Fl-interess nazzjonali lest nahdem anki ma dawk in-nies li kienu ngusti mieghi

111 Comments
 • BONES
  Posted at 22:27h, 23 April

  Mhux dik il-problema
  izda lestti jahdmu mieghek nies
  li jhossu li kont ngust maghhom?

 • Il-PN JINBIDEL?
  Posted at 17:02h, 08 April

  Ma nohodix bi kbira li haddiema tal-gvern jiskartaw meta tara li l-MPs iktar ma jmorrux milli jmorru l-parlament u jithallsu xorta mit-taxxi taghna. Il-huta minn rasha tinten. Gonzi qal ‘mela ahna xi tfal tal-iskola biex ikollna l-attendence sheet’. Bl -istess ragunament allura hadd mil-haddiema ma jippancja ghax mhux tfal tal-iskola.

  • Philip
   Posted at 18:32h, 08 April

   Attendance sheet ghal-haddiema tal-gvern???
   Issa stennew il-Palm Reader.

   • Gossip
    Posted at 18:52h, 08 April

    Kien hemm rezistenza kbira milli jiddahhal l palm reader f’certu dipartimenti minn certu diretturi u taghhom ghaddiet.

    • Philip
     Posted at 20:10h, 08 April

     Isaa j’Alla jidhol. Jien ili bil-Palm Reader.
     Wara kollox Malta taghna lkoll

    • blue titanium soldier
     Posted at 20:10h, 08 April

     kellu bzonn jidhol il palm reader illum qabel ghada, heq le mela xiex kullhadd attaparsi jahdem watchman mal gvern u hadd ma jersaq lhemm, nies li suppost jahdmu mal gvern hafna jahdmu ghall rashom fit transport u hafna iktar, min dardar lilma li kien jixrob minnu issa jkompli jixrob minnu

   • Matt Portelli
    Posted at 01:55h, 13 April

    hekk ghandu ikum..ghawn ghawdex kollu jahdem mal gvern u ma tarax haddiem wiehed ghax xoghol.. F’daqqa wahda mill 10 ta marzu l-ghawn ma kullhad beda imur ghax xoghol ghax qied jibzew… Ilhom 15 il sena dawn abbuzi…. mela PALM READER U RETNAL SCAN jekk hemm bzonn. min Kapp tad dipartment sa l-izghar haddiem hemm bzonn.

 • Lady Justice
  Posted at 16:08h, 08 April

  Dottore,

  il -lum fuq il -program ta’ Louise Tedesco .NET , kien hemm telefonata li allegat il-korruzzjoni fejn jidhol l appointment li inghata lilek mil -gvern prezenti.

  La il- prezentatrici u lanqas hadd mil mistiedna taghha ma ghamlu xi zforz biex ixejjnu din l allegazzjoni infamanti.

 • DonQuixot
  Posted at 16:06h, 08 April

  A very commendable statement.

  I very much doubt though whether others will be willing to work with you.

 • Nardu Bestja
  Posted at 15:51h, 08 April

  Simon Busuttil, il qaddis jimxi fl art , kien jaf jew ma jafx b din?

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Gonzi-Cabinet-paid-5-million-court-settlement-to-Shell-days-after-oil-scandal-20130408

  IMMA KEMM HSIBTIUWHOM CWIEC LIN -NIES!

 • Chinese Wisdom
  Posted at 15:47h, 08 April

  Wara il -falliment kwazi totali tal- agenzija taghha tal -PR (l’ahhar fjask jikludi ittkaxkira li hadu il GONZIPN wara li uzaw is-servizzi taghha) u il-fatt li il- magazines FLAIR u TASTE mimlijja artikli u ricetti ikkupjati , qed jintuzaw biex it-tfal tal -iskola jiqasqsu li stampi ghal i scrap book u dak li jivdal biex ikakki fuqhom il- pussy jew id-doggy, il wisq erudita u intellettwali Daphne Caruana Galiza qed tibda tghati il pariri ta kif thit il hwejjeg u x taghmel bil buttuni..

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/why-mrs-muscats-outfit-is-badly-mad-and-doesnt-work/

  Mela insiet din l imdelka, imdendla u minfuha ta Daphne ta’ kemm il -darba dahhket lil poplu kollu bijha meta tfaccat f’nofs ta ‘triq liebsa qmis ikkulurita tal- pufti , jew libsa roza jghajjat li bil kemm tghatti iz-zejziet imdendla li ghada u tilja ktajjen u muniti ma ghonqa bhal tal- qhab? Jew liebsa xi gakketta iffjurita qiesu id-drapp tas-sett tas-salott li in-nanna Venut kellha fil- ”kamra laterali” tal- okkazjoni.

  • Pensjonant
   Posted at 22:08h, 08 April

   Aktar irvellat wara d-diskors tal-PRIM MINISTRU …sinjura sahhara…PRIM MINISTRU…Kif ghidt diga’ fuq dan is-sit, aktar ma tirvella aktar turi kemm hi mahruqa. Qalet li l-PRIM MINISTRU kien offensiv. Ghandu jkun qatt ma tara l-battuti li jkun hemm fil-Prime Minister’s Questions fil-House of Commons. U fuq haga ohra..tghajjar lil hadd iehor dwar l-apparenza. Hi tant tidher li tisthi mill-apparenza taghha li fuq il-homepage tal-blog taghha ghandha ritratt tghha meta kienet izghar li jidher li hu ‘photoshopped’ mhux hazin. Keep them coming Daffy..halli tkompli ddahhakna.

