Riformi Kostituzzjonali (6) – Diskors Kunsill Generali PN – 20 ta’ Novembru 2011

Riformi Kostituzzjonali (6) – Diskors Kunsill Generali PN – 20 ta’ Novembru 2011

http://www.youtube.com/watch?v=UxGLYvO3akM

Diskors Kunsill Generali  20-11-2011

 

Sinjura  president, ghaziz Kap, shabi kunsilliera :

 

 • Il-vizjoni 2015+ u lil hinn li  hija vizjoni ekonomika, b’ konnotazzjonijiet socjali dejjem emmint li ghandha tkun kumplimentata b’vizjoni politika sabiex tkun kompluta.  F’dan is-sens kont naravojt. Il-gwarnic politiku madwar il-vizjoni ekonomika 2015 ghandu jkun bidu ta fazi gdida fil-mod kif issir il-politika, fejn jissahhu aktar l-istituzzjonijiet u jigu regolamentati ahjar il-partiti politici li sal-llum ftit li xejn huma regolamentati. Irridu nkomplu nnaqqsu aktar il-polarizzazzjoni politika. Ahna poplu wiehed b’opinjonijiet differenti. Vizjoni 2015+ il-politika li tikkumplimenta lil dik ekonomika bi sfumaturi socjali u jidhirli illi dak li qed naghmlu b’dan id-dokument ‘L-Eghruq taghna’;
 • Din tehtieg zewg fazijiet: l-ewwel fazi edukattiva fejn l-poplu jsir aktar familjari mar-regoli tal-loghba demokratika politika li tiddetermina l-parametri li fihom imbaghad jikkompetu l-partiti individwali ghal kunsens popolari. Hadd mhu ikbar minndan il-partit hlief il-Poplu sovran, u il-Kostituzzjoni. Nistqarr li l-poplu taghna minkejja li tinteressah il-politika u jippartepicapa, mhuwiex familjari bizzejjed mas-sistema. Ricentement l-iSpeaker issugerixxa li kopja tal-kostituzzjoni tintbaghatlil kull familja. Il-kostituzzjoni taghna,  bhal bandiera u l-lingwa hija karatteristika prominenti tal-identita tagha. Ejja niskopruha, ejja nghozzuha u naggornawha. Ejjew nkunu kburin b’pajjizna.
 • U t-tieni fazi hija  t-tishih innifsu tal-istituzzjonijiet politici u kostituzzjonali. Profs Jerzy Buzek meta kien qed jindirizza l parlament Malti f’Jannar li ghadda qal ‘jekk il-qalb tad-demokrazija hija l-poplu, ir-ruh taghha hija l-Parlament.’ U allura irridu nassiguraw parlament aktar awtonomu mill-amministrazzjoni, naggornaw l-istanding orders u naghtu taghmir xieraq specjalment ta komunikazzjoni biex ngibu l-parlament eqreb lejn il-poplu. Irridu kif ighid id-dokument nkomplu naghmlu riformi fil-PAC, l-Awditur Generali, l-Ombudsman u l-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni u l-Awtorita tax-Xandir ukoll mwaqqfa bil-Kostituzzjoni. B’hekk il-parlament ikun jista jaqdi r-rwol tieghu ahjar bhala mekkanizmu ta skrutinju fuq l-amministratzzjoni. Irridu permezz tal-ligi dwar il-partiti politici u l-finanzjament taghhom nassiguraw trasparenza u kontabilita fil-partiti. L-partiti politici jiggeddu kemm internament permezz ta dokumenti bhal dan tal-llum kif ukoll esternament permezz ta riformi kostituzzjonali u ligijiet mill-parlament;
 •  Irridu nirrevedu wkoll l-mekkanizmu kostituzzjonali tal-hatra tal-gudikanti, biex nsahhu l-indipendenza tal-gudikatura nirrevedu l-kundizzjonijiet taghhom u l-eta tal-irtirar u nezaminaw bir-reqqa l-effikacja fil-prattika tal-impeachment u aspetti ohrajn, u nassiguraw rispett shih lejn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem inkluz dawk ta persuni arrestati filwaqt li nsahhu l-Korp tal-pulizija, li ghamel passi kbar ‘l quddiem fl-ahhar ghaxar snin;
 • Dawn huma riformi magguri. Iz-zokk ewlieni li minnu johorgu l-frieghi l-ohra anke f’dan id-dokument. GHAX DAN HU L-KREDU TAL-PARTIT NAZZJONALISTA  hbieb tieghi. Din hi l-identita taghna. Dawn huma l-marki tas-swaba taghna kif ighid id-dokument. Dan hu dak li dejjem emminna fih. Il-meritokrazija ukoll hi fundamentali u ghandha tanima lis-saffi kollha tas-socjeta. Dejjem hekk emmint. Tfisser li kulhadd ikun stmat skont il-mertu, skont it-talenti tieghu. L-oppost tal-meritokrazija huwa l-klijentelizmu u l-arbitrarjeta. Dan ukoll jinsab f’dan id-dokument ghax huwa twemmin baziku ta dan il-partit
