Do not underestimate the power of forgiveness – Auguri

Do not underestimate the power of forgiveness – Auguri

 

A thought for Christmas – to err is human to forgive divine. (1)

Whilst unwrapping presents let’s unwrap also our hearts and let them radiate compassion.

In this time of the year let us make a sincere effort to forgive those who have wronged us and think compassionately about those whom we may have wronged. Let us seek unity and forget our diferences.

I wish a Happy Festive season to everyone, especially the President of the Republic, the Hon Prime Minister and the Hon Leader of the Opposition. May we also  be united in prayer with  our Spiritual Leaders,  Mons Archbishop and the Holy Church in these times of unity.

Happy Christmas to you all – ahna lkoll ahwa Maltin

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004862321242&fref=ts

[email protected]

999 888 77

 

 

(1)Alexander Pope

467 Comments
 • J. Mercieca
  Posted at 20:40h, 07 January

  Fill in this form if you want to back this initiative of supporting Dr Franco Debono to start a new political party and eventually contest the next election.

  http://goo.gl/ctI21

 • Spiro the dragon
  Posted at 21:19h, 02 January

  L ewwel haga s sena t tajba hbieb. Mit tnejn li jmiss se nbdew t taqtiegha ghal elezzjoni. Sincerament nibza li z 2 partiti joffru hafna duhhan bhal Ma iffrewilna fit tattika Tal billboards. Nispera li Ma nisimawx aktar b Ta 70s u l biza Tal vjolenza. Harsu madwarkom hbieb, Malta fus silenzju ghax hafna nies Ma jammetuwiex queghdin jiriskaw poverta. Jien bhal Ma dejjem stqarrejt miniex xi fan raw servizzi socjali, pero xoghol l gvern huwa li jhaddem t taxxi b mod ghaqli biex jghati futur lil dil gawrha li ghanda hafna x tofri.

  1- Min se jindirizza l issue tax zejt bid serjeta. Xbajna nisimghu xnieghat Tal passat ghala Ma jinstabx z zejt.

  2- immigrazzjoni illegali

  3 – abbuzi fis servizzi socjali

  4- li fid dwana, roadblocks etc Ma jkunx hemm VIP’s, Kulhadd l ustess fil pajjiz

  5- drogi

  6- zwieg bejn gays

  7- evazzjoni tat taxxi

  8- tenders nodfa

  9- ligi l istess ghal kulhadd

  Etc etc

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 22:25h, 01 January

  next monday we start hope i will be ok cause i been in bed from last year. i am sick hope is not election fever. i confess i am very tense but i had fun sharing comments with every blogger of this blog. i must say very nice pepole with diffrent ideas diffrent television sets & from diffrent country’s . i did understand everybody but not everybody did understand me. maybe one day we can meet for a get together after the 10th of march election. i would like to say goodbye to all. and by the way tony 104 send his regards. thanks dr.franco hope all your wishes come true & say hello to your family. i never saw a person good as you in politics. happy new year.

 • MSIDA ST.JOSEPH
  Posted at 19:34h, 01 January

  META NISMA LIL JOE MIFSUD TV. AM . DEJJEM JGHID U JIREPETTI L-ISTESS KLIEM HADD MA JIGBIDLU SPAKK. DEJJEM . JIEN NAHSEB LI ANKA IL-BAJD JIGBDULU HALLINA JOE.

 • MSIDA ST.JOSEPH
  Posted at 19:23h, 01 January

  BRING THEM ON

 • THE DOG FATHER
  Posted at 19:21h, 01 January

  is-sena it-tajba lil kull wiehed u wahda minnkom. il-pbs vera ghamlu bicca xoghol tajba . josehine cordina l-ahhar li dahlet gewwa il-pbs kien 300 sena ilu id-diferenza ha tara zgur. is-sur anton attard haqu kull f’tahir huwa persuna bravu f’xoghlu zgur mhux sa nalmghu jien. imma fuq trasparenza mhux sa jaghlem lili . ix-xandir manipulat wahda sewwa . bow bow

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 17:02h, 01 January

  b,b king said ”the thrill is gone he said that also in montreux 1993. i say to him on the 10th of march get your guitar the one that named for your wife and play that song at the fossos . i pay the jet for you to come over.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 16:25h, 01 January

  DAN L-AHHAR GRANET KONT QIEGHAD NOSERVA SEWWA SEWWA LIL ONOREVOLI DEMARKO U LIL DR.SIMON BUSUTILL . INPRESSJONI TIEGHI JEW ZBALJAT JIEN ? FEJN IKUNEM WIEHED MA IKUNEMX L-IEHOR. RAJTA ISIR FIL GBIR TA FONDI GEWWA ID-DAR CENTRALI F’ISEM DEMARKO MAR PERSUNA OHRA JIPREZENTA IL-FLUS U ANKE IL-LUM GARA L-ISTESS. X’TAHSBU ? IL-KLIKKA TA MINISTRI KOLLHA KIENU FLIEMKIEN ILUM. X’HINU JIGRI ? IL-PRIM MINISTRU JAF JEW MA JAFX LI ILUM L-EWWEL TA-SENA U MHUX 7 TA JANNAR ? IL-MISTOQSIJA OHT IL-ERF.

 • MSIDA ST.JOSEPH
  Posted at 15:45h, 01 January

  @ every dog has his day . taghmel kumenti helwin hafna imma kieku tuza metodu iehor tkun hafna iktar eficenti. ok mintiex teknieku imma il-hsieb hemm qieghad. nisperra ma tihux ghalik.

 • MSIDA ST.JOSEPH
  Posted at 14:17h, 01 January

  nawgura is-sena tajba lil kulhadd. minn dejjem qrajt dan il-blogg imma qatt ma nisielt kelma wahda . ilum jien lest nghid tieghi hekk ma jimpurtax dejjem. qrajt u ghamilt bilanc ta kif certu bloggers jiktbu nahseb il-passjoni ma tonqos certu drabi nista nifhem ukoll. jiena ha inkun onest jiena persuna teknika u qabel ma nizilt in-nodeplun hsiebta sewwa kont ha naghmel ismi u kuljomi imma ahjar le. ghall gid ta malta u ghawdex. hafna drabi il-blogger il-bicca il-kbira dejjem isemu isem malta imma isem ghawdex jigi minsi. awguri mill qalb.

 • Mike Rowfown
  Posted at 13:37h, 01 January

  Happy new year to everyone

 • NEMO
  Posted at 11:20h, 01 January

  Happy new year Franco.Gonzi will soon be history,but not you.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 11:05h, 01 January

  IS-SENA IT-TAJBA LIL KULHADD . NISPERA LI IL-POPLU MALTI DIN IS -SENA JIRCIEVI DAK KOLLU LI TIEXTIEQ QALBU. ILUM JEKK WIEHED JISTA NAHSBU FID- DAR TAL -PROVIDENZA. NIRINGRAZZJA LIL PRIM MINISTRU U IL-KAP TA L-OPPOSIZJONI GHAX DAWN QATT MA JINSEWNA. FUQ HEKK HAQOM PROSETT TA VERA.

 • il-lostra
  Posted at 09:51h, 01 January

  Ghadni kemm qrajt fil-gazzetta ta demarco, x’qalu l-imdejqin li ma jifilhux lil Joseph jitkellem maghna….

  Dawn huma nies mimlijin hdura ghax jafu li ser jiehdu tkaxkira nobis…

  saqsu lil dawk in-nazzjonalisti genwini li ukoll ma jifilhux ghal dawn l-iskandli, it-tberbiq, il-vendikazjonijiet ma nieshom stess u x-xibka tal- hazen…

  issa ser naraw l-afja tal-mewt taghhom mhux billi jitolbu mahfra imma billi bhas soltu jivvintaw il-gideb u l-jippruvaw ibellawna li xmun hu fit-tmun ghax wenzu froga fuq ohra ghamel….JISTHU JURUH IKTAR>>>>>>>>>>>

  taf x’naf zgur li l-COUNTDOWN TAGHHOM BEDA SEW ISSA>>>>>

 • John
  Posted at 07:30h, 01 January

  Nixtieqlek is-sena t-tajba u success f’dak kollu li tiddeciedi li taghmel.

  Biex inkun onest int Dr. Debono tfakkarni f nies kbar bhal Manuel Dimech u ohrajn
  li marru kontra l-kurrent ghall principji tajba. Dawn dejjem kienu rebbieha fl-ahhar.

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 02:07h, 01 January

  Happy new year 2013 to Dr Debono and family. Also to all those who comments on this blog.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 01:16h, 01 January

  HAPPY NEW YEAR DR, GONZI THANKS FOR ALL YOU DID FOR US THE MALTHESE PEPOLE WILL NEVER FORGET YOU. HOPE YOU REMAIN IN POWER FOR ANOTHER 50 YEARS THAN SIMON MUST TAKE OVER. FROM TOMORROW I WILL START MY WORK FOR THE GENERAL ELECTION . I WANT TO WORK HAND IN HAND P.B.O & R. C. C. I AM READY { CHI DORME NON PIGLIA PESCI } ARA MHUX VERA QIEGHAD NIBILAW F’SORMI B’GONZI . 1 TA JANNAR

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 23:23h, 31 December

  YESTERDAY HAS BEEN AND GONE TOMORROW WILL I FIND THE SUN OR WILL IT RAIN EVERYBODY ‘S IS HAVING FUN EXCEPT ME I ‘AM THE ONLY ONE I SAY GOODBYE TO DECEMBER 2012 I SAY HELLO TO MARCH 2013.

 • Jason Bartolo
  Posted at 20:17h, 31 December

  Franco ticcensurax il-verita

  Xaghrejn u nofs ohra kif nitfaw lil min ivvota kontra l-budget fl-iskip, nibdew ingawdu min dawn il-mizuri li gejna mcahdin minnhom min ghada , ghall-ewwel tlett xhur tas-sena 2013.

  • Zieda fic-Children Allowance min €350 to €450 u zieda fir-rata fic Children Allowance ghal €1,115.90 ghall-familji li jghixu bil-paga minima.
  • Elderly allowance ta` €300 ghal min ghandu 75 sena jew izjed.
  • Refund ta 15.25% fuq sports equipment mixtri mill-households ghall uzu personali.
  • Zieda ta stipendju supplimentari ghall-istudenti bi €300 ghal kull-sena skolastika.
  • U HAFNA OHRAJN.

  • Mike Rowfown
   Posted at 13:28h, 01 January

   …u hafna ohrajn. Pero milli jidher mhux daqshekk importanti li ma semmejthomx. Kull mhu se ngawdi if-children’s allowance ta mitt ewro. I nkun hallast it-tripplu biz-zieda tal-petrol.

   • Mike Rowfown
    Posted at 13:33h, 01 January

    U biex tkun taf jien PN ivvutajt imma qatt iktar sakemm ma jispiccax gonzi u l-klikka. Kif nista nafda f’nies li qed jippruvaw jghaddu lil nieshom stress bhala mgienen. U dawn ta’ gewgaws parti mil 35 ahseb u ara lili li jien ma jien xejn.

  • MELVIN
   Posted at 21:27h, 01 January

   Sur Bartolo
   Insejt aktar zidied
   Zieda 200% fil prezz tal-GASS
   Zieda fil-prezz tad-DAWL u l-ILMA
   Zieda mil-illum fil-BOLLA
   Zieda fil-prezz tal-HOBZ
   Zieda fil-prezz tal-PETROL
   Trid aktar dawn ihallashom kullhadd mhux ta 75 sena jew studenti biss

 • LIBERALI
  Posted at 20:16h, 31 December

  Franco l-ahhar sieghat tas-sena u nawgura sena mimlija risq u barka lil poplu Malti kollu. Gimgha ohra nibdew nisimghu hafna proposti. Jien nixtieq nappella lil mexxejja taz-zewg partit jistghux jilhqu kompromess mal-familjari taz-zewg vittmi tal-politika, jigifieri ta’ Karen Grech u Raymond Caruana, biex tinghata mahfra presidenzjali lil min jammetti li kien imqabbad jattwa d-delitti. Forsi wara 35sena ma nibqghux ingeddu r-rabja taghna lejn il-gustizzja li qatt ma twettqet. U min kien fragli li wettaq dawn iz-zewg sfregji forsi jsib paci qabel imur gha-dinja l-ohra. Wara kollox nafu li ta’ Karen kien qtil politiku u ta’ Raymond seta’ kien mottiv mhux pjanat, izda zgur mistmerr u kundannabbli. Il-poplu kull ma jrid ikun jaf min kien wara dawn id-delitti makabbri. B’hekk kemm il-familjari u kemm il-poplu ma jibqghux kull sena jgeddu l-memorji koroh li ghaddewna minnhom min kellu l-interess veru li jiehu l-poter f’idejh.

 • ZEJTUNI
  Posted at 19:59h, 31 December

  @ EVERY DOG HAS HIS DAY : YOU GOT THE BALLS TOO . HAPPY NEW YEAR TO ALL * & WHO IS GOING TO HAVE A DRINK OR TWO DONT DRIVE PLEASE WE CANT LOOSE ANY VOTES. ALL THE BEST

 • BETTER FUTURE
  Posted at 19:58h, 31 December

  Dear Franco, allow me to wish you, all your followers and admirers and all others of goodwill, the best that a better future has to offer.

  AWGURONI!!!

 • Jeffrey Micallef
  Posted at 19:28h, 31 December

  Xaghrejn u nofs ohra kif nitfaw lil min ivvota kontra l-budget fl-iskip, nibdew ingawdu min dawn il-mizuri li gejna mcahdin minnhom min ghada , ghall-ewwel tlett xhur tas-sena 2013.

  • Zieda fic-Children Allowance min €350 to €450 u zieda fir-rata fic Children Allowance ghal €1,115.90 ghall-familji li jghixu bil-paga minima.
  • Elderly allowance ta` €300 ghal min ghandu 75 sena jew izjed.
  • Refund ta 15.25% fuq sports equipment mixtri mill-households ghall uzu personali.
  • Zieda ta stipendju supplimentari ghall-istudenti bi €300 ghal kull-sena skolastika.
  • U HAFNA OHRAJN.

 • Vigilant
  Posted at 19:24h, 31 December

  For the GonziPN the Consumers’ Association must be Irrelevant as well for calling for introduction of party financing law.
  “The Consumers’ Association echoes Nationalist MP Franco Debono’s call for introduction of party financing law.”
  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/budget2013/Consumers-Association-calls-for-party-financing-law-20121231
  That is a very interesting piece.

  A Happy New Year to you Franco and all those who post comments here.

 • Jason Bartolo
  Posted at 18:45h, 31 December

  Min ghada kull min ivvota kontra l-budget se jcahdek min dawn l-beneficji ghall-anqas ghal l-ewwel tlett xhur tas-sena.

  • Zieda fic-Children Allowance min €350 to €450 u zieda fir-rata fic Children Allowance ghal €1,115.90 ghall-familji li jghixu bil-paga minima.
  • Elderly allowance ta` €300 ghal min ghandu 75 sena jew izjed.
  • Refund ta 15.25% fuq sports equipment mixtri mill-households ghall uzu personali.
  • Zieda ta stipendju supplimentari ghall-istudenti bi €300 ghal kull-sena skolastika.

  U HAFNA BENEFICJI OHRAJN

  • Malti tan-Norvegja.
   Posted at 12:02h, 01 January

   Ajma x’biza qed iggibli Mr Jason Bartolo! Mela hsibtna ghadna fil-medjuevu fejn tista tbezza u tirbah? Qieghed hawn ghal holidays u hawn riha ta bidla. J’Alla Malta zghira li qatt ma ninsa tkompli miexja l ‘quddiem b’poplu hawtiel u mohhu miftuh! Biddel u erga biddel Malta ghax inkella timoffa u titqammel! Good luck ghal Maltain kollha ghas-sena 2013 and beyond!

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 18:19h, 31 December

  Thank you Dr Debono for all the good work you have performed throughout the entire year 2012 both in parliament and outside parliament for the benefit of all maltese citizens.

 • Demmi ahmar
  Posted at 16:27h, 31 December

  Jiena li kieku ma kontx inti Franco kieku kont nghid li kelli sena mhux hazin, imma bli gara fil 10 ta Dicembru issa nghid kelli sena tajba hafna.Grazzi min qalbi u nixtieqlek kull. success mal partit tal Labour. Happy New Franco

 • In-Nuffata
  Posted at 15:29h, 31 December

  Is-sena t-tajba lil KULHADD

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 14:16h, 31 December

  KIEKU JIEN MA NAGHMILX KUMMENTI BIS -SENS . DR.FRANCO MA ITELAHOMX FUQ IL-BLOG U TRIDU TAQRAW BETWEEN THE LINES PLEASE . THANK GOD THAT I AM 2 INTELIGENT NOT 3 INTELIGENT GHAX KIEKU IKTAR MA TIFMUNIEX. I AM JOKING. OK ? NISPERRA LI ILLUM FIMYHU LIL FRANK PORTELLI FUQ TV.HEMM NISPERA GHAX KIEN BUYIST BIL-PULIT. SOTILI HAFNA.

 • religio et patria
  Posted at 14:05h, 31 December

  San Mikeil Arkanglu verament qed ikissira lil kilkka ta Gonzi PN. Hawn hafna nies qedin jitolbu it-talba tieghu biex nehilsu min din lishaba sewda li hakmet lil pajjiz.

 • Le Bermude
  Posted at 14:03h, 31 December

  Veru li tal klikka PN kienu ser ihamgu lil tal labour u lil Anglu fuq xi grajjiet li sehhew ilu? Simon Xmun ma ghandux xi jara? Simon inti konservattiv jew liberali? Ghidilna please

 • dru
  Posted at 13:45h, 31 December

  Norman Vella huwa bniedem vojt u minn ghalih irid iddahhak, ghax mhux kapaci jipprezenta programm. Kien qieghed sew il bierah liebes bil- kalzetti bojod qisek ha taghmel il precett.

 • Frosta
  Posted at 13:44h, 31 December

  Dom Mintoff had made an unsuccessful attempt to persuade British Prime Minister James Callaghan to attend the midnight Freedom Day ceremony on March 31, 1979, a recently declassified UK government document between the two men reveals.

  Araw naqra IT-TIMES Ta FILFLA u mentalita kolonjalista taghha, biex harget lejliet l-ewwel tas sena, forsi jirnexxila dbaxxi il-kapacita u il kobor ta Mintof bhala negozjatur.

  X-tipretendi IT-Times Ta Filfla li il gvern ingliz ser jigi jiccelebra ic -ceremonja ma Mintoff wara li gelhom ihalsu 21,000000 miljun LM, u keccihom il-barra ?? biex f-Malta jibda jkun hawn il gid ghall kullhadd u fl-istess hin id dinja kollha issir taf li ahna nezistu. sa dak iz zmien hadd fid dinja ma kien jaf li malta tezisti kien permezz ta Mintof meta waqqaf L-Air Malta (Ghasafar Tac Comb qallhom Eddy) u bdiet ittir ghall bliet differenti li Malta bdiet issir marufa ma kullhadd.

  Halluna Ta-Filfla tafu li il kolonjalizmu ilhu li spicca min Malta min 1979 ?? Veru li dan l’ahhar ghexna dittatura legali u il-pajjiz inhakem min oligarkijja,izda nemmen li il poplu malti huwa inteligenti bizzejjed biex jghazel il medicina li hemm bzonn u din il povra gzira terga tikseb id-dinjita li jixirqiela.

  Awguri u is-sena it tajba lill kullhadd.

 • jay kulina
  Posted at 12:27h, 31 December

  @ EVERY DOG HAS HIS DAY jien laburist u ma nisthix nghid li nhaddan twmmin socjalista, pero ma naqbel xejn mieghek li tawgura lil gonzipn sena hazina, bhala politika tieghu u l imgieba tieghu xejn ma naqbel imma mhux li tkun tixtieqlu deni zgur li le

  • EVERY DOG HAS HIS DAY
   Posted at 14:03h, 31 December

   @ JAY KULINA JIEN EX NAZZJONALIST U MHUX SOCJALISTA U LANQAS GONZI PN IMMA DAN L-AHHAR 8 SNIEN JIEN SIRT JOSEPHJAN. l-ex nazzjonalisti iridu jigudigawni . U NIEHU IL- KRITIKA TIEGHEK XORTA WAHDA . MITT EKONOMISTA MITT FEMHA. NAWGURA SENA HAZINA BHALA JOKE MHUX SENA TA MARD . IMSOMMA JAY KULINA EJJA HA NICELEBRAW MHUX IL-LUM FID-9 TA MARZU IL-LUM MA NISTAX GHAX IMWEGGA. HAPPY EASTER.

  • Salgister
   Posted at 19:21h, 31 December

   Naqbel mieghek hawn. M’ghandniex inkunu personali. Nahseb jien, kull politiku xi ftit jew wisq jipprova jaghmel xi haga ta’ gid ghal pajjizu.

  • EVERY DOG HAS HIS DAY
   Posted at 20:10h, 31 December

   @ JAY KULINA : li ghamlu lil poplu malti u lil dr.franco ma nistax nahfer jien. din it-tieni darba li qed nigilied ad – demokrazija. stajt miet fl-80’s nista immut 2013 ma jimpurtax id-dinja mhux sa tieqaf minn haba il-mewt tieghi . irid nerga nara demokrazija li tahdem. is-sena tajba socjalista.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 11:50h, 31 December

  NAWGURA IS-SENA TAJBA LIL DAWK TA RIEDA TAJBA. QIEGHAD NAGHMEL L-AWGURI TIEGHI KMIENI GHAX HEKK.

 • Malteser
  Posted at 11:28h, 31 December

  Is-Sena t-Tajba lill kulhadd.
  tal-Bidnija x’sar minnha?

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 10:19h, 31 December

  DR. ANGLU FARRUGIA X’SA TAGHMEL HIEREG JEW LE ? HEKK MA TOHROG IL-LABOUR IGIB IKTAR VOTI.

  • Demm Hamrani
   Posted at 12:15h, 31 December

   Ahna laburisti konna w ghadna kburin b,Dr.A.Farrugia ghaliex ragel ta-ntegrita,onest, sincier u ragel fuq l-irgiel

   • EVERY DOG HAS HIS DAY
    Posted at 14:09h, 31 December

    @ DEMM HAMRANI JIEN NAF LI ANGLU RAGEL SEWWA U GETILMAN. U LI IRREZEJNA GHAMLITU RAGEL IKTAR. IMMA JIEN NAHSEB HEKK U MALTA TAHSIBA BHALI. OK MINIEX QIEGHAQ NITKELLEM GHALL POPLU IMMA WAIT AND SEE. I KNOW THE POLLS HOW THEY GO. HAPPY EASTER.

  • Selhurst
   Posted at 14:23h, 31 December

   Forza Jason Micallef il-King

  • David
   Posted at 17:35h, 31 December

   Erhulu lil Anglu. Se toqodu twaqqawh ghan-nejk wkoll. Hekk irid il-King Jason.