  • Bat skin tas-sahhara.
   Posted at 22:46h, 08 April

   Is-sahhara bil-lejl tohrog l-izjed u dan l-ahhar bis-shorts ghax tghid kemm ghandha cellulite- u ‘bat’ skin: gilda qisha qxur tal- laring-u qxur tal -frieft illejl- mall-koxxa mitluq taghha!
   Biex ma tintarafx is-sahhara ma taghmilx make-up u xaghra ma tahslux! Ma nafx jekk haditx il- parir ta dak li jintenn intejjen impestati u allura hadd ma ikun irid joqghod fl-ewwel tlett fillieri fil- klassi tieghu. Biex iwaqqghuh ghan nejk l-istudenti bdew igibu l-air cleaner fil- klassi ghax ma jistghux jissaportu bl-intejjen ta min iku ilu ma jinhsel tlett xhur!

   • Pensjonant
    Posted at 07:38h, 09 April

    LOL. Il-vera bhall-friefet il-lejl… Regghet ma raqditx. Kompliet tobzoq. Imbaghad harget bl-akbar perla. Immaginat x’kienet taghmel Margaret Thatchet (hafna specjalment f’Yorkshire kantaw ‘The Witch is Dead’ il-bierah) lil JPO, lil Mugliette u l-ahhar u mhux l-inqas lil Franco. X’imbecillagni jahasra. X’riedet tghid mela ? Li Gonzi ma kienx kapaci jmexxi tajjeb? Imbaghad kompliet bl-innu ta’ tifhir lejn l-aktar Prim ministru diviziv li kellu r-Renju Unit. Taghmel ‘hit’ mall-hafna li baghtew frott tal-politika ta’ Thatcher kieku tikteb hekk f’xi gazzetta Ngliza.. Kif ghidt qabel…keep them coming Daffy. Ftit ‘comic relief ta’ kuljum ma jaghmilx hsara.

  • Mhux kulhadd jaf jikkopja ir-ricetti?
   Posted at 16:08h, 09 April

   Mhux kulhadd jaf jikkopja ir-ricetti minn fuq l- Encylopedia Larousse Gastronomique?

   • Viva l-handouts tal-Gvern lis-sahhara?
    Posted at 08:14h, 12 April

    Mhux min hemm biss tikkopja ir-ricetti!
    Marret Sqallija u ikkopjat, u kitbet x’jieklu f’Modica ukoll! Skoprita Modica daqs kemm hi brava u well travelled!
    Ma nafx min jikkopja l-izjed jekk hux dak li inqabad tlett darbiet jew hi, ghalkemm nahseb li kienet tikkopja ukoll, ghax kulhadd jaf li dahlet l-universita bhal ‘mature student’ ghax ma kelliex O levels u A levels bizzejjed.
    Miskina dahluwha taghmel kors fl-arkejologija, mhux ghax hekk xtaqghet, imma ghax hemm biss setghu idahluwha!
    Imbaghad tharfex ‘qisa esperta f’kollox’ ghax tikteb bl-ingliz!
    Ghandha ‘opinion on everything’, tipikamnet Maltija li’ immagini’ hafna’ sustanza’ le!
    Ghala qieghed nghid hekk? Ghax din bhal kardinal, li kieku ma kienux il-handouts ta Gvern kieku ma taffordjax il-hajja lussuza, ghax ma hi kapaci taghmel xejn fis-settur privat!
    Ara il-handouts tal-Gvern ghal batut u min ghadnu bzonn- dan hazin u tikkwota lil Thatcher, min fuq!
    Is-sahhara il-handouts ta haddiehor tara hazin, taghha u tal- klikka le!
    Ippokrita!

 • F'Ghawdex
  Posted at 15:47h, 08 April

  Go Ghawdex l-epidemija ta haddiema tal-gvern jiskartaw mix-xoghol kienet xi haga ta l-ghageb. Pero wiehed kellu hafna aktar ghalxiex jistghageb meta jara li dan kien isir bil barka tal- Ministeru bid-diretturi b’kollox taht ghajnejn il-qaddisa Giovanna. Haddiema li jiffirmaw u jitilqu l-hemm biex jghamlu xoghol iehor kienet in-normalita u mhux l-eccezzjoni, partikularment il-haddiema tat-toroq. Jghidu li meta hekk kif xi ufficjali Maltin jirkbu l-vapur mic- Cirkewwa biex jivverifikaw xi affarjiet, supervisors u diretturi malajr isiru jafu bihom . Issa smajt li kemm ilu li nbidel il-gvern qeghdin joqoghdu pass lura ghax jibzghu. Pero nahseb dan sakemm jindara l- gvern gdid u kollox jerga jigi bhal qabel.

  • The Gozitan
   Posted at 17:48h, 08 April

   Nahseb li diga indara siehbi…..ghax kulhadd jaghmel li jrid qieghed….ma tbiddel xejn!!

   • Matt Portelli
    Posted at 01:57h, 13 April

    hekk ghandu ikum..ghawn ghawdex kollu jahdem mal gvern u ma tarax haddiem wiehed ghax xoghol.. F’daqqa wahda mill 10 ta marzu l-ghawn ma kullhad beda imur ghax xoghol ghax qied jibzew… Ilhom 15 il sena dawn abbuzi…. mela PALM READER U RETNAL SCAN jekk hemm bzonn. min Kapp tad dipartment sa l-izghar haddiem hemm bzonn.

 • Disneyland fidDar Centrali
  Posted at 15:19h, 08 April

  Choice ta mexxej tal partit;

  Demarco fuq il- kumitat tal i Strickland Foundation li qed taffaccja certa akkuzi fil qorti mil-eredi ta Mabel Strickland.

  Simon Busuttil tal- Klikka – u issa bil provi re il pagamenti out of court lix-Shell.

