Abbozz ta’ Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti

Abbozz ta’ Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti

LINK – ABBOZZ TA’ LIGI DWAR FINANZJAMENT TAL-PARTITI
z

Kull min huwa interessat li jaqra l-Abbozz ta’ Ligi li li hejja l-Onorevoli Franco Debono rigward il-Finanzjament tal-Partiti , liema abbozz ta’ ligi huwa pprezenta quddiem il-Parlament Malti pemezz tal-Private Members Motion numru 288 tal-21 ta’ Jannar 2012, jista jaccessa l-imsemmi abbozz billi jmur fuq:

http://www.parlament.mt

Ikklikkja ‘Xoghol Parlamentari’
Ikklikkja ‘Mozzjonijiet’
Ikklikkja ‘Eleventh Legislature (2008 – ) ‘
Aghzel Motion No. 288

L-imsemmi abbozz ta’ ligi kelli x-xorti li nsib il-hin naqrah u niflih fil-kwiet. Nistqarr li huwa impressjonanti ghaliex gabni konxju dwar in-nuqqas serju ta’ legislazzjoni li ghandu pajjizna f’dan il-qasam. L-imsemmi abbozz jghinek tifhem ahjar il-korrelazzjoni li hemm bejn il-finanzjament tal-partiti u t-thaddim tad-demokrazija b’sahhitha li tkun verament riflessiva tal-vuci tal-elettorat. Il-kontroll fuq il-finanzjament tal-partiti huwa indispensabbli sabiex poplu jkollu garanzija li partit politiku li jigi fdat bit-tmexxija tal-pajjiz ma jisfax iddominat u kontrollat minn kontributuri u donaturi b’sahhithom u influwenti li jkun jinteressahom biss mill-avvanzi personali taghhom u mhux mill-gid komuni.

54 Comments
 • Pitirross
  Posted at 20:51h, 06 February

  Dr Simon baqagħlek xi biċċa prinjulata?
  Min mar il-Pavi llum seta’ jara lis-Sur Simon iqassam il-prinjulata. Xi ħleww.
  Wiċċ il-prinjulata għandu!!!!!

  • Cronyism minn tal-klikka
   Posted at 15:51h, 07 February

   Irrangajthom lil tal-grocer Simon…specjalment dawk li investew, xtraw bicca art ,bnew fethu Grocer ……kollox minn flushom…mhux bhal Zaren li ha l-art bic-cicri minghand GonziPN. Mela tghidtx kemm kienu jitkazaw meta l-Labour kien jaghti bicca art lil haddiema biex jibnu fuqha b’xejn! Socjalizmu kienu jghidu…issa ghallura taghti bicca art kbira b’xejn suppost ghal fabbrika bic-ciccri… biex jiftah supermarket dan x’jissejjah cronyism?

 • Ganni Borg
  Posted at 12:29h, 06 February

  L-anqas jafu x’qed jamlu, kollox bil-maqlub fuq malta right now:

  http://www.maltarightnow.com/

 • Stephen
  Posted at 10:01h, 06 February

  Good morning Franco. I heard you were on some late night TV show last night, doing your bit for the ‘Moviment’.

  Is there anywhere I can watch a repeat of it?

  • bikkej
   Posted at 10:47h, 06 February

   Stephen

   You love watching BULLSHIT ???? LOL

   • Stephen
    Posted at 11:05h, 06 February

    Well I read this blog .. 🙂

   • Ganni Borg
    Posted at 14:50h, 06 February

    u milli jidher xorta rajtu u ma tridx tisma u titallem.

 • Ganni Borg
  Posted at 09:01h, 06 February

  @ Dr. Franco Debono

  Kjarifika:
  Tista tghidilna jekk ikun hemm xoghol mhux komplut ( ligijiet proposti,etc) f’legislatura. Meta tibda legislatura gdida sa fejn naf jien dak ix-xoghol jaqa u jekk min ikun qed imexxi u jekk ikun irid hu li jkompli jahdem fuq ligijiet pendentti fil-legislatura ta qabel.

  Tista tghidilna fuq din.

  Rajtek il-bierah fuq One TV…prosit ta kif tispjega l-affarijiet. Kellhom bzonn tal PBS jifthu mohhom u jistednuk ukoll!

  • bikkej
   Posted at 09:46h, 06 February

   GANNI BORG

   JAF JISPJEGA ???? NAHSEB JAF JIFTAHAR TRID TAJD !!!!

