L-Ghid it-Tajjeb

L-Ghid it-Tajjeb

L-Ghid il-Kbir hija l-akbar festa tal-Knisja.

Hija grajja ta’ tama u posittivita. Hija r-rebha tal-hajja fuq l-mewt, tal-verita fuq il-qerq u tas-sewwa fuq l-hazen. Huwa r-rakkont tat-trijonf tal-gustizzja fuq l-oppressjoni u l-jasar.

L-Irxoxt huwa r-rebh tat-tama fuq ir-rassenjazzjoni, r-rebha tal-liberazzjoni  mit-tbatija. L-Irxoxt huwa l-qawmien mill-gdid ta’ dak li ghadda mill-passjoni, l-Irxoxt huwa r-rebha tal-fidi, ta dawk li jemmnu.

F’dan iz-zmien tas-sena wkoll, fir-rebbiegha l-holqien jistenbah u jwarrad wara r-raqda tax-xitwa. Pajjizna huwa mbierek bi klima meraviljuza.

Paci u sliem. L-Ghid it-tajjeb lil kulhadd.

 

250 Comments
 • ta kafkaf
  Posted at 20:11h, 02 April

  tiskanta u, sewwa jghidu l-inglizi ” a week is a long time in politics”. Ilni ghaxar snin nistenna nehles mil-klikka li hakmet dan il-pajjiz u issa wara ftit granet biss tant qed naqra stejjer dramatici hiergin mill-Pieta li kwazi qed inhenn ghalijhom. Mhux bic-cajt.

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 20:28h, 02 April

   Fejn kienu il-kandidati taghna meta in-nies kienet qed tokrob?Jekk kullhadd kien qed jitlaq mill-partit, xi haga hazina kien hemm.U ara kemm jghid Dott Franco fuq Dott Gonzi, jien illum nghidilkhom li Dott Gonzi kien gentlom immexxi minn bniedem ahdar u kattiv li jipprova jgennen in nies.Ma stajtx nikteb certa affarijiet qabel ghax jien kontra Dott Gonzi qatt ma kelli xejn.Dott Gonzi dahal go nassa u kien too late meta waslet certa informazzjoni ghandu.Staqsu min kien hemm wara l-kwinti.

 • Francist
  Posted at 19:22h, 02 April

  Easter is over now, would love to read a new blog.Tell us more about the new responsability that you ve been entrusted.
  We are eager to be informed.

  • Red Ruby
   Posted at 19:35h, 02 April

   Francist,
   Your eagerness (same as mine), simply shows how motivated we are to move forward and start a new chapter, finally!
   Awaiting news Dr Debono 😉

 • Issa tard wisq
  Posted at 17:09h, 02 April

  Gonzi kien spiss jiftahar kemm go Malta kif ukoll barra minn Malta specjalment go l-EU li f’Malta ma jsirux protesti fit-toroq bhal ma jsiru f’pajjizi ohra. Ghalhekk minghalih li kollox kien miexi fuq ir-rubini bhal l-arlogg ta’ Tonio Fenech. It- tkaxkira papali li ha GonziPN b’telfa ta’ 36000 vot hada il-protesta tal-poplu Malti u Ghawdxi.
  Il-protesta flok saret fit-toroq saret fil-postijiet tal-votazzjoni.

 • Grace
  Posted at 16:07h, 02 April

  @Joe Borg
  Waqt li kemm Marlene kif ukoll Godfrey it tnejn huma membri parlamentary, din qeda tahdem volontarjament ok, u plus ekk, jekk jirrangaw is sitwazzjoni li halla
  il bravu Joe Cassar, jistu ikunu L’Adamms family. L’importanti li l affarijiet issiru,
  kollox it tikhom f’ghajnkhom fejn jidhol progress ghall poplu>>>>>>

 • Joe Borg
  Posted at 13:20h, 02 April

  Dott. darba tekellimt u semmejt li l-familja Mifsud Bonnici qed taghmel “all in the family jambouree”. Ghandek xi haga xi tghid dwar “tal-familja ministry of health”?

  • Anzjan
   Posted at 19:04h, 02 April

   X’ghandu x’jaqsam?!

 • Francist
  Posted at 11:55h, 02 April

  Saviour Balzan Blog
  Monday, March 25, 2013
  Why the Commissioner of Police must go

  That ‘spectacle’ in the eyes of Lawrence Gonzi’s yes-men would have benefited the Gonzi image of fighting corruption.

  http://www.maltatoday.com.mt/en/blogsdetails/blogs/Why-the-Commissioner-of-Police-must-go

 • Ganni Borg
  Posted at 10:29h, 02 April

  @ Dr. Debono

  Rajtek dalghodu fuq TVAM u nixtieq nghidlek PROSIT ta kif irrispondejt u ffacajt lill Pierre Portelli.

  Ma nafx jekk smajtux, pero waqt l-analizi tal gazzetti tkellem rigward l-pozizzjoni ta Marlene Farrugia fil-Ministeru ras-Sahha.

  Wara li qal li xi haga tajba li qed toffri s-servizz taghha. Staqsa min jaf kieku Dr.Joe Cassar kella tmur il-mara tati lghajnuna taghha waqt l-legislatura l-ohra x’kien jinghad. Qal ta min jistaqsi din il-mistoqsija.

  Ghalija mistoqsija bazwija, ghax Marlene Farrugia hi membru parlamentari u ghanda dritt u dmir li taghti l-ghajnuna. U il-mara ta Dr. Joe Cassar ma kienetx fil-parlament.

  Ohra ma nafx smajtux lil Dr. Ian Castaldi Paris, veru tkellem b’certu sens u passjoni rigward il-PN. Qal dak li ilek tghid inti – li jekk ma jitnaddafx sew il-PN mill ologarkija ma ghandux cans li jirranga il-partit.

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 11:20h, 02 April

   @Ganni Borg tantx tigri fuq Castaldi Paris.Ommu kienet tahdem kastilja f’din l-amministrazzjoni..Frott tac-Cumpaqq dak.Mhux ibnu ta biex hadd ma jifhem hazin.

  • M
   Posted at 11:24h, 02 April

   Dr Debono, wara l-hafna insinwazzjonijiet dwar ministri nazzjonalisti, xi tghid dwar dawn il-pastazati? Jew kollox sew diment li ghandek kariga ufficjali?

   • Ganni Borg
    Posted at 12:27h, 02 April

    X’pastazati qed tirreferi ghalihom? Issustanzjhom jekk joghogbok.

    • Salgister
     Posted at 14:29h, 02 April

     Forsi dwar il-pastazata li Helena D’Amato ser tibqa’ Kummissarju ghat-Tfal? Jew din xi traditur ohra?

     • M
      Posted at 16:21h, 02 April

      Le. Ejja. You can do better Salgister.

   • BETTER FUTURE
    Posted at 14:58h, 02 April

    (1) First of all, I wish to also congratulate Franco on the way he tackled the tricky questions put to him by Pierre Portelli. Portelli wants Franco to forget the recent dirty past, but he is always trying to trip Franco up with snide gambetti. Its Ok as long as Pierre does it, but it is not allowed to be done by anyone else, especially Franco. I have always had faith in Franco and he is making me proud.

    (2) Dear M, Gianni asked you to elaborate on certain very vague statements you had declared in your comment. We am still waiting!

    • Red Ruby
     Posted at 19:23h, 02 April

     Friends, do you know whether TVAM can be watched on demand? Missed it this morning 🙁

   • Salgister
    Posted at 08:24h, 03 April

    M. Joseph Muscat mhux se jaghmel bhal ma ghamel Gonzi. Joseph Muscat kien qal li hadd mhu ghar-rimi. U hekk qieghed jaghmel. Tahtu anke l-backbenchers ghandhom ix-xoghol x’jaghmlu. U minghajr hlas zejjed. Mhux bhal ma ghamel Gonzi, biex jghalqilhom halqhom tahom fuq Euro 6,000 fis-sena talli ma jaghmlu xejn. Joseph mhux ser ihallashom, imma ghallinqas, ser ikollhom ir-responsabilitajiet taghhom f’dipartimenti varji. Dwar il-Ministeru tas-Sahha, harget stqarrija dwar Ms. Marlene Farrugia li tghid li hi aide ghal Ministru tas-Sahha. Ta’ min jghid ukoll li bhalha hemm DeCelis, Silvio Schembri u ohrajn li gew postati f’diversi ministeri biex ikunu ta’ ghajnuna ghall-ministri nvoluti u fl-istess hin jiehdu l-esperjenza mehtiega ghal meta jigu bzonn.

  • Ghaxqi 2
   Posted at 12:20h, 02 April

   Ma nafx il ghala Dr Ian Castaldi Paris, ma tefax in nomina ghal Leadership, bih fit-tmun inhoss li l-PN kienu jqumu mir -raqda li waqghu fiha. Jekk Ian qieghed jaqra din il blog jew xi hadd jista jwassallu dan il messagg, nahseb ikun tajjeb hafna. Ghandi tama fih bhalha bniedem zghazugh u frisk, bla baggolli tqal xi jgorr. U mela is-singer u Sellili Claudette …….anyway oppinjoni tieghi xejn izjed.

   • Anzjan
    Posted at 19:06h, 02 April

    Naqbel miehek 100 fil-mija. Imma m’ghandux cans mall-klikka.

 • Spiro the dragon
  Posted at 09:14h, 02 April

  Tghid AG se jghati xi haga lil haddiema bhal ma ssugerixxa jason? jew issa ngawdu l penzjoni biss?

 • Spiro the dragon
  Posted at 09:12h, 02 April

  appell zghir lil bugejja. dal pesunagg qal li stana l italja u issa qed ihoss li ghandu jghamel xi haga filantropika.

  Mr.Bugejja l fondazjoni arka, d dar tal providenza, s sedqa, l community chest fund, r richmond foundation u hafna ohrajn jehtigu hafna nies filantropici bhalek.

 • VIVA MALTA
  Posted at 09:10h, 02 April

  Franco xtaqtek rajt l intervista li ta dalghodu IAN Castaldi Paris fuq il ONE.Il vera tkellem tajjeb u minghajr kantunieri .L intervista kient kwazi fl istess hin li int kont fuq TVAM.

 • ROBERT NORMAN
  Posted at 06:39h, 02 April

  And sure enough the chickens are coming home to roost. This is the real life we are living in, not the fairy land of fairy tales that the pn expected us to believe in. Ironic is it not, that the people that wanted us to believe that we never had it better (pn media employees) are the first people to face reality? Then again some nationalists are more nationalist than others, and are secured with a job in the pn media.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 15:09h, 02 April

   Rob, this might prove difficult. The party is so indebted that:

   (1) it cannot secure any more bank facilities,

   (2) it cannot secure any more borrowings from private donors as no one would lend them money seeing they are very far from being able to “repay” whatever is borrowed via “you know what and how”,

   (3) it has lost the power to place its redundant employees within the public sector, as had previously been done in 2008, when they appointed a host of “Communications Officers” within the various ministries. This was done to lighten the load on the party finances. However, the same employees remaining on “voluntary” part time basis, as well as to serve as spies within all the ministries. In fact, these were used by PBO to gather sensitive info re aggrieved citizens.

   (4) Seeing the financial disaster that will be uncovered within the National finances, it will be difficult, except for real diehards to donate funds to the party. Especially knowing that they are completely powerless, and favours-less, and would be so for at least another 20 years.

 • RAMBO
  Posted at 23:00h, 01 April

  Irrid u ma irridtx jkolli nametti li-illum ghall kemm kienet cajta ta l-ewwel ta april fuq it-TOM irnexxiela tqanqalli certu nostalgijja specjalment wara li qrajt hafna mil-kummenti u kemm kien hemm qarrejja li-ghandhom l-istess feeling li-ghandi jien fuq il-karozzi tal-linja l-antiki.

