Messaggi lil Dr Gonzi – email 12 ta’ Dicembru 2009

Messaggi lil Dr Gonzi – email 12 ta’ Dicembru 2009

president tar repubblika

Franco Debono <[email protected]>
12/12/2009

to Gonzi, Galea

prim,
 
ftit zmien ilu kont kellimtek dwar il-possibilta illi l kostituzzjoni tigi emendata fit-titolu li jirrigwarda l-president. kont issuggerejt, u anke ktibt artiklu dwar dan, illi l-metodu tal-hatra ta president kienet insufficjenti u tal-inqas il-kostituzzjoni kellha tesigi maggoranza assoluta, u mhux semplici rizoluzzjoni.
 
peress illi bqajt nahseb dwar dan i-suggett, u wara li rajt il-kostituzzjoni taljana, specjalment l-art 83, kif ukoll dik tedeska, madwar xahrejn ilu hsibt li nista nirfina fuq dik l-idea. u peress illi ilni dawn l-ahhar xahrejn nahseb dwarha, nhoss illi nista nghaddilek dan is-suggeriment.
 
1) il-hatra ta gorg abela elevat il-kuncett tal-istat malti;
 
2) huwa desiderabbli illi dan il-mod ta decizjoni, fejn ikun hemm qbil bejn iz-zewg nahat, jibqa jigi segwit fil-futur;
 
ghaldaqstant nipproponi illi:
 
president tar-repubblika ikun mahtur permezz ta zewg terzi tal-membri tal-kamra tad-deputati,
 
b’dan illi,
 
jekk ebda persuna ma tigi hekk mahtura, jittiehed vot iehor fi zmien gimgha, fejn ikun sufficjenti maggoranza assoluta tal-kamra tad-deputati (dan sabiex tigi evitata l-possibilita ta constitutional deadlock).
 
mekkanizmi simili ta votazzjoni huma operati kemm fl-italja kif ukoll fil-germanja. filwaqt illi l-kostituzzjoni timmira ghaz-zewg terzi, fl-istess hin jinholoq bilanc u kompromess permezz tat-tieni votazzjoni, li telimina l-possibilta ta constitutional deadlock, fejn l-ghola kariga tibqa vakanti ghal xi zmien. certament illi ma nistghux inkunu soddisfatti bir-rekwiziti prezenti tal-kostituzzjoni – simple resolution – tenut kont tal-importanza tal-kariga.
 
nselli ghalik
 
franco

7 Comments
 • Noel Cini
  Posted at 23:12h, 25 March

  Dr. Franco,

  Nixtieqek tispjegalna ezattament xi tfisser it-tieni repubblika. Ghax it-terminu ghadni ma fhimtux ezattament.

  Grazzi
  Noel Cini

 • THE PHOENIX
  Posted at 19:58h, 25 March

  GUDA ……GUDA….GUDA…..HEMM MITT PURCISSJONI TIGRI WARAJK HALLI LLIBSUK TA JUDA

  • Pitirross
   Posted at 08:14h, 26 March

   U gonzi jilbes ta erodi
   u beppe jilbes ta kajfa
   u simon jilbes ta pilatu
   u toni tal arloggi ta barabba
   u claudette ta cleopatra!!!!!!

 • pg
  Posted at 18:47h, 25 March

  jien nixxugerixxi li il president ta malta ma jkunx aktar membru politiku imma tkun persuna afdata kemm mil parlamentari inkella mil poplu. Bhekk Malta tkun vera ghal maltin u Lghawcin

 • BETTER FUTURE
  Posted at 11:53h, 25 March

  And let DCG get to grips with that one.

 • Alf ix-Xih
  Posted at 01:30h, 25 March

  Din il-proposta immissa saret qabel l-ahhar President li kellna qabel il-hatra ta L-Eccelenza Tieghu Dr Gorg Abela hatar lilhu in-nifsu President

  • I Stand to be Corrected
   Posted at 12:53h, 26 March

   il-president attwali hu Dr Gorg Abela… l-ahhar President li kellna kien Dr. Edward Fenech Adami… Nahseb ghal dan tal-ahhar qed tghid hux hekk?