 • bikkej
  Posted at 08:48h, 06 February

  KIF SPICCA HAWN GEW !!!!! FEJN DAWK IL GAGBINI SOCJALISTI LI TANT PAXXEJTHOM ?????

  • Red ruby
   Posted at 14:19h, 06 February

   Le ma spiccajniex serrah rasek. Still going strong!!!!!!!!!!!!
   Fadlilna xi nghidu u kif !!!!!!!!!!

 • xyz
  Posted at 00:29h, 06 February

  Il-Loki Nazzjonali illejla qazzez lil Malta kollha b’dak il program zbilancjat li ghamel .
  Hsibtni kont qed insegwi in NET , mhux ix-xandir nazzjonali.

 • Mike Rowfown
  Posted at 00:23h, 06 February

  Gonzi jobzoq fis-sema. Ma nafx kif ma jisthix wara li ddefenda lil Oh zdingat u spicca farrak partit

 • xyz
  Posted at 00:04h, 06 February

  Threads keep disappearing and reappearing and then disappearing again on your blog without an explanation/
  It is very tedious and extremely frustrating for your regular followers.

  • Franco Debono
   Posted at 00:07h, 06 February

   abc
   dont follow then. follow some other blog

   • xyz
    Posted at 00:27h, 06 February

    I was making a genuine comment Dr Debono. No need to get so stroppy.

    • tas-south
     Posted at 10:52h, 06 February

     Its normal! FD can attack everyone however will be uncomfortable when he is attacked

  • Gol-kexxun
   Posted at 08:42h, 06 February

   Gonzi ghandu l-wicc jitkellem fuq trasparenza meta halli fuq l-ixkaffa l-whistle blowers act gol-kexxun ghal 8 snin? Mela ma baqax irgulija?

 • cuc malti bil vot
  Posted at 23:59h, 05 February

  Dr Debono , qed nisimak titkellem fuq ONE bhalissa.
  Qed titkellem verament tajjeb.
  Vera rashom iebsa u ma jafux x’kienu qed jaghmlu tal GONZIPN meta tawk bis-sieq.

 • Pitirross
  Posted at 23:17h, 05 February

  Lou bondi…….qazzizt lil kulhadd. Ara vera loo ta. La jitla l labour tnehhih in-nejk li ghandek. Vera laghqi. Tvm = net 2.

  • tas-south
   Posted at 08:05h, 06 February

   mela mhux Malta Taghna Lkoll?

   • Red ruby
    Posted at 14:21h, 06 February

    Ehe mela Malta Taghna Lkoll bla mutetti u teatrini zejda.
    Thassarthom kif ghasru qalbhom Beppe u Lou ghal Dr Farrugia wara li ilhom snin jaqlghulu!!!!!!!!!!!

   • Pitirross
    Posted at 15:40h, 06 February

    Iva MALTA TAGĦNA LKOLL iktar milli taħseb int ….tas-south. Bħal ma għamlu Lou u Beppepppiiiiii. Mhux kullimkien tagħhom ilkoll…….NET, NET 2 (TVM), NET 3 (TVM2), Times of Malta u kollox…..mingħalihom. u issa anke l-kwartieri tal-labour iridu jagħmlu tagħhom….jindaħlu fis-sulari u fejn ilaqqa’ l-meetings joseph. Veru qegħdin in panic mode.

 • Peppi Azzopardi iz z**el
  Posted at 21:35h, 05 February

  Mistoqsija ta televoting din il gimgha fuq il programm xarabank

  Min hu l akbar Z**EL u MIX**I F Malta ?

  Jhekk PEPPI AZZOPARDI cempel 991234540
  Jhekk Lou LOki Bondi cempel 998877723

 • korrot sal ponta ta mniehrek
  Posted at 21:26h, 05 February

  apparti kemm redaw il kuntratturi taht il Pn ghal ghexieren ta snin min fuq dahrna ,anke sempliciment PEPPI U LOKI BONDI geddumhom fix xejr mal PN ,u il poplu jizborzjalhom il flus biex juzaw il programmi moqzieza taghhom ghodda halli jattakaw il PL u jgawdi il PN.