 • Jissemma f’dan id-dokument il-bzonn ta riforma fl-Awtorita tax-Xandir fil-kuntest tar-riformi kostituzzjonali. Anke hawn sar hafna fil-passat izda irridu naggornaw u nkunu vigilanti ghax fil-hajja xejn mhu garantit. Irridu naraw is-sitwazzjonijiet prezenti, li forsi kienu jaghmlu sens ghaxra hmistax il sena ilu kemm jaghmlu sens illum. Irridu nanalizzaw ir-realta ta partiti politici sidien ta stazzjonijiet televizivi  fir-realta tal-llum. Irridu  nkmplu nnaqqsu l-polarizzazzjoni.
 • Fuq ix-xandir tal-istat hemm prezentaturi serji u bilancjati bhal peppi azzopardi u renobugeja. Pero  hadd m’ghandu dritt juza x-xandir tal-istat ghal skopijiet personali, specjalment billi jaghmel hsara ‘l haddiehor. Ikun min ikun, b’kull prestest jew skuza li tkun mhux biss jimbotta l-agenda privata tieghu jew ta xi klikka izda sahansitra biex jghattilom xturhom jinfexx jattakka ingustament u jipprova jitfa dellijiet koroh fuq haddiehor,  allura hawnekk nkunu verament missejna l-qiegh u nistenna li dan l-agir jigi ikkundannat. Specjalment jekk ikunu qed isiru ilmenti ripetuti tal-istess natura minnsetturi varji tas-socjeta.  Il-lealta tieghi dejjem urejtha u qatt ma tlabt xejn.
 •  Ghamilt u lest nkompli naghmel sagrificcji ghal dak li nemmen fih. Anke bhala deputat hadt decizjonijiet iebsin u ghamilt sagrificcju personali sabiex naqdi d-dover tieghi skond dak li nemmen li hu SEWWA. Pero ghal kapricci u l qziez m’inix lest ncedi d-dinjita tieghi. Ghalhekk irridu nkomplu nsahhu l-Awtorita tax-Xandir.
 • Ghax naf kemm tista tkun difficli is-sitwazzjoni ta kandidat, nappella kif ga issuggerejt internament li l-partit mhux biss iwaqqaf forum tal-kandidati li jharreg u jaghmel vetting, izda jibda jahseb biex japprova l-kandidati. Jien ghext ghax snin kandidat fil-kwiet, f’cirklostanzi difficli, ma sibt ghajnuna minnimkien, xtaqt stajt nikkontribwixxi aktar, pero  qatt ma lmentajt.
 • Sinjura  President d-demokrazija hija dejjem works in progress, qatt m’int lest, dejjem issahhaha u taggornaha, u kif tieqaf taqdef l kurrent ikaxkrek lura. Irrid, irridu lkoll nkomplu nghixu f’demokrazija, demokrazija shiha, demokrazija msahha u f’sahhitha, demokrazija aggornata. Ghax id-demokrazija li tinkiseb b’tant sagrificcju kif dan il-Partit jaf sewwa, hija importanti daqs l-ekonomija.
 • Il-kolonni l-kbar ta dan il-partit Eddie Fenech Adami, Guido Demarco, Louis Galea, bidlu wicc dan il-pajjiz, pero ma ninsewx li qabel gabu bidliet f’dan il-partit, geddew lil dan il-partit, stimulawh jevolvi. U hekk irridu nkomplu naghmlu ahna. Cirkustanzi differenti. Il-punt hu, pero,  li partit politiku irid dejjem jibqa jiggeded u jaqra s-sinjali taz-zmien filwaqt li jzomm sod mat-twemmin tieghu.
 • Partit jista jitwessa f’moviment, kif dejjem kien il-PN jew jidjieq fi klikka. Dan huwa partit popolari b’bazi t’appogg wiesa fis-socjeta’ u hekk irid jibqa’. Irbahna l-ahhar elezzjoni ghax ikkonvincejna mhux biss lil hardcore, lil grassroots  imma lil dik il-faxxa ta nies dejjem aktar titwessa’ illi m’ghandhomx appartenenza fissa jew lealta lejn ebda partit- l floating voters –ghexieren t’eluf. Din hi r-realta u dawn in-nies jiddeciedu l-elezzjonijiet generali. U hawn tidhol il-logika tal-perswazjoni u s-sensittivita. 
 • Qed nghixu r-realta ta Malta Ewropea, storja ta success anke f’cirkostanzi ostili, fejn nirrealizzaw li mhux biss id-decizjonijiet li tiehu l-Unjoni Ewropea jaffetwaw lilna izda wkoll d-decizjonijiet li jiehu pajjiz jistghu jaffetwaw l-Unjoni nfisha. Jehtieg, f’dawn ic-cirkostanzi stabilita. bis Nissodaw l-istabbilita billi nsahhu d-demokrazija. Ejjew flimkien hbieb tiegjhi inkomplu nsahhu d-demokrazija li hija l-gherq prinicpali tat-twemmin taghna.

