Justice Reform Report takes on board all the proposals

Justice Reform Report takes on board all the proposals

Franco Debono Speeches about major areas of Justice and Home Affairs Reforms

 

Plenary 489 12-06-2012 1800hrs Dwar il-Qasam tal-Gustizzja

 

Plenary 491 19-06-2012 1800hrs Qasam dwar il-gustizzja

 

Plenary 492 20-06-2012 1800hrs Qasam tal-Gustizzja

Mozzjoni Nru 260.

L-Onor. Franco Debono MP jipproponi li:

PERESS ILLI l-Prim Imħallef fil-ftuħ tas-sena forensi saħaq illi jista’ jkun il-Gvern mhux jagħti l-importanza li jixraq lis-settur tal-ġustizzja kif qed jagħmel lil ċerti setturi tal-ekonomija, u peress illi l-ġustizzja, f’demokrazija, f’kull żmien, għandha tingħata importanza xierqa, għax hija waħda mill-komponenti essenzjali  tad-demokrazija; PERESS ILLI ilni għal dawn l-aħħar snin nattira l-attenzjoni, permezz ta’ diskorsi ripetuti f’dan il-Parlament, fil-mezzi tax-xandir u b’mezzi oħra, kif ukoll internament fil-partit b’mod assidwu, illi fl-oqsma tal-ġustizzja u intern (li fil-maġġoranza kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma żewġ dekasteri separati), hemm bżonn riformi kbar, li jinċidu wkoll fuq it-tħaddim tad-demokrazija u fuq il-libertajiet u drittijiet fundamentali kemm fir-riżorsi umani, kemm fit-tagħmir kif ukoll f’xi setturi, fil-­mentalità u fl-atteġġjament, u msemmi fosthom, imma mhux biss, il-­kwistjonijiet dwar:

1.      filwaqt li ninnota l-progress kbir li sar fl-aħħar għaxar snin fil-korp tal-Pulizija nissuġġerixxi r-riżoluzzjoni tal-pendenzi dwar il-union tal-pulizija kif ukoll il-pagamenti tal-arretrati dovuti tal-overtime tal-pulizija, li għandu jkun dejjem korp motivat u enerġetiku;

2.      is-separazzjoni bejn il-funzjonijiet investigattivi u dawk ta’ prosekuzzjoni fil-Korp tal-Pulizija;

3.      tagħmir ta’ apparat forensiku fosthom apparat tad-DNA, fil-kuntest usa ta’ laboratorju forensiku f’saħħtu, (illi llum huwa kważi ineżistenti) illi huwa fundamentali għall-ħidma tal-pulizija;

4.      is-separazjoni bejn il-funzjoni inkwirenti u dik ġudikanti tal-maġistrati, sabiex jitwaqqaf pool ta’ maġistrati speċjalizzati u ffukati full-time fuq l-inkjesti;

5.      tiġi riveduta l-proċedura tal-eliġibilità u l-ħatra tal-esperti, kif ukoll l-introduzzjoni tal-possibilità tal-produzzjoni ta’ esperti ex parte;

6.      id-dritt tal-avukat matul l-interrogazzjoni fir-rispett lejn id­-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea, kif ukoll ir-rule of disclosure, u materji oħra anċillari;

7.      reviżjoni u ri-definizzjoni ta’ ċerti poteri tal-Avukat Ġenerali, kif ukoll id-dover li jagħti raġunijiet għad-deċiżjonijiet tiegħu f’ċerti ċirkostanzi;

8.      riforma radikali fil-proċedura penali, inkluż tal-preżentati u rinviji;

9.      reviżjoni u riforma tal-Uffiċċju tal-Avukat tal-Għajnuna Legali, sabiex wieħed jassigura illi min m’għandux mezzi jinkariga avukat privat ikollu d-dritt kostituzzjonali għal difiża adegwatament salvagwardjat;

10.  riforma fil-qorti tal-familja, fejn il-medjazzjoni permezz ta’ medjaturi part-time tiġi analizzata u jekk hemm bżonn riveduta;

11.  reviżjoni tal-ammont ta’ snin, u l-esperjenza rikjesti għal ħatra tal-­ġudikanti, kif ukoll il-proċedura kollha kemm hi tal-mod tal-­għażla, u l-età tal-irtirar, flimkien mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ġudikanti;

