Il-Kostituzzjoni hija taghna lkoll

Il-Kostituzzjoni hija taghna lkoll

Bhal-lingwa, il-bandiera u l-Innu Nazzjonali, il-Kostituzzjoni hija wahda mis-simboli l-aktar qawwija tal-ghaqda nazzjonali, ta dak li jsawwar l-identita u l-kultura taghna bhala nazzjon, bhala poplu wiehed maghqud, minkejja li b’hafna opinjonijiet differenti.

Nibda ninkwieta kieku ma kienx hekk – r-rikkezza ta’ socjeta hija l-varjeta tal-opinjonijiet u l-qawsalla ta’ ideat differenti li jsawruha, pero’ fuq kollox ghandha ssaltan l-ghaqda.

F’dan is-sens il-Kostituzzjoni hija TAGHNA LKOLL. Ilni snin nimbotta sabiex kull familja jkollha kopja tal-Kostituzzjoni ta’ Malta sabiex l-poplu taghna jkun aktar familjari ma’ din l-aktar Ligi importanti ta’ kull pajjiz, u sabiex nghozzu aktar dak li jghaqqadna, u sabiex nifhmu ahjar l-bzonn urgenti, li issa  se jkun qed jigi indirizzat, illi l-Kostituzjoni taghna tigi aggornata sabiex tirrifletti r-realtajiet u l-htigijiet tas-socjeta taghna illum.

Ninsew id-differenzi – infittxu dak li jghaqqadna – tajjeb li jkollna l-opinjonijiet differenti pero fuq kollox l-Kostituzzjoni hija TAGHNA LKOLL.

 

 

76 Comments
 • Repubblikan
  Posted at 00:21h, 26 March

  L-ewwel nett proset tal-hatra Dr Debono. Bhalma hrigt ghonqok u wrejt is-sinsla fl-imghoddi, meta haddiehor qaghad gallarija jaccetta kulma kien ghaddej, perswaz li se turi s-sinsla fir-rwol il-gdid li se tkun qed thaddem. Nitolbok tinsisti biex il-Ligi tal-Finanzjament tal-partiti, l-obligi ta’ imparzjalita fuq ix-xandir Nazzjonali, il-ligi tat-tnehhija tal-preskrizzjoni fuq il-politici u l-whistleblower’s act ikunu entrenched fil-Kostituzzjoni. Grazzi u ninsabu herqana nistennew tibda tikkonsulta mal-korpi kostitwiti u l-pubbliku in generali b’xi white paper rigward it-tibdil li ghandu jsehh fit-twettiq tal-Kostituzzjoni tat-Tieni Repubblika.

 • DonQuixot
  Posted at 20:50h, 24 March

  Ghaziz Franco,

  Waqt li nerga nifrahlek, dawk il EUR18,000 p.a. huma l-ahhar pagament jew l-ewwel? Jekk hu ta l-ewwel fakkarhom li ghad fadallhom bilanc ta EUR522,000 ohra. Mahdumin EUR18,000X29=EUR522,000. Ghidli jekk issib diffikulta.

  • Nofs miljun ewro lis-sahhara?
   Posted at 07:40h, 25 March

   Proset Dr Debono! Il- hlas lilek qed jaraw? Ghax ma jarawx in- nofs miljun ewro li taw min taht lir-ragel tas-sahhara u lil dak ir-romblu imdawwar bix-xaham li gie fid-dinja biex jghajjar, jiekol u ikakki?

 • Georgianne Baldacchino
  Posted at 15:39h, 24 March

  Il-politici Maltin hekk ghandhom ikunu – hawn Malta sfortunatament ghandna hafna parteggjanizmu – ibda mil-festa tar-rahal u spicca fit-tmexxija tal-pajjiz.

