The Helix – Almond Blossoms

The Helix – Almond Blossoms

From my haiku anthology – ‘Almond Blossoms’

misty sunset

silver sun droops

on golden wheat fields

**          **          **          **          **          **          **          **

 The Helix

In the second part of ‘Almond Blossoms’, my haiku anthology, I expressed my thoughts about the fact that the helix could be the secret pattern underlying the whole universe – from the microcosm of DNA strings to the macrocosm of our galaxy, the Milky Way, the spiral reigns supreme.

Incidentally Mr Joseph Saliba seems to think on the same line. His poetry collection is entitled : ‘Spirali’.

Another issue discussed in the essay to my haiku anthology in the book  ‘Almond Blossoms’ :

Einstein’s general relativity is based on the premise that nothing moves faster than the speed of light. What will happen to the theory if one day some particle is found to travel faster than the speed of light? Experiments in CERN have been close to proving that there could be other forces or particles that travel at speeds faster than the speed of light.

 

***                               ***                      **                              **                           **                           **

*PS : christmas is a time of unity. as little politcs as possible.  happy christmas to all.

 

762 Comments
 • Salgister
  Posted at 11:35h, 11 December

  L-ghodwa t-tajba Dr. Franco Debono. Il-bierah int hrigt b’rasek mghollija. Urejt li int ragel ta’ principju. M’hinix qieghed nitkellem ta’ Laburist, izda ta’ Malti. Nispera li ma tieqafx hawn. Nispera, li tara li qabel ma l-PN jitnaddaf, ma thalliehx jirbal l-elezzjoni u jiggverna. L-istess nies se jergghu jikkontestaw l-elezzjoni. Ifisser li l-oligarkija, li int tant ghamilt sagrificcji biex teqridha, ghadha hemm. Mhux se noqghod nghidlek x’ghandek taghmel int, dak diga tafu int! Naf biss, li fi hsiebek ghandek il-gid tal-pajjiz! Int haqqek tohrog bil-ghajta ta’ Malta l-Ewwel Qabel Kollox. Din l-ghajta ghad hawn postha f’pajjizna. Taht gvern ta’ GonziPN, pajjizna waqa’ mill-post ewlieni tieghu. Ghax l-ewwel l-Oligarkija u forsi li jibqa’ ghall-pajjiz. Nispera li s-sagrificcji li ghamilt ma jkunux ghalxejn, filwaqt li nispera li ma tieqafx hawn. Int postok hemm qieghed fil-politika mal-politici ta’ fibra. Int ghandek tkun kburi li int wiehed minnhom.

  Nirringrazzjah f’ismi f’familti ta’ li ghamilt il-bierah waqqajt l-oligarkija mill-poter assolut li kienet qieghed tiehu.

  Il-festi t-tajba Franco lilek u l-familja tieghek. Nispera li ma ndumux ma nisimghu minnek! Pajjizek ghandu bzonnok.

  • BONES
   Posted at 01:01h, 12 December

   Franco caqlaqt kollox, ghamilt terremot, il-faliment tal bagit kienet gamechanger. ktibt pagna fl`storja ta Malta. u wahdek.

 • BYE BYE
  Posted at 06:59h, 11 December

  tutempa qalu issa …ghax gej il-milied…..

  issa tafx ser nghamlu hafna parties bi flus il-poplu imma ma nitkellmux politika …issa tafx l-istazzjon tan net 1 u 2 u tan net 3, peppi, bondi nos purzier, pierre pizellu, l-buras, norman wisdom, is-sahhara tal bidnijja, il-bocca, rasputin, tal-gazzettai faxxisti u imperjalisti DAWN KOLLHA SER JGHALQU HALQHOM WAQT MIL-LUM SAS 7 ta JANNAR ????

  U MELA LE KEMM INTOM CWIEC MINN JEMMINHOM ISSA TARAW?

  L_IZJED TAL-PBS ….VOLDIRI TAL-PBS QATT MHU SER JURUNA LIL WENZU F”DAN IZ-ZMIEN >>>>>ISSA TARAW?

  VOLDIRI IL-GAZZETTI MHU SER JGHIDU XEJN AKTARFUQ X’GHAMEL WENZU FL-AHHAR SNIN >>LANQAS SER JGHIDULNA KIF HARBAT LIL PAJJIZNA……..NIBQEW HEKK?

  MHATRA LI MA JIQFUX GHAX JAHDMU MINN TAHT U L-PROPAGANDA MA TIQAFX U L_FAVURI JIZDIEDU B”RUXXMATI SHAH HALLI JGIBU L_VOTI LURA >>>>>

  VOLDIRI GHAND TAL_GROCER DAWN SER JGHALQU HALQHOM JEW JISTEIDNU XI DAQQA TA PASTARDA…………………nistenna li l-iccassat jibda imur jixtri hu forsi jsib xi hadd bhalu u jlaqqatilu DAQQA TA HJARA FUQ RASU…

  ara vera MA HAWNX GHAR MINNHOM DAWN IL-FAXXISTI……………….

 • information seeker
  Posted at 00:37h, 11 December

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121210/local/debono-livetext.449005

  Angry Franco Debono says he is building a new democracy

  thanks but no thanks. You can keep our anger to yourself from today onwards. You played around with the democratic seat that was lent to you by your voters. Unlike what you have said many times in the past that the seat is yours,you have lost that seat today.

  We do not want your new democracy and I’m sure that from 09 March onwards, not even PL will want you around

  bye bye

 • Iktar nies bhal Franco please.
  Posted at 23:15h, 10 December

  Prosit dott urejt li int bnidem ta principju. U li dak li temmen fih tiggiled ghalih sa lahhar kontra kulhadd. Nispera li tikkunsidra tohrog bhala independenti ghal parlament Ewropew minn hawn qed inweghdek l vot tieghi u lest nghinek kemm hemm bzonn fil kampanja. Dawk kollha bhali li ammiraw l kuragg tieghek u kemm tiggiled ghal dak li temmen ghandom jinghaqdu mieghi jinsew min liema partit politiku gejjin u jheggu li nies u l familji taghhom biex nahtru bnidem fil parlament Ewropew ghax vera jixraqlu mhux ghax fisem partit. Anka jekk terga tkun fil partit nazzjonalista int biss tista tkun irraguni biex nivvota lil partit Nazzjonalista. Ghal gid ta pajjizna jekk mintix tikkunsidra l parlament Ewropew nittana li min jerga jitla fil gvern jtik rwol li jixraqlek, l pajjiz ghandu bzonn lilek u aktar nies bhalek. Grazzi u l festi it tajba dott.

