Grazzi

Grazzi

Hadd, qabel l-ahhar elezzjoni ma kien ibassar li Louis Galea ma kienx se jitla minn ebda wiehed minn zewg distretti jew li Helen Damato u Tony Abela, it-tnejn membri tal-kabinett ma kienux se jigu eletti. Izda hekk gara. Dan ifisser li hadd mill-kandidati fl-elezzjoni generali, ikun ma liema partit ikun, u jkun jokkupa liema kariga li tkun,  ma jkollu xi garanzija li se jigi elett.

Biss nghid li l-Hames distrett illum huwa facli aktar minn hames snin ilu – m’ghadx hemm tliet membri tal-kabinett, Louis, Ninu, Helen. Kienet kwazi impossibli li nigi elett, minflok Helen Damato u Louis Galea, u qabel l-ahhar elezzjoni hadd ma kien jobsor li se jirnexxieli.

Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lill-familji tal-Hames distrett li tawni l-privilegg u l-unur li nirrapprezentahom fil-parlament. Qabel l-elezzjoni qeghedtom li se nkun il-vuci taghhom u hekk ghamilt. It-theddid, l-insulti u l-attakki ma waqqfunix milli nkun u nibqa fuq in-naha tal-poplu.

Wara l-fjask tal-Arriva f’Novembru 2011, f’sensiela ta fjaski ohra u skandli magguri tal-gvern, jien kont qed inhossni skomdu immens fil-Partit. Astjenejt fil-parlament u rrizenjajt mill-partit. Lanqas biss hohlom li nikkontesta ma partit f’dan l-istat dizastrus, b’Austin Gatt gej u sejjer id-Depot.

Skandlu wara iehor ta Austin Gatt u Gonzi mhux qatt ma talbu jerfa l-konsegqwenzi ta ghemilu, talli jiddefendih b’mod isteriku.

L-grajjiet tal-ahhar sena jafhom kulhadd, s-sejhiet tieghi ripetuti ghal-kostituzzjoni gdida, parlament suret in-nies, ligi dwar partiti politici u finanzjament tal-partiti, riformi kbar fil-gustizzja u fl-intern, sejhiet ghal meritokrazija, u biex is-sistema taghna li ddegenerat f’Oligarkija terga lura ghad-demokrazija shiha.

Kburi li mhux biss, mill-backbench, wassalt ghal-qasma bejn il-ministeri tal-gustizzja u l-intern, u wassalt ghall-introduzzjoni tad-dritt fundamentali tal-asistenza legali ghal persuni arrestati, izda talli kont il-katalist ghal rivoluzzjoni fil-hsieb li zgur se tibqa hajja u twassal biex l-poplu jinghata pajjizu lura.

F’hajti kelli tliet holmiet – li nahdem bhala avukat fil-kriminal, li jkollu l-privilegg li nirrapprezenta l-poplu fil-Parlament, u li naghmel perjodu nahdem f’pajjiz li tant inhobb, l-Italja, filwaqt li nzomm ukoll il-prattika li ghandi f’Malta u li bnejt b’tant sagrificcju.

Wara l-episodji ta Xarabank u TVHEMM, li kixfu b’mod komplet l-istat skandaluz tax-xandir pubbliku, eluf ta’ nies minn Malta kollha, li uhud minnhom kienu ilhom ihegguni biex nwaqqaf partit, aktar nsistew mieghi biex nwaqqaf dan l-partit. Ghandi dikjarazzjonijiet miktuba minn mijiet ta persuni anke professjonisti f’diversi oqsma li lesti jkunu membri kif appenza jitwaqqaf l-partit.

Qatt ma kien ghaddieli minn mohhi li nwaqqaf partit jew affarijiet minn dawn pero hassejt li kien fid-dover tieghi li nisma’ u hekk ghamilt. Minkejja li kont ghadni m’ghamiltx home visit wahda, sibt appogg sostanzjali mill-Hames distrett, id-distrett li ilni nikkontesta sa mill-eta ta 24 sena, fl-1998. Kull elezzjoni rduppjajt il-voti tieghi.

 Sa dalghodu stess persuni mill-Hames distrett baqghu icempluli biex jinsistu mieghi li9 ghandi nikkontesta sabiex nkun il-vuci taghhom. Nghid illi mijiet ta nies mill-Hames distrett hegguni biex nikkontesta u weghduni ghajnuna. Jien stess kellimt persuni ohrajn li wkoll urew appogg. Ovvjament kien hemm ukoll min kellu fehmiet differenti.

Dan kollu poggieni f’posizzjoni biex fl-ahhar jiem kelli decizjoni iebsa x’naghmel. Kulhadd jaf li dejjem hadt l-politika b’serjeta kbira, pero mill-banda l-ohra kont diga tfajt hsieba band’ohra fuq haga li ilni snin nixtieq naghmel.

Mal-Partit Nazzjonalist ma nixtieqx ikolli x’naqsam. Kburi li ddistakkajt ruhi minn din l-organizzazzjoni li sahansitra tilfet kull sembjanza ta’ partit politiku. Specjalment wara dan l-iskandlu tax-xiri taz-zejt. Ghal darb’ohra – Austin Gatt jizfen fin-nofs.

Filwaqt li t-tentazzjoni li nikkontesta hija kbira hafna ghax imbuttat minn mijiet ta persuni li genwinament jemmnu fir-riformi li jien proponejt, u fis-sejhiet tieghi sabiex n-naha t’isfel ta’ Malta tinghata l-attenzjoni xierqa,  filwaqt li nirringrazzjahom minn qalbi, jiddispjacini li aktarx se niddizappuntahom.

Illum kulhadd jafni kemm nirrifletti fit-tul qabel niehu decizjoni u kemm  niehu decizjonijiet b’serjeta.

Nixtieq illi dak li ppriedkajt dwaru fl-ahhar snin u li jinsab registrat fid-diskorsi tieghi u l-mozzjonijiet fil-Parlament jinzamm haj u jigi implimentat, sabiex Malta mhux biss tkun taghna lkoll izda wkoll pajjiz hafna ahjar milli hu illum, wara li Gonzi u l-klikka kaxkru lil dan il-pajjiz ‘l isfel lejn il-polarizzajjoni politika tas-snin sittin meta l-Arcisqof Gonzi kien qed jaghmel l-istess hsara lil Knisja bhal ma Lawrence Gonzi qed jaghmel lis-socjeta Maltija u lil klassi politika illum.

Araw x’qal huh stess dwaru, kif iddeskrivieh.

Gonzi jaf li fost il-kandidati tieghu hemm  min mhux biss mhuwiex ta kondotta xierqa izda diga gab ghajb u  disrispett lil Parlament. M’ghandu ghalfejn jaghmel ebda screening. Fatti cari li graw anke pubblikament u  taht ghajnejh. Dan qed ikompli jaghmel hsara kbira lil klassi politika.

 

 

157 Comments
 • franca
  Posted at 08:25h, 19 March

  mela adek malta. l itaja qed tistenniek.

 • B.Attard
  Posted at 16:56h, 19 February

  Franco gara x’gara int taf li jien l-ewwel wahda pubblikament nghid li bqajt nappoggjak sa l-ahhar.

  Thanks for your good work.

 • Ghaxaq 1974
  Posted at 15:20h, 19 February

  Muscat has a lot to answer on PL club ‘drug case’ – PM
  Labour leader Joseph Muscat had a lot to answer on the drug case related to a PL club and his defence of his deputy leader Toni Abela, Prime Minister Lawrence Gonzi told journalists this morning.
  Speaking at the end of a visit to the Higher Secondary School in Naxxar, Dr Gonzi said that now that it has been shown that Dr Muscat knew about the drug case, he should explain why this case was not reported to the police.
  The prime minister said that while Labour was trying to throw mud at the government on the oil commissions case, the PN has shown that it was serious and immediately reported such cases to the competent authorities for investigation.
  But it was now becoming apparent that labour did the contrary and tried to conceal information.
  He said that even Labour candidate Manuel Mallia had many explanations to make over his possible involvement in the oil commissions saga when he was legal counsel to the Farrugia brothers – owners of John’s Garage and the company involved in the commissions for oil procurement.
  Dr Gonzi said that he could not understand why Labour seemed to be so uncomfortable with the conditional presidential pardon given to one of the Farrugia brothers in order for the whole truth to emerge.
  During his tour of the school Dr Gonzi was given an enthusiastic welcome by a large group of students.