  Dak iz-zmien irid ikun fil-passat. Daqshekk inharsu lejn il-Malti bhala kulur ta festa jew ta’ partit politiku. Ahna kollha Maltin u rridu nahdmu id f’id biex Malta tkompli timxi il-quddiem. Kostituzzjoni reveduta u aggornata hija bzonn u hija dritt taghna lkoll – dritt ta’ kull wiehed u wahda minnha. Ghadda wkoll iz-zmien fejn il-knisja timponi dak li tahseb fuq l-istat. L-istat u l-knisja qatt ma jistaw jaqblu f’kollox u dan importanti li jkun car u bil-miktub sabiex niprotegu id-drittijiet ta anke min ma jhaddinx twemmin kattoliku u qieghed fil-minoranza. Bazi ta rispett reciproku bejn l-istat u l-knisja kattolika f’Malta minkejja li ma jaqblux f’kollox jista jaghmel hafna aktar gid sabiex inkomplu nixmu il quddiem.

  Kull politiku irid ihares u jiggieled ghad-drittijiet taghna lkoll. Il-vot m huwiex minqux fil-gebel imma huwa misluf u kull min jiggieled ghal pajjiz bis-serjeta biss jerga jsib ruhu hemm fuq.

  Franco, proset tal-kariga li verament kien jisthoqlok u tax-xoghol li taghmel u talli tibqa tinsisti fuq il-punti validissimi li dejjem issostni. Nawguralek u ninsab certa li ha taghmel hafna gid

  It-tajjeb jirbah dejjem!

 • BLACKWOLF
  Posted at 14:45h, 24 March

  Prosit Dr.Debono Nawguralek mill-qalb u prosit ukoll lill-Prim Ministru Joseph Muscat MALTA TAGHNA LKOLL!

 • Malta
  Posted at 13:23h, 24 March

  Awguri mill- Qalb Dr.Debono haqqek hekk u hafna aktar.

 • Michael Hudson
  Posted at 13:22h, 24 March

  Auguri minn qalbi. Jixraqlek. Irrilevanti min hu Issa? Perswaz li ha tahdem ghal gid taghna il Maltin.

 • In-Nuffata
  Posted at 13:19h, 24 March

  Prosit!

  Always keep at heart the poor, the homeless and those without a voice.

  And never forget the woes of the people over the great divide – the South ie from Marsa southwards.

  And they called you irrelevant and so they now have their answer.

 • Roderick Peresso
  Posted at 12:57h, 24 March

  Ghidli xi tridni nghid u nghidu. Ghal €24K naghmel kollox. Awguri mill-qalb

  • BETTER FUTURE
   Posted at 20:03h, 24 March

   Extremely pathetic comment Roderick! Typical GonziPNista! Measuring everyone by their own yardstick!

   Franco can do without the €24,000 annual retainer for his services. I am sure that considering the time he will invest in this position, he would have been able to make far more using that time in his profession. He will work and earn that retainer, after all he has a right to it like everyone else, for all the work that is involved.

   In fact, I am sure he accepted the remuneration not on the basis of a cost benefit analysis, but out of pride, a sense of duty and at being able to help his nation. Do you realise that this retainer is far less than what the GonziPN ministers appropriated for themselves in salary INCREASES alone. And that without taking into account the additional allowances and additional car.

 • Rupert Brooke
  Posted at 12:45h, 24 March

  After my 42 years here in Gozo, I am at last secure in the knowledge that Malta has a Government capable of serving all the peoples needs and aspirations. Your appointment is another example of the new administrations determination to provide a truly democratic and just legal system and an improved constitution.
  My family and I wish you the very best in your most important role.

 • Della Valle
  Posted at 12:17h, 24 March

  I would like to compliment Dr Debono for his new post which was obtained on his own merits, courage and personal risk and sacrifice . This appointment by our new PM is also a very encouraging one and confirms that all of those of good will ,will find their place in this new way of doing politics but this time with facts not empty words. Good luck and may god help you do a good job.
  Forza viola 🙂

 • Anzjan
  Posted at 12:11h, 24 March

  Awguri mill-qalb talli gejt maghzul biex taghti s-servizz tieghek lill-Malta. Nispera li din il-hatra ittaffi xi ftit mid-dizappunti kbar li kellek iggarrab f’dawn l-ahhar hames snin u nawguralek futur mill-isbah. Maz-zmien perswaz li anke l-aktar attivisti akkaniti tal-PN jindunaw x’talent kbir tilfu meta ma semghux minnek. Prosit Franco!