  • Rita Ellul
   Posted at 19:32h, 31 December

   Every dog has his day. – U int tgemgem u tmaqdar biss, nahseb il-kelb ghandu dinjita aktar minnhekk.

   Nispera li fhimtni – Naqra difficli

   • EVERY DOG HAS HIS DAY
    Posted at 11:45h, 01 January

    @ HELLO RITA IS-SENA TAJBA. VERA GHANDEK RAGUN. HAGA BISS IMMA IDEJAQNI JIEN META NIPONTA SUBAJA LEJN IS-SEMA U IL-PERSUNA THARES LEJN SUBAJA. IL-POPLU IMATURA HAFNA IMMA META JIBDEW JOHORGU JIVOTAW BEJN 70 U 80 % IL- POPLU IKUN IMATURA 100 %. AHSEB FID-DAR TAL-PROVIDENZA ILUM MHUX FUQ ID-DINJITA TIEGHI.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 10:16h, 31 December

  IL-LEJLA NEW YEARS EVE IL-BELT VALLETTA DHUL BXEJN. ARA KIF GIBTU IL-POPLU MALTI.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 10:11h, 31 December

  PIERRE PORTELI U JOE PALESTINA VERA MA JISTHUX MINN ALLA LI-HALAQOM. HEKK HALAQOM ALLA. TINHARQU L-INFERN TRIDU. IS-SENA TAJBA.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 08:47h, 31 December

  NAWGURA IS-SENA IL-HAZINA LIL GONZI PN U LA TMUTU IRID NOBZILKOM F-WICCKOM .

  • Kelb tal-but.
   Posted at 19:07h, 31 December

   @Every dog has its day. Jien floater u se nivvota PL ghall-ewwel darba. Nies bhalek jaghmlu hasara lil PL u lil ispeci umana.

   • EVERY DOG HAS HIS DAY
    Posted at 12:29h, 01 January

    @ KELB TAL-BUT – IS-SENA TAJBA. JEKK HAWN PERSUNA F’MALTA LI IRID JARA LIL JOSEPH MUSCAT PRIM MINISTRU TA MALTA HUWA JIEN. NASSIGURAK . GRAZZI TAL-FIDUCJA TIEGHEK LEJN JOSEPH MUSCAT. WE MUST MAKE A GET TOGHETER WHO WRITES ON THIS BLOG SO WE CAN KNOW EACH OTHER BETTER THAN EVER.

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 01:13h, 31 December

  Dr Debono, la rnexxilek tasal sa hawn wara sena ta’ tahbit, jonqsok l-ahhar haga onorabli ghall-gid ta’ dal-pajjiz, li twaqqaf partit gdid.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 00:53h, 31 December

  HELLO : How are we today ? This is the end of this year i am feeling sick and i am going to stay home. from today i will not talk about politics any more. i am a strange person when we dont must talk i talk and when we must talk i dont. .NOW i must work work & work to see joseph muscat prime minister cause i belive in him this is it . i wish a happy new year to you franco and your family to all who writes on this blog, and to all the malthese pepole. tony 104

  • Albert Pace
   Posted at 19:17h, 31 December

   Min ghex bit-tama fit 2012 se jmut bil-piena fit 2013. Happy New year

 • Mike Rowfone
  Posted at 20:10h, 30 December

  Qed nisma lil Norman Vella fuq TVHEMM. Kemm hu bniedem VOJT. Diga ura kemm hu vojt waqt xarabank nhar il-gimgha meta ghal xejn bxejn beda jidhaq u Peppi staqsieh ghalfejn qed jidhaq qallu li mil-akkwarju tal-istudjo tieghu illum gew go akkwarju iehor. Illum kien hemm persuna qed titkellem u qalet li ahna dejjem inkun l-underdogs bhala pajjiz zghir. Qaalha oqghod attenta kif tuza dik il-kelma underdogs ghax ikun hemm min jifmek hazin. Vera bniedem vojt.

 • JC.Briffa
  Posted at 20:09h, 30 December

  Dan il-kumment ghamiltu fuq it-Times illum fuq artiklu li kien hemm imma jekk tidefendi lil-Franco ma igibuhx il-comment tat-Times
  (A bad year for:Gonzi li ma kienx kapaci izomm il maggoranza fil-parlament insejta sur manduca??Li waqa il-gvern??Jpo kien problema ukoll jesmond kien problema ukoll Jeanpierre ukoll u hafna ohrajn jiena nahseb il problema kien Austin Gatt,Gonzi u RCC Jew aktar kien interesanti Franco Debono. TIMES nispera li din id-darba igibu il-comment Grazzi)

 • Ganni Borg
  Posted at 19:35h, 30 December

  Nhar it-tliet 1-1-2013 il-PM ser jilqa l-awguri ta-maltin kastilja…tghid ta’ l-ahhar din tkun?

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 18:32h, 30 December

  kieku ilum nghid xi smajt zgur jaqa il-gvern.

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 15:19h, 31 December

   Il-gvern ga waqa’. Wiccu l-art ma jaqghax ghax ma jafx jisthi.

 • Il-Mullah
  Posted at 15:40h, 30 December

  Awguri u grazzi ta’ kollox, dan għalik Dr Debono.

  http://www.youtube.com/watch?v=dBYkKdvFQeg&feature=youtu.be

 • anonymous
  Posted at 13:35h, 30 December

  No problem too big, Archbishop tells families

  • il-Bully
   Posted at 14:38h, 30 December

   anonymous
   This is really nice!
   We have Britain, France and Germany having one huge problem with multicultural people from their ex-colonies taking over their land and here we have Peppi and a a lot of foreigners on TV saying how nice it is multiculturalism.
   I wonder if our Archbishop imposed on us without a say from us the people, consider this as a small problem or is it a big problem?

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 12:35h, 30 December

  24 HOURS LEFT AND THE YEAR 2012 WILL BE DEAD. ON TUESDAY THE YEAR 2013 WILL GET A LIFE. WE WILL WASTE 3 MONTHS OF THIS 2013 ALREADY AND A LOT OF MONEY TOO. ON APRIL WE WILL START RUNNING THE COUNTRY WITH A NEW CABINETT. WHAT COLOUR WILL WIN I DONT KNOW THE IMPORTANT THINK IS WE MUST BE SERIOUS AND WORK WORK WORK. BUT I AM SURE THAT JOSEPH WILL DO THAT.

  • J. Mercieca
   Posted at 03:50h, 01 January

   The following 3 months are not going to be wasted…!

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 12:08h, 30 December

  PEPPI ”OK WE WILL DO THE DEBATE ON XARABANK BETWEEN SIMON VS LOUIS , BUT NO I PAD THEY CAN HAVE ONLY PAPPER . CALL ME TOMORROW AT THE OFFICE. AND DONT FORGET TO PUT THE X IN SEX.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 11:11h, 30 December

  SOON THE TRUTH IS COMING OUT. WE WILL KNOW IF THE PEPOLE ARE HAPPY WITH GONZI PN OR NOT. BECAUSE ON THE 9TH OF MARCH WE GOT THE ELECTION. THE PEPOLE WILL VOTE AND THEN WE WILL SEE. THE PEPOLE IS NOT STUPID NOW BEFORE & THEN. AT LAST WHO WINS BECAUSE HE DESERVE TO WIN. YESTERDAY I HAD DINNER WITH ROBERT DE NIRO I DID NOT TALK ABOUT POLITICS HE DID. AND I WAS SURPRISED THAT HE KNOWS A LOT ABOUT MALTA. HE TOLD ME THAT WHEN THE GAS OF HIS APARTMENT FINISH SOMETIMES HE MUST BORROW MONEY FROM AL PACINO, AND HE ALSO SAID THAT BRAD PITT WILL NOT COME AGAIN ABOUT THE SAME REASON. WOOO HAAA

 • Francist
  Posted at 09:30h, 30 December

  Fil gazetta Illum hemm ritratt tieghek fil faccata Franco.
  Jidher li l artiklu interessanti ukoll u ha nghidlek,kif naqraha nghamilha fi frame.
  Qed nistenna b hegga iktar ahbarijiet fuq il Partit Demokratiku Nazzjonalista halli naghti s sapport tieghi.
  Viva Franco!

  • France Tanti
   Posted at 15:13h, 30 December

   Ghalli jista jkun mhux qed tergaw thajru lil Irrelevanti imur ghad -dibattitu ma Simon Busuttil minflok dak l-anzjan Louis Grech hux ?

   Ghalekk FRANCIST qed izzejlu bih biex tkomplu tkesksuh, giebtuh qiesu kelb tal-glied lil dan il-bniedem Irrelevanti.

   • 9 ta' Marzu
    Posted at 15:26h, 31 December

    Dr Debono m’ghandu bzonn lil hadd biex jaghtih parir jew iziel bih. Inteligenti ferm izjed milli nahsbu.

   • Red Ruby
    Posted at 18:38h, 31 December

    France Tanti,
    Louis anzjan imma Gonzi mhux xi guvnott lanqas!!
    Issa jekk inqabblu l-esperjenza ta’ Louis, ma’ ta’ Simon; Simon qas biss jibda!!!
    Awguri!

   • Francist
    Posted at 20:06h, 31 December

    France
    Qed tparla fil vojt ghax kieku irrelevanti kif qed tghid li temmen li hu, kieku ma thossx li ghandek ghalfejn tikkummenta fuqu.
    Lnjoni tieghek irrelevanti ghax isselliftha minghand il proanda GonziPN.
    Pagg

    • Francist
     Posted at 20:07h, 31 December

     Opinjoni

     • Francist
      Posted at 20:09h, 31 December

      Propaganda

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 15:20h, 30 December

   Qed nistennew bil-herqa l-Partit il-gdid b’Dr Debono leader.

  • Doris Attard
   Posted at 22:30h, 30 December

   Francist,

   Tkomplix twaqqaw ghan-nejk li Franco, bizzejjed qieghed sew. Kif Alla jridu.

   • Francist
    Posted at 19:58h, 31 December

    Doris
    Qed taharqek qalbek,jew qed tibza mil potenzjal ta Franco?
    Tan nejk min jirraguna bhalek.

 • MATTEW
  Posted at 08:15h, 30 December

  Tiftakruha l-istorja mill-bibbja meta LAZZRU qam mill-mewt. Daqshekk kulma smajna dwaru dan LAZZRU. HAdd ma jaf x’ghamel wara ghax QATT ma ssemma izjed.

  KIEKU INBIDDLU ISEM LAZZRU U floku naghmlu SIMON, tahsbu li qeghda terga tinkiteb l-istess storja f’pajjizna, mhux hekk?

  • Toni Cassar
   Posted at 15:08h, 30 December

   Fidejk Mattew
   The Nationalist Party’s deputy leader insisted that Anglu Farrugia’s resignation as deputy leader of the Labour Party had “nothing to do” with comments he made over the judiciary but that he “has paid the price of Joseph Muscat’s mistakes”.

   Addressing a press conference this evening, Busuttil said that Labour leader Joseph Muscat used Farrugia’s comments as “a banal excuse” to sack him.

   “It is clear that Joseph Muscat had agreed and approved Farrugia’s speech on Sunday. If Muscat felt so strongly against the comments Farrugia made, why didn’t he take the opportunity to express his opposition during his speech on Sunday? Why did Muscat instead choose to praise hime?” Busuttil added.

   He went on to add that Farrugia resignation “is intrinsically linked to the Xarabank debate”.

   “It is evident that the Labour Party is built on gimmicks. Everyone knows that Muscat didn’t ask for Farrugia’s resignation because of his remarks. It’s simply a banal excuse. I reiterate that Labour poses a serious risk to society.

   “Muscat has chosen to make Farrugia as his scapegoat. Muscat made one mistake after the other and Farrugia had to pay.”

   Busuttil went on to add that if Muscat was truly against Farrugia’s comments, “then he should resign as well given that he had approved the speech”.

   While Busuttil said he personally disagreed with Farrugia’s comments, he however refused to state whether the PN would sack one of its own MPs if he or she were to make such comments.

   “We would discuss the comments made and see what necessary action to take from there,” he said.

   When asked whether Muscat took the right decision, Busuttil insisted that “this version of events was not the truth”.

   “The only standard that Muscat has set is that you will pay if he is elected Prime Minister,” he said.

   • Cynical intelligence
    Posted at 12:34h, 31 December

    For which ever reason Anglu Farrugia was thrown out, it is one of the best political moves ever!!! Gonzi is still waiting for the moment to get rid of his lackeys. Makes one wonder who the yes man is? Doesn’t it?

   • J. Mercieca
    Posted at 04:04h, 01 January

    “The only standard that Muscat has set is that you will pay if he is elected Prime Minister,” he said. —

    If that had to be true, it wouldn’t be a new standard as it’s already the same with the current PM… I have no trust in both.

  • Gejtu Abdilla
   Posted at 22:54h, 30 December

   Mattew – Xridt tisma aktar fuq l-Azzru ? Il-bibja issemmi lil-Azzru sempliciment fil- miraklu li ghamel mieghu Kristu. Xghanda xtaqsam il-Bibbja mal Politika ta Malta.

   Dwar Simon il- Miraklu li ghamel huwa li ghamel lil Anglu jtir. Filfatt Joseph Muscat kif ra lil Anglu bil-gwienah li wahhallu Simon wara hamest ijiem TAJRU.

   Ejja Jason Micallef il=King ha nalqulhom halqom meta jaraw dawk l-eluf ta voti.

 • Carlo
  Posted at 08:14h, 30 December

  Happy new year to all.

 • observer
  Posted at 00:18h, 30 December

  Nghid il-verita meta kont qed nisma lill Anglu jiddibatti ma Simon fuq xarabank….zewg kelmiet ghidt…….Dan Mixtri !!

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 00:11h, 30 December

  i am mad but not stupid. there are lots of good resturants in malta but the best place to eat is at the p.b.s. peppi , lou , norman . anton , natalino & others i think they can tell.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 23:24h, 29 December

  HELLO EVERYBODY : i can’t understand what the pn plan is for this election. other times i use to know before eddie. but now things have changed. its to quiet for my taste . and i always say the silince could be like thunder. we wait & see. 68 days left to castile.

  • Sajjetta
   Posted at 09:37h, 30 December

   They don’t have one,they are in total disarray after JM took Anglu out of the equation.There original plan was to use Anglu as a wedge against the PL.
   Everything had been centered on using Anglu against the PL.Now that he is gone ,its back to the drawing board for the PN strategists.Proof of this is the lack of
   update of DCG website following Anglu’s resignation.They must be really working in overdrive.

   • il-Bully
    Posted at 10:15h, 30 December

    Every dog etc., etc.,
    You are so right!
    We do not know what is cooking at tal-Pieta with the GPN party other than ribbon cutting and pay increases to government employees.
    Lest we forget we have a choice New Progressive Labour is internally acting suspicious as someone said with a dictator as their leader what do you expect.
    At least they are celebrating on their news having foreign settlers of unknown origin cutting grass in public places.
    This time will not vote if Dr. Debono will not form a new party.

   • bulldog
    Posted at 23:48h, 30 December

    Sur Sajjetta ha tigi sajjetta dalwaqt ghal PN , dalwaqt tkun taf ghax Anglu kien Laburist u jibqa Laburist ghal dejjem, provaw min kollox biex jizghelu bih imma Anglu hu fighter u mhux jitpastass bhal haddiehor politikant ta stoffa li kemm qalu fuqu li kien imdahhal fl-80’s meta ma hu veru xejn,infatti kien mar L-universita sa kwazi 1996, imma Daphne il giddiba issa wara li xebat tigdeb fuqu min 1996 l’hawn tilghaba tal qaddiesa mieghu, f’wicca ha jibqa. Issa ghax irrazenja provaw idawruh minghalihom, ikunu jafu tal PN li Anglu sod fil principji tieghu u jibqa sod. Bniedem onest u qalb tajba ma kullhadd.

 • Uti, non Abuti
  Posted at 20:14h, 29 December

  Nies bhal pastazun Andre Borg ( isem u kunjom fittizzju ) jipperswaduni biex ma jkollix sehem fl istess blog ma dan l-irmixk.

 • Barbettu tal Mosta
  Posted at 20:03h, 29 December

  Kull hadd jafni.

  Nixtieq naghmel kuragg lil Jason Micallef il-KING TA MALTA. Ghax gbajt nisma paroli fil vojt fuqu.

  Mela insejtu kemm konna sejrin tajjeb meta il- bastiment, kien jehdilna hsib il-magni hu ?

  Mela taghtux kaz il-paroli u ghamlu kuragg lil Jason.

  • Herbert Xerri
   Posted at 20:09h, 29 December

   Barbettu Meta z-zejt jitla f`wicc l-ilma inkunu nafu kif tahdem il-magna tibzax.

  • venator
   Posted at 09:30h, 30 December

   Barbettu tal- Mosta,

   ghal li jista jkun int mhux Guzeppi Borg; ukoll tal-Mosta u ukoll jippretendi li kulhadd jafu?

   • bulldog
    Posted at 23:52h, 30 December

    Guzeppi kulhadd jafu hu forsi !!!!!!!!!!!!!!Giovanni de Martino li kien isuq ir-rota fejn tkaxkar kemm il darba biha ghalhekk kulhadd jafu ghax kien idahhaq il Mosta kolla, bhekkk sar jafu kulhadd ghax il Mosta kolla kienet tkun taf meta kien jitkaxkar LOL

  • Barack Obama
   Posted at 10:29h, 30 December

   Kieku Mosti kont tghid li l-laqam ta’ Jason mhux ”il-King” imma ”il-Gellux”

 • Demmi ahmar
  Posted at 19:40h, 29 December

  Franco prosit kemm inti ragel u taf turi rispett lejn il festi, li lanqas qieghed tikteb fuq il blog tieghek mhux bhal abda hamalli hlief igergru ma jaghafux u ghadhom ma tielfhux l elezzjoni ahseb u ara

 • il-Bully
  Posted at 18:25h, 29 December

  Dr. Franco Debono,
  A wise man once said:
  FORGIVE YOUR ENEMIES
  BUT NEVER FORGET THEIR NAMES
  john F. Kennedy

 • MEMORJA LI MA TINTNESA QATT
  Posted at 18:23h, 29 December

  Shot dead at 26 by Mintoff’s thugs
  PUBLISHED: AUGUST 24, 2012 AT 8:10PM
  Perhaps we should ask his parents whether the good that Mintoff did outweighed the bad. That was a shameful statement.
  And if another cretinous Nationalist politician or electoral candidate is feeling the urge to spout sanctimonious drivel during these two days of national mourning and tomorrow’s offensive charade, let them keep the dead body of Raymond Caruana before their eyes.
  Let us not forget, either, that the gun which killed him was linked in investigations, though not conclusively, to Il-Botom, cabinet minister Karmenu Vella’s driver at the time.
  That’s the tragic irony of life and death. Raymond Caruana has been dead for these last 25 years, while that jerk Karmenu Vella, who knows nothing about anything except how to make a buck for himself, is gearing up to become a cabinet minister YET AGAIN.
  This country is insane.

  • Salgister
   Posted at 14:33h, 30 December

   Kellu bzonn tohrog il-verita biex naraw min vera qatel lil Raymond Caruana!

   Naraw min vera kellu l-arma li waslet ghal mewt tieghu!

   Naraw ghala l-istess arma giet mohbija fir-razzett ta’ Pietru Pawl Busuttil.

   Naraw ghala Pietru Pawl Busuttil spicca l-isptar.

   Naraw ghala kien hemm attentat ta’ qtil fuq l-istess Pietru Pawl Busuttil.

   Naraw ghalfejn riedu joqtluh lil Pietru Pawl Busuttil.

   Naraw kif Dr. Guido Demarco (RIP) sar jaf b’dan l-attentat u rnexxielu jiskansa dan l-att.

   Naraw ghala l-pulizija damu ma waslu fuq il-post tal-qtil.

   Naraw kif setghu dak li sparaw ghaddew b’landrover (hekk intqal fl-access) gas down u rnexxielhom b’dak l-ispeed jisparaw fuq il-faccata tal-kazin u kumbinazzjoni balla minnhom laqtet lil Raymond! Skont l-access il-landrover ma nstemghetx ghaddejja mir-residenti tal-post. Tal-kazin biss rawha!

   U hafna mistoqsijiet ohra!

  • bulldog
   Posted at 00:03h, 31 December

   Memorja li ma tinsa qatt you did not mention Karen Grech. Pity trying to cover up a shameless murder in 1977and display Raymond Caruana as shot by Mintoff’s thugs. If you do not have evidence that Il Botom killed Raymond Caruana which for sure are insinuations. Your dearest Eddie Fenech Adami said on many occasions he knew who killed Raymond Caruana and Karen Grech. He was a Prime Minister for 12years and never ever bothered to tell us all who killed Raymond and Karen, in fact till today he stood sthum. So it shows you are a liar.

 • jonybravo
  Posted at 17:41h, 29 December

  dr debono enjoy the christmas and the new year.we are waiting for the new party which i assume will be based on our human rights and democracy pillar by strong people who relly practise democracy. with you the leader.lets go for it.

 • dru
  Posted at 17:13h, 29 December

  Dan Jesmar Baldacchino min hu ?

  • Raymond
   Posted at 19:57h, 29 December

   DRU – Ghid li Franco jghidlek min hu Jesmar Baldacchino u ghal xix iccensurah.

 • blue titanium soldier
  Posted at 16:51h, 29 December

  FRANCO XSAR MINNEK, ahna ta rieda tajba ninkwetaw alik u nispera li kollox ok. taf kemm ilek ma tider fuq il blog tijak stess sabih? imbilli tidholl tajdilna hello ma jkun gara xejn ta mux hallejtna nitajru bejnitna u sparixxejt. Jekk jogbok andi mistoqsija ghalik ghall li jista jkun waqt dawn il festi tant sbieh u ta mahfra provajt tinsa id differenzi u tersaq lejn il partit ?

 • L-Ghawdxi
  Posted at 15:14h, 29 December

  Qed jinkiteb hafna dwar Anglu Farrugia. L-aktar li qed idejjaqni huwa l-fatt li hafna bloggers ta’ fidi Socjalista qed jitkazaw bin-Nazzjonalisti ghax qed juru stmerrija ghall-mod ta’ kif Joseph qabad u qaccat lil Anglu min-nofs. Fl-istess nifs kollha jfakkru lil Anglu li l-bieb tal-partit ghadu miftuh ghalih.
  Jiena minghajr ebda diffikulta niddikjra li jiena ta’ twemmin Nazzjonalista, biss lil Anglu nafu personalment. Kien hemm zmien matul hajjitna fejn ic-cirkostanzi laqghewna ma xulxin u sirna hbieb sewwa. Minkejja id-differenza fit-twemmin taghna, dejjem irrispettajna lil xulxin u bla tlaqliq nghid li din l-hbiberija mhux talli qatt ma xellifniha imma dejjem sostnejniha u sahhahniha. Jista’ ghalhekk wiehed jimmagina x’hassejt fil-fond ta’ qalb meta sirt naf x’kien gralu.
  Ghalija Anglu huwa bniedem gentili, bahbuh u fuq kollox sincier. Ma kienx jixraqlu dak it-tip ta’ trattament. U huwa ta’ ghajb ghal min ghamillu dak li ghamillu.

