Budget 2013 – kont tkellimt dwar l-urgenza ta riforma kostituzzjonali

Budget 2013 – kont tkellimt dwar l-urgenza ta riforma kostituzzjonali

click on link to listen to audio of speech

Hon Franco Debono Budget S536 10-12-2012

 

 

Draft Speech

 

Mr Speaker,

 Ahna lkoll ahwa maltin. Hemm bzonn process kbir ta rikonciljazzjoni nazzjonali wara dak li gie svelat fil-kuntest tal-elezzjoni tal-Vici kap kif membri tal-Klikka pruvaw jbiccru brutalment lil wiehed mill-kontestanti li warajh stess hemm memebri ta fazzjoni ohra fl-istess klikka. Jekk dawn jimxu hekk bejniethom ahseb u ara mal-bqija tal-poplu. Ejjew ninghaqdu bhala poplu.

 Kulhadd f’Malta ilu jaf li dan il-Budget mhux se jghaddi. Anke l-Prim Ministru ilu jaf imma ma setax imur ghal elezzjoni f’Novembru kif kien pjanat ghax jaf li kien jitlef bil-kbir kif diga tilef elezzjoni tal-MEPs, referendum, elezzjonijiet tal-kunsilli lokali u ruxxmata voti f’dan il-Parlament.

 Minkejja d-dikjarazzjonijiet ripetuti tieghi, hadd mil-gvern ma kellimni jew ikkonsultani dwar l-Budget. L-grupp parlamentari gew infurmati biss lejliet il-qari tal-Budget f’ laqgha ta informazzjoni u wara li ge infurmati l-imsiehba socjali.

 B’din l-arroganza wara li rebah elezzjoni b’mizerja ta’ 1,500 vot mhux ta b’xejn kif qal l-PM l-inkwiet beda wara 48 siegha mill-elezzjoni.

 

Minkejja li ilni nwissi, flimkien ma ohrajn li minn sistema politika parlamentari, illum pajjizna inbela minn xibka ta poter – sistema parlamentari prattikament minghajr parlament jiffunzjona, u sistema fejn l-Prim Ministru aktar jixbah President f’sistema presidenzjali imma minghajr l-kontrolli u c-checks and balances f’dik is-sistema.

 

Mr Speaker , wara li rajna l-kroll u l-kollass kwazi totali ta istituzzjonijiet diga dghajfa illum is-sistema politika taghna ma tingharafx – pajjizna nbela minn xibka ta poter bla razan bbazata fuq il-flus, l-kuntatti u titoli kwazi ereditarji – l-Oligarkija.

 

Rajna lil Vici Prim Ministru jigi umiljat mal-Ewropa kollha  u jigi deskritt bhala dinosawr u politiku ta mitt sena ilu, u biex ghadda bi sbrixx mit-test ta Kummissarju, kellu jabbanduna s-suppost ‘principji’ li allura kienu finta, ladarba abbandunahom b’daqsekk facilita.

 

Kien aktar facli ntawwal il-karriera politika tieghi milli nieqaf lix-xibka ta’ poter li hakmet lil dan il-pajjiz imma nhoss  illi illum se npoggi l-ewwel gebla tal-pedament  ta demokrazija Ewropea moderna f’sahhitha. Pruvajt nibdel l-afarijiet internament pero sibt reszistenza infernali. Kelli pacenzja ta Gob.

 

Lura ghal Budget. Lill-Maltin hadd m’ghandu dritt jilghabilhom mal-but, pero wisq anqas hadd m’ghandu dritt jilghabilhom ma mohhhom. Il-Bniedem ma jghixx bil-hobz biss. Aktar importanti mill-Budget id-drittijiet, l-istituzzjonijiet, u d-demokrazija. U wara kollox l-Budget ma fihx biss l-loqom tal-karita ghal min jimmagina li l-poplu tallab, meta mhux, izda wkoll il-miljuni li minnhom jiffangaw l-parassiti qrib tal-Klikka.

 

Iz-zieda tal-gholi tal-hajja ghandha tinghata indipendentement mill-Budget, ghax hija dritt tieghek, mhux pjacir jew koncessjoni mill-hakkiem – tant li din tista tinghata anke jekk ma jghaddix il-Budget. Il-poplu mhux tallab – il-poplu ghandu d-dinjita u mhu se jisraqielu hadd.

 

L-ewwel irriducew il-parlament ghal talking shop, imbaghad tawh vaganzi tal-guinness book of records, min jaf x’jitqallbu fil-qabar il-vittmi tas-sette giugno, imbaghad baqghu ikaxkru saqajhom u prezentaw budget lejlet il-milied. Issa  l-hakkiema hargu ordni : hadd ma jitkellem fuq politika. Lanqas meta konna kolonja ma kienu jzebilhu l-intelligenza taghna daqshekk fl-apert. L-kampanja elettorali ilha li bdiet xhur u jekk ried inehhi s-sentiment elettorali l-PM messu ilu li mar ghal elezzjoni.

 

L-kommunita kummercjali se tmur tajjeb fil-Milied ghax kommunita biezla u ghaqlija, minkejja l-ossessjoni tal-PM u dawk li hatfuh ostagg li jibqghu granfati mal-poter.

 

L-PM issa bhal qed jippretendi li s-sentiment elettorali li ilu li hakem lil dan l-pajjiz ghal xhur tort tieghu, se jintefa b’ordni tieghu kif imhabbra fit-Times, illi qisu ghandha l-funzjoni taht gvernijiet Nazzjonalisti ta DOI, portavuci tal-Prim Ministru oltre gazzetta normali bhall orizzont u n-Nazzjon, u jerga jinxteghel meta jordnaw u jidrilhom huma.

 

 

Manipulazzjoni mentali fl-aqwa taghha – metalita neo-kolonjali li qed tinfiltra perikolozament is-socjeta taghna fejn il-hakkiem jordna mhux biss x’nahsbu, izda kif u meta ghandna nahsbuh. U min ma jobdix jipprovaw ikissruh.

 

F’pajjizi ohra l-ispirtu taz-zoghzija, l-ispirtu ribelli tal-istudent jehodha kontra s-sitema, anke kontra sistema perfetta, izda f’Malta naraw studenti ultra-konservattivi  jaduraw l-istatus quo! L-universita m’ghandiex tkun biss dik tan-numri u c-cifri izda dik tal-emancipazzjoni intelletwali.

 

Akkademici li aktar hsiebom biex jilaghqu l-gevrn milli jkunu l-mutur ta rivoluzzjonijiet fil-hsieb.

 

Mr Speaker,

 Kulhadd irid jerfa’ l-konsegwenzi ta ghemilu – hasra li din saret id-dikjarazzjoni favorita tal-Prim Ministru biss meta gie biex jikkastiga u jiddekapita lil min ma qabilx mieghu, ghax ghazel li jkun fuq in-naha tas-sewwa, minflok ma uza dan il-kejl mal-Ministri tal-kabinett tieghu, ghax kieku ghamel hekk dan il-pajjiz, dan il-parlament u dan il-partit qeghdin fi stat hafna ahjar mill-abbissi li gew traxxinati fihom prezentement.

 Kieku kulhadd refa’ l-konsegwenzi ta ghemilu aktarx illi dan il-gvern ma kienx jiddegenera f’koalizzjoni ma deputat tieghu stess illi irrizernja mill-Partit Nazzjonalista ftit tax-xhur ilu.

 Dan il-Gvern ghamel minn kollox biex jiskappa u ma jerfax il-konsegwenzi ta ghemilu.

 Mr Speaker,

 

Qed nghid u  naghmel dan kollu kontra qalbi u ghax ma hallewlix triq ohra. U allura fl-istess waqt qed naghmel dan kollu b’idi fuq il-kuxjenza u b’kuxjenza nadifa. Hemm hafna aktar affarijiet li jien stajt u nista’ nghid pero jien gentlom u se nzommhom f’qalbi ghal dejjem u l-Prim Ministru jaf x’qed nghid. Pero ma jaghmilx hazin jehles mill-imbarazz u l-irmoxk  li ccirkonda ruhu bih u cert li qed jifhimni.

 Dan il-gvern qed imexxi b’sistema fejn jisraq il-mertu ta haddiehor biex jitfanfar bis-successi, filwaqt li jwahhal f’haddiehor ghall-isbalji tieghu. Min qed imur minn taht l-aktar b’din is-sistema huwa l-poplu li qed jispicca tellief dejjem – jara l-mertu tas-successi tieghu misruqa filwaqt li jigi mghobbi bil-piz tal-htijiet ta haddiehor.

Sistema oligarkika ibbazata fuq il-flus, l-kuntatti u titoli kwazi ereditarji paralleli  ghas-sistema konvenzjonali li spiccat paraventu irrilevanti.

 Tiksah tisma per ezempju lil Onor Carm Mifsud Bonnici jsemmi li hu kellu lil nannuh u lil missieru fil-PN bhal speci ta difiza meta gie mitlub jerfa l-konsegwenzi ta ghemilu fil-gustizzja u l-intern. Li ma qalx li nannuh kien irizenja mil-PN u ikkontesta indipendenti.

 Mr Speaker,

 L-poplu jrid pajjizu lura. Il-pajjiz mhux tal-Klikka tal-hazen komposta minn ftit politici, negozjanti kbar maghzula u nies fil-media – din hi l-Klikka tal-hazen li hatfet lil pajjiz.  Klikka Oligarkika li topera xibka ta vjolenza morali, ta terrur u ta censura, ssikket u telimina biex b’hekk  tibqa tirrenja.

Qed npoggi fuq l-mejda tal-kamra sentenza fil-konfront tal-editur ta-Sunday times, liema proceduri jiena kont irtirajt fl-appell, u kif rtirajthom regghu bdew l-attakki, fejn Steve Mallia gie deskritt bhal censur – fejn tista tasal aktar?

 Qed naghmel referenza wkoll ghal dak li qal l-Prim Imhallef fl-istess Times tat-8 ta Gunju 2012, dwar r-rappurtagg tat-Times li iva jkissru n-nies u li jien sfajt vittma tieghu  ‘’I refuse to cooperate with, and thereby encourage by answering your queries, the kind of deplorable sensation-seeking tabloid reporting which The Times of Malta has been resorting to as of late in connection with judicial events’’ It-Times taf tkun magna ta oppressjoni.

 L-liberta tal-elspressjoni hija sagra imma  l-abbuz huwa daqstant iehor sagrilegg.

 

L-PBS huwa kazin tan-Nazzjonalisti, u b’mod raffinat aghar milli kien fi zminiet xejn sbieh. Mill-1 t’Ottubru sal-llum qatt ma nghatajt l-opportunita nghid sentenza dwar l-posizzjoni tieghi fil-konfront tal-budget u Austin Gatt. Nieqaf hawn fuq l-PBS minhabba rispett li ghandi lejn certi individwi.

 

Mr Speaker,  dan  il-pajjiz taghna lkoll. L-poplu ma jridx il-karita tal-loqom tal-Budget, irid id-drittjiet tad-dinjita, m’ghadniex kolonja, iggielidna biex ma nibqghux u jekk hlisna minn hakkiem m’ahniex se nitwikkew b’wiehed aghar.

 

Altru milli kulhadd jerfa l-konsegwenzi ta ghemilu – hawnekk sistema intiza biex tahdem bil-kontra – jisbalja l-Gvern u thallas int, tirnexxi int u jiehu l-mertu l-Gvern. Dan la huwa spirtu demokratiku u wisq anqas Nisrani.

 

Ghalhekk jien ma nistax nivvota favur dan il-Budget, Mr Speaker. U ghaliex issa? Ghax minkejja illi ilni erba snin flimkien m ohrajn nuri disapprovazzjoni u kritika, l-affarijiet marru ghall-aghar u bilfors ikomplu jiddegeneraw minhabba esigenzi elettorali, ladarba m’ghandniex ligi kif ghandom pajjizi ohrajn li tikkontrolla u tirregola l-attivita ta caretaker government.

 

Ghaliex issa? Ghax issa waqat il-maskra tal-Ministru Tonio fenech jsejjah biex kulhadd jerfa l-konsegwenzi ta ghemilu, meta l-aktar wiehed li ghandu x’jerfa huwa hu – fil-kaz ta Borg Hedley. Jien lil Onor Tonio Fenech ma nemmnux u ghandi ragunijiet sodi.

 

Kif nista jien nivvota biex min kien hati ta’skandli kbar bhal dak tal-Fairmount, ARMS, kontijiet esagerati tad-dawl u ilma, BWSC, Arriva u l-iskandlu tal-Car Parks jkompli jaghmel xalata ta skandli bi flus il-poplu? Kif nista? Tal-Car Parks was the straw that broke the camel’s back.

 

 

 

KRONOLOGIJA

 

 

MR Speaker biex wiehed jifhem ahjar kif wasalna hawn u ghaldaqstant il-motivazzjonijiet ghal dan il-vot nigi issa sabiex nirreferi ghall- kronologija tal-fatti saljenti li jaqghu  taht id-dekasteru tal-Ministru Agostino Pio sive Austin Gatt. Ta min ighid lid an meta tela mkaxkar bil-bye election spicca ministru tal-gustizzja meta kellna l-kaz tat-tixhim tal-Imhallfin u meta sbalja bil-kbir f’din il-legislatura dan baqa qatt ma rrizenja. Dik hi l-meritokrazija u l-kontabilita.

 

Qed jinghad ukoll mill-Klikka illi ladarba Austin Gatt mhux hiereg ghal-elezzjoni dan allura m’hememx ghalfejn iwiegeb ghal ghemilu. Ir-ragunament ghandu jkun bil-maqlub – ladarba l-poplu mhux se jkun jista jghaddi gudizzju fuqu iktar importanti li jaghti kont ta ghemilu quddiem dan il-parlament – il-Ministru Austin Gatt qabel jitlaq irid ihallas. Kulhadd jerfa l-konsegwenzi ta ghemilu – mhux hekk? Imma wkoll minn dak li rajna ricentement fil-glieda interna tal-elezzjoni tal-vici kap, Austin Gatt altru milli se jwarrab imam qed jipprova jikkonsolida l-posizzjoni! Huwa ghalhekk illi qabel jisgicca irid jaghti kont ta ghemilu – qabel jitlaq irid ihallas.