 • john
  Posted at 22:54h, 10 December

  proset talli f,isem I’ll poplu MAlti ergajt ghamilt I’ll pedament tad demokrazija f,dan I’ll pajjis li giet imnehhija mil oratgija ta GonziPn tul din I’ll legislatura,kompli ghahdem ghal din id demokrazija,Grazzi f,isem I’ll familja tieghi

  • Cikka
   Posted at 23:58h, 10 December

   Prosit ghad diskors imqanqal li ghamilt il- lejla, u tajt bidu kif ghanda tkun id- demokrazija,inti ghad tibqa imfakkar f’dan il pedament, nista nghid li illum int bdejt il karriera politika tieghek li ghad tiffjorixxi fi snien li gejjijn.

   • sturdut
    Posted at 00:02h, 11 December

    perfect statement

 • to cut it short
  Posted at 22:51h, 10 December

  Glorja Glorja Hallellujah …… Hekk kitbet certa ndividwa fuq il-blokk taghha meta l-mewt xejjnet minn fostna lill Perit Mintoff. Hekk ukoll xieraq nerga ntenni llum Glorja Glorja Hallelujah ….. hekk kif int ilejla xejjint il-GonziPN biex f’Malta tibda Demokrazija Gdida.

 • Red Ruby
  Posted at 22:38h, 10 December

  Franco,
  Fi ftit minuti li kellek cans titkellem urejt lill-poplu kemm int leader, u kemm int vera ridt il-gid lill- poplu.
  Temminx min jghidlek li l-karriera tieghek politika spiccat!!
  Il-PN mhux ta’ Gonzi u mhux tal-Klikka! U int hemm terga’ tkun tiehu hsieb il-poplu u lil pajjizek!
  U btw INT haqqek tohrog mill-bieb principali u mhux Gonzi!

  • Iktar nies bhal Franco please.
   Posted at 23:06h, 10 December

   Prosit red ruby naqbel mieghek mija fil mija, Franco kellhu johrog mil bieb principali mela l Prim ministru u laqqas jisthi mar jiehu bidejn in nies, xqalulu tghid? Grazzi talli stagnajt pajjiz ghal da zmien kollhu???

 • Cynical intelligence
  Posted at 22:35h, 10 December

  Gonzi and only Gonzi is responsible for all this. Further more he is responsible for also eliminating any voting options for many Maltese that know what the real situation is!!!! We hope and pray that the Labour Party understands what responsibility they have loaded with!!!

 • Dear
  Posted at 22:34h, 10 December

  You love the limelight dear Franco!!!!!!!! And this is why all this happend!!!! You do not love Malta!!! Happ christmas!!!!!
  Ps your anger tonight was insane!!!!!!!!! Disgusting!

 • Alouette III
  Posted at 22:29h, 10 December

  allerwieh ma flahtux jigdeb.grazzi Franco

 • Osservatur 2
  Posted at 22:22h, 10 December

  Dr debono,

  Illum urejt lill Malta kollha minn hu Franco, ragel ta kelmtu, u zamm malli qal prosit ta diskors imqanqal li ghamilt, Malta warajk ghax illum irnexillek tehlisha mic crieki ta crieki, li ilhom hemm u rabew moffa u umdita.

  Grazzi tal onesta tieghek, irridu iktar politici bhalek BRAVU.

 • information seeker
  Posted at 22:22h, 10 December

  GRAZZI talli zammejt kellmtek

  bye bye

 • venator
  Posted at 22:14h, 10 December

  Prosit tad-diskors parlamentari u grazzi mill-qalb Franco.

 • Ex nazzjonalist iehor
  Posted at 22:13h, 10 December

  FRANCO MALTI TA VERU. L-LEJLA TELLALNA D-DISKORS MILL-QALB TIEGHEK. POSTOK WKOLL SENIOR LECTURER GHAZ-ZGHAZAGH TAGHNA DWAR ID-DEMOKRAZIJA. MALTA GHAJR MIN ILU JERDGHA WARAJK. IL-QUDDIEM INFURMANA MIN HUMA L-KANDIDATI TA’ STAMINA U ONESTI BHALEK.

 • Morpheus
  Posted at 22:13h, 10 December

  L-ahhar diskors ta’Franco Debono fil-Parlament kien wiehed b’sahhtu hafna li gab fix-xejn id-diskors ta’Lawrence Gonzi. J’alla dak li xtaq Franco jsehh u jkollna stil gdid ta kif isir il-politika f’dan il-pajjiz. Jidher bic-car li sejjrin ghal elezzjoni jalla il-kampanja tkun wahda nadifa u jirbah l-ahjar Partit li l-iktar li jista jaghmel gid lil-pajjiz.

 • philip
  Posted at 22:10h, 10 December

  prostset franco qed nisimak u vera ghandek ragun .alla mijjak

 • TONY ( 96)
  Posted at 22:03h, 10 December

  BRAVU FRANCO I AM PROUD OF YOU

 • Naughty boy
  Posted at 22:02h, 10 December

  Proset Franco salvajt il-pajjiz min klikka arroganti.Ibqa cert li tibqa mnizzel fl,istorja bhala persuna kredibbli u li iddefendejt il Maltin kollha ta rieda tajba.Nawguralek minn qalbi sahha u gid.

 • information seeker
  Posted at 22:00h, 10 December

  hames snin fil-parlament u ghadek ma tghallimtx l-ordnijiet tal-parlament

 • Malteser
  Posted at 21:53h, 10 December

  X’gharukaza!!!! PBS qata’ l-live link meta tkellem Dr. Debono!!!
  Li ma jmurx il poplu jkun jaf ghala qed jivvota kontra. PBS spicca magna tal-probaganda

  • Clinton
   Posted at 02:10h, 29 December

   Mhux qed tinduna li qed tparla wahdek? hu ftit tal pacenzja, ghamel pjacir lilek u lil ta madwarek u hu nifs qawwi u ……

 • information seeker
  Posted at 21:48h, 10 December

  diskors ta deputat laburist. Ma nafx min kien dak il-mignun li accettak kandidat fl-ahhar elezzjoni

 • Red Ruby
  Posted at 21:39h, 10 December

  Kuragg Franco.

 • P.Zammit
  Posted at 21:31h, 10 December

  Goodbye !

