nazzarda nghid li ahna nafu lil xulxin u ghall daqstant stajt batli wahda min ghandek personali, taf bizzejjed xkulur jien. Larma kjienet zejda u sorry Chris imma il kartolina spiccat fiz zibel thanks anyway.

  • Pitirross
   Posted at 11:01h, 22 July

   Kien hemm għalfejn ixxandarha ma’ Malta kollha li rċevejt kartolina mingħand Chris Cardona u li bl-arma tal-partit? Għandek tkun kburi li rċevejt kartolina bl-arma sieħbi!
   Jien ittri bil-garanzija tax-xogħol irċevejt qabel l-elezzjoni mingħand sieħbek Dr. Gonzi….ukoll kellha l-arma tal-partit nazzjonalista…..imma wara li tela’ fl-2008 tnejjek bija! Għalfejn qed toħodha bi kbira għax bl-arma tal-partit? Blue veru pastaż li tgħidlu ġo wiċċu li għarmejtha! Insomma ma tistenniex aħjar minn partitarju tal-PN.

   • blue titanium soldier
    Posted at 17:40h, 22 July

    isma habieb lil chris nafu personali u hu jaf bizejjed xi dejjaqni u khemm jien fanatiku, kont ragel bizejjed biex nghidlu li apprezzajt li batli kartolina u li larma kienet zejda, issa il kampanja suppost addiet u bil haq grazzi talli awgurajtli il happy birthday int ukoll 🙂

    • Pitirross
     Posted at 07:10h, 23 July

     Happy birthday Blue. Agħlaqthom sew?? 🙂

 • Blue titanium soldier
  Posted at 19:31h, 20 July

  IL KAMPANJA
  min ghandu ghall qalbu il kampanja taghna lkoll morru hudu itrat malajr khemm jista jkun flinhawi tat torri lahmar halli jkolkom rikordju ghax ma tantx ha tiqpa hekk. Ghadu kif hareg permes ghall lukanda very nice and shame on you

  • Pitirross
   Posted at 12:02h, 21 July

   Lukanda ġdida ….aktar postijiet tax-xogħol għal uliedna!!!

 • Pitirross
  Posted at 18:51h, 20 July

  Ma nafx għalfejn dan l-għaġeb kollu Daffy tal-bidnija fuq Manwel Mallia għax kien l-avukat ta’ Mario l-imnieħru (RIP by the way)?
  Nixtieq nistaqsi jekk Daffy tiġix xi ħaġa minnu ghax għandha imneħirha allajbierek, mhux ħażin!!!

  • blue titanium soldier
   Posted at 13:37h, 21 July

   @ pitirross
   jekk nigu fhekk dak bicca wahda ma austin kien, ma nafx xtidhlu taghmlu fil blog tahha, kif isserhuwa. nahseb malta kollha aliet ghalijom, min ghandu it tfal bhali mghandux bzonn nies bhal dawn jigru mas saqajn, jiddispjacini imam dik il verita is socjeta tkun hafna iktar trankwilla minghajr nies bhal dawn. MIN JILAGHAB MAN NAR JINHARAQ

 • Silence is Golden
  Posted at 16:46h, 19 July

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130719/local/father-and-son.478574

  The crazy woman from Bidnija is wrong again.
  The third body is that of a Matthew Zahra not the Gialanze boy.
  The strain of all those late lonely nights in the sole company of her pc are starting to show.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 01:34h, 21 July

   And every time you click into her blog she gets a commision, great keep on fueling her. If you disagree so much why visit?

 • Silence is Golden
  Posted at 16:42h, 19 July

  From the blog of the born -again occasional Bible Thumper
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/07/so-one-of-manuel-mallias-cocaine-trafficker-clients-has-been-found-murdered-along-with-his-son-this-morning/

  How come she did not mention how the dead man’s family’s cleaning company was given a contract to clean the offices of certain PN ex- ministers at the time in the not too distant past?

  Is selective dementia part and parcel of the Born- Again -Bible -Thumper syndrome?

  • Ganni Borg
   Posted at 19:09h, 20 July

   So according to DCG no lawyer can defend drug dealers or any person who commits a crime. She is insinuating that Dr. Mallia’s position isn’t tenable because of these people. I say, why is hse saying this now? Why didn’t she open her BIG mouth when the late Dr. Guido Demarco was a minister also?