12.  eżami bir-reqqa tal-konsegwenzi tal-eżitu tal-aħħar proċedura ta’ impeachment, tal-effikaċja ta’ dan il-mekkaniżmu u l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja kif jeżisti fil-preżent, bħala check and balance kostituzzjonali ta’ importanza, u jekk hemmx bżonn ta’ reviżjoni;

13.  li jdaħħal fis-seħħ bla dewmien l-att dwar il-ġustizzja riparatriċi, li jsaħħaħ ukoll id-drittijiet tal-vittmi, kif ukoll riformi estensivi fid-diversi aspetti tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin;

14.  li titwaqqaf drug court, li dwarha diskussjonijiet ilhom sejrin snin sħaħ

15.  jittieħdu passi konkreti sabiex id-dokument maħruġ mill-Kamra tal-Avukati ‘Regulating the legal profession in the 21st Century’, li għandu jirregola l-professjoni legali, jiġi diskuss, analizzat u implimentat permezz ta’ liġi;

16.  jiġi kkunsidrat jekk wasalx iż-żmien illi l-warrants għal ċerti interċettazzjonijiet (li jikkonċernaw kriminalità u mhux sigurtà nazzjonali) mis-Servizz ta’ Sigurtà jitneħħew minn taħt l-awtorità politika tal-Ministru u jgħaddu għand l-awtoritajiet investigattivi jew ġudizzjarji;

17.  illi jitneħħa l-libell kriminali, kif ukoll jiġi rivedut l-ammont massimu ta’ danni li jista’ jiġi kkundannat iħallas min ikun ħati ta’ libell sabiex jirrifletti l-ħsara kaġunata mill-istess, tenut kont ukoll tal-mezzi ta’ komunikazzjoni inkluż l-internet, u l-kawżi ta’ libell għandhom jinstemgħu mill-Qrati Superjuri preseduti minn Imħallef;

18.  li jiġu riveduti l-entry requirements preżentement laxki iż-żejjed, għad-dħul fil-kors tal-liġi, sabiex jiġi mħares il-livell u l-prestiġju tal-professjoni legali;

19.  li tiġi riveduta b’mod radikali is-sistema ta’ ġustizzja fil-qasam tal-­minorenni;

20.  li tiġi msaħħa l-librerija tal-Qrati tal-Ġustizzja;

21.  li jiġu konsolidati l-Kumitat Parlamentari għall-Kodifikazzjoni u Konsolidazzjoni tal-Liġijiet u l-Law Commission sabiex ikomplu jiġu aġġornati, rikodifikati u konsolidati l-liġijiet ta’ pajjiżna;

22.  li tiġi eżaminata bir-reqqa s-sitwazzjoni li qed tiżviluppa, inkluż fit-­Tribunal tat-Talbiet Żgħar, tribunali varji, medjazzjonijiet, u arbitraġġi fejn f’pajjiż żgħir, ammont sostanzjali ta’ litiġi qed tkun determinata minn persuni li mhumiex ġudikanti ai termini tal-Kostituzzjoni, imma ġudikanti part-time, u b’mod partikulari l-­konsegwenzi ta’ sentenza kostituzzjonali riċenti dwar forced arbitration;

23. li titwaqqaf Qorti Suprema;

24. li tigi msahha s-sitema tal-guri;

PERESS ILLI minkejja s-sejħiet kostanti, kemm internament, kemm fil-­parlament, kif ukoll f’fora oħra, inkluż fil-mezzi tax-xandir f’ħafna minn dawn l-oqsma baqa’ jew ma sar xejn jew l-affarijiet mexjin bil-mod immens, f’dawn l-oqsma tant sensittivi u importanti, li għandhom impatt fuq il-libertà u d-drittijiet fundamentali u li għandhom importanza mill­-inqas dwar is-settur ekonomiku;

GĦALDAQSTANT nipproponi li din il-Kamra tar-Rappreżentanti tiddiskuti dawn il-materji, u tirrisolvi dwar dawk il-miżuri u passi li għandhom jittieħdu u b’liema mod.

Onro Dott Franco Debono LL.D., M.P.

8.11.11

13 Comments
 • Lina
  Posted at 09:49h, 14 June

  Jien nahseb li ma riedux jghatuh importanza u kienet xi ghira??????????