 • Alouette III
  Posted at 12:08h, 24 March

  Lil tan-Nofsinhar

  Jien minhiex se noqghod nghidlek
  biex tkellem sewwa n-nies , tas-south
  pero int qieghed tfakkarni
  li kull fil-ghodu nuza’ l-flawt

  Xejn ma johrog sew minn halqek
  ghall-paroli tigi l-ewwel
  kellna wiehed li hu bhalek
  xogholu kien li tahtu jbewwel

  Inti tajjeb biss biex taghmel
  qassatat w anke pudina
  ghandek tkun taf li minn flokok
  nippreferi sorm xadina !

 • xarolla
  Posted at 12:05h, 24 March

  Proset Franco

 • BETTER FUTURE
  Posted at 12:02h, 24 March

  Well spoken Franco. Words of wisdom indeed. I have already had occasion to remark that those particular St Aloysius scholastic years produced great vintage. Now there is even a Jesuit at the Vatican’s pinnacle. And guess what? His main message is so similar to Joseph’s and yours. Positive change for the BETTER FUTURE of us all.

  Awguroni mill gdid!

 • Terence Zammit
  Posted at 11:56h, 24 March

  nawguralek al kariga l gdida … keep it up

 • Back2PN
  Posted at 11:46h, 24 March

  Kieku jien minnek ma naccettax din il-kariga. Hemm fejn johrog il-kobor tieghek. Postok hu fit-tmexxija tal-partit nazzjonalista. Min bezaqha jrid jilghaqha issa. Dan zgur pjan diaboliku biex jaghmlek irrelevanti fi hdan il-PN. Il-PL tant kemm jibzghu minnek li qed jaghlqulek halqek b’din il-kariga. Jien cert li RCC vera jixtieqek taccetta, halli thallih bi kwietu!

  Fl-ahhar mill-ahhar int intelligenti bizzejjed biex taghmel l-ahjar ghazla.

  • Pitirross
   Posted at 15:41h, 24 March

   @backtopn……(Insomma aktar nahseb alwaysPn)….Le ma jaccettax? Dak li tixtiequ intom ghax bhalissa ghandkom gargarella kbira! Sodd Off U Tindahalx. Gonzi qatt ma ta kas dak kollu li kien jghidlu Franco. L ahjar ghazla ha jaghmel tibzax bhal ma ga ghamel fid 9 Ta Marzu!!

 • J.Muscat
  Posted at 11:32h, 24 March

  Awguri dott.

 • TINA TUNER
  Posted at 11:07h, 24 March

  WHEN CACHIA CARUANA ASKED JOHN DALLI TO RUBBISH JPO. AND WHAT HAPPEND THEN RICHARD ? PURCINELL BHAL GALEA CURMI U LI STAFF TIEGHU. FEJN HUMA IL-GONZI PN ?

 • TONY
  Posted at 10:58h, 24 March

  BONGU HBIEB U MHUX : JOSEPH MUSCAT IL-BIERAH TA’LESSON KBIRA LIL GONZI.. ISSA IL-POPLU TAGHNA QIEGHAD JARA KIF IL-LABOUR IMEXXI MINN JOSEPH MUSCAT SA JKUN GHALL KULHADD U MHUX GHALL ERBA MINN NIES. GONZI ISSA QIEGHAD IGIB RUHU TAJJEB TARD WISQ HABIB TIEGHI LIL- POPLU KISIRTU WAHDA TAJBA U LIL PARTIT . IMSOMA LI KISIRT LIL PARTIT NAHFILEK. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & WORK HARD.