 • korrot sal ponta ta mniehrek
  Posted at 21:11h, 05 February

  Dr Gonzi ghax ma tohrog malajr malajr kemm il kuntratt tghajt ezempju lil zaren vassallo jew lil polidano ? int u ta qablek dr gonzi imsemmijin bhala leggenda ghal dan it tip ta hmieg ,allura ma tahsibx li qed taqa redikulu u ma qed tikonvinci lil hadd hlief il fidili ta madwarek jew dawk li qed jerdaw bi sahha tieghek?
  int tahseb li ix show li ghamilt fil meeting tal mosta ta kemm igieled il korruzzjoni xi hadd f sensih se jemmnek ? uzgurrrrrrr l aktar meta nircievu il kont tad dawl u niftakru fdawk il comissions !!!!! MUR STAHBA U ISTHI JHEKK TAF KIF
  grazzi dr debono ta l-oportunita.

 • DonQuixot
  Posted at 09:42h, 05 February

  Bongu ex onorevoli. Tista tispjega ghaliex certi blogs tieghek jisparixxu. Forsi tisthi min certi kummenti li tkun ghamilt inti stess bhal per ezempju “filthy Gonzi” u “Gonzi Hitler”.

  • Demmi ahmar
   Posted at 08:38h, 06 February

   It’s called freedom of speech

 • ex-friend-of-daphne
  Posted at 12:27h, 03 February

  This comment appeared on Daphne’s page, do you have a reply to this serious accusation?

  QUOTE:
  today on the article “Oil dealer wants pardon to turn on corruption ring” on the times, there is a very interesting name at the end of the article (on the printed version). The Lawyer defending the businessman who wants the pardon is….. Franco Debono!!!

  The funny part in all this is that Franco Debono up to a couple of days ago said that this pardon isn’t even worth the paper that it is printed on!

  Now Franco is advising his client to get this pardon!

  Please Franco make up your mind!

  • Franco Debono
   Posted at 12:43h, 03 February

   the point i had made was that protection should come directly from the law, in the form of a decent whistleblower act

 • john
  Posted at 11:32h, 03 February

  Issa ghadni kif rajt fuq TVAM lil Beppe Fenech Adami JIBKI ghal Anglu Farrugia. Beppe nahseb nesa kemm ghajrek fuq il-media jekk ma qalx ukoll li inti irrelevanti. Nixtieq inkun naf fejn kien Beppe meta shabu l-ohra, bhalek, JPO u Muljett gew imwarrba mill klikka GonziPN u anki ivvota kontra li intkhom it-tlieta ma tohorgux ghall-elezzjoni ma’GonziPN. Insejt li Beppe ikollu joqoghod ghar rieda tal-klikka ukoll, ghax waslet l-elezzjoni inkella iqacctulu rasu bhalkhom. Beppe, BIEX TISKONGURA TRID TKUN PUR.

  • Zoltan
   Posted at 11:28h, 04 February

   Il-biki ta’ Beppe sa l-elezzjoni jwassal, Ghax jekk Gonzi jiehu tkaxkira tajba, tieghu tkun l-id li tidderiegi c-corma nies li flok jigbruh, jfittxu jhejju tmiemu. Biex imbaghad Beppe jkun jista’ jfegg (b’kunjom missieru, s’intendi!) biex attaparsi jerga’ jghaqqad il-partit u jgiblu lura l-glorja ta’ zmien in-1987. Hekk ukoll (tiftakruhom dawk il-leaks minn gewwa?) kien se jigri fit-2008 imma Gonzi ssorprendihom meta tela’ bi zbrixx.

 • Demmi ahmar
  Posted at 11:25h, 03 February

  Franco xi gara mil blogs l ohra li kellek is sibt,veru li baqalek izjed x’tikxef imma qieghed toghod lura, li ghandek tghid ghidu issa toghqodx tibza ahna urajk.

 • Mario spiteri
  Posted at 10:57h, 03 February

  Il malta song for europe aktar misu jismu Peppi azzopardi song for europe ghax min TVM sa TVM 2 hlief niesu ma kienx hemm ! ma nafx fiex jonqsu jbill subaha aktar dan mit taxxi tghana .Hawn xi haddd ezempju jaf xinhu jigbor kull gimgha mil istazzjon ta l-istat ? xma jrewwahluhx lil gonzipn u il klikka .

 • Pitirross
  Posted at 10:08h, 03 February

  Issa jgħaddiha l-liġi tal-finanzjament tal-Partiti!! Ma tarax!!! Imbagħad Zaren ma jkunx jista’ jibqa’ jagħti €350,000 bil-moħbi lill-PN. Tal-mistħija. Dan jagħti l-eluf u l-Maltin bilkemm għandhom biex iħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma!!! Ħallina Zaren!!!!! Mhux ta’ b’xejn qed taħdem biex jerġa’ jitla’ gvern Nazz għax għandek żejża taħleb sew. Min jiekol minn għaxart iħluq u min lanqas għandu ħalq wieħed!!!!