  Nostalgijja iva,ghaliex nista nikkonferma li ta 13/14 il-sena kont immur nahdem bhala kunduttur fis-sajf fil vaganzi ta-l-iskola u kont naqla flus bizzejjed ghall kumplament tas-sena meta kont nerga nirritorna l-iskola f-settembru. Ma niddejjaq xejn nghid nahseb li-kien l-isbah zmien ta hajti,is servizz tal-linja dak iz-zmien kien mil -aqwa dixxiplina assoluta ix-xufiera u il-kundutturi l-istess regolamenti qisek qieghed fil-korp tal-pulizijja,b-luniformi,zarbun iswed u l-ingravata u bil-beritta,badge u in-numru,ix-xaghar irrid ikun qasir,kull distrett kellhu surgent tal-pulizijja li jara u jaghmel spot checks fuq il-kundutturi u ix-xufiera li qeghdin in line mar regolamenti inkluz l-indafa tat truck.Min hawn irrid insellem lis surgent mallia li darba harrikni ghax kont duty u kont bla beritta u tellani il-qorti u wehhilt 5 liri multa.:))

  Ma nafx imma nahseb li tkun idea tajba kieku nergghu nintroducu imqar 2 karozzi tal-linja antiki bil-kuluri original ta-dak iz zmien ghall kull belt u rahal bhala attrazzjoni turistika,min jiftakar dak iz zmien jista jikkonferma l-atmosfera li kien ikun hemm fejn il-funtana kienet qisek qieghhed tara il-qawsalla xi haga hajja.

  Naqbel li bil-fors xi darba riedna nupgradjaw il-karozzi ghall diversi ragunijjiet izda nahseb li sar zball kbir li biex sar dan l-upgrade giet mormijja parti importanti mil-kultura taghna li kienet ta attrazzjoni unika god-dinja,dan jikkonfermawh hbieb tighei barranin li jiftakru is-sistema tal karozzi tal linja l-antiki bid-diversi kuluri.

  Honestament nixtieq li xi hadd responsabli tmissu il-kuxjenza u nerghu naraw imqar karozza tal-linja antika u original go kull rahal tivjagga sal-belt u lura,nahseb li minbarra li-inkunu qeghdin noholqu attrazzjoni turistika inkunu qeghdin inzommu it-tradizzjoni taghna il-maltin hajja.

  FRANCO GHATI DAQQA T-ID BIEX DAN ISEHH.

 • Gabra Specjali
  Posted at 21:57h, 01 April

  If the financial problems have been there for several years , then whose bright idea it was to shell out millions on a brand new Dar Centrali?

 • My Voice
  Posted at 21:20h, 01 April

  Why should the newly elected PN MP’s fork out their parliamentary wages to help with this Party deficit? I am not against solidarity but for heaven’s sake if these losses have been going on for a decade, it’s the people who have been dipping their finger in the pie who should give back into the party.
  The next obvious question that begs an answer is , how come now. after a decade, does the public get to know about this debt? If the PN were back in Government would this story have seen the light of day?

  • BETTER FUTURE
   Posted at 15:11h, 02 April

   Arrigo said it right! The payback should be graded according to power exercisable by persons within the past 14 years. Because they were the real money makers (for their own pockets that is).

 • J.A.
  Posted at 20:58h, 01 April

  Finanzi fis-sod, jew deficit fis-sod?
  Kull ma messew b’idejhom bi djun kbar spiccaw. Mhux ta’ b’xejn li Dr. Tonio ma jridx jikkontesta ghal l-ebda kariga, ghax fl-ahhar mill ahhar bhal ma jghidu ‘the buck stops here’ u irid iwiegeb jekk f’dan il pajjiz tibda tithaddem il kultura ta’ kontabbilita’. U mela ghax irid jikklerja ismu minhabba l-arlogg li taghtu wahda mill-ammiratrici tieghu.
  U l-iehor ahjar minnu, jindilek bil vaseline kull filghodu, ghax minn kollox jirrnexxielu jisloq, bl-iskuza li ma kienx jaf ghax m’ilux hawn etc..
  mela xi hadd joqghod ghall-ezami minghajr ma jistudja ghalih? pruzunnzjoni allura? jew nuqqas ta’ responsabilita’? jew gidba ohra, tmur ma’ l-ohrajn

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 20:30h, 01 April

  i am not pretty as brad pitt & i am not a poet like bob dylan. but i feel good like james brown. but from the 10th of march i am 20years younger cause i recived a lot of punches but now i send them back. now things have changed. but i keep on saying always ”living in a political word love don’t have any place”

 • Futur fis-sod ha ha
  Posted at 20:27h, 01 April

  mels ricetta biex tal-Pn ma jibqux midjunin bi 8 miljun ewro
  FACLI

  jahtru lil Zaren kap tal-Partit
  u lil Raymond Berlusconi vici kap tal partit taghhom biss

  hekk Xmun l-icassat m ajkollux ghalfejn jara l-kotb atad-djun ghax hu bhal pilatu dejjem jahsel idejh………….

  u it-tlett stooges l-ohra L-awdxi, it-tifrl ta missieru beppe u mario jibqghu isaffru l-aida….

  Futur fis-sod sabih ghax belghu kollox sa grizmejhom

 • Muscat
  Posted at 19:41h, 01 April

  Ghamilna Pipi fuq il valuri tal partit

 • joe camilleri
  Posted at 17:01h, 01 April

  Tawhom figolla sabiha …… bil-bajd u l-gobon flok il-paga. Meta laqqaghhom PBO qalilhom jekk hu u dawk il-konsulenti haduhx is-salarju ta` Marzu? Helu Jason ukoll! Issuggerixxa li hu u shabu johorgu xahrejn paga ta`MP`s imma dhul mill-prattika privata dik le hej! Nesa li meta ha dawk il-500 extra dawk il-haddiema kienu baqghu qalbhom imtertqa jsaffru l`Aida u hu baqa` b`halqu maghluq.

 • Issa tard wisq
  Posted at 16:15h, 01 April

  Niltaqa ma’ nazzjonalisti hbieb tieghi u kollha jghiduli zewg kelmiet ghat-telfa kbira li garrab il-PN. Iz-zewg kelmiet huma ‘KLIKKA’ u ‘ARROGANZA’. U jien infakkarhom kemm-il darba Dr Debono fethilhom ghajnejhom fuq hekk u minfuq haduha qatta bla habel kontrieh. Is-sabieha hi li hadd ghadu m’ghamel apologija lil Dr Franco Debono. Anzi ghadhom johduha kontrih.

  • Accountability
   Posted at 18:11h, 01 April

   Din vera gharukaza tal- Partit fallut!
   Mela minn hadhom il- flus li konna nigbru?
   Qed jinghad li hafna gurnalisti u bloggers kienu jithallsu l-eluf kbar ta ewros minn taht?
   U l- haddiema-mill-banda l-ohra baqghu bla paga?
   Dan sew?
   Mela l- haddiema hrejjef tas-sagrificcju fl-istess nifs li kien min rebah ‘tenders’ ta nofs miljun ewro?
   Jew bidla mill-qiegh minghajr dawk li ikkontribwew ghal din is-sitwazzjoni jew ikkundnati ghal 20 sena fl-oppozizzjoni!
   Kemm kellu ragun Franco!

   • Vigilant
    Posted at 21:09h, 01 April

    in the Mid 90’s the Witch tal Platti used to be paid Lm30=70Euro per hour, to churn out hateful at Selected Persons!

   • Vigilant
    Posted at 21:11h, 01 April

    in the Mid 90′s the Witch tal Platti used to be paid Lm30=70Euro per hour, to churn out hateful bile at Selected Persons!

   • Issa tard wisq
    Posted at 21:26h, 01 April

    Franco mill-ewwel laqgha tal-parlament kellu ragun.

 • Gabra Specjali
  Posted at 15:52h, 01 April

  Gabra specjali ghal haddiema tal Media Link;

  Qedjinghad li l ex Ministru Tonio Fenech ha jirkanta l’arlogg tal -Lira li tah Farrugia, u il flus ipoggijhom f’fond biex jithallsu il -haddiema tal -Media Link. Pawlu Borg Olivier be hsiebu jaghmel l istess haga bl Arlogg Tal Lira li ghandhom l Istamperija.
  Claudio Grech ha jirkanta il -poster kbir ta’ Austin Gatt li kien ipoggi fis-sala fejn kien jospita lin- nies waqt ir-ricevimenti tieghu . Daphne Caruana Galizia ha jirkanta li fadal mis-sett tal platti tar -Royal Doulton tad-dota,
  Meta l ex Ministru Austin Gatt saqsewh x be hsiebu jikkontribwixxi, dan qalilhom li ZMIEN IL BUZULLOTTI SPICCA.

  • Issa tard wisq
   Posted at 00:22h, 02 April

   Ghogbitni din Gabra Specjali.

 • Ex-pn
  Posted at 14:56h, 01 April

  la Jason Azzoppardi ssuggerixxa li xaharejn paga tal-parlamentari ghandhom imorru ghal impjegati tad-Dar Centrali, kif hu jew xi hadd iehor ma semmiex fuq il-pensjoni tal-ex ministri, presidenti etc. Jekk mhix oxxena li dawn jiehdu zewg terzi mill-income shih tal-karigi attwali, ma nafx xi tkun oxxenita’. Franco fir-riformi li ser tahdem fuqhom ara din qattx kienet gusta. Il-PM gdid imissu jindirizza din l-issue jekk veru jrid li l-pensjonijiet jibqghu sostenibbli

  • cassa
   Posted at 15:48h, 01 April

   Ghajnuna lil haddiema tal- PN
   Dejjem jistghu jduru wiehed wiehed lil dawk li haxxnu bwiethom u ghamlu fortuna mit-taxxi tal-poplu bhal:
   – Dawk li hadu konsulenzi bl-addocc ghax jifmhu f’kollox u bi hlas astronomiku
   – dawk li dejjem huma jiehdu t-tenders u l-ispejjez ta tenders jitriplaw
   – dawk li ghal xi raguni hassewhom tant komdi biex joqoghdu ibasbsu fil-korruzzjoni ta l-iskandlu taz-zejt
   – dawk l- ohrajn li l-poplu ingenerali ma jafx bihom imma haddiehor ghax kien fxi inkarigu jaf bihom u ippermettew il-korruzzjoni.

  • Issa tard wisq
   Posted at 00:28h, 02 April

   Ma naqbilx ma Jason Azzopardi. Min hu responsabbli ghandu jhallas. Ghalhekk ma nitghallmu qatt inkunu accountable u responsabbli.

 • jolly
  Posted at 14:52h, 01 April

  http://www.maltastar.com/dart/20130401-govt-mp-calls-for-burden-sharing

  I agree with what this Gozitan MP is saying – more burden sharing . Can Gozo take half the irregular immigrants ,we in Malta have been burdened with these last ten years?

  • Anzjan
   Posted at 15:45h, 01 April

   x’kumment vojt!

  • L-iffangar tas-sahhara!
   Posted at 16:00h, 01 April

   Sewwa!…… is-sahhara u l- boccu iffangaw fl- eluf kbar ta ewros li hadu minghand il-klikka sakemm fallew u faqghu l- kaxxa tal- partit! L-ewwel il-klikka u imbaghad l- partit kien u ghadu l- kredu ta GonziPN?

  • Spiro the dragon
   Posted at 16:11h, 01 April

   no one shall be burdened. you have mentioned illegal immigrants, right? illegal immigrant is not a refugee and should be thrown out of the country as soon as they step in.