 • Gardell ta Malta
  Posted at 21:29h, 10 December

  Helen damato 0 Franco Debono 1
  Louis galea 0 Franco Debono 1
  CMB 0 Franco Debono 1
  RCC 0 Franco Debono 1
  Austin GATT 0 Franco Debono 0 to be repeated tonite

 • GonziRM
  Posted at 21:07h, 10 December

  Kurragg ahna warajk

  • Mr quest
   Posted at 21:26h, 10 December

   Sakem taqdihom .

 • information seeker
  Posted at 20:36h, 10 December

  Dr Debono

  fl-edukazzjoni li tawk, hadd qatt ma qallek li tkun maledukat meta taqsam minn quddiem camera waqt li qed jiffilmja? Hekk ghamilt il-lejla fil-parlament.

  Jew biex turi lil kulhadd li int hemm qieghed tistenna l-mument tal-glorja tieghek?

  • Red Ruby
   Posted at 21:15h, 10 December

   U mela hsibtu se joqghod jaghti kaz il-camera jew!
   Mela dan xi show!!

   • information seeker
    Posted at 21:33h, 10 December

    edukazzjoni ghal kulhad tiswa. Nispera li issa malli jibda jitkellem jiftakar jitfi l-mobile, ghax ghandu habta jitfih u jibqa jdoqqlu.

    X’wahda din, ha jitfuh minn fuq it-tv. Mhux ha narawh jitkellem, qabel ma jasal il-vot

 • goldfish
  Posted at 19:10h, 10 December

  Il-Milied u s-Sena t-tajba lil Dr. Debono u lil dawk kollha li jippartecipaw f’dan il-blogg.

  Ftakru li Nazzjonalist jew Laburist … ahna lkoll MALTIN.

  Awguri lil kulhadd.

 • Naughty boy
  Posted at 19:08h, 10 December

  Ha nghildilkhom min waqqa l-gvern…ARRIVA FJASK,POWERSTATION FJASK,SPTAR FJASK,TEATRU BLA SAQAF U BRIDGE TO NOWERE FJASK,VOT KONTRA D-DIVORZJU FJASK,GVERN JAGHTI KUNTRATTI B,HADDIEMA SFRUTTATI B,XOGHOL PREKARJU FJSAK,MILJUNI F,KONSULENZI IL HBIEB TAL HBIEB,PROMOTIONS INGUSTI SKOND IL-KULUR MHUX IL-KAPACITA,KONTIJIET ESAGERATI TAD DAWL U L,ILMA L,GHOLA FL,EWROPA,GAS GHOLA 400%,FUEL INTAXXAT U FOST L,GHOLA FL,EWROPA,PARLAMENT MA JIFFUNZJONAX MINHABBA NKWIET INTERN LI KKAWZA GONZI BIL PREFERENZI,HADDIEMA TAS-SERVIZZ PUBLIKU MHUX STMATI B,CERTU CEO,S JAGHDDU BIR ROMBLU MINN FUQHOM MINKEJJA LI JAGHMLU XOGHOLOM,MINISTRI ARROGANTI U ISSA JIGU JITKARRBU GHAL VOT WARA ERBA SNIN MAQTGHIN MILL POPLU,PINNOLI OUT OF STOCK,PAZJENTI FIL KURITURI,WAITING LISTS MA JISPICCAW QATT…JEKK MA JKOLLOKX XI HABIB KIF ZVELA DAK IL KONSULENT,POLIKLIKLINIKS MAGHLUQIN HU TRI TAGHMEL 12 SIEGHA L-EMERGENZA…..MORE MORE MORE…MELA FRANCO IWAQQA L-GVERN!!!

  • sturdut
   Posted at 22:34h, 10 December

   franco irridu l’partit tieghek malajr

 • Anthony Farrugia
  Posted at 19:01h, 10 December

  I think that tonight we will see the END of the oligarchy.

  No one was strong enough to confront them. Even if you do not get the strength to do it today people like me will still admire you for your courage because most of the country is hurt and feel helpless.

  • Lara
   Posted at 21:05h, 10 December

   If you feel helpless in a country that offers you so much opportunity, you are useless! Leave and go to Cyprus (your leader’s exemplary country)

  • BONES
   Posted at 00:39h, 12 December

   THE OLIGARKY WILL NEVER BE DEFEATED , EVEN IN OPPOSITION IT WILL MANIPULATE AND TRY TO DESTROY ANY NEW GOVERNMENT.
   Franco hrigt ta eroj mal-Maltin u id-destin tieghek.

 • Iccassat
  Posted at 18:51h, 10 December

  Allahares Dr Debono kellu jivvota fuq il-kummenti taghna fil-blog. Grazzi li tajtna c-cans nippartecipaw fis-suggetti u messaggi tieghek. Nispera li dal-blog jibqa’ miftugh. F’kas li le nawguralek lilek u l-familja l-festi t-tajba.

  • johann ferriggi
   Posted at 19:43h, 10 December

   awguri tal festi t tajba lilek u l familja,j alla fil gejjieni u fil legislatura li jmiss jkun hemm ohrajn bhalek fuq iz zewg nahat tal kamra halli fl ghola istituzzjoni tal pajjiz il poplu verament ikollna lehen li jwassal il vuci tal poplu kollu,u l interess tal pajjiz jigi l ewwel dejjem.Grazzi dejjem tal hidma genwina tieghek b risq il poplu kollu.

 • Cupcake
  Posted at 18:42h, 10 December

  Please do take care tonight …everyone.

 • fredu debonO
  Posted at 18:13h, 10 December

  kellek bzonn timmuta llejla int u tivvota.

  • Spiro the dragon
   Posted at 22:38h, 10 December

   Immuta lilek qalbi

  • cittadin
   Posted at 22:50h, 10 December

   ghalxejn siehbi

 • fredu debonO
  Posted at 18:11h, 10 December

  din il-pagna saret tfakkarni fid-diska ta sandy shaw—-PUPPET ON A STRING jew f’dak il-film taljan IL PUPAZZO. u veru ta.tippretendix li jkollok is-security mieghek llejla wara din il-provokazzjoni li se taqla.

  • Eddy Privitera
   Posted at 18:46h, 10 December

   Fredu Debono: Qed tghati prova li GonziPN illum sar partit VJOLENTI !

   • Lara
    Posted at 21:07h, 10 December

    Hahaha…. Veru ragel injurant u indannat! Jehel il-gvern ta kollox hux.

    • Lara Boffa
     Posted at 21:26h, 10 December

     SHAME ON YOU fredu debonO.