 

Nigi ghal kornologija

 

1)     Fil-kwistjoni tad- Dawl u ilma lura fis-sena 2008, fil-grupp parlamentari li kien sar f’Kastilja protestajt u urejt nuqqas ta qbil ghaz-zidiet kiefra fil-kontijiet meta l-prezz taz-zejt kien qed jorhos – u meta fil-verita l-gholi kien dovut ghal nuqqas ta vizjoni fil-qasam tal-energija : jisbalja l-Gvern thallas int. Issa Austin Gatt jifhem fiz-zejt;

2)     Fil-kwistjoni tal-estensjoni tal-power station f’Delimara, dik tal-BWSC anke ghax tolqot direttament lill-votanti ta B’Bugia u M’Xlokk li jiena nirrapprezenta f’dan il-Parlament, jien kritikajt l-operat tal-istess Ministru f’dan il-Parlament, in linea mal-kritika u riservi espressi mill-Awditur Generali fir-rapport tieghu u l-poplu kollu izda ivvotajt mal-Gvern. Il-heavy fuel oil li se jintuza mhux biss ihammeg u jinkwina izda wkoll imarrad;

3)     Ftit xhur wara, il-pompa li biha giet imhabbra r-riforma tat-trasport pubbliku malajr intfiet u nbelghet minn karba nazzjonali li ghada ghaddejja sal-gurnata mqaddsa tal-llum meta l-poplu Malti sab ruhu gharkubbtejh konsegwenza ta mismanagement totali u komplet tal-Ministru u r-right hand man tieghu Manuel Delia. Fil-vot ta sfiducja li segwa, kont gentlom bizzejjed biex nillimita ruhi ghal astensjoni minkejja li kont konvintissimu, kif jirrizulta kristallin mid-diskors tieghi dak in-nhar illi l-Ministru kien jimmeritah sfiducja totali u bla ebda riservi;

4)     F’Jannar ta din is-sena l-Prim Ministru injora kompletament l-fjaski  tal-Ministru Gatt t-tbatija li gabu fuq l-poplu u l-verdetti ta dan il-Parlament f’reshuffle li saret bhala reazzjoni ghal dikjarazzjonijiet tieghi ftit tal-hin qabel, illi ma kontx lest nappoggja gvern mahtuf minn klikka, u iddecieda li jhallih fil-kabinett, minkejja inoltre illi kien diga iddikjara illi ma kienx se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss, u wara biss jumejn, fil-Kazin PN Mxlokk, l-PM bhal induna b’dan l-isball u habbar li l-Onor Gatt kien se johrog mill-kabinett u jiehu hsieb il-kampanja elettorali tal-PN, haga li ghada ma gratx sal-llum;

5)     F’Lulju ta din is-sena mhux talli l-Onor Gatt ma refa b’ebda mod il-konsegwenzi ta ghemilu talli hass il-liberta li jimbotta lil memebri tal-Ezekuttiv tal PN ghal-dixxiplina ta deputati li sempliciment ma qablux mal-operat tal-Gvern inkluz tal-istess ministru u fil-fatt permezz tal-partit irnexxielu jaghmel dan u dan ukoll huwa manifestazzjoni ta sistema politika hazina;

6)     Kien hawnekk u ghal dawn r-ragunijiet maghdudin flimkien, nirrepeti, maghdudin flimkien illi jiena iddikjarat pubblikament illi diment illi dan il-persuna (cioe l-Onor Austin Gatt) jkun parti mill-kabinett jiena ma kontx lest nappoggja l-gvern : mhux talli ma refax hu l-konsegwenzi ta ghemilu izda talli mbotta minn wara l-kwinti biex haddiehor jitghabba bil-piz ta sitwazzjoni li kien precipita hu stess f’aspetti varji;

7)     Jekk kien hemm xi dubju dwar l-ezistenza ta klikka ta hazen fil-PN dan gie kompletament mnehhi minn dikjarazzjonijiet ricenti ta Simon Busuttil illi safa fil-mira ta kampanja aggressive u feroci minn persuni fil-qalba tal-PN fejn sahansitra, kif stqarr hu stess gie flagellat personalment. Pero l-essenza u l-apici tal-ispirtu vendikattiv ntlahaq meta l-Ezekuttiv iddecieda li jikkundanna u ma jhallix lill Onor JPO jikkontesta l-elezzjoni generali meta dan kien ilu li diga ddikjara li ma kienx ser jikkontesta madwar sena qabel. U allura ladarba anke party boy, lealissimiu lejn dak li wiehed ‘jimmagina’ li hu l-partit bhal Simon Busuttil safa fil-mira tal-klikka tal-hazen, ftit wiehed jistaghgeb fil-vjolenza morali fuq individwi diversi u sezzjonijiet ta socjeta ghax ma jaqblux mal-ordnijiet tal-klikka;

 

Qen nghixu zminijiet ta militantizmu estrem, fejn klikka partikulari lesta tbiccer anke uhud minn taghha stess sabiex individwi izzommu il-poter, f’kultura konfrontattiva li qed timmanifesta ruhha anke bejn esponenti tal-istess partit, jekk mhux addirittura glied qalil bejn branki tal-istess klikka.

 

Irid jigi zmien, nispera fil-qrib fejn infejqu dawn il-feriti fondi u nibdew nahdmu fuq rikonciljazzjoni nazzjonali vera

 

8)     Lejn l-ahhar ta Settembru imbaghad thabbar li kienu se jigu privatizzati l-Car Parks, fejn ghal darba ohra l-poplu Malti, kif kien ghamel precedentement fl-iskandli tal-Arriva u BWSC infexx f’kor ta rabja kontra din d-decizjoni li wara li jien iddikjarajt li kont se nivvota favor mozzjoni tal-Opposizzjoni biex dan it-tender jigi rtirat u illi kont se nressaq jien stess mozzjoni ta sfiducja, it-tender gie rtirat. (read motion)

9)     Sussegwentement u ghal dawn i-ragunijiet u ohrajn maghdudin flimkien ipprezentajt mozzjoni ta sfiducja fil-Ministru u iddikjarajt ghaldaqstant illi fic-cirkostanzi jien kien se jkolli per konsegwenza nivvota kontra l-Budget – konsegwenza logika. Din il-mozzjoni baqghet ma ngabitx ghad-diskussjoni u ostinatament l-gvern dahhal rasu fir-ramel.

10) Kif jista Gvern li ghandu wiehed mill-Ministri b’mozzjoni ta sfiducja mdendla fuq rasu jien ma nista x nifimha.

 

F’dawn l-istanzi kollha kull darba illi l-Ministru Gatt sab ruhu dahru mal-hajt mhux talli ma refax il-konsegwenzi ta ghemilu, talli stahba wara l-kabinett jew l-esekuttiv kif kien l-aktar konvenjenti ghalih b’mod li kaxkar lill-partit u lill-gvern fil-maltemp tal-gwaj tieghu. Din hi l-imhabba lejn l-partit.

 

Mr Speaker f’Jannar li ghadda minkejja li ma kellix fiducja fil-Gvern, minhabba l-gravita tas-sitwazzjoni fejn  fil-fehma tieghi s-sistema politika taghna minn demokrazija kienet iddegenerat f’Oligarkija, xorta  irtirajt pass lura fil-vot ta fiducja fil-gvern u illimitajt ruhi ghal astensjoni, bit-tama illi l-affairjiet jirrangaw. Minn dak in-nhar ‘l hawn il-klikka li hakmet lill PM u lil PN aktar saret aggressiva u c-cirku minflok twessa’ aktar gie ristrett.

 

L-PM kien qed jiehu pariri kif isolvi s-sitwazzjoni mill-istess nies li hakmuh u dahhluh fil-problemi, liema nies kienu aktar iffukati kif ifarfru l-htija minn spallejhom fuq haddiehor milli biex verament isibu soluzzjoni fl-interess nazzjonali.  Minn dak in-nhar ‘l hawn intilfu elezzjonijiet tal-kunsilli lokali bi tkaxkira kbira ghal PN, kellu jirrizenja ministru, ambaxxatur, irrizenja l-onor jpo u l-PN iddegenera f’koalizzjoni – l-gvern inghata habel biex isalva izda minflok dawwru m’ghonqu.

 

Ricentement l-PM stqarr li kien soddisfatt li ghamel legislatura kollha. Niehu gost nisma dan, anke ghax ifisser illi minkejja illi l-PM kellu clashes prattikament ma kulhadd, mill-ex-ministri, ex-Kummissarji ewropej u l-backbenchers kwazi kollha, dawn hallewh jahdem u baqghu jaghtuh cans wara iehor jibdel d-direzzjoni, pero zgur il-poplu ma jaqbilx mieghu, specjalment meta, bil-beneficcju tal-hindsight, din is-sitwazzjoni kellha u setghet tigi risolta zmien ilu. Bit-tkaxkir tas-saqajn kuntent l-PM, mdejjaq l-poplu.

 

Kieku l-PM kien gentlom ma dawk li ma qablux mieghu daqs kemm kienu huma mieghu tant li ttollerawh jibqa ggranfat, kieku m’ahniex hawn illum.

 

Nghid ghalija minkejja li kont nsofri attakki kontinwi, insulti u theddid fuq hjati, filwaqt li zammejt sod u b’kuragg kbir mal-principji tieghi, bqajt naghti cans lil gevrn idawwar ir-rotta – huma kienu paxxuti jien kont qed nbati. Ohrajn bhali, anke fil-PN stess, ukoll sfaw vittmi ta vjolenza morali u theddid ta vjolenza fizika ghax ma qablux u waqfu lill-Oligarkija.

 

 

 

MISCONCEPTIONS TO BE CLEARED

 

1)Ministru ghandu jirrizenja jekk jisbalja specjalment jekk b’mod goff u ripetut. Huwa hazin u sbaljat l-principju li jekk ma titkellimx ma jirrizenjax ghax ikun  komdu izda jekk tikellem xorta ma jirrizenjax biex ma jpaxxikx, jew ahjar ‘jekk ma jirrizenjax ma tistax titkellem ghax jekk titkellem ma jirrizenjax’ – Hobson’s choice jekk qatt kien hemm wahda, imma li turi kemm hi fonda il-kultura li hadd ma jirrizenja;

 

2)Hadd m’ghandu jipretendi mertu talli jsolvi l-problemi li jkun holoq hu stess;

 

3)Min holoq il-problema ghandu jwarrab u mhux jerga jinghata cans iehor biex jirrimedja bil-possibilta li jaghmel l-affarijiet aghar, fl-istess waqt li jcahhad lil haddiehor, forsi aktar kompetenti milli jaghti l-kontribut tighu;

 

4)L-principju ta lealta lejn partit politiku ghandha tkun  differenti minn dik fil-kriminalita organizzata, u mhix pretest sinistri hiex ministry jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd inkluz dan l-parlament, ghax rashom mistrieha minn lealta ghamja tal-kollegi parlamentari. L-lealta lejn il-partit hija imporanti pro m’ghandiex tkun il-mezz kif ministry jfarfru u jevadu milli jerfghu l-konsegwenzi ta ghemilhom

 

 

 

PRINCIPJI APPLIKABBLI

 

1)     deputat parlamentari mhux delegat tal-partit politiku izda rapprezentant tal-poplu elett f’isem partit – is-siggu la huwa tad-deputat u lanqas tal-partit izda tal-poplu.

2)     Biex gvern jipprezenta budget l-ewwel ghandu jaccerta ruhu illi jgawdi maggoranza fil-parlament, filwaqt li l-gvern minflok ittestja l-magoranza tieghu fil-parlament ha record ta vaganzi

3)     Ebda individwu mhu akbar mill-kollettiv, u allura ebda individwu mhu akbar mill-partit u din tapplika wkoll ghal nies bhall onor Austin Gatt

 

 

 

 

PERSPETTIVA KONTEMPORANJA GHAL FINI STORIKA

 

Mhux biss l-parlament taghna huwa l-eccezzjoni fl-Ewropa kollha billi fih biss zewg partiti politici fi hdanu izda bl-iskuza falza tal-istabbilita, spicca organu moribund u suffokat. Minghajr ligi dwar l-awtonomija, bi standing orders medjevali u minghajr mezzi ta kommunikazzjoni sufficjenti, cioe bir-radio fl-era digitali, l-iskuza tal-istabilita hija ntiza sabiex tahbi l-motiv vera – huwa fl-interess tal-gvern li parlament ikun bla snien sabiex jkun difficli biex gvern jinzamm accountable. 

 

Fl-Ingilterra gimghatejn ilu 58 deputat tal-gvern ivvotaw kontra l-gvern taghhom stess fuq l-Budget tal-Unjoni Ewropea, u  tista tghid il-posizzjoni ta dawn il-backbenchers affettwat l-Ewropa kollha, fl-Italja l-Gvern ghadu kif tilef vot ta fiducja ghax deputati ivvotaw kontra l-gvern li precedentment kienu jappogjaw u mistenni jkun hemm elezzjonijiet anticipati, fil-Belgju s-sena l-ohra l-pajjiz ghamel aktar minn 500 gurnata minghajr gvern sakemm intlahaq qbil dwar koalizzjoni.

 

Dak li qed jigri f’dan ilParlament illum huwa normali f’kull Parlament, bhala manifestazzjoni tas-supremazija tal-Parlament. Pajjiz ma jistax ikun demokratiku minghajr parlament haj li jzomm ir-riedni tal-gvern meta jisfratta u dak li qed jigri llum.

 

Fil-Libya wkoll, li ghadhom hergin minn dittatorjat qalil , u ghadhom qed jippruvaw jistabbilixxu demokrazija, kellek Prim Ministru sfiducjat mill-Parlament kif appena prezenta l-kabinett tieghu.

 

Mir-Rebbiegha Gharbija niftakru illi pajjiz jista jkun sinjur jew ikollu ekonomija tajba pero ma jkollux rispett lejn d-drittijiet u l-libertajiet tan-nies u lejn d-demokrazija. L-qaghada ekonomika jew jekk pajjiz ikunx sinjur mhix necessarjament indikazzjoni talistat tad-demokrazija – il-bniedem importanti aktar mill-flus.

 

Nistqarr illi filwaqt illi ghandi fiducja f’Barroso qed nirriskontra fil-fora u media Ewropej xetticizmu dejjem jikber lejn il-progett Ewropew ta Barroso u tajjeb wiehed jaghmel ftit ezami tal-kuxjenza – l-Ewropa ghaddejja min taqlib kbir.

 

Ftit xhur ilu, fil-Jum Internazzjonali tad-Demokrazija, ktibt lil-GRECO, liema ittra tinsab prezentata f’dan il-Parlament,  fejn bghattilhom kopja tal-Abbozz ta-Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti u tlabt li jkun sorveljat l-process elettorali minhabba n-nuqqasijiet kbar li ghandna fis-sistema – Kummissjoni elettorali bla snien tapplika ligi elettorali antika.

 

 

 

KONKLUZJONI

 

Mr Speaker, x’inhu Budget?

 

Mhux biss li jitnaqqas il-Boll, jigu aggustati l-bands tal-income tax, jizdied ic-children’s allowance u mizuri loi jolqtu lill-individwu direttament, izda aktar impoirtanti minn hekk, fil-Budget jawtoriazza lil gvern jonfoq miljuni ta ewro. Issa jien kif nista nivvota biex gvern li m’ghandiex fiducja f’esponenti tieghu, jonfqu, jew ahjar ikomplu jberbqu l-flus? L-Budget ma fihx biss il-loqom tat-talabba imma fih ukoll id-dghif li fuqu jiffangaw il-parassiti –il-miljuni.

 

 

U allura wara dan kollu Mr Speaker, kif nista jiena, wara l-iskandli tal-Fairmount, tal-ARMS, tal-kontijiet esagerati tad-dawl u ilma, tat-trasport pubbliku (Arriva), tal-estensjoni tal-power station (BWSC), imbaghad, kif ighidu l-Inglizi ‘the straw that broke the camel’s back’- l-iskandlu tal-car parks, kif nista jien nivvota favur dan it-tip ta management? Jekk nivvota iva inkun qed nghidlu kompli ghaffeg.

 

Kif nista nivvota favur l-istess ministru meta fid-dekasteru tieghu irrizultaw kazijiet ta korruzzjoni tal-massa fi Transport Malta, fil-licenzji tal-vetturi kif ukoll licenzji tal-bahar u tressqu l-Qorti mijiet ta persuni inkluz ufficjali pubblici?