 

 

40 Comments
 • Rambo
  Posted at 08:00h, 13 May

  Fuq tlieta ser toqghod il-borma issa,izda l-ikel xorta qares tal-bierah ser ikun u ma u ser jieklu had,Il-BuzuPn qalilna il-bierah il-bieb miftuh ghall kull hadd basta l-interes tal-partit jigi l-ewwel,Ciss mur obsor ghalih u l-interess tal pajjiz x -ser naghmlu bih?? ghadu l-anqas beda u diga beda bill gaffs,din tfisser li jekk tkuun fil-partit u tara xi klikka li qeghda tahleb lill Malta bhall ma gara ma tistax tiftah halqek fl-interss tal partit,ghax tigi imkisser??? L-ikel jidher qares mhux hazin u ser nerghu imorru lura ghall l-gheruq originali u propja tal-Pn li jfissru,Had ma hu Accountable,Ucuh blue u homor,Tangenti u Kickbacks,Hokkli dahri u nhokk tighek,Mhux kemm taf izda lill min taf,Djun u hela,Kutrabandu sfrenat u jkollok xi Comic bhat Times ta-Filfla u xi erba gurnalisti tal qalba fuq il-PBS jaghmlu cover up u jaghljenaw il-poplu min dawn l-affarijjiet u jaghtu stampa differenti li kollox miexi fuq ir rubini.Dawn huma ftit mill l-gheruq originali tal-Pn u is-sigriet tas sucessi li ghamlu biex irnexxielhom jaghmlu 25 sens fil-gvern u jerdghu lill poplu malta.

  Jiddispjacini Franco imma ma nafx kif qatt stajt bniedem bhalek tifforma parti min dan il-partit li l-gheruq tighu huma mibnijja fuq il-korruzzjoni basta niksen success.

 • appeasing demarco
  Posted at 20:23h, 12 May

  stamping his feet demarco will be appeased

  but the times will not comment

  his surname is neither borg, bor aquilina, nor camilleri

  his surname is DiMarko

 • +9 -9
  Posted at 20:22h, 12 May

  gift of life +9
  gonzi gift -9

 • the ANGRY Times
  Posted at 20:21h, 12 May

  with regards to the Times i have decided :

  Premium Boycott

  NOT

  Premium Member

  as if i will finance my alienation by booking the times online.

  i will never pay those who try to manipoulate me and my opinions by the most biased journalism in europe

 • joe camilleri
  Posted at 20:20h, 12 May

  Hbieb toqghodux tghidu “Simon Busuttil qal …………”. Mela ma ndunajtux li jaqra jkun minn fuq xi karta jew minn fuq tablet. Ihassbek li xi hadd qed jiktiblu x`ghandu jghid. Tghid min ? Xi hadd mill-klikka l-antika, xi boccu jew xi blogger bid-dublett?