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 00:29h, 30 December

   Miskin L-Ghawdxi x’taharqu qalbu ghal Anglu issa.

 • Louis Hili
  Posted at 15:11h, 29 December

  Il-Labour jerġa’ jaħrab minn konfront ma’ Simon Busuttil
  MaltaRightNow.com
  29 ta’ Diċembru, 2012 13:53 CET
  Għat-tielet darba fi ftit ġimgħat, il-Partit Laburista ħarab minn dibattitu mal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil.

  Dalgħodu, l-Awtorita’ tax-Xandir iltaqgħet b’urġenza biex tisma’ l-ilment imressaq mill-Partit Nazzjonalista dwar il-programm Dissett li kien skedat għal-lejla fuq il-PBS.

  Fit-talba tiegħu, l-Partit Nazzjonalista, permezz tas-Segretarju Ġenerali Paul Borg Olivier, u d-Direttur tal-Informazzjoni Frank Psaila, qal li l-PBS m’għandux jimxi b’two weights two measures – kif ried jagħmel meta ried jistieden lid-Deputat Mexxej Laburista Louis Grech waħdu fl-istudio, u jieħu biss kumment qasir u rrekordjat minn qabel tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Il-Partit Nazzjonalista ried li Simon Busuttil ikun preżenti fl-istudio biex jiddibatti ma’ Louis Grech.

  Hekk kien ġara fit-8 ta’ Diċembru meta f’Dissett kien hemm mistieden Simon Busuttil u dakinhar, il-PBS kien stieden ukoll lid-Deputat Mexxej Laburista Toni Abela biex ikun preżenti fl-istudio. Toni Abela, l-ewwel aċċetta, imbagħad ma tfaċċax għall-programm.

  Fid-deċiżjoni tagħha, l-Awtorita’ tax-Xandir qalet li l-programm għandu jsir bejn Louis Grech u Simon Busuttil nhar is-Sibt 5 ta’ Jannar.

  Intant, għaxar minuti wara li bdiet is-seduta tal-Awtorita’ tax-Xandir, dalgħodu, l-Partit Laburista bagħat email lill-Awtorita’ tax-Xandir biex jgħid li llum ma jridx dibattitu ma’ Simon Busuttil, u ġab l-iskuża li d-dibattitu jridu wara l-festi tal-Milied.

  Il-Partit Nazzjonalista, fi stqarrija qal li sakemm Louis Grech kien se jkun waħdu fl-istudio, l-Partit Laburista ma sabx oġġezzjoni li din id-diskussjoni ssir fil-festi – iżda kif il-Partit Nazzjonalista talab, kif inhu dritt tiegħu, li Simon Busuttil ikun preżenti, l-Labour Party sab skuża biex jevita dan, u waħħal fil-festi tal-Milied.

  Dan juri kemm il-Labour mhux preparat biex jiddiskuti l-policies dwar ix-xogħol, is-saħħa u l-edukazzjoni f’dibattiti ma’ esponenti tal-Partit Nazzjonalista, qal il-Partit Nazzjonalista.

  Il-Partit Nazzjonalista qal li jittama li nhar is-Sibt li ġej, il-Labour jibgħat lil Louis Grech għad-dibattitu ma’ Simon Busuttil.

  Il-Labour jibqa’ jaħrab minn konfront ma’ Simon Busuttil – l-ewwel b’Toni Abela, mbagħad b’Anġlu Farrugia, u issa b’Louis Grech, ittemm tgħid l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista.

  • Anzjan
   Posted at 20:30h, 29 December

   U int taqra l-MaltaRightNow u temmina? Possibli int daqshekk mazzun? Sa fejn naf jien Simone Busuttil iltaqa’ ma’ Anglu Farrugia, m’ghandux ghalfejn jiltaqa’ ma Toni Abela ghax dak Deputy Leader tal-Affarijiet tal-Partit u m’ghandux x’jaqsam; u ma Louis Grech se jiltaqa’ meta jiddeciedu tal-PBS. Li ma ltaqax biss ma Franco Debono ghax inghalaq fl-aquarium taparsi jaghmeel il-make-up u gab elf skuza beix ma jiddibattix mieghu.

   • Conrad
    Posted at 20:22h, 30 December

    Anzjan – Ghandek ragun ghax int imdorri ma partit jghidlek biex taqra il-lorizzont biss, tisma il- One Radio biss u tara it-TV tas Super One biss.

    Komonizmu Sfrenat

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 00:02h, 30 December

   Ta’ GonziPN li jiftahru kemm huma kristjani mhux kapaci jzommu l-kelma u jistennew jghaddu l-festi sas-6 ta’ Jannar. Il-PN qieghed f’ paniku waqt li l-PL qieghed kalm. Gonzi jmur ‘l hawn u ‘l hemm biex jidher kemm jista’ u jaghmel propaganda. Simon l-istess jimbuttawh biex jidher kemm jista’ jkun fuq TVM u jirrepetu fuq TVM2. Il-kalma tal-PL qed ittihom gewwa wisq.

  • Eddy Privitera
   Posted at 20:58h, 30 December

   Min bellaghhielek li Louis Grech ma riedx jiltaqa ma Simon ? Fill-fatt il-PL qal lil-PBS li xtaqu li fil-program Dissett ma Louis Grech ikun hemm ukoll Simon Busuttil. KIENET IL-PBS li ma riditx li jkun hemm it-tnejn, ghax riedet li imbaghad tistieden lil Simon WAHDU , meta tkun qarbet aktar l-elezzjoni , biex jghatu vantagg lil GonziPN ! Issa rrangaw biex it-tnejn jiehdu sehem fil-program tas-Sibt li gej .

 • Vigilant
  Posted at 15:10h, 29 December

  I found the following historical documentaries interesting and eye openers on the way ‘Evil Cliques’ manage to keep themselves in power at all cost to their country and its people. The documentaries Oliver Stone’s Untold History of the United States are a series that is still ongoing in the US.
  http://www.sott.net/article/255295-Oliver-Stone-to-RT-US-has-become-an-Orwellian-state?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
  The following link is from an interview with Oliver Stone:
  http://www.salon.com/2012/11/17/oliver_stone_america_is_an_%E2%80%9Coutlaw_nation%E2%80%9D/

  • pg
   Posted at 23:35h, 29 December

   Duncan , ahjar tajdilhom li il PN kien il partit anti riformista u ghadu hekk ghax dejjem bezaw jamlu pass gdid. il bejatu kien qall li jaf min qatel lil karen u raymond qabel 87 pero sal lum ghadu ma hallas hadd ghal din id disgrazzja li kellu jaddi minnhom pajjiezna

 • Duncan Edward
  Posted at 15:00h, 29 December

  26 sena ilu fit-Triq tal-Barrani fiż-Żejtun seħħew inċidenti vjolenti li kellhom ikunu parti importanti fl-istorja politika tal-pajjiż. Kienu l-bidu ta’ konsegwenzi aktar gravi, b’aktar inċidenti vjolenti warajhom li eventwalment wasslu għall-qtil politiku ta’ Raymond Caruana. L-inċidenti vjolenti fiż-Żejtun kienu ħolqa f’katina ta’ inċidenti vjolenti li kkaraterizzaw ix-xena politika lokali qabel l-elezzoni ġenerali tal-1987.

  Fl-inċidenti fiż-Żejtun fit-30 ta’ Novembru 1986, grupp ta’ partitarji Laburisti ħa l-liġi f’idejh u flimkien mal-iskwadra tal-iSpecial Mobile Unit tal-Pulizija, l-SMU, attakkaw folla ta’ partitarji Nazzjonalisti li kienet qed teżerċita d-dritt fundamentali tagħha li tagħmel meeting pubbliku.

  Mass Meeting li kien fiċ-ċentru ta’ kontroversja wara li l-Gvern Laburista għall-ewwel approvah, imbagħad iritra l-permess għalih minħabba l-insistenza tal-partitarji Laburisti li m’aċċettawx li l-Partit Nazzjonalista jorganizza meeting fiż-Żejtun. Il-każ kien spiċċa l-Qorti, li stabbiliet id-dritt tal-espressjoni u tat id-dritt lill-PN li jorganizza l-meeting. Minkejja din id-deċiżjoni tal-Qorti, il-Pulizija xorta attakkat lill-folla Nazzjonalista u, minflok ipproteġietha, sparat il-gass tad-dmugħ fuqha.

  F’dawn l-inċidenti weġġgħu diversi partitarji Nazzjonalisti, attakkati mill-partitarji Laburisti u mill-pulizija tal-SMU.

  It-30 ta’ Novembru tal-1986 hu jum iswed għal min wettaq dik il-vjolenza u għal min ma kkundannahiex.

  Wara ż-Żejtun, il-vjolenza kompliet b’attakk b’submachine gun fuq il-Każin Nazzjonalista ta’ Ħal Tarxien fl-1 ta’ Diċembru 1986 waqt carcade Laburista u sparar bl-istess submachine gun fuq il-Każin Nazzjonalista tal-Gudja fil-5 ta’ Diċemru 1986. Submachine gun li kien intuża wkoll fiż-Żejtun – inċidenti li eventwalment wasslu għall-qtil taż-żagħżugħ Raymond Caruana.

  • Red Ruby
   Posted at 18:57h, 29 December

   Duncan,
   Jien kont ghadni tfal meta sar dan, u jiddispjacini bl-ikrah.
   Bhal ma jiddispjacini ghal dik ix-xbejba Karin li tfakkret il-mewta taghha lbierah!
   Flimkien maghqudin ghandna nitghalmu li qatt u qatt ma ssir il-vjolenza.
   Int xorta hija avolja forsi ma naqblux f’kollox; u tragedji ta’ dan it-tip ghandna niggieldulhom id f’id!!!

  • Dubbiena
   Posted at 20:52h, 29 December

   @Duncan……ahna mill-futur ta’ Malta jimpurtana mhux mill-passat!!!! X’gara 26 sena ilu ma jinteressaniex. Probabli inti kont ghadek lanqas twelidt jew kont ghadek bil-harqa u l-gazaza bhal hafna zghazagh ohra bhali. Ahjar issemmi x’ghamel il-gvern f’dawn l-ahhar hames snin ghax issa veru dejjaqtuna. Mohhok fil-passat biex minghalik tbezza’!!!! Hares ‘il quddiem.

   • Anzjana
    Posted at 20:33h, 30 December

    Dubbiena

    Holoq il- fuq min 20,000 impieg
    Gradwaw il-fuq min 15,000 student
    Rekord ta operazjonijiet fl-isptar Mater Dei
    Jinghataw bxejn il fuq min 1200 medicina differenti u ma thallas xejn
    Nehhejna it-taxxi li ghamel il-Labour f`dawk 4 ijiem li ghamel fil-gvern

    Dubbiena se nieqaf ta` ghax nibqa sejjer sa l-elezjoni tat 2018 u jkolli nzied elf haga ohra.

    U saqsi lil Franco min kemm il- incentiv cahdek fl-ahhar budget, li kieku se tibda tgawdihom min pitghada Poplu Malti u Ghawdxi.

    Tibzawx xaghrejn ohra inkunu g\diga hliesna min dan l-inbarazz kollu.

  • pg
   Posted at 23:41h, 29 December

   Duncan , u ohra ghaxharbitli , min spara il gas tad dmuh gie ippremjat sa fejn naf jien . ahjar taghmel ricerka tajba sabieh hali ma turiex li inti ippatentjat u mhux tried tilaba tal vitma. insejthomil balavostri haz zebbug, il molotov cocktails li instabu ghand partitarji nazzjionaliti. ahjar nieqaf ghax dawn huma festi ta qaqda u mhux firda.

  • Salgister
   Posted at 14:46h, 30 December

   Ghalfejn ma tistaqsix lil Dr. Franco Debono fuq dan il-kaz. Fuq artiklu li kiteb m’ilux. Dr. Franco Debono ta x’jifhem li fil-kaz tal-Barrani kien imdahhal l-Onor. Austin Gatt. Mid-dehra kien xi pjan mahdum minnu biex iservi ta’ provokazzjoni lic-cwiec laburisti u jinholoq precedent. Li fil-fatt hekk gara! Kulhadd jaf li dik il-gurnata u r-rizultat ta’ dak li gara dakinhar rebbah l-elezzjoni tan-1987 lill-PN. Imma hemm certi provi li juru li n-nies kienu ppreparati ghall-okkazzjoni u kienu lesti ghal gwerra civili!

   1. Ghala Dr. EFA kien liebes bullet proof vest taht il-gakketta ikkuttinata li kien liebes, fejn is-soltu kien dejjem bil-glekk?

   2. Hemm provi li kien hemm negozjant li qassam l-armi lil nies maghzula fit-triq li taghti ghall-barrani. Kunjomi jibda bil-S.

   3. Jekk vera l-laburisti li holqu l-inkwiet, ghala l-karozzi li kienu pparkati fit-Triq ta’ Santa Lucija gew fil-maggoranza taghhom ivvandalizzati min-nies li kienu sejrin ghad-dimostrazzjoni? Jigifieri ferm il-boghod fejn kellhom jiltaqghu mal-laburisti.

   4. Hemm bzonn spjegazzjoni ta’ kif corma “laburisti” zammew dawk l-eluf ta’ Nazzjonalisti milli jidhlu fiz-Zejtun. Dawn il-ftit Laburisti jidhru fir-ritratti.

   5. Dakinhar li nqala’ dan l-incident, kien hawn hafna gurnalisti barranin hawn Malta, isegwu l-loghba Malta-Italja. Tghid din id-dimostrazzjoni u l-incidenti li nqalghu gew mahduma apposta biex ikun hemm rappurtagg fuq il-gazzetti u l-media nternazzjonali dwar “gwerra civili” f’Malta?

   6. U Tal-Gakketta Blu x’kien xoghlhom waqt id-dimostrazzjoni? Kulhadd jaf li dawn kollha hadu li haqqhom wara li l-PN rebah l-elezzjoni.

   7. Min kien il-mohh wara dan kollu?

   Bhalma kien jghid Lino Cassar fl-artikli tieghu fit-Torca “Kien pjan mahdum bizzilla”!

  • Eddy Privitera
   Posted at 21:02h, 30 December

   Duncan: U min qal li jaf min qatel lil Raymond Caruana u lil Karen Grech – Eddie Fenech Adami – meta tela fil-gvern u ghal dawn is-snin kollha BAQA ma tella lil hadd akkuzat bil-qtil ta’ dawn iz-zewg martri ! MIN JAF GHALIEX BAQA MA NSTABUX IL-QATTIELA !

 • Mosti pur
  Posted at 14:52h, 29 December

  Pauline int ghandek il-wicc tghajjar lil Dr Alfred Sant ‘Judah’. Mela ara kemm trid tara wicc Alla int. Taf min hu Judah, jew farizej, dawk il-politici li harbtu l-finanzi ta’ pajjizna, kiussru l-middle class, ser ikunu sallbu generazzjonijiet warajna bi djun li ser ihallu, u tarhom fil-knejjes taghna jibilghu l-ostji. Jekk trid tara show bihom mur il-kunvent tal-patrijiet go B’Kara fl-ghaxija fil-week end. Gieli rajna min imur jiblaHa darbtejn kuljum, imbaghad jaghti l-mahfriet presidenzjali lil kriminali li jafu l-qohob taghhom. Kemm ghandu ragun Franco li tant ipprova jcaqlaq l-ilma qieghed. Il-festi t-tajba lil kull min hu ta’ rieda tajba.

 • Pauline
  Posted at 11:43h, 29 December

  Well, I think that Dr Anglu Farrugia’s mother is totally right in her analysis regarding Dr Joseph Muscat and Dr Alfred Sant.The name ‘Judas’ would be most appropriate for these two men.

  • Buzillieqa
   Posted at 15:12h, 29 December

   Illum Gonzi kien ‘The Point’; l-bierah qalulna lilna l-haddiema li kien gej jarana miskin; mhux biex jaghmel xirja-li din is-sena hi ferm anqas mis-sena l-ohra, imma biex ikompli bil-kampanja ta l-elezzjoni. Anke fuq kelma ma tistax tghid li hu ragel, ghax hu ma qalx li mhux se jaghmel kampanja ta l-elezzjoni? Ahseb hu ara kemm se tafda lil GonziPN fuq x-Xandir Nazzzjonli, fejn kull minuta jinsulentaw lil nofs il-popolazzjoni ta Malta!

  • dubbiena
   Posted at 15:36h, 29 December

   @Pauline ….issa totally right omm Anglu!!!!! Kemm sirtu thobbuh lil Anglu Farrugia f’daqqa wahda. Sa gimgha qabel kontu qed tghajruh kemm tifilhu. U mhux kulhadd jaf li dik il-kitba fuq facebook difficli biex tinkiteb minn mara ta dik l-eta…. u halluna …kemm hsibtuna cwiec….Issa tibdew bl-attakki u l-gideb biex thammgu u tkissru lil dak li jkun. Happy, Happpy, Happppy New Year!

  • Mike Rowfown
   Posted at 17:08h, 29 December

   Anglu ura x’inhu. Nehha l-Gilda tan-naghga u kixef snienu mal-ewwel intopp. Ma ndunax kemm waqa ghac-cajt ma Simon tax-xema’ .

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 17:17h, 29 December

   Guda Gonzi u l-kabinet li hadu 300 euro zieda fil-gimgha minn wara dahar shabhom l-ohra PN MPs fil-gvern. Bhal Guda ghamlu hbew il-borza bi 300 euro wara daharhom biex shabhom l-ohra ma jarawhomx. Guda darba ghamilha, dawn ghamluha kull gimgha. Ma nafx kif ma jisthux veru m’ghandomx zejt f’wicchom.

   • Dubbiena
    Posted at 20:46h, 29 December

    sorry 500 ewro mhux 300 ewro!!!!!!!!!!!

    • 9 ta' Marzu
     Posted at 00:14h, 30 December

     Ghandek ragun Dubbiena 500 euro barra somma ohra fis-sena.

  • George
   Posted at 22:01h, 29 December

   @Pauline
   U dak li tradixxa lil haddiema tat-tarzna, Go, Air Malta u ohrajn, b’ ittri firmati minhu stess, b’ garanziji ta’ xoghol qabel l-elezzjoni ta’ 2008 u mbghad wara baghtilhom ittri ohra biex jirrezenjaw min xogholhom ……….x’ jisejjah dan. Juda tradixxa l-Kristu u Gonzipn tradixxa lil haddiema.

   • 9 ta' Marzu
    Posted at 00:16h, 30 December

    Proset George.

 • bulxiter
  Posted at 23:58h, 28 December

  isma Jane …int taf taqra bil-malti ghax biex minghalik tirbah argument gdibt x’ghidt jien…….mela halli nerga naghtihilek bl-imarfa issa …

  JOSEPH PPANIKKJA LILKOM GHAX HARBTILKOM IL-PJANIJIET li KELLKOM FUQ ANGLU LI GHALIKOM KIEN BALZMU GHAX KELLKOM XALATA TWAQQAWH GHAN-NEJK IMMA ISSA SIBTU SKOL LI L-ICASSAT AKTAR HA JICCASSA GHAX JAF LI WIGI L-EWROPEW JAFU SEWWA U M;GHANDUX CANS MIEGHU.

  bdiet l-agunija tahkom tghidu x’tghidu u tghamlu x’tghamlu…L-IKTAR META IHABBAR IR-ROHS TAL-ILMA JEKK INT MARA META JHABBARA NISPERA LI MA TACCETTAX U TMUR THALLAS KIF QED THALLAS ILLUM …IPOKRITA

  fuq kollox hemm il-musmar ta Franco li bil-mod tinqalghu minnu Jane

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 23:55h, 28 December

  @ P.B.S dawk il-gurnalsti li hadmu go stazjonijiet politici u issa qedghin gewwa XANDIR MALTA. ghalfejn dawk li hadmu gewwa NET.TV baqaw nazzjonalisti u dawk li hadmu gewwa ONE.TV saru nazzjonalisti ? IMPRESJONI TIEGHI JEW ERGAJT QIEGHAD NGHID IS-SEWWA ? X’TAHSBU ?

 • MAMMONE
  Posted at 23:37h, 28 December

  http://www.independent.com.mt/articles/2012-12-27/news/mother-of-former-pl-deputy-leader-lashes-out-at-muscat-594444288/

  Mummyyyyy, mhux sewwa!
  Ara x ghamilli GOWZEF!

  Booooooohoooooobooooohooooo
  M ghandikx x taghmel Ang? Tistahba wara il mammy……….and at YOUR age!

 • SHOPAHOLIC
  Posted at 23:32h, 28 December

  http://www.independent.com.mt/articles/2012-12-28/news/shopping-complex-aims-to-regenerate-hamrun-598736903/

  X kien ma kienx hemm MARIO DEMARCO war il Gonzi,jippoppa sidru u icarrat halqu min widna sa widna?

  Forsi ghax tant hu fjask diga dak is-shopping centre?

  Hafna mil hin hu prattikament vojt, Ftit nies u ftit outlest miftuha. il prezzijiet huma ezagerati u fis-supermaketr, ma issib xejn li ma issibx diga f supermarkets ohra ghal prezz li hu hafna orhos.

  Lanqas ilu miftuh tlitt bgimghat u diga bis-sales, forsi ma tafx kif ibieghu xi haga.

 • CORRUPTION
  Posted at 21:51h, 28 December

  Dik serjeta, mal PL jekk tghamel xi haga zhira ikollok tirrezenja izda ma Gonzi jekk tkun tal clikka tista taghmel korruzjoni kemm trid ghax ma ghandikx ghalfejn tirrezenja ,minn naha lohra jekk topponi lil Gonzi jaghmlu friam up kontra tiek bhal ma ghamlu lil John Dalli u iqacatlek rasek himma 72 gurnata ohra f 10 ta marzu imiss lilna biex inqactullu rasu

 • sg
  Posted at 20:29h, 28 December

  qed naqra il mesagi ta hafna nies qalbhom maqsuma al anglu faruga u kem sar ragel fuq l irgiel anglu. insew kemm ajruh korot min 80 s. insew kemm ajruh b meta fil korp. @ lin nazjonalisti li qalbkom qed tahraqkom al anglu…. anglu postu mal pl qadu u serhu raskom li il bieb miftuh berah se jibqa. issa f idejn anglu ix xlief!!!

 • Ganni Borg
  Posted at 20:29h, 28 December

  Nahseb li Dr. Debono mar fuq holiday ghax mhux jikkumenta….u kos anke DCG mhux tikkummenta fuq il-blog taghha. TGHID?

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 17:41h, 29 December

   Dr Debono issa jhabbrilna l-Partit il-gdid li tant qed nistennew.