 

Imma kif nista jien nivvota biex dan il-gvern japproprja flus mill-Fond Konsolidat meta kelli jien stess nipprezenta mozzjoni ohra dwar l-akkwist tal-Isptar St Philips – kummiedja ohra li bi prezz ta tnax-il miljun li wkoll gabet rabja kbira minn kull sezzjoni ta-socjeta Maltija;

 

Imma kif nista jien nivvota biex dan il-Gvern jkompli jamministra fondi pubblici, meta minkejja illi pajjizna kompla jisloq ‘l isfel fil-Perception of Corruption Index, dan il-Gvern naqas milli jimplimenta legislazzjoni dwar l-Whistleblower, dwar il-Kummissjoni Permanenti dwar il-Korruzzjoni, dwar il-Fianzjament tal-Partiti ? Mill-lat ta politici fuq bazi internazzjonali, dik lokali ghall-futbol sahansitra fuq bazi ta tim nazzjonali l-korruzzjoni qed tnawwar r-ruh u l-valuri tad an il-poplu.

 

Imma kif nista jien nivvota favur dan il-Budget meta Rapport ricenti tal-Awditur sab spalpaljar ta flus kwazi f’kull dipartiment u meta qed nisimghu stejjer altament imbarazzanti dwar persuna fl-Ufficcju tal-Prim Ministru li kienet appuntata fl-OLAF?

 

Imma kif nista nivvota favur Budget li kixef l-inkompetenza, l-konfuzjoni u l-istat distratt ta min fasslu meta se jintaxxa lil dawk bil-minimum wage – forsi l-aktar mizura anti-socjali fl-ahhar seklu?

 

Imma kif nista nivvota favur Budget meta l-Kunsilliera tal-Kunsill Generali tal-PN stess sfiducjaw lil min prezenta l-Budget flimkien mal-maggor parti tal-kabinett fil-glieda feroci tal-Vici-Kap tal-partit, meta Simon Busuttil stess ikkonferma billi svela l-ezistenza ta Klikka brutali ta hazen fil-qalba tal-PN li brutalment attakkawh personalment u pruvaw ibiccruh u meta wara l-istess Busuttil hemm nies illi ddisinjaw il-mudell GonziPN? Kif nista? There is no light, kif ighidu, at the end of the tunnel.

 

 

 

 

 

 

Riforma Kostituzzjonali:

 

 

Illum permezz ta dan il-vot mhux biss qed terga tirristabbilixxi ruha s-supremazija ta dan il-parlament fis-sens tal-iskrutinju tal-ezekuttiv, tal-gvern izda wkoll nittama li qed inpoggi l-pedament u l-ewwel gebla ta demokrazija moderna Ewropea.  Dan hu mument storiku fejn il-parlament rega ha centre stage fis-sistema politika taghna – l-poplu huwa sovran permezz ta dan il-parlament u gvern irid l-approvazzjoni ta dan il-parlament biex imexxi u mhux l-ispin ta bloggers, gurnalisti u xandara, u l-finanzjament okkult ta certi negozjanti parassiti.

 

Fi kliem iehor hija taghlima u tbezbiza ghal PM u dawk li hatfuh – ma tistax tmexxi l-pajjiz permess ta Lou Bondi – imma trid tirrispetta l-poplu u lil dan il-parlament.

 

Irridu niktbu l-kostituzzjoni mill-gdid – kostituzzjoni mudellata fuq sistema Ingliza, izda mhix kumplimentata mill-kultura u l-ispirtu Brittaniku u allura tilfet id-dinamicita u l-energija taghha u thalliet taqa lura, meta ma gietx sufficjentement aggornata biex izzopmm mal-pass taz-zmien.

 

Numru ta proposti li mbuttajt jien f’dawn il-hames snin, ma kotnx jien l-ewwel li semmejthom izda jien ghaqqadthom flimkien f’sistema u elevajthom filwaqt li mbuttajthom b’tenacita. Ohrajn kont jien li hrigt bihom u mbuttajthom ‘l quddiem billi elevajthom fuq l-agenda parlamentari.M’ghandix dubju li, ironikament, filwaqt li jien forsi ma nikkontestax l-elezzjoni li jmiss l-proposti tieghi  kollha kemm huma se jkunu fil-manifesti elettorali ta kull partit li se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss.

 

Hasra li mghomija mill-pika u l-inkejja hallewhom fuq l-ixkaffa ghax kieku dan il-pajjiz huwa pajjiz ahjar.

 

Ghandi holma li nara lil pajjizi ahjar. Holma li nara Parlament izghar ta deputati full time, parlament b’sahhtu u b’aktar rizorsi, awtonomu mill-gvern u bi standing orders moderni, b’mezzi ta komunikazzjoni li jgibu l-istituzzjoni eqreb lejn il-poplu, Parlament li jkolu aktar partiti rapprezentati fih permezz ta riforma estensiva fil-ligi elettorali biex b’hekk ma nibqghux l-eccezzjoni fl-Ewropa kollha, b’zewg partiti biss rapprezentati fil-parlament.

 

L-istabilita hija desiderabbli, pero jekk tigi imposta issir oppressjoni u zgur mhix skuza biex jinhonoq l-valur tar-rapprezentanza – il-valur tar-Rappresentanza ghandu jirbah dejjem u fuq kollox, il-valur ta parlament li jirrapprezenti l-kuluri kollha fil-qawsalla tal-opinjoni pubblika f’socjeta.

 

 

Nixtieq li dan il-pajjiz ikollu Ligi dwar il-Finanzjament tal-Partiti bhall pajjizi l-ohra kollha tal-Ewropa, u ligi dwar il-partiti politici sabiex titnehha s-sitwazzjoni fejn qishom l-partiti huma ‘l fuq mill ligi. Dan l-abbozz jien hejjejtu u qieghed prezentat f’din il-Kamra.

 

Nixtieq li tigi riveduta l-procedura tal-hatra tal-President, li ghandu jkun elett mill-Parlament permezz ta due terzi u li jigi stabbilit Kunsill Konsultattiv tal-Istat furmatminnex-prim Ministri, ex-Presidenti, ex-Prim Imhallfin u ex-avukati generali fost ohrajn.

 

Nixtieq li dan il-Pajjiz ikollu Whistleblwoer Act retrospettiva, Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni suret in-nies u Freedom of Information Act li tidhol fis-sehh fl-intier taghha.

 

Nixtieq li dan il-pajjiz ikollu ligijiet tax-xandir u l-istampa u Awtorita tax-xandir li tixraq lil pajjiz modern u mhux legislazzjoni ta tletin sena ilu.

 

Nixtieq nara kultura ta rizenji u amministrazzjoni kontabbli u trasparenti, u ghal dan il-ghand minn fi hdan il-Kumitat ta Rikodifikazzjoni tal-Ligijiet li jien ikkoncepejt u presedejt fassalna Kodici storiku ta Dritt Amministrattiv, irrid nara riforma radikali fis-settur tal-gustizzja u l-intern skont l-proposti fil-mozzjoni privata tieghi dwar l-istess materji li prezentajt f’Novembru tas-sena 2011.

 

Meritokrazija, fejn timxi ‘l quddiem skont kemm taf u mhux lil min taf, il-karriera miftuha ghat-talent fl-oqsma kollha tal-hajja, peress illi t-talent minghajr opportunita jinhela,

209 Comments
 • john s
  Posted at 11:38h, 21 April

  L inkwiet ta Gonzi ma kienx Franco, imma id dejn ta 63miljun fil Mater Dei, 35 miljun f St.Vincent de Paul,25 miljun fil Mepa,875 miljun fl enemalta,10 miljuni fl Air Malta,10 miljuni fil progett ta bieb il belt u 5000 miljun tal pajjiz. Imbaghad ikollna nies li hatru huma b’pagi fenominali ta madwar 100 elf fis sena.Gonzi, dak iz zmien irid jispicca ghax dawn huma flus il poplu.Grazzi talli warrabt.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 22:21h, 20 April

  Franco, waqt li r-rispett lejn Dott Gonzi ser jibqa` dejjem, nixtieq nistaqsieh jekk kienx jaf li konsulent tieghu Tony F.,ghamel 171 telefonata fi 3hrs lil dik il-mara?Jekk jafx li kien hemm PQ fuq hekk, jekk jafx li dik il-mara forsi kienet l-ewwel wahda li ndunat li qed jissemghu it telefonati taghha?.Qed nitkellmu fuq is-sena 2002 bejn wiehed u iehor.Nirrepeti kien hemm PQ fuq hekk.Dik il-mara biddlet 5 numri tat telephone ghax il-konsulent tieghu kien jerga jgib kull numru.Il-konsulent ta` Dott Gonzi kien fuq il-payroll ta Rupert Murdoch fejn Scotland Yard f-operation WEETING investigat u arrestat gurnalisti Inglizi hbieb tal-konsulent ta` Dott Gonzi fuq hacking ta `telephones.Dott Gonzi tiehux tort li m’ghandekx.L-arroganza ma kienitx tieghek imma ta` dak li kien konsulent mieghek.

 • gonzi tryng to enjoy whilst franco is being crucified
  Posted at 21:18h, 20 April

  in the times interview gonzi says franco sent him messages whilst he was on holday trying to enjoy himself.

  what gonzi does not mention and explain is how does he go on holiday trying to enjoy himself leaving behind all the troubles and franco being crucified by schiavone’s allegations.

  what does gonzi expect ?

  did he expect franco not to try defend himself?

  gonzi now you can enjoy yourself with your family as much as you like

 • tbaghbis bl SMSs
  Posted at 21:15h, 20 April

  franco ghidilna jekk hux vera li inti kellek suspett serju li xi hadd kien qed ibaghbaslek mal-mobile u jekk qattx nghatajt sodisfazzjon.

  ghidilna halli inkunu nafu.

  vera li waqt li gonzi was trying to enjoy himself with his family kif qal fl-intervista tat-times, int kont ghaddej minn martirju minhabba li gonzi m’ghamel xejn dwar l-allegazzjoni falza li ghamel dwarek herman schiavone?

 • tbaghbis bl SMSs
  Posted at 21:13h, 20 April

  franco fit-times gonzi qed isemmi SMSs li bghattlu.

  vera li int kont ilmentajt ma xi hadd minn kastilja u anke bghatt email fis-sens illi xi hadd kien qed ibaghbaslek mal-mobilke?

  tista tghidilna jekk hux vera jew le dan?

  • Mistoqsija oht il-gherf.
   Posted at 08:52h, 29 April

   Jien smajt li kien hemm xi ‘mita’ zghira f’Kastilja: dan veru, jien qed nghid xi smajt forsi xi hadd jista jghid xi haga?

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 21:12h, 20 April

  SIMON IS NOT SAYING THE THURTH ON DISSETT HIS NOT ONEST. I WISH HIM LUCK AND HOPE HE WINS . IF HE WINS I PROMISSE YOU THAT I WILL DO ALL MY BEST TO MAKE SURE THAT JOSEPH WILL WIN AGAIN. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & ENJOY THE 4TH OF MAY.

 • SMSs ta gonzi
  Posted at 20:53h, 20 April

  gonzi ghandu xi ossessjoni bl-SMSs nahseb

  l-inkwiet tieghu beda meta baghat l-SMSs lil mugliette u l-eks ministri biex keccihom.

  lanqas tfajla ma titlaqha b SMS ahseb u ara ministru

  gonzi SMS me on my mobile

 • demarco tal MEPA
  Posted at 20:51h, 20 April

  kunsilliera zommu quddiem ghajnejkom illi l-aktar zewg affarijiet li tellfu voti lil PN kienu l-kacca u l-insib u l-MEPA

  kollha taht demarco.

  grazzi demarco tat-telfa

  simon for leader. simon m’ghandux tort fit-telfa. mario ghandu.

 • simon ggant mario nanu
  Posted at 20:47h, 20 April

  simon busuttil se jerga jkun l-istilla li dejjem kien.

  mario m’ghandux cans mal-kunsilliera.

  maz-zmien simon jikber fl-istatura.

  demarco kellu tort fit-telfa, simon ma kellux

 • Gonzi's SMS
  Posted at 20:43h, 20 April

  Gonzi has been having nightmares about SMSs.
  you know which ones?
  the ones he sent to dismiss ministers. from day one the trouble started.

  jesmond mugliette and all the rest were so offended by those SMSs

  no wonder gonzi is mentioning SMSs.

 • demarco ministru tal-kacca
  Posted at 20:41h, 20 April

  t-Times meta se taghmel xi intervista lil mario demarco u tistaqsih jekk jahsibx li l-mod kif mexxa fl-issue tal-kacca u insib spicca tellef eluf ta voti lil PN?
  it-Times meta se taghmel assessment dwar kemm tilef voti il-PN minhabba l-MEPA li kienet responsabbilta ta Demarco?
  Issa taraw kif Karmenu Vella se jitfih lil Mario Demarco fit-Turizmu. wait and see.
  simon busuttil ghandu hames snin biex jissahhah. viva simon.
  it-tradituri tal-partit BARRA.

 • manwel fenech
  Posted at 20:14h, 20 April

  franco spiccalu l petrol..u zarma…ha r-ruh l parlamanet..spiccaw t teatrini ta franco..

  • Pitirross
   Posted at 14:53h, 25 April

   min spiccalu l-petrol u min spiccalu l-velenu!!!!

 • VIVA MALTA
  Posted at 12:16h, 19 April

  Jien din ma nistax nifhem u nixtieq li xi hadd ifehemni ,kif allura hemm lecturers fl universita li fil legislatura l ohra kienu ministri u kienu jghallmu l universita ?Allura dawn ma kienx hawn min jghallem bhalhom?Jien nahseb li il ligi ghandha tinbidel ghax dan in naqra ta pajjiz ma jistax jahli hiliet li jkollu persuna ghax ahna pajjiz zghir .Ahajr il PN jara xghandu bzonn jaghmel fil partit tieghu biex kif jghid l ingliz ”they put their house in order ”.

 • Frosta
  Posted at 13:15h, 18 April

  Franco,mid dehra Il-Pn ma taghlmu xejn mid-disfatta elettorali u nahseb li ser jipprovaw iharbtu il-process tar riformi li hemm bzonn fil kostutizzjoni bli skuza li il-president kien partigjan bid diskors li ghamel u il hatra tighek bhala kummissarju tal-ligijjiet. Jiena bhala cittadin inhoss li wasal iz-zmien li biex isiru bidliet kostittuzjonali ma ghandhomx jaghddu mill parlament izda mill poplu permezz ta referendum wara li jkunu gew diskussi fil parlament,Il-poplu ghandu jkollu id dritt ukoll li jressaq il-veduti tighu meta dawn l-istess proposti jkunu qeghdin jigu diskussi fil-parlament qabel ma jsir ir-referendum.Nahseb li b-hekk biss jista jkolnha kostutizzjoni tajba u minghajr l-ebda indhil politiku min ploitici ta naha jew ohra li forsi jista jkollhom xi agenda mohbijja ghaliex huma kontra jew favur il-bidliet.

  IL-KOSTITUZZJONI HIJA TAL-POPLU u mhux tal membri parlamentari ghallekk trid issir mill poplu ghall poplu.