 • Fleur
  Posted at 23:04h, 15 February

  “F’hajti kelli tliet holmiet”
  Dr Franco mbilli t tielet holma ma ssehhx ma jkun gara xejn ta barra min hawn.
  Hawn min l anqas holma wahda ma sehhet u int irnexxielek tnejn min tlieta s issa.
  Il mazz f idejk issa inti taf.

 • Jason
  Posted at 14:06h, 10 February

  ixtieq inkun naf ghaliex Joseph Muscat qed jitlef il-hin fuq din taz-zejt?

  Joseph Muscat imissu jispjegalna kif se jhaddem dawk iz-zazghagh kollha li se jkollom bzonn ix-xoghol, ( ilfuq min 20,000) f`dawn il-hames snin li gejjien. Fil-programm elettorali mhemmx. Jekk jispjegalna u jinkonvinci lil poplu Malti u Ghawdxi li hu l-aqwa, xaghar iehor ikun Prim Ministru u flok joqod jitfa it-tajn, ikun bsahtu bizzejjed biex jara li tinstab hatja dik il-persuna li qed jaghti x`jifhem li ghanda x`taqsam mal kaz.

  Il=Bqija Joseph Muscat, dan kollu paroli fil-vojt bhal TAL PARTNERSHIP HIJA L-AQWA GHAZLA, biex umbaghad int JOsEPH mort titbassas l-ewwel wiehed ghal parlament Ewropew.

 • Duncan
  Posted at 11:58h, 10 February

  GRAZZI GONZI

  GRAZZI RICHARD CACHIA CARUANA UT-TEAAM KOLLU

  1128,000,000 EURO – GHAL POPLU MALTI KOLLU

  • Joanne
   Posted at 14:58h, 22 February

   Kemm ma taf xejn jahasra

  • mark vella
   Posted at 20:58h, 02 March

   naqbad nidhak meta nisma dan il kliem kemm ghandek minnom duncan dawn il miljuni

 • Malta l'ewwel
  Posted at 19:47h, 05 February

  @ Samuel C
  Dr. Franco, nawguralek ghall-gejjieni, jien ukoll.

 • Malta l'ewwel
  Posted at 19:40h, 05 February

  @ Joe,
  A good idea, it time to think Dr.Franco

 • Samuel C
  Posted at 01:50h, 01 February

  Prosit Franco, nawguralek ghall-gejjieni li tixtieqlek qalbek. grazzi tal-Vuci li tajt ghalina il-maltin !

 • maximus
  Posted at 22:47h, 31 January

  U lilek dragon il-Mulej tak id-dawl u xorta mhux ha tarah ghax il-kap tieghek qallek li int injorant u ma tifmhux. Missek tisthi taghmel kumment hekk.

 • Yeah Right!
  Posted at 22:12h, 31 January

  Thank You Franco.
  Good luck on your future en devours!

  Hope you’ll be back, someday!

 • qasba icaqcaq
  Posted at 14:35h, 31 January

  Dr. Debono waqt li dejjem segwejtek diskretament ghalkemm biex inkun onest mhux dejjem ghal kontenut ta dak li tghid, (li iktar kemm jghaddi iz-zmien iktar nindunaw kemm kien minnu) izda xi kulltant ghax ‘show’ li taghti u il kliem kemmxejn iebes izda fil maggoranza f’postu li uzajt. Apparti li naqbel mieghek fuq hafna punti bi pjacir nghidlek li paxxejtni narak u nisma djaologi min tieghek. Good luck ghal futur pero ftakar li hmar tajjeb jinbieh f’pajjizu.

 • Spiro the dragon
  Posted at 11:57h, 31 January

  Nixtieq nghamel nota fuq l bias ta certu ghaqdit maltin.

  Cempel persuna nieqes mid dawl u li qieghed f ghaqda tal ghomja fuq l programm newsdesk xi jumekn ilu. u qal dal kliem

  “grazzi lil partit nazzjonalista talli ghamel l programm ellettorali, ghax huwa l uniku wiehed li nsitaw naraw ghax tal PL ma nistawx narawh”

  mhux biex nirridikola, imma ma tantx tghamel sens.

 • Spiro the dragon
  Posted at 11:52h, 31 January

  ikolli nammetti li ghandi vojt u dispjacir kbir f qalbi. Franco sar l idolu ta hafna nies. fi ftit zmien dal personagg irnexxilu jhalli marka fuq hafna qlub u mhuh.

  pero nhallu barra l feelings rigward l kontestazjoni, u s sentimet ta gratitudni u x xewqa li narawh jeleggi ruhu. Xorta kif nidhol fil fond ta qalbi nahseb li ghamel ghazla ghaqlija. Perswas li kiku Franco ma kienx jigi elett, kienet tkun l uniku konsolazjoni tal PN. hekk se jkollom biss x jixtarru fuq t telfa ellettorali.

  Nistenewk bil herqa franco. Malta ghanda bzonnok. Perswas li dan z zmien tar riflessjoni se jghinek tissoda.

  tinsinix franco, ahna b mod genwin nsegwuk. tharisx lejn l partiti kif kienu meta kont zghir fih, hares lejhom issa. jekk tahseb li l PL ghad ikun l moviment li int ghandek tinaqad fih, totodx tghid kiku dhalt fih 16 l sena ilu, sittax l sena ilu kien kollox differenti.

  • sturdut
   Posted at 17:02h, 05 February

   a well said argument

 • Vigilant
  Posted at 11:40h, 31 January

  Dear Franco,
  The reforms you fought for have been taken on-board by Joseph Muscat(and there is noting wrong in that, it shows JM agrees with transparency and accountability). On the other hand Gonzi did not include any of the reforms you wanted, because they would conflict with the covens Golden-Handshakes and Commissions.

  A balanced Certificate from MaltaToday a truly independent newspaper:
  It is still early to judge Debono’s impact on Malta’s political structures, however he will certainly be missed if he chooses not to contest the 9 March election. Not only did Debono bring a breath of fresh air to a traditionally sluggish Parliament but he brought to the fore a number of stinging issues which lie at the centre of Malta’s institutional shortcomings. His greatest victory would come not at the polling booth but if his reforms and ideas dominate the country’s agenda for the years to come.

  Whilst thanking you for your work you have done so far for our country, I wish you the best for your future and hope that after a short break we see you actively involved not only in drafting the legislation but seeing that the Laws are actually entrenched and functioning.
  Thank You.
  And, Arrivederci, ghax inkella nahrawa 🙂

 • Malta hielsa minn GonziPN
  Posted at 10:04h, 31 January

  Grazzi Dr Debono u nawgurawlek li tkompli taghmel il-gid ghal Malta taghna lkoll. Ibqa’ maghna. Grazzi mill-gdid.

 • Good Luck
  Posted at 01:26h, 31 January

  Doc, take a sabbatical from local politics for a few years and get back in five years time, wiser, more mature and in better fighting form then ever before. Malta needs your sort.

 • geeze
  Posted at 00:36h, 31 January

  Hollywood missek tmur mhux litalja…ghax vera kummidjant daqshekk ghad irrid nara.

  • Cassa
   Posted at 19:19h, 31 January

   Donnok thobb tismaghhom il-kummiedjanti ghax gmielek tinteressa ruhek u tidhol fil blog tieghu.

   • geeze
    Posted at 23:24h, 01 February

    Ghax stennejt li johrog ghall elezzjoni!

 • Tina
  Posted at 23:39h, 30 January

  Whilst respecting and understanding your difficult decision, I wish you all the success that you deserve in achieving your objectives. For me you will remain the politician who really had the good of Malta at heart, who was hardworking, and who always aimed for the highest of standards in everything. For you, results weren’t optional but an essential requisite for ministers to retain their position. A true Aloysian. A big good luck and a big thank you Dr Debono

 • Carmelo
  Posted at 23:38h, 30 January

  Miktuba tajba hafna, Grazzi Franco Debono. Alavolja ma naqbilx personalment mal politika tieghek dejjem kont nghid li inti hallejt marka pozittiva f pajjizna, xi haga li iktar ghad japprezzaw fil futur.