 • Omm Anglu
  Posted at 19:04h, 28 December

  Omm Anglu Farrugia:

  ”Muscat ipokrita, u bħal Alfred Sant bla prinċipji” – MaltaRightNow.com
  http://www.maltarightnow.com
  maltarightnow.com – news from malta – ahbarijiet minn malta – malta news

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 20:22h, 28 December

   @Omm Anglu, sewwa qalet omm Anglu Farrugia.Sirt naf li wiehed minn dawk it-tnejn ihobb jifred il-familja u jiehu gost.

   • sg
    Posted at 16:12h, 29 December

    qed nejd kemm sar ragel fuq l irgiel anglu dan l ahhar. ipokriti!!!

    • Anzjan
     Posted at 14:13h, 30 December

     Jekk ragel fuq l-irgiel, mela bhal Simone taghhom.

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 02:05h, 29 December

   Il Maltarightnow ma ggibx x’ghidu Franco, Jeffrey, Jesmond, Robert Arrigo etc fuq GonziPN!

  • observer
   Posted at 20:19h, 30 December

   Issa jien x`nitnejjek x`qalet omm Anglu….Fuq kollox din min hi ?…Hawn tant ommijiet jghidu kontra dak u l-iehor ghageb ghax omm Anglu harget titpaztaz fuq il-Facebook taghha jekk hu dejjem veru !!!!

   Hu din kieku stess qalet hekk, x`tippretendu li ha tfahhar id-decizjoni ta Muscat. Mhux ovvja li ha tirrejagixxi hekk.

   Nghiduha kif inhi kieku kienet ommi kont immur nistahba u ma nohrog mid-dar qabel ma tikbirli id-daqna tant folta biex forsi hadd ma jgharafni.

 • VERITA
  Posted at 18:59h, 28 December

  Tkompli l-mewġa t’appoġġ lejn Anġlu Farrugia
  Jesmar BALDACCHINO
  28 ta’ Diċembru, 2012 16:31 CET
  Min jagħmel azzjoni ħażina hu bħal Ġuda wara l-bewsa. Vendikattiv. Każ tipiku ta’ kif il-leader juża n-nies u jarmihom.

  Dawn huma fost uħud mill-kummenti li jispikkaw fuq Facebook hekk kif fuq is-Social Media – li huwa l-mezz modern kif illum kulħadd qed isemma’ leħnu dwar l-issues li qed jiddominaw l-aħbarijiet – tkompli tiżdied il-mewġa ta’ sapport lejn Anġlu Farrugia u d-diżapprovazzjoni għall-mod kif kien imġiegħel jirriżenja mil-leader Laburista.

  Fost il-kummenti li ttellgħu fuq il-paġna personali ta’ Anġlu Farrugia fuq Facebook fl-aħħar sigħat kien hemm minn qal li m’għamel xejn ħażin li jġegħlu jistħi.

  Kumment ieħor isostni li Anġlu Farrugia għandu ragun 100%, filwaqt li oħrajn qalu li jiddispjaċihom għal dak li ġralu u kellu jgħaddi minnu Anġlu Farrugia, filwaqt li kumment ieħor jixhed kif il-Lejber huwa maqsum – hekk kif jagħmel referenza għall-istat ta’ tħassir li jinsab fih il-MLP u li kollox imwaħħal kemm iżomm.

  Kien hemm min ikkummenta li l-ħsara lill-partit qed jagħmilha min qed imexxih. Illum rajna każ tipiku ta’ kif il-leader juża n-nies u jarmihom. L-istess persuna ikkummentat li sewwa qal Adrian Vassallo li dittatur għandna mhux mexxej.

  Fost kummenti oħra, jispikka mill-ġdid kumment ta’ omm Anġlu Farrugia, Catherine, li wara l-attakk fuq Muscat mill-Facebook tagħha, issa kitbet fuq il-Wall tat-tifla ta’ Anġlu.

  Fuq il-paġna personali ta’ Caroline Farrugia, Catherine Farrugia tikteb li min jagħmel azzjoni ħażina u jagħmel bħal Ġuda wara l-bewsa, meta jieħu bl-idejn fil-festi tal-Milied ma naħsibx li jkun qed jistenna l-ferħ u l-paċi, moħħu jkun kif se jivvendika minn bniedem li dejjem ġablu rispett.

  Fuq il-paġna personali ta’ Anġlu Farrugia fuq il-Facebook waslu wkoll awguri għall-festi u għal għeluq żmienu minn uħud mid-Deputati u Kandidati Laburisti fosthom Owen Bonnici, Joe Cilia, Chris Cilia, Alfed Grixti u Silvio Schembri fost l-oħrajn.

  Sadanittant, id-deputy leader Laburista responsabbli mill-affarijiet tal-Partit Toni Abela ma weġibx mistoqsijiet mibgħutin minn Media Link b’rabta ma’ numru ta’ riżenji li jingħad li rċieva l-MLP mingħand uffiċjali f’diversi kumitati distrettwali tal-Labour, fejn Anġlu Farrugia kien b’saħħtu. Kien fl-aħħar jiem li għadd ta’ ġurnali rrappurtaw kif id-deċiżjoni ta’ Muscat li ġiegħel lil Anġlu Farrugia jirriżenja wasslet għal diżgwid kbir f’diversi kumitati, b’mod partikolari fil-11-il distrett, li fuqu kien joħroġ Anġlu Farrugia u fejn igawdi appoġġ kbir.

  Dan wassal biex diversi uffiċjali u membri ta’ dawn il-kumitati, irriżenjaw b’solidarjetà lejn Anġlu Farrugia. Fost l-oħrajn issemma li l-MLP irċieva għadd ta’ riżenji mill-kumitati Laburisti tal-Mosta, Ħ’Attard u Ħal Balzan f’turija t’appoġġ lejn l-eks Deputy Leader Laburista.

  • Xih ghakka.
   Posted at 20:31h, 28 December

   @Verita. Mela ilhaqt flok Natalino Ottu? Anke hawnhekk tridt iddardar u ixewwex?

  • bulldog
   Posted at 01:22h, 29 December

   Jezmar kull fejn tmur tghamel flop int, issa biex tghaxxaqa ingbart man Net Tv. Kull fejn kont sa anki ma Smash spiccajt bahar bla sustanza. Insomma gabruk biex jinqdew bhiek sal elezzjoni ghax jekk jitilfuha l-ewwel wiehed li jtarrulek rasek. Kompli pero nixtieqlek is-sena tajba ahjar mis sena l-ohra almenu forsi tingabar f’xi xoghol fiss.
   Minghalhiek li li sirt tmaqdar lil tal Labour ha t’influwenza lil xi hadt pero jiddispjacini nghidlek li ha tkun dizappuntat.

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 01:47h, 29 December

   @VERITA ghedt hafna paroli meta Malta kollha taf kemm ilu maqsum il PN. Il-PN kien, ghadu u jibqa’ maqsum.

 • Viva Lawrence Gonzi
  Posted at 18:56h, 28 December

  Investiment ta’ €35 miljun f’kumpless ġdid fil-Ħamrun
  Kumpless inawgurat mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi

  • Andre Borg
   Posted at 23:26h, 28 December

   are you serious???? what does another shooping complex in the heart of the mother of all cogestion traffic site Hamrun and Gonzi have anything that has got to do with Franco??? Are you paid to post statments on this blog or something??? Franco proved to the nation that his balls are were his mouth his. WTF does a privatley owned shoping complex has got to do with this??? After all this complex has been built on a site where most Hamrun oldies used to go to gamble Illigaly. Franco PLEASE GO AHEAD AND FORM THE NEW PARTY ASAP!!!! Unfortunatley it has been the two dominant parties that has drained the IQ of most people on this island to this state of shame and division.

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 01:58h, 29 December

   Progett privat inawgurat minn Gonzi. Gonzi jiftahar b’rix haddiehor.

  • Kalang
   Posted at 15:10h, 29 December

   18 il-sena kien ilu jistenna il-permessi !!! U gonzi mar jippoppa sidru qisu bnieh min flusu!!!

 • skadut
  Posted at 18:49h, 28 December

  Skadut
  Dec 16, 2012 @ 17:29:01
  Kompetizjoni ghall-akbar Nazjonalist bhal Franco Debono
  Biex ikollok cans tirbah lil Franco trid :
  Trid tivvota kontra il-gvern tieghek stess fil-Parlament ( Ghax issa Franco ma jistax )
  Trid tirraprezenta li MLP fuq xarabank kontra il-Vici kap tal-Partit tieghek stess. ( Lil Franco ma jhalluhx ghax skont ma smajna lil Franco jghid nhar il- gimgha, hasbuh tifel zghir )
  Trid tipretendi li int Roberto Baggio taghmel xaghrek HORSETAIL u toqod tigri bxi ktieb tal Buddha. ( Franco ma jistax jaghmel xaghru HORSTAIL ghax bi tbaqbiq waqalu )
  Trid tkun l-Isbah wiehed bhal Franco biex tkun tista tajjar lil xi Ministru ikrah
  Trid L-aqwa wiehed bhal Franco u kull min immerik ikun hazin
  Trid thalli lil min ma jaqbilx mal PN ikesksek. qiesek kelb tal-glied
  U meta ma tiehux dak li trid, trid tarmi it-toys ul-gazaza min gol Pram u toqod titbaqbaq

  • Andre Borg
   Posted at 23:32h, 28 December

   Aw Skadut. Inti thider wiehed minn dawk li thobb terdaw bla wafqin. Kompli ta ilaq is srum ta dawk li jahxuk f’sormok halli xi darba tifem khemm alavolja tiqba terdaw xorta tiehu pjacir taqalaw fsormok sa lahhar ta hajtek. Qed tithallas biex tikommenta hawnek???

   • blue titanium soldier
    Posted at 16:43h, 29 December

    andre borg kemm nixtieq nintaqa mijak wicc m bwicc, qed torina kemm imbdiltu proset tal kliem li uzajt, nahseb int wiehed min dawk li had xi stupendju ghax mort luniversita tal kummidjanti

   • 9 ta' Marzu
    Posted at 17:51h, 29 December

    Dr Franco Debono bniedem ta’ principji sodi li rarissimu issibhom f’politikant. Ghalhekk nixtiequ jwaqqaf partit gdid.

 • sa xahar ilu kont nazzjonalist
  Posted at 11:33h, 28 December

  Tbellaht b’dak li gara fil-kaz ta Anglu farrugia, li fuq xi haga zghira u trivjali kellu jirrezenja. Imbaghad il-partit glorjuz taghna ta religio et patria hall il-kukkanji u korruzjoni ma saqajh u MA IRREZENJA HADD. Prosit Franco kellke ragun dejjem.

  • Charles
   Posted at 18:07h, 28 December

   Zdid int issa titnejjek bi Franco. Erhulu mela hsiebtuh xi tifel zghir jew, jibla kollox? Imsomma kwazi.

   Taghgilx, naf li int super one biss igaghluk tara, bhal Komonizmu. Il- problema li ghandek la int mazzun min fuq is-super one, mhux se tkun taf xinhi ir-raguni.

   Staqsi li omm Anglu Farrugia u tghidlek ghaliex?. Nispera li ma tergax iddur Nazj onalist?

   • 9 ta' Marzu
    Posted at 01:54h, 29 December

    @Charles. Fuq il PN staqsi lil Pullicino Orlando, lil Mugliet, lil Franco, lil Arrigo, lil Jean Pierre u lista tkompli.

    • Red Ruby
     Posted at 20:38h, 29 December

     Proset 9 ta’ Marzu!!

  • Charles
   Posted at 18:22h, 28 December

   Nahseb xhar ilu Buffu tal kummiedja kont iddahak in-nies bik siehbi ?

   • Red Ruby
    Posted at 20:38h, 28 December

    Charles,
    Insejthom lill-mama ta’ Franco, ta’ Jeffrey, ta’ Jesmond??
    Tibqghux tidku bin-nies!!
    Din nitfa fejn il-hmieg ta’Gonzipn!

    • Charles
     Posted at 17:50h, 30 December

     Il-mamma ta Franco irrelevanti

     Il-mama ta Jeffrey qeda id-disco il- Mistra ( Alfred Sant u Joseph Muscat kienu qalulna li qed issir applikazjoni ghal diskoteka.

     Il-mama ta Jesmond qeda tkejjel il-pont ta Regional Rd

 • Joe Vella
  Posted at 11:07h, 28 December

  dr franco bnidem ta skrupli u principji sodi mandux joqod sieket fuq kaz serju bhal tanglu fArurgia u il mod kif mexa mijew mUscat

  • venator
   Posted at 16:40h, 28 December

   Sur (ghalkemm mhux propizju t-titlu) Joe Vella,

   imma kif ma tisthix? Ghandek qoxra zejt f’wiccek, jew wiccek u s*rm*k xorta wahda?

   Ara f’liema fossa ta’ drenagg ninsabu ukoll; bniedem li ripetutament u konsistentement wera kemm hu moralment fqir u bla principji jrid jiddetta u jfettaq fuq skrupli u principji sodi!

   Mhux ahjar tmur tiehu kikkra te’ bil-lumi halli tghaddilek il-kakkarella?

  • MELVIN
   Posted at 16:43h, 28 December

   Missu mhux serju inti rajta is-sentenza tat-tieni qorti JOE??Jekk filkas mhur aqra sewwa u iflijha ukoll ghax fiha hafna x tomghod

  • Tony
   Posted at 18:11h, 28 December

   Joe,

   Franco mhux Nazjonalist. Anzi jaghmel xoghol aktar mill-aqwa Laburist ghal partit Laburista.

   Ma tarax se jikkumemta? U il-principji li ghandu mhux talli mhux sodi imma inezistenti, ja irrelevanti li h.

 • KACCATUR
  Posted at 10:59h, 28 December

  TERREMOT IEHOR TA JOSEPH LI PPANIKKJA LIX-XEWWIEXA GHAX ISSA M’GHNDOMX LIL X-PULIZIJA LI KIENU LESTI BIEX JATTAKKAW WAQT L-ELEZJONI….

  U ISSA XMUN JAF LI MA LOUIS KARAMBA JITKESSAH GHAX L-ICCASSAT JISTA JINKIXIFLU GHAWARU U XMUN IMWERWER MIN DIN IS-SITWAZJONI GDIDA…

  kemm HU GHAQLI L-MEXXEJ TAL-LEJBER LI RNEXXILU JAQLEB GHAL KOLLOX IL-PREPARAMENTI LI KELLOK TAL-KLIKKA.

  • venator
   Posted at 16:48h, 28 December

   U ejja kaccatur, xi tridu jikxiflu Louis Grech lil Simon Busuttil li mhux kulhadd diga jafu imma kulhadd jibza jsemmi?

   Niehu spunt minn kumment li ghamlet (cioe ghamel 🙂 )ricentement Mari tal-Hut; cioe galadarba l-process ta’ separazzjoni ta’ Dr Alfred Sant kien spicca dominju pubbliku, huwa ragunat u ekwu li processi simili ta’ personalitajiet mill-kamp politiku oppost ukoll jitwasslu ghall-attenzjoni u l-iskrutinju tal-elettorat?

  • France
   Posted at 18:13h, 28 December

   Ghamel zball Joseph Muscat u hallas ghalieh Anglu Frarugia.

  • Jane
   Posted at 18:25h, 28 December

   Veru kaccatur int, ezatt immarkajt li Joseph Muscat qed jippanikja. U kif tajru lil Anglu miskien. Dan kollu ghax kiexfu li ma jafx x`se jigri mill kont tal-ilma.

 • information seeker
  Posted at 10:23h, 28 December

  in keeping with the Christmas season, relax and go to the MADC panto. You’ll surely enjoy it Franco.

 • OBAMA
  Posted at 10:08h, 28 December

  iktar minn 200 wiehed harbex xi haga fuq il blokk ta franco imma hu qisu sparixxa……..ghaliex?

  jew ghax il-milied jew ghax imsiefer jew ghax qed jahmi xi haga li bhas soltu ser jissorprendina…..

  nispera li dak li qed nahseb jien qed jahsbu Franco.

  GHax did darba veru qed jurun l-ipokrizija taghhom din il-klikka tal hazen.

  miskina omm anglu xiha li thoss ghall-bina, miskin Anglu ghax issa m’ghandiex lil xi hadd ex pulizija u bahnan tant, li waqqajnieh gha-nej mal-iccassat taghna.

  dak ix-xih wigi ta 65 imissu jisthi dahal flok anglu…….tellaq wahdu qalu dawk il-qhab li milli ghandhom jghatu…..

  wenzu li ftahar li ser ihallina kwieti waqt il-milied MA STAHAX jghamel propaganda meta suppost li hu ragel tal-kelma….

  imma nsomma ghall-irgulijja tieghu saqsi lil dawk it-tlieta li keccew u saqsu l-ommom fuq x’inhu wenzu ?

  FRank kellimna naqra ghax issa l-waqt xbin?

  • dawra b'rotta
   Posted at 16:31h, 28 December

   Kristy debono meta kitenet taqra news rari kont nifima xini tajd ahseb u ara fil politika

   Hehe spicca sew gonzi dump fake bloond

  • Barack Obama
   Posted at 18:23h, 28 December

   jaghmel mhux jghamel
   ommhom mhux ommom
   jaghtu mhux jghatu
   ecc

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 09:48h, 28 December

  RAJT LIL MARTHESE PORTELLI FUQ TV.HEMM . DIN IL-PRESIDENT TAL PN ? ISSA HIERGA GHALL- POLITIKA NAWGURARA IMMA TRID TITAGHLEM IL-MANIERI TAL- VERITA. ISSA MEJJET BIEX NARA IL-HABIBITA KRISTY DEBONO TITKELLEM FUQ POLITIKA GHAX DIN HIERGA UKOLL NAWGURARA L-ERF TA SALLAMUN KOLLHU HIEREG.

  • Veritier
   Posted at 21:03h, 28 December

   Milli qed nara, dejjem tista’ toħroġ int u tordomhom it-tnejn li huma bl-għerf li joħroġ mill-kummenti tiegħek.

   Tħajjar, forsi Dr Debono jaċċetta li tikkontesta mal-partit tiegħu.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 09:04h, 28 December

  LOUIS GRECH SERAQLI QALBI GONZI PN SERAQLI ID-DINJITA.

  • Leli
   Posted at 18:15h, 28 December

   Mela la darba seraqlek qalbek Louis Grech, bilfors li int xi penzjonanta l-fuq min 65 sena ?

   • EVERY DOG HAS HIS DAY
    Posted at 22:31h, 28 December

    @ LELI i am a younger person and today i feel like a teenager cause i got some ponot any way. i always wanted him as a vici mexxej. i am sorry for angel but this is politics. but life goes on. angel loves the party and he will be back and we will win on the 9th of march. all the best leli i think its better to have a fight with angel but not with his mum.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 09:02h, 28 December

  DR. GONZI : JOSEPH GAVE YOU ANOTHER LESSON. I SEE THE MEN ON THE STREET IS HAPPY WITH JOSEPH AND HIS TEAM. THE GONZI PN FANS DONT EVEN SAY HELLO TO ME ANY MORE. THIS MORNING I WILL NOT SAY HELLO TO THEM BUT I WILL SAY GOODBYE. L-ISPIZJAR TAL-HABS DIN IS-SENA GHANDU LIS-SPIRTU TAL-MILIED.

 • Ganni Borg
  Posted at 08:00h, 28 December

  Ghall min ma jafx……

  Illum hu l-35 anniversarju mill-qtil ta’ Karin Grech li flimkien ma Raymond Caruana ghadhom zewg delitti POLITICI li ghad ma gewx solvuti.

  • MELVIN
   Posted at 16:39h, 28 December

   Skuzani Gann imma nahseb li ghandek zball fil kas Rajmond Caruana ma hemm l-ebda sentenza li tghid li kien qtil politiku fil-kas Karen Grech hemm sentenza li anke inataw kunpens il-familjari

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 16:57h, 28 December

   @ Ganni Borg prosit li semmejthom.Familji li ghadhom qed jistennew gustizzja.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 07:12h, 28 December

  PEPPI DID YOU CALLED LOUIS GRECH ? C’ MON CAUSE TIME WILL FLY THEN . DATES AVALIBLE JANNAR 11 JANNAR 18 JANNAR 25. FRAR 1 FRAR 8 FRAR 15 FRAR 22. DONT FORGET TO REMEMBER.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 06:15h, 28 December

  i can go every where i want . CAUSE PEPOLE RESPECT ME i can see trouble , trouble its like a cancer . you got to get out of it early if he gets too big he can kill you.

  • Veritier
   Posted at 21:08h, 28 December

   I respect you for your unmatched acumen in being able to see trouble and getting out of it before he gets too big and he kills you.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 05:52h, 28 December

  dr.joseph muscat he knows what he is doing , we are doing politics not romance by a few days mrs.cathrine farrugia she will love dr.joseph muscat once again. i do understand her but i’reply this is politics . with louis grech the labour party is going to win this election i know what i am saying. more pn voters will come on board. in 2 years time this moviment will be more stronger. THANKS TO DR.ANGLU FARRUGIA.

  • Mera
   Posted at 16:23h, 28 December

   I can see why you belong to the Movement of this and that…judging by your written English speaks volumes about the sort of people we will have making decisions for us in the near future…God forbid!

   • Veritier
    Posted at 21:09h, 28 December

    But, Mera, Dog knows what he is saying. Why do you disrespect him so?

   • EVERY DOG HAS HIS DAY
    Posted at 22:47h, 28 December

    mitt ekonomista mitt femha.

   • lolaponse
    Posted at 16:59h, 02 January

    @mera
    God forbid that we will be ruled by this oligarcy and these people that have ruled over us for the past twentyfive years
    All that the LP has gained through the years ,the Pn has ruined

    Sir you try to get the mickey out of EVERY DOG HAS HIS DAY because he writes the way he writes ,stop doing it ,people arn’t to make fun of.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 05:26h, 28 December

  @NO ANGLU YES PARTY : dr.joseph muscat could loose the election with pepole like dr.anglu farrugia talks that way about the judiciary. dr.muscat build a moviment that i am part of it and i am proud . This morning i got a smile on my face once again. well sometimes i wonder how he became a layer he made dr.simon busutill looks good too. well a police man its always a police man. mrs. cathrine farrugia can be hurt i do understand she talks badly about dr.alfred sant and i agree with her 100%. cause dr,sant gave too many elections to the pn.

  • Veritier
   Posted at 21:11h, 28 December

   You seem to be in total disagreement with the same movement that you’re proud to be part of.

   Dr Muscat’s movement says that Dr Farrugia trashed Dr Busuttil.

 • GonziRM
  Posted at 02:48h, 28 December

  100 elf ewro minn smart city dawn bieghu l hamrija jew???? Xejn minn enemalta, maltco, brazil, arriva, airmalta, palumbo. Kullhadd jighn lil min ghandu bzonn sinjal li hawn min ghandu bzonn u hawn minn maghndux bzonn jisejhu bazzuzli il poplu ghandu jkun stmat hekk??

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 00:45h, 28 December

  Is-suggett jitratta il-mahfra. Tista’ tahfer lil min ha 500 euro zieda fil-gimgha minn wara dahar kulhadd u l-haddiem jaghtuh 1.16 euro? Nahseb li tista’ tahfer imma wara li jrodduhom lura kollha.

