Updated : diskors

Updated : diskors

click on link to listen to audio of speech

Hon Franco Debono Budget S536 10-12-2012

 

 

Draft Speech

 

Mr Speaker,

 Ahna lkoll ahwa maltin. Hemm bzonn process kbir ta rikonciljazzjoni nazzjonali wara dak li gie svelat fil-kuntest tal-elezzjoni tal-Vici kap kif membri tal-Klikka pruvaw jbiccru brutalment lil wiehed mill-kontestanti li warajh stess hemm memebri ta fazzjoni ohra fl-istess klikka. Jekk dawn jimxu hekk bejniethom ahseb u ara mal-bqija tal-poplu. Ejjew ninghaqdu bhala poplu.

 Kulhadd f’Malta ilu jaf li dan il-Budget mhux se jghaddi. Anke l-Prim Ministru ilu jaf imma ma setax imur ghal elezzjoni f’Novembru kif kien pjanat ghax jaf li kien jitlef bil-kbir kif diga tilef elezzjoni tal-MEPs, referendum, elezzjonijiet tal-kunsilli lokali u ruxxmata voti f’dan il-Parlament.

 Minkejja d-dikjarazzjonijiet ripetuti tieghi, hadd mil-gvern ma kellimni jew ikkonsultani dwar l-Budget. L-grupp parlamentari gew infurmati biss lejliet il-qari tal-Budget f’ laqgha ta informazzjoni u wara li ge infurmati l-imsiehba socjali.

 B’din l-arroganza wara li rebah elezzjoni b’mizerja ta’ 1,500 vot mhux ta b’xejn kif qal l-PM l-inkwiet beda wara 48 siegha mill-elezzjoni.

 

Minkejja li ilni nwissi, flimkien ma ohrajn li minn sistema politika parlamentari, illum pajjizna inbela minn xibka ta poter – sistema parlamentari prattikament minghajr parlament jiffunzjona, u sistema fejn l-Prim Ministru aktar jixbah President f’sistema presidenzjali imma minghajr l-kontrolli u c-checks and balances f’dik is-sistema.

 

Mr Speaker , waara li rajna l-kroll u l-kollass kwazi totali ta istituzzjonijiet diga dghajfa illum is-sistema politika taghna ma tingharafx – pajjizna nbela minn xibka ta poter bla razan bbazata fuq il-flus, l-kuntatti u titoli kwazi ereditarji – l-Oligarkija.

 

Rajna lil Vici Prim Ministru jigi umiljat mal-Ewropa kollha  u jigi deskritt bhala dinosawr u politiku ta mitt sena ilu, u biex ghadda bi sbrixx mit-test ta Kummissarju, kellu jabbanduna s-suppost ‘principji’ li allura kienu finta, ladarba abbandunahom b’daqsekk facilita.

 

Kien aktar facli ntawwal il-karriera politika tieghi milli nieqaf lix-xibka ta’ poter li hakmet lil dan il-pajjiz imma nhoss  illi illum se npoggi l-ewwel gebla tal-pedament  ta demokrazija Ewropea moderna f’sahhitha. Pruvajt nibdel l-afarijiet internament pero sibt reszistenza infernali. Kelli pacenzja ta Gob.

 

Lura ghal Budget. Lill-Maltin hadd m’ghandu dritt jilghabilhom mal-but, pero wisq anqas hadd m’ghandu dritt jilghabilhom ma mohhhom. Il-Bniedem ma jghixx bil-hobz biss. Aktar importanti mill-Budget id-drittijiet, l-istituzzjonijiet, u d-demokrazija. U wara kollox l-Budget ma fihx biss l-loqom tal-karita ghal min jimmagina li l-poplu tallab, meta mhux, izda wkoll il-miljuni li minnhom jiffangaw l-parassiti qrib tal-Klikka.

 

Iz-zieda tal-gholi tal-hajja ghandha tinghata indipendentement mill-Budget, ghax hija dritt tieghek, mhux pjacir jew koncessjoni mill-hakkiem – tant li din tista tinghata anke jekk ma jghaddix il-Budget. Il-poplu mhux tallab – il-poplu ghandu d-dinjita u mhu se jisraqielu hadd.

 

L-ewwel irriducew il-parlament ghal talking shop, imbaghad tawh vaganzi tal-guinness book of records, min jaf x’jitqallbu fil-qabar il-vittmi tas-sette giugno, imbaghad baqghu ikaxkru saqajhom u prezentaw budget lejlet il-milied. Issa  l-hakkiema hargu ordni : hadd ma jitkellem fuq politika. Lanqas meta konna kolonja ma kienu jzebilhu l-intelligenza taghna daqshekk fl-apert. L-kampanja elettorali ilha li bdiet xhur u jekk ried inehhi s-sentiment elettorali l-PM messu ilu li mar ghal elezzjoni.

 

L-kommunita kummercjali se tmur tajjeb fil-Milied ghax kommunita biezla u ghaqlija, minkejja l-ossessjoni tal-PM u dawk li hatfuh ostagg li jibqghu granfati mal-poter.

 

L-PM issa bhal qed jippretendi li s-sentiment elettorali li ilu li hakem lil dan l-pajjiz ghal xhur tort tieghu, se jintefa b’ordni tieghu kif imhabbra fit-Times, illi qisu ghandha l-funzjoni taht gvernijiet Nazzjonalisti ta DOI, portavuci tal-Prim Ministru oltre gazzetta normali bhall orizzont u n-Nazzjon, u jerga jinxteghel meta jordnaw u jidrilhom huma.

 

 

Manipulazzjoni mentali fl-aqwa taghha – metalita neo-kolonjali li qed tinfiltra perikolozament is-socjeta taghna fejn il-hakkiem jordna mhux biss x’nahsbu, izda kif u meta ghandna nahsbuh. U min ma jobdix jipprovaw ikissruh.

 

F’pajjizi ohra l-ispirtu taz-zoghzija, l-ispirtu ribelli tal-istudent jehodha kontra s-sitema, anke kontra sistema perfetta, izda f’Malta naraw studenti ultra-konservattivi  jaduraw l-istatus quo! L-universita m’ghandiex tkun biss dik tan-numri u c-cifri izda dik tal-emancipazzjoni intelletwali.

 

Akkademici li aktar hsiebom biex jilaghqu l-gevrn milli jkunu l-mutur ta rivoluzzjonijiet fil-hsieb.

 

Mr Speaker,

 Kulhadd irid jerfa’ l-konsegwenzi ta ghemilu – hasra li din saret id-dikjarazzjoni favorita tal-Prim Ministru biss meta gie biex jikkastiga u jiddekapita lil min ma qabilx mieghu, ghax ghazel li jkun fuq in-naha tas-sewwa, minflok ma uza dan il-kejl mal-Ministri tal-kabinett tieghu, ghax kieku ghamel hekk dan il-pajjiz, dan il-parlament u dan il-partit qeghdin fi stat hafna ahjar mill-abbissi li gew traxxinati fihom prezentement.

 Kieku kulhadd refa’ l-konsegwenzi ta ghemilu aktarx illi dan il-gvern ma kienx jiddegenera f’koalizzjoni ma deputat tieghu stess illi irrizernja mill-Partit Nazzjonalista ftit tax-xhur ilu.

 Dan il-Gvern ghamel minn kollox biex jiskappa u ma jerfax il-konsegwenzi ta ghemilu.

 Mr Speaker,

 

Qed nghid u  naghmel dan kollu kontra qalbi u ghax ma hallewlix triq ohra. U allura fl-istess waqt qed naghmel dan kollu b’idi fuq il-kuxjenza u b’kuxjenza nadifa. Hemm hafna aktar affarijiet li jien stajt u nista’ nghid pero jien gentlom u se nzommhom f’qalbi ghal dejjem u l-Prim Ministru jaf x’qed nghid. Pero ma jaghmilx hazin jehles mill-imbarazz u l-irmoxk  li ccirkonda ruhu bih u cert li qed jifhimni.

 Dan il-gvern qed imexxi b’sistema fejn jisraq il-mertu ta haddiehor biex jitfanfar bis-successi, filwaqt li jwahhal f’haddiehor ghall-isbalji tieghu. Min qed imur minn taht l-aktar b’din is-sistema huwa l-poplu li qed jispicca tellief dejjem – jara l-mertu tas-successi tieghu misruqa filwaqt li jigi mghobbi bil-piz tal-htijiet ta haddiehor.

Sistema oligarkika ibbazata fuq il-flus, l-kuntatti u titoli kwazi ereditarji paralleli  ghas-sistema konvenzjonali li spiccat paraventu irrilevanti.

 Tiksah tisma per ezempju lil Onor Carm Mifsud Bonnici jsemmi li hu kellu lil nannuh u lil missieru fil-PN bhal speci ta difiza meta gie mitlub jerfa l-konsegwenzi ta ghemilu fil-gustizzja u l-intern. Li ma qalx li nannuh kien irizenja mil-PN u ikkontesta indipendenti.

 Mr Speaker,

 L-poplu jrid pajjizu lura. Il-pajjiz mhux tal-Klikka tal-hazen komposta minn ftit politici, negozjanti kbar maghzula u nies fil-media – din hi l-Klikka tal-hazen li hatfet lil pajjiz.  Klikka Oligarkika li topera xibka ta vjolenza morali, ta terrur u ta censura, ssikket u telimina biex b’hekk  tibqa tirrenja.

Qed npoggi fuq l-mejda tal-kamra sentenza fil-konfront tal-editur ta-Sunday times, liema proceduri jiena kont irtirajt fl-appell, u kif rtirajthom regghu bdew l-attakki, fejn Steve Mallia gie deskritt bhal censur – fejn tista tasal aktar?

 Qed naghmel referenza wkoll ghal dak li qal l-Prim Imhallef fl-istess Times tat-8 ta Gunju 2012, dwar r-rappurtagg tat-Times li iva jkissru n-nies u li jien sfajt vittma tieghu  ‘’I refuse to cooperate with, and thereby encourage by answering your queries, the kind of deplorable sensation-seeking tabloid reporting which The Times of Malta has been resorting to as of late in connection with judicial events’’ It-Times taf tkun magna ta oppressjoni.

 L-liberta tal-elspressjoni hija sagra imma  l-abbuz huwa daqstant iehor sagrilegg.

 

L-PBS huwa kazin tan-Nazzjonalisti, u b’mod raffinat aghar milli kien fi zminiet xejn sbieh. Mill-1 t’Ottubru sal-llum qatt ma nghatajt l-opportunita nghid sentenza dwar l-posizzjoni tieghi fil-konfront tal-budget u Austin Gatt. Nieqaf hawn fuq l-PBS minhabba rispett li ghandi lejn certi individwi.

 

Mr Speaker,  dan  il-pajjiz taghna lkoll. L-poplu ma jridx il-karita tal-loqom tal-Budget, irid id-drittjiet tad-dinjita, m’ghadniex kolonja, iggielidna biex ma nibqghux u jekk hlisna minn hakkiem m’ahniex se nitwikkew b’wiehed aghar.

 

Altru milli kulhadd jerfa l-konsegwenzi ta ghemilu – hawnekk sistema intiza biex tahdem bil-kontra – jisbalja l-Gvern u thallas int, tirnexxi int u jiehu l-mertu l-Gvern. Dan la huwa spirtu demokratiku u wisq anqas Nisrani.

 

Ghalhekk jien ma nistax nivvota favur dan il-Budget, Mr Speaker. U ghaliex issa? Ghax minkejja illi ilni erba snin flimkien m ohrajn nuri disapprovazzjoni u kritika, l-affarijiet marru ghall-aghar u bilfors ikomplu jiddegeneraw minhabba esigenzi elettorali, ladarba m’ghandniex ligi kif ghandom pajjizi ohrajn li tikkontrolla u tirregola l-attivita ta caretaker government.

 

Ghaliex issa? Ghax issa waqat il-maskra tal-Ministru Tonio fenech jsejjah biex kulhadd jerfa l-konsegwenzi ta ghemilu, meta l-aktar wiehed li ghandu x’jerfa huwa hu – fil-kaz ta Borg Hedley. Jien lil Onor Tonio Fenech ma nemmnux u ghandi ragunijiet sodi.

 

Kif nista jien nivvota biex min kien hati ta’skandli kbar bhal dak tal-Fairmount, ARMS, kontijiet esagerati tad-dawl u ilma, BWSC, Arriva u l-iskandlu tal-Car Parks jkompli jaghmel xalata ta skandli bi flus il-poplu? Kif nista? Tal-Car Parks was the straw that broke the camel’s back.

 

 

 

KRONOLOGIJA

 

 

MR Speaker biex wiehed jifhem ahjar kif wasalna hawn u ghaldaqstant il-motivazzjonijiet ghal dan il-vot nigi issa sabiex nirreferi ghall- kronologija tal-fatti saljenti li jaqghu  taht id-dekasteru tal-Ministru Agostino Pio sive Austin Gatt. Ta min ighid lid an meta tela mkaxkar bil-bye election spicca ministru tal-gustizzja meta kellna l-kaz tat-tixhim tal-Imhallfin u meta sbalja bil-kbir f’din il-legislatura dan baqa qatt ma rrizenja. Dik hi l-meritokrazija u l-kontabilita.

 

Qed jinghad ukoll mill-Klikka illi ladarba Austin Gatt mhux hiereg ghal-elezzjoni dan allura m’hememx ghalfejn iwiegeb ghal ghemilu. Ir-ragunament ghandu jkun bil-maqlub – ladarba l-poplu mhux se jkun jista jghaddi gudizzju fuqu iktar importanti li jaghti kont ta ghemilu quddiem dan il-parlament – il-Ministru Austin Gatt qabel jitlaq irid ihallas. Kulhadd jerfa l-konsegwenzi ta ghemilu – mhux hekk? Imma wkoll minn dak li rajna ricentement fil-glieda interna tal-elezzjoni tal-vici kap, Austin Gatt altru milli se jwarrab imam qed jipprova jikkonsolida l-posizzjoni! Huwa ghalhekk illi qabel jisgicca irid jaghti kont ta ghemilu – qabel jitlaq irid ihallas.

 

Nigi ghal kornologija

 

1)     Fil-kwistjoni tad- Dawl u ilma lura fis-sena 2008, fil-grupp parlamentari li kien sar f’Kastilja protestajt u urejt nuqqas ta qbil ghaz-zidiet kiefra fil-kontijiet meta l-prezz taz-zejt kien qed jorhos – u meta fil-verita l-gholi kien dovut ghal nuqqas ta vizjoni fil-qasam tal-energija : jisbalja l-Gvern thallas int. Issa Austin Gatt jifhem fiz-zejt;

2)     Fil-kwistjoni tal-estensjoni tal-power station f’Delimara, dik tal-BWSC anke ghax tolqot direttament lill-votanti ta B’Bugia u M’Xlokk li jiena nirrapprezenta f’dan il-Parlament, jien kritikajt l-operat tal-istess Ministru f’dan il-Parlament, in linea mal-kritika u riservi espressi mill-Awditur Generali fir-rapport tieghu u l-poplu kollu izda ivvotajt mal-Gvern. Il-heavy fuel oil li se jintuza mhux biss ihammeg u jinkwina izda wkoll imarrad;

3)     Ftit xhur wara, il-pompa li biha giet imhabbra r-riforma tat-trasport pubbliku malajr intfiet u nbelghet minn karba nazzjonali li ghada ghaddejja sal-gurnata mqaddsa tal-llum meta l-poplu Malti sab ruhu gharkubbtejh konsegwenza ta mismanagement totali u komplet tal-Ministru u r-right hand man tieghu Manuel Delia. Fil-vot ta sfiducja li segwa, kont gentlom bizzejjed biex nillimita ruhi ghal astensjoni minkejja li kont konvintissimu, kif jirrizulta kristallin mid-diskors tieghi dak in-nhar illi l-Ministru kien jimmeritah sfiducja totali u bla ebda riservi;

4)     F’Jannar ta din is-sena l-Prim Ministru injora kompletament l-fjaski  tal-Ministru Gatt t-tbatija li gabu fuq l-poplu u l-verdetti ta dan il-Parlament f’reshuffle li saret bhala reazzjoni ghal dikjarazzjonijiet tieghi ftit tal-hin qabel, illi ma kontx lest nappoggja gvern mahtuf minn klikka, u iddecieda li jhallih fil-kabinett, minkejja inoltre illi kien diga iddikjara illi ma kienx se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss, u wara biss jumejn, fil-Kazin PN Mxlokk, l-PM bhal induna b’dan l-isball u habbar li l-Onor Gatt kien se johrog mill-kabinett u jiehu hsieb il-kampanja elettorali tal-PN, haga li ghada ma gratx sal-llum;

5)     F’Lulju ta din is-sena mhux talli l-Onor Gatt ma refa b’ebda mod il-konsegwenzi ta ghemilu talli hass il-liberta li jimbotta lil memebri tal-Ezekuttiv tal PN ghal-dixxiplina ta deputati li sempliciment ma qablux mal-operat tal-Gvern inkluz tal-istess ministru u fil-fatt permezz tal-partit irnexxielu jaghmel dan u dan ukoll huwa manifestazzjoni ta sistema politika hazina;

6)     Kien hawnekk u ghal dawn r-ragunijiet maghdudin flimkien, nirrepeti, maghdudin flimkien illi jiena iddikjarat pubblikament illi diment illi dan il-persuna (cioe l-Onor Austin Gatt) jkun parti mill-kabinett jiena ma kontx lest nappoggja l-gvern : mhux talli ma refax hu l-konsegwenzi ta ghemilu izda talli mbotta minn wara l-kwinti biex haddiehor jitghabba bil-piz ta sitwazzjoni li kien precipita hu stess f’aspetti varji;

7)     Jekk kien hemm xi dubju dwar l-ezistenza ta klikka ta hazen fil-PN dan gie kompletament mnehhi minn dikjarazzjonijiet ricenti ta Simon Busuttil illi safa fil-mira ta kampanja aggressive u feroci minn persuni fil-qalba tal-PN fejn sahansitra, kif stqarr hu stess gie flagellat personalment. Pero l-essenza u l-apici tal-ispirtu vendikattiv ntlahaq meta l-Ezekuttiv iddecieda li jikkundanna u ma jhallix lill Onor JPO jikkontesta l-elezzjoni generali meta dan kien ilu li diga ddikjara li ma kienx ser jikkontesta madwar sena qabel. U allura ladarba anke party boy, lealissimiu lejn dak li wiehed ‘jimmagina’ li hu l-partit bhal Simon Busuttil safa fil-mira tal-klikka tal-hazen, ftit wiehed jistaghgeb fil-vjolenza morali fuq individwi diversi u sezzjonijiet ta socjeta ghax ma jaqblux mal-ordnijiet tal-klikka;

 

Qen nghixu zminijiet ta militantizmu estrem, fejn klikka partikulari lesta tbiccer anke uhud minn taghha stess sabiex individwi izzommu il-poter, f’kultura konfrontattiva li qed timmanifesta ruhha anke bejn esponenti tal-istess partit, jekk mhux addirittura glied qalil bejn branki tal-istess klikka.

 

Irid jigi zmien, nispera fil-qrib fejn infejqu dawn il-feriti fondi u nibdew nahdmu fuq rikonciljazzjoni nazzjonali vera

 

8)     Lejn l-ahhar ta Settembru imbaghad thabbar li kienu se jigu privatizzati l-Car Parks, fejn ghal darba ohra l-poplu Malti, kif kien ghamel precedentement fl-iskandli tal-Arriva u BWSC infexx f’kor ta rabja kontra din d-decizjoni li wara li jien iddikjarajt li kont se nivvota favor mozzjoni tal-Opposizzjoni biex dan it-tender jigi rtirat u illi kont se nressaq jien stess mozzjoni ta sfiducja, it-tender gie rtirat. (read motion)

9)     Sussegwentement u ghal dawn i-ragunijiet u ohrajn maghdudin flimkien ipprezentajt mozzjoni ta sfiducja fil-Ministru u iddikjarajt ghaldaqstant illi fic-cirkostanzi jien kien se jkolli per konsegwenza nivvota kontra l-Budget – konsegwenza logika. Din il-mozzjoni baqghet ma ngabitx ghad-diskussjoni u ostinatament l-gvern dahhal rasu fir-ramel.

10) Kif jista Gvern li ghandu wiehed mill-Ministri b’mozzjoni ta sfiducja mdendla fuq rasu jien ma nista x nifimha.

 

F’dawn l-istanzi kollha kull darba illi l-Ministru Gatt sab ruhu dahru mal-hajt mhux talli ma refax il-konsegwenzi ta ghemilu, talli stahba wara l-kabinett jew l-esekuttiv kif kien l-aktar konvenjenti ghalih b’mod li kaxkar lill-partit u lill-gvern fil-maltemp tal-gwaj tieghu. Din hi l-imhabba lejn l-partit.

 

Mr Speaker f’Jannar li ghadda minkejja li ma kellix fiducja fil-Gvern, minhabba l-gravita tas-sitwazzjoni fejn  fil-fehma tieghi s-sistema politika taghna minn demokrazija kienet iddegenerat f’Oligarkija, xorta  irtirajt pass lura fil-vot ta fiducja fil-gvern u illimitajt ruhi ghal astensjoni, bit-tama illi l-affairjiet jirrangaw. Minn dak in-nhar ‘l hawn il-klikka li hakmet lill PM u lil PN aktar saret aggressiva u c-cirku minflok twessa’ aktar gie ristrett.

 

L-PM kien qed jiehu pariri kif isolvi s-sitwazzjoni mill-istess nies li hakmuh u dahhluh fil-problemi, liema nies kienu aktar iffukati kif ifarfru l-htija minn spallejhom fuq haddiehor milli biex verament isibu soluzzjoni fl-interess nazzjonali.  Minn dak in-nhar ‘l hawn intilfu elezzjonijiet tal-kunsilli lokali bi tkaxkira kbira ghal PN, kellu jirrizenja ministru, ambaxxatur, irrizenja l-onor jpo u l-PN iddegenera f’koalizzjoni – l-gvern inghata habel biex isalva izda minflok dawwru m’ghonqu.

 

Ricentement l-PM stqarr li kien soddisfatt li ghamel legislatura kollha. Niehu gost nisma dan, anke ghax ifisser illi minkejja illi l-PM kellu clashes prattikament ma kulhadd, mill-ex-ministri, ex-Kummissarji ewropej u l-backbenchers kwazi kollha, dawn hallewh jahdem u baqghu jaghtuh cans wara iehor jibdel d-direzzjoni, pero zgur il-poplu ma jaqbilx mieghu, specjalment meta, bil-beneficcju tal-hindsight, din is-sitwazzjoni kellha u setghet tigi risolta zmien ilu. Bit-tkaxkir tas-saqajn kuntent l-PM, mdejjaq l-poplu.

 

Kieku l-PM kien gentlom ma dawk li ma qablux mieghu daqs kemm kienu huma mieghu tant li ttollerawh jibqa ggranfat, kieku m’ahniex hawn illum.

 

Nghid ghalija minkejja li kont nsofri attakki kontinwi, insulti u theddid fuq hjati, filwaqt li zammejt sod u b’kuragg kbir mal-principji tieghi, bqajt naghti cans lil gevrn idawwar ir-rotta – huma kienu paxxuti jien kont qed nbati. Ohrajn bhali, anke fil-PN stess, ukoll sfaw vittmi ta vjolenza morali u theddid ta vjolenza fizika ghax ma qablux u waqfu lill-Oligarkija.

 

 

 

MISCONCEPTIONS TO BE CLEARED

 

1)Ministru ghandu jirrizenja jekk jisbalja specjalment jekk b’mod goff u ripetut. Huwa hazin u sbaljat l-principju li jekk ma titkellimx ma jirrizenjax ghax ikun  komdu izda jekk tikellem xorta ma jirrizenjax biex ma jpaxxikx, jew ahjar ‘jekk ma jirrizenjax ma tistax titkellem ghax jekk titkellem ma jirrizenjax’ – Hobson’s choice jekk qatt kien hemm wahda, imma li turi kemm hi fonda il-kultura li hadd ma jirrizenja;

 

2)Hadd m’ghandu jipretendi mertu talli jsolvi l-problemi li jkun holoq hu stess;

 

3)Min holoq il-problema ghandu jwarrab u mhux jerga jinghata cans iehor biex jirrimedja bil-possibilta li jaghmel l-affarijiet aghar, fl-istess waqt li jcahhad lil haddiehor, forsi aktar kompetenti milli jaghti l-kontribut tighu;

 

4)L-principju ta lealta lejn partit politiku ghandha tkun  differenti minn dik fil-kriminalita organizzata, u mhix pretest sinistri hiex ministry jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd inkluz dan l-parlament, ghax rashom mistrieha minn lealta ghamja tal-kollegi parlamentari. L-lealta lejn il-partit hija imporanti pro m’ghandiex tkun il-mezz kif ministry jfarfru u jevadu milli jerfghu l-konsegwenzi ta ghemilhom

 

 

 

PRINCIPJI APPLIKABBLI

 

1)     deputat parlamentari mhux delegat tal-partit politiku izda rapprezentant tal-poplu elett f’isem partit – is-siggu la huwa tad-deputat u lanqas tal-partit izda tal-poplu.

2)     Biex gvern jipprezenta budget l-ewwel ghandu jaccerta ruhu illi jgawdi maggoranza fil-parlament, filwaqt li l-gvern minflok ittestja l-magoranza tieghu fil-parlament ha record ta vaganzi

3)     Ebda individwu mhu akbar mill-kollettiv, u allura ebda individwu mhu akbar mill-partit u din tapplika wkoll ghal nies bhall onor Austin Gatt

 

 

 

 

PERSPETTIVA KONTEMPORANJA GHAL FINI STORIKA

 

Mhux biss l-parlament taghna huwa l-eccezzjoni fl-Ewropa kollha billi fih biss zewg partiti politici fi hdanu izda bl-iskuza falza tal-istabbilita, spicca organu moribund u suffokat. Minghajr ligi dwar l-awtonomija, bi standing orders medjevali u minghajr mezzi ta kommunikazzjoni sufficjenti, cioe bir-radio fl-era digitali, l-iskuza tal-istabilita hija ntiza sabiex tahbi l-motiv vera – huwa fl-interess tal-gvern li parlament ikun bla snien sabiex jkun difficli biex gvern jinzamm accountable. 

 

Fl-Ingilterra gimghatejn ilu 58 deputat tal-gvern ivvotaw kontra l-gvern taghhom stess fuq l-Budget tal-Unjoni Ewropea, u  tista tghid il-posizzjoni ta dawn il-backbenchers affettwat l-Ewropa kollha, fl-Italja l-Gvern ghadu kif tilef vot ta fiducja ghax deputati ivvotaw kontra l-gvern li precedentment kienu jappogjaw u mistenni jkun hemm elezzjonijiet anticipati, fil-Belgju s-sena l-ohra l-pajjiz ghamel aktar minn 500 gurnata minghajr gvern sakemm intlahaq qbil dwar koalizzjoni.

 

Dak li qed jigri f’dan ilParlament illum huwa normali f’kull Parlament, bhala manifestazzjoni tas-supremazija tal-Parlament. Pajjiz ma jistax ikun demokratiku minghajr parlament haj li jzomm ir-riedni tal-gvern meta jisfratta u dak li qed jigri llum.

 

Fil-Libya wkoll, li ghadhom hergin minn dittatorjat qalil , u ghadhom qed jippruvaw jistabbilixxu demokrazija, kellek Prim Ministru sfiducjat mill-Parlament kif appena prezenta l-kabinett tieghu.

 

Mir-Rebbiegha Gharbija niftakru illi pajjiz jista jkun sinjur jew ikollu ekonomija tajba pero ma jkollux rispett lejn d-drittijiet u l-libertajiet tan-nies u lejn d-demokrazija. L-qaghada ekonomika jew jekk pajjiz ikunx sinjur mhix necessarjament indikazzjoni talistat tad-demokrazija – il-bniedem importanti aktar mill-flus.

 

Nistqarr illi filwaqt illi ghandi fiducja f’Barroso qed nirriskontra fil-fora u media Ewropej xetticizmu dejjem jikber lejn il-progett Ewropew ta Barroso u tajjeb wiehed jaghmel ftit ezami tal-kuxjenza – l-Ewropa ghaddejja min taqlib kbir.

 

Ftit xhur ilu, fil-Jum Internazzjonali tad-Demokrazija, ktibt lil-GRECO, liema ittra tinsab prezentata f’dan il-Parlament,  fejn bghattilhom kopja tal-Abbozz ta-Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti u tlabt li jkun sorveljat l-process elettorali minhabba n-nuqqasijiet kbar li ghandna fis-sistema – Kummissjoni elettorali bla snien tapplika ligi elettorali antika.

 

 

 

KONKLUZJONI

 

Mr Speaker, x’inhu Budget?

 

Mhux biss li jitnaqqas il-Boll, jigu aggustati l-bands tal-income tax, jizdied ic-children’s allowance u mizuri loi jolqtu lill-individwu direttament, izda aktar impoirtanti minn hekk, fil-Budget jawtoriazza lil gvern jonfoq miljuni ta ewro. Issa jien kif nista nivvota biex gvern li m’ghandiex fiducja f’esponenti tieghu, jonfqu, jew ahjar ikomplu jberbqu l-flus? L-Budget ma fihx biss il-loqom tat-talabba imma fih ukoll id-dghif li fuqu jiffangaw il-parassiti –il-miljuni.

 

 

U allura wara dan kollu Mr Speaker, kif nista jiena, wara l-iskandli tal-Fairmount, tal-ARMS, tal-kontijiet esagerati tad-dawl u ilma, tat-trasport pubbliku (Arriva), tal-estensjoni tal-power station (BWSC), imbaghad, kif ighidu l-Inglizi ‘the straw that broke the camel’s back’- l-iskandlu tal-car parks, kif nista jien nivvota favur dan it-tip ta management? Jekk nivvota iva inkun qed nghidlu kompli ghaffeg.

 

Kif nista nivvota favur l-istess ministru meta fid-dekasteru tieghu irrizultaw kazijiet ta korruzzjoni tal-massa fi Transport Malta, fil-licenzji tal-vetturi kif ukoll licenzji tal-bahar u tressqu l-Qorti mijiet ta persuni inkluz ufficjali pubblici?

 

Imma kif nista jien nivvota biex dan il-gvern japproprja flus mill-Fond Konsolidat meta kelli jien stess nipprezenta mozzjoni ohra dwar l-akkwist tal-Isptar St Philips – kummiedja ohra li bi prezz ta tnax-il miljun li wkoll gabet rabja kbira minn kull sezzjoni ta-socjeta Maltija;

 

Imma kif nista jien nivvota biex dan il-Gvern jkompli jamministra fondi pubblici, meta minkejja illi pajjizna kompla jisloq ‘l isfel fil-Perception of Corruption Index, dan il-Gvern naqas milli jimplimenta legislazzjoni dwar l-Whistleblower, dwar il-Kummissjoni Permanenti dwar il-Korruzzjoni, dwar il-Fianzjament tal-Partiti ? Mill-lat ta politici fuq bazi internazzjonali, dik lokali ghall-futbol sahansitra fuq bazi ta tim nazzjonali l-korruzzjoni qed tnawwar r-ruh u l-valuri tad an il-poplu.

 

Imma kif nista jien nivvota favur dan il-Budget meta Rapport ricenti tal-Awditur sab spalpaljar ta flus kwazi f’kull dipartiment u meta qed nisimghu stejjer altament imbarazzanti dwar persuna fl-Ufficcju tal-Prim Ministru li kienet appuntata fl-OLAF?

 

Imma kif nista nivvota favur Budget li kixef l-inkompetenza, l-konfuzjoni u l-istat distratt ta min fasslu meta se jintaxxa lil dawk bil-minimum wage – forsi l-aktar mizura anti-socjali fl-ahhar seklu?

 

Imma kif nista nivvota favur Budget meta l-Kunsilliera tal-Kunsill Generali tal-PN stess sfiducjaw lil min prezenta l-Budget flimkien mal-maggor parti tal-kabinett fil-glieda feroci tal-Vici-Kap tal-partit, meta Simon Busuttil stess ikkonferma billi svela l-ezistenza ta Klikka brutali ta hazen fil-qalba tal-PN li brutalment attakkawh personalment u pruvaw ibiccruh u meta wara l-istess Busuttil hemm nies illi ddisinjaw il-mudell GonziPN? Kif nista? There is no light, kif ighidu, at the end of the tunnel.

 

 

 

 

 

 

Riforma Kostituzzjonali:

 

 

Illum permezz ta dan il-vot mhux biss qed terga tirristabbilixxi ruha s-supremazija ta dan il-parlament fis-sens tal-iskrutinju tal-ezekuttiv, tal-gvern izda wkoll nittama li qed inpoggi l-pedament u l-ewwel gebla ta demokrazija moderna Ewropea.  Dan hu mument storiku fejn il-parlament rega ha centre stage fis-sistema politika taghna – l-poplu huwa sovran permezz ta dan il-parlament u gvern irid l-approvazzjoni ta dan il-parlament biex imexxi u mhux l-ispin ta bloggers, gurnalisti u xandara, u l-finanzjament okkult ta certi negozjanti parassiti.

 

Fi kliem iehor hija taghlima u tbezbiza ghal PM u dawk li hatfuh – ma tistax tmexxi l-pajjiz permess ta Lou Bondi – imma trid tirrispetta l-poplu u lil dan il-parlament.

 

Irridu niktbu l-kostituzzjoni mill-gdid – kostituzzjoni mudellata fuq sistema Ingliza, izda mhix kumplimentata mill-kultura u l-ispirtu Brittaniku u allura tilfet id-dinamicita u l-energija taghha u thalliet taqa lura, meta ma gietx sufficjentement aggornata biex izzopmm mal-pass taz-zmien.

 

Numru ta proposti li mbuttajt jien f’dawn il-hames snin, ma kotnx jien l-ewwel li semmejthom izda jien ghaqqadthom flimkien f’sistema u elevajthom filwaqt li mbuttajthom b’tenacita. Ohrajn kont jien li hrigt bihom u mbuttajthom ‘l quddiem billi elevajthom fuq l-agenda parlamentari.M’ghandix dubju li, ironikament, filwaqt li jien forsi ma nikkontestax l-elezzjoni li jmiss l-proposti tieghi  kollha kemm huma se jkunu fil-manifesti elettorali ta kull partit li se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss.

 

Hasra li mghomija mill-pika u l-inkejja hallewhom fuq l-ixkaffa ghax kieku dan il-pajjiz huwa pajjiz ahjar.

 

Ghandi holma li nara lil pajjizi ahjar. Holma li nara Parlament izghar ta deputati full time, parlament b’sahhtu u b’aktar rizorsi, awtonomu mill-gvern u bi standing orders moderni, b’mezzi ta komunikazzjoni li jgibu l-istituzzjoni eqreb lejn il-poplu, Parlament li jkolu aktar partiti rapprezentati fih permezz ta riforma estensiva fil-ligi elettorali biex b’hekk ma nibqghux l-eccezzjoni fl-Ewropa kollha, b’zewg partiti biss rapprezentati fil-parlament.

 

L-istabilita hija desiderabbli, pero jekk tigi imposta issir oppressjoni u zgur mhix skuza biex jinhonoq l-valur tar-rapprezentanza – il-valur tar-Rappresentanza ghandu jirbah dejjem u fuq kollox, il-valur ta parlament li jirrapprezenti l-kuluri kollha fil-qawsalla tal-opinjoni pubblika f’socjeta.

 

 

Nixtieq li dan il-pajjiz ikollu Ligi dwar il-Finanzjament tal-Partiti bhall pajjizi l-ohra kollha tal-Ewropa, u ligi dwar il-partiti politici sabiex titnehha s-sitwazzjoni fejn qishom l-partiti huma ‘l fuq mill ligi. Dan l-abbozz jien hejjejtu u qieghed prezentat f’din il-Kamra.

 

Nixtieq li tigi riveduta l-procedura tal-hatra tal-President, li ghandu jkun elett mill-Parlament permezz ta due terzi u li jigi stabbilit Kunsill Konsultattiv tal-Istat furmatminnex-prim Ministri, ex-Presidenti, ex-Prim Imhallfin u ex-avukati generali fost ohrajn.

 

Nixtieq li dan il-Pajjiz ikollu Whistleblwoer Act retrospettiva, Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni suret in-nies u Freedom of Information Act li tidhol fis-sehh fl-intier taghha.

 

Nixtieq li dan il-pajjiz ikollu ligijiet tax-xandir u l-istampa u Awtorita tax-xandir li tixraq lil pajjiz modern u mhux legislazzjoni ta tletin sena ilu.

 

Nixtieq nara kultura ta rizenji u amministrazzjoni kontabbli u trasparenti, u ghal dan il-ghand minn fi hdan il-Kumitat ta Rikodifikazzjoni tal-Ligijiet li jien ikkoncepejt u presedejt fassalna Kodici storiku ta Dritt Amministrattiv, irrid nara riforma radikali fis-settur tal-gustizzja u l-intern skont l-proposti fil-mozzjoni privata tieghi dwar l-istess materji li prezentajt f’Novembru tas-sena 2011.

 

Meritokrazija, fejn timxi ‘l quddiem skont kemm taf u mhux lil min taf, il-karriera miftuha ghat-talent fl-oqsma kollha tal-hajja, peress illi t-talent minghajr opportunita jinhela,

 

 

Ghanda tintbaghat kopja tal-Kostituzzjoni f’kull dar u lill-kull familja sabiex l-poplu jsir aktar familjari mar-regoli tal-loghba minflok ossessjonat bil-polarizzazzjoni bi-partitika. Fis-sekondarja ghandu jkun hemm suggett obblugatorju dwar l-isvilupp kostituzzjonali jekk mhux diga jezisti.

 

Niehu l-opportunita nitlob mahfra lil dawk li forsi nqast jew weggajt, ghax jien bhala uman m’inix perfett, jiena nahfer lil dawk li naqsuni jew weggghuni, u fl-istess waqt fl-eta ta 38 sena, niftakar li jiena gejt elett bhala l-izghar deputat tal-gvern, inhossha tqila nghidilkom addio u nippreferi arrivederci.

 

Nispera illi sa hames, ghaxar snin ohra l-ligi elettorali tkun giet emendata biex ma taghmiliex im possibli ghal partiti godda jaslu sa dan il-Parlament u b’hekk naghtu l-valur li jixirqilha r-rapprezentanza u ma nibqghux l-eccezzjoni fl-Ewropa

806 Comments
 • OSSERVATUR
  Posted at 20:27h, 13 December

  Franco, bħal ħafna nies naħseb li kellek raġun f’dak li kont qed tgħid pero’ il-metodu li użajt kien ħażin ħafna. (Laburisti ġenwini wkoll jgħidu hekk) Jekk jogħġbok irrispondi dawn iż-żewġ mistoqsijiet meta tkun qed tagħmel ‘moderation’.