 • Frosta
  Posted at 23:28h, 30 January

  Dott.Franco nibda biex jien nghid grazzi lilek talli tajtni ic-cans nesprimi ruhi fuq il-blog tighek,izda jien konvint bhala bniedem floater fil politika,li jekk jinbidel il-gvern int xi hin ser issib ruhek involut fic-centru biex titwettaq il-bidla radikali li hemm bzonn go din il povra gzira.
  Tinsiex xqal JM, hija irrelevanti jekk intix ta l-istess kulur taghna jew le,l-importanti hu, li tkun lest li tahdem maghna ghall gid ta malta ghax hemm bzonn ta l-aqwa imhuh miz zewg nahat.
  Ma ghandi l-ebda dubju anzi kwazi ninsab cert li fiz zmien li gej int ser tkun wiehed mil protagonisti ewlenin fil modd ta kif ahna il-maltin ser naraw l-affarijjiet u id-drittijjiet fil hajja ta kulljum taghna jinbidlu ghall l-ahjar.
  Fl-opinjoni tighei hija decizjoni tajba li inti had izda kun lest biex tibda il-hidma propja tighek meta tigi imsejjah ghalijja fil-futur qarib,ghall gid tal-maltin u l-ghawdxin kollha.

  Nitolbok tiehu nota ta dan li-ktibtlek,meta jasal il waqt niltaqaw u iz-zmien jaghtina parir.

  Grazzi Dott.

 • Ganna
  Posted at 23:20h, 30 January

  Franco you should have put your money where your mouth is and contested the coming elections as an independent! Paroli biss ghandek!

 • P.Zammit
  Posted at 22:20h, 30 January

  You disappointed me BIG time. On the 9th of March i was going to face one disappointment and one joy…. the joy being to see how your ex-constituents would have deserted you … now I am lumped with two disappointments. So long Mr.Irrelevant.

  • Red Ruby
   Posted at 22:30h, 30 January

   Stay at home on the 9th and pray the rosary, so you go through your disappointments quickly!

   • P.Zammit
    Posted at 00:53h, 31 January

    Not on your life Red Ruby…

  • sturdut
   Posted at 01:46h, 31 January

   kemm tiflah taqa fil-baxx sur P.Zammit

 • DNA Blu
  Posted at 21:32h, 30 January

  Ciao ciao amico , Issa prova hu cittadinanza taljana forsi jirnexielek tohrog ghal elezjoni tal parlament taljan u min jaf forsi tilhaqq flok berlusconi .

 • My Voice
  Posted at 20:52h, 30 January

  U issa Dott ahna z zghar li qatt ma kellna vuci, min ser ikun il vuci taghna issa? X’ser niggwadanjaw ahna billi inti tmur l Italja?
  Forsi fl approach tieghek m’itix pulit bhal dawk li qabel kont taghmilha maghhom, izda onest u ma titbandalx ma kul rih, zewg karatteristici nieqsa hafna min dawk li qabel kont taghmilha maghhom.
  Jekk mhux ser tohrog ghal politika inti taf, izda li titlaq lejn pajjiz iehor meta tant ghandna bzonn nies bhalek, le, int ghalina aktar min relevanti. Int MY VOICE out there

 • Madam Marie.
  Posted at 20:26h, 30 January

  Jien din it tieni darba li ktibt fuq il blog tieghek imma dejjem qrajt il blog u anke il kummenti tan nies li jiktbu, imma ma niflahx naqra certi kitbiet velinuzi li jinkitbu hawn kemm huma odjuzi taparsi insara ta l’isem ma xi dwejjaq iqabbduni certi nies velinuzi tal kummenti kif ma jisthux jiktbu fuq blog ta l’individwu..ISTHU MIN ALLA LI HALAQKOM…Il veru tal misthija tiktbu dak id diskors li jwegga il qlub.Ftakar Franco li bli ghamilt int sa tibqa imnizzel f’istorja ta pajjizna nerga nawguralek min qalbi int revelanti kont u revelanti tibqa.

 • M.Abela
  Posted at 20:09h, 30 January

  Ħasra li ħa nitilfu wieħed mill-aħjar politiċi li għandna. Grazzi u nispera li fil-futur għad nerġgħu narawk fil-parlament Malti.

 • Madam Marie.
  Posted at 20:00h, 30 January

  Franco int ghamilt decissjoni tajba hafna ghax in nies faccoli, int kellek punti validi tajbin hafna imma il Gonz ma riedx jaghti kas tieghek, iktar kien jisma u jaghti kas il klikka tal Qerq u tal Hazen. Arha lil dak l’Astinat li ghandu idejh imcappsin biz zejt u qed jigi investigat id-depot tal pulizija dak ok hux, imma int le ghax qal li int irrivelanti fejn nafu min hu irrivelanti. kull min jappoggia il korruzzjoni hu stess ikun korrott Min qalbi nawguralek l-isbah xewqat u dak kollhu li tixtieq qalbek.. Min dejjem kont nammirak.

 • Cynical intelligence
  Posted at 19:20h, 30 January

  Integrity and a clear conscience can make you sleep better at night. You tried, but it fell on deaf ears. Go forth and discover the Italian courts as much as intriguing, they can be a nightmare but fun for the lawyer that wants to work. They have improved their services and know that whether they like it or not they have to do changes. But do keep in mind there are Italian law graduates that are working as waiters in Malta.

 • Christopher
  Posted at 19:06h, 30 January

  Tinsiex tiehu ir report tal form 2 purcinell kollok…..forsi timmpressjonhom naqra ta…

  • Franco Debono
   Posted at 20:08h, 30 January

   jew niehu l-istatement t’austin gatt la jippublikah

   • Pitirross
    Posted at 20:28h, 30 January

    Franco, ħu l-gazzetta Maltatoday tal-Ħadd li għadda u ta’ qabel, ħa jkunu jafu x’għandna Malta. X’taħwid għandna! U ħadd mhu hu…..ħadd ma jaf xejn……kulħadd verġni u pur qabel it-twelid!!!!

   • Mr x
    Posted at 00:39h, 31 January

    Tkunx arroganti bhal Prim tijak u l partit li jmexxi mifni bil korruzjoni lampanti….Li bla misthija ta xejn ha jkompli jiprova sal ahhar jseksek u jaddi min fuq kull min ma jaqbilx mijaw bi truck.
    Hekk jridu l gid al dan l poplu. Nies bhalek l vera ma fadallomx zejt f wicchom. Ma dumux ma tihduwa risposta. L poplu tana tallem, u fi 9 ta Marzu ha jtikom twegiba kif inhu xieraq. Eluf ta nies li vutaw bhalek se jibqaw dar jew wiccom min quddiem se jbidlu fehmtom u huma certi min dak li se jamlu. Sa kunsilliera stess mil partit, ser jivotaw fuq naha l ohra tal karta. Duru dawra makom u tindunaw ezatt x qed jajdu nies 🙂

    Isthu jekk tafu kif

  • robert il kajju
   Posted at 09:18h, 31 January

   @christopher!!
   jien nahseb int il pulcinell ta!! jekk qieghed tghix f dinja missek tinduna li kull ma qal franco issa qieghed jinkixef u l kbir ghadu gej!!! christopher r u in panic mode as well??

  • qasba icaqcaq
   Posted at 14:29h, 31 January

   ghalkemm naqbel li il-bicca tar-rizultati setgha halliha barra Dr. Debono flahhar mil ahhar ma offenda lil hadd b’li ghamel u sucess fxi haga ghal min jiksibha mhux necessarjament tkun apprezata min min ma kellux sucess.

 • eileen
  Posted at 18:08h, 30 January

  hasra li malta se titlef ragel ta veru good luck

 • ta kafkaf
  Posted at 17:56h, 30 January

  Franco

  jiena minhiex mill-hames distrett, imma Grazzi nahseb lilek irrid nghid on account of the various strong stands you took in spite of internal party hatred towards you. In the aftermath of the next election may be you will consider forming a new part with PN roots.

 • CORRUPTION
  Posted at 17:55h, 30 January

  Dr Debono as i said before on this blog, you will go down in history that you had the guts to stop the clique from continue making people suffering and saved others from falling in poverty .
  At this moment many people do not realized what you did for them,they will only know if there is a change in government when we find out how big was the corruption and the piggeries that took place .

  thank you gentleman

 • Gamri
  Posted at 17:44h, 30 January

  Dejjem inkunu nafuhulek. Grazzi u r-risq dottore.

 • don camillu
  Posted at 17:44h, 30 January

  Imhatra li sat-8 p.m. jerga’ jibdielek

 • sarasota
  Posted at 17:29h, 30 January

  Int m’ghidtx li ddistanzjajt ruhek mill-PN? Ghax ghadek tnewwah?

 • Df
  Posted at 17:16h, 30 January

  ja muqran kollok, itlaq mil pajjiz jacoward.. good riddance to bad rubbish

  • spiro the dragon
   Posted at 01:05h, 31 January

   DF kulltant ninzel fil livell baxx bhalek. Muqran ghax bazwarlek l ommok u korna l missierek? Nies bhalek iniku l kultura.