     • Lara Boffa
      Posted at 21:28h, 10 December

      …and pity that you, Lara (with no surname), do not condemn such comments.

    • Spiro the dragon
     Posted at 22:48h, 10 December

     L mod Ta kif hareg mil parlament Franco jissuggerixxi mod iehor. Kiku Ma jibzawx mil vjolenza kien johrog Ma l ohrajn u mhux bis CID

 • Mr quest
  Posted at 17:54h, 10 December

  @ Dr Franco Debono “Jekk tkun ħriġt għall-elezzjoni mal-partit, trid tibqa’ leali mal-linja tal-partit,”

  Jekk qal dalghodu Eddie Fenech Adami.

  http://www.inewsmalta.com/dart/20121210-efa-ma-jarax-irkostanzi-straordinarji-biex-oppo-izzjoni-tivvota-favur-il-ba-it

  • Eddy Privitera
   Posted at 18:48h, 10 December

   Eddie Fenech Adami qal ukoll li l-oppozizzjoni hadd m’ghandu jippretendi li tivvota favur il-budget ! Dik ma qrajtiex ???

  • BONES
   Posted at 00:43h, 12 December

   tibqa lejali lejn il-linja, jigifieri id-democrazija, onesta, integrita kritika, kuragg, toleranza, u mhux pappagal ta xi hadd korrott.

 • Joe Vella
  Posted at 17:51h, 10 December

  x’se tamel ada dr franco ax mux se tkun filparlament ux ek?

 • Osservatur 2
  Posted at 17:49h, 10 December

  Dr Debono, ilek hafna tghid x’se taghmel, ma nafx ghalfejn qeghdin jehduwha bi kbira, jien nahseb anki in nemel jaf daqs kemm ilek tghid, issa illum se ssarraf dak li ilek twissi bih.

  Mela il parlament ta xi hadd li jahseb li lAlla ta Malta jew !!! Franco, nemmen li dak li se taghmel se taghmlu b’ kuxjenza nadifa, taf minn ma ghandu kuxjenza tniddsu il- lejla, minn forsi HADEK BIC- CAJT U RIED JIRREDIKOLAK.

  VIVA ID- DEMOKRAZIJA.

 • Nuffata
  Posted at 17:38h, 10 December

  Will it be a misty sunset BUT a glorious sunrise?

 • eileen
  Posted at 17:35h, 10 December

  may the glow of christmas candle fill your heart with peace and pleasure and make your new year bright have a love filled christmas and new year

 • information seeker
  Posted at 17:23h, 10 December

  You realize how precious something is, when you know you are about to lose it…

  Don’t think about tomorrow today Dr Debono, think about it when you wake up tomorrow, otherwise you might have second thoughts

  • Eddy Privitera
   Posted at 18:50h, 10 December

   information seeker: I believe that Gonzi , his ministers and the Clique of Evil, this is precisely what they are thinking at this very moment ! Proset !

   • information seeker
    Posted at 19:04h, 10 December

    Kemm sejjer zball Sur Privitera. Taf meta tela dal-gvern? 8 ta Marzu 2008. Meta qed tissemma li ha ssir l-elezzjoni? 9 ta Marzu 2013

    13 – 8 kemm jaghmlu – 5 snin + gurnata. (differenti minn 22 xhar, biex infakkrek)

    Grazzi ghan-nuqqas ta vot ta sfiducja f’dawn il-hames snin, il-gvern wasal fejn ried.

    Dr Debono tilef, ghax minn karriera possibilment brillanti fil-politika, il-lejla tkun l-ahhar darba li jersaq fil-kamra tad-deputati bhala deputat

 • Gs
  Posted at 17:21h, 10 December

  I will not vote PN this time, and will stay ‘galleria’ . This mintoffian mentality of Jew magna Jew kontra taghna coming from the professors of democracy(PN ) has to stop. In democracy you have to stand for what you believe. If not we would end like the Chinese old believe. I still remember Chairman Mao with his little red book waving to the immense crowds before him. If you don’t wave your red booklet you’re sent to some kind of Chinese gulag I believe Franco is doing the right thing. He tried to right the wrong within his party. But the klika couldn’t digest this coming from within. They tried in many ways to appease the MP. They taught that money and power makes a man . How wrong they were. Little did they know that principals have no price tag. Good luck Franco, u will be remembered as a man who fought for democracy . All the ‘Yes Prime MinisterMP’s ‘ should hide in shame.

  • Lajburist
   Posted at 17:31h, 10 December

   U mela Gs….issa ejja maghna tal Labour….ahna issa moderni u godda…..ghandna lil Anglu u Toni zewgt forcini ta Muscat.

   Hemm issa tarhom Brussel jiggieldu ghalina, dawk bravi jafu jitkellmu. Ikunu politici denji ghal Malta mela Tonio Borg jew Gonzi….

   Ejja inghaqqad maghna ma Muscat, kollox ha jtina….

   Viva Labour…Grazzi Franco

   • Franco Debono
    Posted at 17:32h, 10 December

    difficli li xi politiku malti qatt jaqla l hasla u l umiljazzjoni li qala tonio borg ikolli nghid

    • bikkej
     Posted at 17:38h, 10 December

     bir rispett kollu Franco… imma li kellek tmur int , ma tahsibx li umiljazzjoni ikbar ikollok…. pinnur e ???

    • Lajburist
     Posted at 17:40h, 10 December

     Franco….ghandek ragun…il-hmerija li telgha u gab hafna voti….

     Imma issa sengha biss ghandum u nibghatu lil Alfred Sant jew Debono Grech….u mela dak Tonio….

     Grazzi Franco….Viva Labour.

     • Gs
      Posted at 17:49h, 10 December

      Franco remember ‘meglio in giorno da leoni Che cento giorni da pecora’

     • bikkej
      Posted at 17:52h, 10 December

      jew nibatu l-Franco …. xtahseb Lejborist ??

    • truth
     Posted at 17:56h, 10 December

     Tonio Borg meta qala’ hasla, Franco?? Tidher li ma taf xejn dwar il-politika gewwa Brussell.

   • Eddy Privitera
    Posted at 18:52h, 10 December

    Lejburist: Halli nghidilek bil-alti kif jixraqlek: Tahseb li se titnejjek bi Franco u bina l-laburisti u ex-nazzjonalisti genwini ???

  • Mr quest
   Posted at 17:41h, 10 December

   Muscat tkellem favur il budget imma ha jivvota kontra. Tkellem kontra l Europa imma mbad wara li sar jaf li jista Jamel balla liri min hemm sar favur. Dr Debono tar x iridu l votanti tieghek ?