   • kukka
    Posted at 23:42h, 21 July

    Will she be slamming any doctor whose patients include criminals?

 • RAMBO
  Posted at 22:10h, 18 July

  Hija hasra li gazzetta bhal Malta Today f-dawn l-ahhar snin li irnexxiela tistabilixxi ruhu bhala gazzetta kredibli tarmi il-kredibilta taghha kollha sempliciment ghax tkun ingarret min klikka u zbaljat bil-puzizzjoni li hadet fuq issue ta interess nazzjonali u tibqa tippersisti biex forsi xi hadd gdid jemmina li ghanda ragun.

  Dalghodu kont qieghed naghti daqqa ta ghajn lill din il-gazzetta u rega kien hemm artikolu twil fuq l-issue ta l-emigrazzjoni illegali miktub min James Debono,inkredibli dan il-patetiku gurnalista x-analizi ghamel u x-tip ta mistoqsijjiet hareg bihom,trid tkun tifel ta l-iskola bhall kap ta l-oppuzzizzjoni biex ma tindunax bl-intenzjonijjiet ta dan il-patetiku gurnalist.Naf li Salvu Balzan dahhal fil kredu wkoll b-dak li kiteb u qall u ghalekk ma tantx jista jappologizza izda nahseb li jkun ahjar ghall din il-gazzetta li jkollha il fibra u tilob appologijja fuq li stand li hadet kontra l-interess nazzjonali.

  Il-kontradizzjoni hija li illejla fuq l-istess gazzetta inkiteb artikolu fuq l-istess suggett min Mathew Vella li jaghti stampa cara ta x-inhuma l-intenzjonijjeit u fejn irrid jasal il-gvern u x hareg wara li malta sabtet saqajja.

  National Thursday 18 July 2013 – 09:46 (Malta Today James Debono)
  Pumping iron on migration: Muscat’s consistency or opportunism? James Debono
  Has Muscat used migration to prop up support in the face of his first difficulties in government, or is he simply putting into practice what he proposed in 2009?
  A migration distraction?
  Consistency or opportunism?
  Muscat’s error of judgment?
  I am not a racist”
  Muscat’s balancing act
  In the end, Muscat is playing a very dangerous game, which may well get out of hand if he fails to satisfy the expectations he raised by stamping his feet on an issue where irrationality plays such a key role.

  National Thursday 18 July 2013 – 16:37 (Malta Today Mathew Vella)
  Mallia and Malmström discuss repatriation measures for failed asylum seekers Matthew Vella
  Mallia says Commission will be making emergency funding available to Malta.
  “The Commission will assist the Maltese government in taking additional measures to repatriate migrants who are illegally present in Malta at the earliest, taking advantage of the assistance that can be provided by the Commission to overcome the practical difficulties that have been encountered so far and to expedite the return of those migrants who have no authorisation to remain in Malta,” the ministry said

  Ibqa webbes rasek sur Salvu Balzan,imbghad tara fl-ahhar kemm ser johorgulek precizi is-surveys li qieghed taghmel.

 • Look whos talking.
  Posted at 20:15h, 18 July

  Kieku kont xi wahda bil figure nghid, imma ma tantx fik daqqa Daffy.
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/07/this-morning-the-government-launched-an-anti-obesity-campaign/

  • Ganni Borg
   Posted at 19:11h, 20 July

   Iva u qaet tghajjar lill certi ministri u membri parlamentari laburisti ghax hoxnin. Nahseb li ma tharisx f’xi mera hi u taqbad tibki meta tara dak il-wicc ikrah. Ara biex tghajjar lill haddiehor tiehu l-ewwel, imma jekk xi hadd jazzarda jghid xi haga kontriha jew kontra il-mahbub tagha PN, holl xarek u gib iz-zejt.

