B’Bugia and Marsaxlokk motion

B’Bugia and Marsaxlokk motion

 On the 30th of August 2012 I presented in parliament a private members motion concerning the Energy sector in which GonziPN in the last years have lacked a complete lack of vision,  also the highly polluted and indusrtialised areas of B’Bugia and Marsaxlokk which form part of my constituency – the Fifth district.

 

322. L-Onor Franco Debono jipproponi:

 

Peress illi ż-żona ta’ Birżebbuġa u Marsaxlokk ilha għal dawn l-aħħar snin tiġi sottomessa għal proċess progressiv ta’ industrializzazzjoni qawwija, u possibilment mhux sostenibbli, mingħajr ma saru sforzi suffiċjenti sabiex jinżamm bilanċ bejn l-industrija emerġenti fiż-żona u s-saħħa u l-benesseri tal-familji u tal-ambjent, u dan irriżulta f’detriment lill-sitess familji u ambjent taż-żona;

Peress illi fl-istess inħawi jeżisti defiċit ambjentali perikoluż u defiċit infrastrutturali preokkupanti, riżultat ta’ snin ta’ abbandun, inkluż iżda mhux biss f’dak li jirrigwarda spazji ta’ rikreazzjoni u faċilitajiet sportivi għar-residenti u l-familji, b’riferenza partikolari għall-pitch tal-waterpolo f’Birżebbuġa illi jikkostitwixxi parti sostanzjali mill-identità tal-istess raħal anke mill-perspettiva storika;

Peress illi fis-sena 2012 huwa inaċċettabbli li estensjoni tal-power station, li tinsab sitwata fl-istess area, titħaddem bil-heavy fuel oil, li jinkwina, jikkawża mard u li huwa ta’ detriment u theddida serja għall-ambjent u għas-saħħa tar-residenti tan-naħa ta’ isfel ta’ Malta partikolarment taż-żona li tinkludi, iżda mhux biss B’Buġa, M’Xlokk, Żejtun, Marsaskala, u Ħal-Għaxaq;

Peress illi jista’ jagħti l-każ illi l-livell u l-kwalità tal-emissjonijiet mill-power station ta’ Delimara possibilment għadhom mhux kompletament konformi mad-direttivi tal-UE;

Peress illi 1-operat tal-Petroleum tal-Enemalta li jsir mill-Impjant tal-31 ta’ Marzu 1979, magħruf bħala tax-Shell f’Birżebbuġa, fejn jinsabu ħażniet ta’ ammonti kbar ta’ fuel huwa ta’ periklu kbir għar-residenti u potenzjalment jista’ jkun kaġun ta’ xi disgrazzja kbira, peress illi jinsab sitwat fil-qalba tar-raħal ta’ Birżebbuġa, u appoġġ saħansitra ma’ diversi residenzi;

U peress illi r-residenti ta’ din iż-żona ilhom ibatu snin mill-industrializzazzjoni illi tikkontribwixxi u ikkontribwixxiet għal-avvanz ekonomiku ta’ dan il-pajjiż kollu kemm hu;

 Peress illi dawn il-punti, bħala deputat elett u li nirrappreżenta f’din il-Kamra lil dawn ir-residenti, ilni li qajjimthom sa mis-sena 2008, f’diversi diskorsi ripetuti u interventi f’dan il-Parlament u fil-mezzi tax-xandir u l-istampa kif ukoll personalment mal-Prim Ministru u diversi ministri tal-Gvern u b’mod mill-aktar aċċentwat fid-diskors tiegħi fil-mozzjoni dwar l-estensjoni tal-power station f’Delimara, fejn oġġezzjonajt bl-aktar mod qawwi u ċar għal estensjoni tal-power station f’Delimara li taħdem bil-heavy fuel oil u għamilt diversi proposti, iżda minkejja dawn l-isforzi kostanti u ripetuti kollha baqa’ jew ma sar xejn jew l-affarijiet mxew jew mexjin b’pass ta’ nemla u bi prokrastinazzjoni inkredibbli b’detriment kbir għas-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti u l-ambjent tal-madwar;

Għaldaqstant din il-Kamra tar-Rappreżentanti għandha b’urġenza tirrisolvi illi:

 Jitneħħa bl-akbar urġenza, b’mod mill-aktar immedjat u li jirrifletti l-gravità u l-perikolożità tas-sitwazzjoni billi jiġi rilokat għal sit aktar xieraq l-operat tal-Petroleum tal-Enemalta li jsir mill-Impjant tat-31 ta’ Marzu 1979, magħruf bħala tax-Shell f’Birżebbuġa;

 

Illi 1-power station f’Delimara għandha tikkonforma kompletament mad-Direttivi tal-Unjoni Ewropea, f’każ li jirriżultaw xi nuqqasijiet, u illi 1-estensjoni m’għandiex titħaddem bil-heavy fuel oil, iżda bil-gass jew għallinqas bid-diesel, illi jinkwinaw ħafna anqas mill-heavy fuel oil;

Illi għandhom jittieħdu miżuri sostanzjali u urġenti sabiex jiġi assigurat illi jiġi mwaqqaf kull żvilupp fiż-żona li mhux sostenibbli jew li jikser liġijiet jew direttivi tal-Unjoni Ewropea, u fl-istess waqt issir ġustizzja mar-residenti permezz ta’ xogħlijiet neċessarji, tneħħija ta’ inkonvenjenti kif ukoll kumpens xieraq għas-sagrifiċċji illi ilhom ibatu għal dawn 1-aħħar għexieren ta’ snin u għadhom ibatu kull ġurnata minħabba li 1-industrializzazzjoni qawwija li minnha qed igawdi l-kumplament tal-pajjiż, ma ħaditx in kunsiderazzjoni id-defiċit ambjentali b’impatt konsegwenti fuq is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti li kien u għadu qed jinħoloq ukoll minħabba n-nuqqas ta’ titjib infrastrutturali neċessarju matul is-snin.

 

30.08.12

 

 

100 Comments
 • J. Mercieca
  Posted at 20:42h, 07 January

  Fill in this form if you want to back this initiative of supporting Dr Franco Debono to start a new political party and eventually contest the next election.

  http://goo.gl/ctI21

 • DNA Blu
  Posted at 18:13h, 20 December

  Franco , ma noqoghdux nilghabu mal lewza , int ghamilt li ghamilt ghax hassek bully u peress li il-gvern kellu siggu wiehed biss izjed fil parlament , inti spiccajt ibuljajt il-parlament u lil gvern , Prosit . Ahna in nazzjonalisti nibqghu nafuwulek ta kemm qed tiprova taghmlilna hsara u ta kemm qed tpaxxi lil dawk tal pl meta tinfexx tajjar lin-nazzjonalisti . Jien Nemmen li kellek Punti validi xi drabi pero nhoss li kif ghamilt kien zbaljat . Hasra .