  1. B’dak li għamilt, mhux lil Gonzi pattejta għax sa l-aħħar ġurnata ser jagħmel. Ma taħsibx li ‘fottejt’ lili l-ewwel wieħed għax tlift il-benefiċċju tal-35% taxxa li ili nistenna snin? Ma tħossokx guilty li telliftna ħafna flus???

  2. Inti dejjem tgħid li is-siġġu parlamentari kien propjeta’ tiegħek u li għandek dritt tivvota kif trid. Kostituzzjonalment kellek raġun imma moralment kellek tirrispetta lil min ivvutalek u lill-partit li ‘użajt’ biex tlajt. Taħseb li kieku ħriġt indipendenti kont ħa titla?

  3. Issa taħseb li minn barra ħa ttkun effettiv aktar milli minn ġewwa? Għadek żgħir u kieku kont ‘smart’ kont tissaporti u tagħmel il-bidliet minn ġewwa bil-paċenzja. Taħseb li issa xi ħadd ser jagħti kasek? Il-PN ġa difnek u l-PL m’għandux aktar bżonnok issa. Taħseb li jekk ħa tagħmel partit ġdid ma tkunx qed taħli l-ħin u l-flus??

 • Spiro the dragon
  Posted at 13:39h, 12 December

  Fit times of malta

  Mark. Galea

  Today, 12:14

  Nahseb li t-tellieqa ser tkun bejn GonziPN u MuscatPN – ma hemmx post iktar ghall-MLP – araw il-bandiera wara JM.

  S sabiha hi. li jiproteggaw l huma nazzjonalisti imma t tnejn huma socjalisti.

  • A man of honour
   Posted at 18:02h, 13 December

   Franco you made history; haddiehor se jmur fid-dustbin of history!

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 10:42h, 12 December

  Franco, ma naqbel xejn ma dak li ghamilt int.Ghalkemm ghandek ragun fuq certa idejat u fuq certa nies fi hdan il-partit Nazzjonalista, ma kellek qatt u qatt Tumilja lil Prim Ministru.Inhoss hafna ghal dan il-bniedem li ma kellu legislatura facli xejn.Nispera minn qalbi li Dr Gonzi johrog qawwi izjed minn qatt qabel.Prim minn hawn inwedek il-vot tieghi.

  • Red Ruby
   Posted at 10:55h, 12 December

   Int thoss ghal Prim, imma hu ma hassx ghall-maggoranza tal-poplu. Ghal dawk li jaqilghuha u jikluha dejjek jekk ilahhqu sal-ahhar tax-xahar. Ghal dawk li jissalbu biex ihallsu l-kontijiet tad-dawl u ilma.
   Int forsi qieghed f’pozizzjoni komda u bhekk titkellem hekk, imma haddiehor mhux fis-sitwazzoni tieghek.
   U l-Prim ha hafna decizjonijiet zbaljati u ta prijorita’ affarijiet li ma kienux daqshekk bzonn meta kien jaf li gejja ricessjoni!

   • Demm Nazzjonalist
    Posted at 12:46h, 12 December

    @ ReD Ruby, Iva nerga` ntenni li nhoss ghal-Prim.Ejja nharrsu lejn pajjizi vicin taghna fejn ir-recessjoni laqtet bil-kbir fosthom L-Italja fejn hemm nies iffittxu l-ikel fil-bins jekk ma tafx.Go Malta almenu ghandna nieklu tajjeb u hazin.Jekk ziddna fil-kapricci taghna u cioe` li irridu mobile, internet u lussu iehor li fiz-zmieni lanqas konna nafu bihom, allura bilfors li fl-ahhar tax-xahar naslu bil-problemi.Mhux qed neskludi li hemm min ghandu bzonn izjed ghajnuna u li l-gvern ghandu jaghmel minn kollox biex jghin izjed.Imma almenu kif jien naf, kif ser inkun ma nafx.Fi krizi bhal din ma nazzardak inbiddel il-gvern ma gvern li ma nafx x’ghandu f’mohhu.

    • Red Ruby
     Posted at 23:22h, 12 December

     Ghandek kull dritt, imma jien Dr Gonzi kont nimmagina li ha jkun Prim Ministru onest, b’valuri u morali. Pero xejn ma kkonvincieni ghax wisq inqabad f’gideb u ma rajtux mexa b’kejl l-istess mad-deputati.
     Allura le, ma narahx haqqu jerga’ jitla’!
     Issa m’ahniex f’sitwazzjoni gravi bhal pajjizi ohra Ewropej, ghax l-anzjani u l-genituri taghna huma nies bil-ghaqal, kienu jafu jwarrbu lira ghal meta jigu bzonnha u bhekk ma waqajniex iktar l-isfel! L-inkwiet tieghi hu ghal generazzjoni li tiela, u nemmen li nies mimlija energija bhal Joseph u Franco, iktar qed ihossu l-polz tal-poplu mentri Gonzipn nqata’ ghalih !

 • TONY ( 96)
  Posted at 10:24h, 12 December

  ”REGRETS I HAD A FEW’ FRANK SINATRA . ” NO REGRETS ” LORENZ GONZI. JIEN NAQBEL HAFNA MA AUSTIN GATT IZ-ZMIEN TAL-BUZOLOTI SPICCA. GALEA CURMI REGA NIZEL FIT-TOROQ JAQAW GEJJA L-ELEZZJONI. PEPE FENECH ADAMI BIEX JITKELLEM WAHDU TAJJEB. THE SON OF GUIDO TILEF IL- QALEB U GBEJNA TIMES OBUSMAN. IL-POPLU HUWA MATUR U URA BIC- CAR . SIMON BUSUTILL PURCINELL IEHOR. JIEN HAGA MA NAQBILX MIEGHEK FRANCO, META TGHID KONTRA IL-BNIEDEM MANDI XEJN IMMA KONTRA IL-POLITIKU. IL-BNIEDEM JAGHMEL IL-POLITIKU. SAY HELLO TO YOUR FAMILY. GRAZZI

 • Red Ruby
  Posted at 10:06h, 12 December

  Franco,
  Siegha biss ma kienx bizzejjed il-programm ilbierah 🙂 🙂
  Ghadni nittama li jistiednek Loo tal-gurnalizmu fuq kollox.
  La ghadda statement fuqek, ghandu jistiednek nifhimha jien! Nibqa’ nittama jkolli!
  Good day !

  • DonQuixot
   Posted at 10:37h, 12 December

   Veru, naqbel mieghek perfettament. Franco imissu jithajjar jisftah stazzjon tar – radju w televizjoni extra-terrestjali u jekk hemm bzonn anke terrestjali.

   • Red Ruby
    Posted at 10:50h, 12 December

    L-ewwel ma jahtfu lil Loo l-aljeni lol!
    U taf minn fejn jibda jxandar il-gurnalizmu fuq kollox?
    Minn gol-grocers!!!

 • joscar
  Posted at 09:55h, 12 December

  I HAVE A DREAM .Two or three more with the same guts as Franco Debono in the next parlament.

  • Vigilant
   Posted at 10:36h, 12 December

   Same dream here joscar

  • DonQuixot
   Posted at 13:01h, 12 December

   You do not aim high enough. Why not all parliamentarians. With all the resultant guts around we can then have a sausage factory or a kawlata tal kirxa alla Maltija.

   • Franco Debono
    Posted at 13:03h, 12 December

    you have stephen spteri – nationalist mp havent you?

    • DonQuixot
     Posted at 13:51h, 12 December

     I know that he exists but I do not know him or anything about him.

 • CORRUPTION
  Posted at 09:44h, 12 December

  Dr Debono ,At the time you was on one tv Gonzi was on tvm , he said that he decided that the election should be on the 9 March with local counsel elections, just to save one million euros.
  When JPO presented the bill for the divorce Gonzi could give free vote to his MPs in parliament so there was no need for a referendum which cost millions of euros and then after he spend those millions he voted against the referendum .
  He don”t care to waist public money were he want , the most important always was that he act as a dictator.

 • Johan Mizzi
  Posted at 09:40h, 12 December

  Bongu dott!!! Performance mil aqwa kellek il bierah on one tv.Mhux ta b’xejn Lawerence Gonzi il hadd li ghadda qal lil mhallef Farrugia Sacco bix jirrezenja.Masoneria ai massimi livelli.Ibqa ikxifhom onorevoli halli l-irrilevnza li qalu li Sirt tkompli tikxef din xibka ta hazen.U Lou Bondi smajtu x’qal fuqek? Id-dehem ta kuginuh jigbed……arroganti!!!!

 • bikkej
  Posted at 09:16h, 12 December

  Franco;

  Dan id-diskors zommu mac-certificat ta l-iskola hi , ghax fih valur , ta meta waqqajt gvern u kissirt karriera , biex ma nsemmix li ha tkun imnizzel fl-istorja wiehed mil-iktar gagbini u faccoli li qat rat malta. MIN JITKABBAR ,TISBITA KBIRA JIHU…… U HEKK GRALEK HABIB !!!!

  • Vigilant
   Posted at 10:31h, 12 December

   “Most laws extend their definitions of treason to acts not really against one’s country. They do not distinguish between acts against the government, and acts against the oppressions of the government. The latter are virtues, yet have furnished more victims to the executioner than the former, because real treasons are rare; oppressions frequent. The unsuccessful strugglers against tyranny have been the chief martyrs of treason laws in all countries.” JT
   I would go further and say that it is the duty of citizens to speak up for what they believe is right and that doing so is vital to the proper functioning of democracy. There can be no “government by the people” if the people remain silent, and voicing an opinion in the voting booth is often not enough.

  • David
   Posted at 21:29h, 14 December

   Hekk gralu l-gvern tieghek jew ahjar GonziPN. Hada t-tisbita ghax ma kellux il-hila jqum qabel is-7 ta’ Jannar.

 • CORRUPTION
  Posted at 09:00h, 12 December

  Dr Debono , yesterday i was shocked about the Ombudsman statement and with his connection with De Marco and his Pravda / times .
  Demarco fist appointed him chief justice then Ombudsman ,I was not aware that the corruption is so deep , hokli dari u inhoklok tiek.
  Dr Debono ,I wonder now why you was savagely persecuted .

 • Vigilant
  Posted at 08:55h, 12 December

  Out of the night,
  When the full moon is bright,
  Comes the Politician known as Franco.
  This bold renegade
  Carves a “F” with his blade,
  A “F” that stands for Faith.

  Franco, Franco, the fox so cunning and free,
  Franco, Franco, who makes the sign of the F.

  He is polite,
  But the wicked take flight
  When they catch the sight of Franco.
  He’s friend of the weak,
  And the poor and the meek,
  This very unique senor Franco.

  Franco, Franco, the fox so cunning and free,
  Franco, Franco, who makes the sign of the F.

  Franco, Franco, Franco, Franco, Franco.

  • Vigilant
   Posted at 08:58h, 12 December

   Sorry if not original but you remind me of my tv hero when I was little 🙂

 • Piccinino S
  Posted at 08:46h, 12 December

  Who wants a TRAITOR by his side? Time will tell, but I assure you all that Franco will be a lost Soul rejected by EVERYONE.

  What a MISERABLE future awaits you!

  Guda! Traitor ! Ipokrita!

  • Vigilant
   Posted at 10:51h, 12 December

   Timid men prefer the calm of despotism to the tempestuous sea of liberty.
   JT

  • BONES
   Posted at 00:53h, 13 December

   You cannot be a traitor if one was betrayed before by your friends.
   It is just saying the truth.

  • Osservatur
   Posted at 19:35h, 15 December

   miserable? everyone?.. nassigurak li ma tafx xint tajd, ghax hawn hafna nies jaqblu ma li qed jghid u jien nkun wihed min dawk li nappogjah, ghax jien qatt ma sibt ghajnuna min dal-gvern.

 • ir ray
  Posted at 08:30h, 12 December

  Int kellek il bajd biex twaqqa il gvern.Proset.mhux imbilli gonazi jghid ;i int irrelevanti.Intg relevanti ghaxkellu ihabbar l-elezzjoni.Kuragg Habib.Il generazjoni futura tkun tafulek.proset

 • TONY ( 96)
  Posted at 08:23h, 12 December

  BONGU DR FRANCO : YESTERDAY I SAW YOU ON ONE TV PROSETT.

 • Speak up for democracy
  Posted at 06:45h, 12 December

  Niskanta b’certu kummenti ta certu bloggers, Il-poplu Malti ghandu jkun grat lejn dan il-politku, ma jkunx hawn hafna politici bhalu,il-fatt hu li politici bhal Dr Franco Debono dejjem spiccaw b’futur kbir,hekk nemmen li Dr Debonu ghandu futur sabih,. Min jaf jekk dan hux bidu tat 3 partit F’Malta. !! JAlla jkujn hekk.!!!
  Kuragg Dr Debono hafna nies warajk u aktar ma jghaddi zmien aktar ser izzid l-appogg! L-ISTORJA TIRREPETI RUHA.!!

 • CORRUPTION
  Posted at 06:28h, 12 December

  Divorzjat , kieku Dr Debono kien Guda kien jisieheb mall clikka Korrota U ma kienx jigieled ghall riformi biex il poplu Malti ikun ahjar .

 • Challie
  Posted at 01:51h, 12 December

  Franco l-azzjoni tieghek kient ta’ ezempju kbir ghall-politikanti l-ohra. Nispera li gvern futur ikun minn ikun jitghallem ikun responsabbli ghall-fallimenti tieghu u juri car lil poplu li ma waqtax id-dinja b’rizenja. Nghidlek il-verita ma tantx ghandi fiducja li dak li ha jigri imma kun ghaf li int ghamilt l-ghalmu tieghek biex tilhaq dak l-iskop. Issa kompli kattar il-futur tieghek fil-karriera ghax il-politika m’ghandekx bzonnha. Napprezza hafna kieku thalli dan il-blog miftuh u meta jkollok cans ittina analizi tal-politika.

 • bulldog
  Posted at 01:31h, 12 December

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121211/local/gonzi-wonders-where-labour-s-money-is-coming-from.449203
  Jekk ma tidhaqx b’din ta l-ahhar ta GonziPn ma nafx. Qieghed isaqsi min fejn qeghdin igibu flus il Pl ghax ghandom aktar billboards mil PN. Risposta ehhhhh ha nara, zomm ftit , min ghand Zaren Vassallo nahseb u erba kuntratturi tal qalba. Hallina Gonz ga bdejt tqarraq. Issa jrid jghamel il party financing Act. Mela la int ma ghandekx flus biex tghamel billboards daqs tal labour li gabar il flus ftit mil hafna , int l-anqas kont kapaci tiehu hsieb il finanzi tal partit fil bilanc, ahseb u ara tan nazzjon kif sejrin insiebu tahwid igennek. Mela jiftahar kemm hawn finanzi fis sod meta l-partit tieghi finanzi fix xott, LOL

 • Kahlan konvint
  Posted at 01:27h, 12 December

  Grazzi talli ukoll l-ahhar kumment li ktibt hawn ma gibtux lanqas…..

  Umbghad tghid ghal-PBS u it-times???????

 • oliver
  Posted at 01:13h, 12 December

  What are your plans now? Your popularity will slowly decrease, I think in 4-5 weeks time no one will talk about you anymore….than the election will come, PL will win the elections and than? I think few people will remember Franco Debono anymore in 5 years time and in 10 years time no one will ever remember this name….

 • Banana Babboon Republic Party
  Posted at 00:35h, 12 December

  Dr Franco, you should not be democratic in a democratic party. The sheep should follow the blind Shepard to the precipice! Malta does not belong to the EU but to an Arab Maghreb coalition. The Maltese are in nature a gullible nation so lets feed them crap and expect to be followed! Let’s get rich on their back! So Franco dear, who cares about progress?!! All people need are a few bananas and not democracy!

  • Vigilant
   Posted at 08:37h, 12 December

   What you said has a lot of truth in it. But, we should not be discouraged in trying to change this ugly situation and that is why we should support those very rare truthful individuals whom we perceive could take us out of these revolting ways of governing a supposedly democratic country.
   And my friend that is why I support our truly Honorable Franco.

  • Edgar Apap
   Posted at 10:07h, 12 December

   Any New Goverment Would Be An Idiot And Antidemocratic If It Does Not Take Franco Debono’s Proposals Onboared In Thier Entierty . Franco You Are The First Brick Of A True Democracy May We Build On It . Histroy Will Judge Gonzi As The Worst Prime Minister Ever And It Will Judge You As A True States Man . Well Done Franco , Arrivederci .

 • Franco is Salvatur
  Posted at 00:20h, 12 December

  Prosit Franco. Jalla kull membru ta partit ikun leali lejn pajjizu bhalek.

 • GonziRM
  Posted at 00:15h, 12 December

  Hadd mhu ghar rimi franco kien ratab idu imma bqajtu raskhom fi ramel u tibqaw

 • Allan Gatt
  Posted at 23:35h, 11 December

  Ghaziz Franco, nitolbok tupplowdja ritratt high resolution tieghek jew tibghatuli email. Nixtieq nipprintjah b’mod professjonali u narmah fl-ifjen frame tal-fidda li nista nsib halli qatt ma ninsa dak kollu li ghamilt ghal Malta. Ir-ritratti tieghek li stajt insib fuq l-internet jew fuq il-facebook kienu kolla resolution fqira. Grazzi u prosit.

 • divorzjat
  Posted at 23:25h, 11 December

  Guda, issa ghandek hafna hin fuq idejk biex toqghod twiegeb ghall-kummenti li qed jinkitbu dwarek, ghax imbilli tuza ismijiet differenti, xorta wahda jidhru cari min qed jiktibhom

  • sturdut
   Posted at 00:26h, 12 December

   ma juzax it-tattika tijak ja njorant

  • bulldog
   Posted at 00:28h, 12 December

   Divorzjat int giddieb meta qeghed tghid li Franco Guda, qieghed allura tinsinwa li Franco inxtara, Guda kien ha 33 bicca ta deheb biex bieh lil Kristu. Franco la ha xi degasteru ta xejn anzi meta gie offrut b’erba avukati mieghu u bix xufier igorru kull fejn iried imur , irrifjutah allura la int qieghed tghajru Guda jfisser li l-PL offrielu ahjar, mhux hekk? X’seta offrielu il PL xi ajrulan biex imur jara lil Fiorentina bxejn, jew?
   Divorzjat int epokrita meta tinsinwa gidba fahxijja li tghid li Franco hu Guda ghax ma nxtarax u ma rax l-interessi tieghu bhal ma forsi qieghed taghmel int tpappiha minghajr ma hu suppost. Dak Guda zgur min ippappija minghajr ma haqqu bla kwalifiki , ha post haddiehor ghax jaf lit-tghali u lit-tghali.

  • Spiro the dragon
   Posted at 12:29h, 12 December

   taf xix tuza nickname interessanti. Ma stajtx tkun divorzjat li kieku ma kienx persuna ohra ‘traditura’ li iggieldet ghalih d divorzju.

 • Franco Azzopardi
  Posted at 23:00h, 11 December

  Dr. Debono bhalissa qieghed nara “Mhux billi tghid” fuq is-super one. Micheal Falzon ghalkemm ma naqbilx mieghu politikament tiehu pjacir tarah jaghmel l-argumenti politici b’mod edukat u bil-kalma…. Imbghad tara lilek IT-TOP STUDENT, taghmel l-argumenti tieghek qisek kelb tal-glied…..

  • sturdut
   Posted at 00:26h, 12 December

   umbad tara lilek melha tigi hawn minghajr hadd ma staqsik…minalik tirredikola lil franco…xamlilhom

  • cardona
   Posted at 01:23h, 12 December

   xi hadd mill-partit nazzjonalista stmah ahjar lil Franco biex ma jitbaqbaqx? Michael jaghmel sewwa jitkellem hekk ghax jidher li qieghed komdu fit-tim tieghu.

 • guzeppi
  Posted at 22:56h, 11 December

  “kien qisu mejda tal-qubbajd fuq is-super1”

  Lou Bondi, b’riferenza cara ghall-franco debono illum waqt bondi+

  guzeppi tal-mosta
  kullhadd jafni

  • Cupcake
   Posted at 01:03h, 12 December

   ”Fi kliem iehor hija taghlima u tbezbiza ghal PM u dawk li hatfuh – ma tistax tmexxi l-pajjiz permess ta Lou Bondi – imma trid tirrispetta l-poplu u lil dan il-parlament”. [FD, 10-12-12]

   The above quote says enough, guzeppi tal-mosta.

  • xitan
   Posted at 01:07h, 12 December

   ara guzeppi taghna miskin … kif inti? il famuz blog tieghek fhiex wasal? hemm bzonn nibdew nidhqu ftit … u bilhaqq, ghax kont ser ninsa nghidlek …. jekk franco irrelevanti, gonzi tieghek skadut ….

  • venator
   Posted at 05:26h, 12 December

   Tinstema ffastidjat ferm, Sur Guzeppi tal-Mosta;

   – ghogbok taghmel dak li Franco m’ghamilx- cioe sirt il-pappagall ta’ Lou Bondi
   – l-istess bhall-gurnalizmu, s-sustanza fil-parlament mhix ibbazata fuq l-estetika, ghax li kieku wiehed ikollu ragun jibda jahseb li Lou Bondi allura mhux gurnalist!

 • guzeppi
  Posted at 22:56h, 11 December

  “..a useful idiot”

  Lou Bondi, b’riferenza cara ghall-franco debono illum waqt bondi+

  guzeppi tal-mosta
  kullhadd jafni

  • Franco Debono
   Posted at 00:11h, 12 December

   ghadni kif wegibtu diga lil lou bondi:

   jekk hux idiot jew le jarah il-poplu pero useful mhux zgur daqs kemm hu unpopular!

   • alan
    Posted at 07:05h, 12 December

    Kienet taghmel sens kieku bondi+ saqsa lil PM hemmx xi verita bl allegazjonijiet serji li ghadda Franco u l poplu jixtieq risposta cara fuq l allegament korruzjoni fost ohrajn. Imma il mistoqsijiet challenging ihallijhom ghal JM.

   • bikkej
    Posted at 09:00h, 12 December

    Franco….Rajtek ftit fuq super one il-biereh , nahseb postok 100 % fil partit laburista. Ma nafx dik l-iskola kollha li ghandek ma ndunajc qabel , li qalbek Socjalista !!!!

   • Guzeppi tal-Mosta
    Posted at 10:43h, 12 December

    fejn wegibtu? ippublika kopja tar-risposta tieghek ukoll hawn ha narawa!

    guzeppi tal-mosta
    GOZNI FOREVER & MORE

    • Franco Debono
     Posted at 10:45h, 12 December

     dak arah int. oqghod ara l pbs biss. good luck

    • Osservatur
     Posted at 19:40h, 15 December

     it-twegiba qalilu cara fuq tv… jekk tara stazjon fej il where’s everybody(/pn) biss jmexxu ovvja li ma tarahix ir-risposta.. Guzeppi tal mosta FOREVER & MORE!

  • venator
   Posted at 05:31h, 12 December

   Guzeppi (Mr NOBODY) tal- Mosta, int pappagall ta’ Lou Bondi?

 • A Step Forward
  Posted at 22:48h, 11 December

  Irrelevanti!!! just look at the number of comments on this blog. It must have set a new record for a Maltese website.

 • guzeppi
  Posted at 22:43h, 11 December

  “franco debono huwa irrilevanti”

  lawrence gonzi, ftit minuti ilu waqt bondi+

  guzeppi tal-mosta
  kullhadd jafni

  • sturdut
   Posted at 00:24h, 12 December

   kellimna fl-elezzjoni li jmiss guzeppi…ha naraw hux irrelevanti debono…nassigurak li lanqas taf xi tfisser il-kelma irrelevanti imma laqwa li tirrepeti

  • bulldog
   Posted at 00:36h, 12 December

   Guzeppi tal Mosta li ma jried jafek hadd int min dejjem kont irrelevanti anki ghal rota li kont issuq ghax meta kont titkaxkar ma triq bil mara fuqa wkoll kont l-ewwel iddahhaq triq, imbghad kienu jsieru jafu l-Mosta kolla jidhqu bhiek, ara rega ghamila Guzeppi li jigi mil buffu l-iehor Giovanni, u inti stess tfajta l-laqma tieghek ghax tghid u tiftahar li jafek kulhadd ta kemm dahhaqtom fl-imghoddi ja buffu. Ma nghamlux mod ma jriedux jhalluhom jghamlu c-cirku l-Furjana ghax hemm wiehed li mgharuf ma kulhadd l-akbar buffu tal Mosta hux? Fejn ha jigi konflitt ta interess hux? LOL

   • Iccassat
    Posted at 01:17h, 12 December

    Ghalhekk kulhadd jafu ‘l Guzeppi tal-Mosta ghax idahhak lil kulhadd bih gol-Mosta.

  • Cupcake
   Posted at 01:06h, 12 December

   And so? Dr Gonzi’s credibility has been long lost.

  • bikkej
   Posted at 09:04h, 12 December

   Guzeppi

   Issa zgur irrelevanti , ghax fadallu l-ahhar 4 t’ijem ohra jinqeda bih il-partit socjalista, u dawn il-laboristi li jiktbu fdan il-blog , li ghalija qedin jitnellhu bih , umbad jigi bahhhh ….josfor u jisparixxi mix- xena

 • TONY ( 96)
  Posted at 22:37h, 11 December

  KIF AHNA DR,FRANCO ? HOPE YOUR OK . GOOD NIGHT

 • The Phoenix
  Posted at 22:32h, 11 December

  You are History. You have erased yourself. Not just from Facebook but from Malta. No erase this page and make us forget you. Go

  • venator
   Posted at 05:19h, 12 December

   Tipikament gonzipn, trid tiddetta sahansitra biex jinghalaq dan is-sit; Min b’xi ma jaqbilx maghna, neqirduh.

 • Jiraiya
  Posted at 22:09h, 11 December

  B’rikonixximent lejn il-fatt li hliest il-pajjiz min marmalja shiha, bil-garanzijja li jekk tohrog ghall-elezzjoni li jmiss, il vot tieghi u ta familti’ ikun tieghek. Il-bqija qas biss nohlom nivvota.

  • fkgh
   Posted at 09:11h, 12 December

   Hope you won’t regret it

 • V. Aquilina
  Posted at 21:15h, 11 December

  Reminds me of Mark Anthony’s Speech in Julius Caesar.

  Now what Honorable Franco ????

  • venator
   Posted at 05:21h, 12 December

   Now the people have the opportunity to choose once more as does responsibility to make the right choice.

 • Rico
  Posted at 20:47h, 11 December

  Yesterday was a milestone in the democratic process. It spelt the end of the beginning of the struggle for a swathe of much needed political reforms and the beginning of the end of oligarchy with all its ugly heads (like Hydra, the monster of Greek mythology).
  Thanks a lot, Franco. Please follow up this historic and momentous beginning.

 • Joe Cassar
  Posted at 20:47h, 11 December

  You are your weight in gold, I as a past nationalist see you as a breath of fresh air which shall invigorate Maltese Democracy….it is no use that Gonzi is calling you irrelevant, your speech shall blow to a whirlwind by the time people shall vote, It shall be a shadow of heavy cloud cast over all the efforts of Gonzi pn and austin gatt…Thank you Franco

 • Piccinino S
  Posted at 20:46h, 11 December

  Wondering what baby Franco will do next, to trY to get some attention from the Media, now that he became an infamous Star ! What about giving him a T.V program on SUPER ONE or perhaps taking part in local tv series such as IPOKRITI ! He would fit that role !;)

  Anyway Franco is IRRELEVANT NOW !

  Bye Bye

  • Eddy Privitera
   Posted at 21:04h, 11 December

   Piccinino S. Franco is so “irrelevant” that you keep writing on his blog ! You confirm that you do not even believe what you write. Or, what Gonzi said !

   • Piccinino S
    Posted at 21:27h, 11 December

    That’s irrelevant

    • Malti
     Posted at 22:24h, 11 December

     Piccinino S.

     I think that you, your klikka and oligarchy that are “IRRELEVANT”.

     Now please shut up and go cry in a corner with your Gonz!

     If you go on NET TV now you will see alot of crying coming out of the lost ministers who where stopped from stealing from the poor to give to the rich.

     • Amsa
      Posted at 00:49h, 12 December

      Every beginning has an end. Why should they cry? There did their full term. Now we will soon see who will be crying on 10th March 2013.

     • bikkej
      Posted at 09:08h, 12 December

      I think MLP will cry again ….. Pols are getting closer !!!!! So watch it Muscat

  • Red Ruby
   Posted at 21:22h, 11 December

   Piccinino,
   Kieku ried parti f’soap opera seta’ baqa’ ma’ Gonzipn productions, imma Franco mhux t’hekk, taf tajjeb int.
   Rigward programm fuq TV success jaghmel, ghax kulhadd jissammar quddiem it-tv jara lil Franco.
   Tiftakar f’Bondi+? Kif tista’ tinsieh:). Hemm kien Loo ilbierah il-Palazz. Kelmu naqra Piccinino lil Loo, forsi jerga’ jistiednu!!

   • ninnu
    Posted at 23:47h, 11 December

    Issa dalwaqt ikollu parti fil passjoni ghax fil provi mar tajjeb,imma nahseb li taghllaq qabel il- waqt.

    • Red Ruby
     Posted at 09:46h, 12 December

     Kemm ma naqbilx mal-kumment tieghek Ninnu.
     Insomma mal-ebda wiehed qatt ma qbilt.
     Il-kbir ghadu gej ta’ Franco, ghax issa l-kuxjenza tieghu qedha mistrieha u jista’ jkompli xoghlu b’iktar serenita’!!!

  • Doreen
   Posted at 22:13h, 11 December

   Piccinino, don’t tell me you still believe what Gonzi says. So many people have stopped doing that. If he says Franco is irrelevant it means the opposite that he is very relevant. Bye bye Gonzi.

  • Cupcake
   Posted at 01:09h, 12 December

   The PM should know better that its not solely up to him to determine what or who is relevant or not.

   • Ex-PN
    Posted at 01:10h, 12 December

    Dr Debono for Speaker of the House.

 • SALVU
  Posted at 20:39h, 11 December

  Ahjar jirrispondi ghal l-akkuzi li ghamiltlu rigward it tmexxija ,hu il hela ta flusna mil kabinett tieghu.
  mela jghidilna case closed.

  SALVU

 • CORRUPTION
  Posted at 20:36h, 11 December

  Dr Debono ,few weeks ago someone wrote on this blog that when you bring down the government you will be history and you will have close this blog and forgoteen for ever but instead today in few hours you had a record of comments mostly praise you for bringing the oligarchy down .
  It is incredible how arrogant Gonzi is at this minute i am watching Net TV and he keep saying that PL MPs should vote with the government , even when EFA said never happend before and dont expect PL to vote with the government .

 • DonQuixot
  Posted at 20:26h, 11 December

  Hey Jude…………………

 • CVA
  Posted at 20:18h, 11 December

  Franco delivered and that’s what matters. you have to be a fanatic or on the take not to admire this guy. Gonzi like Gaddafi in his last days is in denial among the faithful, trying to escape reality.

  Gonzi, Simon, George, Austin, Tonio and the rest who support them want us to believe that they can offer anything negligibly good for this country. These leaders are all a bunch of cowards who will disappear in the moment of truth.

 • President Bashar Al- TAssid
  Posted at 20:14h, 11 December

  Miskin siehbi Gonzi spicca! Kemm kien famuz li jghamel qassati tajbin!!!!

  • Iccassat
   Posted at 01:24h, 12 December

   L-ahhar prim ministru fid-dinja li ghannaq lil Gaddafi.

  • Iccassat
   Posted at 01:41h, 12 December

   X’ghamlilhom bicca deputat.

 • Ghandi Mohh
  Posted at 19:58h, 11 December

  Prosit Dr Debono….. jien ma ghandix dubju li ftit snin ohra terga tkun fix xena politika. Bhall ma L Laburisti kienu keccew il Toni Abela, sahansitra ghaqqad partit gidd u illum jghidulu leader… hekk ghad jgiri lilek—
  nispera li ma jigrilomx bhall ma gralu il poplu malti b Manwel Dimech…. indunaw bih meta kien tard wisq…..
  Awguri u s sena t -Tajba..

 • MELVIN
  Posted at 19:57h, 11 December

  AUSTIN GATT qal Franco hu il-passat allura Austin Gatt hu il-Futur??Mela futur imcajpar ghandna

 • Piccinino S
  Posted at 19:53h, 11 December

  Wondering what baby Franco will do next, to trY to get some attention from the Media, now that he became an infamous Star ! What about giving him a T.V program on SUPER ONE 😉 or perhaps taking part in local tv series such as IPOKRITI ! He would fit that role !;)

  Anyway Franco is IRRELEVANT NOW !

  Bye Bye

  • Isabelle
   Posted at 21:51h, 11 December

   If you find him so irrelevant why bother at all? If I were you, I would take a look at myself and see that while pointing your finger at Franco, there seems to be four fingers pointing directly at you. How’s that for a joke:)))

  • Antonius
   Posted at 04:43h, 19 December

   @ Demm Nazzjonalist, qed nifmek xi trid tghid, pero habib jew habiba, cittadin jew cittadina, din il-mentalita’ ta’ ‘kif jien naf u kif se nkun manafx’ u ‘ ara pajjizi ohra li qeghdin f’ricessjonj’ ma’ niflahx nismaghha aktar!!!….qed nara dan il-blog tad-diskors u qed tifhem li mhux ta’ b’xejn Dr Franco kiser record assolut ta’ fuq 806, minn tmien mitt kumment!!

   Issa, bir-rispett kollu lejk, int m’inthiex qed tirrealizza li din li dahlu f’mohhok lilek u lil hafna ohrajn ‘araw pajjizi ewropej ohra qeghdin fi krizi u bla bla bla hija diska propagandista tal-media tal-PN; m’inthiex tinduna li dan hu argument fazul u intenzjonalment qarrieqi ??? Gieli qrajt xi ktieb fuq il-psikologija u l-marketing u l-branding ???

   Se nipprova inkun konciz biex nipprova nurik kemm dan l-argument jew din id-diska hija invalida izda dahlet fil-mohh tan-nies izda fortunatament mhux f’mohh – konxju u subkonxju ta’ kulhadd; taf ghaliex qed nghidlek hekk ??:

   Ghaliex hawn xi missier jew omm li lit-tfal tieghu joaghod igibilhom il-paraguni ma’ ‘tfal’ li ghandhom ‘krizi’ u li sejrin ghal aghar jew mhux tajjeb ??….ghidli mhux hekk ??

   Issa m’ghandi xejn kontra dawk it-tfal li jkunu sejrin hazin fl-iskola jew ikunu ghaddejjin minn xi krizi ghal xi tul ta’ zmien u niehu l-opportunita’ biex nghinuhom ukoll, izda ma’ nahsibx li hawn xi omm u missier jew xi ziju jew nanna li trid li lit-tfal taghhom jaghmluha jew JIPPARGUNAW lit-tfal taghhom ma’ min hu aghar minnhom mhux hekk sinjur jew sinjura ??

   Anzi jipparagunaw il-progress taghhom u sahansitra jiehdu ‘gost’ jaghmlu hbieb ma’ dawk it-tfal u l-familji taghhom li jkunu meqjusin bhala ‘z-zwiemel tal-klassi’ jew it-tajbin…..mhux hekk ??

   Allura, innotaw politikanti laburisti u nazzjonalisti u tal-alternattiva u dawk li huma genwinament interessati fil-gid komuni, kontabita ‘ ‘, gustizzja u livelli tal-ghola kwalita’ ta’ hajja kif konna tant mweghdin meta saret il-kampanja favur l-Ewropa u dik ‘IR-REBBIEGHA GDIDA’ li tant ghajjat biha Eddie Fenech Adami; innotaw li dan l-argument u l-paragun mal-Greccja u Spanna huwa argument, invalidu, illogiku u qarrieqi!!

   Izda nista’ nkompli tafx, mhux ahjar allura li inqabblu lilna nfusna mal-Ekonomija u l-efficjenza ta’ Svizzera, il-Germanja, u New Zealand, ecc., u mela ma’ xi Greccja u xi Spanja ???

   Inti jekk tkun trid tissahhah thares u tiekol u tghix l-istil ta’ hajja li jghix biha d-debboli, il-pallidu u d-dghajjef jew il-marid ??? U toqghod tghid, heqq m’hemmx x’taghmel u hekk kellu jkun u l-bambin hekk ried ???

   Jew thares lejn l-istil ta’ hajja u l-metodi u l-gharfien li jaghtik is-sahha, l’hena, l-armonija u l-peace of mind, li bhal kull cittadin iehor ghandek kull dritt ghalihom ???

   U nixtieq inkompli ghax messejt l-Ekonomija; iccekja naqra halli tara certu hela rampanti u gross mismanagement x’jaghmlulha l-ekonomija ?? Kemm naghtik ezempju zghir hafna tafx : il-progett tal-Waste Serv li fuq id-dokumenti ufficjali kellu isir b’miljun ewro u filfatt tela’ ghal xi tletin miljun ewro jigifieri 29 miljun ewro DIFFERENZA…..disgha u ghoxrin miljun ta’ ewro tafux u mhux 90 ewro tafx ?….u xorta li kieku kienu 90 ewro kont ingerger; ara ma’ taghmilx xi kazzata mal-privat fuq xi 90 centezmu ta’ ewro hu tara x’differenza ghax bla xoghol tispicca u mela hekk tibqa’ tixxahah u qisu xejn mhu xejn ???

   U this is just the tip of the iceberg : kemm thares lejn il-lista fattibli li sehibna ‘Angus Grilled Beef’ nizzel f’dan il-blog !!! Jekk mhux korruzzjoni u gross mismangement u vilta’ dawn il-kazijiet imsemmija allura x’inhuma ??

   Ovvjament jekk tkun fuq xi payroll ghal tant snin bhal ma tidher li hi ‘M’ , f’dan il-blog u l-interessi taghha u tal-familja se jitmessew kif tinbidel l-amministrazzjoni, din il-lista li turi l-iskandli kbar u abbuz ta’ poter mhux se tigi ikkunsidrata jew ikkundannata!!!….u ghal giehna minghalija se tiskredita jew thammegg lil Dr Debono ghax baqa’ jiehu s-somma ta’ Assistent Parlamentari…..hahaha!!!….u le!!!

   Excuse Lady M, tistgha issa taghtina ic-cifri f’dan il-blog tal-incomes li ilkhom tircievu inti u zewgek plsssssss…..biex inkunu fair tafx……u rendikont tal-achievements ukoll bhala ‘ufficjali’ tar-Repubblika.

