Riforma Kostituzzjonali (4) – email lil Dr Gonzi 20 ta’ Lulju 2009 – it-Tieni Repubblika

Riforma Kostituzzjonali (4) – email lil Dr Gonzi 20 ta’ Lulju 2009 – it-Tieni Repubblika

Franco Debono <[email protected]>
20/07/2009

to Gonzi, Cachia, tonio, Borg

prim,
 
xi suggeriment:
 
1. ghandu jkun il-parlament li jfassal u jistabbilixxi permezz ta ligi il-policy, u mhux xi ministru, anke jekk prim ministru. b’hekk jigi akkordat livell oghla ta skrutinju lil rizorsa limitata f pajjizna bhal ma hija l art. ladarba din hija materja daqsekk sensittiva u kontroversjali nemmen illi il-policy ghanda tigi stabbilita permezz ta strumenti legislattivi, u mhux sempliciment decizjonijiet amministrattivi;
 
2. jekk taghti daqqa t’ghajn lejn development planning legislation ta dott kevin aquilina, chapter 3 fol 60-86 malajr wiehed jifhem sors fost ohrajn ta inknsistenzi fid decizjonijiet. hija inkomprensibbli l-ammont ta sorsi ta regoli, regolamenti, avvizi legali, manwali, direttivi ecc . . . anke hawnekk jidher li hemm bzonn dak li ssuggerejt jien dwar il ligijiet ta malta, imma hawn jidher il bzonn huwa aktar impellenti, process ta rationalisation, codification u consolidation ta dan l ammont kbir ta direttivi u struzzjonijiet mxerrda f diversi strumenti.
 
illum illi s sitwazzjoni generali tal-ippjanar tinsab  kristallizzata, nissuggerixxi l-inkorporazzjoni ta dawn l istrumenti f ligi. veramnet illi f’kaz ta emendi ikun emm bzonn l intervent tal parlament, pero, kif inghad suppost illi il principji generali ormai huma kristallizzati u wiehed ghandu jkun seren jinkorpora dawn fi strument legislattiv, minflok jibqghu imxerrda f hafna strumenti separati ta natura amministrattiva.
 
3.ligi dwar il finanzjament tal partiti b mod urgenti. m ghandix ghalfejn nelabora dwar ir rilevanza ta din il legislazzjoni fil kuntest tal materja in diskussjoni.  fil-pajjiz gar taghna l italja, ilhom ghoxrin (20) sena li ghaddew minn terremot ta tangentopoli. b kull rispett, pero jekk dak jew l iehor irid jiftahar li kien xi arkitett ta partit hawn malta, jirtira pass lura. IL PARTITI ,U L-ISTAT MODERN TAL PARTITI GHAD IRRIDU NWELLDUH AHNA.
 
qeghdin snin twal lura f dan il qasam meta mqabbla ma pajjizi ewropej ohra.  il germanja ghanda tkun ta mudell ghall legislazzjoni taghna;
 
nkunu l arkitetti tal istat tal-partiti, mhux billi nifthu xi erba kazini, izda billi nelevaw il partiti l fuq, narmawhom b kontabilita u trasparenza, b mod illi jifformaw parti mill apparat kostituzzjonali, kif inhu l kaz f’pajjizi avvanzati ewropej. onestament ghadna l boghod u irridu naqdfu jekk irridu naslu;
 
prim, b hekk inkunu qed naghtu l pajjizna dak li jixraqlu. pajjizna jixraqlu l ahjar, u b hekk nwelldu t tieni repubblika u l istat tal partiti, dak li l germanja jsejhulu parteienstaat
 
nselli ghalik

3 Comments
 • blue titanium soldier
  Posted at 19:41h, 07 May

  what was Gonzi’s reply?

  • Challie
   Posted at 20:47h, 07 May

   Nista nimmagina. Tbissima min hawn s hemm u jserrahlu rasu u jwehedu li ha jahdem fuqha.

   • Blue titanium soldier
    Posted at 23:05h, 07 May

    U 100% hekk kienet umbad induna austin u ghamel il bsaten fir roti