 • TONY 15.000
  Posted at 10:30h, 18 July

  TODAY ITS A GREAT DAY CAUSE DR.GONZI LEFT THE BUILDING. A.B.C DOES NOT AGREE WITH ME CAUSE HE WROTE ON THE TIMES OF MALTA SOMETHING ELSE AND THE SUBJECT IS GONZI, ANY WAY HE KNOWS WHAT HE FEELS FOR GONZI, WELL GONZI WAS A GOOD BOY BUT THEN HE BECAME A BAD MAN. BUT I ALWAYS SAY QATT MA TISTA TALEM LIL-LILJURANT. IN THE CASE OF A.B,C MHUX IRJURANT. I AM TOO OLD FOR THIS S**T. DR,FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY AND DONT SMILE TO A,B,C

  • Blue titanium soldier
   Posted at 22:34h, 18 July

   @ tony
   Le habieb dik mhux hekk qeda, likbar battalja hi biex tfihem lil injorant li fdan il kas huwa austin u wahda li taplika ghal kbir Gonzi hi, likbar zball jghamlu likbar gharef ghax ma wittibx lil austin il qpijja Gonzi huwa bniedem ta successi u kalibru kbir

 • blue titanium soldier
  Posted at 19:39h, 17 July

  mela hbieb illum ma kellix xnghamel u mort sal qorti u kellli cans nosserva naqra u fost dawk in nies kollha immarkajt tnejn diehlin biex xorts u jekk joghogbok wiehed minnhom bil flip flop ukoll, issa erhielu li forsi dawn bejnietom ghandom biex jixtru nofs Malta imma xorta ma nafx kif thallew jidhlu bix xorts. lewwel impresjoni kera u ghalija fqalbi ghidt dawn zgur laboristi jintarfu min seba mili il bod. Xejn ma jonqos issa immorru il qorti bil goggles u bil flippers 🙂

  • Pitirross
   Posted at 08:11h, 18 July

   Xi trid tghid biha… “dawn laburisti jintgharfu minn seba mili ‘l boghod”? Tkunx pastaz ta u titfa lil kulhadd fl-istess keffa! Int fejn taf….forsi kienu nazzjonalisti…minn dawk li l-pn ta’ qalbek ghadu ma hallashomx u m’ ghandhom biex jixtru libsa!

   • Johnny il-burass tilef rasu
    Posted at 11:13h, 18 July

    Piti,mela ma tafx li ma min rajtek xebbahtek,Insejt li mil fattizzi tal-wicc hawn min hu kapaci jghid jekk tkunx laburist jew nazzjonalist ?? Heqq hawn min jarafhom mil wicc ,hawn min jarafhom mil qaghda taghhom min wara u hawn min bhat Titanju jarafhom mill fliplops.Pero li hu zgur u li meta thares lejn xi hadd kullhadd ghandu dik il-laqta specjali bhall perezempju Casa U Simon hux.

   • Blue titanium soldier
    Posted at 17:28h, 18 July

    @ pitirross
    Tohodiex personali ghall min kienet fhema ghax jkun fuq dan il blog. Kienet cajta li trid taqra between the lines, vera dot? 🙂

    • Pitirross
     Posted at 18:44h, 20 July

     🙂

  • Anzjan
   Posted at 15:57h, 18 July

   BTS – Nahseb taf li l-Qorti tista’ tmur bix-shorts u t-shirt kemm trid, basta ma tidholx hekk f’awla quddiem xi Imhallef jew Magistrat ghax itajjrek il-barra. Issa, jekk ktibt hekk biex tkompli turi l-injuranza u l-hdura tieghek lejn il-PL, allura nifhmuk. Ghax hmar taqtghalu denbu, hmar jibqa’.

   • Blue titanium soldier
    Posted at 19:25h, 20 July

    Ghadek ma fhimt xejn habieb. Ghall min kienet fhema u biex nghidlek batli tbissima ukoll

 • fidil
  Posted at 10:03h, 17 July

  http://www.maltatoday.com.mt/en/magazinedetails/magazine/entertainment/Scorned-TVHEMM-presenter-Norman-Vella-files-protest-against-redeployment-20130717

  Xi hlew. Norman mid-dehra ma jridx imur lura jahdem ”mas-Suwed”. U in- nistrani ferventi ,. il- Bocca qed jghinu . Defni u Antwan imiss issa, jiktbu favur tieghu.

  X ezempju tajjeb qed jinghad lil poplu in generali.