   “MANY HAVE MADE A TRADE OF DELUSIONS AND FALSE MIRACLES, DECEIVING THE STUPID MULTITUDE . BLINDING IGNORANCE DOES MISLEAD US. O! WRETCHED MORTALS OPEN YOUR EYES!” – DA VINCI

 • laburist
  Posted at 19:49h, 11 December

  Grazzi ta’xejn…..li ghamilt kien tard wisq…..hekk jew hekk iz-zmien taghkom kien spicca….kull m’ghamilt kien li vvendikajt ruhek mill-poplu Malti li se jkollu jistenna biex jiehu l-beneficcji tal-Budget, li fi kliem Joseph taghna kien Budget tant tajjeb li se jzommu wara li jkun kiseb il-poter.

  • Red Ruby
   Posted at 21:03h, 11 December

   Joseph “taghna,” qal li se jzomm dak li hu tajjeb fil-budget imma ma smajtux jghid li tant hu tajjeb. M’intix Laburist up to date!!
   Dawk li ha jhallsu t-taxxa fuq il-minimum wage l-iktar li marru tajjeb.

  • Malta
   Posted at 23:14h, 11 December

   @ laburista…. Tixtieq li int…. Anna ghandna l melh…Joseph TAGHNA ma Qala xejn minn dak… Tistahbiex 😉

 • xitan
  Posted at 19:48h, 11 December

  Jekk Franco Debono huwa irrelevanti, GonziPN huwa gvern skadut

 • Arkanglu
  Posted at 19:45h, 11 December

  Dottore,

  Yesterday during your speech, my youngest son came next to me and asked me what was going on. I instantly turned round and asked him to join me in front of the TV to see history in the making. I explained to him that the most important thing was not that a people’s representative was voting against his party, but that a person was making one hell of a sacrifice for the good of us all. I also told him that there will come a time when people would look back to all that happened yesterday and remember that the person that started the change in the way politicians behave was named FRANCO DEBONO. Grazzi dott, u nawgura lilek u il familtek l isbah xewqat ghall milied hieni u sena mimlija risq u barka. Grazzi

 • Uti, non Abuti
  Posted at 19:32h, 11 December

  Qatt ma kont konvint illi xi darba Malta ghad tipproduci politiku ( u mhux politikant ) ta stoffa u b kelma ta RAGEL mhux pupu.
  Segwejtek u ghammirajtek habib.
  Prosit Franco u grazzi f` isem il Maltin li jemmnu fik.
  Awguri.

 • Iccassat
  Posted at 19:27h, 11 December

  Dr Franco Debono b’diskors ta’ Leader. Determinazzjoni u hegga.

 • Grilled Angus Beef
  Posted at 19:19h, 11 December

  where is the Chinese Jar? has it fallen off the mantle piece and cracked? surely it must be gathering her forces for the campaign.
  May I remind here that;
  JM stands the chance of becoming PM not because of Dr.Franco Debonos’ vote. Joseph Muscat’s trump card is Austin Gatt, Claudio Grech and Manuel Delia and Daphane Caruana Galizia
  JM might become PM only because the normal people of Malta and Gozo ( not the lil elves close the oligarchy) have had enough.
  They have had enough of ;
  The BWSC power station scandal
  The Fairmount Dry Dock scandal
  The Arriva scandal /Fiasco
  The Mater Dei Scandals
  The Go land deal Scandal
  The Air Malta Scandal
  The Smart City Scandal
  Thee Waste Serve daily Scandals
  The VAT scandal
  The 600 euro rise by the Oligarchy for themselves
  The amounts paid to DCG husband and ABC as consultancy
  The jobs offered to her son,
  The number of people in Brussels at our expnse after creating problems in Malta ( Claudios brother, Andre Carbonaro . Nicolette Camilleri etc)
  SHALL I GO ON?
  The Tuna Farm permits sold at 7 million
  The estates in Sicily and Tuscany reputed to be owned by people who lived in a little flat before moving to Sliema Front
  Ghax ma gharfux kemm Franco Debono huwa asset;
  Ghax flok raw kif investew f’ JPO, uzawh u kissruh;
  Ghax lil Mugliette kienu jaghtu stejjer mhix veritieri dwaru huma stess;
  Ghax lil Musumeci riedu jkissruh biex floku jilhaq l-abbati ta’ RCC;
  Ghax it-tenders u r-retainers belghuhom kollha dawk li kienu l-elcom;
  Ghax Gonzi huwa mdawwar bis-sangisugi ghajjurin;
  Ghax hallew kollox f’idejn RCC. RCC uza l-poodle jismu Gordon. Dan il-poodle jara kif jikkoordina lil daphne, fr joe. Georg Sapiano. Loo, Peppi and Co u l-Bocca, on condition li jibqghu jibilghu
  .The 1 million a year “wheres’ everybody gets to produce a show on PBS”
  The millions given to Loo Bondi and Co to mark EU entrance festivities
  The fiascos in the Eu funding by Dolores Cristinas’ son
  The corrupt courts where also the Chief justice thought of joining the gravy train.
  The dismantled and shabby Police force.
  Charles Demicoli; u tal gakketta blue.
  The tenders and retainers awarded to Charles Demicoli
  The land at Chambrey.
  The Warden monopoly yielding 56 million euros
  Kenneth De Martino http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120111/local/Councillors-face-fraud-charges.401857

  The privatization of car parks
  The drug Barons
  The 43 presidential pardons to Drug barons like Queiroz.
  The presence of criminals like is Sons @PN HQ
  The friendships with Zeppi il hafi
  The presence of criminals like Il Piccolin @ PN HQ
  The Why was Ic Caqwes never brought to court accused of the murder of Raymond Caruana.?
  Why was il Pupa never able to talk?
  The Physiological Police ; http://www.maltatoday.com.mt/2001/0223/local5.html
  The outright arrogance of Loooo Bondi ; http://www.timesofmalta.com/articles/view/20111219/local/lou-bondi-found-guilty-of-character-assasination.399159
  The Admission of staunch PN supporters that there is infact a Clique –
  Angus Black
  Aug 30, 2012 @ 21:53:34
  Ghax il-’klikka’ tal-gvern hija ferm akbar mill-klikka ta tlieta.
  The hate and vindictiveness shown daily by DAPHANE CARUANA GALIZIA
  The corruption cases in road and sea licences
  The MEPA permits for Pender place and others
  The revelation by Profs Laferla
  The arrogance of people like Ernest Tonna
  The salaries of approx. 85,000 euros to Ernest Tonna to rally criminals to PN HQ.
  Hemm hafna element ohra fejn trid issir riforma fuq dik li ghadha x’taqsam trasparenza , kontabilita u governanza serja
  fosthom l-Uffccju tal-Ombudsman ( Qeghdin naghtu kazu meta jirrispondi ghal ilmenti tan-nies?),
  ix-Xandir Pubbliku u l-awtorita tax-xandir ( li dejjem ixaqqleb lejn in-naha tal-Gvern tal-gurnata),
  l-ufficju tal-istatistka ( kemm hi tassew indipendenti l-istatistika tal-Gvern li tinghata ?) ,
  s-servizzi pubblici li jinghataw mic-civil u l-entitajiet tal-gvern (li hafna minnhom ghadhom f’livell tat-tielet dinja) ,
  il-bzonn li l-qrati jnaqqsu id-dewmien essagerrat tas-sentenzi ,
  il-meritokrazija fil-promotions tal-rizorsi umani fil-positijiet tal-Gvern u l-kumitati tal-Kamra tar-Rapprezantati li hafna minnhom m’huma xejn hlief talking shops u qeghdin jiffunzjonaw semplicament ghal isem.
  Ghalkemm il-Parlament taghna hu mfassal fuq il-mudell ta’ Westminister ghadna hafna lura meta nigu biex naghmlu moniteragg fuq l-Ezekutiv. Il-Prim Ministru u l-Kabinet sfortunament ghadhom sal-gurnata tal-lum , jirrenjaw wisq b’poteri assoluta.
  U qabel ma nikkoncedu dan id-demokrazija f’Malta ha tibqa dghajfa.
  Noel Borg Hedley who admitted to corruption,
  Tonio Fenech who had his house renovated free by the Montebellos.
  The odious remarks by Ian Cilia
  The sacking of Matthew Bonano by the times of Malta after the Garret incident with Asstin Gatt.
  The wavering of over euro 256,000 owed to government as rent on a Lido in Sliema by Gonzi when Minister of Finance and yet the power is cut to pensioners who cannot afford to pay their bill.
  Simon Busuttils Vision of present Government ”Regrettably, politics has become a dirty word and politicians are all too often perceived to be inept, divisive, corrupt and disconnected.”
  The ODZ permits given to a few – like Xara Palace
  The no respect for enviorment.
  The fact that the Prime Minister was twice found guilty in court for Political Discrimination.
  Arms and their billing section
  David Agius being a cheat, even caught copying whilst sitting for his Master Examination
  Monopoly awarded to Kenneth De Martino on Wardens,
  The 90 million spent over an open air theater and a hideous house of parliament.
  Natalino Fenech and his ethics
  3.2 million paid to Elbors for 100 slots of parking in Floriana car park, when Elbros pays 23,000 a year for the whole lot!!!
  20 million euros being paid for St. Philips when Mater Dei cost so many millions more because it was supposed to be sufficient.
  Silvio Zammit’s resignation
  The lies Gonzi is used to, like the Brazilian company that turned out to be a small 4 man operation lasting 6 months,
  The Tonio Borg residents permit scandal

  Go on people keep this lead alive..
  Thank you for giving me the chance to keep this lead alive…and always growing…

  • Eddy Privitera
   Posted at 21:10h, 11 December

   Ix-xiehda tal-agent tal-BWSC f’Malta , Joe Zammit, li qal li sab lil Kuntrattur Zaren Vassallo minn fuq il-yellow pages !

   • DonQuixot
    Posted at 21:23h, 11 December

    Qed thawwad. Dak kiien Joe Mizzi.

 • pn rebel
  Posted at 18:56h, 11 December

  VIVA FRANCO TAGHNA ….. JALLA LIL GONZI U IL GANG TIJAW TQABIZOM IL BARRA AX LANQAS LINA NAZZJONALSITI MA JURUNA RISPETT… EYA HA NARAWK KAP TAL PARTIT FRANCO… jiin u nies bhali warajk.

  • Eddy Privitera
   Posted at 19:12h, 11 December

   PN rebel: L-ewwel ghan ghandu jkun li GonziPN jittajjar mill-poter bi TKAXKIRA NOBIS fid- 9 ta’ Marzu ! Ghejnu biex dan isehh billi TIVVOTAW li Dr. Muscat li mieghu diga inghaqdu eluf ta’ nazzjonalist genwini. Jekk jaqla TKAXKIRA NOBIS il-KLIKKA TAL-HAZEN tisparixxi. B’hekk biss jista Franco jerga , forsi, jinghata cans. Telfa bi ftit eluf ma tkunx bizzejjed.

   • konfuz 2
    Posted at 21:36h, 11 December

    hahahahaha privitera kemm qed tara kbir madof!!!! “telfa bi ftit eluf ma tkunx bizzejjed”…il-ostra man!!! Taqbel mal-leader eh ghax skond siehbi Joseph, il-PL underdog!!!! U int diga cert minn rebha kbira!!!!! Ara vera CNI GHAL GOL-HAJT MAN!!!!

    • Doreen
     Posted at 22:24h, 11 December

     Ghal konvenjenza tieghek konfuz 2 deherlek li ghandek tinterpreta hazin l-ahhar kitba ta’ Privitera. Dan ma qalx li hu cert minn rebha. Dan qed jispera ghal rebha kbira. Hemm differenza hux ? Dr Muscat veru qal li l-PL huwa the underdog u mhux veru, l-ahhar elezzjoni l-Pl tilifha. Li gejja ghad irridu naraw.

   • divorzjat
    Posted at 23:23h, 11 December

    Privitera, imbaghad tibda l-klikka ta’ hazen ikbar…il-klikka ta’ Privitera-Muscat

   • ninnu
    Posted at 23:56h, 11 December

    Dahka ta hmar ghajjien.

  • bikkej
   Posted at 09:12h, 12 December

   Mela xrobt xi flixkun birra u skirt habib ???

 • Ir-Rocket
  Posted at 18:55h, 11 December

  Dr.Debono,

  It takes a man with stamina and guts to speak the way you did yesterday and vote so proudly not for your glory but for sake of your country and the Maltese people. You sacrified your political career just to make people accountable for their deeds and it takes some strength to do that in this country where everyone is so comfortable in power. Hope this will not be the end of you in the political scene, you have good ideas and could offer a great lot to this country. Awguri!

  • Grilled Angus Beef
   Posted at 19:13h, 11 December

   agree 100% – thank you Dr Debono

 • Dave Del Conte
  Posted at 18:30h, 11 December

  Ghaziz Dr.Debono,

  Nixtieq nifrahlek u nawguralek l-akbar success, inti s-issa l-aqwa politiku kontemporanju go din il-gzira. Ghandi l-unur li ghixt fi zmien fejn int kont parti mill-parlament Malti, mhux bhala bicca ghamara izda bhala vuci ghal poplu KOLLU malti u Ghawdxi,anki dawk li jisthu minnek, iva int min taht kont vuci taghhom ukoll, ghax jisthu jighdulek jew jighru ghalik. Issa li nixtieq hu li il-PL jaccettak bhala kandidad ghalihom, halli b’hekk tikxef il-borom taghhom ukoll, u dan il-pajjiz ma jibqax farsa u jikrollaw iz-zewg partiti skifuzi li ghandna imexxu, biz-zibel ta’ nies li jimxu warajhom! GRAZZI FRANCO!

 • VIVA MALTA
  Posted at 18:20h, 11 December

  Prosit Dr Franco kemm hadt gost nisimghek fuqOne il bierah ghax PBS qatghuh id diskors tieghek .Int vera thobb lil poplu malti .Kieku hlistna minn din il klikka sena ilu kien ikun ferm ahjar imma qatt m hu tard .Il Pn tilfuk ghalkemm ma jammettux ,ghax inti mhux laghqi bhal ma jidher li se jkun Simon .More of the same se jkun il PN.Grazziu Prosit mill qalb .

 • jonybravo
  Posted at 18:14h, 11 December

  NO 1 PROSAT HAFNA. NO 1 INT.IL KAPITLU INFETAH> STEP 2 JEW NIFTAH PARTIT JEW PL JITFAK SPEAKER DEJJEM JEKK TACETTTA. ARUGAZA LI IL PBS QATT MA HALIK TMUR FUQ XI PROGRAMME DAL MIZIEN TA DEMOCRACY FEJNU

 • venator
  Posted at 18:05h, 11 December

  Guzeppi “tal-Mosta” Borg(li kulhadd jafu minbarra jien) ghalkemm fuq dan is-sit ma qalx li kulhadd jafu ghax fil-fatt he’s a NOBODY;

  “Lil Franco:
  it-tmiem ta’ gonzi?
  fejn qed tara t-tmiem ta’ gonzi int?
  iktar qed jissahhah il-partit b’li gara.
  Gonzi, kien,ghadu u jibqa sod – anzi jissoda iktar qieghed
  lili kellimni wara l-elezzjoni biss.
  Dan li gara huwa biss parti mid-demokrazija, li gvern jaghmel hames snin (u gurnata) huwa normali f’malta u ssir l-elezzjoni
  int qed tahseb li gonzi se jitlef l-elezzjoni?
  kemm sejjer zball habib!
  anqas idea m’ghandek…. ma tafx li t-tigrija tal-elezzjoni fl-ahhar hames gimghat u mela int l-istrategisti tal-partit taghna hsibtom xi erbat ipcilaq jew! – dawk jafu sew x’inhuma jaghmlu
  nispera li l-mulej itini ftit hajja ohra halli nara lil Gonzi jerga jiehu l-gurament
  guzeppi tal-mosta
  Gonzi FOREVER”

  http://daphnecaruanagalizia.com/2012/12/a-repill-until-di-and/

  Lil Guzeppi:

  J’Alla l-Mulej joghgbu jkompli jtik is-snin kollha li tixtieq qalbek, talanqas tkompli tghixhom fid-disprament u d-dannazzjoni kif gie mgieghel jghixhom min ma kienx tal-klikka mill- gonzipn tieghek.

  Bilhaq f’hiex waslu l-ahhar irtokki fuq il-blog?

 • Johan Mizzi
  Posted at 18:01h, 11 December

  Mille grazie dott!!!

 • Kalang
  Posted at 17:58h, 11 December

  Franco great Speach yesterday and you showed the world that you have BIG BALLS. I’m sure you have much much more to give to Malta!! keepp up the good work and never give up. All the best for a briliant fute. Youe diserve it!!

  • Xkupa tas-sahhara
   Posted at 18:05h, 11 December

   Allura is-sahhara ghandha l-pulizija wara id-dar taghha anke issa?

  • Doreen
   Posted at 18:28h, 11 December

   Jien nies bhalek brigella tbellhuni. Veru li harbtilkom l-oligarkija imma din xi haga hazina, anki jekk kellek sehem minna int xorta ghandek tirrealizza li hi xi haga hazina. Dr Debono gid qed jaghmel lil pajjiz u inutli toqghodu tghidu li rrilevanti u guda u ma nafx x’hiex aktar ghax ir-realta’ hemm tibqa, li hu bniedem validu. Dan id-diskors qed jidher kullimkien fuq l-internet -fb, online portals, kullimkien insomma barra l-pbs u t-Times. U int tistaqsih biex jisthi jekk jaf. Jien aktar nghid li jmissek tisthi int tkellem bniedem bhal Franco b’dan il-mod. U by the way jekk hawn xi hadd fil-politika Maltija li hu irrilevanti huwa bla dubju Gonzi ghax issa spicca minn Prim Ministru u dalwaqt minn Kap tal-Partit.

 • brigella
  Posted at 17:55h, 11 December

  Issa tefaghlkom l-audio, l-irrelevanti u guda fl-istess hin. Isthi jekk taf.

 • Johan Mizzi
  Posted at 17:54h, 11 December

  Onorevoli itfa diskors rekordjat tieghek tal bierah fuq dal blog jekk jogbok!!!!

 • Mince Pie
  Posted at 17:47h, 11 December

  Great speech Dr Debono, and I think it was great that you mentioned biased ToM and PBS, our so called independent media. This would have gone down in the minutes of yesterdays parliamentary session. Prosit. I hope you shall be be appointed as Speaker of the House.

 • bikkej
  Posted at 17:27h, 11 December

  Franco….ISSA KUNTENT WAQQAJTU L-GVERN. ISSA TISTA TIPPAKKJA U TITLAQ LEJN L-ITALJA FORSI TINAQAD MA BERLUSCONI …MIN JAF !!!!

  • venator
   Posted at 17:42h, 11 December

   Tinstema pjuttost “upset” bikkej.

  • malti.j
   Posted at 18:34h, 11 December

   jekk jitla ma Berlusconi ibqa cert li jitla miju zgur

  • Red Ruby
   Posted at 19:55h, 11 December

   U ma tarax Bikkej, wara das-sagrificcju biex jitnaddaf il-partit taghkom, issa tridu jitlaq lejn l-Italia!!
   Naf u nifhmek li bhalissa migugh, imma ahjar ufff milli ahh u l-partit taghkom jirpilja kif titbiddel it-tmexxija!

 • A Step Forward
  Posted at 17:26h, 11 December

  Thank you dear Franco. You alone has stood up to the criminality that took over this country. I would like to say that history would guide you as a hero – but Maltese history is a pack of lies and pure fantasy. But i can say that the honest people of this country are grateful for what you have done.

  BTW – it might that be labour will now come into power and try to outdo Gonzi in screwing up this country – but that is not the point. Choosing between two evils is no choice at ALL. We are ready to fight the tyranny of labour as we fought the tyranny of Gonzi. The fight for justice and democracy can never rest. We are starting with injustices and tyranny having a head start of several hundred years in this country.

 • DonQuixot
  Posted at 17:24h, 11 December

  Dott. Xi tfisser Kornologija?

  • venator
   Posted at 17:43h, 11 December

   Forsi tfisser li Don Quixote ma jafx x’taghmel martu meta hu jkun ix-xoghol?

  • J.Muscat
   Posted at 18:38h, 11 December

   It actually means cuku cuku intead of tik tok tik tok the hour has come .

   • DonQuixot
    Posted at 10:23h, 12 December

    Ah. Serrahtuli mohhi. Hsiebtha gejja mill gherq ta “kornut”

    P.S. Dott jekk verament temmen fid demokrazija dan il kumment tieghi ghandek tippublikah. Wara kollox tnejn irrispondewni. Grazzi

 • fredu debonO
  Posted at 17:22h, 11 December

  kemm laqtek ezatt il-prim ministru taghna franco l-bierah, meta qallek li int irrelevanti, jigifieri ma int xejn. int qatt ma kont ax li kont tawulek il-kostitwenti tieghek u int dhaqt bihom ghax l-ghira ghamietek. l-ghira biex issir ministru u gonzi qatt ma paxxiek u halliek bir riha u issa aktar ma int xejn, hlief TRADITUR IRRELEVANTI dalghodu deborah schembri fil-programm tvam ukoll qalet li int ma ghamiltx sew u kullhadd qabel maghha. GUDA GUDA GUDA

  • Alan
   Posted at 21:19h, 11 December

   Jien qed niprova nifhem ezatt x ghamel hazin dan ir-ragel billi applika proceduri ta demokrazija. Qed naqra hafna kummenti hawnhekk xej kosstrutivi u jinkwetani l-fatt li hawn hafna gzuz li jirragunaw hekk. Tajjeb tifthu ktieb u taqraw fuq kif thaddan demokrazija (u kemm mietu nies f’isimha) , xi tfisser ghalik ezatt u fil-kuntest ta kostituzzjoni bhal taghna. take care

  • A Step Forward
   Posted at 22:47h, 11 December

   Guda? Do you think that Gonzi is the son of God by any chance? Guda? Gonzi is a publically elected official.

   Irrelevanti? Gonzi’s government is finished because of someone who is Irrelevant? What does that tell you about GonziPN?

   Threats and incoherent threats. Thank Debono for leaving your comments on his blog – as he should do. Would you be so lucky with your Master Gonzi!

 • Louis
  Posted at 17:17h, 11 December

  Ciao Franco, I will tell my children about you. It will take me one second and then I can say how our economy prospered under Gonzi despite the harsh realities we faced. The rest of the story is yet to be seen.

  • Mince Pie
   Posted at 17:49h, 11 December

   @ Louis

   Poor kids.

  • IN DEBT
   Posted at 20:09h, 11 December

   economy prospered? so did our national debt… bankruptcy next year?!

   • Louis
    Posted at 21:37h, 11 December

    Go back to economics O’Level class Mr.In Debt.

  • Alan
   Posted at 21:16h, 11 December

   Allahares jirragunaw bhalek it-tfal 🙂 Prova hares lejn is-sitwazjoni b’mohh miftuh siehbi irrelevanti taqbilx jew le. take care

 • Louis
  Posted at 17:15h, 11 December

  Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant Franco Debono Irrelevant

  • venator
   Posted at 17:45h, 11 December

   Louis UPSET ?

   Thanks Dr Debono, for giving the Maltese people the possibility to rid themselves of this arrogant lot of garbage.

  • Mince Pie
   Posted at 17:50h, 11 December

   ”M’hemmx hlief tghajjir u zeblieh ghall dawk li ma jaqblux maghhom (PN)”.

  • Grazzi Dr Debono
   Posted at 17:59h, 11 December

   Irrelevant waqqa’ l-klikka mill-poter u int hlejt dak l-ispazju kollu? Irrelevant sar l-EX ministru tal-Pipi k/a Arriva, heavy fuel oil,Smart City, u parking bi hlas ghal pensjonanti!

  • malti.j
   Posted at 18:42h, 11 December

   Ghamel ohra aljista jkun ghax ma fimnikx ta

  • Iccassat
   Posted at 18:57h, 11 December

   Louis, mid-dehra int kont taqla’ hafna copies l-iskola.

   • Louis
    Posted at 21:35h, 11 December

    Irrelevant 😉

 • day dreamer
  Posted at 17:11h, 11 December

  prosit ukoll tad diskors.. issa qed naqrah .. ghaliex sewwa qed tghid li tvm kazin nazzjonalista .. aghar min NET tv.. ghaliex tvm wara d -diskors tal prim ministru qatgha kompletment… ma mmorrux nisimghux..

 • D. Borg
  Posted at 16:59h, 11 December

  very truthful words and really alarming food for thought for every Maltese with a liberal mind.

  however, what will change now, whether PL or the PN win the next election, the same rot will creep in and/or persist.

  Maybe you would have been more effective if you remained in the party, and pushed towards the crucial overdue legislative changes with respect to the Party Financing and the Electoral Law, so as someone with the validity and commitment as yourself, may eventually have a realistic chance of breaking the PNPL duopoly.

  Look forward to having you again contributing on a national level asap.

 • day dreamer
  Posted at 16:57h, 11 December

  taf x’naf .. li jekk ikolli bzonn avukat ghandek se nigi :)) … RAGEL TA VERA …ftit ghandhom il guts li ghandek int…

  PL… din mhux rebha … il glieda sal ahhar .. jirbah min ikun kastilja fil 11ta Marzu ….

  Franco, forsi fil politika ghandek break .. imma nemmen u nawguralek karriera mil-isbah :)))

 • Clockwork Ruse
  Posted at 16:28h, 11 December

  I had told you that you would implode … well you did. Now you can shut this blog and shut the f***up. As from yesterday evening you have become completely irrelevant … you ain’t worth the blood that runs in your veins

  • Eddy Privitera
   Posted at 16:43h, 11 December

   Clockwork Ruse: From yesterday GonziPN in government is NO MORE ! We have on a “caretaker administration”. Where ever Gonzi goes abrod he will be seen and considered as a DEFEATED prime minister . And defeated by one of his own deputies !

   • konfuz 2
    Posted at 17:06h, 11 December

    Kif ghamel siehbek ALfred Sant Eddy CNI privitera ux….x’int kuntent bhalissa…tibzax sa marzu fadallek ghax wara t-telfa tinheba u ma tidhirx iktar!!!!!

    • bikkej
     Posted at 17:24h, 11 December

     Eddie

     fit 8 ta Jannar ikun caretaker il-gvern….min jaf forsi ha jkun caretaker ghal xarhejn biss ???? min jaf

    • Eddy Privitera
     Posted at 19:15h, 11 December

     Konfuz 2: U jien ma nhbejt QATT se ninheba issa ? Ara INT INHBEJT DIGA wara isem falz !

   • DonQuixot
    Posted at 17:31h, 11 December

    Eddy, You do not understand the situation or you are trying to say or think that what happenned last night in Parliament is to Labour’s advantage. Think again my friend. The P.N. is now on the upswing and poor old Franco is a finished project sabotaged by his own personal ambitions, vendettas and envy.

   • brigella
    Posted at 17:47h, 11 December

    Eddy l-haxxej, fadallek mill-inqas tliet xhur ohra tghix taht GonziPN….

   • DNA Blu
    Posted at 20:02h, 11 December

    imsah xuftejk eddy hi u tibqaz tbezlaq

  • Cynical intelligence
   Posted at 17:25h, 11 December

   But he sure showed you what democracy is, otherwise your comment wouldn’t be here!!!!

   If Gonzi said FD is irrelevant, well then, I will say what I never said; I’ll make sure Gonzi will become irrelevant too!!!

   But Gonzi’s ‘irrelevant’ comment automatically means that he has not really considered anyone. Gonzi might have just become as irrelevant as Joseph Muscat!!!

  • Cupcake
   Posted at 17:30h, 11 December

   Speak for yourself Clockwork Ruse. Many think very differntly to you, luckily.

  • Rih ta siegha inaddaf qiegha!
   Posted at 18:11h, 11 December

   Jien nahseb li int ‘Cloakwork’ Orange ridt tiffirma mhux ‘Cloakwork Ruse’! With GonziPN in government we would have ended as dystopian society ruled by the evil clique!

   • Rih ta siegha inaddaf qiegha!
    Posted at 18:14h, 11 December

    Skuzawni ‘clockwork’ mhux ‘cloakwork’. L-arja friska li diga hawn xorbitni!

  • Red Ruby
   Posted at 20:01h, 11 December

   Mur hu camomilla Clockwork Ruse u izen kliemek qabel tghidu!

 • Piccinino S
  Posted at 16:22h, 11 December

  Traditur dejjem Traditur jibqa!
  Huduh mghakom tal Lejber u gawduh!
  Taf x’ghamel Guda ? Inti issa hadt postu f’istorja ta Malta!

  • Firt time PL
   Posted at 16:35h, 11 December

   @ Piccinino S

   Guda huwa Austin Gatt li dahaq bhina ‘lkoll. Dr Debono kien konsistenti u trasparenti fl’attegament tieghu matul is-snin. Nispera li ma ndumux wisq li narawk fil-Kamra bhala Speaker.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 16:46h, 11 December

   What! And replace all those evil clique members. Piccininu, 30 pieces of silver each to all of Malta honest citizens will not be enough to make them forget the aberration that was GonziPN.

 • Student
  Posted at 16:19h, 11 December

  Dr Debono il-bierah smajt il kliem tieghek u ndunajt kemm id demokrazzija hawn Maltija ija biss maskla. Jien ghadni student izda nhobb insegwi hafna il politika kemm maltija u kif ukoll dik ta barra. Grazzi talli rnexxilek twassal messag car fuq ix id demokrazija trid tinbena.

 • CORRUPTION
  Posted at 16:18h, 11 December

  Dr Debono ,you fought for the people, just ignore these few criticize you , maybe they was close to the clique and now they are the losers so you dont blame them.
  Despite the boycott from TVM and the sabotage against you from Pravda sorry the Times controlled by Demarco .
  I was watching Net they are crying and saying they should have listened more to people, they already concluded a landslide victory by PL because people are now showing they was not happy the the government .

 • BETTER FUTURE
  Posted at 16:17h, 11 December

  This thread must be breaking all local blog records!

  Prosit Franco, you have certainly well planted, and excellently positioned yourself, and more importantly, your and our ideals onto the local political and social scene. Well done!

  Eat your hearts out Lorry/RCC/Pipi/DCG/Bocca/Loki & al! More solid proof of your unpopularity and inadequacy is NOT needed.

 • Leslie Darmanin
  Posted at 16:10h, 11 December

  Hey hey, Dr Debono!

  You didn’t mention that Form II certificate in your historic speech yesterday. Let’s face it, how many in that esteemed hall of parliament can boast of having a Form II certificate that even comes close to matching yours?

  Hey, hey, Dr Debono, are you losing your grip already? What a pity that would be.

  Imagine, had you waved that cerficate in parliament, how all those blue and red faces around you would have turned green with envy.

  Imagine, had you waved your Form II certificate, how you would have drawn parallels between yourself and another great stateman, Neville Chamberlein, who just like you have to fight another heidous oligarch, Adolf Hitler, and just like you had a paper to show for it.

  What a missed opporunity. There you were Dr Debono on the threshold of re-enacting history for us, and missed it.

  You’ve let us down, Dr Debono. And with brains like yours, it makes the pain even worse.

  • Leslie Darmanin
   Posted at 16:28h, 11 December

   Correction:
   Lines 8 to 11 above should read as follows:

   “Imagine, had you waved your Form II certificate, how you would have drawn parallels between yourself and another great statesman, Neville Chamberlein, who just like you had to fight another hideous oligarch, Adolf Hitler, and just like you had a paper to show for it.”

   Apologies for typos. Like Dr Debono, I too sometimes write in a hurry and only notice the mess later.

  • venator
   Posted at 17:53h, 11 December

   Leslie Darmanin, tidher imfixkel wahda sew. Jaqaw Dr Debono fixkillek xi pjanijiet? Mhux ahjar tiehu ftit camomile?

   Bilhaq qabel ninsa; kemm qed niehu gost nara nies bhalek indannati.

   • Addio klikka korrotta
    Posted at 18:02h, 11 December

    Leslie Darmanin hu ftit lumi maghsur biex jghadilek l-ugiegh ta zaqq. Ftit kamomilla imhalta bl-aspedistra hija tajba ukoll!

   • Leslie Darmanin
    Posted at 18:38h, 11 December

    U zgur tiehu gost tara lil haddiehor jindanna. Dak jaghmlek tipiku Laburist.

    Is-Socjalizmu hu mibni fuq l-ghira ta’ dak li ma ghandux ghal dak li ghandu.

    Is-Socjalizmu Malti kif pprattikat minn Mintoff u KMB, mar pass ‘l quddiem – dawn bnew Socjalizmu fuq l-hdura ghal haddiehor. Addio l-ghakx li kien hemm, il-Laburist Malti kien ferhan ghax il-gvern kien itigh il-loqom – television tal-kulur, promotion mal-gvern, telefon…. u kien jifrah bhal bahnan.

    Il-Laburist Malti kien ferhan jara lil Malta teghreq fil-hama basta dak ta’ ma’ genbhu, l-aktar jekk kien Nazjonalist, kien f’ghajnejgh aghar minnu.

    U int ukoll siehbi Venator. Ferhan bid-dwejjaq ta’ haddiehor. Ghax nghiduha kof inhi, ta’ Laburist li int, x’ghandek biex tkun ferhan, li dalwaqt ta’ l-Labour fil-gvern?

    X’miserija ta’ principji ghandek.

    • Morpheus
     Posted at 19:01h, 11 December

     @Leslie Darmanin
     Dont take life so seriously, but I bet you are desperate because soon you will be getting off the gravy train.That dreaded clock ticking away is driving you insane Tick Tock Tick Tock.

     • DonQuixot
      Posted at 19:31h, 11 December

      I have said it before. I am not who you think I am. Now, then and therefore, apologise to Leslie Darmanin.

     • Morpheus
      Posted at 22:00h, 11 December

      @DonQuixot
      There are more people on the gravy train than the ugly one, maybe you are one of them and you are scared stiff of loosing your seat on that train. Time is running out for you too with every second that passes 9th March comes closer so here it is Tick Tock Tick Tock 4 seconds closer to D-Day.

    • venator
     Posted at 21:28h, 11 December

     Leslie Darmanin,

     int min tahseb li int biex tiggudika lil dak u lill-iehor? Kemm sejjer zball, jien PN kont nivvota. Nies bhalek juru arroganza sfaccata u jahsbu li l-gonzipn ghandu dritt imexxi l-gvern b’cens perpetwu. It-tghajjir aktar ikompli jikkonvincini li hemm bzonn ta’ bidla radikali. U zgur li niehu pjacir li nara l-pajjiz b’opportunita li jtajjar min-nofs din ir-reghba korrotta istituzjonalizzata.

     Jekk qed tahseb li dan jirrelata f’ xewqat ta’ deni, kompli ahseb li trid. U jekk qed minghalik li ha nisthi b’xi mod ghax ser nivvota LP, isthi int bl-ghamad politiku li ghandek, isthi ghall-arroganza sfaccata li biha nies bhalek sfumaw fix-xejn lil-partit u jisthi aktar min kissru ghall-gwadann tieghu u ta’ madwaru. Issa jekk ghaldaqstant trid issejjahli laburist, unur tkun qed taghmilli, ghax komplejt turi bic-car li mal-gonzipn nies ta’ ntegrita ma ghandhomx ghalfejn jassoccjaw irwiehom!

     Nirringrazjak mill-qalb li jekk kien ghad fadalli l-icken dubju, ghentni sabiex innehhieh.

 • Anastasia
  Posted at 16:09h, 11 December

  Doktor debono i no understand wot u write but malta daddy say u good men 4 speeker. doktor u nize eyes XxX

 • Claire
  Posted at 16:06h, 11 December

  Prosit and keep it up. Thallix lil PN jaghmluk bicca tal-art (you deserve much better). Kompli biex tnehhi hmieg li hemm gewwa l-partit Nazzjonalista. Jekk tqaccat lil Awstinu tamilli pjacir ghax familti batit meta qaccatli ragel mill-karozzi tal-linja. u rega kellu jibda mill-bidu nett. Team Franco

 • Bye bye gonzipn
  Posted at 16:06h, 11 December

  Dr Franco, l-isbah rigal li nista’ naghtik fil-Birthday tieghek li jmiss, precizament fid-9 ta’ Marzu, Jum l-Elezzjoni Generali, huwa li nirreciproka id-determinazzjoni u l-kuragg li inti wrejt, billi nghinek tehles mill-klikka gonzipn darba ghal dejjem.

 • Anon
  Posted at 15:56h, 11 December

  Dr. Debono,
  I’m hoping you’re still moderating this page, because this is the first time posting.

  I’ve read through every word that you’ve written, because I find that no opinion can be formulated without having had a complete overview of your own.

  If every word written is equivalent to every word meant by you, it would be travesty to see you out of politics. What this country needs is politicians with integrity, and consistency. Neither party has it, albeit one has less of it than the other. Malta’s Ron Paul, I can give no better compliment.

 • Alan
  Posted at 15:52h, 11 December

  IRRELEVANTI!!

  • sturdut
   Posted at 20:17h, 11 December

   haha. waqqa l-gvern jupp…inharqu…mhux il-pn waqa…gonzipn.

   • cittadin malti
    Posted at 14:07h, 12 December

    habib l idea tijak ta politika, kif qed tikteb, hi wahda partigjana. jidispajcini nara partit li kien paladin tal libertajiet f dan il pajjiz waqa daqsek fil baxx li jintela b nies konservattivi u korotti hemm bzon li dan il partit jerga jitnaddaf wahda sew.

 • Rico
  Posted at 15:44h, 11 December

  Prosit Franco. A memorable speech which will long remain inscribed in gold in the annals of political history. But don’t stop now. Your country needs you!

 • Dr Debono for Speaker of the House
  Posted at 15:35h, 11 December

  A sound moral compass, an objective point of view = many reforms will be implemented.

  • Melanie
   Posted at 15:37h, 11 December

   Ghandek ragun.

 • Malti
  Posted at 15:31h, 11 December

  Ghax ahna ma Debono, ahnna maqudin,
  U maqudin ghax ahna ma Debono,
  Ahna maqudin!

  • Cikka
   Posted at 15:51h, 11 December

   Dr. Franco Debono, il- lum ma nistax inlahhaq mal comments, dawn juru kemm hawn min apprezza li ghamilt, ahna il kummentaturi l- antiki li ilna nikontribwixxu f’ dan il blog inhossu sodisfazzjon, int fuq in – naha tas- sewwa.

   • Red Ruby
    Posted at 20:09h, 11 December

    Cik,
    Naqbel mieghek perfettament.
    Qas irrid nemmen kemm rega’ qabad f’gidba lil Dr Gonzi u bil-fatti wera kemm hu RELEVANTI.
    Issa hawn Jason Azzopardi fuq Tvhemm jipprova jdahhaq u jghid li Franco huwa history. Ma nafx kif ma jisthix juri wiccu!!