 • Lajburist
  Posted at 17:20h, 10 December

  Il-Labour ghandu vizjoni….

  Mill ewwel gurnata ha nkunu nafu x’se naghmlu, road map lesta pero mhux se nghiduha ghax tal PN jikkupjawna….

  Viva Labour….u Grazzi Franco

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:46h, 10 December

   Lajburist jaqq x int sarkastiku u stupidu. Qieghed Vera tohrog Ta mazzetta u twaqqa l gonzipn ghan nejk. Jerga johrog l kultura klsssista li tirredikola opinjoni ohra. Bassezza, nies Bhalek li flok jiddiskutu jiprovaw jirredikoaw l opponents haqqhom min jinjorom.

   Nerga ntenni u nappella ghal TOLLERANZA

  • Morpheus
   Posted at 19:17h, 10 December

   @Lajburist
   Kompli ghodd is-sekondi siehbi, qieghed turi kif int mahruq.

 • chris curmi
  Posted at 17:12h, 10 December

  SALGISTER

  ID DHUL IZJED TA TAXXA , GEJJIEN GHAX SENA WARA SENA TAHT GVERN NAZZJONALISTA ,L-EKONOMIJA DEJJEM KIBRET , MHUX BHAL ZMIEN GVERNIJIET LABORISTI , GHAX HLIEF QAGHAD JIKBER , U KORP WARA KORP TAHT DIXXIPLINA MILITARI MA KELNIEX HABIB TIJAJ…JEW FEJN TRIDU TINSEW ???

 • Dandu
  Posted at 17:07h, 10 December

  Jien assolutament kontra kull forma ta vjolenza IMMA ghal kull azzjoni hemm rejazzjoni,tistenniex lin nazzjonalisti ha jcapculek wara li tkun waqqajt il gvern u toghqodx twahhal f dak u fl iehor ghax INT se twaqqghu il gvern bil vot kontra tieghek,ghal gid tieghek qed nghidlek ghax anke l mintoff meta waqqa l gvern hebbew ghalih,addio salvatur. Hallijhom jghidu dawn il qatta Laburisti li jiktbu hawn ghax dawn biex jinqdew bik qed jaghmlu,ghazel it triq it tajba hekk jew hekk l elezzjoni xorta fil qrib imma il pozittiv tal budget jidhol fis sehh ghal gid tal maltin kollha. Issa f idejk,jien wiehed li ivvutajtlek ghax rajt potenzjal fik imma tqarraqt ghax ghaggilt wisq. Caw u hu hsieb tieghek innifsek.

  • Eddy Privitera
   Posted at 18:54h, 10 December

   Dandu: Jaqaw INT se tmur il-Belt biex toqghod tghajjar lil Franco ?? Ghamlu hekk halli AKTAR thaffru l-hofra li qieghed fiha GonziPN !

  • Red Ruby
   Posted at 21:24h, 10 December

   Dandu tpingix lil Laburisti kollha vjolenti.
   Twegghani meta nisma hekk.
   Daqs kemm ha nemmen li m’hawnx Nazzjonalisti genwini u kontra l-arroganza!
   U l-ewwel wiehed fil-lista huwa Franco.
   Forsi issa ddispjacut jekk jaqa’ l-Gvern u nasal nifhmek, pero jekk hemm ferita trid tfieq inkella tkompli tikber.
   Niehdu hsieb xulxin, politikament ma naqblux, imma ma jfissirx li ahna ghedewwa!

   • dawra b'rotta
    Posted at 19:15h, 11 December

    Guzzepi Jew ahjar li guzzeppa

    Isek sikina Ta samurai Taqta kif gew .il voti .

    Issa trid Ikun taf sigriet bsahtu ? Mara u ragel famuzzi fil hajja publica .sa qabel .il milied jispicaw .il habs ghax involuti fkumidja li tara biss hollywood
    Gonzi tijak min habba li ikunu madwaru jihu dawn fors fil polls u .il .pn alla biss jista jejnu jibqa maqud.

    Jien hard ma jafni imma din listorja versa kulhadd jafa

 • Guzeppi tal-Mosta
  Posted at 16:53h, 10 December

  tal-ahhar se nghidlek… Tpaxxihomx lil dawn il-qatta pcielaq li qed jiktbu fuq il-blog jifirhu bil-hsara.

  guzeppi tal-mosta

  • konfuz 2
   Posted at 17:32h, 10 December

   m’ghadux kulhadd jafu dan 🙂
   Wasal il-jum
   Kulhadd responsabbli t’ghemilu
   Privitera and co happy issa

   • Mr quest
    Posted at 17:44h, 10 December

    Tpaxxix lil min irid itini il flus bl aretrati, ahna Issa iriduwom. Ada hadd ma rah.

    • Eddy Privitera
     Posted at 18:56h, 10 December

     Mr. Quest: Issa jekk ma jghaddix il-budget, naraw tghidx l-istess kliem lil LAWRENCE GONZI ! Halli naraw dak il-kliem li qal kienx kollu gideb !

 • Malteser
  Posted at 16:52h, 10 December

  Il-Mulej izomm idu fuqek dottore.
  I say GODSPEED!! Viva d-demokrazija!!

 • ROBERT NORMAN
  Posted at 16:46h, 10 December

  Upto today we had Dr. Debono to speak for us. Who will defend the people after today?

  • Eddy Privitera
   Posted at 17:13h, 10 December

   Illum Dr. Eddie Fenech ADami, f’kumment lil inewsmalta.com qal li ma jarax ghax l-oppozizzjoni ghandha tivvota favur il-budget, ghax il-prassi dejjem kienet li l-oppozizzjoni tivvota kontra !!!!!!

   • bikkej
    Posted at 17:35h, 10 December

    Veru li dejjem hekk kienet il prassi … imma skuzi ta, il PN fl-opposizzjoni qatt ma hareg jajt li budget tajjeb …. u l-verti kienu qed jejdu ghax qatt ma ghamiltu budget sura ta nies !!!!!

    • Spiro the dragon
     Posted at 17:55h, 10 December

     Mela Issa ibqa bikkej u ibki kemm trid ghax l budget benglu gonzi meta rabtu Ma vot Ta fiducja

     • sturdut
      Posted at 20:38h, 10 December

      spiru, budget dejjem vot ta’ fiducja fil-gvern ikun ghax hu money bill…l-ikbar money bill

    • Eddy Privitera
     Posted at 18:59h, 10 December

     Bikkej: Dr. Muscat ma qalx il- budget KOLLU tajjeb ! qal li dak li hu tajjeb izommu u jirranga fejn hemm bzonn, specjalment rigward it-taxxa fuq min jaqla l-paga minima !