 • WICC MALTI
  Posted at 10:57h, 24 March

  Prosit lill-Prim Ministru u lit-team tieghu u prosit lil Dr Franco Debono. Jalla din ir-rebbiegha ma tintemmx! [Mt:5:6] Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbgħin.[Mt:5:7] Henjin dawk li jħennu, għax huma jsibu ħniena.[Mt:5:8]Henjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla.[Mt:5:9] Henjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejjħu wlied Alla.[Mt:5:10] Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

 • Alex Spiteri
  Posted at 10:44h, 24 March

  you had the opportunity to become the anti-establishment politician. you had the chance to inspire a political revolution. you had almost thought us that politics goes beyond PL or PN…

  YOU JUST BLEW IT DR. DEBONO!

  you just become again a puppet, this time of MuscatPL and not of GonziPN, which once you remove the brands, slogans and marketing…you will find out that they are both these same!

  • Pitirross
   Posted at 15:21h, 24 March

   Qisek mahruq Alex Spiteri……qisu din il hatra qed taghtikom gewwa. Fire Engines Please!!!

 • shady lady
  Posted at 10:40h, 24 March

  Prosit Franco. Nawguralek mill-qalb 😉

 • Louis Borg Conti
  Posted at 10:31h, 24 March

  Filwaqt li nawguralek ghal karriga li inti gejt imsejjah biex twettaq ghal pajjiz. Nghidlek grazzi bil duqqiem ghal hidma tieghek ghalina ilkol din hija Relivanti hafna!!
  Sur Debono inti diga hallejt ismek f storja ta dan il Pajjiz Ghalkemm kien min prova ihamgek u jafgek iz zmien tak ragun ,il poplu malti la kien u qas ha ikun imbeccili u jemmen lil min jiprova ihammeg u ibezza lil dak li ikun ghal hidma tieghu jew taghha.

  Grazzi.

  …..”Is-saqsiex il pajjiz x jista jaghmel ghaliek …imma ara x tista taghmel inti ghal pajjizek”…….
  U dan propju li qed taghmel inti…

  Grazzi.

  • Grazzi Dr Debono
   Posted at 11:11h, 24 March

   Proset Dr Franco Debono talli kellek l-energija , l- kuragg u l-onesta ti taghmel lil Malta aktar Ewropeja, miftuha u demokratika. Il-klikka li ghadha ma tistax tifhem x’laghqata, ghalhekk ma tahmlekx ghax kxiftilhom xawwathom!

 • Franco Debono Vindicated
  Posted at 10:29h, 24 March

  Nahseb kienet tkun cucata li kieku l Prim ma jahtarx l Franco ghal din il-kariga. Awguri mill qalb Dr Debono.

  • X'sar minnu?
   Posted at 11:15h, 24 March

   Bil-haqq x’sar minnu dak li jimla l-blog tas-sahhara bil-hdura u ma jinhasel qatt…tant li l-istudent dejjem joqghodu tlett fillieri l- boghod minnu fl-universita? Jien smajt li hemm studenti li jiehdu shower qabel il-lecture u iehor wara: ta l-ewwel biex ipattu ghax hu jibza mill-ilma; tat-tieni biex innehhu ir-riha tal-body odours residwi tieghu li ikun ghad hemm fil- lecture room!

 • Ganni Borg
  Posted at 10:25h, 24 March

  @ Dr. Debono

  Xi hadd qallek ‘IRRILEVANTI’ haddiehor qed jikteb u jghajrek li ‘GHANDEK BZONN KURA PSIKJATIKA’.

  Issa huwa c-cans tieghek lill dawn in-nies talqilhom halqhom u turihom xi ssarraf.

  GO FOR IT Dr.Debono

 • PENSJONANT
  Posted at 10:18h, 24 March

  Prosit u awguri Dottore. Ghall-erwieh kemm dhaqt dalghodu wara li nvistajt ftit il-vomitorju tas-Sahhara. X’tirrevvja Dott 🙂 :). Tidher li nstamtet sew waqt li kienet qed tkewwes fil-kaldarun ibaqbaq u mimli velenu li ghandha. Aktar me titmashan aktar turi kemm il-hatriet li qed jaghmel dal-gvern fosthom dik li mghatat lilek qed ikunu effettivi u bis-sens. Dott, nerga nawguralek kull-risq ghax-xoghol li diehel ghalieh.