 • the ANGRY Times
  Posted at 20:19h, 12 May

  why should i buy the Times f it has lost all credibility

  mario demarco forever number 3 a step backwards from his father’s number 2

 • the ANGRY Times
  Posted at 20:18h, 12 May

  if steve mallia is against you – you win

  if steve mallia is on your side – you lose

  mario demarco forever number 2

 • the ANGRY Times
  Posted at 20:17h, 12 May

  the Times are angry.

  demarco will not be leader

  you have to pay now.

  people are migrating to maltatoday and the independent.

  has hillman realised the Times has competition now unlike the monopoly enjoyed n the Eighties?

 • Supporter
  Posted at 19:22h, 12 May

  Viva Franco! Viva Franco!
  Hae Hae !
  Viva Franco! Viva Franco!
  Hae Hae !
  Ahna lilek irridu leader mela dak il bicca nies!
  Ejja Franco ghamel kuragg int Iljun, int il Lion King ghalina man

  • Blue titanium soldier
   Posted at 17:21h, 13 May

   Ta min tridu leader?

 • VIVA MALTA
  Posted at 18:59h, 12 May

  Kemm ilna ma nisimghu b Tonio Fenech ?Thid se jikkontesta ghl kariga ta vici kap?Nahseb qed jaghti il habel l arlogg tal lira.

 • Manuel
  Posted at 17:08h, 12 May

  Hawn min jgħid li l-għerq tal-inkwiet intern li fena li l-PN tul il-ħames snin li għaddew u li wassal għall-waqgħa tal-Gvern jinsab fir-rivalità bejn il-kamp ta’ Gonzi u John Dalli.
  http://thaxwix.blogspot.com/2013/05/bejn-il-mazza-u-l-inkwina-john-dalli-l.html

 • Minn hu kwadru ma imutx tond!
  Posted at 12:23h, 11 May

  Anqas semghu f’Novembru 2011 l- klikka- ahseb u ara kemm se jisimghu issa!
  L-istess kantaliena ta negattivizmu, hdura u seksik mis-sahhara u familtha: x.inbidel ? Xejn!
  X’se jinbidel? Xejn!
  Ghax biex timbidel tridt l-ewwel tammetti li zbaljajt, tirrabilita lil minn weggajt, u ma thallix l- Partit taghna jibqa jintuza bhala platform fejn nies qarsa li ghandhom agenda personali introverta, u ta interessi purament personali- ikomplu ikunu l- porta vuci ta dawn in-nies(bhallikieku l-Partit ghal dawn biss jezistu) hekk se nibqghu!
  Mhux imbilli hemm it-trumpeting tal- Malta Independent, Times Net ecc, jekk dawn jitrazmettu notizzji mhux kredibli fuq l-PN u l-avversarji taghna: hekk se nibqghu!
  Nispera li per ezempju dak ta l-arloggi li jiffansjawh (waqqana ghan-nejk!!) jaghmel apologijja issa li smajna li 19 il- kumpanija internazzjonali huma interssati fil- gas fired power station!
  Ta l-arloggi-( li iffansjatu wahda minn 4 biljun ruh fid-dinja)- kien tajjeb bhala Chef tal-finanzi tal-Gvern, ghax tghidx kemm sajjar kotba, kawlati u frejjeg finanzjarji, li hadd ma emminhom fl-ahhar elezzjoni!

  • L-ghazla hi cara:klikka barra jew in-nies gewwa fl-istruttura tal-Partit!
   Posted at 08:53h, 12 May

   Simon illum qal li l-Partit tbieghed minn nies! Mhux bil-fors?
   Minn iridt ikollu x’jaqsam ma loosers, wankers,arloggiera,lokijiet u shahar li mohhom biss fil-but taghhom u fil-perkacci li jaqghu ghandhom u ghal familthom?
   Mhux kulhadd jaf li ftit hadu u iffangaw kemm felhu-kuntratti, scholarships, waivers, retainers, kuntratti, safar,artijiet, super pagi, super perkacci, karozzi lussuzi, l-istess nies fuq ghaxar boardijiet li qatt ma jiltaqgha!
   In-nies ta Malta kollha kient taf Alla ibierek, barra l- klikka li hakmet lill- PN!
   Simon jew tkecci lil klikka jew in- nies ikeccu lilek fl-elezzjoni li jmiss!
   L-ghazla f’idejk!