  Francis Zammit Dimech , l aktar ministru ghazzien li qatt kien hemm f legislatura Nazzjonalista – ghazzien , aktar milli kien Carmelo Mifsud Bonnici.

  Is-sur Bugeja – who????

  Ajma hej , kemm ghadna biex niftahru ahna in-Nazzjonalisti ta’ veru.

  U fuq il program dot net fuq Net TV, KOLLHA IN DENIAL QIESU QATT MA GARA XEJN , HADD MA GHANDU TORT U JINHLEW JATTAKKAW LIL PRESIDENT TA MALTA. L isbah wahda kienet ta David Agius li beda jassigura littelespettaturi ta kemm huma habrieka il haddiema u mimlijja energija il haddiema ta NET TV, RADIO 101 U IDDAR CENTRALI HALLI JERGU JIBNU PARTIT MIL GDID.

  Mela David Agius ma semghax lil Pawlu Borg Olivier jghid il bierah li minhabba iddejn tal partit, qed jikkunsidraw jaghmlu re structuring fl istazzjon tarradju u tv tal partit?

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 14:56h, 08 April

  Ippermettili nifrah lil Onorevoli Manuel Mallia ghal dak li ghamel go l-habz.Hekk kien isir fi zmien Mintoff meta l-Ministri kienu jmorru anke bil-lejl f’certu postijiet jaraw jekk il-haddiema hux qed jaqdmu dmirhom kif suppost.Dik hija s-serjeta`Il-Malti b’hekk biss jifhem .Issa nissuggerixxi tindifa fil-korp tal-pulizija li hafna qed jokorbu ghalija.

  • blue titanium soldier
   Posted at 19:50h, 08 April

   it tindief fil korp jghamlu il poplu mhux il gvern, jekk taf fuq xi hmieg fil korp ikxef li taf u kun ragel bhali u ghamel statement kontra kontrih anka jekk jkun spettur hu min hu

 • VivaMalta
  Posted at 14:46h, 08 April

  Fuq Net TV fil program ta Louise Tedesco , David Agius ,Jason Azzopardi u Marthese Portelli fethulha kontra il president Dr George Abela ghad diskors li qara waqt il ftuh tal parlament .Vera jmisshom jisthu jien ma nahsibx li dawn in nies iridu jinbidlu u t tkaxkira li hadu ma tghallmux minna.Ghadhom ma jridux jemmnu li jinsabu fl oppozizzjoni.

 • Alouette III
  Posted at 14:45h, 08 April

  Extra Money

  Hekk sewwa bl-ghassiesa nieqsa
  qeghdin jghixu hajja hienja
  kieku kien matul il-gimgha
  minflok erbgha jkunu tmienja

  Dan l-abbuz kien ilu sejjer
  il-habs wahdu eremit
  miskin ma kienx jaf x’qed jigri
  taht ghajnejh Abraham Zammit

  Jekk tinqala’ xi rewwixta
  ghidli naqra x’tista taghmel
  issa jiehu ftit pacenzja
  jfittex jehles wisgha jaghmel

  Xejn tistenna Sur Ministru
  ordna jitpoggew il-klieb
  halli jinqata’ il-vizzju
  li d-droga tidhol mill-bieb.

 • Spiro the dragon
  Posted at 14:17h, 08 April

  b umilta nappella lil kull min jikteb f dan l blog biex izomm l identita tieghu (nickname). hija haga sabiha li tkun taf ma min qieghed titkellem, tinholoq relazjoni virtwali bejn l membri.

  • Pitirross
   Posted at 17:21h, 08 April

   Ok spiro hi.

  • blue titanium soldier
   Posted at 21:00h, 08 April

   naqbel mieghek 100% ghax hawn hafna min jistahba wara miljun isem u biex inzied ma li ktibt int kullhad ghandu jghati il particulars direttament lil Franco via sms biex hu jkun jaf min int specjalment meta naqaw fil baxx

   • Alouette III
    Posted at 07:15h, 09 April

    jien jaf min jien

   • Spiro the dragon
    Posted at 09:58h, 09 April

    Aparti min hekk, jien nixtieq nghamel xi haga cara. li meta nghajjar lil xi had jew nkun xi tikka sarkastiku zzejjed, senza offesa, jiena bniedem nhalli ftit l emozjoni tigri bija, imma fl ebda mument ma nkun irrid newegga lil xi hadd.

    • blue titanium soldier
     Posted at 19:08h, 09 April

     habieb jien bniedem vojt nixorbu min seba mili bod u int mieghi mintiex meqjus wiehed minnhom, mieghek u mal pitirross gieli kelli batti bekk imma alla hares ma jkunx hekk ghax allura xnidhlu nghamlu fuq dan il blogg?
     Imma serhu raskhom li nies vojta , bla xelin u milijin odju hawn ukoll fdan il blog. Fiz zmien lelezjoni lemozjonijiet ta kulhadd jigru bih mhux tieghek biss imma issa dan kollu ghadda u nistaw niqpaw naqsmu loppinjonijiet tghana bmod civili. sahha u gid lejkhom it tnejn

    • Pitirross
     Posted at 20:50h, 09 April

     Spiro, qabbiżtli d-dmugħ!! 🙂

 • Spiro the dragon
  Posted at 14:15h, 08 April

  Ghandi feeling, li Bondi jilghaba tal hanin u taharqu qalbu ghan Net Television u ghal impjegati li ma hadux l paga u jihu over l istazzjon.

 • Ganni Borg
  Posted at 14:00h, 08 April

  Milli jidher il-magna tal-PN li hi komposta minn AG, RCC u JS qed tahdem u timbotta bis-shih lill Simon Busuttil. Din hi mghejjuna bl-ispinta ta L. Gonzi.