  Nispera li-nikbru u mhux nibqghu tfal.

 • Jolly Joker
  Posted at 12:49h, 18 April

  http://www.independent.com.mt/articles/2013-04-18/news/ophthalmology-head-insists-pms-statement-false-1415315458/

  Now for some facts;
  Ophthalmologist Thomas Fenech is the son of a prominent Fenech from the well known PN Fenech family.
  His wife is the much touted Dr Ann Fenech.
  The Par Sec Dr. Franco Mercieca is a Labour MP from a region that was traditionally PN.
  Dr Mercieca and Dr Fenech practice the same speciality on their patients.
  Dr Mercieca is a corneal graft expert with no equal in Malta

  UNASHAMED SKULLDUGGERY IS ALIVE AND THRIVING IN CATHOLIC MALTA.

 • PDN
  Posted at 09:53h, 17 April

  EFA L aqwa politikant li kien hawn f maltA

  • Eddy Privitera
   Posted at 21:21h, 18 April

   EFA sab LM450 miljun fil-kaxxa ta’ Malta u spicca tella DEJN ta’ xi €3,500 miljuni sa kemm spicca ! Dak li kien qal ” Money No Problem “, biex spicca gabna ” PROBLEM NO MONEY !

   • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
    Posted at 17:48h, 20 April

    ghal rcc u shabu dejjem hemm il-flus

   • PDN
    Posted at 19:09h, 20 April

    Missek tisthi tikritika lil vera salvatur u missier Malta FL -Ewropa!! li kien ghalikom ahna qeghdin barra li kieku EFA fl 2003 ma rebahx l elezzjoni generali.

    ghadkom tirbhu u diga qeghdin tafgu!!!

    • Pitirross
     Posted at 09:29h, 21 April

     EFA l-aktar ragel li gab firda fost il-maltin stess!!

   • blue titanuim soldier
    Posted at 21:11h, 23 April

    int bis serjeta jew? la int, la Franco, lebda politiku li qat ezista go din lart u lebda blogger ma jista jmejjel il kappel ta Dr. Eddie Fenech Adami ghax mis sumalja gejna nghixu art gojjel.
    Fuq rcc u shabu mhux han merik imma serrah rasek li kulhadd ghix ta sinjur u kiesah taht gverijiet tal P.N. Fiz zmien li int issejjah sabih mur tkessah kif jitkeshu illum in nies, ara tat taxxa khemm kienu jixxalaw bl x officju ghax kulhadd bil baq kien hawn u nies imgewhin ghax imnalla kien hawn dak hekk imsejjah it tifel ta mintoff li kien igieb il kutrabandu, mhux ghalijja u ghall familti ta ghax ahna kif kien jiktbattal li store konna nitilaw sa londra u nergaw nimlewh. habieb la tkun sinjur mir razza jista jitla min jitla ghax is sod dejjem jiqpa sod imma xi bniedem bhalek ma ghandu xejn xjghamel hlief joqod jinkwieta

    • blue titanuim soldier
     Posted at 21:13h, 23 April

     din ta fuq kienet indirizzata ghal EDDIE privitera

 • Wayne Hewitt for PN leader ?
  Posted at 22:34h, 16 April

  The present Nationalist Party must be in an even worse state then I imagined and scraping the bottom of the barrel if it is resorting to sending clowns like the racist /xenophobe Wayne Hewitt to speak on its behalf on prime -time discussion programs on local tv .I am referring to a discussion program on FavoriteTV aired just now where Hewitt was projecting himself like he was an official spokesperson for the PN.

 • Alouette III
  Posted at 15:45h, 16 April

  Il-Friefet

  Meta nkun f’nofs il-kampanja
  nara friefet bil-kuluri
  jittajjru minn nah’ghal ohra
  u jistriehu fuq il-fjuri

  Jekk tipprova tmur hdejn wiehed
  jitlaq bhal lehha ta berqa
  malajr ifittex post iehor
  jew ipoggilek fuq werqa

  Niggusthom meta jiltaqghu
  xi tnejn mhux ta’ l-istess razza
  jkolli qalb immur naqbadhom
  u nzommhom minflok it-tazza

  M’ilux kelli okkazzjoni
  farfett resaq hafna lejja
  biex iktar jitmejjel bija
  qaghad jistrieh fuq irkubbtejja.

 • Rambo
  Posted at 10:59h, 16 April

  Il-Cobra is-sewda tal-Bidnijja ma tridtx taf bi kritika kontrijja fuq il-blog taghha.Saret qisa IBRAHIM meta konnha narawh gol-hotel RITZ go Tripoli fi zmien ir-revuluzzjoni Libjana.Tal-biki fiex kellhu jigi dal partit tal-PN toqghod tifli naqra is-sitwazzjoni bir – reqqa tasal ghall konkluzjoni li-tilef l-gheruq tighu kollha u sar dittatura.Ghandikun Simon il-MANNENKEN PIS ta Brussells rega ghamel xi wahda gol parlament issa,Kunsilliera oqoghdu attenti minnhu dal bniedenm,fis sustanza dan huwa persuna bla valur ma nistax nifhem fuq liema bazi igib dawk il-voti,min meta kien fil-MIC sa jumejn qabel-l-elezjoni hlief qerq,dubji iffirmar ta trattati hziena bail outs u gaffs ma rajniex min ghandu,u x-sarraf dan kollhu,billi ta l-ikbar telfa lill PN f-listorja,Cert li bieh fit-tmexxijja it-telfa ghall PN tkun ikbar darba ohra.

  Hawn xi had jista jaghti ezempju wiehed ta x-ghamel tajjeb jew x-qal tajjeb dal-bniedem fil-karriera politika tighu ?? Ghallijja huwa bniedem unaccounted for u ma nista nara xejn tajjeb fih bhala politiku.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 20:49h, 15 April

  Franco, ghadni kif smajt lil ta` Net News jghidu li ser jigu trasferiti madwar 300 pulizija.Iva hemm bzonn li ssir tindifa sew fil-korp specjalment fl-ghassa ta` Tas-Sliema u gewwa ic-CID.Persuna li marret ghad is Sur John Rizzo 9 xhur ilhu biex tinghata certu spjegazzjonijiet ghadha qed tistenna ghax is-Sur Rizzo kien ser jaraha u f’daqqa wahda induna li kien too busy.Dnub li meta kienet fil-kurridur tistenna fuq sufan ma dahlitx ghand Harrison meta staqsiha jekk kienux qed jaqduha.

 • blue titanuim soldier
  Posted at 18:41h, 15 April

  ha thallina wahedna dottore? nimmagina li mhabbat bxogholok u bil kariga il gdida imma tista thalli kwarta ghalina le? u bil haq sella ghalik

 • Uti, non Abuti
  Posted at 17:41h, 15 April

  Imma x`fettillek hallejtna lampa stampa Franco?????????? Illum ergajt iltqajt ma Ċikku Floqqos u l kliem waqa fuq il politika. Qalli qed tara hux kif kont nghidlek ghal Dr. Franco. Ghidlu fakkarni, u qalli ” Dawk kollha xorta, meta jilhqu t-tir li jkollhom f`mohhom jibdew jaraw in nies dubbien, nispera li Franco tieghek li kont tahlef bieh ma josforx ukoll, ghax IZ ZAQQ IL MIMLIJA DEJJEM GIET TIEHDU F-SOR.. MILL VOJTA”

 • Piddle or Poop for PeeeNne?
  Posted at 15:11h, 15 April

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/data/MaltaToday-survey-Mario-de-Marco-PN-leader-20130415

  Its official , always going by the Maltatoday poll.

  DeMarco is ”NUMBER 1” (Piddle) whilst SIMPLE SIMON is ”NUMBER 2” (Poop).

 • taxpayer
  Posted at 15:02h, 15 April

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Rita-Schembri-NAO-report-20130415
  Was’nt Schembri one of those Daphne Caruana Galizia and her clique chose to believe – always going by what got written on certian blogs?
  Great judges of persons these people have turned out to be too.

  By the way , anyone has any idea when the current CEO of ARMS plans to pack his bags and relieve the tax payer of his wage package? First he is part of a team that sinks Air Malta , then they make him CEO of ARMS for more of the same. With a walking disaster like him , who needs a tsunami?

 • SIMON rega hareg ta mazzun
  Posted at 14:55h, 15 April

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/interview/Last-man-standing-Simon-Busuttil-20130413

  SIMPLE SIMON ” DOES IT” again (pardon the pun).
  He refers to himself as”NUMBER 2.”’
  Does he not know that a generation ago , school children were taught at school to refer politely to piss as NUMBER 1 and shit as NUMBER 2?

  If you do not become the future PN leader, do not dispair. YOU HAVE A GRAND FUTURE AS A STAND- UP COMMEDIAN IN A ONE- MAN SHOW.
  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 • SIMON rega hareg ta mazzun
  Posted at 14:12h, 15 April

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/no-wonder-anglu-farrugia-zipped-it-after-that-interview-in-the-sunday-times/

  Lanqas haqq kemm beka’ biki tal- kukkudril SIMON BUSUTTIL ghal ”assassinju politiku” ta Anglu Farrugia qabel l elezzjoni.

  Kienet montatura li SIMPLE SIMON, GONZIPN Kapo tal- futur, bela bhal mazzun , bis-sunnara b’ kollox.

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 • Ganni Borg
  Posted at 11:04h, 15 April

  Imma kif il-PN ma jridx jisma u jibda jhares il-quddiem.

  Issa qed jaqbdu ma l-iskejjel. Iffissati li jibnu skola gdida kull sena. U ngid jien bl-ohraj ser jamlu. Iva smajt xi haga fuq din. Li kellhom f’mohhom li peress li dawn qedin fi prime site kellhom fil hsieb li jaghtuhom ghall l-izvilup.

  Imma kif ma jistawx idahhluha f’mohhom li aktar ma tkun kbira l-iskola dan hu ta detrment ghall-istudenti.

  Jien nghid li l-iskejjel ghandhom jigu mmodernizzati, studenti f’kull klassi jonqsu halli l-ghalliem ikun jista jiddedika ruhi lill l-istudenti.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 22:40h, 14 April

  Franco, ghadni kif qrajt li Giovanni Kessler ma jridx jirrizenja fuq Dalligate.Jien nghid li Giovanni Kessler ghandu wisq provi.Qed nitkellmu fuq bniedem ta l-antimafia.Nahseb li kull ‘cimice’ li ntuzat fuq Provenzano u Riina spiccaw fl-ufficcju u fil-karozza ta Dalli.Minjaf kemm sab emails u saru tappings ta telephones.Hawnhekk hawn il-kredibilita` ta` Barroso u ta `Giovanni Kessler quddiem id-dinja tafhux.Din zgur mhux ser tkun faccli ghal Dalli u ahjar li Malta turi ftit serjeta`.

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 22:00h, 14 April

  DR.FRANCO HBIEB U MHUX: IL-PN IRID LI IL-PRIM MINISTRU JITLOB SKUZA MINHABBA ID-DISKORS TAL-PRESIDENT. NAHSEB IL-PN IRID JITLOB SKUZA LIL POPLU MALTI, DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & NEXT ELECTION BE A CANDITATE WITH LABOUR.

 • jonathan
  Posted at 19:25h, 14 April

  dawn kolla listess bezza mela wara 15 il sena nahdem u limalem spicalu il kuntratt tax xol u mamilix il karta li spicalu ix-xol mort etc u qaluli li rid nitla il qorti u nihu gurament mela amel lizball huwa u rit nahli il-hin jien nizzel wiehed u tela iehor listes ax jien ahjar ikunem wiehet jisraq iz-zejt u ninqeda milli ma jinsteraq xejn u blajtu jien xorta

 • Rob
  Posted at 18:28h, 14 April

  bahnaaaan

 • Pitirross
  Posted at 09:33h, 14 April

  Franco meta ha titfaghlna xi post gdida? Iddejjaqna naqraw l-istess. M’ghandniex aktar x’nikkummentaw fuq din il-post! Grazzi u l-Hadd it-tajjeb. Inselli ghall-bloggers kollha.

  • Francist
   Posted at 11:58h, 14 April

   Nistennew bil-herqa x ghandu x jghidilna l ghaziz Franco taghna.
   Nsellimlek u l Hadd it-tajjeb.

  • DonQuixot
   Posted at 20:42h, 14 April

   Veru. Qedin nistennew bil herqa il “last post”!

   Qabel ma tghid, ghaziz Franco, lid din hija xi teddida jew attak fahxi, mhux il kaz.

   • Pensjonant
    Posted at 14:45h, 15 April

    Sur Kavallier

    Il-last post se jdoqqu dalwaqt l-ex Prim Ministru tellief bil-kbir wara l-ahhar elezzjoni. Dan hu l-ex Prim Ministru li dalwaqt se jkun irrelevanti. Fil-qalb ta’ qalbek tixtieq li Franco jsir irrelevanti ukoll. Biss wisq nibza li se tibqa b’xiber imnieher. Nahseb li Franco qed ikun meqjuz fil-blog tieghu minhabba l-kariga u x-xoghol li ghandu b’konnessjoni maghha.

   • Pitirross
    Posted at 15:14h, 15 April

    Don quixot….kliemek ma jinftiehemx!!

    • DonQuixot
     Posted at 06:40h, 16 April

     @Pitiross.

     Mhux tort tieghek. Bl-Ingliz ghandek dak li jissejjah “bird brain”.

     • Pitirross
      Posted at 14:56h, 16 April

      Anzi mhux “donkey drain”!!!!
      “Donkey drain” agħar minn “bird drain”!!

 • DonQuixot
  Posted at 18:48h, 13 April

  Ghaziz Franco,

  Ghadek hawn? X’gara? It – Taljani ma ridukx? Issa ghildilhom li L-Italja taghna llkoll u dalwaqt id-dinja kollha tkun taghna llkoll.

  X’burdell intfajt fih.

  Nawguralek bhal dejjem!

  • Pensjonant
   Posted at 23:37h, 13 April

   Ghaziz kavallier

   U int ghadek teqred? Ghadha m’ghaddietlekx it-tislieha mit-tkaxkira?

   • Il-PN JINBIDEL?
    Posted at 10:52h, 14 April

    Ghandu x’jdum jeqred u jgerger DonQuixot ta’ linqas ghal 15-il sena li gejjin. Il-PN ma jridx jinbidel. Simon ghadu negattiv.

 • Mike Rowfown
  Posted at 14:22h, 13 April

  L-elezzjoni ghalqet xahar u xorta wahda l-blog ta Franco baqghet fuq quddiem mal-bloggers hdejn ta’ xi sahhara. Mhux bilfors, trid tkun patetiku biex jinteressak jekk bandiera ghandhiex tkun fuq il-lemin jew xellug, il-gakketta ta’ Michelle mahduma hazin u sahansitra li Jose herrera ghandu s-suf fuq imniehru. Mhux bicc cajt ta’ fuq hekk qed tikteb dan l- ahhar.