 • Iccassat
  Posted at 15:25h, 11 December

  Dr Debono hareg ta’ ragel bi principji sodi. Proset.

 • Leon
  Posted at 15:23h, 11 December

  Jekk FD jirnexxilu inaddaf lil Malta minn din il klikka ghandu jkun onorat B’ Gieh ir Republika. Jien kont qtajt qalbi li dawn xi hadd seta’ inehhihom mill poter.Ftakru biss li ix xandir publiku , li nhalsu ghalih ahna l anqas biss xandar id diskors hawn fuq miktub. Imbad jighdu li dan mhux dittatorjat, tisma’ u tara dak li jiddeciedu ta’ ghajnejhom blue.

  • Tabasco
   Posted at 16:06h, 11 December

   Issa jekk jaghmlu lil Franco Speaker mhux ahjar?

  • cittadin malti
   Posted at 14:15h, 12 December

   nispera li jekk jitla jitla JM idahhal il whistle blower act, investigazjoni fuq il korruzjoni tar regime ta qabel kif ukoll il pbs ikollu statut li jassigura gurnalizmu investigativ u mhux deskrittiv.

 • MING VASE
  Posted at 15:22h, 11 December

  @Il Bully. Chinese Jar has been busy ‘Styling’ Taste on newspapers her latest hobby to kill those lonesome hours of nights in Bidnija. Styling! Big deal… The woman has illusions of grandeur. And now she is no doubt in some War Room together with other ‘strategists’ preparing for the War in March. This is going to be al almighty battle as the privileged clikka do not want to lose their perks. Expect plenty of guff coming your way from it dar centrali accompanied by lies. They are a desperate lot and cannot imagine themselves in the opposition where they will be come next March. Prosit Franco for your guts and for holding to your principles… I wish you well.

 • Paul Balzan
  Posted at 15:19h, 11 December

  Franco you proved to be a real politician. Our country needs your services. For the past four years you have been preaching about an autonomous parliament. Would like to see you as a speaker in parliament maybe you can also update the outdated standing orders.

  • Clock
   Posted at 15:33h, 11 December

   @ Paul Balzan

   J’Alla naraw lil Debono Speaker.

 • m4nti
  Posted at 15:18h, 11 December

  Love him or hate him, Franco had the balls to say what everyone’s been thinking.

  • cittadin malti
   Posted at 14:19h, 12 December

   f…kin’ right man

 • Ganni Borg
  Posted at 15:17h, 11 December

  @ Dr. Franco debono
  Nifrahlek ghad diskors imqanqal li ghamilt fil-parlament, u nista nobsor li kont emozzjonat hafna. Ghax ha nghiduha kif inhi, li ghamilt ma kienx pass facli, imma jien zgur li min hu nazzjonalist rasu fuq ghonqu jaf li dak li ghamilt hu kollu ghal gid tal-partit u fuq kollox ghal gid ta’ Malta.

  Toqodx tinkwieta ghall attakki moqzieza u feroci li qed ikun hemm fil-konfront tieghek. Jien cert li la jghaddi kollox inti terga tkun integrat fil-PN ghax ma jdumux ma jindunaw li dak kollu li ghamilt u stqarrejt kellek 100% ragun.

  Awguri min qalbi ghal Milied hieni u sena gdida mimmlija serenit lilek u l-familja.

  • DNA Blu
   Posted at 20:05h, 11 December

   stupid minds think like yours Gann

   • venator
    Posted at 21:33h, 11 December

    stupid people opine that their DNA is Blue and think that if their DNA is blue then they are in some way superior to others

    • DNA Blu
     Posted at 22:44h, 11 December

     I never said that i am suprior to anyone mr know all or mr wonder what you like.

 • Speaker
  Posted at 15:07h, 11 December

  In the next legislature, Franco should be appointed speaker of the house of representatives to push forward the constitutional reforms.

  • Parliament
   Posted at 15:23h, 11 December

   @ Speaker

   I totally agree with you. We need consitutional reforms and who else can implement them other than Franco.

   • cittadin malti
    Posted at 14:24h, 12 December

    This is a time of real change. We Maltese should be proud in watching all this, unwrap infront of our eyes.

 • Piccinino S
  Posted at 15:04h, 11 December

  TRADITUR IRRELEVANTI.

  • Andre Abela
   Posted at 15:24h, 11 December

   Mela inthom mhux il paladini tad demokrazija tant inthom paladini li min ried isemma lehnu ghajjartuh ,u heddituh u triduha tad demokristjani halluna tridx min ma jabilx maghkhom tkisruh dik hi umbgha bil wicc vili tghidu ghal labour ara vera il …… milli jkollha ittik

  • Melanie
   Posted at 15:26h, 11 December

   @ Piccinino S

   Its good to vent your feelings, and very good that Dr Debono allows you to do so on his own blog. Such democratic principles are hard to find. A perfect example is DCG’s blog. She herself has lost all her credibility. On these same lines, Malta would do with well by having Dr Debono as Speaker of the House.

  • Claire Caruana
   Posted at 15:27h, 11 December

   Piccinino jekk veru jismek hekk, kellek bzonn ghandek l-irgulija ta Franco Debono. Kemm jekk int mara jew ragel int tibqa pulcinell

   • Alan
    Posted at 15:53h, 11 December

    Tghallem ikteb bil malti l-ewwel Claire!

    • Eddy Privitera
     Posted at 16:51h, 11 December

     X’kitbet hazizn bil-Malti, Claire ? l-importanti, wara kollox, hu l-argument, mhux tiktibx perfett jew le.

     • martin borg
      Posted at 18:01h, 11 December

      qabez id-defsa

     • Eddy Privitera
      Posted at 19:16h, 11 December

      Martin Borg: U int x’ghamilt ?

    • Red Ruby
     Posted at 20:12h, 11 December

     Alan m’ghandekx – wara bil .
     Ktibtha hazin ooopss!!

     • sturdut
      Posted at 21:33h, 11 December

      haha

   • Piccinino S
    Posted at 16:26h, 11 December

    Claire, can you kindly show us your Form 2 certificate please?

    • xitan
     Posted at 19:42h, 11 December

     if you show yours I will be very glad to show mine also

    • Red Ruby
     Posted at 20:16h, 11 December

     Piccinino,
     Xieraq m’ghandkomx iehor li ghandu rizultat iqarreb lil ta’ Franco jahasra go Gonzipn, biex takom daqshekk f’ghajnkom!!
     Ta’ David Agius zgur li le!

     • sturdut
      Posted at 00:28h, 12 December

      fuq david agius staqsu lil tad-dwana

  • sturdut
   Posted at 20:18h, 11 December

   piccinino tal-hwejjeg ta taht tan-nisa?

   • sturdut
    Posted at 20:18h, 11 December

    jekk iva…tini tanga

 • First time PL
  Posted at 14:57h, 11 December

  I’m a newbie on this blog due to political convictions – though its never too late is it? I have skimmed through the large amount of comments, and love or hate Dr Debono, he has indeed proven to be a politician of conistency and high integrity. Dr Debono has also proven to be diligent, fair and just. In this respect I do encourage relevant entities to consider him for the post of Speaker of the House of Representatives of Malta .

  • Censu
   Posted at 14:59h, 11 December

   Jien ili nghida din. Lil Debono ghanda bzonnu. Jalla li jamluh Speaker.

   • sturdut
    Posted at 00:28h, 12 December

    jew speaker jew fl-alternattiva jew partit gdid…ktibthom in-order of preference

 • Joe Vella
  Posted at 14:53h, 11 December

  andu ragun tatImes
  Dr Debono has not been the unfortunate martyr he has tried to portray himself to be in the name of a valiant cause, but rather a man with a chip on his shoulder.

  • Claire Caruana
   Posted at 15:27h, 11 December

   you are ri

  • Tabasco
   Posted at 15:29h, 11 December

   @ Joe Vella

   I BOYCOTT The Times of Malta until this same newspaper rids itself from politically slanted employees (in high position) who filter and choose the articles for publication.

  • Claire Caruana
   Posted at 15:30h, 11 December

   You are right Franco Debono has a chip on his shoulder, the chip is Gonzi PN ghal mod kif mexxa bil klikka u kif tradixxa Nazzjonalist pur u serju bhal Franco Debono. Dik hija ic – chip cuc, Gonzi u il klikka li jmexxu u jqarrqu bil poplu pulcinell

 • keith
  Posted at 14:41h, 11 December

  Proset franco Maltese hero, trid il- gazz biex tqum kontra klikka bhal dik min jajdlek you are history veru ghax ser tibqa imnizzel fl-storja li waqaft f’gieh id- demokrazija ghad nergghaw narawk bhala MP u mhux fil boghod hafna ibqa qrib tal poplu Franco nies bhalek ghandna bzonn. Nawgurlak il- festi it- tajba lilek u l-familja kollha tieghek habib.

 • Della Valle
  Posted at 14:37h, 11 December

  Prosit u kuragg Franco ,l ewwel pass sar u wrejt li ghandekk l atributi biex waqaftilhom lil oligarkici . Issa nixtieq u nispera li tibda l hidma tieghek ghal formazjoni ta partit gdid biex hekk tibdel darba ghal dejjem il mentalita maltija li jew ahmar jew blu. Hekk ghal inqas ikun hawn ghazla ohra u diversita ta opinjonijiet. Welldone again.

 • Vigilant
  Posted at 14:34h, 11 December

  The following paragraph copied from maltastar.com should serve as inspiration for all politicians be they Blue or Red:
  “Debono has been for the last five years campaigning to reform the local political system to bring true democracy. In his speech explaining his vote against the budget on Monday evening Debono outlined his vision for a true democracy based on an autonomous parliament that holds government to account, an independent judiciary overseen by a strengthened commission for the administration of justice, a public broadcasting system that is truly national and not a propaganda machine for the government of the day, transparency in party financing and human rights for persons in policy custody.”

  • Fried rice
   Posted at 15:30h, 11 December

   Muscat should make Dr Debono Speaker of the House.

   • DNA Blu
    Posted at 20:21h, 11 December

    I agree 100%

 • J.Muscat
  Posted at 14:22h, 11 December

  Prosit Dott. You showed them all what principles are all about. Yes it may be true that you lost your seat, but so did they apart that they also lost their face. Now do us all one last favour, do not give up, we still need people like you. Thanks once again for standing up for our rights.

 • jobs for the boys
  Posted at 14:17h, 11 December

  Gonzi qal li l-kbir tieghu ghadu gej. Ahna lesti bl-ixkupa u l-pala biex nigbru l-hmieg.

  • Andre Abela
   Posted at 15:04h, 11 December

   TAJBA MATE KIF FQAJTNI MANDRA SHIHA !

  • Mary Poppins
   Posted at 15:49h, 11 December

   Min nebbhek sur Abela, biex taspira ghar rwol ta” chimney sweep?
   Jaqaw rajt lil Dick Van Dyke f’Mary Poppins?

 • future
  Posted at 14:05h, 11 December

  L-eks prim ministru gonzi huwa irrelevanti

 • naf x'jien nghid
  Posted at 13:55h, 11 December

  Il-klikka li ma tidhirx tad-dlamijiet laqtet daqqa mortali, issa jmiss dik spiritwali. J’Alla il-kleru jifthu mohh il-poplu veramnet u juruh it-triq il-vera it-tajba. It-tkissir tal-familja ta mijiet ta Maltin u Ghawdxin minhabba klikkek suwed. Mikiel Arkanglu idhol ghalina f’din it-taqbida….

 • 5th district voter
  Posted at 13:51h, 11 December

  Franco, Dan id- diskors ha nissejvjah u noqghod nistudjah bil- kwiet. Diskors li ghandu jghallem liz- zewg partiti.

 • tan-north
  Posted at 13:48h, 11 December

  Prosit Dottor Franco….

  Tibzax ghal dak li jghidulek dawk li kienu komdi ma’ l-oligarkija…. il-pajjiz ghandu bzonn jitnaddaf. Jien bhalek nazzjonalist imwegga’ u ddizappuntat bil-hsara li ghamel il-partit taghna fejn id-drittijiet u l-merti ta’ l-individwu gew mitfugha taht is-saqajn biex igawdu l-ftit tal-klikka.

  Hares ‘il quddiem u taqtax qalbek… kompli ahdem u ssibna warajk!

 • il-Bully
  Posted at 13:33h, 11 December

  Dr. Franco Debono.
  I write as one of those that GonziPN refer as: ”Franco Debono is old case, case closed” I was, am, and will remain a follower of Franco.
  This means we all are of the old case. His big mistake is, come election we are all equal to one vote and if he is going to do his best to win. I will do my best that he will not.
  Franco, can you video that speech you did in parliament before the vote. There is nothing better than sound of what took place, to see the stage you had to face so that they stop you or make you loose the consistency of your thinking.
  This is the democracy we have in Malta, let the people hear it as the way it happened rather than read it.
  By the way what happened to Chinese something? is she busy preparing her way to go to the country of angels although today it is more like the middle east or africa, it should not be hard for her to settle with her own kind!

  • Eddy Privitera
   Posted at 16:54h, 11 December

   Franco,I agree with Bully. Put your speech on video on this blog

  • vox popolo
   Posted at 19:51h, 11 December

   Hear Hear

 • Leli
  Posted at 13:29h, 11 December

  I guess that your blog will come soon to a natural end, as you yourself said, because you have more important things to do. I wish to give my one and only contribution to it in the hope that we Maltese will move forward away from blind following of any political party and aspire to a governance of our dear country in a system that gives opportunities to all based on their merit, that is accountable and transparent with a strong social conscience especially to those who need our collective support.

  This quote by Tagore says it all :

  Where the mind is without fear and the head held high;
  Where knowledge is free;
  Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;
  Where words come out from the depth of truth;
  Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
  Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;
  Where the mind is led forward by Thee into ever-widening thought and action;
  Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

 • Edward Caruana
  Posted at 13:21h, 11 December

  Kemm galtni nahseb Franco. Emmint fik imma waqqajtni down. l-istess ghamel il-Partit Laburista li kont qed nemmen li nista nafda u ntih il-vot ghall-ewwel darba. Grazzi ghax b’dak li gara il-bierah ergajtu tajtuni konferma lill-vot tieghi ghandu jmur ghall-partit li tista tafda. IVA SA NERGA NIVVIOTA PN

  • Red Ruby
   Posted at 14:12h, 11 December

   As if qatt kont se tivvota Labour!
   Hallina ta’!!
   Ivvota PN ha jerga’ jkollok lil Agostino jmexxi li xi wiehed bhal Delia mela, la Agostino mhux hiereg.

  • Sur Aquilina
   Posted at 14:18h, 11 December

   Ezempju car li mhux kulhadd perfett!

  • Iccassat
   Posted at 15:02h, 11 December

   E. Caruana, erga’ ivvota PN u hu pjacir bit-telfa elettorali.

   • Alan
    Posted at 15:55h, 11 December

    Daqs kemm hadd gost int…ghax omorkom titilfu!

    • Ex-PN
     Posted at 17:40h, 11 December

     Imma din id-darba nahseb li jitla il LP, Alan.
     Dan il-Gvern ghamel wisq paprati matul dawn l-ahhar snin, u ghad iridu jinkixfu hafna ‘ktar borom.
     Prosit Dr Debono. Nittaama li narawk fil-Parliament, forsi bhala Speaker. Awguri.

    • Iccassat
     Posted at 19:09h, 11 December

     Alan, il-PL rebah l-elezzjoni ghall-MEPs 4PL 2PN u l-elezzjonijiet kollha tal-kunsilli lokali. L-elezzjoni generali tat-2008 gone-zipn seraq il-voti.

  • Andre Abela
   Posted at 15:17h, 11 December

   Qisni emmintek ta ,il partit ta Silvio Zammit li illum qied il habs ,il partit li mill ufficju tal Prim Ministru giet apoontate persuna fuq l OLAF u nahseb ghand tbabghis u intricci daqs il Mafia ta Sqallija ax li tkisser persuna u dan kif qal Joseph dan ma kienx Laburist ta John Dalli imma wiehed li malli tilef il girja ghal kap kisruh min kollox qalaw fuqu ,nghaddu nerghu ghal Santa Azzopardi li biex tahbi xturha thassru il files ta fuq il kompjuter biex ma nghidux kemm kienet qed tghassed min uffucju tal gvern u ghax wiehed talabha flusu gabitha li qed jhedidhda imma il poplu almenu hafna m ghadhomx cwiec ,bhal ma nispera ma baqghax cwiec dawk li wedghom ix xol garantit fit 2008 b ittra personalizzata u wara keskes haddiema kontra haddiema ,ivvota il partit li b popolazzjoni ikbar bena sptar izghar b hekk in nies fil kurituri etc etc ,ivvota lil min qal li ma jaqbilx mas sussisdji imma qed jaghti somma hi kemm hi lil Arriva il kumpanija tal buzullotti ivvota ukoll lil min art pubblika taghha lil kuntrattur biex jaghmel il flus minnha u kien se jaghmel hekk b hafna parkeggi jispiccaw ghand tal klikka sissa il parkegg tal isptar ghadda min dil pastazata ax qisek l isptar tmur biex tiehu cafe saqsi il min irid imur kuljum forsi iktar min darba xi spiza tigieh ija ivvota PN il partit ismu mieghu PurciNelli

   • pg
    Posted at 16:52h, 11 December

    Kemm sejjer zball Sur Guzepp tal Mosta. Nixtieq inkun naf liema partit tela fil gvern meta kien imkisser. Biex Infakrek , Wiehed telqu , iehor ivota kontireh u iehor astiena. kemm hemm aktar deputati nazzjionalisti li qed jibzaw juri x’verament ihossu? il muley jatik zmien u ommhor imma biex tara il labour fil gvern u il bidlied li jried iwettaq man certi nazzjionalisti ta rieda tajba. Habieb il festi it tajba

  • Eddy Privitera
   Posted at 16:56h, 11 December

   Jaqaw int Edward Caruana GALIZIA, izda hallejt barra “Galizia” ? Aqta kemm kont se tivvota PL, Dawn it-tricks ta’ Austin Gatt mhux se jahdmu din id-darba !

 • Guzeppi tal-Mosta
  Posted at 13:09h, 11 December

  it-tmiem ta’ gonzi?

  fejn qed taraw t-tmiem ta’ gonzi intom?

  iktar qed jissahhah il-partit b’li gara.

  Gonzi, kien,ghadu u jibqa sod – anzi jissoda iktar qieghed

  lili kellimni wara l-elezzjoni biss.

  Dan li gara huwa biss parti mid-demokrazija, li gvern jaghmel hames snin (u gurnata) huwa normali f’malta u ssir l-elezzjoni

  int qed tahseb li gonzi se jitlef l-elezzjoni?

  kemm sejjer zball habib!

  anqas idea m’ghandek…. ma tafx li t-tigrija tal-elezzjoni fl-ahhar hames gimghat u mela int l-istrategisti tal-partit taghna hsibtom xi erbat ipcilaq jew! – dawk jafu sew x’inhuma jaghmlu

  nispera li l-mulej itini ftit hajja ohra halli nara lil Gonzi jerga jiehu l-gurament

  guzeppi tal-mosta
  Gonzi FOREVER

  • Anzjan
   Posted at 16:01h, 11 December

   Jekk l-istrategisti tal-partit huma xi erba cwiec bhalek, mela pcilaq tabilhaqq. sewwa ghidt!

  • Eddy Privitera
   Posted at 19:21h, 11 December

   Guzeppi: KIeku taf kemm jittiehdu guramenti foloz, ma ssemmix il-gurament ta’ Gon zi ! Meta kiteb lill-haddiema tal-Air Malta, tat.Tarzna , Tal-GO etc.. mhux qisu kien qed jiehu gurament li ghandhom ghax iserrhu rashom bih fil-gvern ???

 • Snowwhite
  Posted at 13:03h, 11 December

  Franco, ghax ma tohrogx indipendenti u tkompli fejn halla SPIRU SANT. Dawk il- Laburisti li kienu jghaddu iz-zmien ixxewxuk, kolla jivvotawlek, u taqbzu lil Alla jahfirlu Spiru Sant.

  Mela kuragg ohrog Indipendenti. Pero tinsiex trodd lura dawk il- flus li hadd bhala Assistant Parlamentari, ghax l-assistenti ma jithalsux biex joqodu jghijru lis-Superjuri taghhom. Int zgur troddhom lura dawk il- flus ghax int kollox sew taghmel, bla difetti. Int l-aqwa wiehed. Goodbye Franco

  • Censu
   Posted at 15:02h, 11 December

   FRANCO FOR SPEAKER.

 • Lara Boffa
  Posted at 13:00h, 11 December

  A great speech. More than simply valid arguments. Malta needs more Politicians of such high caliber.

  • Anzjan
   Posted at 13:07h, 11 December

   Prosit Franco. Ghadni kif printjajt l-ispeech tieghek biex inzommu rekordju ghall-posterita’. Ninsab cert li int se tkun ghadek taghti s-sehem utili tieghek anke fil-legislatura li jmiss bil-PL fil-gvern.

 • Cupcake
  Posted at 12:55h, 11 December

  Franco for Speaker!

  • Indigo
   Posted at 13:02h, 11 December

   Naqbel mieghek.

  • Indjan
   Posted at 13:06h, 11 December

   Dr Debono ta spinta lil PL. Nittama li dawn jirrikonoxxu l-importanza ta li ghamel hu. Post ta Speaker jixraqlu ferm.

  • Vigilant
   Posted at 14:43h, 11 December

   That would be a brilliant idea, full marks Cupcake

   • Cupcake
    Posted at 14:51h, 11 December

    Good afternoon Vigilant. I’m full of great ideas 🙂

    • Vigilant
     Posted at 15:27h, 11 December

     Ok Ok now lets keep our feet on the ground 🙂

     But seriously now if somehow we could have more politicians like Franco whose allegiance is for the common good, rather than for their tribe, or even a Clique within the tribe, then its true we could have a Switzerland in the Mediterranean.

  • DonQuixot
   Posted at 19:34h, 11 December

   Kenwood l’ahjar.

 • Joseph Galea
  Posted at 12:54h, 11 December

  Tatiex kass tat-tghajjir kollu li ghaddej fil-konfront tieghek u tal-familja tieghek.

  IL-POPLU JAFGHULEK DOTT U L-POPLU WARAJK!

  • DonQuixot
   Posted at 13:01h, 11 December

   Ghandek ragun Joseph. Ghal Franco l-ewwel hu.

  • johann ferriggi
   Posted at 13:59h, 11 December

   well said naqbel mieghek

  • Melanie
   Posted at 15:05h, 11 December

   @ Joseph Galea

   Agreed. My only hope is that the PL publicly appreciates Dr Debono’s hard work, personal sacrifice, fine legal mind, and his sound moral compass by making him Speaker of the Hse of Rep.

   • Tabasco
    Posted at 15:07h, 11 December

    Sewwa qed tghid Melanie. Jiena PL, u nittama li Joseph Muscat japprezza b’mod car billi jaghmlu Speaker.

    • Ex-PN
     Posted at 15:09h, 11 December

     Jimissu le. Tghhom spinta… Se nivvota PL ghall l-ewwel darba. Jalla l-ewwel decizjoni li tittiehed hi li jkollna Franco Speaker.

    • Red Ruby
     Posted at 15:22h, 11 December

     Ma narax ghalfejn le.
     Infatti lbierah flghaxija kliem ta’ tifhir kellu Joseph Muscat fuq Franco.

 • Big Fish, Little Fish
  Posted at 12:42h, 11 December

  Franco

  Ir-rwol tieghek fix-xena politika Maltija GHADU KIF BEDA.

  Lehnek hu lehen importanti.

  Hawn bzonnok f’dal-pajjiz.

  Hawn bzonn li tibqa’ titkellem u tiftah l-ghajnejn u l-imhuh, u l-qlub tal-Maltin halli jaraw jifhmu u jhaddnu l-vera demokrazija.

  Franco, int ghamilt haga tal-ghageb. Wahdek, b’kulhadd kontrik, b’rieda tal-azzar, samm daqs il-blat, int, Franco, bin familja umli, minghajr kunjomijiet kbar jew titli antiki, int Franco, bl-intelligenza tieghek biss, flimkien ma’ qlubija li ma bhalha, int irnexxielek taghti daqqa – kwazi d-daqqa tal-mewt – lill-Oligarkija.

  Il-vera daqqa tal-mewt jaghtiha l-poplu issa, fl-elezzjoni generali, wara li xprunajtu inti.

  INT bdejtha r-Rivoluzzjoni Sielma f’Malta.

  INT kabbartha l-mewga ta’ ghadab ghall-Oligarkija, ghall-Klikka li fiha kull wiehed ihokk dahar l-iehor.

  INT tabilhaqq Missier ir-Riforma Demokratika f’Malta.

  B’ghemilek INT wassalt li l-Huta z-Zghira toqrob fid-daqs lejn il-Huta l-Kbira.

  Insellmulek, qalbieni!

  Insellmulek, eroj!

  Insellmulek, KBIR PATRIJOTT Dr Franco Debono!

  Insellmulek, u nistqarru li ahna midjunin lejk! MALTA MIDJUNA LEJK!

 • Big Fish, Little Fish
  Posted at 12:39h, 11 December

  Franco

  Ir-rwol tieghek fix-xena politika Maltija GHADU KIF BEDA.

  Lehnek hu lehen importanti.

  Hawn bzonnok f’dal-pajjiz.

  Hawn bzonn li tibqa’ titkellem u tiftah l-ghajnejn u l-imhuh, u l-qlub tal-Maltin halli jaraw jifhmu u jhaddnu l-vera demokrazija.

  Franco, int ghamilt haga tal-ghageb. Wahdek, b’kulhadd kontrik, b’rieda tal-azzar, samm daqs il-belt, int, Franco, bin familja umli, minghajr kunjomijiet kbar jew titli antiki, int Franco, bl-intelligenza tieghek biss, flimkien ma’ qlubija li ma bhalha, int irnexxielek taghti daqqa – kwazi d-daqqa tal-mewt – lill-Oligarkija.

  Il-vera daqqa tal-mewt jaghtiha l-poplu issa, fl-elezzjoni generali, wara li xprunajtu inti.

  INT bdejtha r-Rivoluzzjoni Sielma f’Malta.

  INT kabbartha l-mewga ta’ ghadab ghall-Oligarkija, ghall-Klikka li fiha kull wiehed ihokk dahar l-iehor.

  INT tabilhaqq Missier ir-Riforma Demokratika f’Malta.

  B’ghemilek INT wassalt li l-Huta z-Zghira toqrob fid-daqs lejn il-Huta l-Kbira.

  Insellmulek, qalbieni!

  Insellmulek, eroj!

  Insellmulek, KBIR PATRIJOTT Dr Franco Debono!

  Insellmulek, u nistqarru li ahna midjunin lejk! MALTA MIDJUNA LEJK!

 • Yvonne Borg
  Posted at 12:34h, 11 December

  Alla jbierek kemm tghajjir fuq GENN….ahjar toqoghdu ftit attenti ghax tkunu qed twegghu nies bla ma tafu……..b’ certu tghajjir voti jintilfu….din mhux l ewwel darba li waqa Gvern….lanqas li spiccat id-Dinja…J’ Alla jkollna Gvern li jaghmel il- Gid lil Malta …mela nergghu ndahlu hdura politika…specjalment f dawn iz-zminijiet….AHNA Maltin taparsi nsara jew..????

  • BETTER FUTURE
   Posted at 12:57h, 11 December

   If we are Catholics, we must be seen to be of the best sort:

   Hypocritic Sunday Mass (convoluted outward calmness and full inward turmoil) and Holy Communion swallowers (what would fellow parishioners think if we don’t partake, (justification>> at least I am as shallow as half of them)!

   Post mass, gossip champions (Ehh, we have to protect the young ones from bad boys and girls, of course, nasty priests and rapacious men and women of substance don’t count)!

   Wife and kids in tow, with one or two mistresses (so what! for variety, allura?? >> as long as the Ministerial travel allowance and entertaining expense account holds out) at the side (for good measure conviently employed in my ministry).

   and so on and so forth…………

 • Guzi
  Posted at 12:26h, 11 December

  Dr Debono, ma smajtx (u l-anqas qrajt) id-dikors tieghi. Hlejtli wisq zmien f’dawn l-ahhar erba’ snin tghid ic-cucati. Illum int il-passat. Ma int (jekk qatt kont) xejn. Ghandi mistoqsija wahda ghalik jekk issib il-hin tirrispondi (bejn ix-xiri tal-poloshirts Raslph Lauren u tmiem il-gimgha maqbud fit-traffiku go Ruma minhabba dimostrazzjonijiet tal-istudenti Taljani kontra l-qtuh mill vot tal-edukazzjoni – indunajt jew ?. Il-mistoqsija: int li thobb tpacpac hafna fuq il-kontabilita u s-serjeta u l-hela ta’ flus, il-flus li thallast tax-xoghol li qatt m’ghamilt ta’ segetarju parlamentari ser troddhom lura. Hekk titlob l-irgulija. Jew ser tqassamhom lil dawk li jaqilghu il minimum wage u ser ihallsu 67 euro taxxa f’sena ?

  • johann ferriggi
   Posted at 12:50h, 11 December

   @ guzi ,jaqaw int xi wiehed minn dawk illi tpappiha tajjeb siehbi?kellna deputat illi l poplu jmissu jkun kburi bih ilbierah smajna kif jigu ttrattati anki deputati bejn dak id deputat u liehor ,dan kollu bejn 35 jew 36 ahseb u ara poplu kif jigi ttrattat u inti temmen li din il legislatura il poplu gie l ewwel?barra minn hekk tinsiex illi l prim ministru b dan il vot evita il mozzjoni fuq austin gatt habib .ha nkun car jien P.N. dejjem ivvotajt pero din id darba ma nersaqx l hemm ghax jien li noqghod fis south il prim ma mpurtahx minna u nghid lilek FRANCO inheggek biex tohrog indipendenti ghax deputati bhalek ghandna bzonn illi ma jiddejqux li dak li jarawh hazin jghidulu hazin minn naha l ohra grazzi tas servizz illi tajt b tant sagrificcji insellem lilek u l fanilja u l festi t tajba lill maltin u l ghawdxin niftakru li ahna poplu wiehed u j alla jkollna festi li permezz taghhom ninghaqdu poplu wiehed il boghod mill partiggjanizmu sfrenat li se nisimghu fil jiem li gejjin

  • Big Fish, Little Fish
   Posted at 13:26h, 11 December

   Jekk dak li qal Franco Debono huma cucati ghalik, ghandek bzonn tmur taqra ftit kotba u tiftah mohhok. INJURANT!

  • J. Mercieca
   Posted at 13:30h, 11 December

   Skuzi ta’. Int x’minghalik li int, tigi hawn tippretendi li jwiegbek wara li titkellem b’ilsien velenuz immorali meta lanqas biss indenjajt ruhek taqra/tisma’ dak li kellu x’jghid? Kemm taf tirraguna u targumenta qed nghid.

 • Snowwhite
  Posted at 12:22h, 11 December

  Ghall-erwieh jahasra xi dwejjaq fik. Hliesna minnek fl-ahhar. Bye forever, l-isbah wiehed, l-aqwa wiehed u l-aktar bniedem genju li hawn f`Malta.

  Issa Franco fl-imkien ma Snow White, ara lis- segwi fuq it -Television lil-Ministri NAZJONALISTI fil-budget li se jigi approvat minghajr kummiedji fil Parlament, ftit xhur ohra.

  • Red Ruby
   Posted at 12:56h, 11 December

   illlll x’tohlom !!
   Vivi nelle favole cara/caro!!!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 13:01h, 11 December

   Hope springs eternal.

 • TONY ( 96)
  Posted at 12:22h, 11 December

  DEAR FRANCO : I AM 40 YEARS OLD SOON 41 I LOOK LIKE 32 BUT TODAY I LOOK LIKE 29. ZAMMIT NINU IS STILL IN PARLAMENT ? I AM ONEST YEATERDAY I HEARD THE SPEAKER SAYING HIS NAME. THANKS FRANKIE . SAY HELLO TO YOUR FAMILY FOR ME.

 • ROBERT NORMAN
  Posted at 12:12h, 11 December

  I sincerely hope that our politicians have all learnt a valuable lesson from yesterday’s events. It had to be a single man’s sacrifice, which I believe will also be resounded in the coming elections, that you cannot simply ignore the people in between elections.

  Democracy, meritocracy and accountability should be the order of the day and not simple election talk.

  Dr. Debono, Malta’s citiziens will be grateful for what you have done. You have opened up a new chapter in our young democracy whereby it is the country and the citizien that are supreme.

  Dr. Gonzi, Dr. Muscat and all the rest of you…..DO NOT TAKE US FOR GRANTED !

 • David Mario Fenech
  Posted at 12:11h, 11 December

  Pulcinell tal-partit laburista

  • BETTER FUTURE
   Posted at 13:02h, 11 December

   Ah, Pipi Gatt, where are you?

  • f
   Posted at 13:05h, 11 December

   misirek

   • Nachos
    Posted at 15:14h, 11 December

    @ f

    It’s a waste of time trying to be clever. I encourage you not to be vulgar and to attempt to come up with valid arguements instead.

  • Nachos
   Posted at 15:13h, 11 December

   @ David Mario Fenech

   You know not what you’re saying. I hope to see Dr Debono as Speaker of the House. Malta cannot afford to waste such talent.

 • priscilla mangion
  Posted at 12:11h, 11 December

  Proset u Grazzi Franco!! you have the Balls Nammirak!!

 • A Monte Bello
  Posted at 12:03h, 11 December

  Your blog has disintegrated into a soapbox for Eddy Privitera to vomit his venom on anything that’s remotely nationalist.
  I won’t be coming back here to check whether you’ve posted this….. cause you’re totally irrelevant.

  • Red Ruby
   Posted at 12:58h, 11 December

   Tant hu irrelevanti, li xorta hassejt il-bzonn tikteb kumment fuq il-blog tieghu.

   • Sur Aquilina
    Posted at 14:06h, 11 December

    Ghandek ragun Red Ruby.. hehe.. X’injoranza!

 • Gorg Sciberras
  Posted at 12:01h, 11 December

  Prosit dott. Se tohrog indipendenti jew bi hsiebek tohloq partit gdid kontra l-klikkek, l-oligarkiji u x-xjaten l-ohra?

  • Alan
   Posted at 15:56h, 11 December

   He’s finished!

 • DonQuixot
  Posted at 11:57h, 11 December

  Franco Debono sjjer jibqa jissemma.

  L-ewwel kellna il pantomima tat 2c
  Imbaghad qal “hekk hu go fik”
  Issa ghandna “irrelevanti”.
  Fil fatt l-izjed haga “relevanti” hija “irrelevanti”.
  Nistennew ir – raba episodju.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 13:05h, 11 December

   More to come, “hu go fik” DonQuixot. Are you ready for the really big one? I recommend a medical check-up before hearing the election results!

  • Ex-PN
   Posted at 15:16h, 11 December

   @ DonQuixot

   Tell someone who cares.
   Franco for Speaker. Tibza issa hux . . .

   • DonQuixot
    Posted at 19:35h, 11 December

    Kenwood, Bose tajbin!

 • Claire Caruana
  Posted at 11:51h, 11 December

  I admire MEN like you. This is not because I am Labour or Nationalist, this is because one hardly finds a real man when it comes to politics nowadays. I would gladly change my ID address to be able to vote for you. Todays’ politicians think only about their bank accounts and nobody gives a shit about the people and the way the people’s money is being squandered. Maltese people never stop amazing me. They seem to support their party more then they support themselves and their families. To me that is so very stupid. You had the guts to speak your mind in the interest of the people and those who don’t see it are blind. Many people I know agree with me, no matter what their political belief is. Franco do not think that we are going to the elections because of yesterdays’ vote. This has been planned for quite some time and you were manipulated by your own party and provoked to the extreme that you had to vote against the budget. The government had no choice but to call the election. Do not give up because you have what it takes to be in politics. Much admired not for voting against the budget but for having balls that most politicians don’t have.

  • Red Ruby
   Posted at 13:00h, 11 December

   Totally agree with you Claire!!

  • J. Mercieca
   Posted at 13:42h, 11 December

   I do too. I feel somehow at ease when I realize that there’s more people who is reasonable .

  • Godiva
   Posted at 15:17h, 11 December

   Franco ghandu jibqa fix-xena politika, forsi bhala Speaker?

   • sturdut
    Posted at 20:22h, 11 December

    mank…xi hag irridu jien

 • Malti
  Posted at 11:50h, 11 December

  Thank you Franco, the 10th. December 2012 shall be remembered as the day of the beginning of ‘LIBERATION MALTA’. I strongly believe that you will be back in Parliament in the coming years whilst others such as Tonio Fenech and Gonzi himself will just be HISTORY!

  Thank you again and keep steady, remember you are fighting a group of people who have no shame on whatever they commit. Do not trust anyone within the oligarchy!

 • Franco Azzopardi
  Posted at 11:41h, 11 December

  Fejn kont il-bierah wara d-diskors li ghamilt fil-parlament…..Sthajt tghaddi mill-bieb principali ja COWARD……

  • Claire Caruana
   Posted at 12:32h, 11 December

   coward int mhux Franco. Kellek bzonn ghandek l-irgulija ta’ Franco Debono !!! Dak ghad jghaddi z-amien u narawh il parlament ghax issa Franco Debono beda era gdida ta politika demokratika u nadifa. Keep it up Franco and do not let anyone stop you from moving forward in politics.

  • Demm Hamrani
   Posted at 12:44h, 11 December

   Siehbi jaqaw int wiehed milli thobb inkwiet ma tarax li puluzija se jhalluh johrog mill- bieb principali mela tridd tarah mzebblah ftakar li- kulhadd ghandu liberta u Franco kellu dritt jivvota kif rid tista ma taqbilx mieghu pero kellu dritt

  • BETTER FUTURE
   Posted at 13:12h, 11 December

   Franco left all the theatrics to that bahbuh, has-been, il-Gonz. Remember him? Who knows how many blasphemous words il-Lorry imagined his grand uncle calling out to him for achieving a fully blown tkaxkira! Franco does not need put up audiences bought with a couple of whiskies. Not even Joseph Muscat stopped to greet supporters; and all in the interest of a politically calm MALTA. Not il-bahbuh Gonzi, he had to have his daily fix of laqismu!

  • Melanie
   Posted at 15:19h, 11 December

   @ Franco Azzopardi

   Not coward but cautious. And I do not blame him after several death threats. You must be out of your mind Franco Azzopardi.