  Mhux ta b’xejn ma ridux li jivvutaw il-membri, ghax jafu li d-delegati kollha maghzulin mill-kamp ta L Gonzi

  Allura PN jibqa kif kien u ma jinbidilx.

 • ta kafkaf
  Posted at 12:11h, 08 April

  Il PN jrid jinbidel min gewwa mhux min barra. Jekk ser jkomplu imexxu min gewwa RCC AG Bondi et al, ghal xejn jaghmlu kap gdid. Jistghu jjahtru il Papa ghax ghal xejn. Malta mhux tal klikka biss, mhux Richie biss gahndu mohh , mhux ta gewwa biss jirdu jieklu hobza ta kulljum.

  • Werqa zebbuga
   Posted at 16:51h, 08 April

   U is-sahhara hallejtha barra?

 • Joseph Galea
  Posted at 10:10h, 08 April

  Dear Dr Debono
  Congrats on your appointment. It is despicable that we are still witnessing personal attacks even after being appointed to such important roles. This shows how urgent is the need to reform the press laws. In my view the law must be updated and have a specific section on the Internet to stop this being abused. New offenses that penalise those that ridicule persons in important positions or who launch personal attacks should be immediately enacted. These offenses should carry have penalties, even imprisonment, otherwise they would be ineffective. I am confident that you have the credentials to make these changes. Good luck, we are behind you.

  • Soren
   Posted at 12:37h, 08 April

   One of the things that really puts me of is the ‘ them and us’ mentality.
   Is it possible that in this age and time the PN can come with nothing better?
   Do we have to be negative and superior all the times?
   How can we make inroads with the ‘people’ if our spokesmen/women have to insult ordinary people all the time using a lingo that is retrograde by 4 decades?
   And, the financial hole in our coffers is a veritable disgrace!

  • Hokli dahri u inhoklok tieghek?
   Posted at 13:46h, 08 April

   Mhux ovvju li Simon se jigi imtella mill- kunsiliera jekk id-dicerija hi li sar ftehim bejn Gonzi u Simon: wiehed jghin lil iehor fl-elezzjoni generali u l-iehor jghinu fl-elezzjoni tal- leader?
   Imma dan hu sewwa? Fil- People’s Party fl- Ewropa dawn il- pastazati u ohrajn inkubati f’tal Pieta ma isirux!
   Minn se jemmen li taht Simon il- PN se jinbidel?

   • Il-PN JINBIDEL?
    Posted at 16:50h, 08 April

    Ma kienx hemm ftehim wkoll bejn Gonzi u EFA ghal PM u President ta’ Malta.

 • Il-PN JINBIDEL?
  Posted at 09:30h, 08 April

  Kemm jekk jilhaq Simon u kemm jekk jilhaq Mario, dawn parti mill-klikka ta’ GonzoPN. Irridu kap li hu barra minn dil-klikka ghax se naqghu koppi.

  • Anzjan
   Posted at 16:31h, 08 April

   Mela ma tantx jibqa’ ghazla – ghax kemm Berlusconi ta’ Malta (sic) u FDZ ma jiswewx karlin. Hasra li mhux hierga Kristy ghax kieku kulhadd jghatihula bil-qalb.

 • RAMBO
  Posted at 07:36h, 08 April

  PN knocking on doors to raise funds for wages,Nationalist Party gives orders for sectional committees to fund raise and gather donations for employees’ wages.

  Viva il-kunsilliera nazzjonalisti,Dan kollhu bil-barka taghhom u ma taghlmu xejn ser jergu jaqtghu Z….om biex jinku lill mara,ghax diga qeghdin juru li lesti li jiskreditaw lil min ghamel il-gid lill partit u jappogjaw lill min kien protagonist fl-ikbar telfa tal pn fl-istorja politika u lill min gab ir-rovina fil finanzi ta l-istess partit.

  Sewwa jghidu il-hazin jirrenja,Il-partit nazzjonalista u il-ftit kunsilliera genwini li hemm huma vitma ta din il-klikka li ma tispicca qatt li akkost ta kollox iridu jzommu lill partit taht idejhiom ghax jekk jigri il-kontra johrog kollox fil berah u jkollhom jerfu ir-responsabilita.Bhallissa il-hsieb tal klikka u,ahjar naghmlu 20 sena fl-oppozizzjoni milli nigu umiljati mil-partit taghna stess.

  Dak il-futur li jidher li hemm lest ghal pn.

  U bilhaq Tat-TOM kif waqqaw lura daqsekk fl-ahbarijjiet,ahbar bhall din qeghda fuq il-gazzetti kollha huma ma jafux biha ?? nahseb regghu hadu l-ufficcju fuq-FILFLA.

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 08:32h, 08 April

   Rambo, kellhom bzonn ihhabtu il-bieb tieghi halli nghatihom mazz ittri u emails oxxeni miktuba mill-konsulent ta Gonzi.Nibqa` nghid li Dott Gonzi twikka b’dan il-konsulent.Ghalkemm Kastilja innegaw li kien konsulent—-giddbu.Dak irvina lil Dott Gonzi ukoll.Fis-sajf kont ktibt hawn li ma kull min kien konsulent tfarrak.Ma stajtx nghid li kien konsulent ta` Dott Gonzi.Ghaliex ghamlu lil George Abela president?Ghaliex tfarrak Jesmond Mugliette?Ghaliex Dalli ntbghat Brussels?Ir-risposti jinsabu ghandi tinkwetawx.Dahlek go nassa Dott Gonzi dak.He labelled that lady and his ex wife as mad.L-arroganza tieghu deheret fl-smses li int bghatt lil Jesmond, Jeffrey u ohrajn.Imma ballec giethu hazin ghax Wikileaks trid tkun taf min huma il-hbieb ta` Dalli.il-konsulent kien inkwetata mhux ftit.Alla huwa kbir Dott Gonzi.Franco smajt li int ghidt li gonzi ghandu bzonn esorcist.Le, le Gonzi le imma l-konsulent li kellu ghandu bzonn hafna u hafna talb.Bniedem normali ma jghamilx dawk l-affarijiet li ghamel.U baqa` hafna x’nizvela tinkwetawx.