 • My Voice
  Posted at 10:15h, 24 March

  As the PN continues with its internal struggle trying to find a leader than can first unite the party then win back at least some votes, you Dr. Debono, the person they so carelessly and unashamedly threw out of the party and deemed as irrelevant, has now been vindicated and given this prestigious and well deserved appointment as Commissioner of Justice.
  Well done, from the bottom of my heart I along with thousands of others wish you every success.
  You may never get a formal apology , but they (the clique and their minions) will be given every opportunity to eat all the negative propaganda against you and wish they could turn the clock back.
  ‘One flew over the cookoo’s nest’ and did not let the dictatorship within write his story, ghax Maltta Taghna Lkoll!
  Meritocracy vs Oligarchy = Franco Debono

 • Demmi ahmar
  Posted at 10:11h, 24 March

  Prosit Franco kullhadd ferhan bik Labouristi u nazzjonalisti. barra xi ftit li jixtiequ deni biss.

 • george
  Posted at 10:11h, 24 March

  proset dr franco nifrahlek u najd proset ukoll lil dr muscat ghax nies bhalek ghana nibzaw ghalijom ,jalla tati lahjar li tista ghall dan il pajjiz ,illum min prova joqod idahaq bik ijad jixenaq ghalijk well done dr franco

 • Ganni Borg
  Posted at 09:54h, 24 March

  Awguri Kummissarju tal-Ligijiet. PROSIT

 • Michael Farrugia
  Posted at 09:44h, 24 March

  Whos’ irrevelant now ?? Prosit Franco. History has already judged you well. Continue your contribution with the zest and energy that you have. One wonders what you may accoplish !! Well Done so far 1!!

 • goldfish
  Posted at 09:40h, 24 March

  Proset Franco.
  He who laughs last, laughs best!

 • rose
  Posted at 09:34h, 24 March

  ”By far the best proof is experience.”Awguri Dott,jixraqlek u joqghodlok bil kbir dan l inkarigu il gdid,we are soooooo happy for you!

  • Vigilant
   Posted at 10:27h, 24 March

   haqqu tkaxkira ohra ghal gol Piazza ta Ħal Għaxaq 🙂

   • Vigilant
    Posted at 10:30h, 24 March

    Only this time round my recommendation is that it will be done with Girls. girl power 🙂

    • Vigilant
     Posted at 10:33h, 24 March

     Probably , Franco you are saying ” now look what this nasty one is concocting” 🙂

    • Fleur
     Posted at 11:59h, 24 March

     😉

     • Fleur
      Posted at 12:03h, 24 March

      Jien nigi kieku 😀

 • Katrina
  Posted at 09:13h, 24 March

  Some said he was irrelevant……others recognised he was a whole lot of substance. This is what I call meritocracy.
  From an ‘irrelevant peculiar pundit’ in the south of Malta……..haha some people are so utterly Naive!

  Well done Dr Debono!

  Katrina

 • DonQuixot
  Posted at 08:51h, 24 March

  Ghaziz Franco,

  Nifrahlek u nawguralek ghal l-ewwel hatra gdida tieghek kif imhabbra l-bierah.

  Issa insisti ghal ghal dawk id – disa w ghoxrin l-ohra li fadal ghax il ftehim kien ghal tletin.

  • Pitirross
   Posted at 15:30h, 24 March

   Don quixot….istja ma tghidx wahda sew. Ma tohrogx nitfa sugu minn go halqek. Aghmel pjacir lilek innifsek u lil kull min jikteb f’dan il-blog…… u tiktibx izjed. Pfffff Jaqq. Qisek DCG.

   • DonQuixot
    Posted at 20:53h, 24 March

    Pitiross. Ghadk haj? Dalwaqt itajruk. Attent!

 • Richard Borg
  Posted at 08:23h, 24 March

  Missu ma haqqekx ukoll!! 🙂 prosit.

 • trevor
  Posted at 08:17h, 24 March

  Bravo Franco u awguri sinciera.

 • Carlo
  Posted at 07:16h, 24 March

  Prosit Franco Tal- ghazla tajba li ghamel Joseph Muscat. Nawguralek.