  • Meritocracy
   Posted at 00:42h, 21 December

   Ridiculous comment, imma x´tistenna min xi hadd li jismu DNA Blu……!!!!

 • Studenta bil- vot
  Posted at 11:53h, 19 December

  jien ghandi fiducja kbira fi franco ghaliex ura kemm hu politikant tas sustanzq. jisma x ghandhom x:jghidu ic cittadini ta dal pajjiz f hdan l ORIGARKIJA ta gonzipn. jien nemmen li jek ghandu jitla l labour hemm bzonn ta franco. Inkella lijohrog indipendenti PERO wisq nibza li jekk johrog indipenti jkollu siggu fil parlamenpero maggoranza tkun ta gonzipn u jerga jahkem lil malta hu. allura l uniku soluzzjoni hi dik li franco johrog mal labour pero certa li din ma isirx ghax hawn malta ghadna b ideat antiki. JIENA STUDENTA L EWWEL DARBA LI HA NIVOTA U GONZI Pn QED IGALNI NINKWIETA FUQ Il FUTUR TIEGHI !! FRANCO PlS HELP

  • Kennies tat-triq
   Posted at 15:30h, 19 December

   @ Studenta bil-vot – Jekk b’l-istudju u l-edukazzjoni li hadt s’issa, l-kapacita tieghek li tikkomunika u tikteb bil-Malti hi din li urejt fil-kummnet tieghek, allura ivvota labour ghax il-partit tal-labour jixraqlek.

   • DNA Blu
    Posted at 18:15h, 20 December

    lol forsi tibqa bla stipendju

 • youngster 18 year old
  Posted at 11:33h, 19 December

  jien nixtieq li xi hadd isaqsi lil bondi, normann u peppi kemm qedin jithallsu tal-programmi li qedin jaghmlu min flus il-poplu?

 • il-Bully
  Posted at 11:17h, 19 December

  This is a MUST!
  A week ago they open the Barrakka lift with all the pomp that only those who monopolise media know how, with whiskey, camera, action and the inner click inside the circle posing for pictures.
  YESTERDAY BECAUSE OF THE WIND THE LIFT DID NOT WORK!
  Hallas cuc Malti.

  • Kennies tat-triq
   Posted at 15:33h, 19 December

   @ Bully – ara vera injorant laburist – the lift has a safety device so as to limit risks in high winds – which part of “safety device” do you not understand? Injorant bil-pedigree!

   • Joe
    Posted at 18:03h, 19 December

    Grazzi tal-informazzjoni. Hsibt li kien imqabbad ma tas-Sliema u ma kienx hemm dawl.

   • BETTER FUTURE
    Posted at 19:54h, 19 December

    Kennies, go tell that to New Yorkers, Japanese, Koreans etc, etc, etc, and they will laugh you out of Staten island or wherever relevant. Didn’t you know that safety devices may be adjusted for locations, or they forgot that there may be windy conditions on an island. Anyway, the lift is in a protected location.

    Do you want to convince me that it is not as solidly and firmly held as the old lift. Eh bil-haqq, no safety devices back them. Well we must have been extremely lucky, and should be thankful to the Queen for the super glue used to fix the old lift to the bastions, because we never suffered any accidents.

    Admit it, the new lift suffers from the GonziPN syndrome. Too much funding diverted to commissions, instead of the funding being used for good quality steel and bolts.

    Finanzi fis-sod ( mhux hekk??), lift fir-rih bla-bajd, (hekk hu!).

   • Vigilant
    Posted at 18:52h, 20 December

    Kennies tat-triq Bravu
    Since you know so much, is it possible to fart whist in the lift, or will that trigger the “safety device” for that as well?
    Typical il-Lorry Gonzi Apologist 🙂

 • Tumas
  Posted at 11:08h, 19 December

  Jien haga wahda nohodha kontrik Dr Debono,u jekk trid u meta trid niltaqu l belt xi darba filghodu u niddibattu sa l ghada filghodu,u prova ikkonvincini fuqha…
  ……Mela,hafna laburisti fhemu l messagg tieghek,u kif ghidtlek,jixtiequ jarawk f posizzjoni li timplimenta l agenda tieghek,ghax bhal hafna agendi li kellu l perit,din se tkun favur in nies tat triq,dawk li m ghandhomx power,il batuti….
  ….Imma ma tahsibx li meta tghid li peress li qatt ma hrigt mal labour qabel,qatt m hu se tikkonsidra li tohrog mal labour ghax int nazzjonalist,qed tweggana biha din?
  Ma tahsibx li qed igghielna nahsbu li min 98 sa llum,il pl baqa l istess u mhux ta min jafdana,jigifieri partit second class? Umbaghad insaqsi din jien…mela jekk onestament kont temmen li l labour mhux alternattiva ghall pn,ma missikx ma kissirtux il pn,ghax hazin kemm hu hazin,dejjem ahjar mil labour? Naf li se tghidli li Austin Gatt kissru l pn….imma fuq dan ir ragunament int issa tista tivvuta pn ghax AG mhux rega hiereg……Qed tifmhu l punt tieghi? Jien nahseb li l pl ghandu jinghata cans imexxi ghal 5 snin,jigri x jigri,ghax dan ic cans ittihidlu 5 snin ilu f manuvri ta l ahhar sekondi…u nghid jien imnalla…..ghax il partit ha naqra ruh…
  Jien nixtieqek li titkellem car u tond x tahseb mil pl u minn nies ta go fih….dan il blog isegwuh hafna nies…u ahna nistghu nifthu ghajnejna lil min nivvutaw u lil min le,biex b hekk,fil parlament jitilghu l iktar nies kompetenti..Diga ghidt x tahseb fuq nies tal pn…issa ghamilha b tal pl ukoll…jiehu ghalih min irid…ahjar issa min meta forsi jkunu fil gvern u jizgiccaw nies mhux validi…
  Jien mhux qed nohodha kontrik ta…jien fil fond ta qalbi nhoss li int ma tridx tohrog mal PL primarjament biex ma tweggax lil dawk in nazzjonalisti genwini u mdejqin,imma li xorta ma jaslux jaccettaw li hrigt ma l ahmar….pero diga rajt li filkwaqt li l pn ghalqulek il bibien,il PL diga irriskja xi ftit voti biex ihallik tmur fuq xarabank..Jigifieri qed itik ragun …

  • Franco Debono
   Posted at 11:12h, 19 December

   ghandi kull rispett lejn Pl – ahna lkoll ahwa maltin.
   kien ikun facli aktar ghalija nohrog mal PL – probabbli kont nigi elett qabel peress illi jien gej minn fortizza tal-PL u hal-ghaxaq qatt ma kien hemm kandidat mil-lokal filwaqt illi hemm hafna PL
   hrigt mal PN u bqajt hemm bhala punt ta principju – dik biss nkun irrid infisser u certament ghandi kull rispett lejn PL peress illi ahna lkoll ahwa maltin

   • Ganni Borg
    Posted at 11:16h, 19 December

    Pero Dott Debono, l-argumenti li inti ggib u tqajjem aktar ixaqilbu lejn dak li jghid u japprova l-PL milli l-PN.