  • information seeker
   Posted at 17:14h, 10 December

   ha jkollok lil Joseph Muscat u l-partit laburista, le?

   • Spiro the dragon
    Posted at 19:37h, 10 December

    Hames snin Malajr jghaddu, Austin ghamel l ustess hsara li lorry sant ghamel lil labour. Disgrace. Issa l gimgha l ohra fuq newsdesk qal Ma jizbaljax min jehux decizjonijit, naqbel mieghu, pero min jizbalja jgorr r responsabilita.

 • john
  Posted at 16:28h, 10 December

  Ghaziz franco,thallihomx iwahhlu fik. L-ebda oppozizzjoni inkluza dik li mexxa fenech adami
  QATT ma ivvutat mal gvern favur il-bagit ahseb u ara issa li gonzipn rabat dan il-bagit ma vot ta fiducja fil-gvern. Gvern b’ hames t’ elef milljun ewro dejn li ma hlewhomx f’hafna fallimenti u tberbiq fil vojt, b’ hafna konsulenzi, direct orders u pagi esorbitanti lil hbieb inkluz lilhom imbaghad b’tustagni jintaxxaw lil tal-minimum wage u jiffrankaw it-taxxa lis-sinjuri. Issa il-waqt li itajjar minn fuq it-tron tal-poter lil austin powers, dak il-bniedem li kisser kull fejn miss. Grazzi franco int DAVIDE ta’ malta.

  • information seeker
   Posted at 17:16h, 10 December

   Ghaziz franco,thallihomx iwahhlu fik. L-ebda oppozizzjoni inkluza dik li mexxa fenech adami
   QATT ma ivvutat mal gvern favur il-bagit

   minn meta sar membru ta l-oppozizzjoni Dr Debono? Taf xi haga li qatt ma harget fil-berah?

 • Lajburist
  Posted at 15:55h, 10 December

  Grazzi Franco talli ha twaqqa l-Gvern. U ejja ha nitilghu ahna biex ngibu Malta kif suppost, dawl u ilma baxxi, registration tal karozza lura u dak kollu li wieghed il-kbir leader Muscat.

  Forza Labour….int l-forcina Laburista, grazzi.

  • Kalang
   Posted at 16:18h, 10 December

   mt titlu ukoll inkxift li mintix laburist int! Ghax il-laburisti ma jghidux ‘lajburisti ‘ Ġaħan!!!

  • Vigilant
   Posted at 16:31h, 10 December

   You’re Jake the Fake I presume?

  • Baqa Imzazen
   Posted at 16:42h, 10 December

   @ Taparsi Laburist
   Int bahnan mhux laburist. Qed tipprova taghmel bhal ma ihobb jaghmel min irid jghaddi iz-zmien bin-nies!

   • chris curmi
    Posted at 17:15h, 10 December

    MHUX SEWWA QAL JEW ???? GHALIEX DIL HDURA KOLLHA AJT ? ARA VERU MA TITGHALMU QATT INTOM IL-LAJBORISTI !!!

  • Malteser
   Posted at 17:19h, 10 December

   Int pulcinell, altru li laburist

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:37h, 10 December

   Ejja nsejhulom socjalisti mhux lajburisti. L kultura politika maltija gabet firda bejn l poplu fuq livell ta klassiszmu. Din li tkun labour tkun hamallu Ma nistax nifhima. Jiena ghandi hafna hbieb professjonali Ta fehma socjalista, emminni lil Austin gatt tifel Ta l skola jgibuh. Ma nibqawx poplu njorant, tezisti dik li jghidula tolleranza, dritt ghal opinjoni u dritt ghal idejal.

   Mela ghax Ma namluwiex bhala rezoluzzjoni ghal 2013, TOLLERANZA.

   50 years ohra???? Minjaf boqqqqq

  • sturdut
   Posted at 20:40h, 10 December

   int nazzjonalist makakk tiprova tamilha ta laburist biex tpengihom koroh. viva franco biss. la gonzipn u lanqas mlp

 • Vigilant
  Posted at 15:48h, 10 December

  An analysis of a Man of Substance 🙂
  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/elections2013/Franco-s-last-bow-20121210

  I did have an objection though, so I sent this comment:
  Raphael, overall quite a good analysis. However, I object to were you said “indeed the only ones who publicly support Debono in this regard, are the ones who have already declared they will not vote PN themselves… which means they are no longer Nationalists at all.”
  Equating those that will not be voting for the GonziPN Clique as not being Nationalist, is not correct, especially if being a Nationalist means Loyalty and Devotion to one’s Nation or Country, particularly as above loyalty to other Cliques or to individual interests.

  For our Country’s sake, I wish there were more Politicians of substance like you Franco.

 • DonQuixot
  Posted at 15:33h, 10 December

  I hereby declare the 11th December, 2012 the first of FRANCO-FREE days.

  Happy Christmas everybody.

  • information seeker
   Posted at 17:18h, 10 December

   amen to that!

   Merry Christmas everybody

   PS – ara ma twaqqaniex ghac-cajt Dr Debono ta, fl-ahhar mument

   • Red Ruby
    Posted at 21:30h, 10 December

    Jekk tant idejjaqkom Franco tidhlux fuq dan il-blog.
    Morru fuq ta’ Daphne. Titghallmu hafna gherf hemm.
    Xej xej ma tahlulux hin lil Franco jghaddi dal-kummenti vojta taghkom, u min irid jisma, jaqra u jitghallem ikollu iktar cans!

  • Eddy Privitera
   Posted at 17:18h, 10 December

   Don Quixote: Issa ghandkhom lil “Abbati” Simon Busuttil jimla l-post ta’ Franco Debono ! Diga dera JIGDEB. Gideb fil-programm ” Abjad fuq l-Iswed” ma Stephen Calleja u dan hallih jigdeb ! U GIDEB f’ Dissett ! Dak bidu !

   • information seeker
    Posted at 19:09h, 10 December

    issemix Dissett Sur Privitera, ghax smajna li Toni Abela tilef on the way u ma marx. Anglu (dak tal-Mosta bhalek) miskin ftaa f’xi hag’ohra u lanqas ma tfacca. Kien ikollhom cans jikxfu l-gideb li qed issemmi int. Izda ma marrux. Gha ma jmurx Joseph issa.