 • Rebecca Cutajar
  Posted at 18:03h, 05 June

  We are very pleased that all your proposals have been taken on board. That means and it is a certificate that you are an expertee in that field and therefore the country needs your services. Well done.

 • Gustizzja
  Posted at 15:19h, 05 June

  Allura tal-PN x’kien qed izommhom milli jaghmlu r-riforma fil-gustizzja meta deputat minn taghhom stess kien qed jaghtihom il-proposti fuq platt tad-deheb.

  Prosit Dr. Debono, inti se tibqa` tissemma ghar-riforma fil-gustizzja ghax kien l-agir u l-vuci tieghek li qajjem kuxjenza biex isir xi haga fil-qasam tal-gustizzja.

  • Fleur
   Posted at 22:45h, 05 June

   Kos vera, mistoqsijja tajba hafna u tajjeb li nsaqsu u narblu l affarijiet sewwa.
   Allura tal-PN x’kien qed izommhom milli jaghmlu r-riforma fil-gustizzja?
   Ghalfejn, ghalfejn, ghalfejn ?
   X kien qed izommhom? Ghala riedu jcahhduna min dan l izvilupp?
   Ghalfejn, ghala, ghalfejn?
   Tajjeb li nistaqsu u nahsbu…….ghandkhom xi idea ghalfejn?

   • John Micallef
    Posted at 14:59h, 13 June

    Kien hemm nies li lil Franco ma riduhx jidher tajjeb… u ahjar minn hafna li ghandhom pozzizjonijiet ghola minnu li kienu (u ghadhom) fil qalba tal partit. Allura iffukaw fuq kif ha jipprovaw jhammguh.

 • Much needed justice reform
  Posted at 15:16h, 05 June

  That means that you were right all through the way. Well done Dr. Debono.

 • john s
  Posted at 14:53h, 05 June

  Franco, kellu jkun gvern nazzjonali biex jahtar board li kien kapaci iressaq l ewwel proposti ghar riforma fil qrati. Gvern nazzjonalista wara li kien ippropona xi haga fit 2008 kaxkar saqajh u kwazi wahhal fik, u rega ippropona xi haga fit 2013. X’differenza, ghadhom ma ghaddewx 100 jum mill gvern li hu vicin il poplu malti kollu u jaf x opinjoni ghandhom dwar il qrati.

 • is serduk tal PN baqa' rieqed
  Posted at 14:49h, 05 June
 • TOMMY
  Posted at 14:07h, 05 June

  SAY HELLO TO YOUR FAMILY & BE GOOD.

 • TOMMY
  Posted at 14:06h, 05 June

  BONGU DR.FRANCO HBIEB U MHUX: SIMON IR-RAPPORT TA’ TELFA JISTA IDAHLU F’S****. MHUX REJALI IR-RAPPORT IT-TELFA HIJA WISQ KBIRA U TRID ISIR ANALISI SEWWA. IT-TRANSFER TA’ NEYMAR MINN MA SANTOS GHALL MAL- BARCELLONA , MINN TAJULU ? TAL- LABOUR ?

 • Ganni Borg
  Posted at 12:01h, 05 June

  Fuq sezzjoni tal-medja qed jinghad li r-rapport ikkonkluda li l-ahhar gvern li kellna ta Dr. L. Gonzi kien l-ahjar wiehed mill-Indipendenza ‘hawn.

  Mela li kien ghar minhekk…kemm kienet tkun akbar it-tkaxkira.

 • Ganni Borg
  Posted at 10:45h, 05 June

  Mela skond ir-rapport tat-telfa li gie mxandar issemmew hafna affarijiet li kemm FD, JPO u JM u hafna nies ohra kienu ilhom jghidulhom lill kbarat tal-PN, pero dawn dejjem gew skartati mill-klikka.

  Allura nghid jien la issa dawn gew elenkati u dawn n-nies inghataw ragun, ghaliex il-Kap gdid tal-PN Xmun ma jitlobhomx SKUZA>

 • Ganni Borg
  Posted at 10:43h, 05 June

  Imbad jigi l-ex Prim Ministru Dr. Lawrence Gonzi u jghid li Dr. Franco Debono hu IRRELEVANTI.

  Issa sirna nafu veru min hu tassew IRRELEVANTI!!!