  • sturdut
   Posted at 01:47h, 31 January

   tkellem sew u turix kemm int hmieg

  • ammiratur
   Posted at 09:33h, 31 January

   ikolli nghid coward int ghax ma turhiex ismek, ma tisthix tghidlu coward l-iktar persuna li ghandu bajd f’malta. cowards il-ministri li dejjem igorru kontra l-prim u qatt ma jiehdu azzjoni dawk huma il-cowards li nahseb ried isemmi int.

   grazzi ta kollox ranco, hasra li mhux se tibqa Malta imma kif qallek wiehed iktar qabel ghandna bzonnok, politiku tajjeb politiku bil-bajd u politiku ghan nies mhux ghal butek biss.

   grazzi hafna u il-vera ammirajtek

 • jasaqu
  Posted at 17:06h, 30 January

  Dott Debono jekk mhux se tkompli tahdem u mhux fuq hawn l izjed imma fuq it-tv ghax mhux kulhadd jak jikteb u jaqra u mhux kulhadd bl internett biex gonzipn ma jiehux il-gvern dak kollu li ghedt u nirrimarka li kont perfett f’kull kelma li ghedt ghax int RILEVANTI ma jkun sewa ghal xejn imbghad hemm dak li jkun qallek gonzi jkun vera ghax jkun rebah gvern gdid u ma jkun hemm hadd hlief il PL mill oppozizzjoni li ftit jkun jista jghamel biex iwaqqaf il klikka ta gonzi

 • Malteser
  Posted at 17:06h, 30 January

  ninsab pjuttost dizappuntat, imma wara kollox ghazla tieghek. ibqa semma lehnek, imqar sal-elezzjoni.
  Tibqa mfakkar bhala paladin tad demokrazija. Grazzi mill qalb

 • Raymond Seychell
  Posted at 17:05h, 30 January

  Dr Debono, I have always read your articles and followed you through this whole saga. I am not a PN follower but I am more than convinced that PN is the biggest loser and not you. You have the credentials of a real gentleman ,a very intelligent person and also have the love of your country at heart. I wish that one day you might change your opinion and like others join Dr Muscat who has great resemblences in what you preach and say. The way of doing politics in Malta must change for the benefit of its people.I wish you and your family the very best in life.

 • John Silver
  Posted at 17:04h, 30 January

  Good riddance.

 • Mike Rowfown
  Posted at 17:02h, 30 January

  Nawguralek u nixtieqlek il-gid. Grazzi ta’ kollox. Nahseb din decizjoni ghaqlija. Jien kont iddikjarajt li biex nerga’ nivvota pn irid ikun hemm int kandidat. Kont se nibqa’ d-dar u l- vot ninkwadrah. Izda le wara dawn l-iskandli taz-zejt u hadd mil-pn ma skuza ruhu mieghek se nivvota pl bit- tama li jiehdu tkaxkira li haqqhom forsi jindunaw u jibdew jibnu mill- gdid.

 • Anzjan
  Posted at 16:58h, 30 January

  Franco – grazzi mill-qalb ta’ kull ma ghamilt f’dawn l-ahhar xhur ghax bis-sahha tieghek Malta se tehles minn klikka ta’ nies arroganti u nkompetenti li gabu rovina f’hafna oqsma. Nifrahlek ukoll tad-decizjoni li hadt li ma tikkontestax ghalissa ghax kien ikun inutli bil-ligi kif inhi llum. Aghti ftit cans u dalwaqt issib lil min jigi jhabbatlek il-bieb biex tkompli bil-kontribut siewi tieghek. Jiena cert li l-quddiem il-PL jaccettak bil-qalb kollha bhala konsulent biex tghinu fit-tfassil tat-tibdil fil-ligijiet biex insahhu d-demokrazija f’dan il-pajjiz.

 • John buhagiar
  Posted at 16:56h, 30 January

  Hallelu Yah

 • Susan Fleri Soler
  Posted at 16:47h, 30 January

  Pity! 🙁 Bniedem iehor tajjeb li tirbhu art ohra :((( Ghalkemm xorta nawguralek kull success fid-decizzjonijiet tieghek. (with a heavy heart kif jghidu!! :((

 • Leslie Darmanin
  Posted at 16:45h, 30 January

  Just sod off.

 • Alex
  Posted at 16:43h, 30 January

  Cherioe!

 • BETTER FUTURE
  Posted at 16:32h, 30 January

  Franco the dice is in your hands.

  Franco, you must know by now that most Maltese respect your integrity, hard work and capabilities. I have told you many times, that I believe there is still plenty of room for you, and people of your calibre, in Maltese politics. Malta cannot afford or allow the good to die young, whilst the corrupt live to an old age. Not only is it unfair, but not in the human race’s interest. Let alone our little Malta interests!

  Franco, you must remember that my first advice to you was to wait till after the enormous defeat GonziPN will suffer at the next general elections, and then be around to help rejuvenate and cleanse the Nationalist party to its former status as a strong honest organisation. Even if you do not contest this time round, there is still this option.

  Franco, whatever you decide, one will always remember that it was Franco Debono who fought for what is right, correct and proper on behalf of the long suffering Maltese citizen. This was done in the spirit of those few great Maltese that over the last 300 years, with their courage, determination and love for Malta dedicated their efforts to the common good.

  Franco the dice is in your hands.

  • Francist
   Posted at 11:16h, 01 February

   Franco Debono will be back…….I will hold this belief close to my heart and make a wish with every shooting star that so it shall be.
   You are very Relevant.

 • Hurt Maltese
  Posted at 16:32h, 30 January

  In the way I see it, it’s the biggest mistake you can do. what you fought for can be kept alive only by keep on fighting. you’r throwing in the towel at the end of the fight and that’s not you. keep fighting that’s your way and that is you Franco Debono

 • Il-Verita Twegga
  Posted at 16:28h, 30 January

  Franco ohrog ghax il verta’ li tahseb li mintix hiereg qeda twegga!

 • NOEL AZZOPARDI
  Posted at 16:26h, 30 January

  DIZAPPUNTAT ………nerggha ma nivvutax………..2 good games in the UK will do me good………Man U vs Real ……….spurs vs Liverpool………….GRAZZI Dr. Franco Debono wish you LUCK and Thanks for standing up for me.

 • cow boy
  Posted at 16:25h, 30 January

  Int eroj ta malta ma bzajtx tesprimi ruhek nisperaw li ilquddiem nergu narawk fix- xena politika grazzi ta kollox

 • Xebbajtuna
  Posted at 16:24h, 30 January

  Good Riddance !

 • James Grech
  Posted at 16:21h, 30 January

  Grazzi lilek Franco. Irnexxielek tiftah ghajnejn dawk li riedu jaraw is sura li jinstab fija il partit nazzjonalista. Irnexxielek id dawwar it tmun u tindika id direzzjoni. Dawk l imbecilli hallew il pajjiz jigi f estremita fejn id demokrazija kienet medda, fejn il percesjoni tal korruzjoni kibret u fejn hadd, miz zghir sal kbir mhu kapaci jerfgha ir responsabilita. Responsabilta li il kbir jiehy gurament fuq, u jahlef li jibqa fidil mal kostituzzjoni u li jaqdi id dmir li jpoggi lil Malta l ewwel u qabel lilu innifsu, qabel kollox. Int hekk ghamilt, sa hansitra issagrifikajt is siggu parlamentari w il future politiku tieghek biex isemma is sewwa. Prosit u nawguralek sahha u successi kbar f dak kollu li tiddeciedi li taghamel.

 • European Values
  Posted at 16:19h, 30 January

  Oqghod paxxi lil Daphne habib

  • ammiratur
   Posted at 09:37h, 31 January

   haha lil dik hadd ma jpaxxiha lanqas ir-ragel taghha stess ghax tgarallu il-platti spiccat

  • Peppi iz zibel .
   Posted at 20:50h, 31 January

   sorry dik mhux daphne imma is sahhara ta imnihera u sorma KBIR …tixbah hafna lil vladimir luxuria (transvestit) ta lparlament taljan .Jew il bidwi tal bidnija

 • China Plates
  Posted at 16:13h, 30 January

  Franco nixtieq nghidlek grazzi minn qalbi talli ftaht ghajnejn il-Maltin u caplaqt il-moffa mil-parlament.