 • Clifton Vella
  Posted at 11:39h, 11 December

  franco jien ma naqbilx mal-bazi tal-politika tighek imma bli-ghamilt il-bierah iz-zewg partiti tghalmu li mhux kemm ghandek rasek kbira jghodd. Urejt li anke jekk tkun in-nghaga is-sewda ghandek is-sahha u li dik ghalija hija id-deskrizjoni ta’demokrazija. Vera nammirak tal-principji li ghandek u li ikolli nghid li trid tkun ta’guz biex tehoda kontra klikka li ikaparraw il-politika, qrati, media u kull pillar tal-pajjiz. Lil dan ta’hawn taht li qeghdin jiktbu kontrik tghatix kashom. Specjalment lil DonQuixot li ghalkemm qed jghajjar Coward huwa, huwa l-ewwel wiehed li qieghed jaghtti issmu. Min naha l-ohra mil kummenti qed nikoferma li il-PN vera miss il-qiegh. Il-PN dejjem nghafu mimli b’nies ta’inteligenza li jahsbu qabel jiktbu u jiktbu bi kritika kostrutiva hafna. Mil kummenti tinduna li dan mhux qed issir. Kummenti ta’ tghajjir,vendetta u hammalagni A1. Skuzani nghid li certu nies gew in-par ma dawk in-nies li jghajjru huma stess. Nixtieq li jekk hemm xi PN li jrid jghaddi xi kumment fuq li ktibt jirispetta id-dinjita kemm tieghi, ta’ Franco u ta’ kull bniedem li kiteb fuq dan il-blog. Grazzi!!

  • Tinky Winky
   Posted at 15:20h, 11 December

   @ Clifton Vella

   For this reason only Dr Debono should be made Speaker of the House.

   • Lampshade
    Posted at 15:22h, 11 December

    @ Tinky Winky

    Valid point and suggestion. Both PN & PL should take up your suggestion – unless either of them got issues to cover up. It would keep both parties more alert.

 • Vigilant
  Posted at 11:38h, 11 December

  A passionate speech by a true Nationalist whose Loyalty and Devotion to his Nation is above loyalty to the Party, Cliques or to Individual interests.

  You made us, ‘true Nationalists’ Proud.

  • fkgh
   Posted at 12:32h, 11 December

   I am a true Nationalist and believe me he didn’t make me proud

   • John Micallef
    Posted at 12:57h, 11 December

    that means you are not a true nationalist… but a yes man…

   • BETTER FUTURE
    Posted at 13:13h, 11 December

    fkgh, lost a bagatella?

    • fkgh
     Posted at 15:25h, 11 December

     Rest assured that I am not a yes man and didn’t los a bagatella. I just disassociate someone referring to what Franco did as a true nationalist or making someone proud.

     Let me tell you when you regret you comments when the budget measures don’t come into place and therefore any gains are lost

     • BETTER FUTURE
      Posted at 05:06h, 12 December

      Joseph Muscat really outclassed you on that “budget benefits” issue chess move didn’t he?

   • Eddy Privitera
    Posted at 17:01h, 11 December

    fkgh: I guess Austin Gatt makes you proud of supporting the Clique of Evil !

    • fkgh
     Posted at 09:20h, 12 December

     Eddy Privitera I think you are proud to support the PL of the 80s where violence was the order of the day.

     You are a copy cat copying what someone, who now fades into oblivion, said.

     Now we’ll see if PL, IF ELECTED, will be a clique of evil.

 • DannyBoy
  Posted at 11:34h, 11 December

  Alfejn, ma xandrux lispeech tijak fuq TVM????? Kont qed narah biex nara xqadt inti ….u alla jbierek ezatt malli qbadt titkellem, inqata il kollegament!

  Il ‘gurnalisti’ bilancjati ta TVM, “hareg il kap ta lopposizzjoni qalb xi ajat’……..’Gonzi joghrog u jintleqa mil folla li tajat GONZI GONZI, delirju ta ferh’

  It TVM qijad fi stat tal biki, gurnalismu mediokri, manipulazzjoni totali ta informazzjoni u mimli ex- gurnalisti tan net. Anqas l-IRAN ma andom tv ‘nazzjonali daqsekk biased.

 • valletta21
  Posted at 11:33h, 11 December

  Dr.Franco kien l-unika bniedem f’Malta li ma dejjaqx jieqaf lil min sar jara lil kullhadd dubbien, pero ninsab imdejjaq li pajjizna jew il-poplu se jitlef politikant b’mohhu miftuh li jara’ biss lil pajjizu u poplu tieghu quddiem ghajnejh,u mhux jara’ poplu dubbien.
  Jien inkun lewwel wiehed li jekk Dr.Franco johrog ghal-ellezjoni,(ma l-ebda partit politiku) intieh il-vot tieghi BIL-QALB,(hekk ghandek tuza l-qalb) ghax biex vera pajjizna xi darba naghmlu l-passi kbar il-quddiem,irriedu li ma niqbawx mahkumien minn zewgt partiti, li kullhadd jaf li lewwel huma u meta jridu jiftemu fejn jaqbilhom,anke pjaciri lil xulxien jaghmlu.
  Grazzi Franco li l-bierah urejt xi tfisser id-demokrazija.J’Alla tiqba fix-xena lokali,ghax pajjizna nies bhalek ghanda bzon,MHUX LAQA U KLIEM SABIH SAKEMM NISRAQLEK IL-VOT,. Kif jaghmlu iz-zewgt partiti.
  Grazzi tali urejt ukoll kif wiehed ghandu jaghti cans lil haddiehor jaghmel l-argument tieghu, permezz tal-blog tieghak.
  Awguri lilek u familja tieghak.

 • Veritiera
  Posted at 11:27h, 11 December

  Franco,
  hug hug, kiss kiss, bye bye!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 13:19h, 11 December

   Well! Well! Well! Even a cock(roach) has made a presence! Touché come the 9th March 2013.

   • Veritiera
    Posted at 17:26h, 11 December

    Before you write French, you should understand it, Better Future. Or was this not in the syllabus of Form II?

    • BETTER FUTURE
     Posted at 19:32h, 11 December

     Perhaps you should sharpen your dictionary skills. They lack depth and substance. Don’t worry though, cheer up, you will soon have plenty of time on your hands.

     And yes, French was part of the syllabus. However, this is completely irrelevant. Oh! Hold on there! I don’t want to infringe on any copyright.

     • Veritiera
      Posted at 10:21h, 12 December

      You have no idea how silly of you it is to question my French. As for the rest of your post(s), you just ramble on in an incoherent manner. Oh well, if it makes you happy…

     • BETTER FUTURE
      Posted at 17:02h, 12 December

      The Oracle (de Gaulle) has spoken. Make way for the Head (less) mistress. Who said anything about French? More irrelevance perhaps?

      Happier still on 10th March 2013, thank you very much!

 • Joe Vella
  Posted at 11:24h, 11 December

  Bye Bye…. Grazzi ghalik il-PN ser jerga jirbah l-elezzjoni…

  • BETTER FUTURE
   Posted at 13:20h, 11 December

   Yeap! In 2023, and yes it will be with Franco’s help!

   • Alan
    Posted at 15:57h, 11 December

    2023 tkunu diga alaqtuh il partit tal labour ghax tkunu fallejtu malta

    • BETTER FUTURE
     Posted at 16:34h, 11 December

     Alan, haven’t you noticed that your beloved GonziPN has sold most of Malta’s assets and spend them on keeping the Public sector @ 40% of the economy? Moreover, this biggest of economic failures after 25 years in Government!

     Oh Alan dear, enjoy the Xmas card il-Gonz will send you. It will outline exactly some much of the €6.5 Billion in national debt, your beloved Tonju managed to burden you with. But he will be kind, seeing its Xmas. He will split it between you, your children and your children’s children and their children’s children. Do not worry though, you’ll still have a hefty sum to your name!!!!!

 • paul aquilina ex Nazzjonalist
  Posted at 11:17h, 11 December

  Prosit franco forsi jitnaddaf il-partit mill klikka li hakmitu, il-klikka li sawtet lil min carcar demmu 1981-1987 . Uzawna u Ramewna

  Grazzi Franco

 • Frida
  Posted at 11:17h, 11 December

  Dr Franco, ismek ghad jibqa’ mnaqqax b-ittri tad-deheb fl-istorja politika ta’ pajjizna ghax int biss kellek il-kuragg tieqaf lill-Oligarkija u tghidilha daqshekk tkessaht u issa bizzejjed..
  L-istorja ghad ukoll tikkundanna lil dawk kollha li llum qeghdin izebilhuk minhabba l-pass ghaqli li ghamilt.
  Kull min hu tassew Malti sincier, jaf li int ghandek ragun biex tbiegh.
  Jaf ukoll li l-Prim Ministru beza’ jaqbad ‘l barri minn qrunu u minflok ghazel li jsejjahlek ïrrelevanti”.
  Jekk ghal Dr Gozni int irrelevanti, bl-istess mod, ghal Dr Gonzi anke l-maggoranza tal-poplu hija irrelvanti.
  Imma fil-verita’ fi qlub il-maggoranza assoluta tal-poplu Malti u Ghawdxi inti tibqa’ tissemma ghal dejjem u tibqa mfakkar bhala eroj ta’ veru.
  Haddiehor ghad jinzel fil-kotba tal-istorja bhala ostagg u pupazz ta’ Oligarkija li hakmitu u nezzghatu minn kull sens ta’ irgulija u rispett lejn il-poplu ingenerali u lejn il-PN li darba kien, in partikolari.
  Grazzi Dr Franco

 • CORRUPTION
  Posted at 11:14h, 11 December

  George , History will tell us who fought for democracy and against corruption.
  After the election we will see Gonzi humiliated with the biggest loos, it is a pity we dont see A Gatt going through the same humiliation as dont have the guts to contest the election.
  Dr Debono will go down in history as a hero and i believe that he will remain an important person .

 • Alan
  Posted at 11:13h, 11 December

  L-istorja tirrepeti ruhha – min fethilna mohhna fuq Manwel Dimech, Patri Montebello, nahseb li dan l-ikbar messagg li ried jaghtina.

 • C Vella
  Posted at 11:12h, 11 December

  Your name will be written in Maltese History and future generations will talk about you for having the guts to stand up, speak and act.

 • shady lady
  Posted at 11:10h, 11 December

  Prosit Franco ta’ kull sforz li ghamilt f’gieh il-ġustizzja u ghal ġid ta’ pajjizna. Ghal kull tmaqdira minghand xi injurant haqqek ghaxar tifhiriet ta’ kemm imxejt ta’ ragel u ta’ kemm zammejt sod fil-principji tieghek. Well done!! Nixtieq kieku li tibqa’ fil-politika ghax bniedem ġust u ta’ kelma. Keep it up u grazzi 🙂

 • Challie
  Posted at 11:07h, 11 December
  • Franco Debono
   Posted at 12:58h, 11 December

   terrifying

   • konfuz 2
    Posted at 16:01h, 11 December

    x’tippretendi? qlajtilhom il-hara fil-parlament u jfahhruk jew?

    • Cupcake
     Posted at 16:12h, 11 December

     I believe that the MP who should ask for forivness is Dr Autin Gatt. He didn’t even have the decency to apologise to us the electorate for all the fiascoes headed by him.

     • J. Mercieca
      Posted at 17:38h, 11 December

      If only he had been a candidate for the following election to be put to a test, God knows how many votes he would have lost…

  • BETTER FUTURE
   Posted at 13:25h, 11 December

   Well, Franco did show them up smartly, didn’t he! And blew their cover to high heavens. People have always known what lurks in the background of these institutions. So be careful and take with a huge pinch of salt whatever they dish out. You have been warned!

 • Japanese Pot
  Posted at 11:00h, 11 December

  Dr Franco: history will recognise you as a mn of principla and guts. You said the things many of us wanted to say. Thank you.
  You will go through a dificult time of insutls from the PN side. Bloggers – who are seeing their klikka and their privaleges at stake will have a feild day. Keep strong. Time will tell how right you were.

  TRADITUR TAL- PN HU AUSTIN GATT U HADD AKTAR.

 • Kenneth Spiteri
  Posted at 10:57h, 11 December

  PERFECT SPEECH – I can understand that you did that with a heavy heart but you had to do it – I totally support you.

  • shady lady
   Posted at 11:11h, 11 December

   I agree 100%. Prosit Franco

  • IRRELEVANTI
   Posted at 12:28h, 11 December

   Gonzi PN xorta zamm il- legislatura shiha sa l ahhar gurnata !!!. Record ta’ achievements fl- ahhar 5 snin kif spiega fid- diskors storiku tal- bierah.
   Ghalik xejn.. anzi qallek irrilevanti ..lanqas biss ma ikalkulawk fl- ahhar hames snin ahseb u ara issa . Forsi tista tahdem bhala gakbin mal- lejbur issa u tkompli tpattiha lil -PN. Bahnan u Cuccun.
   L ahhar diskors tieghek jikkonferma il-pika u ghejra talli ma sirt xejn fil partit u ma waslt imkien …. irrelevanti.
   P.S. Austin Gatt gie l-ewwel fil- kors tieghu tal-ligi dan nafu zgur. Hu go fik…
   SPARISCI

   • BETTER FUTURE
    Posted at 13:31h, 11 December

    IRRELEVANTI, now take off your comedian’s mask, clown’s dress and inferiority complex, and see the light. Give Pipi his dark sunglasses back. Unbelievable what truths you will be exposed to!

    Careful! After living a dream for so long, the truth will hurt your sensibilities. So small doses please. Plenty of time till 9th March 2013 bahbuh.

   • Claire Caruana
    Posted at 15:22h, 11 December

    Kemm int injorant cuc u miskin. Mal Labour jahdem mhux bhala gagbin imma bhala bniedem serju li ma felahx it tahwid tal partit tieghek cuc

   • Cupcake
    Posted at 16:15h, 11 December

    A coalition government reflects a voliatile political system. Dr Gonzi hasn’t achieved much especially in terms of people management and internal conflict. I sincerely hope Dr Debono will be appointed Speaker of the House.

   • Eddy Privitera
    Posted at 17:07h, 11 December

    Austin Gatt zgur jigi l-ewwel FID-DINJA fil-Kors tal-ARROGANZA !

 • Maschio
  Posted at 10:54h, 11 December

  Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.
  Peter Drucker
  If you command wisely, you’ll be obeyed cheerfully.
  Thomas Fuller

 • George Bonello
  Posted at 10:53h, 11 December

  Thank God we are getting rid of this 2 timing second class village lawyer. Addios Frankuni. You are so finished you have no idea.!!! Bye bye..

  • Japanese Pot
   Posted at 11:02h, 11 December

   George Bonella ;I think you should address these comment to the PN sabieh! They fit perfectly!

  • Claire Caruana
   Posted at 12:36h, 11 December

   Frankuni min ????? Int frankuni ghax tirrispetta lil klikka tal PN AKTAR milli tirrispetta lilek innifsek pulcinell. Franco Debono jirrispetta lil poplu u ghandu irgulija hafna aktar min laqi bhalek.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 13:33h, 11 December

   George, how big is the bagatella you will be abandoning next March?

 • Gorg Borg
  Posted at 10:53h, 11 December

  Thank God we are getting rid of this 2 timing second class village lawyer. Addios Frankuni. You are so finished you have no idea.!!! Bye bye..

 • brigella
  Posted at 10:53h, 11 December

  Isthi ja gakbin, jekk taf tisthi.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 11:11h, 11 December

   Why brigella, for having honoured the voters’ mandate to act on their behalf, and preferring honest citizens rather than preferring self centred, egoistic, money grabbing, obnoxious, church-going-but-dishonest-believers politicians?

  • shady lady
   Posted at 11:14h, 11 December

   Bniedem li jiggieled ghal dak li jemmen fih m’ghandux ghalfejn jisthi. ANZI jien ninzalu l-kappell u ghal mitt darba nghidlu Prosit Franco tal-irgulija tieghek! Veru bniedem bi principji sodi. Well done!

 • vox popolo
  Posted at 10:51h, 11 December

  Disgrazzja fil-Mosta!!!!

  Fil-pjazza tal-Mosta qed jinghad, li, ssaqaf tad-dar
  ta’ guzeppi maghruf fil-Mosta, waqallu ssaqaf fejn
  kien qed jiktieb bil-computer tieghu, ghall-blog ta’
  Franco Debono, ghalhekk jiskuza ruhu li daqshekk
  kitieb. Sadanitant jibghat xewqat sbieh lil Gonzi,
  u jiskuza ruhu, li, ttmiem ta’ Gonzi gie fit-tmiemu.

  • Guzeppi tal-Mosta
   Posted at 12:39h, 11 December

   it-tmiem ta’ gonzi?

   fejn qed tara t-tmiem ta’ gonzi int?

   iktar qed jissahhah il-partit b’li gara.

   Gonzi, kien,ghadu u jibqa sod – anzi jissoda iktar qieghed

   lili kellimni wara l-elezzjoni biss.

   Dan li gara huwa biss parti mid-demokrazija, li gvern jaghmel hames snin (u gurnata) huwa normali f’malta u ssir l-elezzjoni

   int qed tahseb li gonzi se jitlef l-elezzjoni?

   kemm sejjer zball habib!

   anqas idea m’ghandek…. ma tafx li t-tigrija tal-elezzjoni fl-ahhar hames gimghat u mela int l-istrategisti tal-partit taghna hsibtom xi erbat ipcilaq jew! – dawk jafu sew x’inhuma jaghmlu

   nispera li l-mulej itini ftit hajja ohra halli nara lil Gonzi jerga jiehu l-gurament

   guzeppi tal-mosta
   Gonzi FOREVER

   • Red Ruby
    Posted at 13:16h, 11 December

    Imma int m’ghedtx li xi hadd minn tal-Labour ha jivvota favur il-budget u bhekk kien se jghaddi l-budget????
    Hadt falza stikka ohra Zepp !
    Isma’ minni iftah dak il-blog ha nitkelmu ftit u kollox jirranga ruhu tinkwetax.

   • BETTER FUTURE
    Posted at 13:35h, 11 December

    Flin-fern ghall dunbitu imma Guzepp!

   • Morpheus
    Posted at 14:14h, 11 December

    @Guzeppi tal-Mosta (Li ghal grazzja t’Alla ma nafux)
    Mur ilghab x’imhatra fuq li tghid int, min kellu jastjeni fil-vot tal-bierah?
    Jien imhattra wahda nilghab, li illum int mahruq wahda ghal Alla li hallqek, iftah il-blog igri ha jkollna b’min nitnejjku.

   • vox popolo
    Posted at 14:22h, 11 December

    guzeppi min bellahilek li Gonzi ghamel 5 snin fil-Gvern?

    Gonzi gie elett fid-9 ta’ Marzu 2008,
    il-parlament gie inawgurat f’Gunju 2008, fejn beda
    jghoddu l-hames snin u gurnata,
    ftit somom, jghidulek;
    Gunju 2009; sena
    Gunju 2010; sentejn;
    Gunju 2011; tlett snin;
    Gunju 2012; erba snin;
    Dicembru 2012 erba snin u nofs;
    Marzu 2013 erba snin u 3 xhur;
    Gonzi dahaq bik u l-bqija, Gonzi gie
    mwarrab, sfiducjat!!!!!
    Thassartu, wara satejn, jirrakonta bil-gid
    li holoq, iqum Dr.Franco Debono,fejn
    kisser dak kollhu li qal Gonzi for ever,
    dalghodu l-poplu jitkellem fuq dak li qal Debono
    u xejn fuq li qal ‘Gonzi for ever’
    Kulhadd kelma wahda; il-kuragg ta’ Franco Debono.

 • trevor80
  Posted at 10:50h, 11 December

  Impressive following here. Pity you will wind up this blog. I sincerely hope you have a rethink on this and keep it active.

  Pity too you weren’t allowed all the time necessary to read out all of this. I’ll print it and read it in its entirety without any rushing.

  I also sincerely hope you will remain active in politics, not solely up to the elections, but moreso I’d say, even after. Time will prove you and your ideas right, so don’t fade away; stay active and visible.

  This site already is a good way how to stay on the scene, and politicians of your ilk should not throw in the towel. No doubt, not having a party platform makes it difficult, yet still not impossible.

  Bisogna crederci.

 • fkgh
  Posted at 10:48h, 11 December

  Franco

  Grazzi. Minhabba fik il-poplu Malti mhux ser igawdi mill-bagit. Kollox ha jkun stagnat u ffrizat. Incertezza li ma nghidlekx. Dan kollu ghal pika u vendikazzjoni.

  Int tghid li m’hawnx demokrazija. Il-PM hallik titkellem u taghmel li trid. DIk mhux demokrazija.

  Issa jekk jitilghu l-lejber u ma jkunux demokratici x’ser taghmel?

  • Iccassat
   Posted at 11:02h, 11 December

   Il-PM hallieh jitkellem lil Dr Debono imma ma halliex jahdem ghall-gid ta’ Malta.

  • Frida
   Posted at 12:03h, 11 December

   sur fkgh

   Int f’sikktek jew?

   • fkgh
    Posted at 12:33h, 11 December

    ghala le?

    • Red Ruby
     Posted at 13:31h, 11 December

     Ghax Gonzi kien ilu xhur jaf li mhux ha jghaddi l-budget.
     U kien jaf ukoll ir-ragunijiet ghaliex mhux ha jghaddi l-budget.
     U flok sejjah elezzjoni qabel ma wasalna ghal budget ha jhalli l-poplu jaghzel triqtu, le il-Prim Ministru sfida lill-Poplu Malti u Ghawdxi kollu u wassalna f’din is-sitwazzjoni. Il-Gvern wara kollox qas maggoranza ma kellu!
     Imbaghad dahal Joseph Muscat iserrah ras il-Poplu li dak li hu ta’ beneficcju fil-budget ha nehduh, anke b’lura.
     Fhimt issa x’gara?

    • Frida
     Posted at 14:26h, 11 December

     @ fkgh

     Ghala le?
     Mhux ga qallek sidek li xorta wahda se tiehu z-zieda?
     Possibbli ghadek temmen il-hrejjef a la Braziljana li jbellawlek?
     Ara kemm ihobbok sidek, dalghodu rahhaslek il-petrol u d-diesel!!!!!!
     U ejja ma tarax li mhux ghax gejja l-Elezzjoni!
     Tghid l-Elezzjoni ta’ Malta kellha impatt fuq il-prezz internazzjonali taz-zejt ukoll?
     Mela ghalfejn dax-xahar biss diga’ kien ghollieh darbtejn?
     U dak li rahhas sidek mhux kollu minn dak li xeba’ jiehu minghandek u minghandi?
     Possibbli ma thossx li mhux Dr Franco kellu tort izda min qazzez lil Malta kollha u imliha riha tinten ta’ pipi’!!!

     • fkgh
      Posted at 15:28h, 11 December

      LOL. Ghandkom mill-anqas 5 xhur ma tiehdu xejn mill-budget

     • Red Ruby
      Posted at 21:11h, 11 December

      Tort esklussivament ta’ Gonzipn. Messu sejjah elezzjoni u mhux mar ghall-budget!

    • fkgh
     Posted at 09:22h, 12 December

     Red Ruby

     Imbaghad kien ikun hawn izjed insabbilta’. Anki Gowsef heggeg biex il-bagit isir

 • Sur Aquilina
  Posted at 10:37h, 11 December

  Dr Debono,

  Kellek punti validissimi, avolja nemmen li il-budget kellhu jghaddi u tort ta irresponsabilita’ fit-tmexxija li il-budget ma ghaddiex. Forsi issa irrilevanti, imma int wrejt li;

  Denju tissejjah ulied il-patrija,

  Trid tohrogna mill-oppressjoni,

  Lest icarcar demmek ghal-liberta’,

  Inti NAZZJONALIST!

  History will be kind to you.

 • EURO CITIZEN
  Posted at 10:35h, 11 December

  Dear Franco, whilst I commend your actions I have to say that if you want to help true Maltese democracy, you are duty bound not to let your political career deteriorate but to work towards uniting various individuals in forming a strong THIRD party in Malta. This is not easy and it will take a lot of time, however the times of ‘more mature Maltese individuals’ in a democratic Europe are in favor. People’s attitudes are changing and I hope that you are a catalyst of change. Best wishes, J

  • brigella
   Posted at 10:54h, 11 December

   Euro Citizens, mela tahseb li se jkun hawn min jafdak

   • BETTER FUTURE
    Posted at 13:36h, 11 December

    The honest, hard working citizens of Malta, brigella! Ex GonziPNisti need not dare apply.

 • BETTER FUTURE
  Posted at 10:30h, 11 December

  Franco, YOU HAVE MADE UP PROUD. Now, do not go of thinking that you are done! Malta awaits greater things from one of its valiant sons. Not only Malta, but your Nationalist party needs your services, together with that of others, to cleanse the party from the obnoxious, indecent filth that has infiltrated it to its obscene core. I am sure that most Maltese of goodwill want your continued presence on the political scene; and more so wish many others of your calibre to come forward.

  Franco, yesterday in Parliament, you spoke on behalf of all the decent people of Malta. This has nothing to do with party politics, but with demanding decency in the management of Government, demanding decency in the exercise of political power, demanding the obliteration of a democratic deficit continuously exercised by the GonziPN’s oligarchy on our island state, and exposing the overall falsity, inefficiency, graft, nepotism and snobbish hatred for fellow Maltese citizens exercised by GonziPN.

  Their warped, twisted, arrogant mind and conceited arrogance could not suffer a more humiliating blow. Franco, whilst delivering your reasons for cleaning Parliament of the GonziPN mess, you could not notice the sullen and defeated face of His Excellency, the most honourable (?), Austin Gatt, as he sat there motionless, forced to take in all the blister and anger stored for a long time within the Maltese psyche; and forcefully delivered in person by you. A more ignominious end to his Parliamentary career could not have been engineered , where it to be planned and acted out. Thank you, on behalf of all the Maltese citizens of goodwill.

  They tried, and will from now until the election day, keep trying to stifle you till the very last moment that they possibly could. Why, they even tried to cut your microphone a couple of times by using all means possible, even the position of Speaker of the house. Sitting there helplessly, with you tearing into their wounded pride, and exposing their indecency, and their obscene behaviour, they could not stand your truth, and later tried to minimise your impact by claiming that your position was “irrelevant”. Nothing exposed their hypocrisy and infantile mind set more!

  You were so correct to lambast PBS! The PN acolytes cut you off on TV, so their elderly televiewers would not hear the truth. But they could not stop the radio transmissions. This just showed how right you were when you accused PBS, that they have acted, and still are acting till this very morning, worse then the Dardir Malta episodes of Mintoff and Lorry Sant’s fame. Just listen to these hypocrites calling Pellegrini’s kettle black!! So, in the same breath that they were claiming that you are irrelevant, they could not stop attacking you at every opportunity. Do not worry! Their end is nigh!

  DR. FRANCO DEBONO, take heart and rejoice, for you have done the right thing by the Maltese nation, who would forever be grateful to you for kick starting a new way for real political democratic decency on these islands. Again THANK YOU!

  • Jc
   Posted at 11:05h, 11 December

   Hekk oqghod ghidlu halli tkompli tikbirlu rasu!!!!!!! U jkompli jereq!!!!! Veru better future ser ikollu!!! Mhux hekk!!!!!

  • Lara
   Posted at 11:23h, 11 December

   “One of its valiant sons”?? “Falsity, inefficiency, graft, nepotism, snobbish hatred for fellow Maltese citizens”??? What’s with all this bible talk depicting the government as some evil force? Do you live down in the dumps with no food and no life? Seriously if your life is that bad, it’s time to start questioning the source of it ta! Ghax il veru meqrut u indannat!

   • BETTER FUTURE
    Posted at 13:40h, 11 December

    Ahh! Dear Lara, grow up (and change your nappy, after which go out and buy yourself a dictionary)!

    You should have left Fantasy Island ions back. But I’m afraid, no sign of maturity yet.

 • Kenneth Spiteri
  Posted at 10:22h, 11 December

  PERFECT SPEECH – I can understand that you did that with a heavy heart but you have to do it – I totally support you.

 • Jason Mizzi
  Posted at 10:21h, 11 December

  Prosit Dr Debono, int ragel fuq l- irgiel, qalbieni u difensur tal poplu Malti. Salvajt lill Malta minn halq dawn l- ilpup feroci. Nawguralek kull success f` hajtek. Il- milied u il- festi it- tajba habib.

 • Imxebbba
  Posted at 10:19h, 11 December

  Addio!

 • joe camilleri
  Posted at 10:17h, 11 December

  Guiness Book Of Records nahseb din. Gonzi dam saghtejn jonfoh lilu nnifsu fil-parlament u quddiem in-nazzjon u Dr Debono faqghu f`ghoxrin minuta fil-parlament minghajr ma deher fil-medja. Hu go fik sahhara.

 • DonQuixot
  Posted at 10:10h, 11 December

  Good morning FRANCOFREE Malta.

  • Red Ruby
   Posted at 10:54h, 11 December

   Gonzipn free nahseb ridt tghid! Ghandek zball hi!

   • DonQuixot
    Posted at 11:02h, 11 December

    Le ta hi. FRANCOFREE ridt nghid u ghidt.

   • shady lady
    Posted at 11:16h, 11 December

    hehe veru good morning waqa’ l-gvern!! LOL

 • BYE BYE
  Posted at 10:07h, 11 December

  FIL-QOSOR FRANKO< WIEHED LI KIEN JAHLEF B"WENZU KELLU L- GUTS ( U MA DAWN VERU TRID IKOLLU KURAGG ECCEZJONALI) QALLHOM HEKK:

  1. Ma kienux interessati li l-proposti ghal-favur pajjizna li ppropona FRanco riedu iwettquhom
  2. ikkonferma li hemm xibka tal-hazen u Korruzjoni
  3. TAl-buzzullotti irid ihallas talli ghamel

  inkomoli dar'ohra ghax wasal tal=posta bil-kont tad…

  nkompli iktar tard

 • Demm Hamrani
  Posted at 10:02h, 11 December

  Franco nixtieq nifrahlek ghad diskors tal- bierah fil-parlement ghax vera tridd ikollok kuragg biex tohodha kontra anarkija ta GonziPN pero dak li qed kollu minnu ghaliex waqt lill- poplu ghabbieh bl-iktar kontijiet kifra ta dawl w ilma w sploda prezz ta-cilindri tal-gas GonziPN w shabu ministri min wara dar kulhadd hadu zieda ta 500 ewro fil-gimgha

  • NINU IZ ZURRIEQI
   Posted at 10:18h, 11 December

   “Every society needs heroes. And every society has them. The reason we don’t often see them is because we don’t bother to look.

   There are two kinds of heroes. Heroes who shine in the face of great adversity, who perform an amazing feat in a difficult situation. And heroes who live among us, who do their work unceremoniously, unnoticed by many of us, but who make a difference in the lives of others.

   Heroes are selfless people who perform extraordinary acts. The mark of heroes is not necessarily the result of their action, but what they are willing to do for others and for their chosen cause. Even if they fail, their determination lives on for others to follow. The glory lies not in the achievement, but in the sacrifice.”

 • GonziRM
  Posted at 10:02h, 11 December

  Ha jcedilu micheal axaiq lil simon? Hahaha

 • .
  Posted at 09:58h, 11 December

  You dont care

 • NINU IZ ZURRIEQI
  Posted at 09:50h, 11 December

  “Heroes are made by the paths they choose, not the powers they are graced with.”

  • NINU IZ ZURRIEQI
   Posted at 09:53h, 11 December

   “In a room where
   people unanimously maintain
   a conspiracy of silence,
   one word of truth
   sounds like a pistol shot.”

   • NINU IZ ZURRIEQI
    Posted at 09:55h, 11 December

    “My own heroes are the dreamers, those men and women who tried to make the world a better place than when they found it, whether in small ways or great ones. Some succeeded, some failed, most had mixed results… but it is the effort that’s heroic, as I see it. Win or lose, I admire those who fight the good fight.”

   • Vigilant
    Posted at 09:59h, 11 December

    Prosit an apt quote

 • Thorny
  Posted at 09:40h, 11 December

  Franco mhux “irrelevani” u nhoss li ghandhu x’joffri jekk mhus ghal “Partit Oligarkiku” ghal Pajjiz, b’kitbietu ! Illum hawn il-mezzi kif ma tkunx irrelevanti u twassal messagg!

 • Nuffata
  Posted at 09:37h, 11 December

  @Brian Ellul

  [You’re history already!]

  History is GonziPN who will go down in history as the WORSE prim minister of our times.

  Yesterday he became acqua passata.

  • fkgh
   Posted at 15:30h, 11 December

   I think KMB was the worse Prime Minister, followed closely by Alfred Sant

 • Nuffata
  Posted at 09:34h, 11 December

  Today it’s the dawn of a glorious morning!

  Thanks to Dr Franco who brought an end to the Clique who has been having it so good for such a long time.

  It’s the beginning of the end for GonziPN, idejn sodi and all.

 • brigella
  Posted at 09:34h, 11 December

  Guda

 • Osservatur 2
  Posted at 09:31h, 11 December

  illi illum se npoggi l-ewwel gebla tal-pedament ta demokrazija Ewropea moderna f’sahhitha. Nixtieq nghidlek f’isem hafna Maltin ta rieda tajba GRAZZI, iva kellek tkun int il fundatur ta din id demokrazija moderna gewwa pajjizna.

  Mill lum il quddiem daqshekk membri parlamentari yes man, imma hemm int tispirhom ta kif ma ghandhomx ikunu dejjem jilaqghu. Le u le, Malta jixirqilha ahjar, u mela tinhakem minn erba barunijiet u pappagali bullijiet li jahsbu li dan il pajjiz hallijulhom nannuhom.

  Ma bzajt minn hadd u kellek kuragg, li sa issa hadd ma kellu, nasal biex nghid li anki il klikka stess ma basritx li se tasal tatwa id -decezjoni li hadt, ghamilt battalja ;li rbahtha b’rasek mghollijha l’fuq.

  Meta tinkiteb l-istorja fi zmien iktar kalm, il popolu jkun jista janalizza l-affarijiet kif graw, minn ghamel ghal gid tal polplu jew minn laghabha tal bully, u jahseb li HADD ma jista ghalih. Sippost bdilna il Gvern biex nies din il kwalita kellna nehilsu minnhom u mhux nippruvaw inwerwru bihom.

  Li ghidt int kollu minnu, u minn ghandu raguni li ma hiex ghamja, jaf li vera, int ma kont u ma intiex tapit ta hadd.

  J’ Alla fil- legislatura li jmiss ikollna iktar nies ta principji leajali kif kont int lejn il poplu.

  Franco id deputat vera tal poplu, u mhux bhal minn irrid jaghmel il frejjeg minn fuq it-taxxi tal poplu twajjeb u bil ghaqal.

 • Vigilant
  Posted at 09:25h, 11 December

  A Village Lawyer & Bicca Deputat brought the Evil Oligarchy to Shame.
  I am keeping a copy of your speech for posterity. Even journalist Godfrey Grima said that Franco’s speech would be remember for a long time.
  Franco, you are nothing more than the Peoples Platform in Parliament and I love you for it. But, I would hate even more if you were to leave the political scene altogether! 🙂

 • Viva Franco
  Posted at 09:21h, 11 December

  Kemm hi sabiha Malta taghna meta taf li f’pajjizna jezziztu nies kbar Iljuni u bil-baj… bhal Franco Debono. Proset Franco. Gheziz deputati tal-PN u tal-PL. Imxu fuq il-passi tal-Eroj taghna u jekk taraw xi haga hazina fil-partit taghkom tibzghux titkelmu.

 • konfuz 2
  Posted at 09:17h, 11 December

  Baggio, qed jghidu li fil-carcades li ghamlu tal-labour il-bierah kien hemm karozzi bil-poster tieghek imwahhal. Jekk vera imisshom jisthu, Int li ghamilt ghamiltu ghall-pajjiz u mhux ghal-Labour sa fejn naf jien. Ghalkemm qatt ma qbilt mal-way li bihom mexxejt il-punt tieghek, haqqek ammirazzjoni ghax ghamilt dak li ghedt u ma mortx lura. L-isfortuna hi li apparti li se tehles minn Austin Gatt, tellift lil hafna nies minn Budget tajjeb. Kellek option tivvota favur u tressaq mozzjoni ta’ sfiducja immedjatament wara. Imma m’hemmx x’taghmel…ma nhossx li inti irrelevanti…pero nixtieqek terga tigi thabbtillna l-bieb fejn noqghod jien biex terga tibda tikkampanja…

  • Red Ruby
   Posted at 14:30h, 11 December

   Konfuz 2,
   Jien ma nafx x’gara rigward il-carcades ghax jien nisma, naqra u nikteb kont ilbierah flghaxija, imma kieku stess xi Laburisti hargu bil-poster ta’ Franco jifirhu, x’gara hazin b’daqshekk.
   Tahseb li m’hawnx Laburisti li xtaqu jirringrazzjawh ghax forsi qeghdin f’sitwazzjoni hazina u Franco ssagrifika l-legislatura li jmiss ghalihom u ghal hutna Maltin kollha PN, PL, AD etc.
   It-tajjeb ghandu jigi ccelebrat u l-hazin ghandu jigi mwaqqaf mill-ewwel.
   Jien ma mortx carcades, imma sibt mezz iehor biex nirringrazzjah lil Franco, grazzi ghall-blog tieghu!

 • Viva Franco
  Posted at 09:16h, 11 December

  Jien ghandi 41 sena, u s’issa dejjem kelli l-idea li l-parlament huwa post fejn ghandek 2 gruppi ta nies li bejnithom ma jaqblu f’xejn (hlief ghal xi zieda ghalijhom stess) u li kulhadd ghandu dejjem ibaxxi rasu ghal kap tieghu. Qatt ma waqatli f’rasi li fil-parlament jista jkun hemm xi hadd li jezercita d-dritt tal-helsien u jitkellem bil-mod ta’ kif tkelimt int il-bierah. Proset Franco, il-bierah int ghallimtni li mhux kulhadd huwa pupu f’idejn il-kap tieghu u li f’hajti anke jien irrid nieqaf kontra kull min jiprova jalaqli halqi.

 • goldfish
  Posted at 09:10h, 11 December

  Hypocrites say it was “anger”, I say it was “tension”. It is not easy to deliver what was said in a relaxed manner. Let us not forget that Franco has been psychologically abused for these last years and the buildup was evident.

  Proset for having the nerve and the balls to do it. Proset for being a pioneer to a new democracy.