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 09:29h, 11 May

  Franco, ejja mifthu partit taghna partit nazzjonalista ta` nies onesti u mhux ta nies li dahhlu fil-politika ghax kienu mejtin bil-guh u li llum jaraw lil kulhadd dubbien.U bilhaqq Tony F., inti li kont konsulent ta GonziPN, tista` tilluminana kif fis-separazzjoni ma` martek qsamthu 200 elf lira Maltin?Tifel bla missier kont int ukoll bhal dik il-mara li farrakt bil-kontijiet.Ifhem imbilli ma kelliex dritt ta appell fuq certi kontijiet li galthom johorgulha, xorti kielet fil-Milied tas sena 2008.Ghaliek u ghal siehbeh John Dalli ma kienx problema imma l-id ta` Alla lahqitkhom ukoll.Allura tghidilna minn fejn gew dawk l-eluf kollu li ghandek u dak l-unlimited account li kellek fil-BOV in 1999?Tghid gew minn xi business deal mal-Libya?

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 09:34h, 11 May

   correction zghira….kellu Unlimited amount mhux account

   • PDN
    Posted at 13:10h, 11 May

    hadd mghadu jitkellem fuq meritokrazija f daqqa wahda??????????????????????????????????

    • Blue titanium soldier
     Posted at 11:06h, 12 May

     Ghax illum qedin jitkelmu fuq khemm konnha ahjar meta min ghalijom konnha ghar

     • Pitirross
      Posted at 20:44h, 12 May

      Dik il-“minn ghalihom” tiswa hafna blue 🙂

 • TOMMY
  Posted at 06:46h, 11 May

  bongu dan id-diskors jien kont smajtu live. kullhadd jaf minn kellu ragun issa iktar minn qatt qabel. mhux ghax in-nies issa jafu imma qabel ukoll. issa ejja ha nafgu lil simon mhux ghax ha tmexijja tal-partitt nazzjonalista jahseb li wassal. ejja nafgu lil simon u lil shabu. dr,debono say hello to your family & ejja ha nafgu lil dan il-kap ta zokk. jien lest.

 • Muscat
  Posted at 00:36h, 11 May

  Wara li rajt il clip kemm ildarba min novembru lhawn illum tidher bic car kemm kellek ragun u ma tawx kasek ahseb u ara lilna

 • Blue titanium soldier
  Posted at 22:40h, 10 May

  Lil kbir Franco
  Proset u bil fors jkolli naqbel mieghek imma il proset kellha tkun fhina issa too late il froga sharet.
  We all know that you was wright even the ones that find it hard to admit and I feel you have something to prove with this post. By persisting how wright you was when we all that you was wright, by my judgement means you still having feelings towards P.N.
  if you don’t mind me asking are you having second thoughts?

  Bhas soltu inselli ghalik

  • Pitirross
   Posted at 10:56h, 11 May

   Kemm inti fitt blue madoff. Hallieh, gej bis-second thoughts…..wara li ghamiltulu hajtu mizerja…. Ghajjartuh irrelevanti u bicca deputat! Ufff blue… Ma titghallem qatt int!

   • Blue titanium soldier
    Posted at 15:46h, 11 May

    U le xfit mhux lewwel darba li saqsejtu? Imbilli niehu cans xfiha? Umbad ma dan kollhu hu jried jiddeciedi

    • Pitirross
     Posted at 20:46h, 12 May

     M’għandux x’jiddeċiedi….tawh wisq mill-agħar! Għib għalih jekk jerġa’ jimpaċċa magħhom!

  • Belti sal ponta ta mniehri
   Posted at 23:13h, 11 May

   Kif ghamiltu dahna naqra Ingliz. Mela hadd ma tahak daqqa t’id?

   • Blue titanium soldier
    Posted at 23:45h, 11 May

    Skuzani hallejtek tistenna imma ma stajtx nuza l ipad ghax mhux water proof peress li kont gol pool u bil haq kif mort illum mort sal wied? Mistagbin xkien hemm, jekk ma mortx tibzax daqt ikun hemm celebrazjoni ohra gol wied ta hal qormi. Ir rebh tat trophy. Filkas ghamel int oqod gol fossoa xohom id dranag. And by the way i attended De La Salle College u fiz zmieni mhux bid donation kienet imma bic cappep tal liri. Kompli aqsam qalbek imma kurag ma zmien forsi tirnexxi int ukol.