   • mur hu kafe'
    Posted at 10:44h, 08 April

    Min hu dan Tony?

    • Demm Nazzjonalist
     Posted at 12:05h, 08 April

     Staqsu l-John Dalli, lil hafna Ministri tal-passat u dawk li kellna recenti taht gvern Nazzjonalista, lil Dr Gonzi, lil RCC li tieghu kien il confidant, lil hafna Kandidati Nazzjonalisti u Laburisti li farrak, lil President George Abela li tieghu kien hbieb hafna, li super-one radio fejn gie attakkat u bir -ragun.The list is endless.

  • Ex-Nazzjonalist Ippatentjat
   Posted at 15:58h, 08 April

   Ha jigu ihabbtu wara biebi tal -partit halli jigu jittalbu. Intijhom min-flok,il kopji tal emails mibghta min- Kastilja u il -MEPA biex taparsi ha jsewwu l imgustizzji li saru mieghi ……… u minflok qadu jitnejjku bijja u jghadduni min ghajn il- labra sa l’ahhar sekonda.
   FORSI KIEKU KONT LABURIST , KIEKU KIENU JAQDUNI TA’ KASTILJA U IL- MEPA TA’ DEMARCO.

 • Pitirross
  Posted at 07:18h, 08 April

  Prosit Alouette!

 • Alouette III
  Posted at 06:00h, 08 April

  Their Choice

  Kont qed naghmel passiggata
  il-Floriana Gnien l-Argotti
  u fil-pront jghaddi minn hdejja
  Xmun bla tmun il-Busullotti

  U x’hin ghadda minn quddiemi
  staqsejt lili hux sew rajt
  ghidt dan kien li kien jghidilna
  dehlin straight gas down gol-hajt

  F’daqqa wahda sirna nafu
  li d-dejn taghhom bil-miljuni
  waqt li faqqru l-partit taghhom
  huma saru sinjuruni

  Jekk bi hsiebkom taghzlu lilu
  jaqta’ sandar il-partit
  bejn il-blu u bejn il-homor
  jikber izjed il-lanzit

  Ghandkom cans ta darba wahda
  aghmlu ghazla tajba w rikka
  zommu sew quddiem ghajnejkom
  li dan hu wiehed mill-klikka.

  • FRENCU FRANK
   Posted at 12:21h, 08 April

   PROSIT TA DIK IL.POEM VERA SABIHA ..JEKK JOGHGBOK ITFAHHILNA FUQ FACEBOOK….THANK YOU BIL.QUDDIEM…

   • Alouette III
    Posted at 14:47h, 08 April

    Diga qeghda fuq fb imma biex tarha trid tkun friends mieghi u jien ma tantx nifhem fit -teknologija ta llum

 • xsar minnu blue titanium soldier???
  Posted at 02:59h, 08 April

  Mela sparixejt habib tieghi. Mandekx alfejn ghax malta tijak ukoll ta

  • Belti sal ponta ta mniehri
   Posted at 16:02h, 08 April

   Smajt li qed jitmijek f’xi wied, ghalkemm ma fhimtx ezatt fejn u sar suldat tat-tiben.

   • blue titanium soldier
    Posted at 19:42h, 08 April

    sewwa smajt u naf min qallek, missierek u le ghidli int mil belt voldieri lanqas taf min hu missierek, kif ahna bahri?

    • Belti sal ponta ta mniehri
     Posted at 22:53h, 08 April

     Staqsi l-ommok buras, dik tafu sew lil missieri ghax xebba jaqlala. U bilhaqq, vera qed tiftahar li ma vvutajtx, hekk qed tghid ommok.

 • Flimkien kollox possibbli
  Posted at 00:16h, 08 April

  ”In an interview with The Times, Paul Borg Olivier says he “would do it all over again.”

  Reacting in a statement, PL said, “Yes please!” ”

  http://www.facebook.com/#!/bisserjeta

 • bajdollu
  Posted at 23:47h, 07 April

  insellimlek dr debono kemm ajruk irrilevanti xjeru ghalik issa qedin jattakkaw il demarcoqieghdin iwahlu fih ghat telfa nahseb iktar wiehed li jixraqlu ikun kap dr debono tajthom risposta proset

 • bajdollu
  Posted at 23:41h, 07 April

  ajma xi pjacir komplu iggildu f mitt bicca gibtuh il partit jiena nahseb l ahjar wiehed berlusconi ivvutawlu hahahaha

 • Claudius deGuidus Grecus
  Posted at 23:37h, 07 April

  Tanti Awguri al carissimo fratello Mario dal fratellino piccolo.

 • Pitirross
  Posted at 23:37h, 07 April

  Alluette… X sar minnu ilu ma jikteb xi poezija!

 • Nardu Bestja
  Posted at 23:34h, 07 April

  PAWLU BORG OLIVIER MA IDDISPJACIHX GHAL DAK LI GHAMEL , U LEST JERGA’ JAGHMEL LI ISTESS HAGA —————–U IT-TESSERATI IHALLSU!!!!!!