 • Xmun ic-Cirinew
  Posted at 09:58h, 17 July

  Norman Vella and Andrew Borg Cardona are not too keen with working with our brothers arriving irregularly from Africa, judging by this;

  http://www.maltatoday.com.mt/en/magazinedetails/magazine/entertainment/Scorned-TVHEMM-presenter-Norman-Vella-files-protest-against-redeployment-20130717

  In the meantime , people are asking about the EXACT NUMBER OF PROBONUM legal aid, ANDREW BORG CARDONA is giving to those unfortunate AFRICANS ending up in court for a variety of reasons and ending up short change becuase of their lack of good legal assistance.

  Cum on Andrew, be a good Christian and help these really deserving cases, you and the other 68 fervent Insara who signed that rikors.

  TO BE CREDIBLE, ONE HAS TO PRACTICE WHAT ONE PREACHES , ESPECIALLY WHEN ONE IS KNOWN TO BANDY AROUND CHRISTIAN VALUES WHEN THE OPPORTUNITY ARISES.

 • oqbra imbajjda
  Posted at 09:52h, 17 July

  L insara ta konvenjenza NORMAN VELLA u ANDREW BORG CARDONA insew x qal Kristu fuq l gholja fil -BEJATITUDNIJIET regward li ghandek tahfer,tissottometti ruhhek u li tkun mans meta tiffaccja l ingustizzji, halli b hekk tiret id-dinja l ohra , tkun ikkunsidrat bhala iben Alla u tiehu il gustizzja min ghand Alla tas -sofferenzi.
  http://www.maltatoday.com.mt/en/magazinedetails/magazine/entertainment/Scorned-TVHEMM-presenter-Norman-Vella-files-protest-against-redeployment-20130717

  Nistennew issa, aktar kwotazzjonijiet mil Bibbja minghand Andrew Borg Cardona, Daphne Caruana Galizia, Simon e bella companija re il-VALURI INSARA TA MAHFRA,TOLLERANZA U ”TURNING THE OTHER CHEEK ”meta taffaccja l ingustizja, ghax inkella, KIF JISTU IKUNU KREDIBBLI META JIKKWOTAW LIL KRISTU

 • Accountability anyone?
  Posted at 09:43h, 17 July

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Austin-Gatt-on-Enemalta-fuel-procurement-I-m-not-interested-20130717

  AG may not care a fig for how Enemalta was mismanaged under his tenure, but the rest of Malta – with the exception of the very Christian PN under Simon the Good Samaritan , care very much.

  Will Daphne and her merrie band of losers quote what the Lord Jesus had to say about the bad retainer who misused his master’s wealth and in so doing earned his master’s wrath who ordered that he will be beaten , bound and then cast in the dark place where there is weeping and gnashing of teeth – and not rewarded with a good pension and a directorship in a private company?

 • Opportunists of the world unite
  Posted at 09:28h, 17 July

  A phoney Christian from a phoney RELIGIO E PATRIA political party rushes in for his share of the limelight;
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/07/phoney-christians-applauding-a-phoney-liberal/

  How many needy Africans have you two fed ,clothed and medicated today in your upmarket residences and out of YOUR own pockets?

 • TONY 15.000
  Posted at 23:10h, 16 July

  TOMORROW IT’S THE BIG DAY SOMEONE IS LEAVING FROM PARLAMENT. GUESS WHO ? THE ONE THAT BEFORE THE ELECTION HE SAID THAT HE WILL NOT RESIGN FROM P.N LEADER SHIP EVEN IF THEY LOOSE THE ELECTION OF 2013. HE LIED AGAIN. THANK YOU DR.GONZI FOR LEAVING., DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & DONT SMILE TO A.B.C

  • Blue titanium soldier
   Posted at 22:39h, 18 July

   Mhux hekk ux u int qighed tifrah, mohhok seww ukoll proset ta lideat tieghek. Ghall li jista jkun mintiex behsiebek thaltu ma kmb ux?

 • Forever
  Posted at 12:50h, 16 July

  Till we meet again….. Maybe in four years time.
  Au revoire mon ami!

 • joe camilleri
  Posted at 11:41h, 16 July

  Haw xi hadd, jien naf xi prelat jew xi pirjol jaf jghidilna kemm kien hemm postijiet rizervati ghat-tfal tal-immigranti illegali meta gew biex jintlew il-vakanzi fl-iskejjel tal-knisja? Il-Gizwiti tar-Refugee kemm ser idahhlu jew diga dahhlu tfal St Aloysius? Hawn hafna faccoli jriduhom hawn imma mhux qrib taghhom. Iriduhom imma fin-Nofs in-Nhar ta` Malta IPOKRITI.