  • Mario
   Posted at 18:18h, 28 December

   Ara vera skip kbira ghandu l-partit LABURISTA TA.

  • Veritier
   Posted at 21:53h, 28 December

   Taf jew ma tafx li Joseph Muscat u l-moviment tiegħu jaqblu li s-salarji tal-ministri u membri parlamentari għandhom jiżdiedu?

   Taf jew ma tafx li Joseph Muscat u l-moviment tiegħu qed jevitaw dan is-suġġett kemm jistgħu, li ma jmorrux jurtaw lil xi ħadd. Mhux lilek u lil nies bħalek, naturalment. Intom tappoġġjaw lil Muscat, jagħmel x’jagħmel u jgħid x’jgħid.

   Din tal-500 euro saret xejn ħlief pappagallata fqira biex is-segwaċi jkollhom xi ħaġa oħra x’jgħidu kontra l-Partit Nazzjonalista.

   Il-fatt hu li Muscat intenzjonat li jirrevedi s-salarji. U sewwa jagħmel. Jekk ma jiġrix hekk, qatt m’aħna se jkollna nies ta’ stoffa li jitħajjru għal karriera politika jekk dawn se jkunu jaqilgħu kwart tas-salarju li jkunu qed jaqilgħu mill-privat.

   Jagħmluhom kemm jagħmluhom is-salarji tal-ministru u l-membri parlamentari, x’qed tippretendi? Li ħaddiem kwlunkwe jieħu l-istess żieda?

 • Il-Mazizla
  Posted at 23:53h, 27 December

  Faqar tal-imhuh hawn zgur.

  • dawra b'rotta
   Posted at 11:32h, 28 December

   nistageb kif gejna acetatti mil e.u meta tisma li il poplu malti u ghawdxi gabar il flus biex jejn il minu fil bzon.
   meta il gvern jahli u jonfoq bladoc.

   poplu ta tielet dinja u mux ewropejn.

   u xi bravu qal li il maltin komdi fil flus ghax gbarna 3 million

   kieku li beza ghal flus il gvern hadd ma ghadu problema

   • Tedej
    Posted at 18:20h, 28 December

    Qed jiddispjacik li gbarna REKORD 3300,000 Euro ghal min hu fi bzonn IPOKRITA LABURISTA.

    • Red Ruby
     Posted at 20:48h, 28 December

     Qas xejn ma jiddispjacini. J’Alla li jonqos il-mard u fl-istess hin nigbru aktar ha ma narax nies b’dieqa f’ghajnejhom u qalbhom.

     Imma jiddispjacini meta nara l-hela u nfieq bl-addocc !!
     Kull euro tghodd!! U bhal ma familja toqghod attenta kif tonfoq flusha, l-Gvern irid joqghod attent kif jonfoq flus il-poplu!!

 • Thaddeus
  Posted at 18:35h, 27 December

  Tixtieq li jahfrulek Franco, as it is you are no more relevant to the country than our villvage sweeper… One vote per person no more no less 🙂

  • shady lady
   Posted at 22:32h, 27 December

   Kemm hawn min hu injorant!! Irrelevanti u qed tikteb fil-blog tieghu??? Int orrajt jew??? Ma nahsibx! U gib ftit rispett lil kenniesa tat-toroq ukoll sieheb ghax dak xoghol ukoll qed jaghmel ghalija u ghalik!! U ha nghidlek ohra kieku nkun jien il-village sweeper tar-rahal tieghek niknes lilek ukoll!! Awguri Franco, lilek u l-familja 😉

  • Red Ruby
   Posted at 23:21h, 27 December

   Jahfrulu ta’ xiex???
   Kemm ghandna x’nahfrulhom ahna Thaddeus!!!!
   Il-kennies tat-triq taghna, mhux Malti, u hu relevanti hafna ghax tiehu r-ruh it-triq wara li jigbor u jarmi sal-inqas bicca skart!!!
   Awguri!

  • thomas hedley
   Posted at 14:47h, 28 December

   vera ghandek l ispirtu tal milied fik qed nghid…ifga f demmek siehbi,u s sena t tajba,almenu sal 10 ta Marzu,ghax wara gejja l ahhar tad dinja ghalik

 • blue titanium soldier
  Posted at 18:30h, 27 December

  ledukazzjoni tixel go fijhom, biex jajdulna AWGURI gabu santa clause bdaru lejna x’awguri dik diga qed joruna fejn jistmawna u dan suppost ghal futur ahjar ha! ha! u ahna suppost niblawa

  • J. Mercieca
   Posted at 23:43h, 27 December

   bullshit. it-tnejn qed jilghaqu u jistmghuna minn wara. issa jekk int temmen fl-edukazzjoni li tirrifletti ruhha fil-billboards, fil-kaz tieghek tal-PN, go ahead, believe in ‘cheap’ propaganda!

   • Kalang
    Posted at 15:32h, 28 December

    Il-hdura li ghandhom certa nies anqas fiz-zmien il-festi tal- milied ma huma kapaci iżommuha ftit fihom!!! Dawn jahsbu li huma biss kapaci jmexxu u il-bqija kullħadd dubbien. Mur gibhom hames snin ohra fil-gvern kemm ser jistmaw in-nies aktar dubbien. U dan qed jiskanta ghax il-bilboard tal-Labour għandu lil Father Christmas qed jaghtina darhu. Ilu tant Gonzi li ta’ darhu lejn il-popolin u ħaseb biss fil-ftit ta’ madwaru. Isthi blue titanium soldier jekk taf tisthi!!!

    • J. Mercieca
     Posted at 18:39h, 28 December

     Mur fehmu! Lanqas jahseb u jifhem ahseb u ara kemm se jisthi!

    • blue titanium soldier
     Posted at 19:30h, 28 December

     kalang taf fejn nisthi? meta indahhal idejja gol but u man sib xejn. il – hdura jekk qied tirreferi ghalina in nazzjonalisti allimtuilna intom u manafx alfejn qied tinharaq, mela dik edukazjoni ittini lawguri bdarek lejja trid tkun vera arroganti u pastaz insomma jekk trid xi oppinioni saqsi lil anglu u tara kif bhass soltu andi ragun

 • zeraf
  Posted at 17:24h, 27 December

  dawk li mghatawx lin nazzojalisti fil kampanja gibr ta fondi tghawohom lili
  istrina ghax maghan domx fiducja fil gvern

 • HAPPY
  Posted at 16:28h, 27 December

  HELLO 2013 GOODBY GONZI PN

 • A. Grech
  Posted at 16:05h, 27 December

  Priedka sabiha, Franco. Oqghodu attenti ghax dalwaqt johrog bis-sassla ghall-gabra :)) – l-isbah xewqat lilek ukoll Franco.

 • jonybravo
  Posted at 15:59h, 27 December

  kemm awn nies li ma ridux dahlu fmohom li vera awn il faqar. euro 100,000 smart city 65000euro il gamming 400000euro voda phone nahseb ahjar namel stop .

  • bulldog
   Posted at 17:16h, 28 December

   Jonnyfavu ahjar vera tghamel stop ghax gbajt taqa fin nixef, mela dawn il kumpanijji kolla tal poplu Malti hux ghax li semmejt kolla kumpanijji barranin, Semmejt li Smart City mhux ta b’xejn johorgu €100000 meta hadu l-art bir rabas ghal 99sena, titbellah meta tmur taqra il kuntratt kemm haduh il metru kwadru, anqas min gallinar ta tigieg, min fuq dahrek u dahri u dahar kullhadd cittadin Malti. X’int tahseb li ghax il vodafone harget €400,000 ghamlet xi sorpriza imma kemm int cuc Tonio Malti meta l-Vodafone qabel kienet ittihom rigali lin nies issa qeghda ittihom lil Community Chest fund bis sahha tal president Abela ghax hu qatahha jibqaw jintrebhu r-rigali, fhimta issa Giovanni hi , minghalhiek titnejjek bin nies, imma mghadniex kif qieghed tahsibna inti.

  • EVERY DOG HAS HIS DAY
   Posted at 22:57h, 28 December

   faqar hawn u mhux nghid kontra jl-gvern. issa inkunu nafu fid-9ta marzu. jekk jitla gonzi tkun lewwel darba li jien ivutajt hazin. 2008 ma ivutajc jien ghax sant u gonzi ma jogbuniex. 96 ivutajt lil-sant. sissa dejjem tela fejn ivutajt.

 • Spiru
  Posted at 15:02h, 27 December

  Meta tara it-tbatija tal mard li jgib mieghu, u jkun faddallek ghoxrin ewro fil but, naccertakhom li taqbad hamsa jew ghaxra minnhom u taghtijhom ghal dan il ghan nobli, li tghin lill dawn in-nies.

  Din ma hiex kwistjoni ta kemm hawn flus, ghax allura bl-istess argument meta jigi indikat lillna, il hela ta flus li jintefqu mill ministri, allura nghidu b’dawn il hela ta flus jahasra, kieku ahna poplu sinjur, li qeghdin nigu misruqa hajjin le !

  Grazzi lill minn kien generuz u offra minn naqra li ghandu.

 • venator
  Posted at 14:17h, 27 December

  Season’s greetings to Dr Debono and all.

  May I remark how despicable certain contributors herein are. Case in point are certain yuckies who would make believe they embrace Demochristian values. How endearing and charming their submissions have been!

  I fail to comprehend how anyone can politicize charitable giving, arrogating the unqualified and arrogant equation of donations to surmise or denote lack of poverty.

  Poverty is a very relative notion and there are various forms of poverty. Such abstractions on charitable giving are not conducive to future fund-raising activities, actually they may be counter-productive and the inferences repel prospective donors.

  A further point which is conveniently omitted by the arrogant lot, is corporate giving which amounted to a substantial portion of this year’s fund-raising as highlighted by numerous media outlets’ coverage of the event.

  In conclusion it is apparent that the venomous lot are desperately missing their customary spleen-venting haunt and have to resort to submitting their venom on this blog.

 • People s Party
  Posted at 14:16h, 27 December
 • venator
  Posted at 13:53h, 27 December

  Season’s greetings to Dr Debono and all.

  May I remark how despicable certain contributors herein are. Case in point are certain yuckies who would make believe they embrace Demochristian values. How endearing and charming their submissions have been!

  I fail to comprehend how anyone can politicise charitable giving, arrogating the unqualified and arrogant equation of donations to surmise or denote lack of poverty.

  Poverty is a very relative notion and there are various forms of poverty. Such abstractions on charitable giving are not conducive to future fund-raising activities, actually they may be counter-productive and the inferences repel prospective doners.

  A further point which is conveniently omitted by the arrogant lot, is corporate giving which amounted to a substantial portion of this year’s fund-raising as highlighted by numerous media outlets’ coverage of the event.

  In conclusion it is apparent that the venomous lot are desperately missing their customary spleen-venting haunt and have to resort to submitting their venom on this blog.

  On a side note, I would like to thank one particular blogger for the refreshing Christmas break of which all of humanity has evidently benefited immensely (obviously less the spiteful handful who for the past week or so have thus been bereft of their hate mongering medium)! 🙂

  • venator
   Posted at 13:55h, 27 December

   Sorry,

   Doners to read Donors; lest some severely challenged grammer nazi……..

   🙂

  • Veritier
   Posted at 00:49h, 28 December

   What you conveniently omit, venator, is the fact that corporations do not exist in a vacuum. There cannot be corporate prosperity if there is no prosperity in general.

   So to be inline with your economic theories, one can propose smaller amounts collected at fund-raisers as proof of lack of prosperity, but to suggest larger amounts as signs of greater prosperity is tantamount to being arrogant and venomous.

   I suppose we all have to thank our lucky stars for providing humanity with enlightened humble people like yourself to educate us about the various forms of poverty. The more you write, the quicker we’ll all come out of the dark ages.

   What would you have written about the matter had a smaller amount than last year’s been collected? What would you be writing in a year’s time, I wonder? Will economic theories experience a sudden inversion, the only explanation for which would be that of having Muscat at the helm?

   We won’t be hearing of your enlightening thoughts on this blog, I suspect.

   • venator
    Posted at 16:47h, 28 December

    U ejja kaccatur, xi tridu jikxiflu Louis Grech lil Simon Busuttil li mhux kulhadd diga jafu imma kulhadd jibza jsemmi?

    Niehu spunt minn kumment li ghamlet (cioe ghamel 🙂 )ricentement Mari tal-Hut; cioe galadarba l-process ta’ separazzjoni ta’ Dr Alfred Sant kien spicca dominju pubbliku, huwa ragunat u ekwu li processi simili ta’ personalitajiet mill-kamp politiku oppost ukoll jitwasslu ghall-attenzjoni u l-iskrutinju tal-elettorat?

   • venator
    Posted at 17:04h, 28 December

    Veritier?????

    Corporate philanthropy is distinct from personal giving. The local situation follows trends overseas.

    Now you may consider that the economic downturn abroad (which to some extent has not been experienced locally due to banking systems) is typically depicted as a sure sign of local economic well being (which remains to be objectively verified) and good governance.

    Consequently, it cannot be inferred that local levels of corporate giving denote any more prosperous local financial circumstances as opposed to the economic scenario overseas.

    I am not very well versed with notions of economics but you may wish to attest what I have opined above at the following link;

    http://www.triplepundit.com/2012/12/corporate-philanthropy-trends-2011/

    BTW; the segment you redressed was only a tiny fraction of the conceptual outline. What about the rest?

    Also looks like it was touche with the blogger’s issue, and there you were proving me right all along 🙂 Now, ain’t it so nice to find out (if ever there was the need) that there’s also poverty of wit out there!

    • Veritier
     Posted at 21:27h, 28 December

     You’re talking a load of codswallop.

     You and your party can keep trying to hide the bare facts, but bare facts they remain. Malta fared well despite the global economic downturn. I know you wish it hadn’t, but there you are.

     Out there, you say? Right, just as I thought. If in all your wisdom you chose to ignore the abundance of poverty of wit right here all around you and instead feast your eyes elsewhere, then you sure are proving my suspicions: you’re full of it. And I’m not referring to wit, in case you’re wondering.

     Touche with the blogger’s issue? What issue? You seem to have one. I don’t.

     • venator
      Posted at 15:24h, 29 December

      Veritier????

      such typical arrogance if there ever was any further need to portray a “dim-witted” individual.

      You purposely extrapolated what in reality was not even alluded to, simply to fit your perverted notions of grandeur; “Veritier” whatever, if that’s the best YOU could come up with, I shudder at the thought of what lies behind evident falsehood.

      “You and your party”; you may be pleased to find out that over the past several elections (until the gonzipn fiasco and degeneration of a party and equal derangement of blindfolded supporters like you) I always voted PN. However, such typical lack of tact and inability to face objective criticism even from within should suffice to make up one’s mind on foreseeable voting in the future.

      “I know you wish it hadn’t, but there you are” You know? So arrogant once more. However, the line of thought would seem to highlight a horrible personality prone to bestow on others what only a demented mentality could conjure and wish for. Somehow, I think if the situation had been reversed, you would have hoped for just that.

      So, “in case you’re wondering” and if it so pleases you to infer that now I’m Labour (or lejber or lejburist or whatever suits your fancy), then so be it; I’ll simply comply wholeheartedly and definitely unashamedly.

      Oh and by the way, Your Royal Extravagant Intellect whenever did venator translate into swordsman?

      Ma va caccar and here’s also wishing you too the best of luck. 🙂

     • Veritier
      Posted at 02:23h, 30 December

      Oh, you’re one of those, are you?

      The I-always-voted-PN-but-not-this-time-so-I-must-be-right-and-anyone-who-dares-disagree-is-a-blindfolded-PN-supporter brigade. Who could have guessed?

      Arrogance? Grandeur? Plenty of that in practically each and every sentence you write.

      I have never come across anyone so full of crap as you.

   • venator
    Posted at 17:16h, 28 December

    Veritier????

    Post Scriptum;

    has someone lately been carted off to pasture ?

    🙂

    • Veritier
     Posted at 21:34h, 28 December

     You seem to amuse yourself no end with your dim-witted innuendos.

     Venator? Really? Is that the best you can come up with? I’m still waiting to see the true swordsman in you.

     Perhaps you’re saving your prowess for election night to win over that extra vote or two. Here’s wishing you the best of luck.

     • venator
      Posted at 15:34h, 29 December

      Saving my Prowess???? Not really, not unless you’re female, attractive and with evident intellect to compliment. But alas poor me; with your male nickname and as regards intellect; let’s just oversee that, shall we!

     • Veritier
      Posted at 02:41h, 30 December

      Poor you, indeed.

      You’re so arrogant and full of yourself, you’re sick. I’d pity any female who’d fall for your delusional self.

      You think you’re so big and mighty with words. And yet you write compliment instead of complement, and oversee instead of overlook.

      Really, you’re such a pompous ass. Keep the amusement going, venator.

     • venator
      Posted at 18:12h, 31 December

      Big and mighty with words?

      Not really, but you actually wouldn’t know that its relative and that I’m not to be blamed for your being that much challenged.

     • Veritier
      Posted at 20:00h, 01 January

      I wouldn’t normally care about anyone’s writing mistakes, especially in informal settings such as this blog, but for you to call me challenged when you can’t write one single sentence without mistakes confirms word for word the last sentence in my earlier post.

      I sincerely hope that you have nothing at all to do with the teaching profession, for as the saying goes, garbage in, garbage out, and I shudder to think of all those poor students who trust their malleable minds into the hands of the ever-increasing number of pretentious teachers littering our schools and university.

      You may think of yourself as one crack potter, but in truth a crackpot full of crap would be a more accurate and fitting description.

     • venator
      Posted at 21:56h, 02 January

      Veritier?????

      jaqq x’mentalita fjakka u meskina ghandek.

      Mela assumejt li jien xi politiku qed infittex il-voti.
      Assumejt li jien laburist (u ghidtlek li jekk trid tassumi hekk, jien lest nikkuntentak).
      Assumejt u ntimajt minn kollox.
      Issa qed tassumi li jien teacher.

      Hlief titghajjar m’intix kapaci taghmel. Il-Malti ghandu espressjoni ferm addattata; “qisek qahba f’xalata” izda b’rispett lejn din il-professjoni naghzel nikklassifikak bhala cercur jew cercura.

      U dan kollu ghax turta ruhek ghax taf li dak kollu li ghedtlek ma stajtx tirribattieh. Dawwart id-diskors l’hemm u l’hawn biex forsi tizgicca u hrigt ta’ hmar iktar milli diga kont nahseb li int.

      Is-sena t-tajba lilek ukoll.

     • Veritier
      Posted at 20:18h, 03 January

      Jaħasra venator.

      Tħobb titfa’ l-meskinità tiegħek fuq ħaddieħor, meta l-meskin hu int u ħadd iżjed.

      Qed tgħid lili li qed nitgħajjar? Dak li tikteb int stess taqrah?

      Ninsab ċert issa li m’intix għalliem, mhux għax qed tgħid int, iżda għax qed nara li lanqas tifhem dak li taqra m’int kapaċi.

      “assumejt li jien xi politiku” – fejn?

      “Assumejt li jien laburist” – fejn?

      “Issa qed tassumi li jien teacher” – fejn?

      “Hlief titghajjar m’intix kapaci taghmel” – jekk int kapaċi tipprovaha din, intik raġun.

      “dak kollu li ghedtlek ma stajtx tirribattieh” – qed timplika li int irribattejt li għedtlek jien?

      Miskin.

    • venator
     Posted at 18:08h, 31 December

     I’d pity you instead if you weren’t so much fun. Bye bye

     • Veritier
      Posted at 20:17h, 01 January

      To take pleasure in having your ineptitude exposed, you must be a one-of-a-kind masochist.

      Pitiful and amusing at the same time.

 • nazzjonalist ta' qabel 1987
  Posted at 13:05h, 27 December

  rekord iehor ta gbir ta flus. is super one xi problema fil kamra ta lahbarijiet andom bil fors ghax sal bierah stess lahbarijiet fuq is super one kien adu iddominat bil faqar , nies qedin ifallu u guh u mijja fil mijja jekk jitilaw ha jergaw isibu il HOFRA = INROSSU IC CINTORIN imma jien nemmen li il madonna haz zomm ajneja fuqna u kollox jiqpa kif inhu

  • M Portelli
   Posted at 13:56h, 27 December

   dont mix religion with politics Sir. its just a sign or your sophomoric mind…grow up.

   • EVERY DOG HAS HIS DAY
    Posted at 14:29h, 27 December

    i mixed vodka ,kahlua & milk. did i made gooooood

    • blue titanium soldier
     Posted at 19:32h, 28 December

     sewwa amilt sinjal li kellek biex tixtrih

   • nazzjonalist ta' qabel 1987
    Posted at 18:24h, 27 December

    did anyone mention religion? or I guess you meant charity? Mr. Portelli you would be amassed if you knew how open minded I am but I understand that all you know is to insult personally which in your opinion is very roman catholic. Well all I was trying to say previously is that to give for charity you have to have, which yesterday prove enough of how well the maltese are doing in life. Like it or not facts always remain facts and I hope you helped with your donation, did you?

    • Veritier
     Posted at 20:43h, 01 January

     “did anyone mention religion?”

     “jien nemmen li il madonna haz zomm ajneja fuqna”

     That, my friend, is religion. And as M Portelli pointed out, mixing religion and politics is one dangerous affair, be it by the voter or the elected legislator.

     The only instance where religion should be mentioned in politics and legislation is to promote and enforce freedom of worship. Other than that, religion would be one sure hindrance to social and economic progress, pure and simple.

  • il-Bully
   Posted at 14:12h, 27 December

   M. Portelli,
   I believe nazzjonalist ta’ qabel 1987 has a right of an opinion and I say Sir who on earth one think he is DCG? by calling him a twisted mind, one will not qualify himself to be any brighter.
   What we should ask is if today’s election of Mr. Grech is not pre-meditated , what is the intend of New Labour for Mr. Grech at 65 future? is it maybe to copy the NP and appoint him as the next president.
   In 5 years he be 70. This is really dandy the youngest prim minster hold hand to his 70 year old gran father!
   I will not vote this time, I feel there is no choice, they are two faces of the same coin.

   • Mera
    Posted at 16:26h, 28 December

    Well, it’s kind of cute isn’t it??

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 14:38h, 27 December

   Mela minhu pensionant jew bil-minimum wage u jaghti donazzjoni fl-Istrina ghal min hu marid tikkonsidrah li finanzjarament qieghed tajjeb sempliciment ghax ta’ donazzjoni. Anki fil-parabbola ta’ dik l-armla li kellha biss habba u tefghata ghat-tempju. Kristu fahharha u qallhom li taghat kull ma’ kellha.

  • Eddy Privitera
   Posted at 17:29h, 27 December

   Kieku rrid indahhalil-politika f’dan il-kaz tal-gbir li sar, nista nghid li President li gej mill-KampLaburista kien ferm aktar kapaci jigbor mill-President Nazzjonalista ta’ qablu ! U allura Anki Dr. Muscat se jkun kapaci wkoll aktar minn ta’ qablu, Dr. Gonzi ! Fir-Realta: Dan il-gbir sar GHAX HAWN HAFNA QED IBATU.