  Jekk tridu il flus morru gibuwhom min ghand l ufficcji legali ta SIMON BUSUTTIL, MARIO deMARCO, PETER CARUANA GALIZIA u ANDREW BORG CARDONA, GAYORG SAPIANO, PETER FENECH u dawk kollha li thallsu il belli liri ghal konsulenzi li ma sarrfu xejn ghal pajjiz, u mela min ghand xi bicca tesserat li bil kemm ilahhaq mal hajja u spejjes ta mortgage , karozza, sahha u edukazzjoni ta uliedu?
  IL VERA WICCKOM U SORMKOM XORTA!

 • Povra Malta
  Posted at 23:28h, 07 April

  Francis Zammit Dimech , qatt ma ghamel xejn (la tajjeb u lanqas hazin) fil- hajja politiku tieghu li tista’ tiddistingwih bhala xi leader futur ta’ certa kalibru.

  Simon Busuttil parti integrali mil klikka GONZIPN li falliet lid-DAR CENTRALI u gabet RISULTAT ELETTORALI UMILJANTI ghal PN.

  Mario Demarco li ghandu it-TIMES f ‘idejh u li tellef eluf ta’ voti lil PN minhabba il mod skandaluz li halla lil MEPA tigi immexxijja.

  B ‘nies bhal dawn bhala leaders potenzjali, il -PN jista’ jipprepara rugu li ha jaghmel tal anqas ghoxrin sena fl oppozizzjoni.

 • manwel fenech
  Posted at 23:16h, 07 April
 • lil ex ministru De Marco
  Posted at 23:13h, 07 April

  Taf kemm intilfu voti nazzjonalisti fl ahhar elezzjoni minhabba li skuzi -riforma li biha sallabt ruxxmata nies ghal xejn?
  Imbagahd lejliet l elezzjoni generali tigi titmejjel bin nies u twieghed koncessjonijiet li ma jsarrfu xejn hlief aktar spejjes ghazzghir u aktar flus ghal but tal MEPA.

  GHAX MA TMURX TIEHDU HAWDA FEJN MA JARAX DAWL. SUR ONOREVOLI,, INT U MIEGHEK HU LIL QARIB TIEGHEK CLAUDIO, DAK IL-BICCA BIDILLU TA’ AUSTIN GATT

 • nazzjonalist ta fenech adami
  Posted at 22:44h, 07 April

  mario demarco nista nghidlek xi haga?

  BARRRA!

 • l-editur tas sunday times
  Posted at 22:43h, 07 April

  meta se naraw dibatitu fuq bondi+ bejn saviour balzan (maltatoday) u steve mallia (sunday times) ?

  steve mallia ghax qatt ma jidher quddiem n nies? dejjem jattakka minn gol-mohba

 • l-editur tas sunday times
  Posted at 22:42h, 07 April

  vera li l-uniku habib li qatt kellu steve mallia, l editur tas sunday times kien l-isqof t ghawdex li kellu xi tmenin sena?

  mhux ta b’xejn l hin kollu jattakka l franco! x ma jkunx frustrat steve mallia

  u kif ihares? qatt innutajtuh?

 • l qerq tat-times
  Posted at 22:40h, 07 April

  mela l-ewwel t-times raw kif ghamlu biex joskuraw lil gonzi qabel l-elezzjoni

  issa biex jigbru giehom mal kunsilliera qed jattakkaw lil franco debono!!

  ara vera jahsbuhom stupidi n-nies

  mhux ta b’xejn l-qarrejja tat-times jonqsu kull minuta

  min jaf kemm jibki mario demarco meta t-times jattakkaw lil franco. min jaf kemm ihoss ghalih

  franco bn il-haddiem

  l-iehor bin l ksuhat

 • Simone u X-SHELL
  Posted at 22:24h, 07 April

  Mela Simone kien ilu jaf mill 2004 dwar it-tahwid fix-xiri taz-zejt.
  Tajna 5 miljuni lix-Shell gratis tat-tahwid fix-xiri taz-zejt.
  Min se jaghmel tajjeb ghalihom dawn il 5 miljuni.
  Nispera li min hawwad u ggwadanja ikun imgieghel jirrifondi lil poplu dawn il 5 miljuni.
  EFA kien jghid li min ikun jaf bil-korruzjoni u ma jikxifiex ikun komplici hu ukoll.
  Jistaw PBO u AG jghidulna x’gara?

  • Riha ta pipi perfda!
   Posted at 12:40h, 08 April

   Din tas-shell hija dell ta hazen ferm ikbar? Xi haga li tintenn sew?

 • tat times
  Posted at 22:15h, 07 April

  franco t-times qed tattakkak biex tuza lilek biex taghmel paci mas-sahhara biex ma tattakkax lil demarco.

  ahna l hobz minn halqna niekluh!

 • De Marco D King
  Posted at 22:14h, 07 April

  Leader gay jonqosna.

 • cA cA
  Posted at 22:13h, 07 April

  cachia carua l aqwa mohh li ghandu l PN

  jekk isir simon elezzjoni ohra jirbah l PN

  jekk isir demarco ghoxrin sena opposizzjoni

  • Matt Portelli
   Posted at 02:02h, 13 April

   lol….simon the coward….le le mhux jiena….u hallina

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 22:13h, 07 April

  P.B.O this man is off. did somebody hears the interview with the times ? oh my god help this man please. they also doing door to door too. hope when untill i am alive the pn will never win one F election.

 • simon leali lejn l PN
  Posted at 22:12h, 07 April

  simon maz-zmien will improve

  l aqwa li leali.

  ceda s-siggu ta MEP u se jitlef eluf kbar. iridu jkunu vera tosti l kunsilliera biex ma jivvutawlux kap.

  jew simon jew francis.

  ta demarco qaTT

 • demarco tal-kacca u insib
  Posted at 22:08h, 07 April

  grazzi mario demarco talli tellift lil PN eluf ta voti minhabba d-dizastru tal-MEPA

  riformi hekk bi hsiebek taghmel fil partit?

  l kacca u insib jekk kienu jaqghu tahtek tellift eluf kbar ohra.