  • Observer
   Posted at 09:35h, 17 July

   Serrah rasek, Il -GIZWITI dalwaqt ha jaghmlu stqarrijja fejn jghidu li, biex ikunu konformi max-xewqat tal- Papa Gizwita, il -propjetjiet lussuzi u UNDERUSED li ghandhom ha jtuwhom , min ghajr kundizzjonijiet ta’ xejn , lil gvern ghal uzu exclussiv ta ‘dawn l imsejkna li spiccaw f pajjizna. Hadu ddcizjoni ukoll li nofs il postijiet tal iskola taghhom , inkluz is-SIXTH FORM , ha jpogguwa ghad-ddispozizzjoni senza interessi , ghat-tfal tal immigranti .

   NIFIRHULHOM u nassikurawhom li il -premju taghhom tal g-enerozita disinteressata u sens ta umanita taghhom ha jkollu il -premju li haqqhom , fid-dinja l ohra.

 • coraggio fuggiamo
  Posted at 00:39h, 16 July

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/07/safi-detention-centre-chief-resigns-weeks-after-appointment/

  This inbred, toffee-nosed, stiff-upper-lip-and-no-chin-at-all paper tiger prefers active combat duties on Filfla then help organize the poor lost angelic souls arriving at the detention centre.

 • The Good Samaritan's daughter
  Posted at 00:31h, 16 July

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130715/local/90-migrants-being-brought-to-malta.478135

  ”Father , father can you bring them home to stay with us?”
  ”Of course not, my little Lucrezia. They will frighten the dogs and eat the petunias in the garden.We will pay thirty pieces of silver to Ganni il -Gahan to keep them in HIS Inn instead.”

  Now Oh Lord, Give us this day our daily bread – in 500 euro bills please……

 • Carry on up the looney bin
  Posted at 00:22h, 16 July

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/07/do-you-know-who-he-is-yes-hes-silvio-scerris-brother/
  The new dementia boss will have a field day observing on the above -mentioned site the acute dementia text book cases comprising damp squib opinion writers, ex- ambassadors with incipient parkinsinism, university professors waiting for their karta anzjan, laid off pseudo-journalists,post-menopausal shrill hyenas and a motley assortment of underempl;oyed hangers-on who are anyone’s so long as the price is right and no receipt is expected. If it weren’t for dementia, how else can one explain their recent media high jinks and somersaults?
  Now , all they need is to work harder on it thereby assuring the PL of a certain victory in 5 years time.

 • FROSTA
  Posted at 23:05h, 15 July

  L-ghar haga li jista jigrilek fil-hajja hi meta thalli il-passjoni politika taghmik u tasal biex anke tbiegh lill pajjizek u tinqeghda bid-drittijjiet ta-nies innocenti bhall ma huma l-emigranti illegali ghal gwadan personali tighek specjalment meta tkun taf li dawn l-istess nies ma ghandhom l-ebda dritt u qeghdin biss jigu sfruttati min trafikanti tan-nies u jaghmlu il-miljuni min fuq hajjithom u joholqu sitwazzjonijjiet inumani go pajjizi bhall ma hija Malta taghna.

  Hekk gralghom dawn dawn l-esponenti ghaliex iffolowjaw li stand li ha kontra Malta il – COWARD OF THE COUNTRY MR.SIMONCELLO.