    Nahseb li kont ghamilt ftit ta ghazla zbaljat meta hrigt mal-PN.

    • Franco Debono
     Posted at 11:42h, 19 December

     kienet l aktar ghazla difficli

     • Ganni Borg
      Posted at 12:34h, 19 December

      Jien nahseb li jekk jitla l-PL inti zgur mhux se tkun irrelevanti u l-esperjenza tieghek u ligijiet li xtaqt iddahhal se jkunu qed isehhu.

      Il-PN zgur mhux ser isemmihom ghax inkella jkollu johrog jghid li ser jaddotta il-proposti tieghek.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 19:59h, 19 December

      Wherever Franco will serve, he has already proven himself an asset, which the country cannot afford to waste. Not only, but he has shown the way forward for loads of under 30’s, by seeking the higher moral ground rather than the most convenient.

   • Tumas
    Posted at 11:22h, 19 December

    Qed nifhmek mija fil mija…Anzi,kieku kont fil pozizzjoni tieghek,nista nghid li lanqas biss nikkonsidra nohlom b ipotezi li tpoggini fil partit l iehor……pero fl istess hin naf li nkun qed nirraguna hekk b certu partiggjanizmu,ghax iztiti derrewna hekk…u nammetti li nkun zbaljat,ghax jien nixtieq nirraguna il boghod mil kuluri..
    Fuq din tal principju naqbel li ma naqbilx….Ghaliex illum qed nara li l pricipji ta min qed imexxi l pn m ghadhomx l istess….u l pricipji li temmen fihom int,illum kwazi kwazi qed issibhom fil PL…..Issa jista jkun in power il pl u jbiddel kollox ta,pero milli qed jidher s issa,qisu kienhemm pole shift bejn iz zewg partiti…u dan jixhdu l fatt ukoll,li hafnna qablek,hafna membri min ta l istess pn,hassew li jistghu jahdmu hafna ahjar mal PL….u haga li laqtitni hi li l maggoranza ta dawk li ‘they shifted allegiance’ kollha pressopoko tamparna….Jigifieri nhoss li n nies ta tamparna,li twieldu in the 70’s,jeq igibu paradigm shift importanti fil pajjiz….Issa kif ghidtlek,mil paroli ghal fatti……pero wara 25 sena oppozizzjoni,nahseb the pl deserves at least the benefit of the doubt

 • Joseph Galea
  Posted at 10:53h, 19 December

  Dot. meta tivvota, it-2 jghod?

  • Franco Debono
   Posted at 11:13h, 19 December

   iva

   • Tumas
    Posted at 11:26h, 19 December

    it 2 jista jkun importanti iktar mil 1 ghal min hu indipendenti…it can be a game-changer,u filfatt,ghalhekk iz zewg partiti iggeghlu lin nies jibdew u jispiccaw fuq l istess partit,ghax konxji minn dan……pero wiehed ikun irid jistudja l ahjar mossa to reap the greatest result…..u Dr Debono,dawn il pariri ma nixtieqx li tohodhom minghand Peppi li jghin lil kullhadd,jew xi strategist iehor tal qalba :)))

    • Tumas
     Posted at 11:31h, 19 December

     jien ili nnizzel l istatistici tal elezzjonijiet nazzjonali min 1987,u nassigurakhom li f kull elezzjoni kienhemm xi nies eletti bit 2,li kieku bil 1 lanqas biss kienu jingabru…..Filfatt,min ikollu ismu jibda bil A,u jigi l ewwel fil ballott paper,awtomatikament ghandu iktar cans jitla bit 2’s,ghaxc hemm hafna nies li jghatu l unu lil kandidat preferit taghhom,imbghad jibdew minn fuq…2,3 etc
     Ezempju car kien fl elezjoni tal mep’s,fejn John Attard Montaldo qalibha lil Marlene Mizzi…..ahjar kien jismu Montaldo biss haqq …:)))

   • Joseph Galea
    Posted at 13:05h, 19 December

    Mela 2 ghalik dot!

  • sturdut
   Posted at 14:38h, 19 December

   imbilli jghodd imma l-ewwel tih lil franco. umbad it-2 lil AD. isma minni lehen gdid l-AD u franco memx alfejn nejdu kemm hu tajjeb.

 • john vella
  Posted at 10:30h, 19 December

  ahjar imur ihares lejn mera dak norman ta tvem. jiprova idahhak issa… rajtuh il bierah… xi hnizrijiet!

  • il-Bully
   Posted at 11:03h, 19 December

   john vella
   Yes Sir, maybe a face lift made him feel important and funny.
   I feel so bad John, here I have relatives out of work and this bast=d is like a fly on a donkey’s ass trying to be funny on other people’s back.

 • Iceman
  Posted at 10:29h, 19 December

  Wara dak kollu li semmejt hawn fuq li qed jghaddu minnhu r-residenti tas-south, u wara li dawn ir-residenti ndunaw u japprezzaw kemm int tahqrek qalbek ghalihom, soluzjoni wahda hemm…. tohrog ghall-elezjoni fuq dawk id-distretti. Ghandek titla sparat b’dan l-appogg kollu!

  Meta bi hsiebek tiddeciedi Franco? L-elezjoni wara l’bieb. Bejn il-5000 li ga vvutawlek u bejn il-godda li ghandhom simpatijja lejk, ghandna garanzija tat-tielet partit fil-parlament. Go for it Franco – Malta kollha warajk!!

 • Platun Jissugerixxi.....
  Posted at 10:23h, 19 December

  Ghaliex Franco ma torganizzax xi laqgha b’notifiazzjoni permezz ta dan il-blog u jsir xi forma ta’ brainstorming session biex naraw b’mod effettiv kif ir-riformi li ilek issemmi jigi implementati ?

  Il-fatt li f’kull post li taghmel tattira bejn 200 u 400 kumment , nahseb li zgur jkollok numru mhux hazin prezenti ghal ewwel laqqgha.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 10:22h, 19 December

  Franco, fuq il-Maltastar qrajt li jista jkun li tohrog bhala kandidat indipendenti.Jekk tiddecidi ghidilna malajr halli ntiek ftit materjal fuq iz-zewg partiti.Kieku jiena minnek insemmieh biss “Il-partit ta` Franco Debono”.