  • Eddy Privitera
   Posted at 09:26h, 11 December

   Ghaziz Franco, nibda biex nghidlek PROSIT U GRAZZI ghan-nom talMaltin u Ghawdxin kollha ta’ rieda tajba, li jixtiequ jaraw lil pajjizna immexxi minn-nies li jfittxu l-ewwel l-interess tal-poplu u ta’ pajjizna QABEL interessi personali, aktar u aktar , interessi ta’ klikek li mohhom biss kif se jkomplu jhaxxnu buthom a skapitu tal-poplu li jhallas it-taxxi biex flushom jigu amministrati u minfuqin bl-aktar mod ghaqli.

   Nappellalek biex f’dawn it- 3 xhur li baqa sal-jum tal-elezzjoni, tibqa tiftah ghajnejn dawk kollha li jixtiequ verament li jkollna tmexxija genwina fl-interess, l-ewwel u qabel kollox, ta’ pajjizna u tal-poplu taghna !

   • Observer
    Posted at 22:12h, 11 December

    Tkellem an nom tieghek biss PULCINELL KOLLOK

 • TONY ( 96)
  Posted at 09:08h, 11 December

  LISBAH RIGAL LI QATT QLAJT F’HAJTI TAJTULI INT DR.FRANCO. ISSA INT WAQAJTLI LIL GONZI U JIEN HA INTELALEK LIL JOSEPH. GHAND TAL-GROCER HAGA NGHID IL-MILIED IT-TAJJEB.

  • Lara
   Posted at 11:25h, 11 December

   Hahahahaha these are the people who follow you Franco! The “decent” people who all use you to feed their anger and deficiencies in life!

   • Red Ruby
    Posted at 13:37h, 11 December

    Dear Lara,
    I follow Franco, but I am neither angry nor have any deficiencies in life!
    BUT I hate bullying and arrogance!!!!

 • Viva Franco
  Posted at 09:07h, 11 December

  Franco thabbilx rasek ghal hafna paroli fil-vojt li qed jinghad fuqek. Fl-ahhar mill-ahhar (ghandek jew m’ghandekx ragun) int urejt lil kulhadd (Nazzjonalisti u Laburisti) li int ghandek il-fibra u ma tibza minn hadd. Fl-oppinjoni tieghi int kont l-iljun wahdieni fost in-naghag nazzjonalisti u qabda yes sir man’s li Gonzi kien imdawwar bihom.

  Min-nahha l-ohra tavdax wisq lil tal-PL. ghax dawk filli jfahruk u filli jattakaw lil Gonzi bik. Hekk sew!!! Tal-PL jghidu li ser ihallu l-istess budget imma ghax Muscat qallhom biex jivvutaw kontra kollha semghu minnu. Nixtieq li fil-futur ikun hemm xi wiehed minnhom li juri l-istess kuragg tieghek ha nara kif jitrattawh. Tal-PN baghtulek ittra bis-skartocc, imma tal-PL min jaf x’jaghmlu kieku? U bil-haqq possibli 2hrs ma kienux bizejjed ghal GonziPN biex jiftakar fl-ittra li baghtulek halli jaghmel appologijia lilek u lill-familja tieghek f’isem dawk li ppruvaw jehdduk?

  Proset Franco….Ohrog wahdek … Int tkun ghalina ir-raba partit….Jien nghid ghalija nkun l-ewwel wiehed li nivvutalek.

  • Eddy Privitera
   Posted at 09:35h, 11 December

   Viva Franco: La Franco mhux hiereg ghal- elezzjoni, int x’se taghmel ? Jaqaw se toqghod gallarija u b’hekk terga tghati cans lil-KLIKKA TAL-HAZEN tahtaf il-poter, wara dak kollu li qal il-bierah Dr. Franco Debono fil-parlament ? Jekk forsi se tivvota ghal AD, jiddispjacini nghid li f’dawn ic-cirkostanzi, fejn kull vot ghal PL JGHODD biex nehilsu minn dik il-KLIKKA TAL-HAZEN, vot ghal AD ikun vot mitluf !

 • Brian Ellul
  Posted at 08:57h, 11 December

  You’re history already!

  • Franco Debono
   Posted at 09:00h, 11 December

   You know what is history?

   • sturdut
    Posted at 09:13h, 11 December

    bongu franco. qomt bit-tama li tejdilna li se tamel partit gdid. pls ejdilna li se jigri hekk

    • brigella
     Posted at 09:37h, 11 December

     Sturdut, tibqghux tinqdew bih aktar. Triduh jaghmel partit u mbaghad ma tivvutawkux. Ja qabda ipokriti.

     • sturdut
      Posted at 14:52h, 11 December

      ninqdew bih? franco jaf kli ahna genwini lejh u la anha pl u lanqas gonzi pn. min qed jifrahlu lil franco ax vera jzomm mijaw…il-laburisti l\telqu ax alihom franco qdihom u daqsekk…imma ahma l-frankisti adna rriduh…ejdlu johrog fuq id-distrett li kien hareg u tara nivvutalux aaa ndannata

     • sturdut
      Posted at 14:53h, 11 December

      u jekk ma tafx, jien heei\gitu anke johrog mal-alternattiva…ax laqwa li johrog…waqqajtlek kliemek ja hmar

     • brigella
      Posted at 15:59h, 11 December

      sturdut, nahseb li l-kliem li uzajt aktar jixirqu lilek, ghax inti ndannat (bhal Franco) u hmar.

   • DonQuixot
    Posted at 10:12h, 11 December

    In this case it really is irrelevant.

   • joe camilleri
    Posted at 10:24h, 11 December

    Proset Franco tiehux id-decizjoni li ma tergax tohrog issa. Jien nemmen li hemm postok fil parlament ghalkhemm hi vera difficli li jitla kandidad indipendendi. Pero flistes waqt inhoss li dawk li ivutawlek lahhar ellezjoni ma ghandox raguni valida biex jergaw jivutawlek allavolja nazzjonalisti. Kull ma ghad kien il-verita. Grazzi

   • Karen
    Posted at 11:19h, 11 December

    I think you meant : ‘Do you know what history is?’

   • Joe Vella
    Posted at 12:24h, 11 December

    you know wat is hisotry dr franco ek hu go fik

    • Red Ruby
     Posted at 13:39h, 11 December

     Ha go fih Austin Gatt u Tonio Fenech imma ilbierah, Joe.

   • tmiem
    Posted at 13:30h, 11 December

    aw siehbi… xorta ta rasek amilt eh… sew amilt la hassejt ek.. fottejtnii vera ax ha nired bicca art u ha nehel il bollol xorta. fuck it hux. nofrijom alik.
    issa nibqa nhallas 35%… gie ic cans nifranka xi haga u forsi nithajjar ninvesti iktar forsi ndahal xi lavrant iehor… fottejtni wkoll.. ma jimpurtax…

    issa nsomma adda kollox. inti li kellek tamel amiltu u tista tajd mil lum id dinja tajd fuqek.. so kuntent zgur.. min famuz al gid u min famuz al xi haga ohra.

    issa jibda jinsik kul hadd trid u ma tridx..

    jien nawguralek il festi t tajba u sena ahjar min din li kellek.

    addio…

   • Alan
    Posted at 16:00h, 11 December

    yes you!!

  • Dear
   Posted at 09:40h, 11 December

   You are defiantly HISTORY you are defiantly IRALEVENT you are a closed case, Malta dose not need you Franco, i confirmed all this after i followed your speech yesterday eve, you as angry a Hungry Monster that wants all the lime light on your self!!!! But unfortunately life is not about being in the lime light but hidden as Gonzi left you for the whole five years sitting on a BACK BENCH!!!!!!!
   Teach us what HISTORY IS…….teach us high achiever!!!!!

  • Eddy Privitera
   Posted at 09:41h, 11 December

   Brian Ellul: Yes, Franco is HISTORY – He was not afraid of facing the whole GonziPN oligarchy and bring it down ! How many have done this ? There is still work to be done to eliminate all traces of the Clique of Evil. This can happen on 9 March with a massive vote for PL. Only a massive DEFEAT for GonziPN can eliminate the Clique of Evil for ever.

   • fkgh
    Posted at 12:35h, 11 December

    tahseb li fil-lejber mhemmx klikek?

    • Red Ruby
     Posted at 13:41h, 11 December

     Klikek anke bejn tfal u zaghzagh ikun hemm. Ahseb u ara partit politiku. Imma mhux kull klikka hija evil, Allahares!!!

  • Grazzi Dr Debono
   Posted at 09:41h, 11 December

   Franco, Gonzi u l-klikka qed jipprovaw ibellawlna li ghax waqa GonziPn se tispicca id-dinja! Diga rajt iz-zwiemel ta l-apokalissi ghaddejin minn quddiemi! Il-bierah fuq Net Live il-gurnalist beda jibki! Is-sahhara tghajjar li l-Laburisti huma injoranti: imma jekk l-Maltin jibilghu din, li minghajr l-klikka id-dinja tispicca(jigiefieri iz-zejza taghhom tinxef u ikollhom imorru jahdmu bhal haddiehor) vera ikun haqqhom qatta silla bl-gheruq u x-xniexel! Grazzi dr Franco tall urejt li int m’hintix quacquaracqua- mezzo uomo, jew laqghi imma bniedem tad-demm ibaqbaq go fik. Irrelevanti qallek Gonzi : irrelavanti saru r-riformi li wikkielna : L-arriva, BWSC li ma tahdimx,Smart City li saret Ghost city, iu l-finanzi fis-sod li hu fotta bid-dejn ta 5 biljun ewro dejn!

  • shady lady
   Posted at 11:18h, 11 December

   u vera history ta ghax li ghamel Franco se jibqa’ jissemma’ fl-istorja tal-politika maltija. Prosit Franco!!

  • Anzjan
   Posted at 16:09h, 11 December

   Gonzi ghad jibqa’ jissemma bhal l-aghar prim ministru ta’ Malta mit-tieni Gwerra l-hawn. U Franco ghad jibqa’ jissemma bhala l-aktar binededm li wahdu u fuq inizzjattiva tieghu personali irnexxielu jgib fix-xejn mafia shiha ta’ korruzzjoni fi hdan il-PN.

 • Naughty boy
  Posted at 08:48h, 11 December

  Mission accomplished…no one escapes the natural law of cause and effect it works with great mathematical precision…you where the instrument..congratulations Franco best wishes for the future.

 • CORRUPTION
  Posted at 08:48h, 11 December

  Dr Debono , The Maltese should remain obliged for what you did for us, like Dun Micheal Scerri he tried to free us from the French and you sacrificed your political career to free us from a clique when you brought them down all because you tried to bring the reforms .
  Many of the other PN MPs privately say against the clique but none of them had the guts to stop them .
  You gave Gonzi golden opportunity when you abstained in your motion against A Gatt when arrogant Gonzi tied it as collective vote of confidence .
  We the ex Nationalist was desperate to get rid of the clique as we feel guilty for voting for a clique that brought so much suffering for Maltese people.
  Yesterday you did a great speech although interrupted continuously by the speaker .
  When asked about you Gonzi said you was irrelevant as he did not have the guts to attack you although he suffered the biggest humiliation a PM ever suffered .
  Few months when you said TVM is worse than the eighties i thought you are exaggerating but yesterday proved you was correct when TVM boycotted your speech on the other hand both one tv and net brought your speech .
  When Dr Busutill tried to reconcile with you and the others they savagely attacked him and he had to withdraw his support to you immediately .
  We thank you Gentleman .

 • il-poplu
  Posted at 08:47h, 11 December

  Franco, int mignun! tini cans nispjega ghalxiex qed nghidlek hekk. mignun mhux habba d decizjoni li hadt, imma ghax kellek il guts twettaqa! gima ilu ktibtlek li jien nibqa’ grat lejk talli kont kapaci tqum kontra din l oligarkija, anki jekk ma jirnexxielekx tivvota kontra. Onestament ma kont nimmagina li xi hadd ghadu zghir bhalek, bil karriera quddiemu (tax xoghol zgur, u min jaf, forsi anki politika) jasal biex jivvota kontra l gvern.
  Jalla jkollok Milied hieni u l Mulej izomm idejh fuqek u fuq l poplu Malti biex jimmatura politkament u ma jibqax jaghmel cucati bhal theddid personali etc. HAPPY CHRISTMAS TO YOU AND YOUR FAMILY!

  • sturdut
   Posted at 09:14h, 11 December

   iljun mhux mignun

 • floater
  Posted at 08:44h, 11 December

  Prosit Dr. Franco. Hattejt lil klikka bicca bicca bid diskors tieghek. Veru li hu tmiem tal politika tieghek mal PN imma hemm possibiltajiet ohra xtista taghmel. Ma hemmx ghalfejn nghidlek jien. Nerga intenni li jekk tohrog fuq il Fgura bhala indipendenti jew ma xi partit iehor intik il 1. hemm bzonn hafna nies bhalek fil parlament.Grazzi talli hlistna min kankru ta korruzzjoni.

  • Leslie Darmanin
   Posted at 08:50h, 11 December

   Yeah, great – Vote Franco, get Labour.

   • Anzjan
    Posted at 08:57h, 11 December

    Hu go fik, Leslie Darmanin!

   • Eddy Privitera
    Posted at 09:45h, 11 December

    Leslie Darmanin: Mid-dehra d-diskors ta’ Franco Debono , li l-PBS MA HALLIEX lill-poplu li kien qed isgwi fuq l-istazzjon nazzjonali jisimghu, halliek bla kliem ! Kien diskors ferm aktar importanti minn ta’ Lawrence Gonzi ghax wera lill-poplu DAK LI HEBA MILL-POPLU l-prim ministru !

   • BETTER FUTURE
    Posted at 11:06h, 11 December

    Leslie, Labour will make it to office on its own stream, as well as with the help of GonziPN’s obscene and vile actions against the Maltese nation ! However, it is the PN that now needs Franco more than ever. I doubt if a political party has ever been in such bad shape as the PN is today; and would be simply a broken backed party after 9/03/2013.

 • The Gozitan
  Posted at 08:33h, 11 December

  Nammirak ghal-kuragg kbir li urejt il-bierah u waqaft kontra l-oligarkija qarrieqa ta’ Gonzi PN. Il-gvern ma ghandux jitla’ biex jkun rollercoaster minn fuq id-deputati tieghew stess ahseb u ara kif jaddi minn fuq in-nies, pero dan andu jkun jitla’ minn jitla’ fil-poter modern won a great battle yesterday bis-sahha tal-vot tijak.

 • Leslie Darmanin
  Posted at 08:30h, 11 December

  You seriously lost it didn’t you, Dr Debono?

 • Kenny Rogers
  Posted at 08:28h, 11 December

  Gambler Gonzi found out that his four Kings were not enough against the four Aces.

  Relax enjoying Kenny’s Roger The Gambler

  http://www.youtube.com/watch?v=8tSo4IICBTY

 • PN but not GONZIPN
  Posted at 08:28h, 11 December

  Proset!!! You’re the man! We appreciate, and don’t under-estimate the courage shown on your behalf. Sincere Thanks!

 • Fullstop
  Posted at 08:18h, 11 December

  GRAZZI Franco, tghajt il-POTER U D-DEMOKRAZZIJA lura lill-poplu. Issa sta ghall-poplu lil min se jaghti l-poter lura. Int xogholok ghamiltu u minkejja dak li jghidu xi whud int se tibqa imnizzel bhala IKONA tal-istorja ta’pajjizna. Iz-zmien ghad jaghdi u dawk li stmerruk jaghtuk ragun.

 • TONY ( 96)
  Posted at 08:15h, 11 December

  BONGU FRANCO , QAM JEW IL-MAESTA ? ARA MA JINSIEX IRID IMUR GHAND GOERGE NAHSEB TFAKRU JOSEPHINE . KEMM HU SABIH MINGHAJR GONZI PN. X’TAHSBU . DEMARKO IRID JITKELLEM FUQ IL-FUTUR MHUX FUQ IL-PASSAT 7.14 AM TVAM.

 • Brian Ellul
  Posted at 08:13h, 11 December

  Irrelevant

 • Ceasar
  Posted at 08:12h, 11 December

  Diskors kbir min politikant kbir. Prosit Franco. Injora li dawn il kaxxa hmieg li qed jinsulentawk. Dawn ma jistawx jifmu dak li hdimt ghalih int u dak li ggieldt ghalih int f’isem id demokrazija. Dawn ghalihom Demokrazija tfisser Gonzipn ghal dejjem fil Gvern ghax jaqbel lil buthom biss u ma jimpurtahomx min haddiehor li forsi ibati.
  Jghidu x’jghidu int ghandek post fl’istorja ta Malta. Post ta Eroj u mhux ta haga ohra. Il karriera politika tieghek ma spiccatx hawn habib… Kuragg!!

  • sturdut
   Posted at 09:15h, 11 December

   kaxxa hmieg haha good one

 • Spiru
  Posted at 07:53h, 11 December

  Prosit Dottore! X’tahseb li int? Qed tahseb li ghamilt xi bravura! Jekk ried twaqa il-gvern missek u riedna nemnuk messek ghamilt hekk f’Marzu ta din is-sena mhux isa!! Kont komdu tircievi il-hlas bhal-membru tal-parlament u assistent parlamentari. Issa kien l-ahhar cans tieghek li turi kemm int BLUFF. Iva BLUFF!!!, L-importanti ghalik li toqod tisema.hali infakrek fid-demokrazija li kieku int kont mal PL kieku int tali ivutajt kontra kont tehel multa!! Taf ta kemm? 15000 euro. Dak partit Demokratiku!!Isa ghamel kuragg u ohrog ghal rasek hali tara kemm igib voti!Hali tara ta min kien dak is-siggu!! Isa jivutawlek dawk il-laburisti li taparsi kienu japogjawk. rigward arideverci jew addio, Tieghek hija ADDIO int qatt ma tista terga tkun fil- kbir partit Nazzjonalista Taghna mhux tieghek. Nixtieqlek hafna sahha u sliem, min qalbi nixtieqlek Milied hini u is-sena tajba.

 • fredu debonO
  Posted at 07:20h, 11 December

  il-paladin tad-demokrazija ghajjura moderna. ha ha ha. la ghamilkt tajjeb u kont cert li tajjeb ghalfejn bzajt tiffaccjana l-bierah u hrabt mil-bieb ta wara???? konna qedin nistennewk ha ncapcpulek u nitfghulek il-fjuri. allura issa anke barra se tibda tibza tohrog, jew llum se tehlisna minnek u ddabbar rasek lejn l-italja. nahseb li tkun capo tajjeb hemm.

  • Anzjan
   Posted at 08:59h, 11 December

   Hu go fik, Fredu DebonO!

  • Eddy Privitera
   Posted at 09:50h, 11 December

   Fredu: Probabbli li int ma smajtx lil Dr. Debono jitkellem u jerga jsemmi dak li Gonzi ma semmiex fid-diskors tieghu. Kieku smajtu forsi kont tindem li qieghed tappoggja KLIKKA TAL-HAZEN !

 • pn 4 ever
  Posted at 07:19h, 11 December

  Arrivederci franco

  lanqas rispett lejk personali m’ghandek ahsen u ara ghal partit

 • PINOKKJU
  Posted at 06:34h, 11 December

  KIF jista KANNOL BLA SUGU JGHAJJAR LIL HADDIEHOR IRRELEVANTI META HU STESS HU GUFA GHAX M”GHANDUX RISPOSTA GHALL_AKKUZI LI GHAMILLU FRANKO

  KOLLHA TAFU, ja qba mbajda, LI QAL FANK KLL MINN SPECJALMENT FQ DAK L-ARROGANTI LI ISSA KIF QAL FRANKO IRID JGHATI KONT TA KEMM NEFFAQ FLUS LIL PAJJIZNA U TA KEMM HAWWAD>>

  NHRAQTU WAHDA TAJBA ILLUM U F”MARZU SER TINXWEW INTOM< WENZU, l-ICASSAT TAL GROCERS, TONIO L-kAXXIER U L-OLIGARKIJA KOLLA.

  kollha KEMM INTOM SER ISSIRU irrelvanti inkluz is-sahhara-TAL WARDIJJA U L=istazzjon ta PEPPI UBONDI –

  HA HA HAJ

 • J. Mifsud
  Posted at 06:29h, 11 December

  M’hiniex Nostradamus…….il ‘boghod hafna!!!!!! Izda bassart gimghat ilu li l-elezzjoni ssir fid-9 ta. Marzu, 2013, u int Dr Debono kont ktibt li jkun gheluq sninek.

  Illum imbassar, jew fi kliem iehor nissuggerixxi li dan l-ahhar diskors tieghek jigi studjat f’xi wiehed mill-‘courses’ universitali, bhal nghidu ahna Politika Socjali.

  Ma’ naqbilx mieghek meta tikteb li int Nazzjonalist u Laburist ma’ tkun qatt. Never say never!!

  Tista’ taghti sehmek ghall-ahjar interess ta’ Malta mod iehor. Haddiehot ghamilha, u hekk int ghandek is-sahha li taghmilha.

  Nawguralek Milied hieni u dak kollu li tixtieq qalbek.

 • IC CIC
  Posted at 03:35h, 11 December

  Prosit Franco for all your efforts to try and change how politics is run in this small island; unfortunately the web of corruption and oligarchy is so immense that only a new broom will make a clean sweep. I had similar experiences to your’s and i tried to challenge the powers that govern in my line of work but obviously i was small fish and did not succeed; my only way out was to seek employment abroad were achievements are gained by hard work,stamina and courage and not the ‘Maltese way…’
  I now actually feel pity for those who try to ridicule you but they are surely one of two options: 1/ either too stupid and blindfolded that they can’t realize how screwed up the local system is 2/ or clearly they form part of the ‘klikka’ who stand to lose greatly if there’s a change of scenery.
  Long live democracy

 • Keith Fava
  Posted at 03:22h, 11 December

  Franco Malta ghanda Bzonnok. Nahseb li terga taghmila ghal parlament Malti hi difficli issa pero sena u nofs ohra hemm l-elezzjoni ghal parlament ewropej u ninsab cert li hawn hafna nies li jafu li ghandna bzonn nies bhalek li tiraprezzentana. Go for it.

 • Patriott Malti
  Posted at 03:05h, 11 December

  Dott,

  Kont nappoggia lil partit li kont taghmel parti minnu inti jekk ticcekkja l email tinduna min jien tiftakarni suppost. Segwejt il-passi tieghak u naf li ghandek ragun jien bhalek ezatt kont naghmel halliha li kien hemm min interpretha kif qabillu. Specjalment wara dawk il-porkeriji tal-BWSC u l arriva, l’aqwa li min kellu jaghmel lira ghamilha min fuq dahar il-poplu li baqa isaffar jistenna fuq l istage jew isaffar bl azma li bela mid dhahen tal latest technology powerstation. Basta il ftahir li tawna id-democrazija fejnha nixtieq inkun naf. Kienu rieduni nikkontesta pero dejjem zammejt f’mohhi li qabel din il mibgheda u l injoranza li hawn f’dan il pajjiz ma tispicca ma nidholx. Il-pass tieghak kien l’ewwel pass ghal din it triq. U bl’ikbar sincerita naghidlek proset ghax ilqghadt il-musmar fuq rasu u hawn bzonn ta hafna nies li jirragunaw x inhi is-sewwa u mhux kemm ha nakkwista fil-but tieghi u ta siehbi. Nammirak li kellek il-kuragg taghmel hekk naf li iebsa pero il-poplu ried risposta li hawn min hu mhux mahkum u ghandu il kuragg li jqum kontra il minghalih ggant. L-ohrajn urew li paroli si fatti no. Jekk twaqqaf il-partit il gdid jien inkun min ta quddiem mieghak. Nemmen bil-kbir li li kieku il votanti kellhom ikunu jafu ezattament il-flus fejn imorru lanqas 10% ma jmorru jivvotaw. Il poplu ghadu wisq indottrinat mohhu fil bandiera minflok fil futur tieghu u ta uliedu u fuq kollox tal-pajjiz in generali.

 • Like diamonds in the sky
  Posted at 02:58h, 11 December

  Prosit

 • ETC
  Posted at 02:57h, 11 December

  Tonino, ghal mal- Pricewatehouse jew ghal ma Gasan?
  Gorgy Pullicijn, ghal ma l-Architecture Project jew dirett ma Renzo Piano?
  Chris Said, ghal ma Georg Sapiano Ltd?
  Jason Azzopardi, ghal ma Ganado jew Fenech & Fenech?
  Mario, ghal ma Abela and Stafrace jew ghal Strickland foundation?
  Austin…..ma gahndekx ghalfejn tahdem int!

 • Joe amf
  Posted at 02:56h, 11 December

  Tislijiet Franco … Fl-ahhar hlisna minnek … Grazzi

 • Qalb maghfusa
  Posted at 02:18h, 11 December

  Li nsejt nghid Franco huwa li nixtieqek tkun fil politika fil futur, halli jekk Alla jrid tkun tista taghti l kontribut li inti xtaqt taghti.

  Mill gdid grazzi!!!!!

 • Qalb maghfusa
  Posted at 02:15h, 11 December

  Dr. Debono, kont ilni nsegwik fil media ta spiss. Onestament ma nifhimx kif hawn nies li ma rawx il potenzjal fik. Ma flahtx nisma minnghand persuni diversi jghid fuqek ‘ daq ghamel hekk ghax ma lahaqx’ jew inkella ‘dak ried jilhaq flok il priministru u issa ssupervja’. Vera nies patetici dawn.

  Wara d-diskors tieghek illejla, li fil fehma tieghi ma stajtx tkun aktar impekkabli minn hekk, inhoss ghafsa ta qalb kbira. Qed nikteb kwazi bid dmugh f ghajnejha. Nahseb li inti, kemm ilni nsegwi l politika maltija kont l iktar politku genwin u onestament ma nafx bhalissa min hemm aktar bhalek!!!!

  Wara din il gurnata nibkik ax naf x kontribut stajt taghti lil politika lokali u lil pajjizna, u n nies ghada ma rrejalizzatx x ha titlef.

  Vera ma nistax nemmen kif spiccajt imwarrab u ma tistax tibqa taghti dak il kontribut. Hija daqs li kieku miet xi hadd ghaziz al persuna u li din qatt ma tista tigi lura. (malta tilfet lilek skond kif jidhru l affarijiet sa issa, NITTAMA LI MHUX AL DEJJEM)

  Franco, din hija dinja ta ngustizzja kbira u sfortunatament inti qed issofri bhal ma jien insofri fuq ix xoghol tieghi. Pero fl ahhar mill ahhar kullhadd irid jaghti kont l Alla ta ghemilu.

  Franco, nemmen li dan li qed nikteb hawn, hawn minn qed jahseb li din xi love letter lejk jew xi romance………..mhuwiex il kaz……..pero dan huwa li nhoss f qalbi f mument bhal dan. Dieqa kbira.

  Minn qalbi nixtieqlek barka u risq, u dak kollu li tixtieq qalbek…….jien nitlob ghalik tas sagrificcji li ghamilt u li ghad trid tamel. Il bambin mieghek ghaziz Franco. Nibqa nafulek ghal gid li ridt lili u lil pajjizi. Ghanda ghalfejn inkun kburin li ghandna nies bhalek f malta. Nirringrazzjak mill qalb. Obligat.

  • qalb mhux mafusa
   Posted at 08:07h, 11 December

   Franco, lill dan ibza minnu … Hemm il-potenzjal ta’ stalker, jahasra.

   Sakemm ma ktibtiex int ghalik nniffsek, x’melodrama u malinkonijja!

 • David Zahra
  Posted at 02:15h, 11 December

  Naqbel perfettament mieghek fuq l-importanza li tkun accountable u kredibli bhala rapprezentat fil-parlament. Franco biex tkun verament kredibli u accountable meta behsiebek tirrifondi l-pagi ghall xoghol t’ assistent parlamentari fl-OPM li int nqast milli taghmel ghal dawn l-ahhar xhur u xorta bqajt tithallas tieghu.

  Nistenna risposta tieghek

  • Red Ruby
   Posted at 13:52h, 11 December

   David Zahra,
   Kieku stess dawn l-ahhar xhur qed tara ta’ Franco Debono?
   Ma rajtx oltre? S’hemm waqaft?
   Mela Austin Gatt x’irid irodd?

 • Oliver
  Posted at 02:03h, 11 December

  Once every 5 years we get a budget that is good for the people. Hight COLA, lower taxes etc. unfortunatly the new goverment for sure will not impliment any of the positive measures in this budget and will start talking about difficult times. But at least you’re happy now cause you got at last the revenge you wanted. Thanks for everything, you know that at the end nothing changed yes? My question is what will you do next?

 • clint Galea
  Posted at 02:02h, 11 December

  Ftit hawn nies li f’dan il pajjiz li ghandom il kuragg jaghmlu
  Dak li ghamilt inti, kontu int u il perit Mintoff, nies bhalkom nammira
  jien li jaghmlu dak li hu xieraq, prosit u keep it up u nispera li jhalluk tesprimi
  l opinjoni gusta tieghek ta demokratiku. Grazzi

  • clint Galea
   Posted at 02:06h, 11 December

   M inti trid tkun taf kollox u tieghek lanqas biss ismek ma trid turi?
   Ghala xi daqsxejn misthi forsi?

  • Eddy Privitera
   Posted at 09:56h, 11 December

   Clint Galea: Franco Debono HALLA lil Gonzi jmexxi tista tghid il-legislatura kollha, ghax kien jittama li Gonzi jibdel ir-rotta u jirranga l-affarijiet hziena. Izda Mintoff ma kienx halla lil Dr. Sant imexxi u waqqfu wara biss 22 xahar ! Hemm differenza kbira !

 • CVA
  Posted at 02:01h, 11 December

  Franco – your memorable speech represents the hardship of many people who suffered discrimination and humiliation for standing up for what is right.

  Most of us could only resort to the courts to try to fight for our fundamental rights. For most this recourse is futile, most of us could only dream of your speech today. Thanks to you Franco, the day of reckoning is closer.

  At last, we hope this is the beginning of the end of this greedy gang who assume people to be all fools. From this point, we all look forward to a better future without this evil oligarchy that has taken over this country.

  Franco – I hope this is your beginning and not the end.

 • kattolku ferventi
  Posted at 02:01h, 11 December

  San Mikeil Arkanglu qed jircievi hafna talb..inkomplu nitolbu it=talba tieghu.

 • M
  Posted at 01:42h, 11 December

  Franco, nafu li ghadek imqajjem u li qed timmodera l-kummenti. Allura semplici taghti risposta. Kemm qlajt bhala assistent parlamentari?

  (mhux se nsaqsik x’kienu l-achievements ghax nafu x’kienu (cioe xejn)); u mhux se nsaqsik ghalfejn ma rrezenjajtx ghax naf li ghal xejn)

  • Franco Debono
   Posted at 01:44h, 11 December

   liema assistent parlamentari ghamel kampanja ghal, hejja u prezenta fil-parlament abbozz ta ligi ? – ligi dwar il-partiti politici u l-finanzjament tal-partiti

   bqajt nimbotta ‘l quddiem din l-ligi u ricentement sahansitra bghatta lil GRECO permezz ta ittra li illum poggejt fuq il-mejda tal-kamra

   kieku l-gvern ghogbu jgiba ghad diskussjoni din kienet tkun wahda mill-iktar ligijiet importanti f’din il-legislatura

   • M
    Posted at 01:45h, 11 December

    abbozz mhux achievement, tronga. kemm qlajt?

    • M
     Posted at 01:47h, 11 December

     eh. sorry. bghatt ittra.

     kemm qlajt?

     • Franco Debono
      Posted at 01:50h, 11 December

      liema assistent parlamentari iehor ghamel abbozz ta ligi magguri, prezentah fil-parlament u kompla jimbuttah anke f’fora tal-Kunsill tal-Ewropa ?

      liema?

     • Vigilant
      Posted at 09:04h, 11 December

      Had Franco been involved in the BWSC froga, that has cost us common citizens 170 million euro and is not yet working, Franco would have made circa 4,000,000Euros.
      Franco has been proved to be one of the few Politicians worth his pay.

    • Franco Debono
     Posted at 01:48h, 11 December

     meta tqis li fi sbatax-il sena wara l-kummissjoni galdes baqa ma sar xejn, abbozz huwa achievement u kif – jien sa abbozz stajt nasal u bqajt nimbotta.

     l-inkejja tal-gvern waslet biex thalliet fuq l-ixkaffa – dak mhux tort tieghi, jien bqajt nirsisti u nahdem fuq l-ligi

     • M
      Posted at 01:49h, 11 December

      le, mhuwiex achievement. nista’ niddraftjalek ligi ghada fil-ghodu jekk trid.

      kemm qlajt?

     • M
      Posted at 01:50h, 11 December

      li kont kapaci kont tghaddi l-ligi billi tikkonvinci lil shabek jew lil tan-naha l-ohra.

      kemm qlajt?

    • Ceasar
     Posted at 07:51h, 11 December

     Kemm int pastaz, njorant, vojt u arroganti…ghandek dwejjaq fuqek. Ifga go demmek issa…daqshekk ghaffigtu fuq il poplu. Daqshekk hlibtuha lil baqra f’isem l’egoizmu taghkom! Tidher li xi pampalun ta Austin Gatt int ghax friza daqsu. Issa oqghod ifga f’demmek ghax il Gvern pastaz tieghek miet u mhux ser jerga jirxoxta qabel ma tnehhi il qamel, l’ghanqbut, il korrotti u l’arroganza li hamget u falliet li dan il pajjiz ckejken taghna. Lil Franco nghidlu prosit mill qalb, mhux ghax ghamel dak li ghamel illum, izda ghax sab il kuragg li jieqaf lil balla ministri slavagg u mimlijien ipokrezija bla rispett. Mur saqsi lil Austin Gatt jew lil Tonio Fenech fuq kemm qalaw flus jew commissions dawn l’ahhar 5 snin!! Ja mdejjaq!!!!!!!

    • Eddy Privitera
     Posted at 10:00h, 11 December

     M- Almenu Dr. Debono wera xi jsarraf u HADEM billi pprezenta abbozz ta’ ligi minbarra l-hafna suggerimenti tieghu. L-Assistenti Parlamentari l-ohra x’ghamlu? Thallsu biex jaghlqu halqhom !

   • DonQuixot
    Posted at 07:21h, 11 December

    IRRELEVANTI!!

   • fkgh
    Posted at 10:52h, 11 December

    liema assistent parlamentari ma marx l-ufficcju tieghu ghal sena shiha u baqa jithallas? Franco Debono

   • Joe Vella
    Posted at 12:38h, 11 December

    adek ma irispondejtx dr franco Kemm qlajt bhala assistent parlamentari? u se tatijjon lura ilflus??

  • Claudine
   Posted at 10:05h, 11 December

   Dear M

   hahaha i cannot believe it !! I know its you !!! I know who is behind the M or is it the 3 Ms ?? by the way your style gave you away , sounds like DCG 🙂

  • Assistent palamentari
   Posted at 10:57h, 11 December

   @ M
   Il-paga ta’ assistent parlamentari facilment ticcekja kemm hi ghax hija pubblika.

   Taf meta jmissu jirrispondik Franco wara li jghidulek x’ghamlu 1) Dr. Stephen Spiteri (li lanqas jaghmel dmiru ta’ MP ahseb u ara kemm jaghmel xogholu ta’ assistent parlamentari,

   2) Charlo Bonnici (full timer ma’ Zaren Vassallo allura ma nafx fi x’hin jaghmlu xogholu ta’ asisstent parlamentari)

   u l-kumplament tal-Assistenti Parlamentari l-ohra.

   Hafna mill-MP’s lanqas dmirhom ta’ deputati ma ghamlu ahseb u ara kemm kienu kapaci jiddraftjaw ligi daqshekk importanti dwar il-finanzjament tal-partiti.

   • M
    Posted at 11:16h, 11 December

    Kemm qeghdin sew. Kellkom il-PN u l-labour ifottu fikom, u issa ccapcpu ghax Franco gie jisraqkom ukoll.

    Franco, kemm qlajt?

    • Franco Debono
     Posted at 12:57h, 11 December

     daqs min m’ghamel xejn forsi?

     • M
      Posted at 13:11h, 11 December

      Mela skont il-kejl tieghi, halliel daqshom; skont tieghek ftit inqas halliel.

      Kemm qlajt?

     • J. Mercieca
      Posted at 17:48h, 11 December

      @M

      min jahdem u jaghti sehmu mhux halliel
      min ma jahdimx u ma jaghtix sehmu huwa halliel
      min jaghmel l-oppost ta’ dak li hu bi dmiru huwa halliel u korrott

      Franco wera bic-car kemm hadem u ta sehmu. Il-hallelin u dawk korrotti wkoll irrifjutaw xoghlu. X’tippretendi? Il-flus li thallas kienu bix-xieraq ghall-darba f’mitt kazijiet li niltaqghu maghhom.

   • fkgh
    Posted at 11:25h, 11 December

    dawk it-tnejn li semmejt safejn naf jien wettqu dmirhom bhala PAs. Jekk taf mod iehor ghidilna

    • M
     Posted at 13:35h, 11 December

     Mela, peress li qed jisthi, ha nghidilkom jien.

     Franco qala 7000 euro fis-sena bhala PA. Jigifieri, dis-sena baqa’ jaqla dal-flus avolja kulma ghamel hu li kien bastun fir-roti (jew, jekk trid, wettaq dmiru ta’ MP, imma mhux ta’ PA). Sal-ahhar tat-terminu ta’ dal-gvern, se jkun qala 21000 euro bhala PA.

     Diment li ma rnexxielu jaghmel xejl, se jroddhom lura lil dal-poplu li tant taghfsu qalbu ghalih? (forsi pprova, imma ma rnexxielux ghax ma kienx kapaci jikkonvinci).

     Oltre dawn, Franco qala 7000 euro fis-sena bhala fis-sena bhala chairman tal-kumitat dwar ir-rikodifikazzjoni tal-ligijiet (x’ghamel hawn?). Naturalment, qala l-paga ta’ 6600 fis-sena ta’ MP ukoll. Dawn tal-ahhar hadd ma jista’ jichadhomlu, ghax joghgbok u ma joghgbokx, kien attiv fil-Parlament tant li l-agenda tal-Parlament kienet dettata mill-vendikazzjonijiet tieghu.

     Franco, imissek tisthi int, u jmissu jisthi l-Prim Ministru li pprova jixtrik bi flus il-poplu. Tisthi l-oppozizzjoni wkoll, li ma tniffsitx ghax qablilha toqghod kwieta fejn tidhol int.

     • M
      Posted at 14:11h, 11 December

      Iccensurajtu dal-kumment Franco?

      ‘Mela, peress li qed jisthi, ha nghidilkom jien.

      Franco qala 7000 euro fis-sena bhala PA. Jigifieri, dis-sena baqa’ jaqla dal-flus avolja kulma ghamel hu li kien bastun fir-roti (jew, jekk trid, wettaq dmiru ta’ MP, imma mhux ta’ PA). Sal-ahhar tat-terminu ta’ dal-gvern, se jkun qala 21000 euro bhala PA.