  1. 69 Aukat skadut
  2.Ghaqdiet ta l-Ngo’s
  3.Hekk imsejha Akkademici u Lecturers ta l-universita tal-QROQQA.
  4.Is-Sur Salvu Balzan li sejjah lilhu inifsu flimkien ma tnejn ohra THE THREE LEADERS. (NOTA : il-lejla 90 biss dehlin nahseb 30 go kull stamperijja joghqodu Sur Balzan,ejja uru naqra soledarjeta bhala it-3 leaders mhux paroli biss)
  5.Il-Klassici raprezentanti taghna go l-ewropa Casa u Metsola Trikkas.
  6.Il-Profs Cassola,izda induna mil l-ewwel bl-izball ghax ma kitibx artiklu iehor.
  7.Il-qorti ta strazburgu u il-kummissarju Malstrom nahseb li issa indunaw ukoll li ma tistax tibqa dbellgha ir-ross bil labra ghax Malta hawn il Cowboy of the country kontra ta l-iehor fuq.
  8.U biex tkompli tizzejjen u tisbieh il-kukkanja nhar il-hadd fuq l-artal gewwa b’kara u ma nafx kienx hemm EFA prezenti,hareg l-hekk imsejjah qasis FR.JOSEPH BORG kumbinazzjoni it tnejn JOSEPH jisimhom il-prim u il-qassis izda Joseph il-prim irrid li tinstab soluzzjoni dicenti ghall kullhadd u l-iehor irid ihalli il-mizerja u ittraffikar isaltnu imbasta nghinuhom biex nidrhu kemm ahna karitattivi.
  9.Imbghad kellnha ic-cirasa fuq il-cake DCG,ghajret lill kulhadd stupidu u nazi.

  Nahseb ma tantx trid tkun gharef wisq biex tara naqra din it-torta x-ingredjenti fiha u x-toghma tajba tista tofri ghaliex ilha li qraset.

  Tkomplux tahdmu kontra Malta u il-klandestini u favur it-traffikanti ghax il-poplu diga qieghed jarakhom bhala komplici.

 • Ja oqbra imbajjda
  Posted at 12:45h, 15 July

  http://www.independent.com.mt/articles/2013-07-15/news/poverty-has-reachedalarming-levels-yana-bland-mintoff-2077753344/

  Do you think that anyone really cares for the poor MALTESE FAMILIES AND CHILDREN ,Dr. Mintoff Bland?
  NGOs do not hold protest meetings in front of the Police Depot about that. Neither do PN lawyers , ex ambassadors and the Jesuit -run media. Marathons are held exclusively for the needs of African babies, African poor and Africans ending up illegally in Malta. Daphne Caruana Galizia finds the concept of poverty of Maltese families very amusing and indeed great fun, going as far as to refer to the population round teh inner and outer harbbour areas as bastards and ”the fruit of incest” in her pre -electoral homilies favouring her favorite Religio Et Patria Party,
  Worrying about the poor Maltese does not attract too much EU funding for some religious supposedly Catholic NGOs who will best remained unmentioned, it would seem.
  Charity begins at home

 • Guz
  Posted at 06:58h, 15 July

  X’cuc kien Jules Verne hdejk?

 • PAROLI SI FATTI NO
  Posted at 23:44h, 14 July

  http://www.inewsmalta.com/dart/20130714-somalu-jwie-eb-mhux-ati-ta-attentat-ta-qtil

  The general expectation now is that this poor humanitarian refugee from Somalia will be getting the best possible legal assistance PRO BONUM from the likes of Andrew Borg Cardona, Peter Caruana Galizia, Noel Buttigieg Scicluna, the PN lawyer MPS and all the others in that risible list . Anyone betting that they are now tripping over everybody elses ankles to play the Good Samaritan to the poor little fellow?

 • Farizej tal Gonzipn
  Posted at 23:30h, 14 July

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/07/we-dont-like-them-because-they-have-a-different-religion-this-is-the-religion-of-those-who-say-that/

  Where is it written that the good Samaritan took the wounded man to HIS OWN HOME AND INVITED HIM TO STAY THERE AS A MEMBER OF THE FAMILY ?

  He took him to someone else’s place…..clever fellow.

  Maybe the Samaritan did not mind treating him like his own brother……but definitely not as a future son -in- law!

  lol

 • Chinese Crackpot
  Posted at 23:17h, 14 July

  The hellish banshee who has been for more then two decades denigrating publicly anything to do with Christianity just because her brats never made it through the church- school lottery, is now quoting the gospel because it suits the agenda of the losers of the ex -GonziPN clique and the pockets of the NGO ” volonteers”.

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/07/we-dont-like-them-because-they-have-a-different-religion-this-is-the-religion-of-those-who-say-that/

  Poor sad condemmed soul. Please pray for her.