 • hilman imp
  Posted at 22:06h, 07 April

  vera li mario demarco ghandu hilman imp bhala karozza?

 • jsir mario u tmexxi t-times
  Posted at 22:05h, 07 April

  jekk isir kapo tan nazzjnlisti mario demarco tibda tmexxi t-times

  nehilsu mis sahhara u nispiccaw f’halq t-times

  ma nafx min hu perikoluz u fin l-aktar minnhom t-tnejn.

 • demarco tal-MEPA
  Posted at 22:03h, 07 April

  c-caqnu sella ghalik mario

  u anke claudio bhala huk nazzjonalist ukoll sella ghalik

 • demarco tal-harsa cassa
  Posted at 22:02h, 07 April

  qatt innutajktu kif ihares mario demarco ?

  xi kruha ta harsa

 • demarco tal-kacca u nsib
  Posted at 22:02h, 07 April

  kif t-times qatt ma jsemmu l demarco meta jsemmu l kacca u8 insib imma jsemmuh biss fit turizmu fejn morna tajjeb mhux bil kapacta tieghu izda minhabba l fatt illi kien hemm problemi north africa?

  jista x hadd fil blog jwegibn jekk mario demarco kienx responsabbli tal kacca u insib?

  fid distretti fejn hemm hafna kaccaturi u nassaba inkluz ghawdex l PN mar hazin immens

  grazzi mario jekk kont int responsabbli tal kacca u insib

  jekk ma kontx nirtira kollox

 • demarco tal-kacca u nsib
  Posted at 21:59h, 07 April

  mario demarco bhala ministru tal-ambjent mhux tahtu kienet taqa l-kacca u nsib?

  ghax ma giex implimentat il-pjan ta franco debono li kien soluzzjon tajba ghal kacca u nsib?

  prosit mario talli tajt palata enormi biex l PN tilef l-elezzjoni

  viva simon u francis zammit dimech

 • demarco tal-MEPA
  Posted at 21:57h, 07 April

  prosit mario

  MEPA kienet wahda mill-kaguni tat-telfa kolossali tal PN

  issa trid ssir kap?

 • miss pepsi
  Posted at 21:56h, 07 April

  min kien qed jaghmilha ta widna u jikxef x’kien jigri fil-kabinett ta gonzi?

  tal one news kienu jkunu jafu kollox.

  tal one news illum attakkaw lil simon busuttil li huwa kompetitur ta demarco fil-leadership race

  • Lanzit tal- harir?
   Posted at 12:43h, 08 April

   Vera li hemm xi lanzita l’hawn u l’hemm qalb il- lajburistiiiiiii imma il- lanzit taghna-vide Miss pepsi etc hu habel mill-kbar li ghandu tal- hbula fiz-zejtun! Kif nisthgu nidbdlu b’saborra bhal din?

 • messaggi lil PBO
  Posted at 21:19h, 07 April

  smajt li franco debono kien ta x informazzjoni fuq kondotta hazina ta deputat nazzjonalist.
  dan ukoll kien fl-SMSs?
  kif ma semma xejn PBO?

 • messaggi lil PBO
  Posted at 21:18h, 07 April

  smajt li franco debono ma riedx jivvota fil budget tal-2011 u kien qata ticket ghal ruma.
  PBO beda jiffittah biex ma jitlaqx u qallu li kien se jikkumpensah tat-ticket.
  smajt li qatt ma hallsu

 • PBO jiffitta l-famlja ta franco
  Posted at 21:17h, 07 April

  spiss kont nara l pawlu borg olivier ihabbat l-bieb ta franco debono.

  min jaf kemm kien jiffittahom

 • messaggi lil PBO
  Posted at 21:15h, 07 April

  smajt li franco kien joggezzjona bil-qawwa li l-mara ta pawlu borg oliver tkun s-segretarja tieghu.

  sewwa ghamel jekk ghamel hekk!

 • messaggi lil PBO
  Posted at 21:14h, 07 April

  smajt li Franc kien frustrat immens minhabba li qatt ma ttiehdu passi fil-konfront ta herman schiavone u kien jibaghtlu messaggi lil PBO biex jiehu passi

  x fiha din?

 • messaggi lil PBO
  Posted at 21:13h, 07 April

  smajt li l-ewwel gaffe li ghamel PBO fil-konfront ta Franco kien fl-Indipendenza 2008 meta PBO stieden lil kandidati godda kollha biex jitkelmu fuq l-Fosos u halla l-Franco barra!

  x ma jkunx frustrat Franco Debono ! kien ghadu tiela sparat minflok Louis Galea!

 • messaggi lil PBO
  Posted at 21:12h, 07 April

  smajt li franco debono anke xi haiku gieli baghtlu lil pawlu borg olivier.

  imma dan pawlu ma jsemmihx.

  isma fuq kollox mhux vera bl-idjoti kien immexxi l-gvern bex tilef bi tkaxkira kbira bhal dk!

  kellu ragun franco fl-sms lil pawlu!

 • messaggi lil PBO
  Posted at 21:10h, 07 April

  jien smajt li franco debono darba baghat messaggi lil pawlu borg olivier fejn qallu li jekk se jibqa jmur d-dar u jdejjaq lil familja tieghu kien se jaghmillu rapport lil pulizija.
  ma nafx hux vera. forsi franc jista jghdlna.
  smajt ukoll lil franc debono u pawlu borg olivier kienu jiccajtaw u jirreferu ghal perit bezzina bhala shrek biex jiccajtaw. ma nafx jekk hux vera.
  smajt ukoll li franco debono kien jibghat hafna messaggi lil pawlu borg olivier biex jippublika r-rizenja ta franco mill-partit u pawlu kien jirrifjuta.
  ghalekk kien jibaghtlu l-messagg!?