   On the other hand the country should be firm with the EU and tell them str8 and plain that they should not interfere in situations which harm our country and which is not being handled by the EU. I am not making any statement on how these should be treated, however the methods have to be developed by whom is being affected rather who sits on a chair in the European parliament.

   It’s not only Africans who invade the country, we are full of Chinese, Philippines, Pakistanis. Turkish, Serbians, Russians, Georgians, etc etc. I am quite sure that if the government enforces the laws we can reduce the black market heavily. Imported workforce to balance the equilibrium in areas where the demand is higher than the supply should be tendered on a yearly basis until we produce the required skilled personnel

   • Miss Piggy
    Posted at 19:13h, 01 April

    And who will do the full extras message then?

    • spiro the dragon
     Posted at 01:19h, 02 April

     ma tithajjarx int? tidher mqarba

 • Simon (FANTOZZI) Busuttil :)
  Posted at 14:48h, 01 April

  Il vici-kap li, skond hu , ma kien jaf b’xejn.

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Simon-Busuttil-unaware-of-PN-s-financial-woes-20130401

  Tisthajluhx miskin , l Ing Fantozzi fil -film meta ilahhquh vici kap ta’ kumpanijja u imbaghad kullhadd idabbar rasu halli bil kanen jehel hu?

 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 14:43h, 01 April

  All the more reason why Simon Busuttil is totally unsuited for the post of party leader
  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Simon-Busuttil-unaware-of-PN-s-financial-woes-20130401

  As deputy party leader, he should have MADE IT HIS BUSINESS to know in which shape the party finances were in – AND THEN DID SOMETHING ABOUT IT, instead of making an utter fool of himself during the electoral campaign by his playing hide and seek with Franco Debono and lying with a straight face to the party sympathizers during the political meetings.

  If on the other hand, as deputy leader, he knew the real state of the party finances – he should have done something about it there and then.

  EITHER WAY , THE PEOPLE’S PERCEPTION IS THAT HE WOULD BE BETTER OFF IF GOT OUT OF THE WAY , PACKED HIS BAGS AND WENT BACK TO BRUSSELS.

 • lil ex ministru De Marco
  Posted at 14:37h, 01 April

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/PN-campaign-left-much-to-be-desired-de-Marco-20130331
  MARJU DEMARCO NESA’ KEMM TMEJJEL B’ KOSTITWENTI META KIEN MINISTRU U KEMM WIEGHED L ILMA JISFEN. NESA UKOLL KEMM TKELLEM BL AKTAR MOD DISPREGGJATTIV KONTRA FRANCO DEBONO U IT-TL;IETA LOHRA WAQT IR-”RICEVIMENTI” TIEGHU TAHT IT-TINDA FIL GNIEN TAL VILLA TIEGHU, BEJN PASTIZZ IMNIXXEF U QASSATA IMSAHHNA U GROKK COCACOLA SKADUTA.

 • Jolly Joker
  Posted at 14:31h, 01 April

  Skond it-Times tal -lum , l ex- Ministri tal Gonzipn ha jghatu salarju ta’ xaghrejn lil Partit halli ikun jista johrog is=salarji tal haddiema tad-Dar Centrali li ghandhom ma thallsux.

 • Ferhana Fl-Ispirtu
  Posted at 13:12h, 01 April

  Miskin, miskin u miskin min se jkun il-kap il-gdid tal-PN. Finanzi fis-sod.

 • cassa
  Posted at 12:33h, 01 April

  Imma l-isbah cajta tal PN s’issa hi li Claudette Pace se tikkontesta! Dejjem kienet zatat.

  • Pitirross
   Posted at 18:45h, 01 April

   Desire, desire, desire, desire…….oh!!!
   Sellili!!

 • venator
  Posted at 09:48h, 01 April

  Cajt tal-Ewwel ta’ April;

  Independent u Maltarightnow; Air Malta tixtri hawker hunter
  Inews; ic-cumnija ta’ Delimara ghandha valur arkitettoniku

  Daphne Caruana Galizia ghandha blogsite shiha cajta tal-ewwel t’April; http://daphnecaruanagalizia.com/

  • Francist
   Posted at 11:33h, 01 April

   Jien nisma mil parir siewi ta Franco u l blogg ta Daphne ma nidholx fiha.
   Ma npaxxiex ;-b

 • Ganni Borg
  Posted at 09:24h, 01 April

  Samjtuha ta’ l-ahhar:

  Austin Gatt qal ma li ghandhom ihalluh kwiet ghax IRTIRAT issa :))

  • Ghaxqi 2
   Posted at 12:04h, 01 April

   Austin irtira hu u kien kostrett li jirtira il PN mieghu hehehe, Austin Austin x’taghmillek l arroganza !!!!

   • Pitirross
    Posted at 18:48h, 01 April

    A.G. irtira fl-aħħar!
    Bilħaqq……… ma kellux jagħmel 20 sena oħra qal?
    Mi scappa la pipi, mi scappa la pipi, mi scappa la pipi, mama!!!!!!

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 01:09h, 01 April

  HAPPY APRIL FOOLS

 • J.A.
  Posted at 23:58h, 31 March

  Possibli ma sabux is servizz ta’ xi konsulent, li kienu jithallsu l belli liri mit taxxi taghna, halli jghinhom jirristrutturizzaw l PN hq?
  KIf m’ghaddewx xi pipeline dirett mill head office tal ufficini tal oil procurement dirett ghal lis stamperija?
  imqar qatra mill commissions kienet taghmel tajjeb biex dawn il haddiema ma kienux isibu ruhom f’din is sitwazzjoni patetika u tal-biki

  • Pitirross
   Posted at 18:49h, 01 April

   Mhux qatra mill-commisions J.A…….. imma qatra fl-ocejan!!!!!!!

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 22:18h, 31 March

  NO ONE IS FREE ,EVEN THE BIRDS ARE CHAINED TO THE SKY. everyone must keep this in mind please. the malthese football its seems got serouis proplems, i said this many years ago .now it seems i am right on this aswell the talkin will be loud this days wait & see.

 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 21:43h, 31 March

  Tiftakru l ittra li kien baghat Austin Gatt fil -bidu tal kampanja elettorali fejn heggeg lin Nazzjonalisti biex ikunu bhal- MISSJUNARJI , u jaghmlu il- propaganda biex l PN jerga’ jitla’ fil gvern?

  Min jaf kieku issa, AUSTIN GATT aka AG aka AUST U IL KUGINI , QRABA U HBIEB TAL HBIEB TIEGHU, JAGHMLUWHA HUMA TA’ MISSJUNARJI U MIN BUTHOM JOHORGU IL- FLUS BIEX IHALLSU LIL DAwN IL- HADDIEMA U IHALLSU UKOL ID-DJUN TAL- PARTIT?

  Kif kien ihobb jghid l ex Gizwita Peter Darmanin,;
  ”Ask not what YOUR PARTY can do for you but,
  What YOU can do for your country.”

 • Pitirross
  Posted at 20:54h, 31 March

  Franco x’tahseb fuq din tal-pagi tal-haddiema? Mela ligi tal finanzjament tal-partiti ghalhekk bzonnjuza biex mhux kulhadd jigbor il-flus u fejn imorru hadd ma jaf. Ghidilna xi haga fuq dan.

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 20:53h, 31 March

  dear daphnie ” do you know how to write happy easter ” ?

  • Spiro the dragon
   Posted at 14:14h, 01 April

   saqsi lir ragel, tellatlu gundalla ta gesu kristu, akbar min bajda tal easter

   • Pitirross
    Posted at 18:51h, 01 April

    Tellatlu gundalla fejn rajna aħna u mikxuf….ahseb u ara fejn ghandu mghotti!!!!!!!

 • Ferhana Fl-Ispirtu
  Posted at 19:18h, 31 March

  Jien ta’ l-opinjoni li l-PN qed jghaggel biex jahtar kap. Dawn kollha li qed jissemmew mhux tajbin ghal kap u l-partit iktar se jmur lura milli ‘l quddiem. Hemm bzon ta’ xi hadd serju li mhux daqshekk imcappas bil-politika u mhux negozjant lanqas.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 19:13h, 31 March

  Jismek Tony, ghandek izjed minn sebghin sena (dan biex ma nghidux kemm ghandek ezatt) kellek kaz kriminali fi zmien il-labour u gejt illiberat minhabba xi xhieda.Eddie lanqas biss kien issellimlek fil-partit.Dik il-mara kienet tghaddi 12 il-siegha mieghek kuljum fuq it-telephone.Martek dak iz-zmien telqitek ukoll.Kont ukoll konsulent ta`Dr Michael Frendo meta kont tikteb ittri oxxeni lil dik il-mara.Dik il-mara marret kastilja tistaqsi jekk hux konsulent u innegaw.No wonder li Grima tnehha u bir-ragun.

 • Jolly Joker
  Posted at 16:21h, 31 March

  WAYNE HEWITT FOR PN LEADER or CEO!

  Wayne Hewitt
  ”We need a Secretary General responsible for the political running of the Party and an experienced CEO working in tandem for commercial viability, generating enough profits to fund the party’s political message.”
  http://www.facebook.com/#!/whewittmalta

  • Spiro the dragon
   Posted at 08:33h, 01 April

   wayne hewitt? wtf. dan l borg hara se jikontesta ghal leader? xempju tal arroganza. hallina hewitt, bizejjed hemm tfarrik, nies bhalek jonqos.

 • Haddiem Prekarju
  Posted at 16:08h, 31 March

  Lis’
  SUR JOE SALIBA
  DR SIMON BUSUTTIL
  DR LAWRENCE GONZI
  DR PAUL BORG OLIVIER
  DR PAWLA MIFSUD BONNICI
  SUR RICHARD CACHIA CARUANA
  SUR TONIO FENECH,
  SUR GORG PULLICINO
  SINJURA CARUANA GALIZIA
  SUR ANTOINE VELLA
  SUR GORDON PISANI
  SUR LOU BONDI
  DR NOEL BUTTIGIEG SCICLUNA
  DR AUSTIN GATT
  SUR CLAUDIO GRECH
  DR ANDREW BORG CARDONA

  Intom hadduh is-salarju fl’ahhar tax- xahar U QED TGAWDUH L GHID.
  Mela mhuc bhal haddiema bla salarju taghkom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 15:33h, 31 March

  Inkomplu nikxfu.Ghaliex il-konsulent ghamlilha hajjitha infern lil dik?Ghax barra li kienet taf fuqu hafna affarijiet,kienet bdiet hbiberija ma Membru Parlamentari laburist.Il-konsulent kien ikun jaf kollox mit-telephones.Kemm pulizija intbghatet fil-post taghha u kemm bibien daqqewla fis-saghtejn ta fil-ghodu.Minn hawn nghidlek “Bastardo”.Pero` nixtiequ nafhu x’jobs inghataw lil girien taghha biex jghidulek meta harget, meta dahhlet, meta nizlet biex iddoqulha il bieb fis-saghtejn ta fil ghodu biex jikkalpestawha?Taf li attakaw fuqek fuq is-super one ja hmieg li int.And that is only the beginning.Kemm hemm nies nazzjonalisti u laburisti li weggajt kulhadd informat tinkwetax.Jekk xi hadd hawnhekk qed jahseb li jien paranoid forget it.Kien hu li meta kella tispicca il-hbiberija ma tal-labour li cemplilha u qalilha….hallewk issa bi kwietek issa?Jekk ma tafx hemm bzonn li tkun taf li gejt kwerelat barra minn Malta talli ktibt ittra lil dik il-persuna li tigi minn dik.Jekk qed tahseb li int above the law malajr nuruk li ma intiex kif jinbidel il-kummissarju prezenti jekk jinbidel.