  • Pensjonant
   Posted at 22:25h, 15 July

   Daphne Caruana Galizia (ex Vella) tal-liftijiet, wahda mis-social climbers l-aktar maghrufin ta’ Malta, issa regghet faqqghatilna tliet videos ta’ zmien Mintoff meta kien mar ic-Cina u l-Korea ta’fuq u qaltilna li dak iz-zmien kellha dsatax il-sena. X’jimpurtana. Ahjar qaltilna kemm kien imur tajjeb il-business ta’ missierha fl-istess epoka. Dit-tattika uzatha qabel l-elezzjoni u r-rizultat kulhadd jaf x’kien. J’Alla tkompli hekk u ma titghallimx. Il-PL ghandu x’jiggwadanja. Keep it going witch. The more you rave the deeper the PN’s grave.

   • Dirjan il -Hangra
    Posted at 02:16h, 17 July

    Daphne tal -liftijiet u figolli tal 50 euros ghada tahseb li hi kredibbli. In-nies ikunu jafu x sa tikteb qabel ma tkun taf hi stess das kemm drajnijha. Bhalissa , ma Michael Falzon qed jikkwotaw lil Kristu. Arhemm hej! Madre Teresa u Albert Schweiser .Kemm ha jrabbu immigranti afrikani go darhom stess, jew dawn , paroli si u fatti no?

 • Ganni Borg
  Posted at 17:41h, 14 July

  Qed taraw hbieb…issa jmiss lil Minsitru Chris Cardona…..wiehed wara l-iehor qed jigu akkuzati.

 • What happened to MaltaTAGHNAlkoll?
  Posted at 15:34h, 14 July

  Some pigs are more equal then others in Malta.
  Hired mercenaries and agitators do not need police permits to hold SPONTANEOUS (and undoubtedly disinterested ) anti -Malta protests and the systematic denigration of the democratically -elected government of Malta , RIGHT UNDER THE NOSES OF THE POLICE.
  PLANNED pro- Malta and pro- government gatherings however do not get a police permit.
  Did we vote for a Maltataghnalkoll to see Malta turned into a a Jesuit -run repressive regime?
  The average Maltese who showed in recent polls that he is four square behind the pushback policy of the present government has rights as well.

 • Pinto
  Posted at 15:20h, 14 July

  The Nazzis at Stamperia and the Jesuit collaborators all over the media were very busy this weekend earning their keep and thirty pieces of silver, judging by what passed as public opinion on the Sunday papers.

  Povra Malta.

 • ex-PN voter
  Posted at 15:15h, 14 July

  Meta l -imigrant illegali Pawlu (ex Sawlu) ta Tarsus inkalja f ‘Malta , nehha il- lifa u tefaghha f Tal Pieta , fejn illum inisbu dak il -Mawsolew ta’ ipokriti , farisej, oqbra imbajjda, giddibin u opportunisti tar- Religio e Patri immexxijja bil -akbar traditur ta’ nisel Malti li bhalu Malta qatt ma kella. Imnalla li ma kienx twieled fi zmien l Assedju il- kbir jew it-tieni gwerra dinjija, ghax kieku Malta ila satellita Islamika Fundamentalista Mussulmana f ‘Mediterran u Ewropa Nazi/Faxxista.
  EJJEW NAZIONALISTI,
  EJJEW BL ELUF MIN TAGHKOM
  TRA LA LA LA LA LA LAAAAA
  TRA LA LA LA LA LAAAAA

 • Il Farizej Nazzjonalisti
  Posted at 15:04h, 14 July

  I remember the EU membership referendum , when the IVA campaign headed by well -known Nationalist blue -eyed boys flooded the south of Malta with racist xenophobe pamphlets warning people that if we end up out of the EU , we will be inundated by arabs abd blacks that will turn Malta into a Mediterranean country like Tunisia, Egypt or Libya. People were urged to vote IVA to stop such an eventuality.
  Tiftakar Simon ??????????????