 • Ryan
  Posted at 15:25h, 10 December

  Nawguralek Xewqat sbieh.Inti wihed min ftit li twassal lehnek ghal gid.J’Alla l-ahjar li ghandu jigri ghal dak pajjiz,jigri.

 • Naughty boy
  Posted at 15:21h, 10 December

  Twissija mil officju meterjologiku URUGAN FRANCO mistenni jolqot il-parlament il-lejla….rakomandat biex tal klikka jintrabtu bil ktajjen ghax ha jkaxkar kollox.

 • CORRUPTION
  Posted at 15:20h, 10 December

  Alfred Abela , ahna ukoll konna familja nazjonalista bxi 50 vot min zmien in naniet pero il corruzjoni u laroganza tal ministri bhall A.Gatt imma issa kolla ha nivutaw LP .
  On net TV they are crying as tonight you may bring down the clique that kicked us on our head for these years .
  Yesterday Gonzi said the trouble started 48 hours after he won the election .
  Why he was surprised ? he treated his own ministers like when one squeeze a lemon and then put it the rubbish bin, than because they shut their mouth he did the same to us.

 • Kahlan konvint
  Posted at 15:19h, 10 December

  Franco…..

  ….ghadek sod rigward il-vot?

  • information seeker
   Posted at 17:19h, 10 December

   iva ghadu sod u nispera li ma jbiddilx fhehmtu

 • Anti-opportunists
  Posted at 15:06h, 10 December

  Waive goodbye to your political life, credibility and to the parliament. What a laughing stock you have been through-out these last months. Time to end the show, goodbye! 🙂

 • Ian Briffa
  Posted at 15:03h, 10 December

  Enjoy your last few hours in the limelight, even if you get them at the cost of the country’s well being. Take them as a Christmas present from us all.

  By tomorrow you will fade into nothingness. You will become meaningless. You will be the self absorbed arrogant twerp that gave us all problems we didn’t need, and we all begin to forget about you. Eventually we will recover from our problems, but you will never recover from your massive errors of judgement. Your life in politics is over forever. Which is a good thing for us all since the only one you wanted to serve was yourself.

 • Skyfall
  Posted at 14:25h, 10 December

  Thanks to your ”NO” vote, Dr. Debono, my heirs are going to end up with tens of thousands of euros worse off becuase of the stamp-duty.

  For your information , I am suffering from a serious illness with a short time left to live. The removal of the stamp duty would have gone a long way in helping me leave this world with a certain amount of peace of mind re my heirs.

  Not that you , or any of the selfish NO voters would care , anyway.

  Happy Christmas to all and may God bless all of us.

  • Red Ruby
   Posted at 14:39h, 10 December

   Jiddispjacini nisimak li int qieghed baghtut. J’Alla tibqa’ fostna iktar milli forsi qalulek.
   Nispera li l-Prim Ministru mela jkun sensibbli llejla u jsejjah ghall-elezzjoni qabel id-9 ta’ Marzu , ha jitla’ min jitla’ dak li hemm ta’ beneficcju fil-budget ghandu jsehh.
   Nemmen li la Joseph Muscat u lanqas Lawrence Gonzi ma jixtiequ d-deni hux u dak li haqqna se nohduh.
   Int hekk tista’ sserrah rasek u qalbek Skyfall!
   Il-Festi t-Tajba!!!!

  • Naughty boy
   Posted at 15:17h, 10 December

   I recently paid 12000 euros in tax duty on property because of the loss of my wife….so i dont care if you pay the same ammount or more……MAKES ME THINK WHY NOW!!!

  • Ceasar
   Posted at 15:58h, 10 December

   Ghalfejn ma ghidtx dan il kliem lil Austin Gatt jew lil Gonzi halli kienu jghajjtu elezzjoni generali zmien ilu?! Issa gej tparla, fl’ahhar jum, tipprova tqanqal sentiment ta rimors fuq min irid isalva lil Malta mill hama li nibet il Priministru kattiv tieghek u siehbu il princimess ta l’inkwiet kollu li ghandna f’Malta Austin Gatt ( dak li jahseb li Malta tieghu)…

   Ghax lil kieku int mhux l’ewwel wiehed li tohrog ticcelebra jekk jerga jitla GonziPN u il klikka …ghax imbaghad b’miraklu jghaddilek kollox!

   • Fish & chips
    Posted at 16:20h, 10 December

    Austin Gatt ha jivvota favur il budget. Grazzi

  • Eddy Privitera
   Posted at 17:22h, 10 December

   Jigifieri int emmint dak kollu li kiteb Tonio Fenech fil-budget ? Anway, il-beneficcji xorta tohodhom mill-PL. Ara kieku jitla GonziPN ma jkollok ebda garanzija bhal meta weghduk li se jibqa jghatik is-sussidju kollu fuq ittariffi tad-dawl, biex imbaghad NEHHIHOM kif tela !

   • information seeker
    Posted at 19:11h, 10 December

    anke Joseph emmen dak li kiteb Tonio ghax qal li ha jzommu. Forsi meta jkun prim, jigrilu bhal KarmenuVella u jinsa qak li jkun qal u ma jrahhas xejn kontijiet tad-dawl

 • Salgister
  Posted at 14:14h, 10 December

  VERA BUDGET TAJJEB!!!!!

  Il-Euro 195,000,000 f’izjed taxxi (mhux taxxi li diga jezistu) minn fejn ser jingabru? Wegbuni please.

  Imbaghad il-PN ghandu l-ardir li jistaqsi l-PL minn fejn ser igib il-flus!!!!

  • Herb
   Posted at 14:36h, 10 December

   Hafna min dak” id-dejn” hu forma ta’ Government stocks f’idejn il -Maltin stess u kumpanijji Maltin bhal Banke, , li il-Maltin qed jiehdu imghax tajjeb hafna fuqhom u li jistu ibieghu f’kull hin bi profitt tajjeb ukoll li fuqu ma jithallas taxxa.
   Issa, sur Salgister, il p[roblema tieghek x inhi ezattament?

 • Silvio Zammit
  Posted at 14:11h, 10 December

  Franco, why won’t you vote in favour of my b***s?

  • venator
   Posted at 16:58h, 10 December

   Silvio Zammit,

   Peress li ovvjament int bniedem baxx, u peress li mid-dehra bil-lingwa tieghek biss tifhem;

   kif int iffissat bil-b*jd. Nisthajlek thobb thabbathom ma’ geddumek waqt li ssoff xi zokk.