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 14:21h, 31 March

  dear joe saliba & p.b.o . what happend to our wages ? who is guilty ? maybe joseph ? the staff is very angry about this dear sir. you use to play the blues but now you’r just playing golf. this was a bad easter for us. one prouducts is a better place to work. thanks joe thanks paul.

  • Eddy Privitera
   Posted at 18:41h, 31 March

   Jiddispjacini naqra kummenti bhal dawn. Is-Sur Saliba e bella compania ma nahsibx li gieli ma thallsux ! U darba ppruvaw jghatu l-impressjoni li saru partit tal-haddiema ghax kienu holqu segretarjat. X’kien sar minnu dak is-segtetarjat ?? Shabi haddiema tal-PN, postkhom maghna fil-moviment laburista li holoq Dr. Joseph Muscat !

   • Roger Camilleri
    Posted at 15:43h, 01 April

    Neliminaw il partiti Eddy jaqbel u nhallu lejber biss hux?

 • cuc malti bil vot
  Posted at 13:51h, 31 March

  @ GONZIPN Clique’;

  As Franco (now dead) Califano said;

  ”Ecco, la musica e finita.
  L amici se ne vanno,
  E tu rimani solo….”

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 13:51h, 31 March

  Ghaziz Franco, jien ma nafx jekk hux ser ikollok ‘say’ fil-Whistleblower Act imma nistieq naghmel suggeriment.Make sure li Whistleblowers ikunu jistghu ibiddlu l-identita` taghhom jekk jikxfu xi haga serja u forsi jkunu jridu jitilqu mill-pajjiz wara li jikxxfu.Barra minn Malta gieli jsir hekk biex persuna ma tigiex ippersegwitata u mhedda u eventwalment anke maqtula.Grazzi u Awguri.

  • Francist
   Posted at 14:15h, 31 March

   Maaaaa x biza! Pfffffff ghalikhom.
   Tbezzaw u tintimidaw biss tafu

  • Spiro the dragon
   Posted at 08:46h, 01 April

   demm nazzjonalist, taf x qieghed tinsinwa hawn int uxx???

   li dal pajjiz huwa mafjuz u rridu nihdu mizuri anti mafia. mhux awgurju tajjeb ghal dal pajjiz.

   • Pitirross
    Posted at 18:53h, 01 April

    Kif hawn dil-mafia kollha? Min kien imexxi lil dan il-pajjiz dan l-ahhar 25 sena?

    • M.G.
     Posted at 21:14h, 01 April

     Bongu, qomtu? inthom biss serjeta? hawn malta mafia pulita hawn u il mafia hila mhux dawn lahhar 25 sena imma min hafna qabel. ma dan kollhu sakhem ma jwegga hadd il mafia gid thalli, inthom min fejn tahsbu dan il lussu li hawn gie? mix xoghol jew? biex xoghol hodba tghamel u il mafia tista tkun fhafna forom. il malti dejjem ghamel lahjar li seta biex jghix lahjar li jista u ghall cost ta kollox.
     issa lura fuq tal whistle blowers act, min liktar li jixtieqa huma nies li mhux kapaci jiffacjaw il verita bil provi ghax jibzaw. biex inzid ma dan lewwl kaz li jinfethu bis sahha tal whistle blowers act huma kazi bhal ta Raymond Caruana, Karen Grech u ohrajn ta dak iz zmien u qabel. Dr. Debono jekk din hija lurgenza ghall whistle blowers act fittex ehlisa ghax ma tantx baqalek zmien ghax min liktar li jrid ihallas qighed jistenna min hin ghall iehor biex isejjahlu il mulej, iehor tista tghid zmaga u postu nahseb frankuni u lahhar wiehed ghadu min ghalih fuq kulhadd (meta jsieb il boloh) imma flistess hin imwerwer u biex jahrablek ma trid xejn.
     Serrah rasek li khemm nazzjonalisti u kif ukoll laboristi iriedu gustizja xierqa fuq dawn il kazi umbad nehilsu tax xiri taz zejt

 • ZMIEN IL BUZULLOTTI SPICCA
  Posted at 13:42h, 31 March

  Dawn il MIDJUNIN irnexxilhom igibu il -FALLIMENT anke fil-kumpanijji taghhom.
  ERBA MILJUNI!
  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Nationalist-Party-faces-financial-melt-down-20130330
  Eqq, issa ma fadal hadd li itijhom xi loan ”minghajr interessi” jew tasal xi ”donazzjoni”f waqta.
  ”ZMIEN IL BUZULLOTTI SPICCA”, u povri haddiema tal-istamperija li baqu min ghajr salarju.
  TAL- KLIKKA RCC/BOCCA/LOO/DCG/AG etc imma- HNIEZER KIENU U HNIEXER HA JIBQU. Happy Easter.

  • Pitirross
   Posted at 17:07h, 31 March

   Basta gonzi qal li 43miljun huma qatra fl-ocejan! Mank kellu qatra fl-ocejan ghax kieku kien ikollu biex ihallashom lill-haddiema tieghu stess! U qabel…. sa xahar ilu minn fejn kien ihallashom? Tghid mill-kaxxa ta Malta?

   • spiro the dragon
    Posted at 01:24h, 02 April

    sincerament tahseb li l partit kien se jkun filpozizjonili qieghed likieku ma sabx blood suckers li redawh sa l ahhar nifs?

 • A good worker is worthy of his hire
  Posted at 13:33h, 31 March

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Nationalist-Party-faces-financial-melt-down-20130330
  Interessanti din.
  Kif GONZIPN spicca fl oppozizzjoni , immedjatament jirrejalizzaw li hemm mal -erba miljuni dejn u PROBLEM , NO MONEY!
  Hehe..laqwa li ghandhom arlogg tal -LIRA imdendel hemm.
  Tghid thallsu ir-ricevimenti lussuzi li ghamlet ghal kostitwenti taghha, wahda mil ufficjali gholja tal partit biex irnexxila titkaxkar ghal parlament?

  PAWL BORG OLIVIER, JO SALIBA ………..U IL- PAPABILE BUSUTTIL……..Some answers are required especially to teh workers who remained unpaid this month.

 • Haddiema Bla Paga fl -Ghid
  Posted at 13:21h, 31 March

  Il -Haddiema tad-dar centrali jibqu minghar paga fl Ghid waqt li il -besqa tal Bidnja u il- klikka taghha jaqguraw l Ghid u l ikla it-tajba lil xulxin u jiftahru kemm ha jiffuxxnaw u jgawdu.

  Here we are with best regards from Daphne&Co , Lou and Bocca;
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/03/happy-easter/
  http://www.facebook.com/#!/lou.bondi?fref=ts

  Ara dawn , x verament jigu jaqu u jqumu min dak li qed jghaddu minnu il haddiema tal ex Stamperija!

  • Pensjonant
   Posted at 18:17h, 31 March

   Ghandi kull simpatija u solidarjeta’ lejn il-haddiema. Id-dnub hu li kellhom jitghallmu a spejjes taghhom li l-‘fat cats’ li kienu u ghadhom wara l-PN huma aktar interessati fihom infushom milli fil-haddiema. Minn fuq kienu nqdew bihom qatiegh specjalment waqt il-kampanja elettorali

  • Minn jiffanga u minn mejjet ghal paga!
   Posted at 09:49h, 03 April

   Ghandi it-tifel kien jahdem l-istamperija!
   Sakemm dik il- besqa ta sahhara u dak ir-romblu l-iehor flimkien mal-Loki ma jitkeccewx mill-Partit, jien u l-familja tieghi daqshekk voti!
   Lill-PL ma nivvotawlux imma anqas lil PN tal- klikka!
   Sewwa, is-sahhara li impalat il-miljuni jieklu l- bajda tqc-cikkulata u lit-tifel tieghi jghidulu stenna ghal paga!
   Jekk ma ikunx hemm l-ispirti ta Borg Olivier u Mizzi lura fil-partit-jigiefieri inkuna frugal u gusti- l-PN fl-oppozizjoni se jibqa, u jekk se nibqghu ingorru il- baggage ta dik tal- Bidnija se immorru mill-hazin ghall-aghar!
   Sahhara in: PN out!

 • SOLIDARNOSCE
  Posted at 13:10h, 31 March

  Happy Easter to all and a special thought for the workers in the PN headquarters who will not have such a Happy Easter after all because the GONZIPN party they work for did not pay them their salaries.

  I WONDER HOW MANY OF THE SELECT GONZIPN OLIGARCHIC CLIQUE will actually share the hardship being suffered by the families of the ordinary workers.

  SHAME ON YOU YOU SELF SEEKING LOT`!

  • Savonarola u Franco Debono
   Posted at 10:23h, 03 April

   Shame on Gonzi and his clique! He ruined Malta and our party!
   Finanzi fis-sod?
   Imissu jisthi jitnejjek bin-nies, u bil- haddiema li tant ghamlu sagrificji ghal partit!
   Kif ma stahax jiehu 500 ewro fil- gimgha minn taht, waqt li l-Partit kien sejjer dritt ghal gol- hajt?
   Kif hemm certi ministri li l- bank accounts taghhom ma wessaghomx u kellhom SECRET swiss accounts u qisu xejn mhu xejn?
   Kif hadha kontra Franco li ried innadaf lil Partit?
   Franco kien qisu Savonarola inharaq halli l- klikka tkompli bl-orgja ta materjalizmu u akkumulazzjoni tal- kapital?
   Kif 15 il- gurnata qabel l-elezzjoni dik tl- platti inghatat nofs miljun ewro waqt li l-Partit u l-haddiema tieghu gew abbandunati u miltulqin bla paga ghall- familji taghhom?
   Dawn x’affarijit huma?
   Jew tindifa mill-qiegh jew l- Partit jitkisser u jerga ikompli ikun milghub mill- klikka li mehdijin fil-poter mahmug taghhom!
   Aghtu l-Partit lura lin-nies ta rieda tajba ja qabda mixtrijin!

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 12:47h, 31 March

  F.Z.D is the first name that we know for sure. second name could be dr.demarko & let me guess maybe simon. one month to go soon the names will comes out within 12 days we will know. we must see if there is another name for this contest. time will tell. this will be war for sure for the p.n family & we all know some boys they must be saved. maybe dr.gonzi is very sorry for the boys that he did not save. FLIMKIEN KOLLOX POSSIBLI.

  • ninnu
   Posted at 22:54h, 01 April

   TINDAHALX FEJN MA J………………………

 • Alouette III
  Posted at 12:38h, 31 March

  My Cousins II

  Ara tahsbu li nsejnikom
  lil kugini l-ohrajn kollha
  kieku kelli ninsa wiehed
  mill-ewwel jibda jimmolla

  Din l-imbierka nanna Karmni
  romlot zghira lil Samueli
  u fil-pront regghet izzewwget
  lil nannuwi Emanueli

  Hemm iz-zghazagh w hemm l-anzjani
  ta’ Coleiro u ta’ Tonna
  nisthajjilkom qed tghiduli
  kemm qeghdin istra madonna

  Kieku kelli inlaqqaghhom
  kont niehodhom Wied il-Buni
  sabiex wara li nixorbu
  jiehdu lili ta Frankuni.