   • ninnu
    Posted at 23:33h, 27 December

    Eddy naseb li int mhux wiehed li qed tbati.

   • Veritier
    Posted at 00:19h, 28 December

    Kemm tinqala’ ghall-hrejjef ta’ Esopu, Privitera.

    Kieku ngabru ftit, l-istorja kienet tkun: QED TARAW KEMM HAWN TBATIJA!

    Issa li ngabru hafna, l-istorja hi: GHAX HAWN HAFNA QED IBATU!

    Nixtieq nara biex ha johrog Esopu Privitera s-sena d-diehla, taht Muscat. Ha nipprova naqta’:

    Jekk jingabru ftit, l-istorja tkun: M’HEMMX GHALFEJN JINGABRU HAFNA, GHAX M’HAWNX DAQSHEKK NIES IBATU.

    Jekk jingabru hafna, l-istorja tkun: DAN KOLLU HU PROVA LI HAWN GID BIR-RADAM.

    Esopu Privitera, meta ha tippublikaha l-edizzjoni li jmiss?

  • triton
   Posted at 02:23h, 28 December

   @nazzjonalist ta qabel 1987
   B’hal dak lil qallu il madonna ghan nazzjonalisti qeda biss u mhux ghall insara kollha.
   B’listess argument tieghek ghallura jekk jitla il labour il PN jigi giddieb ghax ikun verament li ghawn il faqar u il madonna xi tghidila imbaghad?

 • blue titanium soldier
  Posted at 12:59h, 27 December

  huti nazzjonalisti, innutajtu li dawn tal labour lanqas kuragg iharsu go wicc il poplu u jajdu AWGURI mandom ax jekk innutajtu il bilboards santa claus daru lejn il poplu qied, listess sistema baqaw ma jinbidlu qatt. Kuragg lahwa it tigrijja sal barkun u ahna ha niqpaw fit tmun

  • Eddy Privitera
   Posted at 11:29h, 28 December

   Anki l-Kaptan tat-Titanic kien baqa fit-tmun SA KEMM TKISSER !

   • blue titanium soldier
    Posted at 19:25h, 28 December

    ha ha ha nahsep ghall mintoff qed tirreferi ux?

  • dubbiena
   Posted at 16:52h, 28 December

   Ohlom ohlom. Happy new year 2013!!

  • EVERY DOG HAS HIS DAY
   Posted at 22:18h, 31 December

   @ stop smoking man.

 • Jolly Joker
  Posted at 12:29h, 27 December

  http://www.maltastar.com/dart/20121227-delegates-vote-to-elect-grech-as-deputy-leader

  ”The election is being held today after Dr Anġlu Farrugia resigned from his post a WEE ago following his comments on the judiciary a few days earlier”

  Some one at Mlatasart must be taking the piss out of the fallen angel.

 • MHUX FL'INTERESS TAL -POPLU
  Posted at 12:25h, 27 December

  Meta xi tabib jew politikant jew imhallef jew cuc kwalunkwe li jahdem mac-civil jaghmel xi qastna , malajr isib ismu imxandar mal- gazzetti kollha .

  Jista mela xi hadd jispjegali il-ghala f’dan il -kaz;

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121227/local/Families-appeal-demolition-judgment.450949

  hadd ma hu qed isemmi l ismijiet tan- nutara involuti fil -kuntratti ta’ bejgh u xiri ta’ kull bicca propjeta li ghandha x ‘taqsam ma dan il- kaz ta’ zvilupp ta’ art misruqa?

  MHUX FL’ INTERESS TAL- POPLU JAQAW?

 • Alan
  Posted at 12:24h, 27 December

  Franco, ir-reformi li qed isemmi int huma tajbin. Biss in-nies ma jimpurthomx mil-finanzjament tal partiti jew mil-whistle blower act. In-nies jimpurthom mix-xoghol, sahha b’xejn u edukazzjoni ghal uliedhom. Filwaqt li nifhem li int bhala avukat, jolqtuk aktar dawn l-affarijiet, aktar min tlett kwarti tal poplu, jigu jaqaw u jqumu mir riformi li jsemmi int. Xorta nemmen li kelek argumenti tajbin, imma l-forma ta kif wasalt il messag fl-opinjoni tieghi ma kienx wiehed tajjeb!

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 18:47h, 28 December

   Xoghol, edukazzjoni, sahha qishom bdew mit-2008! Meta se naghmlu pass ‘l quddiem permez tal-riformi li ilu jimbotta Franco biex ikun hawn iktar demokrazija?

 • Fido
  Posted at 12:15h, 27 December

  Gabra record ghal ISTRINA din is-sena.
  Kemm hawn guh u ghaks u nuqqas ta flus fl idejn taht GonziPN hux?

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 11:44h, 27 December

  all the best to all those that they dont know if today its thursday or friday . all the best to all who can pay the eletric bills . all the best to all that had a coffee & cake and went to bed. all the best to who did not buy the big toy for his kids. all the best to those that they hate cristmas cause they can afford none. EVERY DOG HAS HIS DAY.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 11:18h, 27 December

  i recived a great present but not on the 25th of december and not from santa claus. i recived my christmas gift early on the 10th of december from dr.franco debono. when him & his balls said no no to gonzi pn. DONT FORGET TO REMEMBER. peppi . lou & norman they made the best they could but dr,franco debono & his balls said no no no to where is every body. yesterday on tv i saw missier malta ewropeja , few hours later i saw his son a i had a laugh . EVERY DOG HAS HIS DAY.

 • EVERY DOG HAS HIS DAY
  Posted at 10:05h, 27 December

  there is a light some kind of light that never shine on us. there is a light some kind of light that always shine on them. living in a political world christmas dont have any place. in malta each christmas we always remember the two political murders . dont forget to remember ” every dog has his day”

 • OBAMA
  Posted at 03:28h, 27 December

  MA jisthix ma taghniex nifs mill-politika Wenzu WERWER…….lanqas fil-messagg tal-milied ma riedniex li ninsew kemm hadem u stinka ghalina…kemm gab flus MISKIN!!!!!! …

  li ma qalx hu fejn marru dawn il-flus jekk hux ghand il–poplu jew fil-bwiet tal -bazuzli…….KEMM HASBUNA CWIEC

  U INT SUR FRANCO, JEKK TRID LI JGHATU KASEK, GHAQQAD PARTIT ISSA QABEL IKUN TARD WISQ GHAX INKELLA BARRA MIT-TV IHALLUK U JEKK TKUN PARTIT, ALLURA BIL-FORS LI JKOLLHOM ITUK IL-HIN …FHIMNTNI XBIN?

 • Johnny Cash
  Posted at 00:06h, 27 December

  STRINA REKORD TAL FUQ MIN 3000,000 EUROS. KOS HUX X`HAWN TAL-FAQAR.

  • L-intrapriza tmexxi kollox
   Posted at 09:07h, 27 December

   Johnny Cash ghadu jahseb b’sistema antikwata cioe li hu l-Gvern li jiggenera l-gid fil-pajjiz! Jien nghidlek li ‘nonestante’ ingabru daqshekk!

  • Xih ghakka.
   Posted at 09:25h, 27 December

   Is-sena it-tajba; ghana u gid lilek u li familtek Dott: you make life- on this little rock- bearable and worth living!

  • mari tal hut
   Posted at 10:37h, 27 December

   fl istrina anke fil faqar tieghek tghati, tikuntenta ssalva lil xi hadd milli tixtri christmas cake zejjed. S solidarjeta ta dan l poplu kbira u l grinta u d determinazjoni ta dan l president dahlet entuzjazmu kbir ghal dil kampanja. Dal bniedem ta ezempji konkreti kif issir sforz u mijjiet ta persuni min madwar malta saru jihdu inizjattivi u joffru l hin taghhom.

  • MELVIN
   Posted at 11:09h, 27 December

   Missu m hawnx flus fejn qeghdin??? Ministru Joe Cassar 5,000 euro ta

   • Dubbiena
    Posted at 08:58h, 28 December

    mhux minn tieghu…minn flus il-poplu!!!! Ta naqra mill-500 euro li ha!!!!

  • Anzjan
   Posted at 11:48h, 27 December

   Habib, Faqar hawn kemm trid, imma hawn ukoll hafna nies generuzi. Tippruvax taghmel kapital politiku minn xi haga hekk sabiha.

  • N.Borg
   Posted at 12:44h, 27 December

   Kumment bla sugu u patetiku Cash, kieku m’hawnx il faqar m’hawnx l-Istrina!!
   Nirringrazjaw l-Alla li hawn donaturi sabiex jghinu lil minn ma jistax ihallas ghal kura barra jew hawn!!

  • bulldog
   Posted at 14:10h, 27 December

   €3miljuni gabru vera ghax kumpanijji li qabel kienu jghatu r-rigali minflok donazzjonijiet, issa qeghdin jghamlu riklami b’xejn johorgu b’cheques kemm taw flus, fejn qabel gie l-istess kienu jghatu xi rigali bhal prodotti domestici, jigifieri fl-istess hin ahjar ghax almenu haduhom il Comunity chest fund imma tiftaharx li hawn il flus ghax mhux vera, infatti dawk id donazzjonijiet mil kumapanijji huma mghoddijja fuq il prezz ta min jixtri min ghandom, jigifieri oggett ha tixtrih aktar ghali ghax jigi mghoddi mal costings tal kumpanijji. Ghalhekk hawn Malta hawn hafna jekk mhux kwazi kull prodott huwa aktar ghali min barra. Saqsi lil tal Belt Valletta u ta tas Sliema kif marru l-hwienet? Fejn gergru ghax ma kienx hawn bejh kemm xtaqu. Insaqsi jien skont statistiki li mhux il hajbu vvinthom imma kumpanijji professjonali mqabdin min kummisjonijiet u l-NSO fejn il faqar zdied ghal 89,000 ruh min 80,000 fi tlett snin. Biss biss kemm jiftahar siehbek De Marco kemmm jhawn turismu fejn il haddiema fl-ahhar sentejn naqsu b’xi seba mijja fl-industrija tat-Turizmu. Issa mela nghixu biz zieda li tghana siehbek Gonzi ta €4 biex l-anqas cilindru tal gas ma nifilhu nixtru ta 12kilo ghax jekk tuza tlieta fix xhar ghal cooker u biex tishon diga marru hemm. B’min iriedu jdahhqu mhux hekk tal Gambling u Smart City jew Ghost City li hadu l-art bir racanc b’metru kwadru ghal 99 sena u jekk trid tkun taf kemm haduh mur saqsi halli ggieb ghajnejk wara widnejk ghax kwazi b’xejn haduha. 7600 job hemm li suppost diga ilhom sena jahdmu hemm, fejn huma, il jobs ghidli? Kollu bzar f’ghajnejn u dak li jghidulu bullshit.

  • SALVU
   Posted at 18:13h, 27 December

   melvin

   Din is sena tajnihom lil is strina flok lil partit!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Dubbiena
   Posted at 09:07h, 28 December

   Inti zgur mhux fqir ghax “cash”!!!!!!! Hallina Johnny.

 • Charles
  Posted at 23:44h, 26 December

  65,000 EUROS DONATION GHALL-ISTRINA MILL GAMING COMPANIES. XI HAGA LI QABEL MA KIENUX JEZISTU.

  • Anzjan
   Posted at 11:46h, 27 December

   Allura?

 • Charles
  Posted at 23:35h, 26 December

  SMART CITY DONATION FOR STRINA 100,000 EUROS

  • mari tal hut
   Posted at 10:46h, 27 December

   smart city aktar min 10,000 job kellu jghati mhux 100,000 lil istrina. kiku dawk aktar nies jahdmu u ibqa cert jekk jghatu 25 euros kul wiehed l istrina kienet tigwadanja 250,000

 • TONY { 104 }
  Posted at 20:56h, 26 December

  HELLO EVERY BODY 12 DAYS LEFT AND WE START THE BATTLE. I CANT WAIT CAUSE I REALLY WANT TO KNOW IF I AM RIGHT OR WRONG, I THINK I TALKED TOO MUCH & WROTE TOO MUCH. THATS NOT MY STYLE BUT HERE WE ARE. FROM THE 1OTH OF MARCH MALTA WILL SET THE BILL.

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 19:04h, 26 December

  Franco, jekk bihsiebek twaqqaf partit gdid fittex habbar l-ahbar kemm jista’ jkun malajr, illum qabel ghada u ibda’ il-kampanja elettorali. Gonzi kiser il-ftehim li ghamel ma’ Muscat u qed idur jaghmel propaganda.

 • Steven
  Posted at 18:22h, 26 December

  Il-bierah rajt lil Ex-ministru Mifsud Bonnici, kemm hadd pjacir li nehhejnih minn nofs bir rizenja, nies bhalu huma tifkira ta kemm Malta huwa pajjiz mnejjek fejn in nies jaghmlu “karriera” minn fuq missierhom u l-isem tal-familja. Dawn in nies meta jlehhquhom ministri huma l-aghar ezempju ghaz zghazagh ghaliex jaghtu l-impressjoni li biex “tilhaq” trid ikollok in-nies qablek fil-familja.

  Kemm nifmek meta titkellem fuq il-meritokrazzija Franco. Jien barra minn Malta biss sibtha. Nawguralek u prosit tal kuragg u l-interess li turi biex topponi s-sistema li sfortunata hawn Malta hija bazata fuq il-kunjom tal-familja u laqghizmu.

  • Censu
   Posted at 20:24h, 26 December

   Steven

   Lil Anglu ma rajtux itir qisu ajkla

   Fid-9 ta` Marzu itiru l-ex shab Anglu (L-angli l-ohra, hafna minnghom li kienu fil-gvern qabel 1987) u Franco maghhom.

  • Karlu
   Posted at 21:00h, 26 December

   Aqra ftit Steven – Il-Ministru tal-Gustizja Laburista ghalhekk kienu jirrizenjaw

   Ministerial resignations in Malta are few and far between, to say the least. Coming in as a Prime Minister with a specific agenda to promote transparency and accountability, there were signs that Alfred Sant might change all that. And it wasn’t that long before the first head rolled – Charles Mangion offered his resignation as justice minister after failing to follow the correct procedures when recommending that a drug offender be released from prison before his sentence had been fully served.

 • mari tal hut
  Posted at 17:48h, 26 December

  l istrina misshom ghamlu ftehim mal partiti biex jigbru hafna aktar fondi. raprezentanti tal partiti Muscat, Gonzi, anglu, austin u Caccopardo jmorru l pixxina nazzjonali u ghal kull darba li jwadbuwom jigbru 10 euros.

  loll record ta flus ikun hawn kieku. L Tonio hallejtu barra ghax l madonna tidhol ghalih u ma jixxarrabx darba.

  • dubbiena
   Posted at 21:01h, 26 December

   Kieku pullicino jibqa jifflowtja!! Lol!!!

   • Dubbiena
    Posted at 22:35h, 26 December

    Happy new year….everyone. May we have a happy, happy new year.

   • mari tal hut
    Posted at 09:18h, 27 December

    Lollllllllllllllllllllllllllllllllllllll

    • Veritier
     Posted at 01:19h, 28 December

     Istra kemm kienet tad-dahq dik, mari.

     Attenta li ma taqsamx il-lastku bid-dahq.

 • CallMeLabourBloodNow
  Posted at 17:19h, 26 December

  qedin nghixu go pajjiz li jigverna b’politika partigjana, u fi klikka ta nies li jiehdu opportunita minn din il – politika zbaljata. Sussigwitiment huma il ftit il mazulin li jistghu jghamlu pass il – quddiem. DIN MHIEX DEMOKRAZIJA.

  SOLUZZJONI BIEX ITTAFFI XI FTIT MINN DIN IL PROBLEMA NAZZJONALI HU PARTIT IEHOR ————- THE W E A K E S T LINK

 • TONY { 104 }
  Posted at 16:25h, 26 December

  DIN L-AHHAR BOXING DAY TAHT GONZI PN

  • observer
   Posted at 19:38h, 26 December

   Nixtieq nemmnek imma nahseb ha tkun difficli !!

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 15:51h, 26 December

  Gonzi bhas-soltu kiser kelmtu li mhux se jitkellem fuq politika sas-6 ta’ Jannar. Irrepeta dak li ilu jghid u li ghad idum jirrepeti kuljum ta’ linqas ghal xahrejn shah.Jobs, edukazzjoni u sahha. Qisu dawn qatt m’ezistew hlief dawn l-ahhar 5 snin. Ilkol nafu se jghid. Ara fuq ir-riformi ta’ Franco ma jsemmi xejn.

 • mari tal hut
  Posted at 12:22h, 26 December

  Nixtieq nqajjem punt zghir fuq media gusta u fuq bilanc fis sensazjonalizmu.

  Meta kien hemm dr.sant leader tal MLP kelna c cans li naraw d dokumenti personali tieghu anka fuq dak li ma jinteressanix bhal nghidu ahna dokumenti tas separazjoni. se jirnexxilna naraw dokumenti ta simon? u bhal ma hargu r raguni ta alfred sant li rrizultaw li kien vitma tas sitwazzjoni, se nkunu nafu kinitx l istess ta simon? mhux ghax jintersaani, just ghal grazzja ta bilanc fil mod ta kif issir l media.

  smajna hafna fuq fejn kien imur jixrob alfred sant, se nisimaw fejn ikun u ma min ikunu simon u david casha?

  hemm min hu komdu jopponi d drittijit ta kopji ta l istress sess go malta ghax hekk jiddetalu l partner l kbir (knisja) mbghad f pajjiz iehor igawdi u jixxala mid drittijit li ghandu u mhallas mit taxxi taghna.

  Se tohorguwom d dokumenti? se tkunu koerrenti tal media? ejja galizia x tahseb??????????

  • Jesmond Pace
   Posted at 16:06h, 26 December

   Mari taf xmurikx Alfred Sant u Joseph Butrtigieg. Li shubija shiha fl-Ewropa hija l-aqwa ghazla. l-ilhek, kemm Alfred Sant fl-imkien ma Joseph Muscat qalulkhom biex tivvutaw le ghall-Ewropa. Biex umbghad Joseph Muscat mar jitbassas l-ewwel wiehed ( ghax ghalih tajba l-Ewropa u issa fl-ahhar qamlu wkoll l-ex idolu tieghek Prim Ministru mnehhi wara 20 xhar, Alfred Sant se johrog ghall-elezjoni tal-MEP.
   Dak li ma urikx Mari. Dahak bik.

   • Red Ruby
    Posted at 19:39h, 26 December

    Il-marelli kemm hi ghal qalbek l-Ewropa!! ;). Nifhmek ta’ ghax jien jekk mhux se jkun hawn bidla nahsibha nitlaqx mill-ghaziza art twelidi!
    Imma ismghani Dr Sant hass li partnership kien ikun ahjar minn shubija shiha. IMMA dejjem ried li mod jew iehor inkunu parti mill-Ewropa!!
    B’daqshekk ma nhossx li dahqu bija! Dahaq Gonzi bil-poplu meta vvota bil-qalb ghall-kontijiet tad-dawl u vvota konta d-divorzju mbasta ghamel referendum!! Dak dahak bina u mhux se ninsew!!!

    • Veritier
     Posted at 01:06h, 28 December

     Tajba Red Ruby.

     Veru li Gonzi ghamel hazin ivvota kontra l-ligi tad-divorzju.

     Imma fl-ahhar mill-ahhar, il-poplu ha dak li ivvota ghalih.

     Bhalma ha s-shubija fl-UE, xejn grazzi ghat-tejoriji ta’ Dr Sant li ghandhom jinghaddu l-voti ta’ dawk li ma vvutawx.

     U ghageb tal-ghegubijiet, il-partnership rebah.

     Imma Dr Sant ma jidhaqx bik.

     Tghid kif ha jitlob li jinghaddu l-voti tieghu fl-elezzjoni ghall-parlament Ewropew? Tghid jitlob biex il-voti ta’ dawk li ma jivvotawx jinghaddu bhala voti kontrih?

     Dan naturalment qed f’gih il-konsistenza, u biex ma jkunx qed jidhaq bik.

   • Steven
    Posted at 20:43h, 26 December

    Mari sewwa qalet, specjalment meta tkelmet fuq id-drittjiet tal gays. Hemm MEPs li huma gay u jghixu hajja ta gay Brussel imbad meta jigu Malta jippriedkaw kif jghidilhom il-partit taghhom.

   • Eddy Privitera
    Posted at 21:24h, 26 December

    Jesmond Pace- L-UE “l-aqwa ghazla” ? Ghidilna ghaliex. Nispera li ma tghidx minhabba l-flus ghax sal-lum HALASNA AFNA AKTAR MILJUNI LILL-UE MILLI RCEVEJNA !

    • Veritier
     Posted at 01:13h, 28 December

     Donnok l-awditur generali, Esopu. Tista’ turina l-kontijiet tad-dhul u l-hrug, halli naraw jekk hix xi hrafa ohra minn tieghek din?

     Din kif ma jafhiex Muscat? Jekk qed nitilfu daqshekk flus, kif Muscat ma jaghmilx kampanja kontra l-UE? Kif jitkellem favur is-shubija? Kif meta jsemmulu li hu kien kontra s-shubija, dan il-“fatt” ma jsemmihx bhala prova li kellu ragun ikun kontra s-shubija?

     Tghidli qalbi lanqas il-Laburisti stess ma jemmnu l-hrejjef tieghek, Esopu.

   • Spiro the dragon
    Posted at 00:25h, 27 December

    X ghandu x jaqsam? Jien mghandi l ebda simpatija lejn sant politikament, Ma tridx xi gherf biex tinduna li politikament Ma ghamilx success, jien kont qed nitkellem fuq l hajja personali li f dal pajjiz Ma nafux nirrispettaw u aparti hekk l Ma nkunux ibilancjati u koerenti fil media u l blogs, imma jidher bic car li ghal nies medjokri bhalek zball politiku itik Jedd biex taqbes l line Ta Dicenza u umanita.

  • shady lady
   Posted at 20:30h, 26 December

   Heqq Mari nahseb bil-kurzita’ se nibqghu. Kollha li jaqbel lilhom jghamlu! Kemm dahaq b’nies Simon l-ewwel wiehed, specjalment fejn tidhol il-kacca. Alla biss jaf kemm hemm minn dawk li vvutaw IVA ghal shubija fl-unjoni ewropeja u llum iddispjacihom……..