 • Red Ruby
  Posted at 20:55h, 07 April

  Nemmen bis-shih li ha tinhass sew l-hidma tieghek fil-kostituzzjoni ta’ pajjizna.
  Nirringrazzjak bil-quddiem!

 • claudio u mario
  Posted at 20:37h, 07 April

  mhux se jaghtih daqqa t’id lil huh biex jimbottah fuq s-seat tax-xufier?

 • mario miss pepsi
  Posted at 20:35h, 07 April

  hbieb nazzjonalisti simon bil-mod jissoda.

  pero ara ma nafdawx lil min jorqod fis-sodda mal-ghadu.

  palata kbira lil mario demarco minn one news

 • gloria
  Posted at 20:33h, 07 April

  franco vera ll PBO kont tibaghtlu messaggi toggezzjona ghall fatt li l mara tieghu hija s-segretarja tieghu?

  dan ma semmiehx fit-times!!

  vera li kontu ticcajtaw bl sms fuq l perit bezzina u kontu trreferu ghalh bhala shrek biex ticcajtaw?

  hekk smajt

  vera li gieli anke bghattlu xi hajku?

  dawn ghax ma semmihomx?

 • pay back time
  Posted at 20:31h, 07 April

  x palata qed jaghtuh tal-one news lil mario demarco billi jattakkaw lil kompetitur tieghu simon busuttil!

 • times front page
  Posted at 20:30h, 07 April

  franco kulhadd jaf kemm tirrispetta lil joseph muscat ghax hdimt fuq li hdimt biex isir prm ministru.

  PBO messu jghid kemm kien jigi d-dar tal-familja tieghek idejjaqkom u jiffittakom u jodhol fil-kcina jiffitta.

  messu ighid kif ghaddiek minn kalvarju ghax ma hax passi kontra schiavone.

  messu ighid kif kisser partit

 • mario miss pepsi
  Posted at 20:28h, 07 April

  hbieb tal istamperija

  bhal ma fdajniex liz zokk u dejjem rbahna ma nafdawx lil fergha

  innotaw one news kif attakkaw lil simon busuttil

 • nazzjonalist ta beppe
  Posted at 20:26h, 07 April

  kos vera

  tal labour kienu jkunu hafu kollox x jigri fil kabinett

  min kien l widna?

 • nazzjonalist ta beppe
  Posted at 20:25h, 07 April

  ma nafdawx lil min uza xi gazzetta biex issir hsara l gonzi

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 21:05h, 07 April

   Dott Gonzi kellu l-media kontrieh.Dak gentlom iehor li jisthoqqlu ir-rispett taghna.

   • BETTER FUTURE
    Posted at 21:16h, 07 April

    You must be bloody joking Demm!!!

    • Demm Nazzjonalist
     Posted at 22:16h, 07 April

     @Better Future.Dott Gonzi kellu il-Maltatoday u it-Times apparti gurnali ohra tal-Pl jew li jissimpatizzaw ma l-PL kontrieh.Anke dik influenzat ghat telfa elettorali.Imma xi hadd fil-PN kien qed jahdem biex jiehu l-leadership hu.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 08:45h, 08 April

      What caused the tsunami loss was the complete arrogance of Lawrence Gonzi and his advisors towards not only the general public but also members of his same party!!!

      NO MORE LAME EXCUSES PLEASE!!!!

  • blue titanium soldier
   Posted at 19:47h, 08 April

   mela ma nafdaw lil hadd ghaxx kullhadd kellu lanzita ghal gonzi ghax hlif psaten fir roti ma kellux u min kullimkien u liktar li tradewh huma dawk li liktar qalaw flus dawn lahhar hames snin. hlief gagbini mhawx

 • nazzjonalist ta beppe
  Posted at 20:24h, 07 April

  ara x’palata qed ituh tal-one news lil mario demarco bill jattakkaw lil simon

  hbieb kunsilliera ma ndahhlux il-lifa fil-komma

  ahjar simple simon imma leali minn haddiehor.

  u ifhmuni

  • blue titanuim soldier
   Posted at 21:58h, 10 April

   nghid ghalijja lebda wiehed minnhom ma jghogbuni bhala leaders, jien kieku niehu cans bil gdid li qat ma kellu xjaqsam fil partit. lil Simon bir rispett kollhu lejh possibli tarah bhala leader? lil Gonzi ghamluh paljaz ahseb u ara lil Simon xjamlulu ahna partit u leader sod inridu mhux simpatija lejn dak u liehor, armi kollox lhemm u nibdew mil gdid, kurag habieb mal hin nissudaw

 • supermario
  Posted at 20:23h, 07 April

  l MEPA kienet r-ragun prncipali ghax l PN tilef l eleżzjoni.

  mario demarco kien ministru tal; MEPA

  simon ghandu ragun ighid li hu ma kellux tort.

  l ministri kellom tort.

  innutaw kif t-times qed jppruvaw jaghmlu hbieb mas-sahhara u innutaw kem ghamlu hsara l gvern t-times qabel l-elezzjoni

 • demarco tal MEPA
  Posted at 20:20h, 07 April

  wara li tellifna l elezzjon minhabba d-dizastru li ghamel fil MEPA issa jrid isir kap demarco?

  fl-istamperija certi nies ma nafdawhom qatt.

  attakk feroci fuq simon busuttil fuq one news

  mela ghandom xi dejn ma demarco tal labour?