    • Belti sal ponta ta mniehri
     Posted at 19:00h, 12 May

     X’meskinita ta risposta, jahasra Johnny. Mela mn’Alla ma mortx De La Salle jien ghax mid-dehra edukazzjoni zero.

   • Pitirross
    Posted at 20:48h, 12 May

    Belti…..inti anke l-Malti għamilt daħna hi…toqgħodx tgħid għall-Ingliż ta’ Blue!! 🙂

    • Blue titanium soldier
     Posted at 17:19h, 13 May

     Grazzi pitirross qighed tara kif nistaw naqblu ahna ilkoll maltin loppinjonijiet biss differenti u tghid mhux se jallimni hu blinglis bil malti forsi imma blinglis zgur li le.

     • Belti sal ponta ta mniehri
      Posted at 10:13h, 14 May

      Mela tlaqna John.
      You do not say…. you was wright, but you were right.
      You do not say…..how wright you was, but how right you were.
      You do not say…..you still having feelings, but you still have feelings.
      That’s all for today. Fik tippjippa tajba. Fil kas, forsi jkompli Pitirross ghax jinstemma bravu wisq by my standards.

 • Pitirross
  Posted at 19:23h, 10 May

  F’dan il-video il-mexxejja tal-PN ma tantx dehru kuntenti bid-diskors ta’ Franco Debono. Dehru jitkerrhu u l-pastazata l-kbira hi, li min jaqra, min jonghos u min ipacpac! Dak rispett lejk Franco, li kont qieghed titkellem! Bdejt toqroshom!!!!

  • Francist
   Posted at 20:58h, 10 May

   Their body language says it all.
   IMMISSHOM JISTHU!
   Qallhom Franco u ma semmghux, 36000 qalulhom ukoll u regghu mhux qed jisimghu.
   Tronga u dritt ghal gol hajt.

 • Ninu iz zurrieqi
  Posted at 17:55h, 10 May

  He who laughs last, laughs the best. King inti Franco habib. You should have come with us to Sicily last weekend. Heard you were invited to come along with zurrieq f.c. Next time .

 • VIVA MALTA
  Posted at 15:10h, 10 May

  kienu jikkritikaw lill Joseph Muscat ghax ghandu zewg deputati mexxejja ,iissa Simon hareg bil proposta ta zewg deputati mexxejja.Biex jekk jeghreq ma jeghriqx wahdu u jerga jahsel idu bhal m ghamel fit telfa ta l ahhar elezzjoni.

 • hames distrett
  Posted at 14:38h, 10 May

  Kemm kont maghlub hemm dott. Tidher li kont ghaddej min zmien iebes. Int bhali, il hazin ma tistax tghidlu sewwa.kellek min hadem kontrik, imma l bambin ibierek lil dawk li emnu fik min dejjem u ghamlulek kuragg sa mil bidu nett u kienu mieghek fil maltemp.
  Nsellem ukoll lil familja tieghek li weggat mieghek u nixtieq jum l omm hieni lil Ommijiet kollha specjalment lil ommok u ommi.
  Ma ninsewx lil Ommijiet li hallewna ghad dinja l ohra u ghandhom min ihobbhom hafna.
  Imbierek is sider li sqiek Dottore.

 • Fleur
  Posted at 14:01h, 10 May

  Where was Simon Busuttil?

  Where were the true Nationalists then?

  Min ghandu widnejn ha jisma, u min ghandu mohh ha jifhem.

  Franco, inhobbuk u kif!

  • Pitirross
   Posted at 19:19h, 10 May

   Mela ma rajtuhiex is-sala vojta? Nahseb Simon Busuttil kien qed jistahba. Dak kunsill generali? U mistoqsija ohra…mela fil-kunsill generali jkunu mistednin it-tfal ukoll?

 • Pauline
  Posted at 13:01h, 10 May

  Dr.Debono is loved by one and all.I found solace in here.Thank you for being you.

 • Vigilant
  Posted at 12:37h, 10 May

  Prosit Franco,
  after reading your post, I felt I should put this quote here again:

  I hope I shall always possess firmness and virtue enough to maintain
  what I consider THE MOST ENVIABLE OF ALL TITLES, the character of an
  “HONEST MAN.” George Washington.

  Its no wonder that you are loved by so many people!