  • Ippokrezija li qed teqridna
   Posted at 09:18h, 27 December

   Jien naqbel mieghek; kull bniedem politiku min issa l-quddiem ghandna dritt inkunu nafu kif jahsiba fuq iz-zwieg, jekk huwiex closet gay jew le; hux mizzewweg ghal konvenjenza, biex jghix hajja falza; hux gay u jivvota kontra l-gays. Hux favur iz-zwieg fil-knisja imbaghad jikkorna li mara ma ragel jew ma lover ohra. X’tip ta mard ghandu, bhal ma ghamlet it-Times of Malta fuq Alfred Sant: imma imbaghad x.mard kellu Demarco u Fenech Adami ma nkunu nafu xejn!
   Wara kollox anke is-sahhara tikteb u titrollja (ja gidiba tghid li mhix taghha l-blogs) u tissindika fuq kull bniedem li ma jaqbilx mal-klikka. Anke fuq omm Franco kitbet, u hadd ma hu se ibellahhili li dan kollu mhux gej minn ghand dak li ghandu daqka falza, jigdeb – jemmen l-gideb tieghu stess, ghadnu etika falza u mohhu boss biex jibqa hemm fuq!
   L-ippokrezija f’din l-gzira qed teqridna u tikolna minn gewwa!

 • mari tal hut
  Posted at 11:50h, 26 December

  Dr Debono l ewwel haga l festi t tajba ghax ma stajtx niktiblek qabel. J Alla jkollok dak li tixtieq qalbek u sena mimlija risq, gid u mhabba.

  Nihu l okkazjoni biex nuri biza ghal xnieghat li hawn fil prezent. Jidher bic car li l kaz ta anglu u l appell li rebah ma kienx ta detterent biex ma jsehhux dawn l oxxenitajiet (X xiri tal voti).

  L vot dokument huwa dokument mahrug mil istat u ghandu jkollu l protezzjoni tal istat. dokument li ma jintuzax biex tivvota bih ghadu jingabar. din tkun detterent ghal min jabbuza, bhal ma jingassaw l vot kontra r registru, ghandom jigbru l voti li ma ntefawx.

  Aparti se nibqaw b idcards skaduti?

  Meta se nittrattaw lil poplu sew?

 • TONY { 104 }
  Posted at 06:36h, 26 December

  8 TA JANNAR 2013 NAGHLQU SENA MINN DIK IL-BUFFONATA LI SARET MARSAXLOXX. TIFTAKRU ? SA PIETRU PAWL BUSUTILL QAL LI FRANCO IRID JIRIZENJA , KIEN HEMM HAFNA NIES KULHADD RIED LIL FRANCO JIRIZENJA . ARA X’GARA SENA WARA TKUN BDIED IL-KAMPANJA ELETORALI. IL-HALIEL GHOMRU QASIR. NAGHMEL KWOTAZJONI ZGHIRA KEMM HU SABIEH LI TIZRA IL-FROTT U WARA TAQTAW. GRAZZI DR.FRANCO DEBONO

  • dawra b'rotta
   Posted at 10:48h, 26 December

   Qabel ma nikxfu .il karti kolla tajjeb li wihed jara kif gonzi u shabu ghandom network ta kif xhin iridu juzawa.

   Gonzi sar perikoluz ghax kif tafu xhin irid u Gonzi jafas butuna u Jamilek hajtek infern Jew ahjar delete mil kumplament ta uman

   Nipera li jinkixfu langli kolla ghax tal biza

   • Karlu
    Posted at 21:16h, 26 December

    ‘I was an idiot’ over VAT issue – Lino Spiteri
    Former minister Lino Spiteri says he was “an idiot” for not having resigned at once in 1994 when Alfred Sant decided, without consulting anybody, to commit Labour to replace VAT once it was returned to power.
    Mr Spiteri, who was shadow finance minister at the time, tells The Sunday Times in a frank interview (see pages 10,11) that he learnt of Dr Sant’s decision from friends over dinner.
    “It was news to me. I felt like an idiot. On the morrow I confronted Dr Sant about it and told him: ‘how could you have said something like that?’ He told me: ‘I know you disagree with it, I wanted to commit you'”.
    Mr Spiteri, who turns 70 today, reveals that he did not vote for the Labour Party in 2003 because he was in favour of EU membership. The respected politician had resigned in 1997 shortly after the party was returned to power.
    The widely-respected former politician delves back to the past and speaks of the way he was physically threatened by an unnamed minister in the Socialist Cabinet of the 1980s and says he had recommended to Karmenu Mifsud Bonnici to replace three ministers, as violent elements swept the party.
    Mr Spiteri says he has turned down Joseph Muscat’s request to return to the MLP, saying his days in politics are over.
    “I won’t be a returning trophy. It’s up to the former ministers to move forward in the way they think best. I don’t happen to agree with that – you don’t go in front of the camera with all that embracing and emotion. That’s not politics, that’s theatre.”

  • clint
   Posted at 08:46h, 27 December

   Pietru pawp busuttil l ex sindku ta hal safi li ried lil franco jitkecca huwa wiehed minn dawk li pappiha sew. Issa wara li ha l ghexieren tal eluf minn fuq dar il poplu gie sfiducjat u qed jara kif jaghmel u jobzoq I’ll hdura anke fil fuljett li johrog I’ll kunsill lokali ta hal safi. Pietru pawl x ghamilt bill 100,000 euro li tak I’ll gvern bhala rigal? X ghamilt bis segretarju li nqabad jisraq eluf ta euro? Ghala ma tressaqx I’ll qorti? Mhux ha nivvota pn ghal ewwel darba ghax xbajt nara zibel bhal dawn jieklu minn fuq dari

 • TONY { 104 }
  Posted at 06:02h, 26 December

  THANK GOD ITS BOXING DAY: i had a gift from god many years ago maybe you where not born yet . I still got it its really a special gift. i know what the malthese pepole wants and i know what the malthese pepole they dont want. this gift its been given to me on the 7th april 1972 in melbourne australia. THANK GOD ITS BOXING DAY.

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 02:17h, 26 December

  Issa li l-Milied ghadda nixtieq nawgura lil Dr Debono s-sena l-gdida 2013 bl-introduzjoni u rapprezentazjoni ta’ Partit gdid. Partit demokratiku ta’ veru.

 • ix-xabbatur
  Posted at 00:44h, 26 December

  QEd juru f’lima paniku jinsabu ta wenzu u xmun dawk li jiddilettaw bil-knisja u jighabuha ta qaddisin ….

  juzaw l-iskuza tal-milied halli jghamlu propaganda qarrieqa waqt li jafu lil opposizjoni ma ghandiex cans tirrispondi….

  HASBUNA CWIEC KIF FENECK GHAJJARNA……

  ISSA NURUHOM AHNA U NPOGGUHOM FIL_FRISK JA REGINA PROFETARUM LI HUMA>>>>>

 • TONY { 104 }
  Posted at 23:12h, 25 December

  TO VOTE HIM OR NOT TO VOTE HIM: Our dear prime minister made the christmas speech as a local talk like taht it-tinda. now its too much. never saw something like this in my life.we all know the country its in an election mode. so every one is waiting for the 9th of march.

  • Obama
   Posted at 06:38h, 26 December

   Illum san stiefnu, nista nibda nghajjrek mela. Mur aghti l-flus lil Peppi balalu

  • Dsyfunctional
   Posted at 08:54h, 26 December

   Kif ma zamx halqu maghluq mill-politika? Kont qed niekol mal-familja gharajjes, irgiel tat-tfal, nisa tat-tfal u kien ghaddu wahhaluli l-ikel!
   Mangia santi u cacca diavoli!

   • mari tal hut
    Posted at 15:49h, 26 December

    Ghamel bhali habib, fuq l malti m a neqliblu qatt, kuntent nara jurnata disney channel mat tifel milli nara kummidjanti fuq stazzjonijit ta nofs malta, ma hemmx wiehed tal maltin kollha minnom kollha.

   • Red Ruby
    Posted at 17:29h, 26 December

    Dsyfunctional,
    L-istess gara lili. Ergajt waqajt down ghax ghedt ara min kien qed imexxi lil Malta dawn l-ahhar snin!!
    Bidla u tindifa hija mminenti!!
    Ibqa’ ghin Franco lil pajjizna ghax otherwise vera qed nikkunsidra ndabbar denbi barra minn dal-pajjiz, b’dispjacir kbir f’qalbi!

 • joseph farrugia
  Posted at 20:47h, 25 December

  Il – kumplament tal – festi t -tajba lil siehbi Albert Mifsud u l – familja tieghu

 • TONY { 104 }
  Posted at 20:38h, 25 December

  HAPPY BIRTHDAY MANUEL DIMECH

 • carmel debono
  Posted at 20:09h, 25 December

  Bhal dik il qawsalla li ssebbah sema ejja ahna ikoll maltin ta lwien varji nifirhu u ninghaqdu biex insebhu u nkattru l gid ta Malta taghna. Barka u sliem lil kulhadd. Mertu lilek Franco tal ezempju sabih li tajt.

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 02:02h, 26 December

   Franco fetah l-ghajnejn u l-mhuh ta’ hafna nies. Gonzi illellex u jghammex l-ghajnejn.

 • guza
  Posted at 19:44h, 25 December

  Awguri lilek u l familja.

 • TONY { 104 }
  Posted at 19:20h, 25 December

  Living in a political world christmas don’t have any place . gonzi pn this was your last christmas.

  • Prime Minister
   Posted at 21:51h, 25 December

   Min qed jghix bit-tama dan il- Milied se jmut bil-piena isena l-gdida.

   • TONY { 104 }
    Posted at 21:16h, 26 December

    @PRIME MINISTER : INT KISSIERT IL- MALTA. U GELIED LIL HBIEB U KISIERT IL-PN J’ALLA TKISSRU IKTAR. SAY HELLO TO MRS GONZI.

 • You Have Megabyte
  Posted at 18:41h, 25 December

  Gonzi anke lil Alla bidel mas-siggu tal-poter fid-diskors tal bierah mhux suppost diskors tal milied kellu ikun

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 18:08h, 25 December

  Il-messagg ta’ Dr Gonzi ma kienx wiehed tal-Milied li jghaqqad imma wiehed partiggjan. Happy Christmas Dr Gonzi.

 • l-Iljun
  Posted at 15:21h, 25 December

  Awguri Franco!

 • R.Kitcher
  Posted at 15:17h, 25 December

  Awguri mill-qalb lilek Dr.Debono u lil gheziez kollha tieghek.

 • TONY { 104 }
  Posted at 15:02h, 25 December

  NISPERA LI KULHADD KELLU MILIED SABIEH SINJUR U FQIR . AWGURI MIL–QALB.

 • charles burlo'
  Posted at 12:41h, 25 December

  Minn qalbna nixtiequ lilek u lil familja tieghek Milied hieni u sena miml;ija sahha u risq

 • P. Busuttil
  Posted at 11:46h, 25 December

  Awguri Dottore lilek u lfamilja kolla u grazzi ta xol siwwi li pruvajt tghamel al pajjizna tul dawn il hames snin , jalla jkollok sena u futur ta aktar success ax int mux just nazzjonalist jew laburist imma malti vera li dejjem lest taqbez al poplu , skuzani kelli ndahhal naqa lpolitika fdan izmien ukoll imma warra diskors li amel il prim ministru il birah misu jisthi ( u dan il persuna li suppost kollu qdusija ) Grazzi Franco u Awguri

 • J. Mifsud
  Posted at 10:55h, 25 December

  Dr Debono, a very Happy Christmas to you and your loved ones, and may you acquire whatever you are looking for in the Year 2013.

  I would like to wish the same to Dr Anglu Farrugia and his family in this difficult hour thanks to insensitive ‘politicians’.

 • valletta21
  Posted at 08:48h, 25 December

  Grazzi Mr.Debono u Awguri lilek u familja kollatieghak.
  J’Alla isseh il-holma ta’eluf maltin,li jkun hemm it-tielet partit fil-parlament.
  KURAGG

  • Eddy Privitera
   Posted at 10:23h, 25 December

   Jiddispjacini li f’dan il-jum Dr. Gonzi gieghlni naghmel dan il-kumment. Fid-diskors tieghu lill-pajjiz ghal-MIlied, flok mexxa bl-ezempju bhal ma jaghmlu mexxejja ohra f’dan il-jum ghaziz u li suppost jghaqqad il-familji, ghazel li jaghmel diskors politiku partiggjan flok diskors li jghaqqad lill-poplu ! Ma jafx jirrezisti ghat-tentazzjoni li JIFRED FLOK LI JGHAQQAD !

   • Anglu Kustodju
    Posted at 11:49h, 25 December

    L-anqas int apparantament Ed. 🙂 Il-Milied t-tajjeb lilek u l-mahbubin tieghek kollha!

   • Veritier
    Posted at 11:50h, 25 December

    X’jaghmel diskors politiku li jifred flok jghaqqad, Privitera?

    Nassumi li taqbel li diskors mhux ghax hu politiku fih innifsu jikkwalifikah bhala wiehed li jifred u mhux jghaqqad, izda il-kontentut, hux hekk?

    Ghax jekk mhux hekk, tkun qed tghid li anki Muscat, Debono, u kull politiku iehor, kull darba li jitkellem ikun qed jifred minflok jghaqqad.

    Jekk ghadna naqblu sa dal-punt, tista’ tghidilna x’hassejt li Gonzi qal biex jifred flok jghaqqad?

    Li seta’ ghazel li ma jidholx f’politika hu fatt. Izda nghidlek is-sewwa, ghalija din l-hekk imsejha astinenza mill-politika ghal zmien il-Milied ma tkun xejn hlief ipokresija grassa jekk tittiehed fl-estrem li donnok qed tehodha int.

    Kieku Gonzi ghazel li ma jsemmi xejn politika, kien jifdallu li joqghod jitkellem fuq il-Milied, u xewqat sbih, u hafna qdusijiet ohra. Ma kont inkun sorpriz xejn illi li kieku gara hekk, kien ikollna litanija ta’ kritika fuq kemm Gonzi hu ipokrita u lupu u minghalih li se jnessina minn dak kollu li ghaddejna minnu ghax joqghod jghidilna fuq iz-zmien sabih tal-Milied.

    Huma dawn in-nies stess, u mhux il-politici, u jkunu mejtin ghall-icken skuza ta’nofs kelma biex ihossuhom mifrudin flok maghqudin.

    Allura nghidlek hu ftit l-affarijiet bil-qies, u mhux kull meta xi hadd isemmi l-icken haga li ghandha x’taqsam mal-politika, iggib ruhek qisek kanun ikkargat lest biex jisplodi.

    Il-festi t-tajba, Privitera, lilek, lil familtek, lil qrabatek, u lil kull min jiehu sehem f’dan il-blog.

    Il-festi t-tajba lilek, Dr Debono.

    • Eddy Privitera
     Posted at 21:37h, 26 December

     Veritier: Ghidt diskors li jifred flok jghaqqad , ghax id-diskors sar lejliet il-Milied meta l-familji ikun flimkien. U hawn eluf kbar ta’ familji li ghandhom opinjoni politika differenti fl-istess familji. Allura mhux bilfors li jkun hemm familji fejn meta jinstema d-diskors ta’ Gonzi, li kien wiehed partiggjan, jinqalghu argumenti bejn il-membri tal- istess familji??? Imbaghad kien ried li ghal 3 gimghat il-partiti jieqfu mill-kampanja. Biex HU UZA D-DISKORS TAL-MILIED BHALA GHODDA POLITIKA PARTIGGJANA !

     • Veritier
      Posted at 13:14h, 27 December

      Huma mhuh maghluqin bhal tieghek u hafna ohra hawn gew li jaraw dak id-diskors bhala wiehed partiggjan.

      Ma kien partiggjan xejn. Kien fattwali.

      Dak kollu li jigri fil-politika, ghal imhuh maghluqa jidher partiggjan. Dak kollu li jkun wettaq gvern, ikun wettqu ghal kulhadd. Dawk li ma jaqblux mal-partit fil-gvern jaraw dan kollu bhala propaganda, u ma jintebhux li huma stess qed igawdu u ser igawdu minn dak kollu li jkun irnexxielu jwettaq gvern.

      Kull prim ministru fil-messagg tieghu tal-ahhar tas-sena jitkellem fuq dak li gara matul is-sena li ghaddiet u dwar x’hemm ippjanat ghas-sena l-gdida.

      Jekk dan kollu ma joghgbokx ghax int u nies bhalek tridu li l-partit fil-gvern ma jidher bl-ebda mod li ghamel xi gid, dan problema taghkom.

      Jekk hawn nies li jaslu biex jiggieldu bejniethom fuq il-mejda tal-ikel minhabba xi diskors ta’ hu min hu, ma jisthoqqilhomx li jieklu flimkien, specjalment jekk din hi l-ikla tal-Milied.

      Familji jieklu flimkien ghax hemm l-imhabba ta’ bejniethom tghaqqadhom flimkien li tigi ferm ‘l fuq minn kwalunkwe kunsiderazzjoni ohra.

      Jekk xi hadd Laburist ghandu l-mara Nazzjonalista jew bil-maqlub u jasalu biex jiggieldu waqt l-ikla tal-Milied fuq id-diskors ta’ Gonzi (seta’ kien ta’ Sant, jew Mintoff, jew Muscat), allura qed jghixu flimkien sempliciment ghall-konvenjenza u mhux ghax jinhabbu, u ma joqghodu jwahhlu xejn f’Gonzi u f’li qal, ghax ikunu qed jiddeludu ruhhom.

      Il-festi t-tajba, Privitera.

   • goldfish
    Posted at 11:59h, 25 December

    Sfortunatament kulltant issib xi hmar li meta taqtghalu denbu jibqa hmar anke fiz-zminijiet tal-Milied.

   • TONY { 104 }
    Posted at 19:05h, 25 December

    @EDDY PRIVITERA : i talk tomorrow about this.

  • pg
   Posted at 23:51h, 25 December

   Eddy hi, mela ma tafx min kien zijuh.

   • Spiro the dragon
    Posted at 01:58h, 27 December

    Ghal dak l gurdien tad drenagg li gelled pajjiz qieghed tghid uxx, u li difen l Hutu maltin fiz zibel. Dak l misthija Tal knisja u Tal familja gonzi.

    • EVERY DOG HAS HIS DAY
     Posted at 04:56h, 28 December

     and we made a state funeral for that son of a church

 • kanvasser
  Posted at 08:40h, 25 December

  IMISSU jisthi wenzu l-ardit li LANQAS IL-BIERAH MA RIED JITLEF MUMENT WIEHED BIEX JIFTAHAR BRIXU

  flok li kien ragel U kien juri naqra RISPETT LEJN IL-GURNATA TAL-MILIED u jistmana billi jghatina s-sena tajba u jixtieqilna r-risq

  imma le…… dan l-ARR0GANTI……. kif tghidilna int Franco ridt jiehu vantagg bhas soltu BASTA KOLLU QDUSIJA……taparsi mhux ser jitkellem fuq il-politika

  MITT ELF RAGUN GHANDEK FRANCO,,,,,,,,, ZBALL WIEHED GHAMILT FRANCO INT DIN IS_SENA………LI MA TAJJARTUX U HLISTNA MINNU QABEL

  • Red Ruby
   Posted at 10:35h, 25 December

   Jien hsibtu d-diskors tal-budget!!!
   Vera jiddizappuntani bhala Prim Ministru ta’ Malta.
   Awguri hbieb!!

 • Obama
  Posted at 07:57h, 25 December

  Il-Milied it-tajjeb. Xi gmiel il-presepju, bil-bambin, Madonna u Guzeppi, bil- baqra u l-hmara, bl-Anglu u bl-ghageb tal-presepju …

 • I. Gauci
  Posted at 02:41h, 25 December

  Nammetti li f’temp ta’ sena jien ghaddejt minn zmien fejn sincerament ma stajtx narak b’ghajnejja fuq it-Televixin ghal wiehed minn dawk li saru jemmnu ghalkemm mhux f’kollox, f’hafna minn dak li tithaddet dwaru.

  Tinkwetax Franco, il-Mulej ghad isolvi kollox b’wicc il-gid, bhalma dejjem ghamel meta kien hemm bzonn.

  Il-Milied it-tajjeb lilek u l-familja tieghek. Awguri u fuq kollox Sahha u Hena lil kulhadd.

 • TONY {104}
  Posted at 00:12h, 25 December

  AWGURI LIL KULLHADD .

 • Jolly Joker
  Posted at 22:52h, 24 December

  A jolly merry happy Christmas to everybody – and their pets too.

 • Aktar Nies bhal Franco please.
  Posted at 22:12h, 24 December

  L Milied it-tajjeb lilek u l familja kollha dott. L Milied tajjeb lil hbieb kollha taghna ta dan l blog l dawk kollha li ammiraw kull pass li hadt bhali u l dawk kollha lj ma qablux mieghek f xi punt jew iehor jew dejjem. Ghandna nkunu onorati li demokrazija f pajjizna qed tikber bi sahha ta nies bhal Dr. Debono. Il Mjlied it tajjeb lil kulhadd.

 • Il-Mazizla
  Posted at 21:24h, 24 December

  Awguri lil Joe Farrugia u familja tieghu

 • mm
  Posted at 21:22h, 24 December

  il-milied u s-sena t-tajba lilek, lill-familja, lill hbieb u lill-kulhadd. j’alla l ispirtu tal-milied jibqa ghaddej is-sena kollha specjalment issa li gejja kampanja elettorali. ejja niddiskutu b’mod civili u mhux nattakaw lill-xulxin u dan anki fix-xhur li gejjin ghax l-elezzjoni tigi u tghaddi imma l-wegghat ma jghaddux. AWGURI

 • Uti, non Abuti
  Posted at 21:01h, 24 December

  Awguri Franco. Nixtieqlek kull gid. Nergaw niltaqghu hawn wara l Milied. Il Milied it tajjeb lil dawk kollha li jridu gid u tama gdida lil dan il pajjiz.
  Grazzi Franco.

 • Kajju
  Posted at 20:21h, 24 December

  Happy Christmas Franco and All.

 • Viva l-Ipokrezija
  Posted at 18:47h, 24 December

  Dott,
  Nawgura lilek u lil familtek kollha l-isbah xewqat ghall-Milied u ghal sena gdida.

 • Joseph Vassallo
  Posted at 18:43h, 24 December

  Happy xmas and a happy New Year!

 • CORRUPTION
  Posted at 18:31h, 24 December

  Dr Debono .Happy Christmas and New Year to you and your family .

 • George
  Posted at 18:26h, 24 December

  Awguri Franco. Wara sena mpenjativa li kellek, haqqek li tircievi awguri sbieh minghand l-ammiraturi tieghek ghas sena l-diehla, ghalik u ghall-familja tieghek kollha. Awguri wkoll lil Maltin Kollha.

 • SALVU
  Posted at 18:23h, 24 December

  AWGURI dott lilek hu lil familja .
  .
  Hu lil maltin u ghawdxin kollha.

 • vox popolo
  Posted at 18:15h, 24 December

  Awguri habieb taghna Dr. Franco Debono, lilek
  u familja kollha tieghek. Bl-ikbar sincerita, nghidlek;
  All the best to you and all your family.
  Ghada waqt li l-familji Maltin ikunu migburin madwar
  il-mejda ta’ l-ikla tradizzjonali tal-Milied, kemm go darhom,
  resturanti, jew lukandi, jekk hemm xi nkwiet familjari,
  minhabba, pulitika, wirt, jew kull haga ohra, nersqu lejn
  xulxin, inkunu sincera, u nghatu l-bewsa tal-mahfra lil
  xulxin, ftakru li, llum hawn, u, minjaf sena ohra fejn
  inkunu.
  Nitolbu lil Gesu Tarbija, ibierek lil Malta taghna, u jitfa
  kull barka fuqna ‘lkoll.