 • EB
  Posted at 09:47h, 19 December

  X’punti relevanti semmejt …..u dan xejn minnhom ma sar !! FD you should contest in the next election …you’re the best politician ever !!

  • Tumas
   Posted at 10:39h, 19 December

   Bongu lil kullhadd l ewwelnett
   Jien nibqa nghid li l ahjar mod kif Franco jista jkun fil parlament huwa through il PL,bi ftehim minn qabel li,jekk titla,ipogguk f pozizzjoni li tista tahdem free hand….u jekk ma titlax,xorta tkun f posizzjoni li timplimenta l ligi….
   …Jien l ideaja li tohrog indipendenti toghgobni taf,imma wisq nibza li jekk ma titlax(u taf kemm hu difficli titla minn fuq distrett wiehed biss,imbaghad bhala indipendenti),tkun paxxejt kemm lil PL,li bil voti li tkun tellift lil tal PN tkun iffacilitajtilhom ir rebha,u kemm lil tal PN,ghax jghidu ‘ issa hlisna minnu’…..Sakemm ma tghamilx ftehim mal PL li jekk tohrog indipendenti u ma titlax,u jkunu huma fil gvern,xorta jghamlu r riformi li trid int…
   Jiena se nikkwota ezatt dak li ghidt int lil Norman nhar it tnejn,u kienet l iktar haga bis sens li ghidt…..Ejja ninsew il partiti…u niffukaw fuq is sustanza…is sustanza hija li int tkun f posizzjoni li pimplimenta dawn il ligijiet,u zzid ohrajn maghhom……Ghallura dan li ghidt nhar it tnejn,ma jmurx id f id mat teorija tieghek li ghax qatt ma hrigtx mal pl fin 98,mhu se tohrog qatt…Sewwa jew mhux sewwa…..
   Id drawback tieghek li tohrog indipendenti huwa wiehed…..Supporters bhali,li huma laburisti,jaqtghu jdejhom biex ikollhom wiehed bhalek fil parlament,nahlef dan li qed nghid…..Pero’ tant ilna ma nkunu fil gvern u dejjem jahdmuna fl ahhar gimgha,li laburist jahsibha darbtejn qabel ma jghati l vot lilek,ghax jekk ma titlax u bl istess mossa jitilghu l pn…inkunu tfajna l gebla fuq saqajna..u jiena cert li lanqas int ma trid li jigri hekk
   Hemm ipotezi ohra interessanti…..Min jaf kieku tikkampanja indipendenti u titlob ghan number 2 tal laburisti jew tal pn? kollox jiddependi mid distrett li tikkontesta…..jew tas sliema u titlob it 2 tal pn…jew it tieni distrett jew il hames u titlob it 2 tal pl ….Jien nahserb li mil hames distrett,jekk iggib balla 1s mil pn,u balla 2s mil pl…..ikollok cans titla sew…pero,kif qed nghidlek,se tkun iebsa,u xorta trid tghamel ftehim mal partit li tafda l iktar,halli jekk titla indipendenti,jtik ic cans xorta……u jien nifimha li biex tirriskja ma titlax,kieku ghalija tohrog mal pl….x tahsbu intom shabi l bloggers??

   • johann ferriggi
    Posted at 22:34h, 19 December

    difficli tghid jien mis suggerimenti ta ma min nitkellem kulhadd jghidlek indipendenti ghandu cans ,dejjem trid tara kif se tizvolgi l istrategija tal P.N.

 • bulldog
  Posted at 09:33h, 19 December

  Miskin Norman Vella in -NULLO issa sar jaf li ghalih qiesa waslet l-ahhar tad dinja skont il Kalendarju tal Maya, ghax kif gabu Franco nahseb li jmissu jmur jistahba wahda sew. Wiehed mi cwiec Maltin skont Tonio Fenech u vera ghax ghamila ta pruzuntuz u hadu r-rizultat, haseb li se jghaddi l-ghajn mil labra lil Franco imma f’wiccu baqa. Nullo inqdew bhiek il PN issa jarmuk. Ara ma tmurx tigdeb u tghid li int Mintoffjan bhal ma kont tghid ghax gbajt iddahhaq nies bhiek. Int Cuc Malti ghax kif qallek Franco li int mhux presentatur , minghalhiek li int, u tahseb li int, pero int ma int xejn allura int NULLO (Bahh) LOL. NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

 • Demmi ahmar
  Posted at 09:31h, 19 December

  Four people must go to the dumb are Gonzi, Peppi, Norman, and Bondi.

 • Simon
  Posted at 09:23h, 19 December

  Sibt
  Anglu Farrugia jghid li dwar l-ilma ghadhom ma kkonfermawx jekk hux se jorhos
  Il Hadd
  Joe Muscat jghid li l-ilma se jorhos
  It-Tnejn
  Franco Debono minghajr ma jaghti spjegazjoni jizzattat jikkritika lil PN dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma

  Lil min se temmen ?

  Aqbzulna l-hemm it-tlieta li intkhom

  • Tumas
   Posted at 10:53h, 19 December

   ghaziz Simon….milli jidher iccassat bhal siehbek li jismu bhalek int…..Is sibt Anglu spjega li peress li se jorhos id dawl,u r reversosmosis tahli kwantita kbira ta dawl,l ilma se jorhos AWTOMATIKAMENT….Issa jekk ma tridx tifhem,tifhimx
   Ha ntihilek bl imgharfa….Mela…..L ilma jiswa 1 euro,u 75 cents mill 1 euro tmur bhala spejjez tar revers osmosis….Mela jekk id dawl jorhos bi kwart,AWTOMATIKAMENT ,l ispiza tar revers osmosis se tonqos bi kwart…….U ghallura,il kont ta l ilma,li minn 1 euro se jitnaqqaslu 25c min dik is 75c spiza,x se jghamel? Dan mhux loghob bil figuri…..dan ezercizzju studjat u maghmul bilghaqal……imma li tghid li Anglu qal li l ilma mhux se jorhos,anzi sahansitra hawn minn qal li Anglu qal li l ilma se jghola,dan qerq,qerq,qerq…..Ezattament bhal tal minimum wage…Anki t fal fhemuha tal minimum wage,u intom le……..Qed tipprovaw tghamlu minn kollox biex tigdbu fuq il proposti tal labour biex tbezzghu lin nies…….imma ghallinqas kunu koerenti……ma tistax tghid li Joseph se jgholli l ilma,u fl istess hin tmur tghamel billboard li jghid li Joseph qed iwieghed l ilma jizfen…..Dan gideb u hazen
   U ghal din ir raguni biss ukoll worthed li tivvota labour……Ghax meta l avversarju jipprova jkissrek bil gideb u l qerq,sinjal li tkun ahjar minnu

  • J. Mercieca
   Posted at 10:58h, 19 December

   Emmen il-fatti, li filwaqt li l-prezz taz-zejt kien niezel madwarna, hawn Malta baqa’ tiela’. U Gonzi dehrlu jifirmha “BIL-QALB” li jgholli l-kontijiet. Le x’naghmel(!), ma nikkritikawx lil PN fuq dil-bicca tad-dawl u l-ilma.