 • No Bull Shit
  Posted at 14:58h, 14 July

  Nahseb li naf sewwa min hu.Kien imlahhaq sewwa fil- partit Nazzjonalista fil- bidu tas-sebghejnijiet meta fin -Nazzjon Taghna kienu iwahhlu karikaturi razzisti kontra l gharab u jwerwru lin nies li l -gharab gejjin jehdulna Malta jekk nivvutaw lil MLP. NAGHMEL TAHTI BID-DAHK DAZ-ZMIEN META NARAH JERGA JITFACCA FUQ IN NET , JUZA LI SKUZA TA RAZZIZMU BIEX JIMMINA IL -GVERN TAL- GURNATA.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 22:46h, 18 July

   Dak iz zmien kienu jigu bid dritt ghax mintoff hekk kien ftihem ma kuginuh gaddafi u id differenza hi li illum jigu hawn ghall kenn u biex ifitxu futur ahjar min dak li kellom gewwa art twelidom.
   Dak iz zmien il politika kienet zomm il poplu injorant biex jiqpa jilaqlek saqajk biss ahna poplu li qomna 25 sena hilu u dawn ghadom hirgien mil koma sal lum il gurnata. Dawk larab li qighed issemmi int kienu jigu jiddiehku bina u dawn tal lum jigu bil hniena ghall lajnuna taghna

 • No Bull Shit
  Posted at 14:57h, 14 July

  Nahseb li naf sewwa min hu.Kien imlahhaq sewwa fil- partit Nazzjonalista fil- bidu tas-sebghejnijiet meta fin -Nazzjon Taghna kienu iwahhlu karikaturi razzisti kontra l gharab u jwerwru lin nies li l -gharab gejjin jehdulna Malta jekk nivvutaw lil MLP. NAGHMEL TAHTI BID-DAHK DAZ-ZMIEN META NARAH JERGA JITFACCA FUQ IN NET , JUZA LI SKUZA TA RAZZIZMU BIEX JIMMINA IL -GVERN TAL- GURNATA.
  No Bull Shit please.

 • TONY 15.000
  Posted at 13:18h, 13 July

  DR.SIMON BUSUTILL JISTA JITFA IL-PARTITT TIEGHU GEWWA HAJT KEMM IRID U NAWGURALU MILL-QALB. IMMA MA JISTAX JITFA LIL – MALTA TAGHNA . DR.SIMON HUWA IL-KAP TA L-OPPOZIZJONI MHUX IL-PRIM MINISTRU. DAN NAHSEB JAF GHAX FIL-KAMRA TAL-PARLAMENT DEJJEM F’POSTU IKUN. DALWAQT SE JKOLLU JIBLA KOLLOX DWAR L-IMIGRAZZJONI KIF KELLU JIBLA KOLLOX DWAR M.S.S. DIN IL-PROPLEMA LI SUPPOST BDEJNA NAHDMU FUQA SNIN ILU U MHUX ISSA. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & NEVER SMILE TO A.B.C.

 • Jolly Joker
  Posted at 01:02h, 13 July

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/07/never-underestimate-the-power-of-stupid-people-in-large-groups-and-its-not-as-though-we-didnt-have-that-amply-illustrated-in-the-run-up-to-9-march/

  Never underestimate the power of stupid people in large groups. That is why the RELIGIO e PATRIA ex-Gonzi PN losers still cling to that ridiculously funny and stupid party anthem reminiscent of Benito Mussolini’s Fascist Italy.

 • Dirjan il -Hangra
  Posted at 00:58h, 13 July

  Ghadni niftakar lil wiehed mil- firmatarji ta’ dik l’ ittra gudizzjaraja tal -Avukati taL istamperija Nazzjonalista , meta kien student jirreferi ghal studenti shabu suwed bhala ”Yaqq!” u li ”ir-riha ta” gisimhom hi differenti min tal -bojod”.

  Min jippreferi, is FRANKFURTer, min is-salami DANIZ u min il -mazzit MALTI u viva il Multikulturalizmu.

  • Belti sal ponta ta mniehri
   Posted at 16:38h, 13 July

   Name and shame please. Kuragg, ghidilna min hu!!!

  • Pitirross
   Posted at 23:42h, 13 July

   Name pls.

   • Pensjonant
    Posted at 11:52h, 14 July

    Ghalija cara hafna ghal min qed jghid. M’hemmx ghalfejn izid aktar.

    • Smiley
     Posted at 23:24h, 14 July

     Not only do they underestimate the intelligence of the public, but they also atke it forgranted that they all suffer from Alzheimer disease.

     No wonder they got such a trashing at the general election of March

     • blue titanium soldier
      Posted at 18:46h, 15 July

      yes ha ha keep on smiling

    • Pitirross
     Posted at 11:24h, 17 July

     Everybody is smiling blue…except you!!

     • blue titanium soldier
      Posted at 18:59h, 17 July

      tahseb?