  • DonQuixot
   Posted at 20:59h, 24 March

   Lil min qed tifrah? Id-dejn irid jithallas……….

   • Patriott Malti
    Posted at 22:10h, 24 March

    Inti bis-serjeta issa qed tarah id-dejn ma rajthomx il-konsulenzi li ha Dr Sapiano fl’arriva u il-WE dawk l eluf kollha jekk mhux miljuni hafna ohrajn flus ta xejn. Ta dan qed tara zejda. Ta bniedem li mill bidu wera id-determinazzjoni li jahdem. Ara vera bla sustanza ma tiflahiex hux, immatura siehbi isma minni ghax qed taqa ghac-cajt. Mhux finanzi fis-sod qalilna Gonzi tieghak issa qomt int. E mela hemm id-dejn u issa trid thallsu mela ma kienx fis-sod kif qallek il-kap tieghak ahjar issaqsih naqra ta ghax kieku jien niehu ghalija.

    • DonQuixot
     Posted at 14:08h, 25 March

     How naive. Ever heard of “for services rendered”?

 • ROBERT NORMAN
  Posted at 06:51h, 24 March

  Congratulatios dr. Debono for your appointment as commissioner of law. No one can fill this role better than you. Wish you best of luck.

 • Awguri
  Posted at 06:51h, 24 March

  Nifrah minn qalbi lil Franco talli il-Prim Ministru il-gdid taghna tah il-fiducja tieghu .

  Quddiem ghajnejh, Joseph ra BISS il-MERITOKRAZIJA ta FRANCO u qed jesegwixxi bil-fatti li tista ma taqbilx maghna imma tista tahdem maghna.

  DAN hu li jghaqqad lil poplu ….

  issa sta ghal Franco biex jghamel xoghlu bl-onesta u bil-herqa li ghandu….

  skond jien bniedem determinat li jkun RILEVANTI ghal pajjizna

  AWGURI FRANCO

 • matt
  Posted at 06:13h, 24 March

  X’tahseb fuq li r-religjon kattolika tkun dik ufficjali ta Malta? Nahseb ghadna nhallu l-poplu fil-liberta dwar dan.

 • xewka
  Posted at 04:38h, 24 March

  Sincerament nawguralek ghal hatra l-gdida li inghatajt.

  Jekk tippermettili nikteb xi haga li forsi ghanda x’taqsam mar-rwol il-gdid tieghek forsi le, ma nifhimx, imma nemmen li ghandha tigi indirizzata.

  Il-Gvern Malti qed jaghmel diskriminazzjoni kontra cittadini Maltin li jhallsu t-taxxa Malta izda jghixu barra minn Malta. Ghala nies li jghixu l-Ingilterra u ftit pajjizi ohra Ewropej ikollhom flight imhallsa biex jigu jivvutaw u ohrajn li jghixu go pajjizi fejn ma tmurx l-AirMalta le? Jew kulhadd ugwali jew xejn. Tridu tiddeciedu jekk min jghix barra ghandux dritt jivvota jew le. Jekk iva allura ipprovdu facilitajiet go kull ambaxxata biex nivvutaw. Mhux min jiflah ihallas jew ghandu flight imhallsa jigi u dawk li ma jaffordjawx jew ma jistghux jivvjaggaw ma jigux!
  Hassejtni imwegga li mijiet ta zaghzagh li ma jqattawx iktar minn 5 gimghat f’Malta fis-sena gew mill-Ingilterra biex jivvutaw u jien li jien Malti bhalhom, inqatta iktar hin Malta fis-sena u nhallas it-taxxa Malta, ma stajtx.

  Grazzi

 • Debbie
  Posted at 02:36h, 24 March

  Awguri Dr.Debono kuntenta hafna ghalik….u Prosit lill-Moviment Laburista u lill-Prim Ministru Joseph Muscat li qieghed iwettaq bil-provi dak li ilhu jtenni ghal-dawn l-ahhar xhur…..li m’hemmx kuluri u li tista ma taqbilx maghna imma tista tahdem maghna ghax MALTA TAGHNA LKOLL!