  • Pitirross
   Posted at 09:36h, 14 April

   Tpaxxuhiex. Tidhlux fih halli fl-ahhar tinduna li qed tikteb wahidha u forsi taqta’ qalbha. Miskina 🙂

   • Spiro the dragon
    Posted at 13:37h, 15 April

    halli naraw tittallab bieb l belt u tpaxxina

 • Francist
  Posted at 09:41h, 13 April
 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 09:15h, 13 April

  Franco ippermettili nistaqsi kif John Dalli jasal Malta u l-pulizija ma tarrestahx?Intom qed tahsbuna imbecilli lilna?Waqt li nifrah lil Kummissarju l-gdid tal-pulizija nikkundanna lil min b’xi mod hedded lil ex kummissarju John Rizzo.

 • leo
  Posted at 09:09h, 13 April

  prosit tal-kummenti li tajt fuq inewsmalta.com. ibqa sejjer hekk. taqax ghall provokazzjonijiet taghhom.

 • FROSTA
  Posted at 00:28h, 13 April

  Sirt niehu gost nisma naqra li news ewlenin li qeghedin jipprezentaw Ta-Net, Imma tibqa iccassat kif anke il-pacenzja tilfu dawn in-nies u x-qeghdL-ewwel mistoqsijja in jippruvaw jiggustifikaw.Illum ergajna smajna kritika lill ministru tas-sahha u lis-segretarju parlamentari tal mepa,wiehed ghax ghadu ma solviex il-problema ta l-emergenza u tal-pirmli u l-iehor ghax indahal u waqqaf board milli jiehu decizjoni.Jiena nghid tmur tahdem x-imkien ukoll jaghtuk sitt xhur probation biex tipprova lilek inifsek ahseb u ara tiehu over go ministeru bhall ma huwa tas-sahha li thares fejn thares mimli problemi rizultat ta tmexxijja hazina ta ministru inkompetenti kemm trid zmien biex iggib l-affarijjiet ghan normal.L-ewwel mistoqsijja tohrog wadeha,mela kien hemm problemi,mela hemm x-jigi rrangat,mela mhux kollox stae of the art ?? Illum mid-dhera nidmu u qeghdin jaghtuna stampa cara huma stess tal-problemi li hemm fis-sahha imma tilfu il-pacenzja iridu li jigi kollox solvut malajr biex inpattu ghall dak li-holqu huma u ma solvewx 25 sena.

  X-jippretendi l-ex ministru tal waiste surf dak li – kuntratt jiswa miljun ewro gie jiswa 29000000 ewro tahtu,li-erbgha t-ijjiem wara li rebah il-pl jhalli lic-chairman (100000 ewro fis-sena) tal – mepa u lill shabu jiddeciedu permess minghajr ma jkun jaf fiex jikkonsisti is-segretarju parlamentari?? Nahseb li kien korrettissimu is-seg.parlammentari li ha l-inizjattiva u ma ghamilx AG/AUST u halla kollox f-idejn hadiehor u imbghad gie u qalilngha ma jaf b-xejn hux.

  Halluna Tan-Net ghax nahseb ghandu ragun il-partit ma jhallaskhomx ghax ghax l-anqas news value ma baqghalkhom.

 • GonziPN clique runs the show
  Posted at 22:59h, 12 April

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Tonio-Fenech-to-chair-Public-Accounts-Committee-20130412

  Tonio Fenech tal -Arlogg Tal Lira u freebies ohra.
  Kirsty Debono , il-mara ta’ ufficjal gholi tal PN li tahtu, il -partit spicca fallut u midjun ta xfar ghajnejh
  Claudio Grech , Austin’s lap dog with a police record for falsifying public documents.

  SOME ONE PLEASE CONFIRM THAT THIS IS A JOKE – AND IN BAD TASTE TOO.

  • Salgister
   Posted at 16:42h, 13 April

   It’s no joke, and it’s according to the rules. During PN administration, there was a similar setup with Dr. Charles Mangion as chairperson, and another two from the opposition.

 • Il-PN JINBIDEL?
  Posted at 16:43h, 12 April

  Kieku telgha l-PN fil-gvern, il-ministri u seg. Parlamentari ga hadu iz- zieda fil-gimgha ta’ 600 euro.

 • Ganni Borg
  Posted at 14:05h, 12 April

  Miskina s-sahhara hadet ghaliha ghax qalet li waqt il-festa ta San Guzepp ghajjruha HADRA.

  http://www.inewsmalta.com/dart/20130412-jixhed-li-qalulha-adra

 • Food Glorious Food
  Posted at 13:35h, 12 April
  • Ganni Borg
   Posted at 17:23h, 12 April

   Naf xi hadd ghandu delizju tal-platti 🙂

   • Yum Yum
    Posted at 19:15h, 12 April

    Nispera li din ix xi hadd….mhux qed tiftahlek l aptitt 😉

 • Ganni Borg
  Posted at 09:36h, 12 April

  @ Dr. Franco Debono

  Ha tirrispondieh li PBO, ghax rega attakkak fuq il-blogg ta Andrew Azzopardi

  http://www.inewsmalta.com/dart/20130412-franco-debono-divi-iv-immexxi-minn-egoi-mu-pbo

  • Fleur
   Posted at 13:11h, 12 April

   Pawlu Borg Olivier qieghed jipprovokak. Ghalih kollox mitluf ghax ma jistax jaffeg iktar milli ga ghaffeg.
   Ma jahmilx jarak sewwa u jrid jiprovokak biex jaqlalek l inkwiet.
   Injorah, mhux kullhadd jaf xi jsarraf.

 • Alouette III
  Posted at 09:02h, 12 April

  Showcase

  Il-vetrina hi maghmula
  biex li tbiegh jigu esposti
  mbaghad in-nies tmur taghmel l-ghazla
  skond il-qies u skond il-gosti

  Fiha ssib min juri kollox
  kemm ta’ l-ikel jew fajjenza
  hemm min ipoggi salt hwejjeg
  minghajr hsieb u esperjenza

  Taf issibhom hafna gholja
  jew inkella aktar baxxi
  tista’ tiehu xi sorpriza
  ghax ihalluhom fil-kaxxi

  Imma l-aktar li niddejjaq
  ghaliex dejjem bl-istess stejjer
  l-ebda prezz ma jkun qed jidher
  nittawwal u nibqa’ sejjer.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 08:22h, 12 April

  Franco, ippermettili domanda ghal Tony F. li kien konsulent u li dejjem naghmel riferiment ghalih.Minn fejn gibt l-idejat ghal Mohqrija Psikologika fuq dik il-mara Tony?Tghid gibthom minn ghand dik il-mara mill Jugoslavja li kienet involuta mieghek u ma Dalli f’dik il-bicca business?Franco hallihom jikwerelawna tinkwetax.

 • To Defni tal- liftijiet
  Posted at 22:49h, 11 April

  More venom and spite about the late Mintoff from Daphne nee Vella, the daughter fo the lifts salesman M.Vella.
  http://www.independent.com.mt/articles/2013-04-11/opinions/do-by-all-means-speak-ill-of-the-dead-if-they-were-influential-in-life-1371373569/

  This woman has yet to learn how to confront the truth about her past ie, that HAD IT NOT BEEN FOR THE MINTOFF GOVERNMENT , AND THE CONTRACTS AWARDED TO HER FATHER M.A.VELLA. FOR THE INSTALLATION OF LIFTS IN GOVERNMENT BUILDINGS INCLUDING HOSPITALS, IN THE SEVENTIES AND EIGHTIES, SHE AND HER EQUALLY OBNOXIOUS SIBLINGS WOULD NOT HAVE EXPERIENCED THE EXPENSIVE , POSH AND THE PRIVILIGED UPBRINGING SHE HAD.
  She should be on her knees praying for the repose of his soul , and not spewing venom at his memory.

  • Pensjonant
   Posted at 07:06h, 12 April

   Tistenniex ahjar minn Daphne nee Vella, social climber tipika li tisthi mill-passat umli taghhha. L-odju li ghandha go fiha hu fattur patologiku. Deep down ghalxejn iggib il-kunjom high class ta Caruana Galizia u tithakkek ma l-alto ceto tas-socjeta’ Maltija. Ftit jaghtu kasha fil-verita’. M’hi xejn hlief seksieka gglorifika u xempju ta’ x’kapaci taghmel il-frustrazzjoni. Imma fl-istess hin , kif dejjem nghid, il-‘comic relief’ li tipprovdi ghandu l-utilita’ tieghu. Ghaldaqstant habib, ‘Let her stew in her own juice’

   • Ganni Borg
    Posted at 14:03h, 12 April

    Hafna drabi xi nies jiktbu fuq iz-zmien meta Daphne kient tkun GHar id-Dud….pero ghadu hadd qatt ma gab xi ritratti taghha ta dak iz-zmien jew forsi xi stejjer aktar profondi.

    • venator
     Posted at 18:42h, 12 April

     Ganni Borg,

     mela x’kienet taghmel Daphne fl-Ghar bid-DUD(a)?

 • La Banda Dei Bassotti
  Posted at 22:24h, 11 April

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130411/opinion/The-Phoenix-will-rise-again.465108

  The PHOENIX will rise again?
  More like DRACULA the undead rising up from the mouldy rotting coffin to suck up more life -blood from the tesserati and other well -meaning but simple good souls.

 • Go tell it to the marines
  Posted at 22:19h, 11 April

  Naturalment , Simon Busuttil id-deputy leader li issa irid isir leader, ma kien jaf XEJN fuq din il bicca xoghol u li is-SHELL hadet xi kumpens min wara dar in-nies.

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130411/local/police-seeking-regotatory-letters.465167

 • taxpayer
  Posted at 22:16h, 11 April

  Lawrence Gonzi ma kienx xi xhur ilu li Cachia Caruana kien qed jaghmel xoghol b’ xejn lil Partit fil -gvern ?

  Forsi Lou Bondi jew Daphne Caruana Galizia jistu juzaw itt-alenti investigativi taghhom biex il -poplu ikun jaf min verament qed jghid il -verita u min gideb?

 • Jolly Joker
  Posted at 22:13h, 11 April

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130411/local/Cachia-Caruana-s-quarter-of-a-million-golden-handshake.465088

  How much of his loot does Cachia Caruana plan to donate to help Dar Centrali settle irs debts?

 • Lady Justice
  Posted at 21:56h, 11 April

  Is this sad demented creature for real?

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/oh-ffs-are-these-people-for-real/

  Is it possible that she does not realise that what the Maltese are saying right now is that had the GONZIpn ministers shown one tenth of the committment during these last 25 years, that ”these people” are showing, GONZIpn would be again in power and the Dar Centrali would not be in bankrupcy.

  • Pensjonant
   Posted at 07:13h, 12 April

   Le ma tirrealizzax. Is-sahhara tinsab naghluqa f’dinja ghaliha, tinsab iffrustrata u fl-istess hin timmagina lilha nnifisha bhala t-tron ta’ l-gherf. Wara kollox id-dinja komda li drat tghix fiha qeghda bil-mod il-mod tikkrolla. She just cannot accept the wipeout. Fortunantement, il-mod bih tikteb hu l-coping mechanism taghha. Qed nghid ‘fortunantament’ ghax il-kitba taghha tant hi patetika li ddahqek fl-istess hin.

  • venator
   Posted at 18:44h, 12 April

   Women past their prime tend to become odious when they do not receive the love and its satisfactions which they crave for so badly.

 • Alouette III
  Posted at 21:25h, 11 April

  Reflection

  Darba wahda smajt m’ghand siehbi
  li s-sinjuri jieklu z-zejjed
  u ghall-foqra u l-batuti
  l-frak li jibqa’ fuq l-imwejjed

  Ghall-ewwel ma tantx emmintu
  ghax kont ghadni zghir fl-eta’
  imma mbaghad meta bdejt nikber
  sibt li qalli l-verita’

  Lanqas trid li llum tohlomha
  tkun bil-guh ma tantx hi easy
  kienu jinzlu hdejn id-dockyard
  jixtru l-gaxin ta l-Inglizi

  Mal-gurnata jien kont nara
  hafna tfal, nisa u xjuh
  jiggerrew bla zraben barra
  mixrubin u jbaghtu l-guh

  Fis-sebghin kien tela’ mintoff
  holoq hafna beneficcji
  dak kien zmien ghall-poplu Malti
  li spiccaw is-sagrificcji.

 • Alouette III
  Posted at 20:08h, 11 April

  Upside Down

  Tghidulix kemm jien ninnota
  ghax ghalija din xalata
  xi membri parlamentari
  qeghdin jibdlu l-ingravata

  Hafna drabi naqbad nidhaq
  nahsibhom li qasmu l-kamra
  tal-labour tarhom bil-bluna
  w tal-pi en qed jilbsu l-hamra

  Jekk se tibqghu b’din l-idea
  il-fiducja se tizzarma
  ghal daqstant nissuggerilkom
  biex malajr itpartu l-arma

  Suppost intom indunajtu
  ‘kk ma tarawx nehhu l-iskorca
  tal-labour jiehdu l-maduma
  w tal-pi en jinqdew bit-torca !

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 21:16h, 11 April

   @ Alouette 111 U jien naf minn fejn originat l-idea tal-ingravata blue ghall- laburisti.Dik bdiet fil-legislatura l-ohra verament.

  • Il-Kardina il-versjoni Maltija ta Madre Theresa!
   Posted at 22:09h, 11 April

   Bla dubju ta xejn il-kardinal hu l-verzjoni Maltija maskili ta Madre Theresa!
   Kemm hadem ghall-Malta-b’xejn; kemm hadem ghall-fqar b’xejn!
   Viva l-volontarjat li hareg minn GonziPN!
   Min mejjet ghal qatra (l-haddiema ta l-istamperija) u minn mejjet fis-sakra!

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 20:07h, 11 April

  Ghaziz Franco, minhabba li l-partit glorjuz taghna il-PN mhux ser jitnaddaf qatt, nerga` nghidlek dak li ghidtlek fis-sajf.Iftah partit tieghek.Ghandek hafna x’toffri.Tahliex izjed hin ghadek zghir u kapaci.

 • justice at last
  Posted at 19:34h, 11 April

  Aktar ma jghaddi z-zmien aktar qed turina l-istorja liema partit igieghelek tisthi l-ahwa vera li hadd mhu perfett u zbalji kulhadd jghamel ma hemm mod u mod u wiehed jaf jizen . kif ga wizen il-poplu, ma ma waqfux hemm l-iskandli ghax ma kull gurnata li tghaddi tohrog xi haga gdida. Min dan li sehh fil-politika kull wiehed u wahda minnha ghandu jiehu tghallima li fid-dinja li jkun mistur johrog fil-berah mela l-ahwa kemm hi sabiha safa u l-principju li jkollu bniedem l-ebda amount ta flus ma jista jitkejjel mieghu ghax jekk il-bniedem jitlef l-unur ikun tilef kollox u jista jmur jinheba tafux.

  • L-istat hu jien u inhalls kemm irrid lili innifsi: il-kardinal!
   Posted at 20:35h, 11 April

   Ommi kemm ihobb lill- Malta il-Kardinal! Jahdem ghalxejn , volontier!
   Thallas biss kwart ta miljun ewros- dawk li nafu bihom- ghax l-ohrajn taghhom lid -dar tal- providenza: jew bil- kontra, id-dar tal- providenza li kienet f’Kastilja immexxija minnu tat lilu innifsu il-golden handshake!
   X’jigiefieri l- haddiema ta l-istamperija jithallsu ex Prim?
   L-aqwa li jiffangaw tal- klikka! X’misthija ta partit kif gabuh paljazza bla valuri!