 • Vigilant
  Posted at 12:31h, 31 March

  This EASTER 2013 SPECIAL OFFER
  Take a tour with PN’s travel agency Euro Tours. Complete with Tour Leader service.
  Brochure link:
  http://www.maltastar.com/UserFiles/image/14.Miscellenous/Satire/satire_pn_bendy_bus_cliff.jpeg

 • Vigilant
  Posted at 12:22h, 31 March

  Happy Easter to all.

  link especially for the girls 🙂
  http://www.maltastar.com/userfiles/tn/t_460x0_satire_franco_i_m_the_law.jpeg

 • 31 ta Marzu
  Posted at 12:02h, 31 March

  Ma setetx tkun data aktar ghaddatta illum.
  Mela illum l-Ghid il-Kbir, ir-rebha ta Kristu fuq il-mewt u l-hazen li ghax ghallem, tema, libbes u henn kemm felah lil fqir ikkundannawh ghal mewt ghax min kellu l-power hasel idejh ghax kien mixtri.
  Illum ukoll il-helsien ta pajjizna mil-hazen tal -bazijjiet li minghajrhom ghexna aktar fil-paci f-bahar ta inkwiet li ghandna madwarna.
  U illum ukoll pajjizna inheles min klikka ta nies bla ruh li hatfu u kissru pajjiz.
  L-ghid ma setax jigi f-data isbah min tal-lum.
  Awguri lil kullhadd.

 • Leon
  Posted at 11:32h, 31 March

  L Ghid it tajjeb lilek u l Maltin kollha ta’ rieda tajba.

 • Pitirross
  Posted at 10:58h, 31 March

  Maltin u Għawdxin, il-Pn ġralu bħal Ċipru!!!!!
  Happy Easter to all!

 • BIKKEJ
  Posted at 09:33h, 31 March

  LILEK UKOL FIDIL !!!!!!

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 09:32h, 31 March

  you may be an ambassador to england or france ,you may like to gamble you might like to dance , you may be the heavy weight chiampion of the world ,you may be a buisinessman or some high degree thief , they may call you doctor they may call you chief , today we all must eat a piece of figolla. happy easter to all.

 • Pauline
  Posted at 09:31h, 31 March

  Here’s wishing you and yours a Happy Easter.

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 09:18h, 31 March

  on easter day we all must eat a piece of figolla. you may be an ambassador to england or france,

 • PARTIT TAL MICKEY MOUSE
  Posted at 09:06h, 31 March

  8 miljuni dejn fil-partit taghhom u dawn jghajtu FUTUR FIs-SOD…….

  it-tellieqa tat-telliefa …..ghal lider taghhom…… tkaxkira bhal dik u bl-arroganza kollha jippozaw li mhux toort taghhom……

  Xmun is-salvatur -iktar ser jiccassa jara lil Joseph jaqdef il-quddiem u hu ma jistax ilahhaq mieghu……

  Francis nesa kemm hambaq u ghajjar lil laburisti li huma qodma u issa hu x’inhu ?
  Musmar iehor li dawk li hadu tkaxkira iktar milli qed jahsbu huma….

  u beppe it-tifel t’ibnu u lil mario it-tifel t’ibnu ser jabbandunawhom ukoll ghax tgerfxu wahda sew issa…..

  lis-stilla ghawdxija ukoll ntesiet ..min jaf x’tiehu gost Giovanna…

  imma sa fl-ahhar tfacca wicc gdid biex imexxi l-parit ukoll ,,,,,,il-kantanta li dahlet mill ventilatur fil-parliament ghax l-art baqghet ukoll avolja kellha r-rih fil-qala fuq l-istazzjon nazzjonali tan nazzjonalisti….

  l-unika wahda li qal tajba Wenzu hi meta nfaqa u qal li m’ghandux biex jahdem …..kollu veru meta tara l-faqar sahansitra tfaccalhom Berlusconi mill-italja u jrid ikun hu fit-tmun ukoll …..

  Jien snajt li Klodet sejr atkantalho diska gdida: Partit tal-mikey mouse jekk ihalliha Bundi…………………

 • Ferhana Fl-Ispirtu
  Posted at 08:42h, 31 March

  HALLELUJAH
  Kristu qam mill-imwiet.
  Jalla nqumlu lkoll mill-imwiet poplu wiehed b’gisem gloriuz fejn m’hemmx kuluri ta’ wcuh.
  Gid dejjem, deni qatt.

 • Alouette III
  Posted at 06:57h, 31 March

  My Cousins

  Allahares kelli nsemmi
  il-kugini tieghi kollha
  ghaliex kieku ibqghu certi
  illi bihom naghmel folla

  Imxerrdin ma Malta w Ghawdex
  min f’xi belt u min f’xi rahal
  kemm nixtieq li lkoll niltaqghu
  jahsbuna xi xehda nahal

  Hemm iz-zghazagh w hemm l-anzjani
  ta Coleiro w ta Farrugia
  kieku kelli inlaqqaghhom
  niehodhom sa Birzebbugia

  Hekk forsi niffriskaw naqra
  jekk hemm kalmi jew nervuzi
  fil-precett niftakar kelli
  parrinu liz-ziju Guzi.

 • Muscat
  Posted at 02:31h, 31 March

  L-ghid it- tajjeb dottore lilek u l familja jalla ghid iggib dawl gdid fejn hemm id-dlam ghax milli jidher hemm dlam cappa u skont kif qed nisma dlam taqtaw bsikkina qed jipruvaw jixxeluh b sulfarina

 • SOLIDARNOSCE
  Posted at 01:17h, 31 March

  Nahseb aqta’ kemm ha jkunu jistu jaffordjaw li isajjru dawk l ikliet li hemm fir-ritratti tat-TASTE ta; Daphne Caruana Galizia, dawk il povri haddiema tal- Istamperija li ma hadux il- paga dan ix-xahar, ghax il- mexxejja tal- partit sparpaljaw kollox.

  IMISSOM JISTHU GONZI, BORG OLIVIER , MISFSUD BONNICI U IL =BQIJA TAL- UFFICJALI TAL -PARTIT.

  Ma tkunx ideja hazina kieku il- haddiema tal ONE productions jaghmlulhom gabra specjali u jghadduwha lil shabhom haddiema tal -Istamperija bhala turija ta solidarjeta ghal dan l Ghid.

 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 01:11h, 31 March

  It was in today’s headline news (NOT Net of course) that the PN ,NOW in opposition, is officially bankrupt and unable to pay this month’s salaries to its employees.
  Would it have been able to pay its employees if, God forbid, it had won the general elections?
  Some thing is definitly ”not quite right in the state of Denmark”.

  AND, SO MUCH FOR THE ”FINANZI FIS-SOD”, FIL ”PAR IDEJN SODI” TA’ GONZIPN

  • Pitirross
   Posted at 11:28h, 31 March

   Not in the state of denmark but in the state of cyprus!!! 🙁

 • Malti Pur
  Posted at 01:07h, 31 March

  Min kien jobsor li kellu jkun gvern tal PL biex jaghti cans lil Dr Franco imexxi legislazzjoni li se tkun ghal gid taghna ilkoll.

  Issa ghax hareg fic-car li Gonzi, Carm Mifsud Bonnici u Beppe Fenech Adami ma hallewx lil Dr Debono ilesti l-istess ligijiet li se jressaq issa, qed jehduha kontrih flok ma jghidu xi zball kardinali ghamilna.

  Kif hadd mhu jsemmi lis-sahhara jew lil bocca ghal kap tal-PN! Kemm tidher li xjahet f’salt wiehed.

 • 50 Euro Figolla
  Posted at 01:06h, 31 March

  Ta’ min jithassarha lil dik il -povra abbandunata tal -Bidnija. Weheda fuq il- blog titkellem maghha innifisha, waqt li tammira li stampi tal -magazin taghha TASTE.

 • Jolly Joker
  Posted at 01:04h, 31 March

  Qedin tajjeb il -PN;

  Ex Disc jokey ghal leader
  Ex singer ghal deputy leader.

  Ghal min ma jafx FZD , fi zmien is-70s kien disc jokey fuq irRadju.

 • La Serenissima
  Posted at 23:36h, 30 March

  The deflated woman of Bidnija is busy promoting her magazine Taste as she comments using different pseudonym and talks to herself. She still thinks most people are stupid and don’t see through her different guises… almost
  all the comments are written by herself under different names. Why does she get so many hits? So do pornographic sites get a lot of hits… even as they go to her site again and again they are laughing at her. She has become a joke and has not a shred of credibility left….a Happy Easter to you all. I wish I had discovered this blog before.

 • Kay
  Posted at 21:51h, 30 March

  San mikiel arkanglu grazzi.

 • Rob
  Posted at 21:01h, 30 March

  bahnan

  • Pitirross
   Posted at 18:54h, 01 April

   Bahnan sabih!!!!!!

 • Spiro the dragon
  Posted at 20:00h, 30 March

  Hey dottorre j alla l bambin jimlik b aktar entuzjazmu biex Tkompli sservi lil dan n nazjon tant ghal qalbek. L ghid g tajjeb lilek u lil familja kolla. U min hawn nghid l ghid t tajjeb lil kull min Jikteb u jsegwi dan l blog. Ma naqblux fuq hafna affarijit, gieli nitghajru xi ftit u gieli anke nitmashnu, pero kollox jinghad fil kuntest tas suggett I mhux ghax hemm xi sentiment negattiv Jew xi mibgheda. L ghid t tajjeb lil kulhadd specjalmejnt lil blue titanium soldier u lil don Quixott l aktar persuni li nikritika.

 • goldfish
  Posted at 19:38h, 30 March

  L-Ghid it-tajjeb niccelebrawh bic-cajta tal-gimgha:

  “FZD se jkun kandidad ghal kap tal-Partit” 🙂

  • Only in mAlta
   Posted at 22:09h, 30 March

   Ucuh godda! Idejat godda! Interessi godda! Uuuuuuzzzggguuurrrr. L aplikanti kolla qedin jimxu mal bzonnjit li hemm biex niehdu nifs!

   Bir rispett kollu ta: qisek qijed tghid xi hadt bhali ta ftit aktar min metru tul naplikaw ghal job ma l emirates jew inkella ghall pulizija ( hallija li ghal malta ma niehu xejn bi kbir)

   Il generazjoni rebbiha gdida hemm cans li tkun;

   FZD kap
   Claudette pace DEPUTY

   It tnejn li huma ghandom record ta successi wiehed wara l iehor!
   Qisek qijed tghid is sucess li kellom il par idejn sodi li kelli il prim li kont nahlef ghalih jien l ewwel wiehed! L idejn sodi ma min ried uzom biss ( u nemmen li ma kienx hu ta – hu just front kien tal klikka )

   Wara telfa bhal dik! Sinjal car u qawwi li taghhom il poplu!
   Taf x naf inghid;
   Li gonzi u pbo biss refaw ir responsabilta! Qisu huma biss kienu il PN tas sena l ohra!
   Tonio fenech l ewel wihed kemm stahba malajr!

   Jien xejn ma nixtiq min dan il gvern – ogett wihed;
   Li jsir check up bil b… U min ma amilx xolu sew mhux ninsew – imma jhallas lura !
   Il ligi qeda hemm al kulhadd! U mhux ghalina in nies ta naqra biss!

 • CORRUPTION
  Posted at 19:00h, 30 March

  DR DEBONO HAPPY EASTER .
  I WAS READING THE COMMENTS IN THE TIMES THE ,PN IS LOOKING FOR A NEW LEADER .
  THE PN ARE IN SUCH A RIDICULES MESS THAT PEOPLE ARE SUGGESTING ANY ONE TO RUN FOR LEADERSHIP EVEN THE ONE SELLING CHEESE CAKES .
  YOU ARE LUCKY THAT YOU ARE NOT PART OF THIS COMEDY.

 • Uti, non Abuti
  Posted at 18:29h, 30 March

  L-Ghid it-Tajjeb Dr.Franco. Inti kellek parti kbira fl-

  IRXOTT TA MALTA!!!!!!!!!!!

  u dawk li m`humiex daqshekk konvinti mill politika tal passat w`astjenew, ( fosthom jien )nispera illi wara l-5 snin tal gvern prezenti, ma jibqghux xettici u jergu jivvutaw.