 • Ganni Borg
  Posted at 09:07h, 03 February
 • Fmalta1
  Posted at 00:51h, 03 February

  Franco, isma minni u flok tmur l’italja Mur lisvizzera, hemm tezisti demokrazija ta Vera!! L’italja taf xhemm? Tliet kwArti tal pajjiz pulcinelli bhalek u bhal nofs malta! If u can’t beat them join Bahnan!

  • Zoltan
   Posted at 11:30h, 04 February

   Dan x’kien – mela mhux GonziPN il-missier tad-demokrazija?

 • sturdut
  Posted at 23:08h, 02 February

  nippreferu naraw il-blogg ta franco milli l-eurovision

  • Red Ruby
   Posted at 23:21h, 02 February

   Qed nisma l-eurovision fil-background (ha ma jahrabli xej:) ) imma ghajnejja fuq it-tablet, naqra!!
   il-eurovision aljenazzjoni u jghaddi, mentri issues importanti ppruvaw jitfghuhom taht it-tapit! It is unacceptable!!

   • sturdut
    Posted at 02:12h, 03 February

    xejn mhu se jaljena lil min irid is-sewwa

 • Marisa borg
  Posted at 22:35h, 02 February

  La mhux hiereg missek izzarma kollox u oqghod ibki id dar

  • sturdut
   Posted at 22:47h, 02 February

   alaqlu ja redikola

  • Red Ruby
   Posted at 22:59h, 02 February

   Marisa,
   Ma tantx ghandu ghalfejn jibki!
   Jibki min thammeg u min iccappas!
   Se jibku dawk tal-qalba, fhimtni hux!!

   • sturdut
    Posted at 23:06h, 02 February

    irridu li franco jibqa jitkellem. imqar itina garanzija li se jaghmillha. irriduk tidher fuq il-media. int tal-genn

  • Niccelebraw
   Posted at 00:47h, 03 February

   Il-biki inhalluh ghalik wara l-10 ta Marzu waqt li ahna nkunu qeghdin niccelebraw!

  • Anzjan
   Posted at 12:18h, 03 February

   Bahnana!

   • Konfuz 2
    Posted at 15:48h, 04 February

    Xi gmiel ta titli minn dawn li qed jippupaw sidirhom li Malta taghna lkoll!!! Bahnana, redikola!! Le le taghna lkoll se tkun Malta wara d-disa’ ta Marzu b’xi erba bhalkhom li tiktku hawn! Min jaf Joseph japprovax dan kollhu ghax “tista ma taqbilx maghna imma tahdem maghna”

    • Bluish going Redish
     Posted at 12:43h, 17 February

     konf

     Intom tghajru lil Franco irrelevanti mignun bikkey bahnan hu dan deputat min naha taghkom mela xi tighidu fuqi cittadin zghir hu bla sahha li kien jivvota bluish now going redisssh.

 • Imagine...
  Posted at 20:58h, 02 February

  Parlament mhux fl-interres tal-poplu in-generali…… Ma jaqblilhomx li jiregolaw lilhom infishom…. Ovja! Franco, hasra li ghalkemm provajt, ma sewa xejn……

 • sturdut
  Posted at 15:29h, 02 February

  bicca xoghol bhal dik u tigi imwarba…IMISSHOM JISTHU

 • Vigilant
  Posted at 10:17h, 02 February

  And STATESMANSHIP is about working honestly for you Nation. That’s what makes the likes of Franco a cut above the rest 🙂
  And, that’s the kind of politicians we need be they blue, red or green. To hell with colours!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 12:26h, 02 February

   Agreed! But it is clear that the present Nationalist Party main components (the top 2,000) have slid well into the dark side of the truth and diligence spheres. They are simply too arrogant, now that they are so flush with money, to care. All they are interested in is in keeping the law at bay, so they can enjoy the fruits (of whatever flavour) of their “work” in their interests.

 • Vigilant
  Posted at 10:09h, 02 February

  But lets be honest, with those laws Franco is being a ‘Spoil Spoils’ 😉
  In the current circumstances how appropriate this quote by Theodore Roosevelt(I replaced ‘supposed’ with GonziPN):
  “Behind the GonziPN government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people. To destroy this invisible government, to befoul the unholy alliance between corrupt business and corrupt politics is the first task of the STATESMANSHIP of today.”