 • Joe Vella
  Posted at 01:24h, 24 March

  issa urijom icertifikati kolla mux talformiic biss

  • Ghaxqi 2
   Posted at 09:39h, 24 March

   Sur Vella nassumi li issa ic- certifikat ta franco l-iktar importanti se jkun il kapacita tieghu rigward il pozzizjoni offruta lillu mill PM. Xi haga li haddiehor ma gharafx japprezza ( il kapacita tieghu rigward ligi ) avvolja spicca ta hafna minn hajtu ghal ideal li kien jemmen fih…. illum kellu jigi konoxut min -nies li darba kien jemmen li kienu l-ghadu tieghu fit-twemmin politku …….imma il hajja taf tkun ironika kulltant…….Awguri Franco ninsab cert li dak ix- xoghol afdat lilek se twettqu b’attenzjoni u reqqa kbira.

  • Pitirross
   Posted at 15:32h, 24 March

   Joe vella …… franco ha promotion u gonzi baqa repeater!! 🙂

 • George
  Posted at 00:31h, 24 March

  U mbghad l-gharef Salamun mar jghid li ma ghandux min fejn jaghzel cabinet sura, ghax kellu debutati limitati. Hallina Gonz. Ried timbotta biss l-erba tal-qalba biex ara f”hiex gejt….partit miksur. L-ismijiet li qeghdin issemu, biex forsi tibda tirranga xi ftit mill-hsara li saret, qishon tilghajn in-numri tal-lottu….u Simon , Ann Fenech, Mario Demarco, Christ Said,…… u mbghad Beppe u l-bierah Claudette dal-ghodu Tonio Fenech u wara nofs in-nhar Francis Zammit Dimech. Issa l-partit ikollu jbghati tal-arroganza u supervja li mexxa biha, li bghata biss il-poplu. Ejja Franco, halli min dahaq bir-rizultat tal-form 2, ikun jaf x’ riedt itfisser meta orejtu lil-gurnalisti.

 • FROSTA
  Posted at 00:26h, 24 March

  Dott,ninsab kuntent izjed min qatt qabel u nifrahlek min qalbi ghar-responsabilita gdida tighek.Qatt ma kellhi xi dubju li JM jekk il-poplu jatiegh il-fiducja kien ser iwarrab u jeskludi nies ta valur bhalek li jistghu jikkontribwixxu bil-kbir ghall poplu malti.Taht qieghed nerga ingib ghall l-attenzjoni tighek dak li-kont ktibt fuq il-blog post tighek bit-titolu GRAZZI, u nahseb li kont korrett fi hsibijieti u il-kuxjenza tighei.

  Well Done u good luck,il-poplu ghad irrid jkun grad lejk.

  Frosta
  Jan 30, 2013 @ 23:28:14

  Dott.Franco nibda biex jien nghid grazzi lilek talli tajtni ic-cans nesprimi ruhi fuq il-blog tighek,izda jien konvint bhala bniedem floater fil politika,li jekk jinbidel il-gvern int xi hin ser issib ruhek involut fic-centru biex titwettaq il-bidla radikali li hemm bzonn go din il povra gzira.
  Tinsiex xqal JM, hija irrelevanti jekk intix ta l-istess kulur taghna jew le,l-importanti hu, li tkun lest li tahdem maghna ghall gid ta malta ghax hemm bzonn ta l-aqwa imhuh miz zewg nahat.
  Ma ghandi l-ebda dubju anzi kwazi ninsab cert li fiz zmien li gej int ser tkun wiehed mil protagonisti ewlenin fil modd ta kif ahna il-maltin ser naraw l-affarijjiet u id-drittijjiet fil hajja ta kulljum taghna jinbidlu ghall l-ahjar.
  Fl-opinjoni tighei hija decizjoni tajba li inti had izda kun lest biex tibda il-hidma propja tighek meta tigi imsejjah ghalijja fil-futur qarib,ghall gid tal-maltin u l-ghawdxin kollha.