  • bulldog
   Posted at 17:16h, 19 December

   Simon xi simple Simon iehor int bhal Simon Busuttil L-iccassat ghax li ghad kollu mhux minnu jew trid temmen int stess li qieghed tghid u trid lil haddiehor jemmnek il hmerijjiet li ghadek kif hrigt mil warrani ghax biex tghid hekk trid tkun hrigta min hemm, Anglu mil ewwel qal li l-ilma jorhos mal elettriku peress li l-ilma jigi processat bl-energija allura jorhos ukoll , Joseph qal l-istess u Franco waqqa ghan nejk lil Nullo No..man Vella gabu jixtieq li ma zzattatx hu biex jiddibbattida mieghu .

 • CORRUPTION
  Posted at 09:21h, 19 December

  Dr Debono , il bierah Norman ta xarabank iprova iwaqakk ac cajt .
  Vera bniedem pastas.
  Tiftakru f inkontri ta Joe Grima kem kien arroganti kulhad haseb li tah xi attak esteriku .
  Tal One TV imishom ippogguha fuq il webside u jurua fuq it TV .

 • Minix Pinnur
  Posted at 09:05h, 19 December

  Franco, il-bierah Norman ried jerga idahhaq u gab impersonator biex jizzuffjetta bik u il-ktieb tal-poeziji tieghek. Issa qalilna li involut fl-istrategija kien hemm ukoll Anton Attard li hejjielu ir-recerka fuq il-programm TVMM ghalik. Dak il-bniedem li ma halliex Xarabank tal-Gimgha isir skond it-Times. Bit tkaxkira li tajtu kellu imur jibqi ghand Peppi li minn naha tieghu lestieli il-platt favorit li ihobb jaghmel Peppi ‘Spagetti Arrabiata’.

 • inter
  Posted at 08:59h, 19 December

  Kif urejna bil-fatti fil-programm tal-bieraħ, Dr Debono dejjem ingħata l-ispazju jesprimi ruħu fuq l-istazzjonijiet nazzjonali. Ngħidlek biss li f’din il-leġiżlatura Dr Debono kien mistieden fil-programm Xarabank daqs il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppozizzjoni u ferm iktar minn kull Membru Parlamentari ieħor. Din hi sitwazzjoni ferm differenti min dik li kellna fl-1998 meta l-Perit Duminku Mintoff ma deher fl-ebda programm ta’ PBS,”

 • inter
  Posted at 08:44h, 19 December

  Kif urejna bil-fatti fil-programm tal-bieraħ, Dr Debono dejjem ingħata l-ispazju jesprimi ruħu fuq l-istazzjonijiet nazzjonali. Ngħidlek biss li f’din il-leġiżlatura Dr Debono kien mistieden fil-programm Xarabank daqs il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppozizzjoni u ferm iktar minn kull Membru Parlamentari ieħor. Din hi sitwazzjoni ferm differenti min dik li kellna fl-1998 meta l-Perit Duminku Mintoff ma deher fl-ebda programm ta’ PBS,” qal Vella.

 • Iktar nies bhal Franco please.
  Posted at 08:44h, 19 December

  Hija hasra li sistena elettorali ta pajjizna hija daqsekk ta cajt li tghamila difficli ghal franco jew xi hadd individwali biex jghamel sucess fl elezzjoni, hemm bzonn isir xi haga. Jien ghalija ghanda tkun bhal ta L Ewropa fejn il kandidati johorgu fi distretti kollha. Malta zghira u nies ta distrett ta magenbek huma wisq vicin distrett tieghek biex ma tistax tivvutalom u ghaliex jien qatt ma nista nivvotta lil giovanna ezempju?(mhux ghax ha nivvutala ta 🙂 ahjar l justyne kieku)… Hekk xi hadd bhal Franco jkun jista johrog indipendenti u jigbor voti mi distretti kollha. Ghaldaqstant dott nahseb lahjar tistenna ta l ewropa ghalkemm jekk tidecidi mod iehor jien xorta warajk. U xi nghidu ghal mod kif jahtru in nies l partiti, mhux ha ndur ma kantunieri, jien gej minn familja laburista imma ma kontx kuntent kif regaw hatru l Alfred Sant wara l fjask ta l Ewropa, nemmen li l eccelenza tieghu Gorg Abela kellhu jkun leader mhux Joseph ghalkemm naqbel hafna mal mod kif mexxa Joseph sissa, nemmen li nies aktar zazagh kellhom jkunu deputati mexxeja tal partit laburista, u fil PN ghalfejn ma sfiducjawx lil Lawrence Gonzi meta jafu li kien dahhalom go hajt bil klikka tieghu, ghalfejn rrifjutaw nies bhal Franco u Jeffrey li pruvaw iwaqqfu lil partit mi nizla li kien qabad, jien nemmen li kieku inghatat lil Franco l kariga ta vici kap u xi hadd iehor kap forsi anka Simon minghajr l klikka kieku l affarijiet huma kompletament differenti illum.

 • Platun
  Posted at 08:31h, 19 December

  Min rah il-bierah il-programm ta Lou Bondi fuq il-kaz tal-Imhallef Farrugia Sacco ?

  Ghax Lou Bondi qazzez l’Alla bil-mod partigjan u l-agenda sottili biex konsistentament jiskredita lil Labour.

  L-ewwel beda b’imagini tal-erba imhallfin – Patrick Vella , Ray Pace , Consuela Herrerera u Farrugia Sacco – biex jaghmel il-punt li dawn gew mahturin minn Labour. Ara x’ghandu x’jaqsam. Kif qal Franco lill Norman Vella it-Tnejn li ghadda meta se nohorgu minn din il-mentalita ta Dak Nazzjonalist u Dak Laburist fuq affarijiet bhal dawn ? Imma Lou Bondi hekk jibqa anka fil-hames snin li gejjien jekk jerga jirbah l-elezzjoni GonziPN

  Imbaghad ghamel pressjoni fuq Emmanuel Mallia biex jikkundanna lil Farrugia Sacco talli ta l-ahhar qal li l- Prim Ministry irrid iddahhak .Dik taghtu f’ghajnu lil Lou Bondi ? Ara rigward il-kumment arrogant li ghamel il-Prim Ministru fuq Franco Debono li hu irrelevanti , dak Lou Bondi ma jghid xejn.