 • Daniel Borg
  Posted at 16:08h, 30 January

  Dear Franco,

  You revived a patriotic feeling in the Maltese youth with your actions and have shown our nation that when you sre doing things in good faith and with a clean conscience no one should ever be afraid to stand up for what he believes in. I wish you went the extra mile , yet I respect your decision and goodluck with your new venture.

 • Jefferson
  Posted at 16:02h, 30 January

  Hasra, Dr. Debono, bit-2ijiet biss kont titla zgur. Xbajt nisma nies li lesti jaghtuk it-2 bir-rispett, barra dawk li ovvjament jaghtuk il-1 li haqqek tassew. Il-poplu jibqa’ jaflek dak li ghamilt maghna.

 • Pitirross
  Posted at 15:59h, 30 January

  You really disappointed us Franco. Why?
  You should definitely be in Malta on the 10th March and be part of the celebrations. That’s because, if there will be a change and Malta is free from Gonzico, you should surely be part of it. All this would have been possible thanks to you and the brave decisions you took. You were the only one who stood up to the oligarchy. Think about it!!

 • DonQuixot
  Posted at 15:58h, 30 January

  Good riddance.

  You must have realised that a political suicide is not reversible.

  • sturdut
   Posted at 01:50h, 31 January

   int dak li kont tejdlu irrelevanti u xorta tidhol hawn taqra x’jikteb ux? ja bicca ta’ farizej. awguri franco

   • DonQuixot
    Posted at 13:27h, 31 January

    Iva, jien hu. Mhux talli huwa rrelevanti talli qieghed izid fl-irrelevanza jinbah fil bah.

    • sturdut
     Posted at 14:36h, 31 January

     heq…u int ghadek tidhol hawn. Mbasta tmaqdar. Thobb tisma it-timbih mela, ja bicca ta’ redikolu

  • ammiratur
   Posted at 09:39h, 31 January

   political suicide lol
   imma fl-irgulija qatt ma ghamel suwiccidju
   imma nafu li biex tkun politikant ma tridx tkun ragel
   habba certu nies cwies bhal donquixot

  • Spiro the dragon
   Posted at 11:20h, 31 January

   z zmien itina parir.

   stenna l 10 marzu ha tigi f sensik l ewwel. mbghad tkun taf jekk spiccatx ta gonzi and co jew ta franco

 • Tax Payer
  Posted at 15:57h, 30 January

  Naqbel perfettament ma Joe, l-ahjar ghazla ghalik bhalissa ijja li tohrog bhala kandidat ghal elezjoni tal-parlament europew. Hekk tkun qied tikkontesta fuq Malta kollha u l-poplu jkun jista jghati risposta lil min qal li inti irrelevanti. Nawgralek fl’ghazliet tieghek.

 • robert
  Posted at 15:56h, 30 January

  grazzi franco ta kull m ghamilt!!!
  issa nistennew u nittamaw li f l ahhar tasal il bidla li ghandna bzonn f dan il pajjiz!! jien xorta nemmen li int ghandek tkun parti minn dil il bidla bil vot tieghek!! u grazzi ta kollox!!

 • KM
  Posted at 15:53h, 30 January

  Ninsab diżappuntat ħafna li m’intix ħiereġ għall-elezzjoni. Għalkemm ma stajtx nivvutalek kont nemmen li int raġġ ta’ dawl li għandu bżonn dal-pajjiż. Però nifhem li wara kollox ħajtek hija tiegħek u ħadd m’għandu dritt jimponi fuqek. Anzi napprezza ħafna l-onestà tiegħek u l-mod ta’ kif ħabbart din id-deċiżjoni.
  Biss sat-8pm tal-lejla għandek iċ-ċans tibqa’ taħseb…aħsibha sew Franco!

 • Jien
  Posted at 15:53h, 30 January

  Grazzi Franco

 • Gramshi
  Posted at 15:51h, 30 January

  Saħħa Franco, u kif jgħidu it-Taljani, Arrivederci! Jiena ċert li inti għad terġa titħalla tikkontribwixxi fl-żvilupp tal- politika Maltija, inti tajt bidu għal-kunċett ġdid ta’ kif issir il-politika. Malta kompliet timmatura anke jekk inti forsi taħseb li kont f’ sitwazzjoni impossibbli. Grazzi u Nawguralek għal-pjanijiet futuri!

 • VIVA MALTA
  Posted at 15:47h, 30 January

  Grazzi ta kollox u ta kemm iggilidt ghal poplu malti .Bis sahha tieghek inkixfu hafna affarijiet hziena li il poplu qatt makien jobsor bihom .Int bniedem genwin u min ikun bhalek ibati fil hajja ,imma ghad jigi zmien li il poplu kollu jroddlok hajr uanke tal PN ghax tkun ghinthom biex inaddfu sewwa il partit taghhom .Ghad jisbhu granet ahjar ghalik u ghal poplu malti kollu .Grazzi ta kollox u ibqa kif inti ta principju u meta tara il hazin tkellem .

 • Konfuz 2
  Posted at 15:39h, 30 January

  Qbilt mieghek f’affarijiet u ma qbiltx f’ohrajn. Biss wara li rcivejt i l-mozzjoni tal-gustizzja d-dar hassejt li bis-serjeta kellek x’toffri lil dan il-pajjiz. Forsi ma kontx nerga ntik il-one kif ghamilt hames snin ilhu, imma ma nichadx li kont nikkonsidra li ninkludik fil-vot. Baggio, u insejjahlek hekk b’rispett,inhoss li l-proposta ta’ Joe aktar l-isfel vera taghmel sens. Thajjar ikkontesta mal-PL. Forsi mhux f’din l-elezzjoni ghax issa vicin wisq. Jien qatt ma chadt li jien nazzjonalist, imma aktar nazzjonalist ta’ Eddie u Louis u Ninu milli nazzjonalist ta’ Lawrence u Austin u RCC. Sal-lum ghadni fid-dubju x’se naghmel fid-9 ta’ Marzu. Inti le…tidher deciz. Awguri!

 • Felic
  Posted at 15:36h, 30 January

  Bye bye MR IRRELEVANT ….. u jekk jitla l- labour isir iktar irrelevanti. Jekk jitla l – PN forsi le ghax tibqa tniggez xi ftit every now and again u tghamel xi show minn dawk li taf tghamel. So J’Alla jitla l- labour halli nistriehu minnek darba ghal dejjem.

 • M.C
  Posted at 15:32h, 30 January

  Your Destiny is to become a leader.your words have touched many.Your courage is of a lion.Do not step back even if you may loose. Be a man to the end or you will be sorry one day,It might be your time.Move for glory until your last breath we will be behind what ever the result would be. It is far better to live like a lion for a day then to live like a jackal for a hundred years.Many count on you please contest this election for those how believe in you.

 • Rich Sissy
  Posted at 15:31h, 30 January

  Awguri fil-ħidma l-ġdida tiegħek ‘il barra minn xtutna.

  Ċert li l-karriera tiegħek fil-politka Maltija mhijiex mitmuma iżda biss on hold. Għad jiġi żmien fejn toħroġ il-verità kollha u tintlaqa’ lura bħall-iben il-ħali.

  Ħu ħsieb!

 • MT Pace
  Posted at 15:17h, 30 January

  Nibda biex nghid Grazzi lil Franco li hadem ghalina tal-5 distrett ghalkemm ma konniex naqblu rigward partit pero dejjem ammirajtu specjalment dan l-ahhar kien hu li sagrifika ix-xoghol kollu li kien bena. Nawguralek Franco u ninsab certa li decizzjoni li hadt ma hadtiex minghajr ma kkunsidrajt l-affarijiet sew, Kompli ahdem f’gieh is-sewwa u j’Alla f’legislazzjoni ohra nergaw narawk fost il-parlamentari f’isem partit li jisthoqqlok. Grazzi.

 • antidaphne
  Posted at 15:14h, 30 January

  X’dizappunt Franco. L-ewwelnett kont se taghmel dil-kampanja iktar interessanti. U t-tieni nett kont se tghin biex il_PN ikompli jaqla tkaxkira ikbar u fl-ahhar konna nehilsu darba ghal dejjem mil-hmieg li hakem il-PN.

  Grazzi talli ghamilt imma stajt ghamiltu qabel u kellek ic-cans li ma terhix l-affarijiet jiddegenraw fil-pajjiz.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 15:10h, 30 January

  Franco, minhabba li ghadek fil-hin, ghaliex ma tipprovax tikkontesta mal-labour?Mhux qed nghidlek hekk ironikament,imma minhabba li kont tkun politiku validu hafna ghal dan il-pajjiz, dnub li ser nitilfu talent bhalek.Franco nghidlek haga li kemm kandidati tal-PN kif ukoll tal-MLP fil-passat hafna minnhom hargu mal-partit li qablilhom u mhux fejn forsi kien it-twemmien taghhom verament.