      Diment li ma rnexxielu jaghmel xejl, se jroddhom lura lil dal-poplu li tant taghfsu qalbu ghalih? (forsi pprova, imma ma rnexxielux ghax ma kienx kapaci jikkonvinci).

      Oltre dawn, Franco qala 7000 euro fis-sena bhala fis-sena bhala chairman tal-kumitat dwar ir-rikodifikazzjoni tal-ligijiet (x’ghamel hawn?). Naturalment, qala l-paga ta’ 6600 fis-sena ta’ MP ukoll. Dawn tal-ahhar hadd ma jista’ jichadhomlu, ghax joghgbok u ma joghgbokx, kien attiv fil-Parlament tant li l-agenda tal-Parlament kienet dettata mill-vendikazzjonijiet tieghu.

      Franco, imissek tisthi int, u jmissu jisthi l-Prim Ministru li pprova jixtrik bi flus il-poplu. Tisthi l-oppozizzjoni wkoll, li ma tniffsitx ghax qablilha toqghod kwieta fejn tidhol int.’

      Jaqaw tisthi turi li hadt 42000 euro minn flus il-poplu ghal xejn. Isthi jekk taf kif.

    • fkgh
     Posted at 15:34h, 11 December

     6000 euros fis-sena over and above l-onorarja parlamentari

     • M
      Posted at 15:54h, 11 December

      €7,000 skont it-Times.

      + €7,000 bhala chairman tal-kumitat dwar ir-rikodifiazzjoni tal-ligijiet.

      Cioe €14,000 biex forsi joqghod bhan-nies.

      Plus €6,600 fis-sena bhala MP.

     • M
      Posted at 15:55h, 11 December

      Ha nerga’ naghtik cans, ghax, ja hasra, harablek dal-kumment:

      ‘Mela, peress li qed jisthi, ha nghidilkom jien.

      Franco qala 7000 euro fis-sena bhala PA. Jigifieri, dis-sena baqa’ jaqla dal-flus avolja kulma ghamel hu li kien bastun fir-roti (jew, jekk trid, wettaq dmiru ta’ MP, imma mhux ta’ PA). Sal-ahhar tat-terminu ta’ dal-gvern, se jkun qala 21000 euro bhala PA.

      Diment li ma rnexxielu jaghmel xejl, se jroddhom lura lil dal-poplu li tant taghfsu qalbu ghalih? (forsi pprova, imma ma rnexxielux ghax ma kienx kapaci jikkonvinci).

      Oltre dawn, Franco qala 7000 euro fis-sena bhala fis-sena bhala chairman tal-kumitat dwar ir-rikodifikazzjoni tal-ligijiet (x’ghamel hawn?). Naturalment, qala l-paga ta’ 6600 fis-sena ta’ MP ukoll. Dawn tal-ahhar hadd ma jista’ jichadhomlu, ghax joghgbok u ma joghgbokx, kien attiv fil-Parlament tant li l-agenda tal-Parlament kienet dettata mill-vendikazzjonijiet tieghu.

      Franco, imissek tisthi int, u jmissu jisthi l-Prim Ministru li pprova jixtrik bi flus il-poplu. Tisthi l-oppozizzjoni wkoll, li ma tniffsitx ghax qablilha toqghod kwieta fejn tidhol int.’

     • M
      Posted at 15:59h, 11 December

      Sorry; qed ihawwdu ftit hawn:

      ‘Parliamentary assistants get €6,600 annually over and above their €19,100 honorarium as MPs.

      In Dr Debono’s case, he also receives an additional €6,600 for his job as chairman of a parliamentary committee (the House Committee for the Consolidation and Recodification of Laws), bringing his income up to €32,300.’

      http://www.timesofmalta.com/articles/view/20120611/local/PM-justifies-Debono-s-parliamentary-assistant-job.423721

     • Franco Debono
      Posted at 16:39h, 11 December

      the codification committee met many times and held very important meetings.
      the committee also drafted a historic administrative code

 • Skyfall
  Posted at 01:39h, 11 December

  Why did you sneak out of the tradesmen entrance and not by the main door to get the applause of the newly-liberated masses anyway?

  • Anzjan
   Posted at 09:03h, 11 December

   Jien nahseb ghax kien isib xi cuc bhalek u joqghod jitfa’ l-insulti. Sewwa ghamel!

   • Joe Vella
    Posted at 12:39h, 11 December

    amel ek ax chiken avolja jideletta bisriedaq

 • Rich Sissy
  Posted at 01:39h, 11 December

  Ma nahsibx li kont qed tistenna xi trattament ahjar mghand in-Nazzjonalisti illum, jigifieri dan kollu diga’ lest ghalih int. Dawn huma bhal-Laburisti li fit-’98 ghajru ‘l Mintoff traditur u fl-2012 bkew il-widien tad-dmugh ghax tilfuh u qiesuh f’kuntest ferm iktar wiesa’ mit-‘tradiment’.

  Li rrid nghid hu li ghalissa zomm low profile, hu l-mistrieh tieghek u rkupra l-energija.

  Il-futur ma tafx lil min ghad jerga’ jigi bzonn.

  Nawguralek u grazzi talli ma kontx ghalkollox pupazz bhas-68 l-ohra.

 • Terence Zammit
  Posted at 01:34h, 11 December

  GRAZZI FRANCO !!

 • Jean Paul Galea
  Posted at 01:33h, 11 December

  What is the next Step in this new democracy? I would say maybe a new party. Lets face it Neither the nationalists are nationalist as much as the PL are progressive socialists…At the moment there is no choice what about maybe joining the AD and maybe get them their first seat. This could be the first step of a multiparty electoral reform. If this does not happen soon we will end up in a dictatorial democracy.

  • Rich Sissy
   Posted at 01:46h, 11 December

   One can only hope.

  • Eddy Privitera
   Posted at 10:02h, 11 December

   Jean Paul Galea: A vote for AD in this crucial election will be a wasted vote. GonziPN MUST RECEIVE A MASSIVE DEFEAT in order to get rid of IL-KLIKKA TAL-HAZEN !

   • DonQuixot
    Posted at 10:18h, 11 December

    Chi vive sperando muore……………..

    • Red Ruby
     Posted at 13:55h, 11 December

     La speranza e` l’ultima a morire !!

     • DonQuixot
      Posted at 21:34h, 11 December

      Nawguralek.

 • M
  Posted at 01:29h, 11 December

  Franco, se tghidilna kemm qlajt bhala assistent parlamentari, jew id-dritt ghall-informazzjoni sa fejn jaqbillek biss?

  • MELVIN
   Posted at 07:31h, 11 December

   Zgur li mhux 500 fil-gimgha biex ghamel bravura bhal ta l-arriva TRONGA

 • Johnnie Tanti
  Posted at 01:27h, 11 December

  Ha ha IRRELEVANTI qallek Franco.

  YOU ARE A LOSER NOW FRANCO, THANK GOD YOU KICKED YOURSELF OUT OF POLITICS!!!!!!

  You are once again a village boy from the South, now a bicca ex deputat.

  HU GO FIK INT ISSA FRANCO, STUPID BOY!

  • xitan
   Posted at 01:32h, 11 December

   trid tkun stupidu biex taghraf stupidu

  • M. Leone
   Posted at 01:41h, 11 December

   Milli jidher kont tpappija sewwa!!!

  • Eddy Privitera
   Posted at 10:05h, 11 December

   Johnnie Tanti: Mhux ahjar tahli hinek iddur il-grocers tfahhar lil GonziPN, kif ordnalek Simon Busuttil ? Dan vici-Kap modern, eh ???

 • Mario allison
  Posted at 01:25h, 11 December

  Thank you franco this is the dawn of new thinking , a new begining for democracy the way it should be . This is the new peaceful maltese spring. On the other hand this marks the end of the oligarchy , the end of the clique. And the begining of a new nationalist party , thank you my friend it was not only guts that made you do it but your belief to make your country a better place and giving back to the people the country that the clique robbed from the people

  • M
   Posted at 01:27h, 11 December

   No, it isn’t; this is the dawn of a Labour government.

   • Mario allison
    Posted at 01:33h, 11 December

    Probably M but but thanks to franco this had to happen in the interest of the genuine nationalist , at least the party will break the chains that were holding it to ransom by the oligarchy

    • M
     Posted at 01:38h, 11 December

     Don’t be ridiculous. The PN will close ranks.

     The one thing that I hope that the PN will do is to screen candidates better, and to keep idiots like Franco out. It might, but it will replace loose cannons with people like Manuel Delia…from one narcissistic fool to another.

     • Anzjan
      Posted at 16:14h, 11 December

      Ask them also to screen PN candidates for local councils. Many of them end seem to end up at Corradino in the PN’s Hall of Fame.

  • Eddy Privitera
   Posted at 10:09h, 11 December

   The ” beginning of a new nationalist party” will happen when GonziPN is defeated in a massive way on March 9 ! In order to have such a result, even genuine nationalist ( not GonziPN) supporters should vote PL, particularly to ex-PN candidates who are contesting with Dr. Muscat’s movement .

   • fkgh
    Posted at 10:54h, 11 December

    who are ex-PN candidates contesting with PL?

 • xitan
  Posted at 01:24h, 11 December

  Guzeppi tal Mosta ….. waqajt fil muta? ….. dk li ghidt int kelma b kelma sehh …. Profeta kont gej

 • Joseph Micallef
  Posted at 01:21h, 11 December

  Ismaħħom id-demoKRISTJANI nazzjonalisti. Ħiereġ it-twemmin KRISTJAN tagħhom. Dawn in-nies ma jinbidlux! Nies faxxisti, arroganti, nazzisti, mangia santi cacca diavoli u oqrba imbajda. Issa jkun IRRELEVANTI Franco. Issa naraw fir-riżultat elettroali kemm kien IRRELEVANTI jew le. Partit Nazzjonalista imfarrak biċċiet, maħkum minn klikka bħal mafia. IRRELEVANTI spiċċa GonziPN. Dejjem jitlef kull test li ġiħ quddiemu. GonziPN hu IRRELEVANTI. “Avviso ai naviganti!” Kieku paroli fil-vojt u shows għandu GonzinuPN. Parla sí, fatti nó iżda. IRRELEVANTI l-paroli fil-vojt ta’ l-ex prim-ministru li jibqa msemmi bħala l-agħar wieħed li qatt ra il-partit nazzjonalista bħala kap u l-agħar wieħed li qatt rat Malta. Malta jixirqilha ferm, iżda ferm aħjar. Lil din l-art ħelwa, l-omm li tagħtna isimha.

  • M
   Posted at 01:27h, 11 December

   Iva Malta jixirqilha ahjar. Il-qalja li issa se jitilghu balla nies icwec, iktar inkompetenti u iktar korrotti.

   • Ceasar
    Posted at 07:58h, 11 December

    Ifga f’demmek M ghal MDEJJAQ

   • Eddy Privitera
    Posted at 10:12h, 11 December

    M. U Gonzi baqa jkarkar u jkaxkar sal-ahhar ( ghax tah cans Franco biex forsi jibdel ir-rotta) ghax BEZA min dawk li int qed tahseb li huma cwiec !

   • AP
    Posted at 11:02h, 11 December

    U r-ragel ta’ DCG u l-bella compania ma jibqghux jiehdu retainers u jithallsu mit-taxxi taghna.

  • xitan
   Posted at 01:28h, 11 December

   @ Joseph Micallef …. mangia santi cacca diavoli … stajt ghidtha bil Malti habib ….. jibilghu l-ostja w jahraw ix-xjaten

  • Skyfall
   Posted at 01:32h, 11 December

   @Joseph Micallef,

   naghmlek li int UMANIST UMAN hafna li thobb hafna il-proxxmu.

 • Big Fish, Little Fish
  Posted at 01:20h, 11 December

  BRAVU FRANCO. GRAZZI.

  ID-DEMOKRAZIJA F’MALTA HIJA MIDJUNA LEJK.

  • Skyfall
   Posted at 01:34h, 11 December

   ……..u tilja ulied ha jispiccaw midjunin minhabba fih!

   • Big Fish, Little Fish
    Posted at 02:27h, 11 December

    James Bong – tghallem tkellem, ghax li qed tghid qajla jinftiehem.

   • Red Ruby
    Posted at 14:01h, 11 December

    Heqq tort ta’ Gonzi, jiddispjacini Skyfall. Dejjem jiehu decizjonijiet zbaljati.
    Seta’ ghamilha fi Frar l-elezzjoni. Sa fejn naf jien sitt gimghat mis-7 ta’ Jannar konna nigu ghal nofs Frar u mhux Marzu.
    U j’Alla l-gid Skyfall u tibqa’ haj maghna, isa kuragg. Int ga ghamiltha fatta li ha tmut sa Marzu.
    Uliedek jisimghuk titkellem hemm ma jiehdux gost ta!!

 • thomas
  Posted at 01:16h, 11 December

  Prosit Dr Debono…Ma jistu jmeruk fuq xejn minn dak li ghedt ghax kollu minnu…Ghadhom ma jistux jifmhu li lilna z zaghzagh tas 70’s derrewna bil cartoons,u f hafna mil cartoons li konna naraw,is sewwa jirbah fl ahhar…we accept nothing less…

  • Red Ruby
   Posted at 14:04h, 11 December

   Ghandek ragun Thom.
   Fakkartni fil-Yattaman!!!! Dejjem imorru ghall-attakk kontra l-hazen!!!
   X’memorji gibtli 🙂

 • Bartolo
  Posted at 01:10h, 11 December

  Gonzi -franco = IRRELEVANTI !!
  Muscat – franco = No mention

  Bye Bye

 • Marku
  Posted at 01:08h, 11 December

  Mugliett, JPO u int (traditur bhal Mintoff) … 3 persuni li qas biss kellkom il-wicc taffaccjaw in-nies u hrigtu mill-Parlament minn fejn kien haqqkom, minn wara tieghu!

  Appuntu:IRRELEVANTI !

  • Anzjan
   Posted at 09:06h, 11 December

   Hu go fik, Marku!

 • M
  Posted at 01:06h, 11 December

  Sur Assistent Parlamentari, issa li libbist dil-vendikazzjoni ta’ pedament ta’ demokrazija gdida, min se jibni l-bqija tal-palazz demokratiku? Kif se jinbena?

 • Marku
  Posted at 01:05h, 11 December

  IRRELEVANTI !!

 • Skyfall
  Posted at 01:03h, 11 December

  Dear Dr.Debono,

  Thank you for screwing up what is left of the last few months of my life.

  I will die knowing that my heir will have to take out a bank loan to pay stamp duty on my home, which loan will add further to their already hefty financial burdens. And he is no well-off, high-powered lawyer like you either.

  You must be feeling mighty proud of yourself, son.

  May God forgive you and I hope that you will sleep well, if you can.

  • Big Fish, Little Fish
   Posted at 01:19h, 11 December

   James Bong – Muscat said he’ll keep the good things in the Budget.

   • Skyfall
    Posted at 01:35h, 11 December

    si vive….o si muore , sperando……..

    • Big Fish, Little Fish
     Posted at 02:29h, 11 December

     Fil-film Skyfall, James Bond jghid, My hobby is resuscitation.

     HEKK SE JAGHMEL FRANCO. SE JIRXOXTA.

     U inti James Bong se tghix … jew tmut … tispera … fiex?

    • Eddy Privitera
     Posted at 10:14h, 11 December

     Skyfall_ Xi tghid imbaghad meta Dr. Muscat izomm kellmtu rigward it-taxxa tal-boll ??

  • Anzjan
   Posted at 09:04h, 11 December

   Tghidx hmerijiet, Skyfall.

 • The Phoenix
  Posted at 00:59h, 11 December

  Franco, you came out of the tradesman’s entrance……Franco Debono IRRELEVANTI.

  Minn issa u l-quddiem ma tiswiex il hara habib.

  • observer
   Posted at 01:05h, 11 December

   l ewwel haga tkellem sew… u jekk ghalik ma jiswa ghalxejn ghannies li xtaqu jsemmghu lehinhom jiswa hafna…. taghtix kaz ta nies bhall dawn dr debono l aqwa li int ghandek kuxjenza safja…. grazzi mill gdid….. il prim l anqasn kien dicenti jaghti l kummenti anzi qalli franco case closed!! ahseb u ara ilqerq tal gvern kemm hu case closed aktar minn dr franco?!!!?!

  • pawlu mizzi
   Posted at 01:24h, 11 December

   Phoenix… toħroġ ta’ king kieku għallinqas tiffirma kumment tant meqjus u ta’ kalibru b’ismek propja!

  • Anzjan
   Posted at 09:05h, 11 December

   Hi go fik, The Phoenix!

 • observer
  Posted at 00:58h, 11 December

  kliem tajjeb hafna … ezatt il kliem li qed jghidu n nies ghandtal hwienet… prosit dr franco zammejt kelmtek.. waqqajt mhux lill gvern .. il gvern ilu li sparixxa, waqqat lill oligarkija u lix xibka tal hazen li hakmet lill gvern.. nemmen li thossok tajjeb ghax zammejt il kuxjenza nadifa u ma thallatx ma korrotti bhal tax xibka tal hazen… grazzi li semmajt lehen ic cittadin … nawguralek milied hieni ……..

 • ix-xewka
  Posted at 00:56h, 11 December

  Prosit Franco –

  Id-diskors tieghek kien perfett. Allovolja ma naqblux politikament – kien diskors eccellenti u memorabli.

  Take care and keep a low profile. We need people like you.

  Ix-xewka

 • Anti-opportunists
  Posted at 00:50h, 11 December

  Tista tidisintegra Franco, your “powers” are no longer needed!

 • Stephan
  Posted at 00:50h, 11 December

  Grazzi Dr. Debono, imnalla hawn nies bhalek Malta.

  Malta demokratika u dawk li jemmnu fil meritokrazija qedghin warajk.

 • Piccinino S
  Posted at 00:45h, 11 December

  I wonder how it must feel to be in your shoes? After today you will be remembered as the biggest clown & traitor in Maltese History !

  Thank God we wont see any more of you! Now that Lejber has used you !

  Enjoy your lonely life!

  Bye Bye !

  • Anthony Farrugia
   Posted at 00:56h, 11 December

   You think that ones filfillment in life is political limelight? You are a fool mr Piccinino a colossal FOOL!!

   Better out of parliament then an accomplice to an oligarchy with an endless list of abuse and failures. Franco Debono ‘rage’ u nies bhalek huma biss lackeys. Pathetic mate

   • A. Monte bello
    Posted at 01:20h, 11 December

    How ironic! You call Piccinino a fool, yet your post is crawling with terrible spelling mistakes and punctuation. Perhaps you’re the fool.

    • Eddy Privitera
     Posted at 10:19h, 11 December

     A Mote bello: X’kien gejt fuq il-blog ta’ Franco? Lilek nafek tiskenn fix-xelter ta’ Daphne. Smajtu d-diskors ta’ Franco l-bierah fil-parlament ? Jew kont qed issegwi TVM u allura ma hallewkx tisma x’kien qed jghid Franco ?

  • pawlu mizzi
   Posted at 00:56h, 11 December

   Xi żball għandek Piccinino!
   Jekk jitla l-lejber, huwa appuntu frott is sistema mmuffata tal politika maltija fejn jek mhux Di, allura Do u vice versa!
   Franco kien l-unika persuna li kellu l-ħila jiskomoda lir-rutina u li ma jkunx wieħed mill “pupazzi jimmarċjaw” imma jqum u jirrimarka l-iżbalji saħansitra tal-partit tant għal qalbu.
   L-istorja għad turik Sur Piccinino jew forsi għad turi lil ulied uliedna!

  • dawra b'rotta
   Posted at 00:57h, 11 December

   Piccinino s

   Ikun ahjar li qatt ma knot involve fix skandlu ghax qedin tibzaw .mil whistle blower law hafna nazjonalist Jew tamlu suicidju Jew taharbu ghax habs hemmlest ghalikom

  • C. Mallia
   Posted at 00:59h, 11 December

   Caw Franco, hrigt kif haqqek – minn wara u wahdek. Irrelevanti.

   Ghall-erwieh, u mieghek dawk iz-zewg zibliet l-ohra, Mugliette u Pullicino. Grazzi talli ghamiltu mod li il-partit rega beda jinghaqad.

   Adieu.

 • information seeker
  Posted at 00:38h, 11 December

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121210/local/debono-livetext.449005

  Angry Franco Debono says he is building a new democracy

  thanks but no thanks. You can keep our anger to yourself from today onwards. You played around with the democratic seat that was lent to you by your voters. Unlike what you have said many times in the past that the seat is yours,you have lost that seat today.

  We do not want your new democracy and I’m sure that from 09 March onwards, not even PL will want you around

  bye bye

  • Grazzi Dr Debono
   Posted at 00:46h, 11 December

   Dawk li iridu jinsolentaw lil Dr Debono ghandhom imorru fuq l-blog tas-sahhara Vaz,Leslie ecc. Hemmhekk jisthu jinsulentaw kemm iridu .Hekk biss ghallimkom Austin d-dardira li kisser Partit

 • Neville
  Posted at 00:37h, 11 December

  Forsi ma harigx mill-bieb principali tal-Parlament ghax konxju fejn kapaci jaslu l-marmalja ta gonzipn li ngabru wara l-bieb tal-Parlament jghajtu u jiccercru.

  • guzi
   Posted at 07:32h, 11 December

   Forsi qieghed tiftakar fuq x’ghamel Joe Debono Grech meta Mintoff waqqa’ l-gvern ta’ Alfred Sant?

 • Zeppi
  Posted at 00:35h, 11 December

  Tista itella id diskors tieghek bhala recording?

  Grazzi min Qalbi talli inti bniedem kbir. Jien kburi li kont warajk u wasalt il messag tieghek kulfejn stajt.

  Nixtieq nara iktar nies jithlu fil blog tieghek u jaqraw il blogs kollha halli ikunu jafu xi tfisser inti vera. Inti bniedem kbir u jien min qalbi nitolbok tohrog bhala partit gdied.

  Jien sakem nara lilek fuq il biljet tal elezzjoni MHUX HA NIVOTA.

  Grazzi talli zammejt idejk u salvajt eluf ta Maltin milli jibqaw jigu inganatti.

  Zeppi

  • dawra b'rotta
   Posted at 01:24h, 11 December

   You voted no
   Ghandek bzon tohrog tejx ma nies ghax raguni tijak Ta lembut biex lanqas tara kemm vera gonzi naqas milikun kap fejn halla ragel moqziez bhai Austin gatt

   Kunnu nies u ghamettu li Issa fatta la zorba

  • fkgh
   Posted at 15:37h, 11 December

   mela qatt m’int ha tivvota!

 • 35% to 25%...YOU VOTED NO
  Posted at 00:35h, 11 December

  Grazzi Franco talli ħallejtli l-income tax 35% u sraqtli €100 fix-xahar minn ħalq uliedi. issa inti trid terfa r-responsabilita’ ta’ għemilek. int egoist u għax m’għamlekx ministru qlajt pandemonju sħieħ fuq kollox u fuq kulħadd. kellek raġun fuq xi affarijiet imma issa tlift kollox għax ma tistax timplimenta xejn aktar. m’għadekx deputat u qatt m’int ser terġa tkun. int issa sirt passat u irrilevanti. ħlisna minnek darba għal dejjem u j’Alla qatt ma jerġa jkollna ieħor bħalek. int ser tibqa mfakkar biss bħala TRADITUR TA’ MIN IVVUTALEK.

  • Various
   Posted at 00:50h, 11 December

   Kemm int semplici u naive jahasra. Issa erga vvota lil Gonzi forsi itihomlok. U l Pl ga qal li ha jtihomlok qas li kieku. BRAINWASHED

   • 35% to 25%
    Posted at 20:11h, 13 December

    Il-PL qal li ħa jżomm il-qafas tal-budget. QATT ma qal li ħa jżomm kollox. Jekk smajt lil Edward Scicluna jitkellem qal li mhux sewwa li aġna ingħatajna tnaqqis fit-taxxa! Hekk sew?? Mela aħna qed inħallsu ħafna taxxa biex ‘il-batut’ joqod jerda minn fuqna u issa għax ħa niffrankaw ftit, ‘il-batut’ u ‘l-miskin’ qed igerger. F’sentenza waħda tajtni 3 titli: Sempliċi, Naive u Brainwashed! M’ghandhom x’jaqqsmu xejn u mill-ftit li ktibt nista’ nifhem il-kompetenza ta’ moħħok. (nispera li m’għandekx bżonn xi ħadd ifhemek u jispjegalek xi ktibt)

  • Anthony Farrugia
   Posted at 00:57h, 11 December

   Id demokrazija 100euro fix xaghr tiswa hmar?

   • 35% to 25%
    Posted at 20:12h, 13 December

    id-demokrazija tfisser li FD kellu jirrispetta lil min ivvotalu u l-partit li ħareġ miegħu. Kieku ħareġ għal rasu ma kienx jitla. Xtaqt li irrispondieni FD minflok 4 minn nies bla sens bħalek.

    • Franco Debono
     Posted at 20:15h, 13 December

     Dazgur li irrispettajtom u dejjem tkellimt f isimhom iddefendejt is sahha u l ambjent u d drittijiet taghhom.
     Tirrispettahom billi tissokkombi ghal austin gatt skont int?

  • sturdut
   Posted at 11:28h, 11 December

   taqlaha tajjeb habib la jaqtalek bit-35% ghax ma ghamilix din il-mizura fuq minn jinqatalu bit-25% gonzi tijek?

   • 35% to 25%
    Posted at 15:55h, 11 December

    sur sturdut, iva naqlaha tajjeb. imma dak li naqla b’hilti ghax studjajt u stinkajt. Ghal li jista jkun int xi wiehed minn dawk li ma taghmel xejn u tiehu l-beneficcji minn fuqi u nies ohra bhali? ahna li naqilghu l-aktar, tfisser li nhallsu l-aktar taxxi biex nies li jaqilghu inqas igawdu wkoll. ma haqniex tnaqqis fit-taxxa? bejn bolla u income tax inhallus nofs il-paga ‘l fuq minn 19000 ewro. dan sew? l-MLP dejjem kien kontrina u zgur li mhux ha jaghtihomna.

    • Malta
     Posted at 23:55h, 11 December

     U kemm ghandek zmien… Ha Nara Naqra minn tak l- edukazzjoni b’xejn ?

     • 35% to 25%
      Posted at 20:06h, 13 December

      Sur ‘Malta’, ma stajtx issaqsini mistoqsija aħjar minn hekk! Jien twelidt fl-1978. Mort De La Salle għax l-iskejjel tal-Gvern fi zmien l-MLP kienu dizastru. Il-genituri tieghi hallsuli dejjem, jigifieri ma hadtx skola b’xejn. Frankajtlek it-taxxa siehbi! Minbarra hekk infakkrek ukoll li fil-year 2 (l-ewwel sena De La Salle) bdejtha fi Frar ghax KMB kien ghalaq l-iskejjel tal-knisja. Din nibqa niftakaraha ghal dejjem u ghalhekk ma nivvotalkom QATT. Haġa oħra. B’xejn jew bil-flus, ħa ma jistudjalek! Dak li tagħmel jibqa b’ħiltek u l-ebda politikant ma għandu mertu tiegħu.

 • Iccassat
  Posted at 00:35h, 11 December

  Ghandna bzonn ta’ partit gdid – Partit Demokratiku – immexxi minn Dr Franco Debono.

  • sturdut
   Posted at 11:28h, 11 December

   igri jsir

   • 35% to 25%
    Posted at 20:15h, 13 December

    “iġri jsir” ara veru sturdut!!! mur ara l-istorja tal-partiti ż-żahar kollha… Partit Kommunista, Partit Demokratriku, Tal-Farfett, Tal-Ħamiema, Abacus, Alleanza Nazzjonali, Alternattiva Demokratika, ta’ Norman Lowell……. kollha l-istess futur kellhom!!!! NAWGURALKOM…. 🙂

 • Neville
  Posted at 00:34h, 11 December

  It-traditur huwa min ghamel il-hsara lill-pajjiz u ma jhallasx ta eghmilu, bhall min ghabba pajjiz b 5000 miljun ewro dejn, min falla lit-tarzna bil-kaz tal-fairmout, il-BWSC, Arriva, min ha 500 (2,000 fix-xahar) ewro zieda fil-gimgha minn wara dahar kulhadd. Dawk huma l-veru tradituri u mhux min kellu l-kuragg jieqaf lil dawn il-hnizrijiet.

  • A. Monte bello
   Posted at 01:31h, 11 December

   U min qala paga ta’ secretarju parlamentarju minghajr biss dahal ghax xoghol!?

   • Eddy Privitera
    Posted at 10:22h, 11 December

    A. Monte bello: Franco ghamel xoghol aktar mil-Assistenti Parlamentari l-ohra kollha f’daqqa ! Biex tahdem mhux bilfors trid tahdem minn ufficju f’Kastilja. Illum anki mid-dar tista taghmel hafna xoghol !

    • fkgh
     Posted at 10:59h, 11 December

     lol. Qal li ilu ma jappoggja lil Gvern sena shiha. Ghax ma rrezenjax?

 • Jefferson
  Posted at 00:33h, 11 December

  Bravo!!! Bdejt nitrieghed int u taqra id-diskors tieghek fil-Parlament. Il-Verita dwar min vera imexxi dan il-pajjiz, il-‘POTERI FORTI’, l-oligarkija ekonomika li hatfet
  l-Istat u li juzawh bhala magna sabiex jisirqu lin-nies kommuni u jqassmu lill-klikka – fl-ahhar waslet fl-oghla istituzzjoni ta’ artna. Hadd ma jaf x’ha jwelled dan il-mument, izda jien fiducjuz li din mhux l-ahhar darba li ha nisimghu bik Dott. Ghad taghmel comeback fix-xena politika u tkun b’sahhtek aktar minn qatt qabel, la darba il-PN jinfatam mill-korrotti u jixba mit-tibdil kozmetiku ta’ ‘ucuh godda’.

 • Neville
  Posted at 00:30h, 11 December

  Dr Franco Debono il-lejla smajt id-diskors tieghek fil-Parlament bhall hafna eluf ohra li zgur kienu izjed minn dawk li bboderjaw jisimghu lill-Prim Ministru. Kien diskors qawwi, mimli u sod li la l-ispeaker u l-anqas ix-xandir nazzjonali ma felhu jisimghu ghax l-ispeaker ma nafx kemm -il darba nterrompiek u l-PBS ma xandruhx, kien il-ONE li semmgha dak li ghedt permezz ta kollegament dirett. Int ser tibqa bhala l-bniedem li wellidt mill-gdid id-demokrazija f’pajjizna. Int il-Manuel Dimech tal-2012, altru milli “irrilevanti” bhallma qal il-Prim Ministru! J’Alla l-poplu jgharaf dan u fid-9 ta’ Marzu jghati lezzjoni lil min jahseb li sar xi Alla. Grazzi Dr Franco. Inhares il-quddiem sabiex jekk ikun hemm Partit Laburista fil-Gvern jgharaf jutilizza s-servizzi tieghek ghall-gid tal-pajjiz.

 • information seeker
  Posted at 00:29h, 11 December

  x’hasra, l-ahhar darba li hrigt mil-parlament hrigt minn wara, mis-servants entrance

  bye bye

 • Piccinino S
  Posted at 00:29h, 11 December

  There is NOTHING worse than being a TRAITOR… !!

  • Anthony Farrugia
   Posted at 00:58h, 11 December

   traitor of the oligarchy. That should make him proud.

   Paladin tad demokrazija u ta lealta lejn ic cittadin Malti

  • Eddy Privitera
   Posted at 10:24h, 11 December

   Piccinino S. L-aghar traditur huw dak li JITTRADIXXI l-interessi tal-poplu halli jgawdu l-ftit tal-KLIKKA ! Trid ezempju ? Progett ta’ €1 miljun spicca jiswielna €29 miljuni !!!!

   • fkgh
    Posted at 15:39h, 11 December

    2 kien hawn tradituri f’malta ricenti. Mintoff u Franco

 • M
  Posted at 00:27h, 11 December

  Look, Franco: http://daphnecaruanagalizia.com/2012/12/prime-minister-franco-debono-huwa-irrelevanti/ Discussion about the one thing you do not want mentioned, namely your pa wages. So how much did you earn, so to speak?

 • Johan Mizzi
  Posted at 00:25h, 11 December

  FRANCO QUESTO E’ UN ARRIVEDERCI NON UN ADDIO!!!!

  Qabadni bard kbir nisimek titkellem!!!Hassejtni li qieghed nisma l-veru prim ministru li jixraqli!!Ghidt wasal lehni fl-ahhar fl-ghola istituzzjoni tal pajjiz grazzi ghalik.Tabbandunaniex ghax ngherqu!!!

  Ghadni kif smajt lil Austin Gatt u Lawerence Gonzi billi qallu li inti storja u passat!!!Jigifieri kull min ivvutalek fl-ahhar elezzjoni huwa passat ghax emmen li inti tista twassal il-mesagg u karba tieghu!!!!Arroganza ai massimi livelli!!!

  Issa l-elezzjoni qeda tlett xhur il-boghod!!!Kompli kun il-vuci taghna b’kull mezz u inti mexxijna kif ghandna nivvutaw fl-elezzjoni li gejja!!!!

  IL VERO PALADINO DELLA DEMOCRAZIA SEI TU CARO FRANCO DEBONO!

 • NOEL AZZOPARDI
  Posted at 00:22h, 11 December

  Grazzi u KURAGG tini cans nerggha nivvota. Fik biss ghandi fiducja. L-arroganza u l-kilba tal-poter honqu id-demokrazija.

  KURAGG ghamel partit b’demokrazija moderna, b’ideata friski u b’ligijiet tal-lum.

  GRAZZI

 • TONY ( 96)
  Posted at 00:22h, 11 December

  BE A MINISTER FOR 11 DAYS.

 • NADIA
  Posted at 00:19h, 11 December

  Grazzi ghażiż Franco!!! Grazzi ta’ li ghamilt ghax issa il-partit taghna huwa verament maghqud. Int sirt ‘irrelevanti’, JPO ilu li telaq u Mugliette ukoll sar past tense. Grazzi talli fil-partit ma hemmx aktar minn huwa guda. Kemm ser nivvota bil-qalb lill-PN.

  • xitan
   Posted at 00:59h, 11 December

   @ Nadia … hekk tahseb? Nahseb li l passatemp tieghek huwa li timmagina meta tkun rieqda u tohlom meta tkun mqajma. Nsejthom nies bhal Arrigo, Farrugia u ohrajn? Kemm tridu tkeccu nies biex verament isehh dak li qed tohlom u timmagina.

 • Malta
  Posted at 00:18h, 11 December

  Dr.Debono…
  Jien laburista, imma ma nirringrazjakx talli waqqajt il-gvern. Nirringrazjak talli tkellimt f’isem in-nies bhali li m’ghandomx bzonn lil minn jghamillhom pjaciri… Imma ghandhom bzonn li jkunu Ikkunsidrati biss ghal kapacita taghhom. Lis-speech tieghek… Ghandu jinqara minn kull gvern li jinghata ic-cans imexxi dal-pajjiz. Malta tal-Maltin u mhux tal- politici

 • P.Zammit
  Posted at 00:18h, 11 December

  Goodbye my love !

 • Malallu
  Posted at 00:14h, 11 December

  Franco I am proud to be a Nationalist more than ever today! Just look at the difference in the behavior of Gonzi in reaction to your behavior and compare it to that of Alfred Sant!

  The PN are the best bet for this country by far even though you tried to belittle a whole party which is much bigger than you or AG!

  Now we look forward! On the 9th of March the people will decide whether they want to re-experience 1996 or not!

 • R.Z
  Posted at 00:14h, 11 December

  Franco, inhares il-quddiem u nara lilek bhala leader ta partit gdid li jikseb voti iktar mill alternattiva demokratika u jkollok siggu fil parlament. PROSET ta kollox

  • Stephan
   Posted at 00:52h, 11 December

   hahaha anki jien bqajt niftakru Guzeppi tal-Mosta…nahseb dahal Mater Dei issa…

 • venator
  Posted at 00:14h, 11 December

  Fejnu Guzeppi tal-Mosta li kulhadd jafu minbarra jien?

  “xgheltu” l-blog? Dan il-blog flok intefa’ xeghel daqs bozza tal-elf.

  🙂

  • Stephan
   Posted at 00:53h, 11 December

   hahaha anki jien bqajt niftakru Guzeppi tal-Mosta…nahseb dahal Mater Dei issa…

  • Vigilant
   Posted at 14:22h, 11 December

   Ostra Halluh miskin, tuh cans jixeghel l-power station tal-BWSC then the Blog.
   He had some secret to revel as well! Could be a joint effort with Angelique.

 • M
  Posted at 00:13h, 11 December

  And, btw, your bubble is about to burst. Daphne kept quiet about your pa wages so far because she wouldn’t want to embarass the government, but the cat is really and truly out of the bag. You are about to be exposed for the thieving sob that you are.

 • GonziRM
  Posted at 00:13h, 11 December

  Kif jista jdum sas-7 ta jannar?

 • TONY ( 96)
  Posted at 00:11h, 11 December

  prosset franco kullhadd qal li int persuna kbira. jien kont minn dejjem nisaportjak rega kelli ragun. diskors bis-sens imsomma dejjem bis-sens int. kulhadd jaf li gonzi pn mhux sa jerbah. marilhom in-nejk. say hello to your family. grazzi malta l-ewwel u qabel kollox. narak

 • Democratic People's Republic of Malta
  Posted at 00:11h, 11 December

  prosit franco… hemm bzonn tibdil radikali fis-sistem tal-gvern…. monarkijja ta 5 snin kuldarba… republika gdida irridu naraw. Bhalek ijja rarita… pero ma nistghux noqghodu fuq ir-rarita tieghek ghalhekk hemm bzonn bidla.

 • Marygrace
  Posted at 00:11h, 11 December

  Ghandi holma li nara lil pajjizi ahjar. Holma li nara Parlament izghar ta deputati full time, parlament b’sahhtu u b’aktar rizorsi, awtonomu mill-gvern u bi standing orders moderni, b’mezzi ta komunikazzjoni li jgibu l-istituzzjoni eqreb lejn il-poplu, Parlament li jkolu aktar partiti rapprezentati fih permezz ta riforma estensiva fil-ligi elettorali biex b’hekk ma nibqghux l-eccezzjoni fl-Ewropa kollha, b’zewg partiti biss rapprezentati fil-parlament.
  Franco Debono

 • M
  Posted at 00:10h, 11 December

  Man does not live on bread alone, but you enjoyed your parliamentary assistant’s wages.

 • M
  Posted at 00:10h, 11 December

  How do your parliamentary assistant wages compare to the minimum wage earner’s cost of living adjustment?