 • Jordan Muscat
  Posted at 18:04h, 24 December

  All the best Franco enjoy your holidays.

 • Ganni l-Ghawdxi
  Posted at 17:05h, 24 December

  Ghaziz Huna,
  Il-Paci mieghek!
  Kemm hu sabih li wiehed jaghraf li kulhadd hu suggett ghal zball. Jien nizbalja ta’ kuljum! Nawgura minn qalbi Milied mill-isbah lil kulhadd.
  Blu, ahmar, ahdar, abjad jew iswed, quddiem Gesu’ Bambin ahna l-llkoll ahwa Maltin!

  Il-Paci maghkom!

  Verbum Dei Caro Factum Est

  • percita
   Posted at 17:47h, 24 December

   Mhux biss “ahwa Maltin” imma wkoll “holqien ta’ Alla w xbiha tieghu”.
   Il-Milied it-Tajjeb, barka u sliem lill kulhadd.

  • Cikka
   Posted at 17:47h, 24 December

   Awguri Franco, u l- maltin kollha.

 • Gs
  Posted at 17:03h, 24 December

  Few are the people that give up their cushy political career cause they believe in true democracy.
  Wishing you Franco and your family the best for the festive season and beyond.

 • jonybravo
  Posted at 16:13h, 24 December

  happy christmas to all may we all be unitded as children of the graeter god.let alone ower supporting partys as they are something we support during the year if we all support the same party we will be communist.daqa blu daqa red daqa green u daqa yellow party ta franco lol lol go for it .all have a happy christmas and a happy new year. we are supportting you.

 • Joe borg
  Posted at 16:12h, 24 December

  Xorta nghidlek il-milied it-tajjeb avolja ma giebtx il-kumment tieghi min jaf ghaliex….

 • Piccinino S
  Posted at 15:41h, 24 December

  Merry Christmas Feanco!

  On this note of forgiveness I would like to invite you to meet up once again with your fellow colleagues at the P.N Headquarters & work things out !!

  • ninnu
   Posted at 23:45h, 24 December

   Happy Christmas Franco. How about having a chat with your fellow colleagues at the PN Headquarters where you belong.?

   • Red Ruby
    Posted at 10:43h, 25 December

    After hearing our Prime Minister yesterday evening, I can fully and totally understand Franco and really believe him when he says that he is not PN anymore! He does not ” belong” to Gonzipn!

    • Piccinino S
     Posted at 13:28h, 26 December

     Minn meta sirt tahseb u titkellem ghall Franco?

     • Red Ruby
      Posted at 17:37h, 26 December

      Mur aqra l-posts tieghi qabel titkellem!!
      Mela billi Franco mhux “Red” ninjora jew ma nikkalkulax xi jghid hu!!!!!
      Jien anke lill-Prim Ministru smajt, hekk hu xieraq li tisma lil kulhadd!! Imbaghad tiggudika wara!!!

  • Dubbiena
   Posted at 09:02h, 28 December

   too late!!!!!

  • lolaponse
   Posted at 17:30h, 02 January

   It was not due to Dr Franco Debono,but it was their insisstance of ridding of him escpecially the OLIGARCY

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 15:41h, 24 December

  Ga tajt il-Milied it-tajjeb lil Dr Debono u l-familja tieghu. Nixtieq nestendi l-awguri tieghi lil dawk kollha li kkummentaw f’dan il-blog hu x’inhu l-kulur politiku taghhom. Il-qawsalla sabieha ghax fiha hafna kuluri.

 • DNA Blu
  Posted at 15:38h, 24 December

  Awguri dott lilek u lil familja tieghek kollha , Awguri ilkoll Lill maltin kollha , Blu ,Homor u hodor , Il kulur tal-partit taghna qatt ma ghandu jifridna u hadd ma ghandu jifred lil dan il-poplu tant bizel.

  • dolcevita
   Posted at 15:54h, 24 December

   proset dna blu ahna ingeldu ideat mhux persuni

  • lolaponse
   Posted at 17:33h, 02 January

   Grazzi tal awguri ,wara kollox ahna ahwa maltin
   AWGURI LILEK DOTT.,LIL FAMILJA TIEGHEK U LIL KULLHADD

 • shirley
  Posted at 15:29h, 24 December

  prosit franco. kellu bzonn l-pn hu mimli b’nies bhalek. happy xmas lilek u l-familja. your charisma will help you continue to be in the leading edge of maltese politics. you and dr muscat are the future

 • npiznog
  Posted at 15:26h, 24 December

  shut up mera anki f milied ilsienek twil xmibeda happy christmas dr debono lilek ufamilja barra mera

 • NEMO
  Posted at 15:04h, 24 December

  All the best ,Franco. Enjoy the holidays .

 • kim
  Posted at 14:51h, 24 December

  Awguri Dot

  • Fleur
   Posted at 14:42h, 24 December

   I trust you can…

  • Edgar Apap
   Posted at 10:52h, 25 December

   Good One Fleur . I Loved This Song And I Sang Along With It . After Every Pause In It I Shouted FRANCO . Merry Christmas And A Happy New Year To Everyone .

 • dolcevita
  Posted at 14:37h, 24 December

  proset dott. int bdejt fjama li ma hi ha tieqaf qat. hafna nies qedin jejdu il milied u sena t tajba, jien nahseb li diga kellna. as semplici raguni li f din sena il maltin ta rieda tajba sokprew li ana raprezentant kbir.

  nawguralek dott mill fond ta qalbi ax adejt minn hafna attakki, u certu drabi nizlu al personali. hasra.

  kuragg dott ibqa miexi fuq din triq tas sewwa. u qatt tibza tamel it tajeb anki jekk jider li mintix sa tiehu xejn. ax l istorja tibqa tafulek.

  ibqa miexi fuq din it triq u tkun l ikbar politiku tas 21.

 • Malteser
  Posted at 14:25h, 24 December

  Awguri Dott…lilek u l-familja kollha.

 • bulldog
  Posted at 14:14h, 24 December

  Awguri Dot , nixtieqlek il Milied it-tajjeb lilek u l-familja.

 • john
  Posted at 14:09h, 24 December

  Awguri dott. lilek u l-qraba tieghek kollha.

  J’Alla is-sens ta’ irgulija li spiccajt bih, ikompli wara l-fest ighal gid ta’ kulhadd.

  Ahfer, imma qatt tinsa.

  John

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 14:09h, 24 December

  Awguri ghaziz Franco.

 • ta kafkaf
  Posted at 14:03h, 24 December

  Franco

  thanks for your wishes to all. You, above all, deserve a rest and some time with your close ones. You are a shining light in Maltese current affairs. You cannot imagine what a breath of fresh air you have been to people who use their mind to think.
  After the Christmas break I shall write to you and express my opinion on the formation of a new party and contesting election. At the moment all I will say is that great men (and women) sometimes suffered injustices, were misunderstood, and they took a long time to achieve their goals – examples, Mahatma Ghandi & Mandela and many others). But they endured, and the truth prevailed, but it wasn’t easy and the road was long.
  All the best to you and your family and all those who have chosen this blog to express their views, whether in favour or against.

 • Red Ruby
  Posted at 13:59h, 24 December

  Nawgura l-Festi t-tajba mimlija sahha, imhabba u hena lill-bloggers kollha, homor, blu, hodor; ta’ kull kulur!! Billi nghaddu kummenti kontra xulxin, dik hija xi haga sana u nitghalmu minn xulxin. L-importanti li ahna maghqudin fl-ahhar mill-ahhar.
  U nawgura lilek Franco u lill-familja tieghek Milied hieni u sena mimlija risq u sahha!! Minn qalbi nirrigrazzjak ta’ kemm hrigt ghonqok ghall-poplu Malti. Hadd mhu ha jinsih dan!!

  • 9 ta' Marzu
   Posted at 15:22h, 24 December

   Proset Red Ruby naqbel mieghek.

 • In-Nuffata
  Posted at 13:41h, 24 December

  Auguri to you Dottore!

  You and your dear ones.

 • Johan Mizzi
  Posted at 13:38h, 24 December

  Awguri dott!!!

 • blue titanium soldier
  Posted at 13:17h, 24 December

  merry christmas and a happy new year to franco and family and welcome back

 • nazzjonalist ta' qabel 1987
  Posted at 13:15h, 24 December

  awguri lilek u lil familja kollha tieghek, u ejjew fil vera sens tal kelma ninsew id differenzi u inficcu il gied komuni

 • politika mux loba futbol
  Posted at 13:15h, 24 December

  Awguri franko u Grazzi talli l-interess ta malta u l maltin qabel l-interesi tieghek. Qrajt fuq maltatoday fuqek illum vera li ma tantx huwa ideja tajeb li tohrog mal lejber ima nahseb li l malti adom jahsbuwa li jek ma jatux il vot liz zewg partiti principali jkun vot mohli. Jalla wara dawn il festi kulhadd jaghmel il-kontijiet ta lahar 5 snin li adew. Xewqat sbieh il dawk kola ta rieda tajba

 • Joe Mifsud
  Posted at 13:14h, 24 December

  Auguri to you and all your family . You gave all maltese of good will hope for the future.

 • Mera
  Posted at 13:10h, 24 December

  Happy Xmas Franco…and do go for elections. I can assure you that there are also Labourites who will vote for you. JM is coming out to be no more different from Gonzi… underneath all those smiles, the guy does come across as a dictator (Adrian Vassallo’s words and the Farrugia case)…and people like him need to be cut to size! Such prime donne are not welcome. Good luck Franco!

  • tumas
   Posted at 14:36h, 24 December

   JM persuna bhalek u bhali siehbi…missek awgurajtlu l milied it tajjeb bhal ma awgurajt lil kullhadd,u mhux tipprova tnissel id dubji fih….

  • Salgister
   Posted at 14:50h, 24 December

   Mhux se nwiegbed ghax inkella nonqos mill-ispirtu tal-Milied. Tiggudikax ghax tigi ggudikat!

 • CIKKU JNR
  Posted at 13:09h, 24 December

  Nawguralek Dot.Franco. Malta ghadna bzonn ta nies izjed bhalek. il festi tajba lilek u l-familja tieghek.

 • goldfish
  Posted at 13:08h, 24 December

  Awguri to all – red, blue, green, etc….

 • M Portelli
  Posted at 12:23h, 24 December

  auguri dot…hope a new year will be much better for us…… all the best

 • kieth
  Posted at 12:16h, 24 December

  True words of wisdom well done Dr Debono

 • Conrad Borg Manché
  Posted at 12:15h, 24 December

  I wish you and all your loved ones all the best Franco. I would like also to wish all the bloggers a Happy Christmas and a Happy New year. Ahna ilkoll ahwa maltin u id-differenzi ghandna ninsewhom darba ghal dejjem mhux ghal dan iz-zmien ta’ festi biss.

 • Konfuz 2
  Posted at 12:05h, 24 December

  Happy Christmas to you Franco and to your family
  Happy Christmas to you Eddy Privitera and to your family
  Happy Christmas to you all and to your families

 • tmiem
  Posted at 12:00h, 24 December

  Sur Debono..nawguralek xewqat sbieh u festi mil aqwa lilek u il familja kolla tijak. jalla jkollok sena ahjar milli kienet dis sena u jalla tinzera fik ir rieda tjba lejna in nazzjonalisti li telajnik u illum mwegajn bli amilt.

  nawguralek mil qalb..

  • tumas
   Posted at 14:38h, 24 December

   jekk tifhmu r raguni ghalfejn Franco ghamel hekk,ma tkunux imweggghin,anzi tkunu mimlijin hegga li xi darba l pn jerga jkun taghkom…

 • il-Bully
  Posted at 11:58h, 24 December

  Dr. Franco Debono
  Allow me to forward my sincere Holy Greeting like that quoted in the scripture: ”Peace on earth to men of good will!”.
  But let us not forget, out there we must continue to shame the Devil and tell the truth. Let us remember we must be better placed as the head of a dog than the tail of a lion.
  WISH YOU ALL THE BEST FOR THE NEXT FEW DAYS. Come January 7th we go back to where we left on December 24th.

 • Pauline
  Posted at 11:55h, 24 December

  Here’s wishing you a very Merry Christmas.We love you, Onorevoli.

 • Joe Galea L-ghaxqi
  Posted at 11:52h, 24 December

  Awguri lilek u l-familja tieghek.J’Alla il-poplu malti jgharaf jghazel lil min irid vera imexxih fid-direzzjoni t-tajba fis-snin li gejjin. Il-Milied u s-sena t-tajba lil kullhadd.

 • GonziRM
  Posted at 11:43h, 24 December

  Happy christmas to everyone let us enjoy the joy of xmas

 • trevor80
  Posted at 11:33h, 24 December

  Sincere well wishing to you too Franco.

 • LUPU
  Posted at 11:30h, 24 December

  Franco,

  I trawled the “net” for a message you may appreciate.

  Don’t cause any pain
  Free all those you rule or reign
  Life is yours to gain

  Give back some you take
  Greed’s ambiguous mistake
  Stain a heart with hate

  Faces take much form
  Good cheer and smiles do warm
  Take back those which harm

  Care is made with love
  Rewarded you from above
  Peace to make world of

  All those gone astray
  Will return to love one day
  When fear goes away

  http://www.connectingsingles.com/poem24749/forgiveness-haiku-a-message-for-peace.htm

  Peace to you and your loved ones for now and for the years to come.

 • Kahlan konvint
  Posted at 11:27h, 24 December

  Awguri Dottore!

  Din hija festa specjali wisq, u mhux habba rigali u parties. Kristu gie ghal nies bhalna li ahna midinbin. Iva, meta nwegghu lil xulxin, inkunu ukoll qed nikkommettu forma dnub, u anke l-icken kumment jista’ jaghmel hsara fil-proxxmu ta quddiemek. Jien wiehed minnhom, ghax jien uman u midneb ukoll, u ghalhekk immur il-knisja, ghax ghandi id-dnubiet tieghi ukoll x’inressaq quddiemu. Ghalhekk b’serenita’ nitlob skuza jekk xi darba weggajt jew urtajt lil xi hadd f’dan il-blog, naturalment inkluz int dottore.

  Nappella ghall-ghaqda l-ahwa, issa li gejja sena gdida, u forsi ftit agitanti ukoll. Il-politika hija mportanti ghal pajjiz, sakhemm tintuza tajjeb u ghal benessere tal-pajjiz.

  Nitlob ukoll ghal persuna kollega tieghi, li halliena ftit jiem ilu fl-eta’ ta 35 sena habta u sabta, u ghal dak it-tfajjel ckejken li halliena il-bierah fl-eta’ ta 14-il sena. Nittama li il-familjari taghhom isibu farag.

  IL-MILIED IT-TAJJEB LIL KULHADD!

 • Spiru
  Posted at 11:22h, 24 December

  Awguri Dott lilek u l’ familja tieghek kollha, u j’Alla is-sena li gejja ittik dak kollu li tixtieq qalbek, ghax ghas- sincerita tieghek vera jixraqlek.

 • Salgister
  Posted at 11:20h, 24 December

  Nixtieqlek lilek u l-familja tieghek kollha, lil dawk kollha, anke lil dawk li ma naqbelx maghhom politikament, bil-qalb nixtieqilkom il-festi t-tajba lil kulhadd, u jalla s-sena 2013 tkun ferm ahjar milli kienet din is-sena. Bhalma qal Franco, nghidu x’nighdu, naghmlu x’naghmlu, ilkoll nibqghu ahwa Maltin. Nixtieq lil kulhadd kull rizq u barka. Grazzi hafna Dr. Franco Debono ta’ dak il-kliem sabih li ghidt hawn fuq.

 • ex tesserat tal-pn
  Posted at 11:16h, 24 December

  Awguri Dr. Franco Debono, lilek u l-familja kollha
  tieghek, nawgurallek ukoll sena kollha gid, dak li
  tixtieq qalbek.

 • john
  Posted at 11:11h, 24 December

  Awguri lilek u il-familja tieghek. Milied hieni u sena mimlija risq u barka.

 • ninu iz zurrieqi
  Posted at 11:09h, 24 December

  il milied u is sena tajjba franco habib.

 • eileen
  Posted at 11:05h, 24 December

  Sending you special christmas greetings

 • Anzjan
  Posted at 11:05h, 24 December

  Awguri lilek , il-familja u lil dawk kollha li thobb u jhobbuk.

 • Malta l'ewwel
  Posted at 10:46h, 24 December

  Dr.Franco, Awguri min qalbi lilek u l-familja kollha tieghek.

 • Xlukkajr
  Posted at 10:40h, 24 December

  Awguri Dott!

 • Martin Tal Bahrija
  Posted at 10:27h, 24 December

  Happy Christmas and a happy new year to you Franco and your family.

 • Paul
  Posted at 10:08h, 24 December

  Nixtieq Milied hieni lilek Dr Franco, lill-familja tieghek kollha u lil kulhadd.

 • Timo Quintero
  Posted at 10:03h, 24 December

  Awguri Dr Debono.

 • J.Muscat
  Posted at 09:57h, 24 December

  Happy Christmas to you Dr.Debono, your family and to all.

 • Christopher Sammut
  Posted at 09:50h, 24 December

  Wishing you and all your family a happy Christmas and a happy new year, wish you well cause you wish us all well out here.

 • SAJJETTA
  Posted at 09:48h, 24 December

  FRANCO …….Il-festi t=tajba lilek u li min thobb……..

  HADD MHU PERFETT, lil min jahseb li hu, jitfa l-ewwel gebla

  Hemm il-htiega li nies bhalek ikunu strument biex il-korruzjoni li hawn fil-pajjiz tinqered u l-kultura tar-rizenji tibda issehh lil dak li ma jkunx iktar responsabbli tal-frejjeg li jkun ghamlu.

  Int wiehed li tista tkun strument ghal din ix-xewqa lil bniedem ta rieda tajba

 • dru
  Posted at 09:44h, 24 December

  Happy Christmas to you all – ahna lkoll ahwa Maltin

 • maria magro
  Posted at 09:42h, 24 December

  good morning Franco,what a nice saying ‘to err is human and to forgive is divine’ so very true especially at this time of the year ,may you and all your family have a nice Christmas and a prosperous new year ,all the best for the future take care and God bless!!!

 • Vigilant
  Posted at 08:52h, 24 December

  Happy Christmas and a Happy & Fruitful New Year to you Franco and your family.

 • Demm Hamrani
  Posted at 08:44h, 24 December

  Awguri Dr.Debono lijlek u familja kollha

  • Eddy Privitera
   Posted at 09:04h, 24 December

   Nirreciproka dawn il-hsibijiet nobbli. Nixtieq lilek Franco, lill-familja kollha tieghek, u l-dawk kollha li jikkumentaw f’dan il-blog tieghek, hu x’inhu l-kulur politiku taghhom – Milied hieni ki ukoll sena gdida mimlija rizq, hena u sahha !

   • BETTER FUTURE
    Posted at 10:24h, 24 December

    Franco, allow me to add my name to the sincere wishes expressed by Eddy.

 • Demmi ahmar
  Posted at 08:33h, 24 December

  Il milied it tajjeb Franco, lilek u l familja kollha tieghek nergew niktbu fuq dan l blog wara din il festa tant sabiha.Is sena t tajba ukoll.

 • bikkej
  Posted at 08:31h, 24 December

  Franco

  Issa ragel fuq l-irgiel. Nixtieq lilek u l-familja milied hieni u sena mimlija PACI u HENA. J’Alla t-twelid ta Gesu bambin idawwallek mohhok ha terga lura fit triq it-tajba. Auguri mil-gdid

  • ammiratur
   Posted at 10:41h, 24 December

   bikkej anke inti issa qed titkellem ta ragel, f’dawn il-festi huwa sabih li kulhadd jinghaqad u jiccelebra flimkien. J’Alla it-twelid ta’ Gesu jiftahlek mohhok biex tirrikonoxxi il-verita u tikkonverti. awguri habib

 • Anglu Kustodju
  Posted at 08:28h, 24 December

  On. Debono j’Alla jkollok Milied hieni, int u l-mahbubin tieghek kollha. J’Alla it-tfajjel Alla Gesu’ jitwieled f’qalbek u jimliha bil-paci vera u bl-imhabba li tirbah kollox. Ftakar li taghmel x’taghmel, anke jekk iwarrbek kulhadd, Hu ma jwarrbek qatt. U ghaliH int dejjem tista’ titwieled u terga’ tibda mill-gdid.
  Taf li l-metodi tieghek qatt ma ghogbuni, imma mill-qalb nixtieqlek kull barka u gid u nitolbok mahfra ta’ kemm forsi inqastek kemm fuq dan il-blog u anke barra. Prosit ukoll tal-kliem sbieh ta’ dan il-powst.
  Awguri!

 • DonQuixot
  Posted at 08:25h, 24 December

  Good Morning,

  Your thoughts and wishes are heartily reciprocated and also extended to your family.

 • Ganni Borg
  Posted at 08:08h, 24 December

  Awguri min qalbi lilek u l-familja kollha tieghek.

 • Fleur
  Posted at 07:39h, 24 December

  May the spirit of Christmas last us the whole year round.
  Paci fl art lil bnedmin ta rieda tajba…..

 • Marcus Aurelius
  Posted at 07:34h, 24 December

  Very, very sensible. Auguroni dottore.

 • ir ray
  Posted at 05:25h, 24 December

  Happy Christmas and a happy new year to you and your family.

 • Johan Mizzi
  Posted at 03:08h, 24 December

  Awguri dott!!

 • tumas
  Posted at 02:12h, 24 December

  Il milied hieni u s sena t tajba siehbi Dr Debono….Grazzi talli qed tghamel…Min ghadu mhux qed japprezza dak li qed tghamel,ghad jigi zmien li japprezzah tibzax…Sahha

 • olivier
  Posted at 01:57h, 24 December

  The best comment so far

 • Il-Mazizla
  Posted at 01:39h, 24 December

  Now you’ r talking Franco happy Christmas

 • 9 ta' Marzu
  Posted at 01:19h, 24 December

  Happy Christmas to you Franco and to your family.

  • joscar
   Posted at 06:23h, 24 December

   Awguri Dr.Franco.Have a nice Christmas

   • victor borg
    Posted at 14:22h, 24 December

    Franco min qalbi nixtieq lilek u lil familja kollha tieghek milied qaddis u sena ahjar milli hallejna, nixtieq inzid li kellna bzonn xi hadd bhalek biex il membri parlamentari ma jibqghux jghaddu min fuqna bhall romblu naf li qieghed dbati tinsiex lil Kristu sallbuh wara dak il gid kollu li ghamel.

    • joseph camilleri
     Posted at 18:19h, 24 December

     Franco, Il Milied hieni u sema mimlija sahha u kuntentezza lilek u lill familja kollha tieghek.