 • Ganni Borg
  Posted at 18:11h, 30 March

  L-Ghid it-tajjeb lilek u lil familja Dot. Debono

  PS: Ma tantx xtaqulek l-ghid it-tajjeb s-sahhara tal-bidnija u certu Baxter!!!

  • Red Ruby
   Posted at 21:38h, 30 March

   P.S. Tal-Bidnija u dan Baxter…..negligible hdejna l-eluf kollha.
   Thabbilx rasek Gann!

  • Pitirross
   Posted at 21:01h, 31 March

   Titlobx li jixtiqulek l ghid it tajjeb! Ommi ma x biza! Dawk lanqas bihom infushom mhuma kuntenti. Ghandhom frustrazzjoni u dwejjaq. Ppffffffff

 • Pitirross
  Posted at 17:56h, 30 March

  Nies…kulħadd….ħbieb u mhux……tinsewx illejla tidħlu torqdu siegħa qabel għax ħa norqdu siegħa inqas! Happy Easter

 • Pitirross
  Posted at 17:50h, 30 March

  Veru tal-mistħija. Tal-PN lanqas għandu minn fejn iħallas lill-ħaddiema. Basta jxejjer il-par idejn sodi u jċarrat ħalqu waqt il-mass meetings! Ma tantx ħa jkun sabiħ l-Għid għal dawn il-familji li ser ikollhom jistennew xahar ieħor biex jitħallsu. Aħseb u ara kemm ser jagħti lura l-kwart ta’ miljun dejn lil Zaren Vassallo?! Jew Zaren ħa jkollu jaqlagħlu xi kwart ta’ miljun ieħor?

 • Ferhana Fl-Ispirtu
  Posted at 15:46h, 30 March

  ‘fir-rebbiegha l-holqien jistembah u jwarrad wara r-raqda tax- xitwa’ u dis-sena wara r-rebha tat-tajjeb fuq il-hazin.

 • Charles Grech
  Posted at 15:03h, 30 March

  Bongu Dott – jekk joghgbok aghti kaz dan l-appell tieghi bhala huk Malti :- Re Immigrazzjoni Illegali :-
  Jekk joghgbok emenda w sahhah il-ligi tal-Immigrazzjoni Skeda 2 fejn taghti l-poter lil Kummissarju tal-Pulizija li jkecci minn Malta kull vizitatur/klandestin hekk kif provdut fit-tali ligi. Estendijaha ghal dawn l-‘ economic migrants’ taht l-umbrella ta’ qed taparsi refugjati li qed jiekluna. HEMM BZONN ID TAL-HADID U LI NADOTTAW IL-PUSH BACK POLICY IMMEDJATAMENT. Specjalment ma’ dawk provenjenti mis-Somalia, pajjizhom huwa safe issa. Hemm bzonn ukoll li nibdew bir-ripatriju tas-Somali li hawn fostna, skont il-UNHCR inkunu qedin bi dritt tal-ligi. Grazzi

  • james veneziani
   Posted at 17:17h, 30 March

   Lghajd itejjeb il kulhadd.

   Fil hajja qatt ma ghana nixtiequ denni lil hadd ghax dak li tixtieq il ghajrek jigi fuqek.

   Il gied u idenni jahdmu listess li tixtieq isier lilek.

   Good karma ghal tal klikka u Vera jidispjecini imma ta Dan kollu intom xtaqtuh.

   • Demm Nazzjonalist
    Posted at 18:37h, 30 March

    @ James Veneziani, prosit u prosit tassew ta` dak li ktibt.Dak li ghamel Dalli u siehbu lil dik il-mara kollu gej fuqhom ftit ftit.Alla huwa kbir u kif jghidu l-Inglizi ‘what goes round comes round”.It’s only a matter of time.

   • james veneziani
    Posted at 23:50h, 30 March

    @demm nazzjonalist

    Nerga najdlek karma tahdem bhal meta twaqaf dominos wihed wara lihor u tista tmur trilljun ta kilometri il bodd imma kif twaqa lewwel wahda zgur li jaqaw kolla sa lahar wahda taqa.

    Issa nigi ghal argument tijak kull min ghamel hazin u minu ta lima qosor Jew tull ta lima kulur Jew high or law fis socjeta irid ihalas il karma.

    Kif il whissel blower act tithol fisehh nemen li din il gebla ta art namlu pass il qudiem.

    Hawn businesses man onesti u haqom ikunu fil pozizjoni li qedin fija,, imma hawn ohrajn li hafna mina nafu minuma li bla skruplu u bla hniena wegaw u kisru familji biex uma jixtru iktar djar, flats, cars, watches, clothes u wonnabe important fdan il pajjies .

    Tal biki Tara nies tkisru min habba wannabe businessmen ghax uma ghandom min jithol finar ghalijom ghax jistaw jamlu li iridu u ahna inies komuni skjavi moderna taqla swatt mentali Imma qatt ma tista tiftah halqek ghax jekk tamel rapport hajtek spicat.

    Ragel bhal Dr. Franco debono kellu gatz ta iljun u grazzi ghalieh ilum jien nista nikteb bismi jider u mux kif kont sa ftit ghimat nuza laqam ghax nibza.

    1980 fmalta xejn ma kinu sbieh u fatt miktub flistorja, imma ta lahar snien swat fiziku ma hadniex imma hadna swatt mentali li uma ta listes ugieh ghal bniedem.

    GOOD KARMA MY FRIEND

    • Pitirross
     Posted at 09:03h, 01 April

     Karma xi tkun? Spjegaw ruhkom pls

 • Carmel Borg
  Posted at 14:13h, 30 March

  Awguri Dr. Franco, li-Ghid it Tajjeb lilek u l-familia kollha. Nawguralek ghal hatra il gdida tieghek brisq il maltin u l- ghawdxin kollha kemm huma.

 • DonQuixot
  Posted at 13:58h, 30 March

  Ghaziz Franco,

  L-Ghid it – tajjeb!

 • il-Bully
  Posted at 13:37h, 30 March

  SHAME! SHAME! SHAME!
  In another newspaper it is said the the Nationalist Party Press will not pay its workers salary for this month.
  Who will believe it? A party for ages in government and spending money by the BILLIONS of euros, has not reserved enough money to pay the salary of their workers.
  The question that come to my mind is, if they did not care for their own workers how much less did they care for us.
  Prosit Franco you showed us what a corrupt group we are dealing with.
  Poor workers, still wish them a Happy Easter! I wish I could do more for them, they have a family too.

  • Ferhana Fl-Ispirtu
   Posted at 15:35h, 30 March

   PN finanzji fis-sod !!!!!

   • Pensjonant
    Posted at 18:38h, 30 March

    Difficli temmen li l-qaghda hi daqshekk hazina. Dan jaf ikun pjan iehor makakk issa li qed jaraw il-ligi tal-finanzjament tal-Partiti fil-qrib

  • ta kafkaf
   Posted at 18:30h, 30 March

   mhux ovvja..money go to PRCCGDAB u know what i mean?

 • Alouette III
  Posted at 13:33h, 30 March

  Happy Easter

  Se naraw l-Irxoxt ta Bormla
  din is-sena jigru bih
  tlifniha tas-sena l-ohra
  kien maltemp bix-xita w rih

  Darba kien hafna snin ilu
  kont hadt mieghi il-figolla
  tghix kemm bkejt u ma ridtx nieqaf
  ghaffguhieli n-nies fil-folla

  Fittex isbah ja fil-ghodu
  halli niccelebraw l-Ghid
  sena wahda wara l-ohra
  jghaddi z-zmien, x’nixjieh qed nghid.

 • Alouette III
  Posted at 13:15h, 30 March

  L-Ghid it-tajjeb lil kullhadd

  Se naraw l-Irxoxt ta Bormla
  din is-sena jigru bih
  tlifniha tas-sena l-ohra
  kien maltemp bix-xita w rih.

 • Emanuel Ciantar
  Posted at 13:06h, 30 March

  L-Għid it-Tajjeb lillek Franco u l-familja tiegħek.

 • RAMBO
  Posted at 13:00h, 30 March

  Dott, L-Ghid it-tajjeb lilek u il-familja kollha.

  (The Nationalist Party had informed its employees that their March salary will be paid sometime next month because of financial problems.)

  Ma irridtx ninstema neggattiv u irrid nuri solidarjeta shiha ma dawk il-haddiema u il-familja taghhom li jahdmu fil-media tal PN li-f-dan iz – zmien sabih mhux ser jithalsu il-paga dovuta lilhom minhabba klikka ta-nies fl-istess partit li hasbu biss biex ihhaxxnu bwietom b-kull mezz possibli ghall skaptu ta-hadiehor.

  Tal-misthijja din il-klikka ta nies, fiex irnexxilhom igibu il-Partit u lill pajjiz fejn tidhol serjeta tal-finanzi.

  Biss ikun zball kbir min dawn in – nies li ma jaghmlux min kollox u jkunu protagonisti biex jehilsu darba ghall dejjem min din il-klikka tal hazen,ghall gid tal-partit u tal-pajjiz.

  Nispera li-DGC-PEPPI-LOU u il-bella kumpanijja jinsabu fl-istess ilma ta dawn il-haddiema, Nahseb dein hi ic-cajta tas-seklu.

  • Pensjonant
   Posted at 14:39h, 30 March

   Solidarjeta’ mal-haddiema. Dik l-aktar importanti. Ukoll jekk is-sitwazzjoni finanzjarja fil-PN mhix forsi daqshekk gravi daqs kemm qed ipinguha (wara kollox ma hargux figuri) mhux sewwa li jizzeffnu l-haddiema. Ghandu jirrsipondi min hu responsabbli ghall-finanzi tal-partit. Il-problema hi li meta wiehed jara x’gara tul dawn l-ahhar snin, ghal dik li hi kontabilita’, il-PN l-anqas qatt beda. Biss biss qatt ma ppublika il-kontijiet finanzjarji awditjati (jekk dawn jezistu)

 • Demm Hamrani
  Posted at 11:51h, 30 March

  L-Ghid it-tajjeb lill- Dr F.Debono w familja tieghu w l- Maltin kollha

 • Demm Hamrani
  Posted at 11:49h, 30 March

  L-Ghid it-tajjeb Dr F.Debono w familja tieghek u Maltin kollha

 • lilian alamango
  Posted at 11:46h, 30 March

  sour grapes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Daphne u shaba!!!!!!!!!! ahjar tiehu hsieb ftit lil ulieda

  • Pensjonant
   Posted at 18:40h, 30 March

   Diga’ hadet hsiebhom tibzax. Mhux ta’ b’xejn qeghda f’daghdiha bhalissa. Addio l-pappa

 • joanne
  Posted at 11:44h, 30 March

  Easter reminds us how God has been good to us.
  He gave His own precious son to save us from our sins.
  Let’s return the favor by sharing our blessings to others.
  Happy Easter to you Franco and all your family… God bless you my friend

  • Pensjonant
   Posted at 14:41h, 30 March

   Naqbel Joanne..u mhux hekk biss. Nahseb li fid-9 ta’ Marzu il-Bambin gabarna minn xagharna.

 • eileen
  Posted at 11:22h, 30 March

  wishing u a very happy easter

 • BLACKWOLF
  Posted at 11:02h, 30 March

  Happy Easter Franco and all who frequent this blog

 • Salgister
  Posted at 10:46h, 30 March

  L-Ghid ifisser qawmien gdid ghar-religjon Kattolika Rumana. Ir-rebbiegha ggib qawmien gdid u tnissil fin-natura. Ghalina l-Maltin l-Ghid u r-Rebbiegha gabu qawmien gdid ghall-pajjizna! Dan kollu ghandu parti minnu int, Dr. Franco Debono. Se tibqa’ imnizzel fil-kotba tal-istorja fuq dan il-qawmien gdid ta’ pajjizna.