 • Kevin
  Posted at 15:06h, 30 January

  Hija Hasra kbira Franco li wasalt ghal din id-decizzjoni.

  Malta is-sistema elettorali hija ta min jistmera wkoll il ghaliex lappogg kollu li ksibt mill-pajjiz kollu ma jistax jigi trasmess minhabba li int tista titla fil-5 distrett biss.

  Il-vot tieghi u ta familti ma konniex se nuzawh ghax xbajna bdin il politika tal-hbieb tal-hbieb. Int kont kkonvincejtna nivvutawlek ghax rajna ragg ta dawl fil-politika Maltija.

  Grazzi ta dak li ghamilt u grazzi tal-hidma tieghek fil-5 distrett u f’Malta kollha.

 • J. Zammit
  Posted at 15:06h, 30 January

  Prosit Franco ghal kontribut siewi li tajt lil pajjizna. Konvint li l-frott tal-hidma tieghek ghad irridu ingawduh ahna u uliedna fis-snin li gejjin. MA AHNA SER JINSEWK QATT ghad-dikorsi tieghek fil-Parlament, id-dibattiti tieghek fuq il-mezzi tax-xandir, u l-kitbiet tieghek fuq dan il-blog, ilkoll hergin mill-qalb imqanqla mill-geniwinita tieghek li tghin lil pajjizna. GRAZZI mill-qalb Habib. Minix dizappuntat bid-decizjoni tieghek tal-lum, anzi ninsab kuntent hafna ghalik li fl-ahhar hadt id-decizjoni finali li ser tghinek tibda’ pagna gdida f’hajtek. Successi ksibt u perswaz li bil-karattru karizmatiku tieghek ser tkompli tahsad fil-gejjieni. Kif ghidtlek f’diversi okkazjonijiet, galadarba issa hadt din id-decizjoni, ibqa’ emmen fiha u thares qatt lura b’dispjacir.

  Nawguralek paci, kuntentizza u mistrieh li sfortunatament tant kont ingustament imcahhad minnhom f’dawn is-snin li ghaddew. Habib, wrejtek li kont nappoggjak u ser nibqa’ nappoggjak f’kulma jkollok bzonn. Kien hemm drabi fejn irrabjajtni hafna ukoll bhalma taf int stess. Is-sagrificcji li ghamilt ghalik ghamilthom minn qalbi u ma ghandix lanqas dispjacir.

  L-id tal-hbberija tieghi tajtielek u ma jien ser nihodielek lura QATT. Grazzi mill-gdid habib! Fittixni u ssibni!

 • Joe Zammit
  Posted at 15:06h, 30 January

  Il-Hames distrett illum huwa aktar facli.. u int mhintix ha tohrog? Iddizzappuntajt lili u hafna ohra li kienu isegwuk.
  Illum wasalt biex naqbel li issa vera sirt irrelevanti!

 • Trusted you
  Posted at 15:04h, 30 January

  Ghaziz Franco.
  Jien illum qed niktiblek ghall lewwel darba f’dan il blog. Pero’ insegwik kuljum ghax nemmen li int gibtli il-fiducja lura li fadal ghal linqas persuna fil politika li tista iggib id differenza. Differenza li taghmel gieh lil dan il-poplu u lill pajjiz fil generazzjonijiet li gejjin. Biss jekk vera lif qed jajdu li inti mhux ser tikontesta fl elezzjoni li jmiss, dan allura kien kollu ghalxejn. It tama li jkun hemm it tielet partit fil parlament li jkollu lehen tas sewwa spicca ukoll. Ikonsidra sew u erga ahsiba qabel ma jkun tard wisq. Hafna u hafna Nies bhali li tajtna it tama li jkun hawn id demokrazija u politika bsahhita jkun sfacca kollox fix xejn u nergghu nigu kif qedin. grazzi u DEJJEM FTAKAR FIL MINORANZA.

 • Jonathan
  Posted at 15:02h, 30 January

  Grazzi. Is-sagrificcju tieghek ma jintesiex. Ghad jitnezzel fuq in-naha t-tajba fil-kotba tal-istorja.
  Urejt kif is-sewwa jigi qabel l-individwu.

 • sturdut
  Posted at 14:56h, 30 January

  le franco ohrog. franco jekk joghgbok

 • MT Caruana
  Posted at 14:53h, 30 January

  Jidispjacini li mintix ha tikkontesta, int kont l-uniku li kellek il-kuragg li tiehu stand, u li taqbez ghal poplu, ghax inti iben ta’ haddiem bhali u bhal hafna ohrajn. Hassejt il-wega tan nies u meta tkellimt, qlajt fuq rasek u kasbruk, imma at the end of the day din hija decizjoni tieghek biss.
  J’Alla id-decizjoni li inti hadt iservik ta gid, timbidilx Dott u ibqa ghallem lil Poplu, Nawguralek dak kollu li tixtieq qalbek ghal futur, dejjem irnexxejt u tirnexxi zgur fil-holma tieghek. Grazzi ta kull ma ghamilt ghal-Poplu Malti, li bi dmir ghandu jibqa grat lejk.

 • mich
  Posted at 14:50h, 30 January

  Ghaziz Franco, l-ewwel nixtieq niringrazjak ta dak kollu li ghamilt ghal poplu Malti, it-tieni ghandek zghir habib kompli bil karriera tighek bhala avukat u aqta xewqtek ahdem l-Italja ghad jerga jasal iz-zmien li tkun fil-politika issa ma liema partit tkun ma tamilx differenza. int ha tibqa fl-istorja u maz-zmien kullhadd itik ir-ragun.
  Good Luck Franco!!!

 • Margaret
  Posted at 14:39h, 30 January

  Jiddispjacini nisma li m’intix ser tikkuntesta. Nahseb li kieku tkun elett kont taghti kontribut tajjeb li kien jservi biex jkollna demokrazija b’sahhitha. Nawguralek mill-qalb.

 • Joseph Galea
  Posted at 14:36h, 30 January

  Grazzi ta’ dak kollu li ghamilt ghal din il-gzira. Malta tibqa tafghulek!

  Joe – PL

 • Tigiegu
  Posted at 14:35h, 30 January

  Iz Zikk, telliftna buzullotta Baggio…konnha nghaddu siegha zmien narawk tifrah ghax gibt 50 vot bhal ma ghamilt bir-report card tal form 2.

  Sewwa qal Austin Gatt – Franco Debono? – Kompletament Irrelevanti.

  • Pitirross
   Posted at 18:20h, 30 January

   u vera tiġieġu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • johann ferriggi
  Posted at 14:34h, 30 January

  jien taf li appoggjajtek mill-bidu grazzi ta kollox u kull ma ghamilt lejn il-poplu ,decizjoni iebsa veru u nhossni ftit iddizappuntat pero nixtieq nawguralek ghall-futur fil karriera tieghek u j’alla dak li tixtieq qalbek alla jaghtijulek,.imma j’alla wkoll nergghu narawk fix-xena politika lokali ghax deputat bhalek difficli se jkun biex naraw.l-istorja u z-zmien jaghtu ragun dak li inti b’tant sagrificcji thabatt ghalih.grazzi ta kollox u kull m’ghamilt ikollok bzonn xi haga taf fejn tikkuntattjani.

 • leon
  Posted at 14:33h, 30 January

  F’ gieh id Demokrazija nixtieq niehu l opportunita li nirringrazzja lil Dr Franco Debono ghax xoghol siewi li ghamel b rispett shieh lejn il Kostituzjoni. Nispera li Gvern gdid juza l energija ta’ Dr Debono biex l oqsma li huma tant ghal qalbu ikunu sucess ghall gid taghna lkoll u mhux ghall ftit tal qalba.

 • NINU IZ ZURRIEQI
  Posted at 14:31h, 30 January

  A VERY SAD DAY FOR MALTESE POLITICS…YOU ARE GOING TO BE MISSED.
  THE ONLY THING I CAN SAY IS THANK YOU FOR THE COURAGE. GOOD LUCK, HEALTH AND WEALTH…. P.S I KNOW U WILL BE BACK…………………..GRAZZI FRANCO

 • Red Ruby
  Posted at 14:28h, 30 January

  Mhux qed tinzilli li mhux ha tkun fuq il-lista ta’ kandidati!
  U nahseb bhali hawn hafna.
  Ibqa’ rrifletti dejjem jekk tista’. Nahseb ha nkunu hafna li se nibqghu nittamaw sat-8pm.
  Ghoqda gej l-istonku nimmagina l-ismorfia fuq wicc Gonzi u Agostino & Co meta saru jafu li mhux ha tikkontesta!