  Imbaghad Lou Bondi dahhal l-Anglu Farrugia fl-istorja fuq il-kumment li ghadda rigward missier magistrata. U rega talab lil Manwel Mallia biex jikkundannah. Veru li Anglu Farrugia parla xi naqra zejjed imma x’kellu x’jaqsam mas-suggett li kien ghaddej id-diskussjoni.

  U jekk Lou Bondi tkaza bil-kumment ta Anglu Farrugia , kien tkaza meta Fenech Adami hareg jattaka il-gurati wara li dawk li kienu akkuzati bil-qtil ta RCC fuq il-proklama ta Zeppi il-Hafi ma nstabux hatja. Insejtu meta Fenech Adami sahansitra anka attaka s-sistema tal-gurati sempliciment ghax ma tawhx il-verdett li xtaq hu ?

  Imbaghad Lou Bondi ghal darb ohra prova jiskedita lil Manwel Mallia meta beda jitkellem fuq ir-riforma li hemm bzonn ghal gudikatura , billi juri xi clip ta Hose Herrerra.

  Pero tal-anqas Bondiplus kellu zewg kelliema li kienu gejjien minn kamp opposti u provaw jitkellmu lil hinn mill-partigjanizmu politiku minghajr ma jaqaw ghal attakki personali jew politiku.

  Biss Manwel Mallia ghamel 3 punti interssanti –
  1) Ghaliex il-Kummissjoni tal-amminstrazzjoni ilha mis-sajf li ghadda biex tiehu pozzizjoni fuq il-kaz ta Farrugia Sacco. Hawnhekk sorry ma naqbilx mieghek Chris Said li kien hemm bzonn id-dikjarazzjoni ta-Kumitat Olimpku Internazzjonali biex il-Prim Ministru jaghmel mozzjoni ta impeachment

  2) Ghaliex il-Prim Ministru ghaqqad il-kaz ta Farrugia Sacco fl-istess keffa ta Ray Pace meta pprezenta il-mozzjoni tal-impeachment lil Parlament ?

  3) Ghaliex il-Prim Ministru qaghad jghaggel biex Farrugia Sacco jigi impeached meta il-Kummissjoni tal-Amministazzjoni tal-Gustizzja ghada qed tidellebra dan il-kaz.

  Ir-raguni hi li l-Prim Ministru bl-attitudni ta’ GonziPN huwa a divider and not a uniter. Ma jipprovax jisma l-argument opposti . Arroganti bizejjed biex ifattar wahdu. Ma jitghallem qatt !- ( BWSC , ARMS , Fairmount , Onoraji , Divorzju , Saint Philips , Carm Mifsud Bonnici u RCC , Franco Debono , PBS , etc etc)

  Kemm se ndumu sejrin hekk ?

  L-unika haga li Lawrence Gonzi prova jaghmel biex jghaqqad il-pajjiz kien il-hatra tal-President George Abela. Nibbubita ! Kien hemm nahseb strategija warajha.

  • Observer
   Posted at 10:37h, 19 December

   Li forsi ma qalx Bondi li l-Prim Imhallef Arrigo riedu bilfors RCC ghax RCC jigi mill-mara ta ex- l-imhallef

 • TONY ( 102}
  Posted at 07:31h, 19 December

  FRANCO :WARA 15 TA JANNAR NAGHMLU DIMOSTRAZJONI JIEN HEMM INKUN JAF JIGI NINU ZAMMIT UKOLL. EJJA NAGHMLU DIMOSTRAZJONI . SAY HELLO TO YOUR FAMILY

 • TONY ( 102}
  Posted at 06:54h, 19 December

  IL- BIERAH RAJT BONDI PLUS KIEN HEMM IL-HABIB TAGHNA , JIEN MHUX SA NITKELLEM FUQ GUDIKATURA GHAX MA NIFHEM XEJN . JIEN NIFHEM FTIT MINN KOLLOX IMMA F’GUDIGATURA U NISA MA NIFHEM XEJN. IMMA NIEXTIEQ NAGHMEL PUNT . POSSIBLI PERSUNA TIXAHAM GHALL C.C.TV. MELA PERSUNA TAT-TRIQ GHALL XIEX LESTA TIXAHAM GHALL- PAKKET SIGARETTI.

  • Franco Debono
   Posted at 11:07h, 19 December

   PN fl-ahhar 10 snin m’ghamilx riformi fil-gustizzja tant li minsitru CMB gie sfiducjat

   • blue titanium soldier
    Posted at 13:11h, 19 December

    bis sahha ta min, mux xi bravu bhalek?

 • il_brimba
  Posted at 06:46h, 19 December

  NHAR IT-TNEJN MINN FUQ

  IX-XANDIR pEPPI bONDI sIMON

  SER ISSIR XANDIRA MARATONA FEJN FRANCO DEBONO SER IKUN QED ISAQSI LIL MISTEDNIN SPECJALI DWAR KEMM ILHOM JERDGHU FLUS MINN FUQ IX-XANDIR U KIF QED ISERVU B’ILSIENHOM LI JILGHAQ LIL KLIKKA TAL-HAZEN .

  iL-mistednin specjali ser ikunu L-IKTAR TLETT SLATEN ipokriti popolari li hawn ma saqajna

  peppi IL-COFFEE boj LI HU MAGHRUF KEMM GHANDU SUBAJH DRITT

  lu LOKIJIET……IL-MARXISTA LI TFACCA MILL-KANADA GHAX JIFHEM F’KOLLOX

  norman IL-MORLITA, LI WERA KEMM HU MELHA U MA JISWIX KARLIN.

  KULL MIN GHANDU XI MISTOQSIJJA JISTA JIBGHATA LIL FRANCO HALLI jwassal LEHEN IL-POPLU BL-AKTAR MOD EFFETTIV KIF JAF JGHAMEL FRANCO.

  DAN HU RIGAL TAX XANDIR GHALL-ISTRINA….. HA HAH HAJ

  MIN JIBGHAT MISTOQSIJJA GHANDY RIGAL TAL-MILIED…….

 • TONY ( 102}
  Posted at 06:30h, 19 December

  BONGU FRANCO HBIEB U MHUX HBIEB : KIEKU DAK IL-PRUZUNTUS TA NORMAN VELLA GHAMEL 5 ROUNDS MA MIKE TYSON KIEN JOHROG AHJAR. IL-MAGORPARTI TAN-NIES MIEGHEK QEDGHIN DR.FRANCO . INTI TAF , JIENA NAF, GONZI U ZIJUH JAFU , SIMON JAF , R.C.C JAF, PEPPI JAF, LOU BONDI JAF , NORMAN NISPERA LI SAR JAF, KEITH DEMICOLI U HUH JAFU, PIERE BURDELLI JAF , META IN-NIES JITKELMU FUQEK TAJJEB U HAZIN JIEN NGHIDILOM DAK SIEHBI.