  Nitolbok tiehu nota ta dan li-ktibtlek,meta jasal il waqt niltaqaw u iz-zmien jaghtina parir.

  Grazzi Dott.

 • TONY
  Posted at 00:04h, 24 March

  DR.FRANCO KEMM IL-PAPA HEMM ISSA ? WIEHED JEW TNEJN ? JIEN NAHSEB TNEJN.

 • Vigilant
  Posted at 23:50h, 23 March

  I am sure that it would be a JOY for you doing something Meaningful for your Nation! That’s being a true Nationalist, MALTA LEWEL HU QABEL KOLLOX (as against Loyalty to an Oligarchy)
  I like this Quote:
  “This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing Goverment, they can exercise their constitutional right of amending it or their revolutionary right to dismember or overthrow it.” Abraham Lincoln

 • TONY
  Posted at 23:49h, 23 March

  90% TAL-POPLU MA JAFX XEJN DWAR IL-KOSTITUZZJONI TA’ MALTA. GHAX NORMALMENT INHALLU F’IDEJN IL-POLITIKU . JIEN NAHSEB LI IL-POPLU IRID IKUN AGORNAT. KELMA IL-LUM KELMA GHADA U IL-POPLU MALTI JIBDA IKUN JAF X’HAGA. SAY HELLO TO YOUR FAMILY & SMILE.

  • Franco Debono
   Posted at 23:49h, 23 March

   🙂

   • Fleur
    Posted at 00:51h, 24 March

    xxx

    • TONY
     Posted at 01:11h, 24 March

     @ FLEUR: THANKS

     • Fleur
      Posted at 01:44h, 24 March

      😀

 • Johan Mizzi
  Posted at 23:42h, 23 March

  Issa l-arroganza ta l-irrilevanza spiccat ghax is-sewwa jerbah zgur!! Kemm jina kburi li vvutajt PL u l-gvern li bil vot tieghi flimkin ma ta hafna eluf ohra,tak dan l-inkarigu dott!!Jina cert li bil hilja tieghek,bi determinazzjoni li ghandek,bil hegga li ghandek,bi talenti li ghandek u bl-energija li ghandek,se tkun sucess fil posizzjoni li Joseph Muscat u tim tieghu tak.Awguri dott u ahna maltin ta rida tajba kburin bik

 • Patriott Malti
  Posted at 23:40h, 23 March

  Ben Detto Dott. Wasal iz-zmien li il-poplu malti jimmatura u diga wera li qieghad f’din it triq,dan jidher car mir-rizultat elettorali fejn wera li inghaqad ghal bidla fid-direzzjoni. Il-poplu jixtieq li jkollu say f’dak kollu li jigri fil-pajjiz sabiex efettivament ihossu parti minnu. Li tintbaghat kopja spjegata tal-kostituzzjoni ta’ Malta jkun l ewwel pass sabiex il-poplu jifhem id-drittijiet tieghu minaghjr ‘l ebda ekwivoku u jibda jiehu interess u jifhem kif jahdmu l istituzzjonijet tal-istat u l’obligi li il-gvern ghandu lejn kull cittadin malti.

 • Seriously now
  Posted at 23:28h, 23 March

  L OTTO SETTEMBRE hi gurnata Nazzjonali TAGHNA LKOLL.

  So, when you are fiddling around with the Constitution , DON’T THINK OF REMOVING THE ONLY NATIONAL DAY THAT UNITES US ALL .AS ONE PEOPLE FROM THE LIST OF NATIONAL DAYS.

  Pass the message to Dr Muscat please.

  Thjank you.

 • gina
  Posted at 23:28h, 23 March

  Awguri!! Jixraqlek.

 • Fullstop
  Posted at 23:28h, 23 March

  Raymond Bugeja se jtellaq ghal leader tal-PN?

  Heheehehe… Qal li mara tmexxi l-PN mhux l-ahjar ghazla ghall-PN….

  Tajba mela l-ewwel riedu l-Anne Fenech u issa dan Raymond qed jghidilhom li mara mhux l-ghazla t-tajba….