  Nixtieqlek lilek u l-familtek l-Ghid it-Tajjeb u relevanza gdida!

 • Maxine
  Posted at 10:44h, 30 March

  Happy Easter to you and to all your loved ones

 • VIVA MALTA
  Posted at 10:22h, 30 March

  Claudette Pace se tikkontesta ghal deputy leader .Kemm tara Kbir !Il finanzi fis sod tal PN daqs tal pajjiz fis sod ghax m ghandhomx biex ihallsu il pagi tal haddiema tal media link ta dan ix xahar u se jippruvaw ihallsuhom xahar iehor .Dan qed jigi irrapurtat fit Times .Issa jigi Simon jghidilhom li m ghandux x jaqsam ghax ilu biss tlett xhur .Imsieken il haddiema .Issa jkollna kap Simon u vici kap Caudette .ha ha ha ha .

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 11:42h, 30 March

   Jien kont nemmen li Simon kien ser ikun tajjeb bhala vici kap.Iddeludejt ruhi hafna ghax hlief ‘gas down gol-hajt ma smajtx’ waqt il meetings.Li jkun hemm mara f’kariga gholja naqbel imma zgur ma naqbilx li tkun Claudette.Il-partit glorjuz taghna jista` joffri hafna u hafna ahjar.Jekk mbghad iddecidejna li nibqghu ghoxrin sena ohra fl-oppozizzjoni mela ok let’s go for these two.Naf li se nigi attakkat imma bhala leader nara lil David Agius.Bniedem habrieki hafna u jisma` hafna u he delivers.Ghandu statura u dik hija importanti hafna biex tkun leader.

   • Ferhana Fl-Ispirtu
    Posted at 15:57h, 30 March

    M’ghandekx ghax tigi attakkat. Ghandek dritt tal-opinjoni tieghek u tghid dak li thoss.

    • Anzjan
     Posted at 17:34h, 30 March

     Demm Nazzjonalist – ghandek kull dritt ghall-opinjoni tieghek kif qal haddiehor – imma f’gieh is-sewwa, nispera li qed ticcajta. David Agius – skond jien – ghandu bagoll stejjer tal-passat xi jgorr, ghandu karattru xejn m’hu addattat biex imexxi u, li kien ghalija, l-anqas biss naccettah bhala kandidat…….ahseb w ara. Issa jekk tridu li l-maggoranza titla’ ghal xi 60,000 intom tafu.

   • ta kafkaf
    Posted at 18:32h, 30 March

    almenu Claudette tihem aktar fil hwienet tal-grocer min Simon

 • Angels and demons
  Posted at 09:20h, 30 March

  Ghid it-tajjeb lilek Dott.Franco u lil familja tieghek u Lin-nies ta rieda tajba ta dan il-blog

 • il-Bully
  Posted at 09:08h, 30 March

  O.K. Franco I too want to join all those contributors to wish them the Best Seasonal Greetings and to remember that in Christ resurrected there is hope.
  But when I see Easter Bunny, Easter egg, Easter hot cross buns etc., etc., I say are we celebrating the memory of our Lord or celebrating the pagan feast that some called her Estre, Estara, Eastre, or Ostara. I think on Easter the way we make fools of our selves by drinking, eating and running with paper statues do us no honor much like the pagans.
  Still wish you all sincere wishes of Peace, Joy and Happiness.

 • manwel fenech
  Posted at 08:34h, 30 March

  franco,

  nirringrazzjak talli accettajt li ggib il-kumment tieghi online..dak li hassejt li kelli nghidlek ghidtulek..meta nara dak il-vidjow li gabet daphne nhoss ghalik narak mzeblah jigru bik go dak il-kazin..ma jixraqlekx hekk..pero’ bhala Malti bhali nawguralek l-Ghid it-Tajjeb..

  • Red Ruby
   Posted at 21:47h, 30 March

   “mzeblah”!!!
   Int qed tghid li shabu u min emmen fih, zebilhu??? Come on ta’!

  • Pitirross
   Posted at 09:05h, 01 April

   Manwel dak il-film takom gewwa wisq! Heqq ma ntikomx tort!

 • Mary
  Posted at 08:29h, 30 March

  A very Happy Easter to you and all your family. Good luck for the work you are doing for the country Dr Debono.

 • ROBERT NORMAN
  Posted at 06:50h, 30 March

  Happy Easter to all of you.
  Attenti ghal-kolesterol !

 • micha
  Posted at 01:07h, 30 March

  Happy Easter! hopefully you’ll be having a deserved break

 • manwel fenech
  Posted at 00:39h, 30 March

  franco,

  meta nara dan il video li tellghet daphne

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/03/it-is-entirely-right-proper-and-fitting-that-this-country-should-have-its-constitution-reconstituted-by-this-man/

  nisthajlek gaddafi meta qabduh u grew bih mat toroq…il-kummissarju tal ligijiet ..ara fiex waqajt franco…

  • pensjonant
   Posted at 08:21h, 30 March

   Dik l-opinjoni tieghek u ta min jahsibha bhalek. Il-maggoranza tal-poplu wera li jahsibha mod iehor. Ibqghu sejrin hekk u d-dizastru fl-elezzjoni li jmiss ikun akbar. L-Ghid it-tajjeb u nittama li sa ghada tkun tfarfart mit-tkaxkira ghax donnok ghadek m’intix lest.

  • pensjonant
   Posted at 08:27h, 30 March

   Anke l-Irxoxt jigru bih fit-toroq. Franco kien strumentali biex dal-pajjiz jirxoxta billi jinghata lura lill-poplu

  • Pitirross
   Posted at 17:35h, 30 March

   @manwel fenech
   Bid-differenza li Gaddafi kisser pajjiz (Libja) bid-dittatorjat għal 45 sena u Franco salva lill-pajjiż mill-klikka tal-ħażen……PN!

 • FROSTA
  Posted at 00:17h, 30 March

  Franco, L-Ghid it-tajjeb lilek u il-familja kollha , u lill dawk kollha li min hin ghall iehor jiktbu hawnekk.

 • carmelo pace
  Posted at 23:31h, 29 March

  ghalik zgur l ghid it tajjeb,578 euro fil gimgha minnghand siehbek ta listess klassi,xha taghmel ?se taccethom? jew se tahdem b’xejn,bilhaqq tkun tista tahdem ta avukat wkoll ta,mhux ha jwaqfuk

  • pensjonant
   Posted at 08:22h, 30 March

   Komplu ghoddsu fil-hdura !!

  • Ghaxqi 2
   Posted at 09:32h, 30 March

   Minn meta sar ikun hawn min jahdem ghal sieghat twal minghajr ma jithallas!!!! Sur Pace jekk ix-xoghol li se jaghmel Franco jaghmlu haddiehor floku xorta jithallas so what’s the big deal !! Kellna gvern fejn il PM u il Ministri hadu 500 ewro ZIEDA fil- gimgha.
   Nisthajleki ara kemm irrabjat meta sirt taf le !!! ghax damu mhux hazin jehduwhom……. issa Franco se jithallas ta xogholu …..xejn gdid taht il kappa ta xemx..

  • Pitirross
   Posted at 17:44h, 30 March

   Anzi dawk….. mhux żieda minn wara dahar il-poplu!
   @Carmelo Pace….aħjar tgħidilna naqra min qed iħallas il-pulizija li qiegħed ikun stand by wara l-bieb tas-saħħara daphne! Dak jien u int qed inħallsuh. Il-Presidenta tat-toq…. ta so……. hej bil-pulizija wara biebha!!!!! Il-qżież li għandha kollu trid tneħħih

 • Franco Debono Vindicated
  Posted at 23:26h, 29 March

  L-Ghid it-tajjeb lilek u l familja Dr.Debono, u lil kull min jikkumenta f dan l blog.

 • Amused observer
  Posted at 23:25h, 29 March

  Happy Easter to all.

 • il- bocca
  Posted at 23:10h, 29 March

  hawnhekk wahdi ninsab
  fuq bicca sufan mixhut
  inhares lejn il- bahar
  u nidghi ghax jien mishut

  kont ghaddej hajja kif suppost
  retainers kelli kemm irrid
  issa m’ghandix x ‘naghmel
  hlif ta celia nisma t- tgedwid

  kont immur il bank kuljum
  ghaliha ma kienx hemm kju
  issa dax-xahar immur l- ahhar
  sakemm ma nillimitax Zaqqi ghall- helu t- gugu

  ma nafx fejn se nitfa rasi
  ghax il- borma toqghod fuq tlieta
  fhiex gabuni bondi u daphne
  l- ahjar nahseb li nintefa’ fuq id- dieta

 • NEW PERSON
  Posted at 23:03h, 29 March

  TINSEWX ID-DAWRU IL-HIN.

 • M.G.
  Posted at 21:39h, 29 March

  happy easter Dr.Debono to you and all your family

  • Cikka
   Posted at 23:12h, 29 March

   Happy Easter Dr. Franco Debono, u lill maltin ta rieda tajba.

 • George
  Posted at 21:33h, 29 March

  L-Ghid it-tajjeb lilek u l-familja kollha. Haqqek l-akbar figolla jew bajda tal-Ghid.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:38h, 30 March

   Yes Franco prosit!

   Especially for providing us with the pleasure of watching the queen of spent venom and exhausted bile, and associated posse of wimpy, blood seeking flowerettes (in drag), overexerting in despair their vastly reduced powers of persuasion.

   The desperation is now becoming so obvious as to be painful watching someone suffer so hard. Then again seeing whom it is, then it’s OK! Keep socking it to them Franco.

 • Red Ruby
  Posted at 21:12h, 29 March

  Nawgura lilek u l-familja tieghek, L-Ghid it-Tajjeb!
  Din hija festa kbira, festa ta’ ferh wara n-niket u swied il-qalb tal-mewta ta’ sidna Gesu’ Kristu!
  Nawgura wkoll lil kull min jikkummenta hawn! Awguri!

 • NEW PERSON
  Posted at 20:43h, 29 March

  KUN QADDIS GHAL GURNATA: ilum kullhadd wara il-vari sirna qaddisin . insejna il-hars ikrah it-tajir
  l-allegazjoniet il-gideb ect ect ect. imma dan poplu simpatiku jew falz ? jien nahseb li -poplu li mandux x’jaghmel. l-ghid it-tajjeb lil kulhadd. nispera li kullhadd ghandu biex jixtri figolla.

 • Franco's babe
  Posted at 20:23h, 29 March

  L ghid it tajjeb king !

 • ta kafkaf
  Posted at 20:17h, 29 March

  Franco
  l-iktar li nixtieq nghid Happy Easter lil ommok u l-missierek alavolja ma nafhomx ghax min jaf min xiex ghaddew dawn l-ahhar sentejn. Anki lil kull min jikkumenta hawnhekk tajjeb jew hazin ghax wara kollox kief kien jghid dari Eddie “Ahna lkoll ahwa Maltin”. Have a nice delicious Easter Lunch (jiena Beef Wellington sen sajrilhom ghax xtrajt bicca fillet of beef bellezza from Italy).

  • Red Ruby
   Posted at 21:18h, 29 March

   ta kafkaf,
   Ggheltni nitbissem, ricetta Ingliza imma bicca beef tajba Taljana.
   L-Ghid it-Tajjeb lilek u lill-gheziez tieghek!