  • sturdut
   Posted at 14:39h, 19 December

   GONZI U ZIJUH JAFU
   haha tivvintahom

 • IX XEWKA 2
  Posted at 02:59h, 19 December

  VERU GHANDEK RAGUN FRANCO

 • Joseph Micallef
  Posted at 02:42h, 19 December

  Il-mozzjoni li ppreżentajt Dr. Debono hi waħda li n-nies kollha ta’ Birżebbuga u l-inħawi għandom ikunu kburin li tirrapreżentom fil-parlament. Hekk iridu jkunu l-parlamentari tagħna. Parlamentari li jaħdmu bil-fatti fl-interess nazzjonali u mhux fl-interess ta’ xi ftit jew saħansirtra, tagħhom personali. Bill-provi, inti terfa r-responsabilitá tiegħek, responsabilitá li tkun tarka tal-poplu billi twassal il-krib tagħhom fl-għola istituzzjoni tal-pajjiż. Ta’ dan ma nistax nsib kelma oħra ħlief ‘grazzi’. Inti kont, għadek u tibqa RELEVANTI għal dawk kollha ta’ rieda tajba.

 • GonziRM
  Posted at 01:20h, 19 December

  Kollox nofs lehja lift ma jahdimx fir-rih, bridge ma jwassal ghal imkien, teatru bla saqaf, power station ma tahdimx, gvern bla maggoranza, mozzjonijiet tajbin mitluqin, riformi mhux kompluti fiascos, smart city jew ahjar industrial estate bla fabbriki, xandir dardir, xarabank kien jixbah iktar private car (aquaruim), zieda ta €500 nofs triq, referendum jew fehma publika sfiducjata minn min talabha , budget mhux approvat etc etc……..

 • il_brimba
  Posted at 00:18h, 19 December

  FRanco kaxkarhom wahda sew li bil-mod iqumu minnha ghax kixef il-maskla ta dawn il-mixtrija tal-klikka…..

  Anglu kien anglu fejn sajmin l-iccassat…imma jekk minghalih li gab xi vot gdid ser jgharralu ghax kulhadd ra l-ipokresija tieghu ..

  jilghaba tal-fidil u tghidx kemm gideb fl-argumenti tieghu….ara meta iccalengjah f’tal-pulizija, twerewer minn Anglu li mill-ewwel sfidah ghal darba tnejn u bhas soltu ghalaq halqu ghax induna li kien gej xi libelll bl-iskotti….

  dan hu dak li bghat lil fidili biex jargumentaw ghand tal-grocer….

  CORAGGIO FUGGIAMO

 • Franco Supporter
  Posted at 23:59h, 18 December

  Franco,

  Fl-elezzjoni li jmiss, bi hsiebek tohrog ghal l-elezzjoni xorta?

  Jekk iva, ma l-oppozizzjoni?, PN?, jew Independenti?

  Grazzi, u l-festi t-tajba

 • Johan Mizzi
  Posted at 23:08h, 18 December

  @ irrilevanti……………diga bil hsara l-lift!!!

 • MB
  Posted at 22:33h, 18 December

  Franco, ghaliex dawn il-mozzjonijiet gew injorati?

  I mean, la kont ‘qed taqlalom il-problemi’ kieku jien Gonzi kont nipprova noghgbok u naghti naqra kas li qed tghid u niddiskuti l-mozzjonijiet tieghek. Ghaliex ma sarx hekk?

  • Franco Debono
   Posted at 23:01h, 18 December

   PIKA

   • blue titanium soldier
    Posted at 23:44h, 18 December

    BIEX IKUN HEMM PIKA IRID IKUN HEMM TNEJN !!! EJJA NAJDU WIEHED MINNOM KIEN GONZI U LIEHOR MIN KIEM?

    • Fleur
     Posted at 08:58h, 19 December

     Austin Gatt

     • blue titanium soldier
      Posted at 13:13h, 19 December

      u franco fejn kien ihares lejn laquarium?

 • IRRILEVANTI
  Posted at 22:28h, 18 December

  FRANCOSTEIN IS A CRY BABY

 • IRRILEVANTI
  Posted at 22:26h, 18 December

  U MUR AQBEZ MIL LIFT IL GDID LI GHEMM IL BELT FRANCOSTIEN

  • venator
   Posted at 23:07h, 18 December

   Jaqaw qed itik gewwa bli qed jghid, kemm tinstema ddisprat? Int zgur li xi wiehed tal-gonzipn.

  • TONY ( 102}
   Posted at 06:59h, 19 December

   @ IRRILEVANTI : YOU STILL WORKING IN CASTILLE ?

  • robert il kajju
   Posted at 10:31h, 19 December

   @ irrivelanti!!
   jaqaw int xi wiehed mill klikka kemm tidher iddisprat habib.

  • Jordan Muscat
   Posted at 19:32h, 19 December

   U ghax ma mortx taqbes int siehbi…… ija bil lift, lift sabih eh jiqaf haba ir- rih.

 • CVA
  Posted at 22:16h, 18 December

  Franco – if you want to render Gonzi irrelevant contest on the 10th district, you have as your target the largest number of nationalist non voters who would gladly give you their number one.

  • nazzjonalist ta' qabel 1987
   Posted at 22:27h, 18 December

   contest? as indipendent? or with a party?

   • CVA
    Posted at 23:35h, 18 December

    In my opinion, Franco has enough clout to get a few hundred votes in any district, he doesn’t need to be a candidate with the PL or the PN.

    The chances of getting elected are very slim but it will seal the faith of Gonzi. Going for the 8th and the 10th Districts will show Gonzi who is irrelevant.

    Franco is probably more popular in PN leaning districts as his message hits the disgruntled voter spot-on.

 • blue titanium soldier
  Posted at 22:09h, 18 December

  dear franco,
  who will you vote for in the next election? and why?

  • nazzjonalist ta' qabel 1987
   Posted at 22:12h, 18 December

   mux ovja kemm int bla sens , mux lil P.N. dak nazzjonalist kien, adu u jiqpa

   • Franco Debono
    Posted at 22:14h, 18 December

    ghandek zball kbir – jien kont nazzjonalist kbir imma llum ma nhossnix parti minn dan l-partit li gonzi kisser – dan mhux l PN

    • nazzjonalist ta' qabel 1987
     Posted at 22:18h, 18 December

     flahhar, let’s talk my cards are on the table, you choose the subject

    • Stedina
     Posted at 22:24h, 18 December

     meta se twaqqaf partit?

     • Sea breeze
      Posted at 13:00h, 19 December

      Blue titanium, suggest that you visit B’Bugia and than ask yourself if this location is part of that jewel that you mentioned.