   • Jaqbel jew le?
    Posted at 22:05h, 11 April

    Ghallura Dr Simon Busuttil -il-werriet ta Gonzi- jaqbel li RCC inghata 380.000 ewro?

 • Pitirross
  Posted at 15:31h, 11 April

  Ara vera tal-PN ma jisthux!
  Mela hafna mill-Maltin jiġġieldu mal-ħajja biex jipprovaw jgħaddu b’600 ewro fix-xahar u RCC idaħħal l-eluf kbar! U biex tgħaqqad ħa jieħu “kumpens” ta’ 5900ewro fix-xahar f’dawn is-sentejn li ġejjin. U l-ħaddiema tal-PN lanqas għandhom biex jieħdu l-loqma! Tal-mistħija. Kif Gonzi ma jistħix jidher quddiem il-Maltin. U Simon ukoll ta’. Mhux billi jgħid li ma jaf b’xejn! Jaqaw dan RCC xi alla ta’ Malta li ħadd ma jista’ għalih??

  • blue titanuim soldier
   Posted at 20:10h, 11 April

   @ pitirross
   Gonzi mhux ma jisthix imma bil fors hekk kellu jaghmel. Kieku xtrwlu naqra duck tape kienu johorgu birhas. Min jaf ghalxiex qed jithallas R.C.C.?

   • Pitirross
    Posted at 16:13h, 12 April

    U ejja blue titu irraguna….. Allura gonzi ghamel sew halla lil kulhadd jigri bih? Fejn hu l management? Ma nahsibx li gonzi kien imexxi imma rcc minn barra. Hasra. Imma jien ninharaq ghax jitfghu il-hazin taghhom fuq il-labour u l-esponenti tieghu. Nisperaw li rcc ma jibqax jiehu dawk il-flus minn fuq dahar il-poplu malti!

    • M.G.
     Posted at 22:32h, 13 April

     @ pitirross
     Int qighed tifhem xihnu jghidlek blue? RCC jaf xahaga u ghalhekk qighed jithallas biex ma jparlax

     • Pitirross
      Posted at 19:03h, 14 April

      Is-soltu intricci tal-pn!

 • Muscat
  Posted at 00:30h, 11 April

  Ghidilns xkien qallek fkastilja par idejn sodi flimkien kollox possibli ?

 • La Serenissima
  Posted at 23:30h, 10 April

  MEPHISTO WALTZ:
  DCG is busy making fun of all that is Labour, from Mrs Muscat’s lace suit to everything else that Labour is doing. She is still having nightmares and cannot believe that Labour had such a resounding victory inspite of all she tried to do before the election. Her vile blog actually helped Labour win the election. She keeps on boasting of the popularity of her blog. But people slip in and out of it simply to see how vile and bitter she can get. It’s like watching a horror movie or reading a murder story. It’s a perverse thrill one gets. Even her sisters seem to have abandoned her. She is talking to herself under different names. We love seeing egg all over her face …. l o v e i t! Let’s hope that Simple Simon will be elected leader. That’s all the PN needs now a half-baked leader to keep them in opposition for a long time.

  • Mephisto Waltz
   Posted at 21:47h, 11 April

   What the gods plan to destroy , they first make mad. The devil , it seems, follows the same pattern.
   Poor Chinese Jar.
   🙁

  • Pensjonant
   Posted at 22:28h, 11 April

   Jien ghalhekk ma nixbax nidhol fil-blogg ta dil-farfett il-lejl. Iddahhakni wisq. Daffy is becoming a bigger joke day in day out. Keep it going u paxxina Def.

 • Send in (Simon) the clown
  Posted at 22:59h, 10 April

  http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=630813383611804&set=a.630813306945145.1073741831.175361972490283&type=1&theater

  ”VOLONTARJAT” BHAL DAK LI GHAMEL RICHARD CACHIA CARUANA U IL- KLIKKA GHAL GID TAL- PAJJIZ?

  http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=630313240328485&set=a.206289822730831.58814.175361972490283&type=1&theater
  ”SENZA INTERESSI”?
  DAQS KEMM HDIMT ‘SENZA INTERESSI’ INT, U HBIEBEK DAPHNE, LOO, ANTOINE, BOCCA, NOEL ,AUSTIN ETC GHAL PAJJIZ U PARTIT !

  JAQAW LIN-NIES TAHSIBHOM SUB -NORMALI?

  TELFA ELETTORALI BHAL DIN, U GHANDKOM MA TGHALLIMTU XEJN! XEJN! XEJN!

 • Maqrus min GonziPN
  Posted at 22:48h, 10 April

  According to one irrelevant abandoned decrepit Bidnija blogger, the Maltese were created for MEPA and not MEPA for the Maltese.
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/guest-post-how-mr-and-mrs-borg-are-going-to-subsidise-sandro-chetcuti-and-charles-polidano/

  Was the ex -MEPA minister and ‘papabile’ Dr Mario DeMarco aware of the huge deficit, MEPA was drowning in ,when he authorized that obscenely huge renumeration to GonziPNpets like Austin Walker?

 • Ex-pn
  Posted at 22:47h, 10 April

  iS-SOMMA FENOMINALI LIL RCC HIJA SKANDLU IEHOR TA’ GONZIPN.

  Il-Ministru Manuel Mallia ghandu jara mal-Kummissarju John Rizzo kif RCC u DCC baqghu jinghataw l-ghassa ma’ djarhom u jekk hux il-lok li jekk sar b’xi abbuz ghandhom ihallsu lura bhal ma talab li jaghmlu l-gwardjani tal-habs. Il-poplu jaf li Dr Mallia kapaci, u l-poplu issa jaf li RCC ghandu minn fejn ihallas. Forsi nibdew nimlew ftit mill-hofor li halla Gonzipn

 • Medialink owrker
  Posted at 22:39h, 10 April

  No money available for the salaries of the Medialink workers, but a heck of a golden handshake for RCC.

  THAT, is GonziPN for you!

  GRAZZI MIL- QALB WENZ!

 • DonQuixot
  Posted at 22:26h, 10 April

  Ghaziz Franco,

  You do not realise yet that you are finished? Niet, Kaputt?

  An implant was long ago identified, used, tried to be re-cycled but to no avail.

  Incidentally, you do not need to look for wilderness. May apple blossoms keep you company; with no complaint.

  • Pensjonant
   Posted at 22:30h, 11 April

   Ghadu misluh dal-kavallier skadut.

  • Pitirross
   Posted at 22:16h, 13 April

   Don quixot…..min kaputt, niet u finished?
   Jien iktar nahseb li gonzi tieghek kaputt u finished ghax baqa’ repeater u issa bye bye. Haha haha LOL

 • L-ixkupilja
  Posted at 22:10h, 10 April

  Ara li l-poplu kien jaf b’din il hnizrija ta’ RCC u bil 5 miljuni li rrelegajna lix Shell minhabba t-tahwid fix-xiri taz-zejt, qabel l-elezzjoni, kemm kienet tkun akbar it-tkaxkira ta’ Gonzi u l-klikka, u akbar ir-rehba tal-PL.
  Shame on the Nuts.

 • Alouette III
  Posted at 20:32h, 10 April

  Shame

  Hekk sewwa KaKa se jiehu
  hamest elef, disgha mija
  bl-erbgha mija kull gurnata
  lanqas jaf x’inhi misthija

  Missu jisthi izjed minnu
  min ghamillu dal-kuntratt
  serqu w selhu l-flus mill-kaxxa
  kullhadd jaf u dan hu fatt

  Possibbli ma hemmx rimedju
  ma jhallux dal-flus jinsterqu
  jixxalaw bi flus il-poplu
  u minn fuq ikomplu jberbqu

  Il-gvern gdid imissu jara
  li hawn hafna nies bil-guh,
  minflok ihallih jihodhom
  jista jhaddem ghoxrin ruh.

  • Il-Filantropu l-kardinal li se jaghti gidu lill-haddiema ta l-istamperija
   Posted at 21:01h, 10 April

   Kemm hu filantropu miskin il- kardinal!
   Kemm se jaghti lura lil haddiema ta l-istamperija li ma thallsux (il- karawett) ta paga li jiehdu?
   Isa ejja id-dar tieghi biex naghtikom xi ewro! On my dead body!
   Farraktu pajjiz, partit u mohhkom kien biss go butkom!
   Viva is-sahhara, viva ir-Romblu, viva l- Kardinal li miskin tghidx kemm hadem ghall-pajjizu senza interessi!
   Qabda hallelin!

  • Pensjonant
   Posted at 12:56h, 11 April

   Jekk xi hadd ifettillu jhabbatli l-bieb jew jiktibli biex nikkontribwixxi ghall-impjegati tal-PN, zgur naf ghand min nibghatu. M’huma se jiehdu l-ebda centezmu minn ghandi.

 • VivaMalta
  Posted at 19:13h, 10 April

  Is somma ta flus li taw lill Rcc nahseb tkun bizzejjed ghal haddiema tad dar centrali biex ituhom il pagi li ghadhom ma tawhomx ,mela jigu jeqirdu u jhabbtu il bibien tan nies .Vera ma baqaghlomx zejt f wicchom dawn in nies !

  • Bluish going Redish
   Posted at 19:08h, 11 April

   hu inthom tahsbu li veru qedin f/ sittwazjoni ta bla flus din kollha messa in xena biex jilqaw ruhhom meta tidhol il ligi tal whistle blower act.

   flus hemm imma mhumiex fejn jidrhu

   • blue titanuim soldier
    Posted at 20:01h, 11 April

    by the looks of it you remained bluish and never turned red

 • My Voice
  Posted at 14:18h, 10 April

  The only strategy left for PN bloggers to keep the party faithful interested in politics and the party itself, is to try to keep fanning the pre election flame even if only by clutching at straws.
  Analyzing the ‘tkaxkira’ also points fingers in their direction, so they try to deflect this negative attention off them through their sarcastic humour and by looking for the pin in the haystack in the new government’s modus operandi.
  They also fear that if they take a well deserved break, the PN party faithful might begin to understand just how humiliating and damming this electoral defeat was, and sink into a chronic depression.

 • Alouette III
  Posted at 08:59h, 10 April

  Resignation

  Ahna nafu li hi l-prassi
  li kif jinbidel il-gvern
  kullhadd irid jirrizenja
  Sur Ministru tal-Intern

  Qed nisimghu dwar il-bidla
  ta John Rizzo kummissarju
  nisperaw ma jtuhx job iehor
  u jizdiedlu is-salarju

  Issa naghmilha ta l-iblah
  x’qed jistenna jghaddu s-snin
  huwa jkompli fejn hu qieghed
  u l-korp kollu jkompli jnin

  Missu ilu li r-rizenja
  minn meta rajna l-filmati
  fid-depot li jzommu z-zwiemel
  mimli grieden f’dawk l-akkwati.

 • :-p
  Posted at 06:53h, 10 April

  http://www.inewsmalta.com/dart/20130409-il-profs-fenech-jie-sieb-istress-tad-deputati

  Meta bniedem jiggieled jew jahrab,jitlef kull interess fis sess.

  Nimmagina li ma fadallekx iktar stress issa.

  • Is-super 5 tal-kardinal kull gimgha taht GonziPN
   Posted at 16:59h, 10 April

   Samjtuh l-iskandlu tas-somma li redgha il- kardinal? Tal-misthija!
   Vera li kien jaghti nofsha minn taht lis-sahhara biex din tivvomta kontra minn kien se jikxiflu dawn il- hnizrijiet?
   Vera li ma ta l-ebda centezmu minn dawn lil haddiema ta l-istamperija tal- PN?
   Isthu jekk tafu!

   • X'cuc hu l- greed ta wallstreet hdejn the cardinal's greed?
    Posted at 19:42h, 10 April

    L-24,000 ewro raw zejda ghax-xoghol tieghek Dr Debono! Ara it-380,000 elf li ha il-kardinal dan kollu business as usual! Liema CEO ta kumpoanija f’Malta li tiproduci l- biljuni jaqlaqgghom dawn?
    L-izjed jekk dik li qeghda minn floku qed taghmel xoghol ahjar u tithallas karawett hdejn il-kardinal sponsor tas-sahhara!
    Mhux ta b’xejn is-sahhara tikteb u tiddefendi lil kardinal!
    Dawn jafu jisthu dawn in- nies?

    • Thousands for me: one euro 16 cents for you!
     Posted at 14:19h, 11 April

     Mhux ta b’xejn li l-Kardinal ihobb jixrob il- Bon Pasteur Pomarol vintage tal- 2009 waqt il- lunch tieghu go Restaurant quddiem Manoel Island.
     B’dawk l-eluf goffi li faqqalu GonziPN u bil 5500 ewro a month li se ipappi ghal sentejn shah min fuq daharna se jghix hajja felici ghax pjaciri li ghamel lill-klikka!
     Dan il- filantropu- idealist, bhal ma taqraw- li ihobb jahdem ghall-pajjizna b’xejn!
     Imbasta taparsi kontra l- handouts mill-Gvern ghall-haddiema: ghalih u ghas-sahhara il-handouts ok?
     Tal-misthija: spiccaw in-nobilta u bdiet klikka’ nobli’ fake!

  • Fanny Hill
   Posted at 23:04h, 10 April

   Oh Gawd!
   Another hyper-sexed macho parliamentarian fast approaching pensionable age who still fancies himself as a lady killer.
   🙁

   Grow up Albert and act your age.

 • Án Apple a Day keeps the doc away
  Posted at 00:19h, 10 April

  http://www.inewsmalta.com/dart/20130409-il-profs-fenech-jie-sieb-istress-tad-deputati

  Pagliaccata A1 ,u riklam tajjeb ghal kumpanijja li ipprovdiet id-difibrillator.

  ”Metti la giubba e la faccia infarina,
  La gente paga e ridere vuole far”

  Hallina Albert, m’ghandikx x ‘taghmel jaqaw?

 • Il -''Missjunarji'' ta' GonziPN.
  Posted at 23:21h, 09 April

  Simon Busuttil fil -manifest tieghu jghid li irid lin- Nazzjonalisti biex jaghmlu xoghol ta’ volontarjat li minnu ma jistennew xejn ghalijhom personali imma kollox ghandu ikun ghal gid tal partit…………………..kif per ezempju ghamlu dawn l’ahhar ghaxar snin Daphne Caruana Galizia, Pawlu Borg Olivier, Andrew Borg Cardona, Richard Cachia Caruana, Lou Bondi, Noel Buttigieg Scicluna, Claudio Grech , Austin Gatt, Georg Sapiano, Gordon Pisani e bella companija?

  • Maqrus min GonziPN
   Posted at 22:50h, 10 April

   EZEMPJU TIPIKU TAT-TIP TA’ ‘VOLONTARJAT’ LI RICHARD CACHIA CARUANA GHAMEL GHAL MALTA, ART TWELIDU – IL GOLDEN HANDSHAKE LI TAH GONZI!!!!

  • Pensjonant
   Posted at 12:57h, 11 April

   U xorta jsibu c-cwiec li jaghtuhom il-vot !!