   • ta kafkaf
    Posted at 09:03h, 30 March

    iva vera Red Ruby, u kok Malti pur !!! issa mhux fl-EU qeghdin?

    • Pitirross
     Posted at 17:45h, 30 March

     Ta Kafkaf….u l-bżar u melħ minn fejn? LOL

     • ta kafkaf
      Posted at 18:33h, 30 March

      prosit pitirross

     • Red Ruby
      Posted at 21:51h, 30 March

      Ghandna biex inkunu kburin!
      Tarf minn hemm u bicca minn hawn u kapaci naghmlu kollox!
      L-Ghid it-Tajjeb hbieb 😉

 • Vigilant
  Posted at 19:41h, 29 March

  A Happy Easter to You Franco and All others who frequent this blog.

 • Fleur
  Posted at 19:33h, 29 March

  Ghaziz Franco ltqajt ma din u rrid naqsama maghhom .
  Lili jiskantani mhux tifel żgħir li jibża’ mid-dlam, imma li wieħed adult jibża’ mid-dawl.”
  L Ghid it tajjeb lilek u l familja kollha.

 • veronica
  Posted at 18:42h, 29 March

  happy easter dr debono lilek u il familja

 • Jordan Muscat
  Posted at 17:12h, 29 March

  L-Ghid it- tajeb Franco lilek u l- familja kolla tijak.

 • Ferhana Fl-Ispirtu
  Posted at 16:18h, 29 March

  Dr Debono gera wara s-sewwa imma ma hallewh jaghmlu. Issa s-sewwa qed jigri wara Dr Debono biex iwettqu. Kulhadd jahsad dak li jizra’. L-Ghid it-tajjeb lil kulhadd.

 • My Voice
  Posted at 15:52h, 29 March

  Dr. Franco many thanks for your well wishes to one and all.
  I reciprocate and may you always find plenty of good reasons to celebrate the victory of good over evil, truth over lies and hope over discouragement.

 • john
  Posted at 14:47h, 29 March

  Happy Easter Dr,Debono have some rest cause a lot of work is waiting for you

  • Gracie
   Posted at 18:19h, 29 March

   Franco rebha ghandu u mhux telfa

 • john s
  Posted at 14:46h, 29 March

  Lilek ukoll. Nissuggerilek li ma tatix kas lil min irid idahhlek fit telfa.Imma li tikkoncentra fuq il hatra gdida tieghek ta kummissarju, ghax bit tajjeb li taghmel ikun jafulek il poplu malti kollu.U kif ghadt inti is sewwa jirbah zgur.

 • GONZI TAQTALU DENBU GONZI JIBQA
  Posted at 14:22h, 29 March

  DR.FRANCO HBIEB U MHUX: HAPPY EASTER LIL KULHADD. DR,FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & HAVE FUN.

 • Ferhana Fl-Ispirtu
  Posted at 14:21h, 29 March

  L-Ghid it-tajjeb lilek Dr Debono u ‘l familtek wara tant tbatija li ghaddejtu minnha specjalment fl-ahhar sena tal-amministrazzjoni tal-PN.

 • Ninu iz zurrieqi
  Posted at 14:05h, 29 March
 • MARIE BENOIT
  Posted at 13:45h, 29 March

  A very Happy Easter to you Dottore and to fellow commentators. Good luck with the work you are doing for the country Dr Debono. ‘Non ti curar di lor ma guarda e passa.’ Just carry on regardless.
  I walked past Castille yesterday evening and told a friend who was with me: ‘Look at Castille. Dr Muscat is now there inspite of all the lies and blogs etc. And I hope he will remain there for some 15 years…’. So in this same positive spirit I also wish Chinese Jar and all her other pseudonyms a Happy Easter. The truth will out, no matter the lies!

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 12:44h, 29 March

  Happy Easter Dottore.

 • Gracie
  Posted at 12:29h, 29 March

  X’kalvarju hu? Mhux qed nqisuh flok Kristu hux, nahseb iktar Guda

 • Gracie
  Posted at 12:28h, 29 March

  Mort tajjeb Franco, taht il gvern tal lejber, kemm hsibtha tajjeb li twaqqa’ il gvern, nahseb li kollox kien miftiehem minn qabel hux? L-ewwel il but lol.

 • Gracie
  Posted at 12:26h, 29 March

  You should try eating a lot of kinder sorpresas, you never know what you might find inside the egg.

  Happy Easter

 • Pitirross
  Posted at 12:10h, 29 March

  Happy easter dr franco, to you and your family! Enjoy it but don’t eat too many figollas!

 • Charles
  Posted at 11:49h, 29 March

  Happy Easter dear Dr Franco. Keep it up!

  • Gracie
   Posted at 16:52h, 29 March

   Jekk isibu il mistrieh ghax donnu m ghandux kwiet dejjem jara x se jivvinta Franco ta Malta

   • Red Ruby
    Posted at 20:55h, 29 March

    Vera Gracie hi, mimli hegga w entuzjazmu biex jara l’pajjizna miexi fit-triq tas-sewwa hi.
    Ghall-erwieh insejniha l-oligarkija, vera sibnih il-mistrieh taghna ahna lkoll!

 • Joe Vella
  Posted at 10:25h, 29 March

  U nitammaw li ssib il-mistrih dr franco halli kulhad ikun jista jejx filpaci uslim

  • Pensjonant
   Posted at 11:35h, 29 March

   Dan x’kumment hu?

  • Pitirross
   Posted at 12:08h, 29 March

   Isib il-mistrieh, minn xiex?
   Ga strah!!!!

  • venator
   Posted at 13:05h, 29 March

   L-ghid it-tajjeb lilek ukoll Dr Debono.

   Joe Vella; meta ser tasal dik is-siegha li tistrieh int u sserrah lil kulhadd ghal dejjem?

  • J.A.
   Posted at 13:43h, 29 March

   Int sibtu l mistrieh Sur Vella?
   F’hiex issibu l mistrieh int Sur Vella?
   Taf x’inhu l messagg ta’ l_Ghid?
   Jekk dan il-messagg jigi rrevelat lilek zgur li issib l-vera paci, u tkun tista’ b’qalb niedma u sogbhiena tawgura l-paci lil dawk li int iddeccidejt taghmilhom l-ghedewwa tieghek.

   • Gracie
    Posted at 16:53h, 29 March

    Prosit Dottore ghax irnexxielek tasal fejn trid, bis sewwa jew bid dnewwa, il vera ragel kapaci int

    • Pensjonant
     Posted at 18:24h, 29 March

     Gracie, Mhux se nitkellem ghal Dr Debono. Imma nahseb li ahjar tkompli titfarfar mit-tkaxkira u tingabar fik innifsek forsi ssib ftit paci. L-ghid it-tajjeb.

     • Pitirross
      Posted at 17:52h, 30 March

      Gracie…….double face….ignore her!!!

 • Pensjonant
  Posted at 09:33h, 29 March

  Lilek ukoll Dottore u lill- familja. Ibqa sejjer kif int. Kuragg

 • Pensjonant
  Posted at 09:29h, 29 March

  Lilek ukoll Dottore u lil familtek. J’Alla tkompli zzomm l-attitudni li harget tant cara fl-intervista li kellek ma’ INews Malta. Gurnata wara l-ohra qed jirnexxielek taghti lezzjoni lill-farizej moderni li, Ghid jew mhux, xorta baqghu jobzqu il-velenu u hekk se jibqghu jaghmlu. Int kont esponent ewlieni li esprimejt ir-rabja tal-faxxa tal-poplu li mhix tradizzjonalment Laburista lejn il-klikka ta’ hazen li kienet hatfet lil pajjizna. Iz-zmien tak ragun. Kuragg ghax kif kien jghid xi hadd: ‘Is-sewwa jirbah zgur.’

 • J. Mifsud
  Posted at 08:45h, 29 March

  Happy Easter to you and yours.

  You do have reason to enjoy this Easter, unlike those who had never had it so good these past years.

  Arrogance did not pay, after all.

  Enjoy.

  Happy Easter to everyone.

 • Alouette III
  Posted at 08:41h, 29 March

  L-Ghid u n nine it tajjeb lil kullhadd ta rieda tajba.

 • photo copy
  Posted at 08:02h, 29 March

  L-Ghid it-tajjeb lilek u l-familja kollha . Keep it up KING

  • Gracie
   Posted at 16:55h, 29 March

   Prosit sewwa qed tghid, lil bniedem mhux nikkundannawh imma nittamaw li jirranga

 • The untouchables
  Posted at 07:24h, 29 March

  J’alla dawk il-persuni li kienu untouchables taht dik il-hakma ta hazen isibu posthom jew jgharfu l-izbalji u jimxu l-quddiem biex ma jigrux aktar ingustizzji anke fejn jidhol tip ta servizz tat tfal. Nghid hekk minn esperjenza personali. Thanks God for the change.

 • BETTER FUTURE
  Posted at 03:16h, 29 March

  Happy Easter to all and sundry.

  • Gracie
   Posted at 16:55h, 29 March

   Jien ghamilt bhalek mostija, biex narah quddiem wicci, kemm hu ragel twajjeb Franco

   • Gracie
    Posted at 17:04h, 29 March

    Nixtieqlek kull success Franco minn qalbi

    • Pitirross
     Posted at 17:52h, 30 March

     ??????????????????????????????

   • Gracie
    Posted at 17:08h, 29 March

    Don’t get too fat Franco with all those figolla’s and Easter eggs

 • Il-mostija
  Posted at 01:23h, 29 March

  Franco, ghamilt giex figolli forma ta wiccek daqs kemm inhobbok. Xaghrek ghamiltu bic- cikkulata tal-lindt imma ma jtiniex li naqshom daqqs kem huma sbieh 😉

  • Pitirross
   Posted at 12:05h, 29 March

   Aghmilli wahda please. Nigi ghaliha jien il-mosta.

 • Manwela
  Posted at 01:12h, 29 March

  Dear dr debono, but like the other one you rise stronger in yourself. Of this we know for sure and all has the fate.

  • Gracie
   Posted at 16:57h, 29 March

   Vera Franco is salvatur ta Malta, fiz zmien kellna lil Mintoff u issa ghandna lil Franco prosit Franco

 • Rita
  Posted at 01:09h, 29 March

  Illum niftakru fik ukoll dott. Fil-kalvarju personali tijekk li addejt minnu ghal-poplu. Salvatur ta Malta!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • J.A.
   Posted at 13:56h, 29 March

   Noqoghdu attenti hi, ma nsejhu lil hadd salvatur, Salvatur wiehed hawn jismu Gesu’ Kristu, u dan l-unur ma jaqsmu ma hadd!
   Hu taghna lkoll dejjem hekk kien u dejjem hekk ser jibqa’. Li jrid l bniedem hu li jwiegeb ghas-sejha tieghu.
   U din il il-festa li qed niccelebraw, Is-Salvazzjoni taghna lkoll, ghalhekk nawguraw l-Ghid it-Tajjeb lil bnedmin ta’ rieda tajba.
   Ninghaqad mieghek Dottore u maghkom ilkoll biex nixtielilkom l-Ghid t-Tajjeb

 • mich
  Posted at 00:55h, 29 March

  L-Ghid it-tajjeb lilek u l-familja kollha Franco u lil kullhadd 🙂

 • Blue titanium soldier
  Posted at 00:36h, 29 March

  @ Franco Debono
  L-Ghid it-tajjeb lilek u l-familja kollha

  • george vella
   Posted at 08:14h, 29 March

   L-Ghid it-tajjeb lilek u l-familja,nixtieqlek sucess fil positzjoni gdida tieghek.

   • Anzjan
    Posted at 09:30h, 29 March

    L-Ghid it-Tajjeb Franco – lilek u l-familja kollha.