 • Belti sal ponta ta mniehri
  Posted at 14:27h, 30 January

  Dizzapunt totali Dott. Mela tlaqt nivvotta Pl.

 • Marku
  Posted at 14:26h, 30 January

  U llum ikkonfermajt li kien qal il-PM … sirt irrelevanti, hu gost l-Italja ssib xoghol

  • BETTER FUTURE
   Posted at 12:28h, 31 January

   Franco will be remembered as the good guy! Il-Lorry and Wistinu will be remembered as the shit guys.

 • Joe
  Posted at 14:26h, 30 January

  Hasra li mintix hiereg ghax nahseb li stajt biddilt hafna affarijiet anke jekk xi kultant stajt hadt decizjonijiet aktar f’ waqthom ghalkemm kieku kont minflokok ma nafx x’kont naghmel. Nista’ nimmagina biss, ghax ma kontx mieghek, minn xiex ghaddejt u garrabt f’ awn l-ahhar xhur. Ghalkemm miniex ta’ l-istess ideal politiku, nahseb li kellek ragun biex tbiegh specjalment fuq l-argument tal-finanzjarjament tal-partiti,

 • Cittadin
  Posted at 14:26h, 30 January

  Grazzi ghall darba ohra li kont il vuci taghna Franco. Xtaqtek tkun parti minn din il bidla li nixtiequ ghax nemmen li fadallek hafna x`tati lill pajjiz u poplu.

 • Charles 2
  Posted at 14:26h, 30 January

  L-ghazla ahharija hija tieghek u tkun xi tkun id-decizjoni tieghek, il-Maltin w Ghawdxin ta’ kull kulur u li huma ta’ rieda tajba ilkoll huma rikonoxxenti u grati lejk u lejn il-kuragg li wrejt biex ghidt Le lill-klikka; biex urejt l-irgulija u ma’ kontx Yes Man u zgurissmu kont takkwista xi Ministeru.
  Malta se titlef gawhra prezzjuza.
  Min se jehodlok postok issa?
  Min se juri l-istess kuragg?
  Min se jitkellem bhalek fil-Parlament?
  Min se jitkellem f’isimna fil-Parlament?
  Forsi xi hadd mohhu biss f’xi 500 ewro zieda fil-gimgha?
  Telfa kbira ghal Malta u Ghawdex.
  B’niket u rispett, insellimlek.

 • Sciortino
  Posted at 14:26h, 30 January

  Ilni nsegwi il-blogs tieghek qatt ma ktibt pero illum ma stajtx ma niktibx u nikteb dak li nhoss…HIJA HASSRA KBIRA LI POLITIKU BHALEK JINTILEF MAR-RIH u dan tort ta min irid akkost ta kollox dejjem jistana u jaffeg lilna . nemmen li b’din id-decizzjoni li inti hadd min jaf kemm huma ferhanin dawk li suppost kienu man-naha tieghek (nirreferi ghal gonzi u siehbu austin + ohrajn) nimmaginom jghidu fl-ahhar qata qalbu!!! irnexxielna nehilsu minnu!!! ghax dik biss kienet l-intenzzjoni taghhom. nirrispetta hafna id-decizzjoni tieghek pero inhoss li bhala rispett lejn dawk li dejjem emmnu fik specjalment tal-5 distrett kien ikun pass tajjeb li tikkontesta ghalik u ghalijom turijom li inti lest li tiggieled ghad drittijiet taghhom NO MATTER WHAT u naf fic-cert li hemm hafna li jemmnu fik mhux biss fil-5 distrett izda f’hafna aktar disretti u nista nimmagina kemm hawn min hu iddizapuntat bhalissa … ghalekk nghidlek li baqa sat-8pm ahsiba sew Franco imbilli kien hemm 4 min nies ippruvaw izebilhuk
  No Prob hemm hafna nies hemm barra jafu li qed tghid is-sewwa so oqod fuq l-opinjoni tan-nies hemm barra u dawk li suppost kienu madwarek urijom li minghajr l-ghajnuna taghhom inti xorta determinat halli s-sewwa jirbah dejjem…GRAZZI TALLI THOBB LIL MALTA.

 • giljaniz
  Posted at 14:25h, 30 January

  Issa vera irrelevanti….

 • Veritiera
  Posted at 14:22h, 30 January

  I hope in Italy you will manage to achieve the peace of mind which you did achieve in Malta. If you are looking for no corruption and progress however, you are moving to the wrong country.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 12:27h, 31 January

   Veritiera, I guess you are simply repeating the populist, generic perceived assessment of Italy?

   These “corrupt”, “backward” Italians still manage to build far better roads than us, maintain them and control their proper use. All you need do is use these roads, in order to conclude how utterly hopeless GonziPN has been in 15 years.

   This applies also to building and renovations, which you must admit the Romans maintain in excellent condition. Compare them to what GonziPN managed with Valletta’s blown-wide-open City Gate, pigeon-hole-roost Piano building, built as an edifice to incompetence, arrogance and now alleged potential corruption, bang in the middle of uncomplimentary historic buildings (seeing that Valletta is not Paris, where oddities would account for an extremely minute proportion of sightseeing projects), and a roofless, windy, noisy theatre.

   They must also be employing excellent methods with their waste disposal systems and sea quality. All you need do is compare their produce and catch with what meagre catches we Maltese manage with all this surrounding sea. Not to mention the poor produce obtained from our salt drenched soil.

   So forth and so on.

   • truth
    Posted at 13:17h, 31 January

    Go on dreaming Better Future. better seas quality?? better waste disposal systems?? When were you last in Italy, and where did you visit?? go on with your blinkered vision and let Joseph Muscat lead the way to your salvation then.

    • BETTER FUTURE
     Posted at 16:59h, 31 January

     Truth (what a misnomer of a nickname), you have no answers to my comments! That is just so typically GonziPNish. All you can do, and know how to do is fudge!

     For your info I was there, all over Sicily and their roads, for 2 weeks last summer.

 • zoltan
  Posted at 14:22h, 30 January

  Jiddispjacini li m’intix se tohrog pero’ inti taf l-affarijiet tieghek u d-decizjoni tieghek biss tista’ tkun. Nispera li tkompli taghti l-kontribut tieghek fix-xena politika u tal-gustizzja lokali.

 • To be deleted
  Posted at 14:20h, 30 January

  filwaqt li nirringrazzjahom minn qalbi, jiddispjacini li aktarx se niddizappuntahom.
  Tant ma nemmnekx illi kieku mhux tiddizappuntani, imma nitkisser u nicassa.
  Emmint wisq fik, wisq.
  Kieku ma nibqa nifhem xejn iktar.

 • Duncan Scerri
  Posted at 14:20h, 30 January

  Sadly, you have just proved Gonzi to be correct: You are irrelevant.

  Such a pity you do not have the balls to stand up and see this through.

  Nothing more to be said.

 • pawlu mizzi
  Posted at 14:18h, 30 January

  Henjin dawk li ma rawx u emmnu!

 • POLITIKA MUX LOBA FUTBOL
  Posted at 14:18h, 30 January

  Jien naqbel ma dr.debono hafna biex had ma jahseb hazin. Imma jekk dejem l elezjoni jirbaha labour u btkaxkira kbira bhal tal parlament ewropew, dr.debono ikun min ta l ewel li jkun kanditat al post ta kap tal-pn. Dan djm kif nahsiba jien.

 • il-Bully
  Posted at 14:17h, 30 January

  Dr. Franco Debono you are still alive and kicking you have the key to control either side, if elected, and then people will say: Thank you Dr. Debono you stood up to be counted when Malta called you.
  I respect your final decision but please remember us the little unknown voters, over the last five year we have been unknown, irrelevant, now we are being asked to elect those that abandoned uswith more promises. We the people of the south have been abandoned. I think Dr. Gonzi biggest mistake is running in the 7th District (I doubt if he know were most of this district is?).
  Let us fight for what is right, proper and just and remember that motto: ”The PN we know is dead, we want it back”.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:38h, 31 January

   Bully, I am sure Franco will be there when the right time arrives.