 • Alouette III
  Posted at 20:52h, 09 April

  Bites

  Mhux se noqghod jien nghidilkom
  kemm inhobb ix-xhur tas-sajf
  ghaliex bhali tiddevertu
  dan ghalina zmien tal-life

  Ghandi ghadu jigri wrajja
  ga ndunajtu hu n-nemus
  kif appena ninza’ l-hwejjeg
  dejjem nispicca maqrus

  Biex insolvi dil-problema
  qieghed nindilek biz-zejt
  imma kif nitla’ mill-bahar
  nerga nitlaq minn fejn gejt

  Lanqas nista’ mmur sal-bahar
  biex niehu naqra mistrieh
  xi dimonju idejjaqni
  jekk mhux bram ikun ir-rih.

 • justice at last
  Posted at 20:11h, 09 April

  Qatt u qatt f’mitt sena ma basru li l-PM Joseph Muscat ha jkun ta xewka f’darhom mhux hekk kemm kien jghid Gonzi li jghallmu u jhares l-isfel lejh. Iz-zmien qed jghatina parir dear Gonzi and co. Nazzjonalisti stess hbieb taghna qed jfahhru hafna lil Joseph ghal mod kif jitkellem u qed jwettaq dak li weighed. Awguri mil-qalb lil gvern ghas- serjeta.Ahna l-votanti din it tip ta politika nridu mhux pessimizmu. Ghajjruna njoranti lilna 167,000 voters or so li vutajna lil PL fid-9.03.13 x’ arroganza il-134,000 or so bravi u ntelligenti tarax. Qed naraw kuljum ma kulll gurnata li tghaddi kemm kienu bravi dawn hutna f’hiex wasluh lil pajjiz gharkubteh.

  • Pensjonant
   Posted at 22:12h, 09 April

   Kien qal li Franco skalda u rrelevanti, Li skalda baqghetlu hemm waqt li dalwaqt hu se jsir irrelevanti ghal kollox

 • Il-PN JINBIDEL?
  Posted at 19:24h, 09 April

  L-akbar trux mhux min hu trux imma min ma jridx jisma. Id-diskors ta’ Franco kien waqa’ fuq widnejn li ma riedux jisimghu.

 • L-epidemija ta skartar mix-xoghol
  Posted at 19:11h, 09 April

  Allura f’Ghawdex il-haddiema tal-gvern specjalment tal Public works meta se jibdew jghatu 8 sieghat xoghol? Ghax mad 9 ta filghodu ghadhom iparpru l’hemm bil-barka tal-kap taghhom.

 • Joseph Galea
  Posted at 18:31h, 09 April

  Issa c-cans li tinghata d-daqqa tal-mewt lil PN bl-ligi tal-finanzjamenti li tghalaqilhom il-vit ta donazjonijiet mill-barunijiet hekk kif huma dghajfa u mghandhomx access ghall fondi tal-gvern. Titlifx dan ic-cans uniku. Permezz ta ligi moderna ta l-istampa nistghu ukoll nwaqqfu l-attakki personali mimlija mibgheda. Id-destin huwa f’idejk Dott Debono.

  • Pen is mightier then sword
   Posted at 23:22h, 09 April

   God works in mysterious ways, Dr Franco.
   🙂

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 17:37h, 09 April

  Vera Tony F, li meta kellek kaz kriminali fi zmien il-gvern ta Dott Sant , inti kont tlabt lil Dr George Abela biex jara jistax b’xi mod ikellem lil xi hadd u qallek ahjar xejn ghax ma kienx izjed parti mill-MLP?Vera li meta waqa il-gvern ta` Sant u kien hemm gvern Nazzjonalista fejn il-Ministru tal-Gustizzja kien Austin Gatt, il Foreign Office qatt ma sab ix-xhud barra minn Malta?Fejn kienet dik ix-xhieda?Ah Diane, Diane.

 • Laburist injurant
  Posted at 13:00h, 09 April

  JIEN JIEN JIEN JIEN JIEN JIEN ara vera bahnan u mbecilli

  • Pensjonant
   Posted at 14:17h, 09 April

   Osservazzjoni u opinjoni ta’ Nazzjonalist mahruq li ghadu misluh wara t-‘tkaxkira’. Hekk fissirha l-Loo it-telfa storika li garrbet is-sistema Gonzi PN fid-9 ta’ Marzu.

  • Francist
   Posted at 14:53h, 09 April

   Tajjeb. Qed tametti.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 15:51h, 09 April

   INT INT INT INT INT INT GonziPNist’ fidil u mejjet hajj!

  • Is-seksieki
   Posted at 15:57h, 09 April

   U x’sar minnu Ga lia Kurmi miskin? Filli stratega li gab l-akbar telfa lil PN u issa jgheda u jinfexx jghajjar lil dak u l-iehor switcher fil- blog tas-sahhara?

 • VIVA MALTA
  Posted at 11:02h, 09 April

  Jien din ma nistax nifhem kif se jigu jigbru ghal pagi tal haddiema tal partit nazzjonalista u qalu ligejin ihabbtu bieb bieb ,mela dawn il haddiema tallaba? la taw ilgurnata tax xoghol taghhom?Haga ohra ,meta hadu is sensja haddiema ohra minn diversi azjendi ma niftakarx li kien hemm xi hadd li qal li sej igu ihabbtu bieb bieb .,biex jigbrulhom ghal pagi.Il haddiem mhux karita irid imma il paga kull meta jasal l ahhar tax xhar .

  • Il-PN JINBIDEL?
   Posted at 19:12h, 09 April

   Umiljazzjoni kbira ghall-haddiema tal-PN li gabuhom tallaba tal-poplu. Kieku jien zgur ma nohodhom dawk il-flus.

  • Pitirross
   Posted at 20:13h, 09 April

   Ġabuhom bħall-ħaddiema ta’ Ċipru. Tallaba.

 • Ganni Borg
  Posted at 09:47h, 09 April

  Anke Vince Farrugia, fejn kien dawn l-ahhar xhur…..issa jrid li l-gvern jimplimenta min ghada fil-ghodu u mhux joqghod jistenna.

  Dr. Debono, tista tghidilna fuq liema kriterju l-gvern ghazlu sabiex ikun raprezentant ta’ Malta.

  • ninnu
   Posted at 22:56h, 09 April

   Zgur mhux listess kriterju li intaghzlu,Franco Debono, Kieth Schembri,Mario Cutajar, James Piscopo, John Bencini, John Cassar White,Mario Vella.

 • Ganni Borg
  Posted at 09:46h, 09 April

  Sewwa il-korpi kostitwiti kollha jfahhru l-andament tal-bidget u li issa nibdew nahdmu halli nsahhu l-ekonomija.

  Pero LE, ghas-sahhar tal-bidnija dan mhux hekk….tkompli tattakka u tinsinwa fuq il-gvern, fuq Joseph Muscat u tghajjar kontra li tghajjar.

  Komplu hekk PN…….

  • Pensjonanat
   Posted at 16:49h, 09 April

   Amen to that.

  • Pitirross
   Posted at 20:17h, 09 April

   Ġanni Borg….taqrahx il-blog tas-saħħara għax tkun qed tpaxxiha. Kif tidħol fil-blog tagħha jimmarkalha u hi tieħu gost għax ikun daħal ieħor fil-blog tagħha. Tidħolx. Tpaxxihiex. Ħalli tiktibhom hi u toqgħod taqrahom hi, waħedha, u xi erbgħa ……. oħra bħalha.

   • ninnu
    Posted at 22:59h, 09 April

    U bik HAMSA, Pitirros.

    • Pitirross
     Posted at 14:43h, 10 April

     Min qallek li jien nidħol? Jaqqqqq. Ħmieġ waħedha.

   • Il-PN JINBIDEL?
    Posted at 23:11h, 09 April

    Sewwa qed tghidlu Pitirross.

    • Pensjonant
     Posted at 14:59h, 10 April

     Hi tiehu gost li xi hadd bhali jidhol u jien aktar noghxa naqra c-cucati li tharbex u l-buffunati li tohrog bihom jum wara jum jew ahjar (ghax hi bhal-friefet il-lejl) lejl wara lejl 🙂 🙂

 • Alouette III
  Posted at 07:23h, 09 April

  In a Hurry

  Haqq,ghax kont se nigbed wahda
  gie jhabbatli il-pustier
  insejt il-borma qed taghli
  u bqajt sejjer saz-zuntier

  Hemmhekk jien kelli niltaqa’
  sewwa sew ma l-arcipriet
  kif lemahni beda jghajjat
  li l-quddiesa diga bdiet

  Kien ezatt f’nofs il-quddiesa
  gieni l-hsieb jien x’kont ghamilt
  biex tghaxxaqha x’hin tlaqt nigri
  ma barbed wire jien wehilt

  Hekk kif kont fil-vicinanzi
  mal-pustier ergajt iltqajt
  sabiex lilu jien niskarta
  ta bir-ruhi lanqas rajt

  Lanqas haqq il-girja kollha
  bit-tferfix u hafna fuss
  tlajt it-tarag tlieta tlieta
  w sibtu vojt it-tank tal-gass !

  • Money for the boys: igbru ghall-Partit minghandhom please!
   Posted at 09:08h, 09 April

   Veru li kien hemm persuni fil-klikka li kienu fuq erba boardijiet kienu jithallsu l-eluf ..u li dawn il- boardijiet QATT ma iltaqghu f’hames snin?

   • Demm Nazzjonalist
    Posted at 14:12h, 09 April

    Vera li Tony F. kellu hafna konsulenzi fosthom ma` John Dalli minn fejn abbuza mill-poter tieghu?Iva, vera.Vera li kien jhedded mara jekk tirraporta?Iva vera.Vera li kien jidhaq u jghoxa fuq it-telephone meta din kienet toqrob bl-ugieh?Iva, vera.Vera li kella kondizzjoni medika u kompla jfarraka b’kull mod?Iva vera.Dawk kellek madwarek Dott Gonzi.Forsi nibdew nindunaw ghaliex tlifna telfa elettorali bhal dik.

   • Simon is GonziPN PartII?
    Posted at 17:56h, 09 April

    Mela mhux hekk jonqos: huma impalaw u ahna nimlew il-hofor ta min hawwad u gab lil min ihawwad! Ghax ma tghidux lis-sahhara u lir-romblu imdawwar xaham biex ihalsuh huma id-dejn: kienu huma li impalaw eluf ta ewros fis-sena ghal dawn l-ahhar 10 snin! X’ma tiktibx kontra minn kien kontra l- klikka is-sahhara? U taht Simon, jekk ma jidholx gas down gol- hajt se ikun ghal darba ohra : more of the same!

   • Pitirross
    Posted at 20:19h, 09 April

    X’ħiereġ tal-ħmieġ!! PN fallut u disonorat bil-ħmieġ li kellu u li għad għandu ma’ saqajh!

 • Jolly Joker
  Posted at 01:20h, 09 April

  SUGGERIMENT SERJISSIMU LIL PAWLU BORG OLIVIER;

  Jekk trid tigbor il -flus halli thallas xi haga mid-dejn kolossali li ghandu il Partit, ghax ma taghmilx bicca xoghol- Ic-carggja 50 euros lil kull min jindenja ruhu imur id-dar Centrali biex jivvota lil xi wiehed mil -erba hmir li ha jtellqu ghal post ta’ Kapo tal -PN

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  • BETTER FUTURE
   Posted at 15:52h, 09 April

   PBO SHOULD SEEK OUT THOSE THAT SUCKED THE MOST FROM THE WASTEFUL REIGN OF GONZIPN.

  • Mrs big bum.
   Posted at 16:02h, 09 April

   Xi hadd gie bl-idea li jibda ihaddem lis-sahhara -for once- biex jimla il- hofra li sabu fil-Partit ….imma tant kemm hi kerha b’s.rma enormi mimli cellulite, din is-sahhara,li hadd ma jmur maghha : anqas jekk thallas hi!

   • Pensjonanat
    Posted at 16:54h, 09 April

    U mela s-sahhara se tahdem b’xejn ? Ma tarax!

 • Jolly Joker
  Posted at 00:56h, 09 April
 • Mephisto Waltz
  Posted at 00:13h, 09 April

  What the heck is this insipid imbecile talking about?

  http://www.facebook.com/followsimonbusuttil

  Anyone noticed what he wrote on his ”poster”?

  ”IMPOGGU LIL VOLONTIERA FIC-CENTRU TAL- HIDMA TAL -PARTIT U NOHOLQU SPAZJU AKTAR BIEX NATTIRAW AKTAR VOLONTIERA GHAL PARTIT”

  Why does he not put his money where his mouth is and

  1 Pay the wages to the Dar Centrali workers
  2.Insist that a ”HIDMA TINHOLOQ” so that, the tesserati will be put in the ”CENTRU TAL PARTIT” by insisting that they will be gven the opportunity to vote in the new leader next month.

  FINALLY , WHAT HAPPENED TO DAPHNE CARUANA GALIZIA WHO, NOT SO LONG AGO, USED TO TAUNT THE THEN MLP FOR THEIR SUCCESSIVE ELECTORAL LOSSES BY BLAMING IT ON THE WELL KNOWN FACT THAT NO ENTERPRISE IS TRULY SUCCESSFUL IF RUN BY UNPAID VOLONTEERS AND NOT EXPERIENCED PROFESSIONALS?

  iF YOU PAY PEANUTS YOU GET MONKEYS. SO WHAT DOES ONE GET IF YOU ARE TOO BANKRUPT TO EVEN AFFORD PEANUTS?

  GO BACK TO BRUSSELS SIMON, YOU SILLY TWIT AND LEAVE LOCAL POLITICS TO REAL PROFESSIONALS AND TAKE WHAT IS LEFT OF THE GONZIPN CLIQUE BACK WITH YOU!

  • L-ahhar voluntier fud-dar centrali?
   Posted at 09:05h, 09 April

   Is-sahhara u l- boccu mhux voluntiera kienu , imma kienu jithallsu l-eluf minn fuq, minn that, u minn lagemba! Voluntiera dawn? You must be joking!

   • come on boys n girls
    Posted at 14:02h, 09 April

    Min hu l boccu?

   • BETTER FUTURE
    Posted at 15:54h, 09 April

    Volunteers alright, yessirehhh! But to put their huge snout in the gravy train and suck like a whore on a d*ck.

  • ninnu
   Posted at 23:32h, 09 April

   TINDAHALX.

   • Pitirross
    Posted at 15:11h, 11 April

    ninnu qisek ghadek mahruq!! U ejja issa ghadda xahar!

 • Lady Justice
  Posted at 23:53h, 08 April

  A big well done for Minister Manwel Mallia for his spot checks that put a stop to the abuses made by the prison warders who were playing truant.
  I hope the health minister will do the same to ensure that no medical doctor employed at Mater Dei is elsewhere during working hours.

 • Where there is a WILL, there is a WAY
  Posted at 23:48h, 08 April

  Min jaf x inhi l opinjoni personali ta Roger Strickland, l eredi ta Mabel Strickland dwar l ex ministru tal MEPA u chairman ta Strickland Foundation, Mario DeMarco………………

 • Joe Vella
  Posted at 23:24h, 08 April

  martirajtx milparlament int dr franco???