 • Napoleon
  Posted at 00:05h, 11 December

  Dear Franco,
  The arrogant reaction of Austin Gatt and Gonzi…..are the proof of the pudding. You did the right thing…….terminated the life of this oligarchic government.

  In 3 months time the two persons that will become irrelevant to the PN itself will be Gonzi, Austin and the rest of the oligarchy.

  Prosit again

 • Mike Mizzi
  Posted at 00:04h, 11 December

  Nies it-tip tieghek ghandha bzonn Malta… Awguri Franco. Prosit.

  • Curious
   Posted at 00:22h, 11 December

   Franco when will you let us know your future political intentions politics? Do you consider joining PL, AD, be an independent candidate or calling it a day from politics?

   • Chinese Jar
    Posted at 00:57h, 11 December

    It’s not up to him.

    Neither PL nor AD want him.

    • Red Ruby
     Posted at 10:47h, 11 December

     Kellek xi conversation ma’ Joseph jaqaw?

    • Morpheus
     Posted at 12:54h, 11 December

     @Chinese Vaz or whatever she is calling herself nowadays
     As for you Vaz, come the 10th of March, you will be blamed, for the defeat GonziPN will suffer, by the same people who are using you. A lot of your so called friends already make fun of you behind your back, after the 10th of March they would run miles away from you. Time is running out 9th March seem so close Tick Tock Tick Tock. I dont blame you over those sleepless nights.

    • BETTER FUTURE
     Posted at 13:45h, 11 December

     Up (to) whom Cinez?

 • to cut it short
  Posted at 00:04h, 11 December

  Gloria gloria hallelujah. hekk kitbet certa persuna meta ghab Mintoff. Hekk ukoll inhoss li jixraq inkantaw illejla meta assistejna ghall-ghejbien ta GonziPN. Illejla qed titnieda it-twelid ta Demokrazija gdida. Ma ndumux ma naraw it-tnedija ta tieni republika.

 • Omeru
  Posted at 00:02h, 11 December

  “Ahna lkoll ahwa maltin”…. Imma Franco jigi jaqa’ u jqum minna u jahseb biss fih innifsu. U dan ghalih huwa unur u privilegg.
  Insomma li hemm hemm, nittamaw li jigri x’jigri l-gejjieni ta’ Malta jkun sabih.
  Jiddispjacini biss ghal-Franco li wara li hareg ftit ghad-dawl issa se jintesa u jibqa mfakkar biss fic-cajt.

  • Red Ruby
   Posted at 00:08h, 11 December

   Mid-dehra l-ewwel frazi biss qrajt.
   Aqrah kollu d-diskors u xtarru u tibdel fehmtek u tara kif mhux biss fih haseb.
   Ezempju l-powerstation mhux lilu biss taffettwa! Anke lilek nahseb!
   Mhux se jintnesa serrah rasek!

 • Fiducjuz
  Posted at 00:02h, 11 December

  Fl-ahhar irnexili nisma diskors vera mil-qalb u favur Malta. Fl-ahhar min dawk is-60 pappagall hemm bniedem li kellu gazz jghid il-verita u xi jhoss ghall-gid ta’ demokrazija f’Malta. Jien minix laburist u l-anqas nazzjonalist. Kelli l-opportunita li nivitulalhom imma qatt ma ivutajtilhom ghax ic-cuccati li ghandhom huwa enormi. Dr. Debono l-unika bniedem li laqatni wara hafna snien. Bniedem li jaf xinhu jghid minghajr biza. Jekk tohrog ghal-elezzjoni fuq distrett tieghi jien lest li nivutalek ghax ma niflahx nisma iktar pappagalli u jirepetu dak li jghidilhom il-leader. Prosit tal-kuragg li ghandek ghall-pajjiz.

 • malta qum
  Posted at 23:58h, 10 December

  prosit Franco tal kuragg kbir ahna obligati lejk.

 • bulldog
  Posted at 23:56h, 10 December

  Franco wera li ma ghamielx la ghal flus , la ghax ma tawhx kariga ghax ghal ftit xhur seta baqa b’halqu mghaluq u kien jerga jitla, seta kien jigi pupazz imma kien ragel bizzejjed li jieqaf ghal min kien sar arroganti bla skpuru. Bniedem li nispera li minghajr sfera politika l-Partit laburista jista jtih xi kariga fil gustizzja ghax zgur hadt ma hu sejjer imejjillu l-kappell ghax iswed iswed u abjad abjad , allura bih tista iggieb trasparenza, gustizzja kif ukoll meritokrazijja li anki tista taghmlu teknokratiku bil portafol ghax kollox tista tafda fih fi zgur.

 • Malallu
  Posted at 23:54h, 10 December

  Hope you feel fulfilled now Franco!

  You should now stop from your gimmicks trying to tell all that you are a Nationalist more than EFA!

  You are a confirmed Labourite today! No more no less! You voted with JM and should join him now!

  • sturdut
   Posted at 23:57h, 10 December

   tifhem hafna fil’politka hmar … franco partit gdid

  • venator
   Posted at 23:59h, 10 December

   Franco Debono, this evening showed one and all what being a true nationalist is all about.

 • sturdut
  Posted at 23:54h, 10 December

  franco ehlisna mill’labour u l’pn u ghamel partit gdid jekk jogbok. jew mur mal’alternattiva ha jkollom izjed nies bsahhithom u jqum it’3 partit. pls franco pls

 • PINOKKJU
  Posted at 23:53h, 10 December

  lil Floater nghidlu trid tkun GIFA biex wiehed minnhom Stess li kien JAdura lil GONZI issa , meta ra b’ghajnejh u miss b’idejh , tant skandalizza ruhu b’dak li ra u wegga tant li kellu l-kuragg li jiqaflu u IVA ser ikun fl-istorja li ser ikun hu lin ser iksser l-oligargijja…

  FRANCO ghadu zghir u jista jistenna ghal meta dan il-partit tal-hazen jissaffa u jkun jista jidhol u jerga jghati nifs gdid lil dak il-partit li tant uhobb…issa jien wiehed lim lil GONZI ma nafdahx F”xejn ghax hu l-kap tal OLIGARGIJA…

  Jekk ghandu ftit decenza Almenu jkollu l-kuragg li jgiddeb lil FRANCO…..

 • Ex nazzjonalist iehor
  Posted at 23:52h, 10 December

  Franco il-lejla kellek kuragg u mhabba lejn pajjizek bizzejjed biex wasalt ivvutajt kontra x-xewqa tieghek kontra min sfaccatament abbuza mill-poter. Kellek bilfors taghmlu bil-miftugh. Izda eluf ohra ser jigihom il-kuragg jaghmlu bhalek wara l-purtiera ghal bidla, fejn l-indafa fl-amministrazzjoni ghandha tirrenja. Nisperaw li meta jinkixfu l-borom ma nsibux ruhna vicin li sabet ruhha l-Grecja. L-ghaqal ghandu jirrenja fit-tmexxija ta’ pajjiz, mhux skandli kif issemghu fir-rapport tal-Awditur Generali.

 • sturdut
  Posted at 23:51h, 10 December

  min hu ndannat jalaq halqu u jsabbat rasu go mhadda. lanqas li ma tafux xkien se jivvota franco…hekk geluh tal’klikka. issa joqodu jamlu pipi

 • Willy
  Posted at 23:49h, 10 December

  Franco = Case closed….IRRELEVANTI.

  • venator
   Posted at 00:01h, 11 December

   ok you have made your point, now console yourself- go play with the willie

 • pg
  Posted at 23:49h, 10 December

  prosit Dr. Franco. Nahseb li tajt risposta lil kullhadd. Nahseb li iz zmien jatiek ragun u tkun bsahtek aktar minn qatt qabel fil partit Nazzjionalista. Certu nies pero iridu itiru ghax hlief hsara lil partity tieghjek mamlux. Good luck with your life and move on

  • sturdut
   Posted at 23:52h, 10 December

   iz’zmien jatih ragun? memx bzonn jghaddi zmien…franco qered oligarzija. cara memx bzonn jaddi zmien

   • DNA Blu
    Posted at 20:18h, 11 December

    Int hux stordut , imma qieghed f koma profonda man

 • sturdut
  Posted at 23:48h, 10 December

  franco, jien qieghed hawn gos-sodda, bit’tablet niktiblek, minn go distrett li tellajtek jien minnu…taf mill’iema wiehed. u issa qed nispera u nittama li jkolli l’opportunita nerga nivvutalek taht il’partit il’gdid bik kap. int ragel kbir u jien inhobbok immens

 • Karen
  Posted at 23:48h, 10 December

  Dr.Debono proset. kont ilni nisma lil priministru satejn idawar ta li ghamel dawn lahhar hames snin, xehna sabiha ijgieblek kieku. imma mil kliem ghal fatti hemm bahar jikumbbati. fil ftit minuti li tkellimt inti hrigt il verita kolla. jghala nergaw narawk fil parlament ghax hemm bzonn ta nies bhalek li jiqfu u jejdu le hekk mhux tajjeb ghal poplu . U dbub li kellek tohrog mil bieb ta wara ghax inti kellek tohrog b wiccek minn quddiem ghax li ghamilt ghamiltu ghal poplu Malti biex ma tarahx ibaghat. grazzi

 • Power Ranger
  Posted at 23:47h, 10 December

  Proset Dr Debono, amilt speech ta’ vera.

 • Nicholas Vella
  Posted at 23:47h, 10 December

  Diskors Bla Sens u out of point and context

  Vera Bicca Deputat Hamallu u Baxx

  ISTHI ANKE IL LABOUR QED JGHIDU LI MA GHAMILTX SEW

  POST MY COMMENT PLS AND BE DEMOCRATIC KLIKKA TA FRANCO DEBONO

  • sturdut
   Posted at 23:59h, 10 December

   xghamlilhom bicca deputat

  • Red Ruby
   Posted at 00:01h, 11 December

   Qed tisma’ d-diskors ta’ Joseph ma’ Simone u Robert Musumeci, issa fuq One?
   Fejn Joseph jew Laburisti ohrajn qed jghidu li ma ghamilx sew?
   Tibqghux tigdbu!! Iktar taghmlu hsara fuqkom infuskom!

  • venator
   Posted at 00:02h, 11 December

   Marelli tal-hniena, imnalla kien bicca deputat, ahseb w’ara kieku kien wiehed shih!

   • xitan
    Posted at 00:49h, 11 December

    inti qed tghid li bicca deputat waqqa gvern? Mela fi kliemek li kien deputat shih kien ikisser il partit kollu.

 • Malallu
  Posted at 23:44h, 10 December

  PROSIT FRANCO!

  YOU ARE NOW IRRELEVANT AS GONZI HAS JUST DESCRIBED YOU!

  IF YOU WANT TO BECOME RELEVANT YOU SHOULD BECOME AN MLP CANDIDATE NOW!

  • venator
   Posted at 00:03h, 11 December

   Malallu,

   after today’s parliamentary vote, Gonzipn has become an irrelevant caretaker government

 • Nicholas Vella
  Posted at 23:44h, 10 December

  FRANCO ILLUM INTI TLIFT GHAX UREJT KEMM INT HAMALLU U TRADITUR MUR ORQOD

  VIVA IL PN VIVA GONZI U VIVA AUSTIN GATT

  • sturdut
   Posted at 23:50h, 10 December

   hamallu int. franco ahna al DEJJEM warajk

  • venator
   Posted at 00:04h, 11 December

   Jien nahseb li hamallu hu min ikun korrott u jisfrutta s-socjeta ghall-gwadann tieghu u tal-qalba

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:56h, 11 December

   Nicol, isn’t it time for some “PIPI”? But this time the water stream is coming from your eyes!

 • PINOKKJU
  Posted at 23:43h, 10 December

  lil floater nsaq

 • Franco Azzopardi
  Posted at 23:40h, 10 December

  Prosit dr debono FL-AHHAR HLISNA MINNEK……il-partit nazzjonalista mhux bzonn nies bhalek

  • sturdut
   Posted at 23:50h, 10 December

   bhalek ghandu bzonn…yes sir al kollox

  • venator
   Posted at 00:06h, 11 December

   Il-partit nazzjonalista ghandu bzonn jirregenera. L-istar candidates proposti tahseb li ghandu bzonn ghal tali ghan?

 • Franco Azzopardi
  Posted at 23:38h, 10 December

  Prosit D

 • Floater
  Posted at 23:37h, 10 December

  The best ever comment…..

  Franco Debono = CASE CLOSED

  Franco Debono = IRRELEVANTI

  Grazzi talli ghentni niddiciedi…..

  • sturdut
   Posted at 23:59h, 10 December

   mur ghemnek

  • venator
   Posted at 00:07h, 11 December

   gloating Pinocchio

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:54h, 11 December

   As much a floater as human ejected flotsam on the sea surface.

 • DonQuixot
  Posted at 23:37h, 10 December

  Hey Jude………………..

  • Malteser
   Posted at 23:44h, 10 December

   Jude is a female name…vojt

   • DonQuixot
    Posted at 23:50h, 10 December

    Aw mimli……….

   • Chinese Jar
    Posted at 00:59h, 11 December

    It isn’t. It’s a man’s name.

    • Morpheus
     Posted at 12:41h, 11 December

     @Chinese Vaz aka DonQuixot
     I thought you were cured of those sleepless nights. Boy those thoughts of getting of the gravy train are going to drive you insane. Tick Tock Tick Tock

    • BETTER FUTURE
     Posted at 13:49h, 11 December

     You do know what they say about empty jars and the sound they make? Certainly in direct, inverse contrast to the solid thud that the bagatella you will be leaving behind will sound like!

     • DonQuixot
      Posted at 19:43h, 11 December

      I have said it before and I shall say it agin. I am NOT who you think I am. Idiots.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 05:02h, 12 December

      DonQuixot, ruhi, pray tell us whom you think we believe you to be?

 • Joseph Vassallo
  Posted at 23:37h, 10 December

  Thankyou for kicking yourself out of politics!

 • Gramshi
  Posted at 23:37h, 10 December

  Verament Prosit Franco, tajt lezzjoni ta’ kif għanda issir il-Politika, jiena kont vittma ta’ din L- oligarkija f’GonziPn. Verament nittamma’ li il-Partit Nazzjonalista jagħmel eżami ta-Kuxjenza u jitnaddaf mil-ħmieġ li ġie imdawwra bih!

 • Nuffata
  Posted at 23:35h, 10 December

  @bebbuxa

  – mela bzajt tohrog mill-bieb principali? x’iljun fik!

  Pathetic – shows the bebbuxu that you really are .

  A bebbuxa will always remain a BEBBUXU.

  A beeuxu will always remin a bebbuxu lile me a NUFFATA – or a pain in the arsse

 • Franco who
  Posted at 23:35h, 10 December

  Lol, such a loser….. You dropped government at the end of it’s term…. Pyrrhic victory from someone who history will not even recall – franco who???

  • DonQuixot
   Posted at 23:48h, 10 December

   Tat 2C!!

 • fredu debonO
  Posted at 23:33h, 10 December

  li ma kontx pastas u injorant taqsam minn quddiem il-prim ministru u l-camera??????

  • Red Ruby
   Posted at 23:56h, 10 December

   Ooops ghatta l-camera u ma deherx il-Prim Ministru! X’gharukza!!
   Tant kien koncentrat fuq id-diskors tieghu biex iwassal il-messagg car, li mohh il-camera kellu! Hallina Fred!
   Imma avolja d-diskors tieghu smajnih biss, ma deherx fuq il-camera, kien b’sugu iktar mis-saghtejn bla bla bla ta’ Gonzi!

  • sturdut
   Posted at 00:00h, 11 December

   haha…dak simbolu tajjeb kien…jien fhimtu.

 • Nuffata
  Posted at 23:31h, 10 December

  Prosit Dr Franco!

  You have shown to the whole word that you are a man of great substance – a man of steel.

  There were times when I had my reservations – such as when you did not vote against RCC – but today you stood up to be count and walked the TALLEST of them all.

  So, tomorrow will really be a glorious sunrise (Haiku).

  Obviously, what you did today DID not come easy to you and I can understand the difficulty within you because after all you are human. But you showed courage UNLIKE our drab nodlers in Parliament.

  A word of advice if you permit – keep this site going. It is your communication with the rest of humble us. And it’s very effective.

  So good night and may God b with you.

 • fredu debonO
  Posted at 23:31h, 10 December

  issodisfajtha l-ghira li ghamietek???? fl-ahhar hlisna minnek u kull fejn hemm ismek imcappas mal partit ghandu jitnehha u titnizzel bhala traditur.j’alla jerga kitla gonzi halli tifga f’demmek.

  • sturdut
   Posted at 23:55h, 10 December

   ohlom. franco kbir

  • xitan
   Posted at 23:59h, 10 December

   f haga wahda naqbel mieghek …. gonzi kitla

 • Margaret
  Posted at 23:30h, 10 December

  I could go on Dr Debono. I experienced a similar harrassement to yours because I told my superiors what you are doing is wrong and I said it with responsibility and from a point of knowledge. This was prior to 2008. The oligarchy ensured the worst treatment ever for me until i left the government company i worked for (recently in the news). Thank you dr Debono for liberating the country from bullies like George Pullicino. His recent reactions say everything about the latter. His arrogance is infinite as much as his incompetence. Thankyou Franco. We owe you alot.
  u

  • Vigilant
   Posted at 13:14h, 11 December

   Margaret, the same happened with me for pointing out that what was occurring was illicit and not in our Country’s interest, initially it was persecution in all shape and form, later after I had to leave my place of work, they continued stalking me in other places where I worked and am still suffering the consequences right up to this day! They are a corrupt hateful lot. Once you expose dishonest deeds by one of the Oligarchy you are condemned to eternal maltreatment. This has noting to do with being red or blue.
   Of course, if he is red they hang him a little higher.

 • DonQuixot
  Posted at 23:28h, 10 December

  Like I said in one ouf my earlier posts.

  Go back to your roots, dig deep and stay there.

  You will not be missed. It has not been nice knowing you either.

  Waste of space, time and what you wanted most; exposure.

  I trust that the PN or even the LP – for that matter – have learnt their lesson.

  A lamb in wolf…………!!

 • Nick william
  Posted at 23:25h, 10 December

  Just what everyone expected! As I said before

  PN will win the next election!

  Is sewwa jirbah zgur.

  • sturdut
   Posted at 00:01h, 11 December

   briforma kbira jirbah ehe…imma impossibli ssir…franco f’partit gdid

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:52h, 11 December

   Nicky, ruhi, only if Malta mimics Lorenzu Gonzu sole leadership race (?).

 • Malteser
  Posted at 23:25h, 10 December

  Hekk ghallmuh l-Azzjoni Kattolika?
  “Franco Debono is irrelevant” Dr Gonzi said.

  • Joe Vella
   Posted at 14:31h, 11 December

   andu ragun ax isa la memx parlament dr franco madux mP

 • bebbuxa
  Posted at 23:24h, 10 December

  Franco, smajthu x’qal fuqek Dr Gonzi? Int irrelevanti! You are the weakest link, GOODBYE!

  • sturdut
   Posted at 23:45h, 10 December

   haha bhal kap tieghek cuc

  • Red Ruby
   Posted at 23:47h, 10 December

   Ahhh dik l-iskalda!!!
   Kemm kien car fi kliemu u qal il-verita’.
   In a nutshell semma kollox avolja l-ispeaker waqqfu bosta drabi biex ma jtawwalx!!

 • DonQuixot
  Posted at 23:24h, 10 December

  Kemm hu bravu il vavu!!

  • Red Ruby
   Posted at 23:49h, 10 December

   Bravu Gonzipn baghtu l-ittri lill-haddiema tac-civil ha jbezzghuhom bit-transfers!!
   Dak gherf!

 • Lajburist
  Posted at 23:23h, 10 December

  Grazzi Franco…..issa oqghod ikteb u ghidilna kemm int bravu….

  Grazzi talli paxxejtna……

  Good riddens……issa ejja bhala membru maghna forsi tghaddi lil Debono Grech….ghax tixbhu….

  Sahha…..u grazzi tali ghamilt show….

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:49h, 11 December

   Maltese of goodwill may repeat these words, but believe me “Lajburist” (??????) they would not be sarcastically uttered in desperation.

 • democracy at it's best :)
  Posted at 23:21h, 10 December

  A big well done for standing in what you believe and for being the voice of so many ,
  and yes , that was a clear example of A New clean Democracy 🙂
  We are after you !

 • DonQuixot
  Posted at 23:20h, 10 December

  Just waiting for tomorrow to sing;

  Oh what a beautiful morning oh what a beautiful day,

  I’ve got this beautiful feeling Franco has gone away…………….

  • Red Ruby
   Posted at 10:14h, 11 December

   Your Gonzipn has gone away and not Franco.
   L-ahhar tqanziha sal-elezzjoni ghax qas jisthi tawwal sa kemm setgha !!
   Fl-elezzjoni niccelebraw rinaxximent ta’ pajjiz nadif & Franco’s Birthday!!
   Franco hareg a testa alta, mhux bhal klikka!!!!

   • DonQuixot
    Posted at 21:38h, 11 December

    Aw hi. Kollox sew jew?

    • Red Ruby
     Posted at 23:36h, 11 December

     Kollox sew mela, nisma lil Franco fuq One!
     Ktibt fil-qasir ha nibqa’ nisimghu! Bye!

  • Morpheus
   Posted at 12:36h, 11 December

   @DonQuixot
   You will also be able to sing on the 10th of March 2013 when the oligarchy and the system of GonziPN will be thrown in the dustbin of history and when people of your ilk will have to get off the gravy train. The clock is ticking Tick Tock Tick Tock. Kif int mahruq man!!!!

 • CM
  Posted at 23:20h, 10 December

  I will never vote PN unless this man is returned to the party he belongs to. It wasn’t Franco who betrayed the PN but it was the PN who betrayed Franco and all nazzjonalisti!!

  Thanks Franco!

  • fkgh
   Posted at 15:44h, 11 December

   then you never will vote PN again

 • DonQuixot
  Posted at 23:15h, 10 December

  COWARD. You have NOT posted my original comment.

 • DonQuixot
  Posted at 23:13h, 10 December

  Democracy is a joke.

  How can it be possible for a back bencher, who seems to have lost it, bring down a legimetely elected Government in his quest to give vent to his revenge, ambitions and fixations?

  Times will change and I pity the electors who voted for this creep to ever grace our Parliament.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:46h, 11 December

   Oh really?

  • Anon
   Posted at 20:40h, 11 December

   You clearly are uneducated. “How can a government be brought down by a backbencher?”. What hole did you crawl out of?? It is the foundation of democracy that you so desperately brag about!! You know, I’m mostly amused, because only a complete and utter retard would have acted as arrogantly as GonziPN did, with a single seat majority. It happened to Mintoff, and I sure as hell am happy that it happened to Gonzi. If anything was ever proven, it’s that democracy has actually finally worked. Where integrity failed, and nobody resigned willingly, it was the majority that triumphed. How you can actually read this entire speech, and not have a single iota of understanding for what is really going on is disturbing. You are the definition of a straight man begging to be f**ked up the ass. I pray that someone with half the integrity that this man has, shows up on PL’s doorstep now that PN has been cleaned out. Such a shame that we will never have George Abela in politics alongside Dr. Debono.

   • DonQuixot
    Posted at 21:42h, 11 December

    Anon. Please re-read my text and do not change it when refrerring to it. That is highly uneducational.

    • DonQuixot
     Posted at 22:52h, 11 December

     You might also be mistaking anarchy for democracy. I shall admit that it must be pretty confusing for you since both end in a y. As for body penetrations I shall leave it entirely up to you to profess since you seem to be quite well versed on that particular function.

     • Anon
      Posted at 15:06h, 14 December

      I’ll sugar coat it for you, sweetie.

      How I’ve managed to change your post, I’ll never know, however I have made no mention of anarchy. Even after an apocalyptic war (WW2) we didn’t find anarchy. Stop over-reacting.
      If you find solace in being led by THIS long long of failures, that is completely up to you, and you have full right to vote for the man in question again.
      However, the natural check of democracy is that despite all it’s shortcomings, it is within the will of the people to bring down government. As a representative of the people, Dr. Debono had full legal authority to bring issues up in parliament. It was completely in the hands of the PM to do something about it, however, with a single seat majority it was either Franco goes, or a Minister goes, meaning either or, government gets dissolved. Personally, I believe that the legal system is flawed in that action, since having a rebel MP would result in what we have nowadays. The solution of which is currently open to debate which is an issue to be debated in Parliament, not with some stuck up nationalist on a blog.

      And just to clarify, the Nazi Party was ALSO a legitimately elected government. Your argument is invalid.

 • spiro the dragon
  Posted at 23:12h, 10 December

  Fejnu ku jafu kullhadd? Wehel fil venda tal belt?

 • Ryn
  Posted at 23:11h, 10 December

  Hlisna min bicca imbarazz fil-parlament, Tellift numru ta’ beneficji lil Maltin u l Ghawci.

 • Joseph Galea
  Posted at 23:10h, 10 December

  Prosit Dr. Debono.

  Thabbilx rasek ghal kummenti li qed jinghad minn certu kummentaturi.

  Ahna warajk, il-maggoranza tal-poplu Malti hija warajk. Inti s-salvatur ta’ Malta li nehhejt il-klikka hazina li mexxiet lil Malta ghal dawn l-ahhar snin.

  Kull ma jonqsok issa li tkompli fil-politika u mhux tieqaf hawn.

  Maggoranza kbira ta’ Malta warajk. Grazzi tal-irgulija tieghek!

 • spiro the dragon
  Posted at 23:08h, 10 December

  Daphne aplika mal Eures ghax dawk l porkerija ta artikli mghadx hawn posthom.

  • Grazzi Dr Debono
   Posted at 23:44h, 10 December

   Dr Debono Grazzi, mhux ghax-waqqajt lill-Gvern imma ghax int ragel fuq l-irgiel; grazzi ghax nies bhalek biss jaqsmu r-Rubikon ta l-Istorja; grazzi, ghax minkejja l-insult (fin u mhux) int ippersistejt ghax ghalik l-principju jigi l-ewwel u qabel l-interess egostiku tal-klikka li fottetilna partit. Grazzi mill-gdid ukoll talli se taghtina ic-cans li nadfu lil Partit(fl-oppozizzjoni) mill-keshin, u dardira li hasbu li huma BISS ghandhom jikkmandaw u ma jaghtu spjegazzjoni ta ghemilhom lil hadd. Grazzi

 • DonQuixot
  Posted at 23:06h, 10 December

  COWARD. POST MY ORIGINAL COMMENT!!

  • venator
   Posted at 23:33h, 10 December

   kummidjant mhux ahjar tmur tiggieled ma’ xi mithna qabel jieqaflek ix-xghir

   • DonQuixot
    Posted at 23:43h, 10 December

    Miskin. Din kienet l-ahhar mithna. L-anqas int ma indunajt.

    • venator
     Posted at 00:09h, 11 December

     Prosit, issa irkeb il-hmar mela

     • DonQuixot
      Posted at 06:46h, 11 December

      Fuq dahrek qieghed.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:45h, 11 December

   DonQuixot, I have already told you to go back to Spain or ehh…. Bidnija. Oh, and do not forget to lock your door after you let in the dog.

 • bebbuxa
  Posted at 23:05h, 10 December

  mela bzajt tohrog mill-bieb principali? x’iljun fik!

  • spiro the dragon
   Posted at 23:13h, 10 December

   Ghax tant intkom civillizati lu s cid hassew li ghandom jintervjenu

  • Red Ruby
   Posted at 23:23h, 10 December

   Mur ara kemm kont tghid li qed jipprovoka kieku hareg mill-bieb principali.
   Tatni gewwa ghax hareg minn bieb iehor tibzghax, imma fhimt li l-iljun zvoga fejn kellu jizvoga u telaq bla pompi u fanfarri!!
   Fil-pjazza San Gorg kien hemm min jghajjat Gonzi Gonzi u ahna hawn konna fuq il-blog tieghu nistennew bil-herqa l-kelma tieghu.

  • sturdut
   Posted at 23:44h, 10 December

   biex isib xi cercura bhalek

   • bebbuxa
    Posted at 00:02h, 11 December

    kieku kburi bli ghamel kellu johrog b’wiccu min quddiem.

    • sturdut
     Posted at 00:06h, 11 December

     qed nejdlek…biex isib xi cercura bhalek? dak mhux fil’karattru tieghu jiftahar… ghax ma tmurx fuq il’blogg tas-sahhara? ittellala ftit comments. franco fi 20 mins diga 100 comment … ara lohra 5 comments

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:43h, 11 December

   Democracy as practised by Bebbuxa and her GonziPN allies. Why don’t you cry your eyes out at how you have ruined Malta. Worse then Lorry Sant times!

 • Piccinino S
  Posted at 23:05h, 10 December

  Guda

  • sturdut
   Posted at 23:56h, 10 December

   b’ duda…mhux kif xi 4 minn hawn gew ghajruh

 • Cittadin Malti
  Posted at 23:05h, 10 December

  Nahseb illejla espremejt dak kollu li c Cittadin huwa imdejjaq bih u wrejt il fatti kif vera huma.

 • spiro the dragon
  Posted at 23:05h, 10 December

  Silvio cekciktom l b**d?

  • Red Ruby
   Posted at 23:17h, 10 December

   Shrinked!!!!! After Franco’s speech!!

  • venator
   Posted at 23:32h, 10 December

   qed ihabbathom ma’ halqu u tghidx xi jdoqqu l-glorja

  • sturdut
   Posted at 23:57h, 10 December

   minjaf fejnu guzeppi l ijafu kulhadd

   • Red Ruby
    Posted at 00:04h, 11 December

    Jaghmel l-ahhar touch ups tal-blog li ha jiftah!

 • DonQuixot
  Posted at 23:04h, 10 December

  Go to political oblivion where you belong.

  • spiro the dragon
   Posted at 23:09h, 10 December

   Jibqa jisemma fl istorja li ggieled ghal accountability ki qatt ma saret

  • venator
   Posted at 23:31h, 10 December

   Tidher indannat mhux hazin Don Quixote, mela qed tibza li tixxuttalek iz-z*jza?

   • DonQuixot
    Posted at 23:45h, 10 December

    Feel free to join him.

    • venator
     Posted at 00:10h, 11 December

     mhux ahjar ma tkomplix turi lil kulhadd f’liema stat ta’ disprament tinsab

 • Kurjuz
  Posted at 23:04h, 10 December

  Gieli hadtha kontra tieghek ghax kont zbozz izzejjed pero’ ma nafx jekk hemmx metodu iehor biex tikkumbatti kontra l-allat fil-parlament. Issa jmissek tohrog ghall-elezzjoni bhala indipendenti u j’Alla nergghu narawk fil-parlament biex jekk ikun hemm it-tghaffig, ikun hemm xi hadd jikkumbattieh. Prosit Franco – did-darba zammejt kelmtek. Issa kkalma ftit u ahdem biex l-poplu ma jibqax skjav tal-onorevoli tal-parlament imma jkun stmat u trattat bid-dinjita’ li jixraqlu.

 • GonziRM
  Posted at 23:03h, 10 December

  Prosit u grazzi

 • DonQuixot
  Posted at 23:03h, 10 December

  Isthi……………

  • spiro the dragon
   Posted at 23:06h, 10 December

   Semmi haga hazina milli qal

  • venator
   Posted at 00:15h, 11 December

   Nahseb hemm min verament ghandu ghaliex jisthi.

 • DonQuixot
  Posted at 23:03h, 10 December

  Il veru bicca deputat. Post my comment!

  • Red Ruby
   Posted at 23:10h, 10 December

   Gonzi u l-Klikka giet bicca llejla. Tfarrket!! Saret melh!!

  • spiro the dragon
   Posted at 23:14h, 10 December

   U int bicca gurnalista li min 10 artikli jkollok 5 libelli

  • sturdut
   Posted at 23:43h, 10 December

   veru bicca deputat li ara xsahha kellu. irridu l’partit tieghek franco

 • DonQuixot
  Posted at 23:02h, 10 December

  Coward. Post my comment!!

  • spiro the dragon
   Posted at 23:10h, 10 December

   Urih ismek indannata, ghandek x titlef looser

 • Prosit Dr. Debono !!
  Posted at 23:02h, 10 December

  Ghaziz Dr Debono,
  B’referenza ghat tielet paragrafu tieghek : “Minkejja d-dikjarazzjonijiet ripetuti tieghi, hadd mil-gvern ma kellimni jew ikkonsultani dwar l-Budget.”

  Jikkonsultak ghala? xínt tahseb li int? Kieku kont ta min jikkonsultak u bravu, kienu jghamluha tibzax…Int ghandek stima wisq kbira tieghek innisfek fejn fil-verita mínt xejn ! Dan kollu ghax kellek mark tajbin fis – sekondarja! Hallina!
  Issa mur ghand l-PL forsi jatuk xi post huma ! X’jaghtu ! lilek hadd ma stmak u hadd mhu se jistmak . L-aqwa li paxxejthom u inqdew bik…

  Prosit !!!!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:39h, 11 December

   So, Sur Prosit, are you stating that the PN does not care for what their parliamentarians have to say? Franco was so right about an inner obscene clique!

   • Veritiera
    Posted at 15:28h, 11 December

    Now you”ll have so much fun with Anglu Farrugia and Joseph Muscat, won’t you, Better Future? They are the future of Malta, the light, the salvation, the redeemers….. not.

    • Ex-PN
     Posted at 15:40h, 11 December

     @ Veritiera

     In contrast, i hope to see Dr Debono as Speaker of the House.

     • Veritiera
      Posted at 17:27h, 11 December

      ha ha ha! You REALLY believe that will happen? Oh my, things have really gone downhill.

    • BETTER FUTURE
     Posted at 16:24h, 11 December

     Yeap! At least for the time being, until an honest PN is regenerated, this new Movement, ably moulded by Joseph Muscat, will perform far better than any of your bull***T, dishonest GonziPN!

 • E
  Posted at 23:02h, 10 December

  Dear FRANCO,

  After reading your blog and your speech there is only one thing I can tell you…

  LOSER!!! Enjoy your last few moments of glory however I gather you are not since you had to leave from the back door this evening…

  Your drive is not justice, it is just greed. I am sure that if you had been appointed as a minister you would have been all smiles and you would have voted in favour of the budget.

  Enjoy your form 2 results because that is all you are going to be left with since your political career is over.

  • venator
   Posted at 23:28h, 10 December

   E….ndannat/a

   • BETTER FUTURE
    Posted at 10:37h, 11 December

    E, enjoy your downfall. Tell us about the size of the sum that you will be losing come March 2013?

 • J. Mercieca
  Posted at 23:00h, 10 December

  Grazzi talli ppostjajt l-ispeech tieghek. Kont mahruqa hafna li l-PBS waqaf ixandar x’hin gejt biex titkellem int. Wara skoprejt li beda jxandrek il-ONE u lhaqt l-ahhar 5 minuti li tkellimt. Grazzi talli tajtni s-sahha lura!

  • Malteser
   Posted at 23:14h, 10 December

   NET xandar l-ispeech ta Dr. Debono ukoll. PBS sar kazin tal-klikka.

   • J. Mercieca
    Posted at 03:09h, 11 December

    Nghid id-dritt, ma nafx li n-NET xandarha. Jien kont qed nara nsibx xi coverage online, tant li anki fuq is-sit tal-Parliament ipprovajt nidhol u ma halliniex. Imbaghad ircevejt SMS m’ghand habiba li l-ONE qed jaghtiha. Mhux ghax kelli xi preferenza fuq liema wiehed neqilbu, jew biex immaqdar in-NET u naghti l-prosit lill-ONE, ghax xejn minn dan hehe 🙂
    Biss hi li izjed komplejt nikkonferma kemm hu minnu dak li ilu jghid Debono rigward il-PBS…

 • Anthony Farrugia
  Posted at 22:57h, 10 December

  Int ragel tal kelma u tal principju u ta dan min hu ta l’affari tieghu ma jinsik qatt Dr. DeBono.

  Jien nazzjonalist bhalek u dawn wisq wegghu nies hlief in nofs tuzzana ta madwar certu nies BISS.

  Ghamilt bicca xoghol ta ragel fur l’irgiel.

  • pg
   Posted at 17:08h, 11 December

   Biex terga tara lil Franco fil partit nazzjionalista tried l’ewwel nett tnehhi il brimba u l’anqbuta li hatfet dan il partit. Billi ghamlu li Xmun manbidel xejn ghax Xmun huwa pedina qadima daqs kem hi qadima din l’amministrazzjioni. Nahseb li Franco tilef ftit pero il partit nazzjionalista tilef hafna aktar.

 • X'TELFA
  Posted at 22:56h, 10 December

  TELFA GHAL MALTIN LI BNIEDEM BHAL FRANCO HA JKOLLU JIEQAF MIX-XENA POLITIKA. NITTAMA LI DAN IL-BNIEDEM JERGA JKUN PREZENTI FI ZMIEN LI GEJ U JAGHTI SERVIZZ LI DAN IL-POVRU PAJJIZ.

  X’HASRA.

  X’TELFA.

  • sturdut
   Posted at 23:42h, 10 December

   Irridu l’partit tieghek ILLUM

 • Malteser
  Posted at 22:56h, 10 December

  Grazzi. Prosit tal-kuragg. Ghamilt servizz kbir lill-Maltin.
  ZOmm dan il-blog miftuh, imqar ghal ftit gimghat. Se jkollok bzonn is sostenn ta nies bhalna li japrezzaw il-kuragg u l-onesta tieghek.
  Grazzi mill-qalb onorevoli. L-storja ghad tkun grata lejk.

  • Red Ruby
   Posted at 23:15h, 10 December

   Mhux l-istorja tkun grata lejh imma minn dawn l-ahhar xhur l’hawn konna grati lejh!

 • Margaret
  Posted at 22:53h, 10 December

  Thank you Franco for bringing democracy back to the country. Unfortunately I was unlucky to actually experience the wickedness of the oligarchy at the expense of my career. I was a government employee and despite being extensively qualified the political appointees of the PN ensured i was given pathetic work. They took my ideas and then cut me out. The person I mention is now a DG at OPM even though he has the intelligence of a chicken. I hope for a better future for my children and yes i am voting labour for the first time.

 • Iccassat
  Posted at 22:50h, 10 December

  Proset Dr Debono. Bidu ta’ demokrazija vera f’pajjizna.

  • Salvatur
   Posted at 14:08h, 11 December

   Mr Debono, prosit li ghamlit li stajt biex Malta terga tkun tal-poplu. Nisperaw li dak li ghamilt ma jergax jintilef fi gvernijiet li jkollna il-quddiem.
   Nerga nirringrazzjak!