     • blue titanium soldier
      Posted at 23:05h, 19 December

      there are plenty corners on a jewel some are on top and some are on the bottom but together they form the perfect jewel. if you are reffering to the freeport i guess it provided plenty jobs for your lokality

     • Sea breeze
      Posted at 13:16h, 20 December

      Blue Titanium, you are right as regards the Free Port which provides jobs, but it also provides noise, sea and light pollution. We have the Enemalta facility which keeps leaking fuel into the sea. We are now honored to have a power station running HF oil, we have the biggest gas terminal on the island, various oil bunkering facilities and what do we get in return – nothing. Not even a decent synthetic grass football pitch. What used the be a vibrant summer location, the water polo pitch is now more like a war zone.

      I think that the people of B’Bugia are in total unbalance with this government. I am one of the many Nationalists (tesserat) that will not vote for this present group. In my opinion, the best thing that could happen to the party, is to do five years in opposition to reform itself and get rid of the blood suckers within it.

    • blue titanium soldier
     Posted at 22:30h, 18 December

     I agree but not Gonzi kisser il partit imma Austin aqnd on the other hand there’s no alternative, do you honestly think Labour has a direction?

     • Red Ruby
      Posted at 23:06h, 18 December

      And you, do you honestly think that Gonzi has a vision? With Austin & Co by his side!!

    • Piccinino S
     Posted at 23:12h, 18 December

     Do you Honestly think that Lejber in Gov will be a better option for Malta?

     Anyone watching Anglu realised that Labour has no sense of Direction… Only the Die Hards will be ready to stick their heads in the sand & vote Labour at any cost…

     • J. Mercieca
      Posted at 23:25h, 18 December

      You’re somehow right about Labour. But do YOU honestly believe that PN is the best option at the moment?

     • Red Ruby
      Posted at 23:30h, 18 December

      Definitely!!!! Mela Gonzipn ikomplu jghaddu passata bil-poplu!
      Are you serious???
      Anyone watching Simon was left unimpressed!!! Everyone pretended much more substance from Simon!!!!! Another falza stikka of Gonzipn!!

     • Piccinino S
      Posted at 23:32h, 18 December

      Better the devil you know i guess 😉

      Let’s be frank. I agree with Franco that many many many things aren’t right with the current P.N . But let’s give credit to this Gov… Our economy is strong as a rock, employment highest ever, e.u funding projects everywhere and all this notwithstanding all things that went wrong throughout these 5 years….

     • blue titanium soldier
      Posted at 23:34h, 18 December

      the only thing Gonzi has against him is time (25 yrs in gov) because in all it’s thumbs up, has anyone stopped and had a look at our jewel of an island, appreciate because nothing happens by coincedence, this jewel was carefully cut by P.N.

     • Piccinino S
      Posted at 23:40h, 18 December

      I guess that at least nomatter what happens, the one thing that Franco really wanted will be accomplished anyway i.e….we will not have to stand the arrogance of Austin Gatt anymore. But for the rest I Honestly do hope that the P.N will be in Gov again to guarantee a stable economy…

     • Red Ruby
      Posted at 23:40h, 18 December

      Piccinino,
      Jekk qed jaqraw x’ghadek kemm ktibt, dawk in-nies li tilfu l-job illum u grupp iehor ftit granet ilu, ma tantx ha jiehdu gost bik!!!
      Issa rigward l-ekonomija………dak id-dejn kbir li ghandna xejn ma jserrahli rasi.

     • Piccinino S
      Posted at 23:48h, 18 December

      EVERYONE who has a little bit of intelligence knows that unfortunatley, the Labour Government has No Plan whatsoever… The roadmap does not exist…. Unfortunatley it is a buzzword used by JM…

      Just be honest with yourself …. Has ANY Labour candidate replied with a concrete plan of action on Anything??

      The answer is NO

      I was the first one to try to give a chance to Labour but all my hopes vanished as soon as i heard Anglu’s mumbo jumbo confusion….

     • Red Ruby
      Posted at 23:57h, 18 December

      As if you were considering to vote Labour!! 🙂
      Be patient and wait for January the 7th, 2013.
      Then you will have all the information about Joseph’s roadmap.
      It’s Gonzi’s fault and because it took him so long to call the election, otherwise we would have known Joseph’s plans earlier.

     • CVA
      Posted at 00:06h, 19 December

      Piccinino S – I just can’t understand this ‘better the devil you know’ reasoning . It doesn’t make any sense. Its fanatical to assume hat the PL don’t have the ambition and the capability to do a better job. The PL simply have no option!

      Gonzi has lost all direction. Indeed, certain sections do well in spite of this huge Gonzi mismanagement, but that will always be the case.

      If a generation before us reasoned in your way we would have never changed for the better 25 years ago. Today, the PN are no different then those days, look at our justice system, look at the level of corruption, arrogance and the huge debt. Think about it! it makes your stomach turn.

      Why? simply because we haven’t changed our government as often as we should have.

     • Piccinino S
      Posted at 00:29h, 19 December

      Cva

      You are comparing 2012 with mintoffs 1988 ???? 😉

      You must be joking, right !?

     • CVA
      Posted at 01:25h, 19 December

      Piccinino S – Oh come on, turn the page!

      If you look at the context, the symptoms are exactly the same. In some areas we’re even worse off, like Malta’s shambolic justice system, look at pillar institutions like parliament. What about Malta’s finances? look at the public broadcasting; Look at the ODZ permits being issued by MEPA that was supposed to be reformed. You name it, its a mess!

      You simply can’t condone what’s blatantly wrong, if it was wrong in Mintoff’s time, its equally wrong now. These are not trivial matters! If you actually think that Malta will better off having Gonzi again, then you must be an insider that has something to loose. Perhaps you are stuck in the past, then I pity you.

      Like many others, I just hope there’s enough of us who could see through Gonzi’s gimmicks.

     • Piccinino S
      Posted at 08:17h, 19 December

      At this point I am sure you are joking 😉

    • Joe Vella
     Posted at 00:08h, 19 December

     alura ax hat alik meta qalu li int irilevanti???

     • TONY ( 102}
      Posted at 08:37h, 19 December

      C’MON JOE

     • bulldog
      Posted at 09:43h, 19 December

      Joe Vella int ma tiehux ghalhiek jekk ixandruk ma Malta kolla li int ma int xejn, meta tkun tokkupa kariga ta membru Parlamentari u mghajjar mil l-istess kap ta Partit tieghek? Ma tiswa xejn ? Hela ta hin? immaterjali? mintiex hawn u mintiex hemm? u tfisser hafna izjed. Mela la zidt???????????????? wara s-sentenza tieghek. Int Joe Vella ????????????????