  • Pensjonanat
   Posted at 16:58h, 09 April

   Sur Joe,

   Bir-relevanza li kellu, li ghad ghandu u li se jibqa jkollu, Franco se jibqa jdejjaq lilek u lil min jahsibha bhalek. Nahseb li ‘about time you move on’

 • justice at last
  Posted at 22:36h, 08 April

  Kemm hadt gost nisma lil Prim Ministru Joseph Muscat jitkellem ,vera jzommok mwahhal mas-siggu u ma tkunx tixtiequ jispicca bl-oppost tal-kap ta l-oppozzijoni li ha jibqa bil-mentalita li jbezzgha b’argumenti bazwin qed nirreferi ghal kumment li ghadda fuq ta l-Air Malta fejn qal li xi hadd infurmah li qed jinstemghu xnieghet li l-Gvern ser izied 400 impjieg f’din l-azjenda. U kieku kien serju noqghod fuq xnieghet biex naqa ghac-cajt. Ma jinbidlu qatt min dejjem hekk kienu u hekk jibghqu. Mid-dehra tkaxkira storika li hadu ma hallitx frott. Kemm kien jikritikom bl-ezatt Allajahfirlu Lino Cassar min jakkwista xi kitbiet min tieghu vera kien bniedem gharef u kittieb bravissimu. Franco ma nafx kif issaportejt hmistax il-sena maghhom ax lili jaqtawli nifsi nismaghhom jitkellmu.

 • blue titanium soldier
  Posted at 20:53h, 08 April

  Dr. Franco Debono,

  fl- oppinjoni tieghek mil l-erba kontestanti ghall kap tal P.N. min tahseb jghamel laktar gid ghall partit? Naprezza hafna jekk tghatina l- oppinjoni tieghek.

  Inselli ghaliek

  • Money makes the sahhara goes round?
   Posted at 22:35h, 08 April

   Vera li is-sahhar went viral against the budget ghax dan waqqaf il- konsulenza tar-ragel taghha- xi nofs miljun fis-sena?

   • Pensjonanat
    Posted at 16:59h, 09 April

    Tiskantax!

  • FROSTA
   Posted at 23:13h, 08 April

   Blue ma tahsibx li din hija mistoqsijja ipotetika?? kif qatt jista franco jghidlek minn min dawn l-erba jista jaghmel l-iktar gid, meta tlieta minnhom dawn kienhu fuq l-istess bankijjiet ma franco meta hu kien qieghed jiggieled kontra l-oligarkijja u hadd minnhom ma appogjah anzi gie maghjjar irrelevanti.

   Fl-opinjoni tighei its a waist of time at this point il-hatra ta leader gdid ghax zgur li jilhaq min jilhaq ma ghandu l-ebda chance li xi darba issir prim ministru,zgur li ser ikun hemm bzonn ta leader gdid iehor sakemm il-pn jerga jirritorna fit-tmun tal pajjiz.

   • blue titanium soldier
    Posted at 18:57h, 09 April

    ghal linqas int tghajtni l-oppinjoni tieghek Berlusconi

    • FROSTA
     Posted at 21:51h, 09 April

     Blue,kieku tajjeb inkun Berlusconi,ghax l-ewwel ma naghmel inhallas il-pagi tal-haddiema ta l-istamperijja bhala habib tal-qalb tal-partit (pn) li inti tappoggja.

     X-tahseb ma jkunx jest sabieh min habib tal-qalb??

  • Aktar Nies bhal Franco please
   Posted at 00:09h, 09 April

   Jien Laburist u dejjem ivvutajt Labour pero llum nqisni bnidem mohhi miftuh daqs dawk in nazzjonalisti li matul l elezzjoni li ghaddiet ivvutaw labour, ghalhekk nammira hafna lil Dr Debono wkoll ghax kien kapaci jbiddel l politika ta pajjizna. Bhala bnidem li ma neskludix li nivvota lil partit nazzjonalista nahseb li dan ghanda tkun two horse race bejn Dr. Demarco u Ray. Ma naqbilxm ma Laburist hawn isfel li qed jikkritika lil Demarco, l pn bhal ma kellhu bzonn l mlp fil passat ghandu bzonn demm gdid fi tmexxija mhux more of the same. Biss min kif qed isiru l affarijiet fl opinjoi tieghi Simon ha jirbah hands down, billi jirbah Simon u ghandu timbru u ghajnuna ta nies ta Gonzi xorta ha jholl u jorbot xha jghamel waqt li jkun fi tmexxija. I mean Joseph kellhu timbru li riduh in nies ta Alfred Sant imma gharaf jghaqqad u jieqaf l nies li kienu hziena madwar Alfred Sant. Simon wera kemm jhobb l partit u li hareg ghonqu ghal Gonzi zgur ma gietx apprezzata minn Laburisti bhali, biss nemmen li nazzjonalisti ha japrezzawa u lil Laburisti bhali jekk joqhod attent ghad fors jista jikkonvincina. Imma step 1 ghandu jara kif ha jirrikoncilja ma nies bhal Dr. Debono ghandu jibghat messagi cari bhal ma bghat Dr. Muscat lil mintoffjani etc. Skuzawni ta tuk u nispera li jkollna zewg partiti jew tlieta moderni u sodi ghal gid ta pajjizna. U b Dr. Debono f wihed minnom 🙂

  • ninnu
   Posted at 23:40h, 09 April

   Li kieku Franco hareg ghal leader malajr kien jghidilna min hu l’ahjar.

  • Pitirross
   Posted at 19:20h, 10 April

   Blue titu…… Staqsi lis-sahhara @ bidnija, tghidlek zgur min hu l-ahjar.

   • blue titanuim soldier
    Posted at 21:38h, 10 April

    loppinjoni tahha ma tinteresani xejn u il mistoqsijja li saqsejt lil Franco kienet genwina u blebda sarkazmu

 • praying mantis
  Posted at 20:39h, 08 April

  vera li kien hemm deputat tal-PN li biex jiccajta kien jirreferi ghal pawlu borg olivier bhal dak l-insett ikrah maghruf bhala praying mantis?

  biex jiccajta

  • mur hu kafe'
   Posted at 21:18h, 08 April

   Jien naf min hu dak id deputat 😉

 • GLORIA
  Posted at 20:37h, 08 April

  Gloria, l-mara ta pawlu borg olivier, qed tirceviha l-paga bhal-haddiema tad-Dar żcentrali ?

 • GLORIA
  Posted at 20:36h, 08 April

  PBO can you tell us wheter franco debono used to send you emals and messages objecting to your wife being your secretary at PN headquarters.

  are you still receiving your wages, you and your wife unlike the Dar Centrali employees ?

  • ninnu
   Posted at 23:53h, 09 April

   Maybe this question should be answered by Michelle,Marlene and Michellina.

 • blue titanium soldier
  Posted at 20:36h, 08 April

  Ghaziz Dr. Franco Debono,
  tista ittina loppinjoni tieghek fuq il budget? xtahseb budget tejjeb jew hazin?

  Inselli ghaliek

 • PBO contempt of PN
  Posted at 20:35h, 08 April

  PBO can you tell us if you used to refer to perit toni bezzina as SHREK ?

  what a shame and contempt

 • Alouette III
  Posted at 20:34h, 08 April

  Budget Speech

  Waqt li Gonzi qed jitkellem
  qaleb kollox ta taht fuq
  qal li hu ma jistax jifhem,
  hekk qed jghid dan il-pecluq

  Meta tisimghu jitkellem
  tghid x’mentalita miskina
  tahseb li pajjizi ohra
  kienu qed jghiru ghalina

  Issa jrid li l-gvern tal-Labour
  jimxi b’ghaqal u fil-hin
  f’daqqa wahda bidel kollox
  tahsbu tifel ta’erbgha snin

  Ghadu qed jistaqsi ‘l Joseph
  sabiex jara x’sejjer jibdel
  issa ser inwiegbek jiena
  kull m’ghamiltu minn fuq s’isfel.

 • PBO and SHREK
  Posted at 20:32h, 08 April

  franco is it true that paul borg olivier in private messages used to refer to perit toni bezzina as SHREK ?

 • karmenu vella jitfi l demarco
  Posted at 20:31h, 08 April

  issa naraw kemm kien ministru tajjeb mario demarco.

  karmenu vella f’sitt xhur jitfih lil demarco

  mario demarco kien ministru tal MEPA u tal kacca

  the strickland times please note

  • blue titanium soldier
   Posted at 20:39h, 08 April

   de marco kien ministru tat turizmu ukoll fejn kellu record wara record u it turisti li ha jigu din is sena mertu tieghu ukoll, mis sena id diehla il quddiem naraw

   • Salgister
    Posted at 09:47h, 09 April

    Imma taf ghalfejn hux? Ghax madwarna l-postijiet turistici ewlenin fil-Mediterran kienu mifnija bl-inkwiet intern, kemm politiku, u kemm finanzjarju! B’min tridu tidhku!

    • blue titanium soldier
     Posted at 19:00h, 09 April

     bl istess argument tieghek ahna qpajna bwiccna mgholli il fuq ghax ma fallejniex jew dik kumbinazzjoni wkoll?

     • Pitirross
      Posted at 19:31h, 10 April

      Ma fallejniex ghax il-gvern ta gonzi biegh kollox, ma baqaghlna xejn taghna. Hsbc, bov, go, tarzna, seamalta, maltapost, maltco lotteries…. . Kollox biegh. Kieku baqa fil-gvern kien ha jdur ghall-knejjes u ghal-lattrini…. Ghax dawk baqaghlna taghna! Hallina blue titu… ghax nghidlek ghax ma fallejniex!

     • blue titanuim soldier
      Posted at 21:23h, 10 April

      @ pitirross
      Dr. Joseph Muscat stess ammetta li il pajjies jinsaghab sod u li Gonzi ghamel lahjar li seta ghall pajjies biex ma nerqux u il poplu (haddiem u min ihaddem) ghandu mertu ukoll fiha din mhux il gvern biss. Il vot ta’ sfiducja fil P.N. fid 9 ta’ marzu kien lejn il partit mhux lejn gvern.

   • Il-PN JINBIDEL?
    Posted at 19:05h, 09 April

    @ blue Ma tantx kien ilu ministru tat-turismu De marco biex tghid li kellu rekord wara rekord fit-turismu u tghid li mertu tieghu t-turisti kollha li gejjin fil-futur.

    • blue titanuim soldier
     Posted at 21:44h, 10 April

     tas sena li qedin fiha iva ghax in negozjar ikun hilu li sar imma tat 2014 fidejn il labour. 2011 u 2012 kienu records le? u 2013 ghandu jkun tajjeb ukoll u nemmen li it 2014 bil ministru il gdid ghandu jmur tajjeb ukoll? Fejn ikun hemm is seww ghiduh mhux tmaqdir biss

 • demarco ministru tal-MEPA
  Posted at 20:29h, 08 April

  ghaliex it-times ta strickland dejjem tirreferi ghal mario demarco bhala ministru tat-turizmu u mhux ministru tal-MEPA u tal-kacca ?

  ghaliex ma jirreferux ghalih bhala l-mnistru ixxurtjat ghax fin north africa kien hemm krizi u tursti gew malta minflok?

 • demarco ministru tal-kacca
  Posted at 20:26h, 08 April

  ghaliex it-times ta strickland dejjem tirreferi ghal mario demarco bhala ministru tat-turizmu u mhux ministru tal-MEPA u tal-kacca ?

 • id-disprezz ta pawlu borg olivier
  Posted at 20:24h, 08 April

  franco meta se tippublika l-messaggi fejn pawlu borg olivier u inti iccajtajtu fuq deputat tal-PN u rreferejtu ghalih bhala SHREK ?

  franco meta se tippublika l-sms fejn implorajt lil pawlu borg olivier biex jiehu passi fil-konfront ta schavone?

  franco meta se tippublika l-sms fejn bghatt haiku lil pawlu borg oliver ?

  franco vera li borg olivier dejjaqkom gej u sejjer d-dar tal-familja tieghek biex int tivvota mal-gvern?

 • id-disprezz ta pawlu borg olivier
  Posted at 20:22h, 08 April

  franco meta se tippublikah dak l-sms fejn ghidt lil pawlu borg olivier li jekk se jibqa jdejjaq lilek u l-genituri tieghek jiffittakom f’darkom int kont se tirrapurtah lil pulizija?

  franco meta se tippublika dik is-sensiela ta sms fejn insistejt ma pawlu borg olivier biex jippublika r-rizenja tieghek mil-partit u hu baqa jibza?

 • Fullstop
  Posted at 20:15h, 08 April

  Franco, dak kollu li ghidt… ghamilt u ggilidt ghalih illum huwa maghruf, mhux biss, izda l-poplu ddecieda u iddecieda bil-kbir! Ta’ dan int ghandek mertu u mertu kbir.
  Ghalhekk inhoss li l-istorja issa hija storja u nhaluha ghal l-istorici….

  Wara kollox hafna kelna Membri Parlamentari tul it-tnax il-parlament li kellu pajjizna, hafna marru u gew, pero li nizlu isimhom fl-ISTORJA kienu ftit..jien inhoss li ismek qieghed imnaqqax!

 • Pitirross
  Posted at 20:13h, 08 April

  Ara Blue titu reġa’ rxoxta……konna immisjajniek!

  • blue titanium soldier
   Posted at 20:43h, 08 April

   habieb jien han mutt fis sena 2043 min hemm il quddiem nista forsi nirxoxta il qpijja serrah rasek li hajj kont. ghandi pjacir bik jien ukoll

   • Pitirross
    Posted at 20:47h, 09 April

    U dan min ġie qallek li ħa tmut fis-sena 2043? 30 sena oħra. Tilħaq sitt elezzjonijiet oħra Blue Titu.

 • Pitirross
  Posted at 20:07h, 08 April

  Ha Ha Ha qed nisma’ lil Gonzi jitkellem fid-diskors tal-budget! Qed jgħid lil Joseph biex joqgħod attent! Aħjar qagħad attent hu biex forsi l-partit tiegħu ma kienx jispiċċa f’din il-qagħda mwegħra. Finanzi (fis-sod) spiċċuti, ħaddiema mhux imħallsa, klikek, skandli and so on!

 • Joe Borg
  Posted at 19:34h, 08 April

  Likieku kont aktar bravu, kont tkun qieghed hemm inti ukoll. … Kont tkun front bench u Mhux back bench … U kont tkun wiehed mill-aktar (Jekk Mhux l aktar) kandidati favorit sabiex isir kap tal partit

  • blue titanium soldier
   Posted at 20:06h, 08 April

   naqbel mighek 100% imma mur fhemu

  • Pitirross
   Posted at 20:08h, 08 April

   Sew qed tgħid Joe. Għax m’hemm ħadd sura!

   • Bluish going Redish
    Posted at 10:18h, 11 April

    RED TAFU/A SEW LIL PEPPI INT OPPS JOE

  • Red Ruby
   Posted at 20:12h, 08 April

   Joe,
   Mhux bravu, izda kieku kien parti mill-klikka kien ikun front bench in-naha tal-PN!
   Pero niggarantilek li vera mhux qieghed prezenti l-Parlament, izda l-kontribut tieghu xorta wahda se jinhass, serrah rasek!

  • Fleur
   Posted at 06:57h, 09 April

   J Alla jkun hawn inqas nies bravi mela, ghax ahna min jaqbez ghalina rridu mhux nies bravi.
   Il baqq ukoll kwiet joqod, imma jixroblok demmek