 • John Buhagiar
  Posted at 14:16h, 30 January

  Għal-erwieħ

 • John Bugeja
  Posted at 14:13h, 30 January

  Nahseb li kont bnidem validu hafna ghal dan il Parlament u naqbel mieghek fuq hafna punti specjalment fuq Austin Gatt. Pero l-attitudni tieghek ta ajjat u glied kienet ezagerata. Li kiku hdimt b’rasek u mhux b’qalbek ghadek hemm fil PN u kont iggib il PN il quddiem. Bil-mod kif qed titkellem qieghed nissporprendi ruhi kif ma hrigtx bhala kandidat mal PL. Izda, fuq kollox, ahjar minnek hadd ma jista jiggudika d-decisojnijiet tieghek. Nawguralek.

 • Ghaxqi
  Posted at 14:01h, 30 January

  Grazzi ta dak kollu li kellek il hila taghmel minghajr ma bzajt minn hadd, ghamilt dak li qatt hadd ma kellu il guts li jaghmel. Urejt bic car li kont vera il vuci tal- poplu kif wara kollox ghandu jkun. Hope that your third wish, will be granted.

  Good Luck Franco.

 • Zeppi
  Posted at 13:50h, 30 January

  Franco, ilni ftit ma nikteb fuq il blog tieghek pero kuljum insegwi u nithol. Jien ilni insegwik fil hajja politika tieghek u qatt daqs illum ma iddisapuntajtni. Tifimniex hazin jien bniedem li namira hafna l istill ta politika tieghek u nidisponta ruhi bhall meta ikkolok tifel tajjeb fl iskola u ma jkunx irrid ikompli.

  Nitolbok min qalbi li terga tikkunsidra id decizjoni tieghek u ftakar li ma hemm xejn x titlef.

 • Ganni Borg
  Posted at 13:49h, 30 January

  Kif qed tghid hekk Dr.Debono…..Dr.Gonzi ghadu kif qal li dawk li ser jikkontestaw l-elezzjoni f’isem il-PN gew ‘screened’ halli ma jkollux problemi bhall legislatura li ghaddiet.

  Allura kif qed tghid li hemm min mhux ta kondotta xierqa?

  • Zeppi
   Posted at 14:22h, 30 January

   Taf ghal min ijad jirefferi Ganni….. u hemm minnhom bhala etika mhux biss bhala kondotta kieku jien ma nhalijhomx jikontestaw.

  • Gecko
   Posted at 14:52h, 30 January

   Screened ma jfissirx ta’ kondotta tajba jew le. Screened iffisser jekk humiex yes men jew le. Franco kondotta tajba kellu imma ghax ma kienx yes man joqghod ghal kollox raw kif ghamlu biex haggruh. Qed tifhem…….

 • Kenneth Spiteri
  Posted at 13:45h, 30 January

  It is very simple because of ir-ras iebsa u lack of leadeship skills ta gonzi we are going to loose a great politician. good luck for the future my friend.

 • Alouette III
  Posted at 13:42h, 30 January

  Iddizappuntajtni

 • KAHLAN KONVINT
  Posted at 13:40h, 30 January

  Armejt kollox mar-rih Franco!!

  Kieku mxejt bil-pass it-tajjeb, kieku llum qieghed fil-lista tal-kanditati tal-PN u ssir ministru tal-gustizzja f’temp ta xahrejn!!

  • Eddy Privitera
   Posted at 13:54h, 30 January

   Ghaziz Franco, nifhem kemm kienet difficli d-dedcizzjoni li hadt. Pero naqbel mieghek li fic-cirkostanzi tal-lum, int hadt decizzjoni ghaqlija ghalkemm ghamilt dan b’ghafsa ta’ qalb !

   Nispera pero li tibqa f’pajjizna sal-jum tal-elezzjoni. U tuza dawn il-ftit gimghat li baqa ghal jum tad-destin, tiftah ghajnejn dawk li sa llum ghadhom b’ghajnejhom maghluqa minkejja li anki f’dawn l-ahhar jiem hargu fil-berah ahbarijiet li misshom fethulhom ghajnejhom berah !

   Ghalkemm qatt ma ltqajt miegehk, nispera li ghad niltaqghu fi zmienijet ahjar ghal-pajjizna u l-poplu taghna ! NAWGURALEK, SAHHA, GID, HENA U DAK KOLLU LI TIXTIEQ QALBEK !

   • blue titanium soldier
    Posted at 22:46h, 30 January

    eddy taf li int bhali xi darba trid tider quddiem alla? ara vera gagbin int u qighed tirringrazjah ghax heliskom min bicca nkwiet

  • Eddy Privitera
   Posted at 13:56h, 30 January

   Kahlan Konvint: Tippruvax tghaddi z-zmien b’Dr. Debono. Ghax ma tiftahx ghajnejk anki int , bhal ma ghamlu eluf ta’ nazzjonalisti genwini !

   • KAHLAN KONVINT
    Posted at 14:53h, 30 January

    Eddie…inqas ma titkellem int iktar ahjar!!!!

    Niftah ghajnejja? Int ftahtom fuq L-EU? Ghadek kontra? Jew trid toghgob lill Joseph Muscat halli tidher sabih mieghu? U fejn taf x’ghamlu l-eluf ta Nazzjonalisti genwini? Mela kellimthom wiehed wiehed?

    Isma minni u ieqaf dur mar-rih bhall-aqwa pinnur…ghax kulhadd drak issa!!!!!

    Franco, sib daqxejn il-posts passati ta meta int ktibt fuq “rikonciljazzjoni” u ara ftit il-bravu Eddie privitera x’kiteb…..ipokrezija assoluta!!!

   • John Buhagiar
    Posted at 16:02h, 30 January

    U inti mhux laburist mill-gheruq Sur Privitera. Niftakru lil min jigi minnek jikkontesta mal-labour. Mhux jaqbillek tghid. B’min trid tidhak?

  • Joe
   Posted at 14:09h, 30 January

   Franco, int titkellem l-istess lingwa li biha qed jitkellem Joseph Muscat, Inghaqad fil-Moviment Laburista, insa l-passat u tibqax tahseb b’qalbek biss. Ghaddewk minn esperjenza kerha. Postok fil-Partit Laburista, ohrog ghall-Ewropa u kullhadd isir jaf jekk intix irrilevanti.

   • Spiro the dragon
    Posted at 14:57h, 30 January

    Ghadu z zmien. l ewwel rrid jikontesta MEP u nies bhali li ma andomx xorti jivotawlu jkunu jistaw ituh l appogg. hemm ikun ta risposta ohra lil gonzipn

   • Anti-opportunists
    Posted at 15:17h, 30 January

    Franco now more irrelevant than ever

  • M portelli
   Posted at 15:13h, 30 January

   Just shut up kalhan…. will you and do us all a big favour

   • KAHLAN KONVINT
    Posted at 17:35h, 01 February

    I’m trembling with fear…..

  • Spiro the dragon
   Posted at 16:59h, 30 January

   l pn mitt mil l boghod milli jmexxu qedin, ridukulawh l partit dawk l 4 dilletanti

 • dru
  Posted at 13:38h, 30 January

  Hasra li bniedem bhalek ha jitlaq ix xena politika meta stajt taghti kontribut kbir lil pajjizna.

 • Alex
  Posted at 13:33h, 30 January

  whatever your decision is, you will still be around the political scene, even if that is something you don’t want to. you don’t represent just yourself, but an idea, a political revolution…a revolution who’s time has come!

  please call me should you decide to turn your ideas and reforms into a political action!

  Alex Spiteri (tal-mobile number bhal tieghek!)

 • Camilleri
  Posted at 13:29h, 30 January

  Ili bil-hegga naqra il-blog tieghek dawn l-ahhar xhur biex sa fl-ahhar jkolna deputat fil-hames distrett li ta vera jixtieq jghin b’mod prattiku lil hames distrett. Jiddispjacini naqra li mintix hiereg ghal-din l-elezjoni ghax nahseb li kien il-mument opportun biex forsi naraw bidla fil-politika li hi iddominata biss minn zewg partiti fil-parlament. L-opinjoni tieghi ghalik hija: “Ohrog u l-Italja tasal ftit snin ohra”. Nixtieqlek ir-risq ghal kwalunkwe decizjoni li taghzel.

 • Red Ruby
  Posted at 13:22h, 30 January

  Franco imbuttat minn eluf mhux mijiet meta tikkunsidra Malta kollha.
  Ghamel dak li thoss f’qalbek!!!!