   Issa mil-lejla kompli soff iz-zokk sal-ghadma.

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:19h, 10 December

   Lolll dendilom mal christmas tree x int ferhan bijom jaqq, kemm int baxx.

 • Fish & chips
  Posted at 14:11h, 10 December

  “setting the resignation of Austin Gatt as a condition for his support for the Budget: a novel and quite frankly unheard of approach to decisions affecting the nation’s economic wellbeing.”

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/elections2013/Franco-s-last-bow-20121210

 • Osservatur 2
  Posted at 13:51h, 10 December

  Il -lum 10 ta Dicembru hija data storika ghal parlament Malti, fejn membru parlamentari kien kapaci jmur kontra ir-rieda tal klikka u ma qaghad jibza minn hadd, ghalhekk il-lejla ghandu jaghti ir risposta li tixraq ………………………

  Kellna bzonn ikollna iktar deputati bhalek Franco, kapaci jghidu il verita kif inhi, qed nghid ghall kull naha tal kamra.

  Il gurnata it tajba, u il festi mimlija paci u hena tal qalb, lilek u il familja tieghek kollha.

  GRAZZI TA KOLLOX.

  • Fish & chips
   Posted at 14:08h, 10 December

   @Dr Debono. Dr Debono ahna nemnu li int qatt mu ha tinsa l min ivvutalek . Min ivvota lilek mghandux xjaqsam ma Dr Gatt.

  • Alfred Abela Agisu
   Posted at 14:25h, 10 December

   Ghaziz Dr Debono,

   Jien Kont nazzjonalist ghal dawn l-ahhar snin, izda issa izzejjed kollhu zejjed…. Il-PN minnghanna kien jiehdu madwar 20 vot familjari, izda issa dawn il-voti sejrin kollha lil PL! Ma jistax ikun illi nibqghu sejrin b din il-mewga, hbieb ta’ hbieb u dahk u ticriet tal-wicc! U mhux billi Simon qal “Xandru l-Kelma fil-Grocers” jien inxandara l-kelma izda biex nazzjonalisti bhali jivvutaw lil PL!

   Jien nemmen fik u l-lejla ejja ha nuruwom illi ghallinqas fil-parlament ta’ GONZIPN hemm wiehed illi hareg mill-Klikka u qied vera jemmen f’ dak illi huwa tajjeb ghan-NIES.

   Come on Franco! We’re waiting for tonight!!!! GONZIPN power jintefa f’ anqas minn 7 sieghat ohra!

   Grazzi u l-festi t’tajba
   Alfred

   • Herb
    Posted at 14:43h, 10 December

    GRAZZI TA’ XIEX SUR AGISU??
    HA JHALLAS IL-BOLL FUQ IL PROPJETA, GHAL ULIEDEK META TMUT INT JAQAW?

    • Eddy Privitera
     Posted at 19:09h, 10 December

     Herb. Dr. Muscat wieghed li dawk il-mizuri li huma ta’ beneficcju, se jimplimentahom. U zgur li Dr. Muscat huwa kredibbli ferm aktar minn Lawrence Gonzi li lejliet elezzjoni jasal biex iwieghed kollox lil kullhadd. Izda wara jinsa x’ikun wieghed !

   • Fish & chips
    Posted at 16:23h, 10 December

    dawn kolla tal PL li qed ihegguk ghal kontra dal- budget tajjeb li gie aprovat anka min J Muscat . Bil- Maskla . Bhal karnival ta venezja. Tal PL hadd minnhom ma vvutalek fl- elezjoni li jmiss. HADD imma xorta iridu jinqdew bik .

    • venator
     Posted at 17:01h, 10 December

     Fish and chips,

     tipikament maqtugh mir-rejalta jekk qed tahseb li kollha laburisti! Ibqa cert li hawn hafna u hafna li tradizzjonalment huma nazzjonalisti izda ma jifilhux jaraw aktar tbazwir.

     Tislijiet

    • Eddy Privitera
     Posted at 19:12h, 10 December

     Fish & Chips: Li fi hsiebu jaghmel Dr. Franco mhux ghal- PL izda ghal poplu Malti u Ghawdxi kollu kemm hbuj – ghax sakemm GonziPN jibqa fil-gvern FLUS IL-POPLU JIBQGHU JIGU IMBERBQIN f’miljuni ta’ewros f’Konsulenzi etc..etc..

  • rose
   Posted at 14:35h, 10 December

   The ultimate measure of a man,is not where he stands in moments of comfort and convenience,but where he stands at times of challenge and controversy. Martin Luther King……Dott, nawguralek il Milied it tajjeb mimli hena u imhabba,u j’Alla f’Malta jibqa jkollna nies bhalhekk.Awguri!!

 • sarasota
  Posted at 13:35h, 10 December

  grazzi Franco li minhabba kif ser tivvota lili ha jaffettwali z-zieda fl-gholi tal-hajja, c-children’s allowance, beneficcji ohra,u hajja ahjar barraminnhekk uliedi ser ibaghtu minhabba d-decizjoni egoistika tieghek.

  • Anzjan
   Posted at 13:56h, 10 December

   Hallina Sarasota – tghidx hmerijiet!

   • Herb
    Posted at 14:40h, 10 December

    @Anzjan u benestanti ohra bhalu;

    nimmagina li int benestant u ghal ghajnek miz-zieda tal-pensjoni jew zidiet ohra ghax tghix tajjeb min fuq is-salarju ta’ martek, u uliedek jifilhu ihallsu it taxxa tas-successjoni fuq il-villa lussuza tieghek meta int tiffonda. Allura , lanqas huma ma jimpurthjom mit-tnehhijja tat-taxxa (tal boll).
    Nifrahlek u nawguralek aktar gid u hena.

   • sarasota
    Posted at 14:43h, 10 December

    Anzjan

    Fil-badget ghandek zieda fil-pensjoni ghax il-COLA tinghata kollha. Ikollok 300 euro jekk ghandek iktar minn 78 sena.

    Dawn huma 2 affarijiet li jistghu joltqu lilek direttament. Issa jekk qed nghid i-hmerijiet mintix tghix f’dinja

  • Eddy Privitera
   Posted at 19:13h, 10 December

   sarasota: Issa jekk jitla l-PL u jghatihomlok nispera li tinduna li Gonzi dahaq bik. U forsi tindem u tibda tirraguna bhal Franco Debono !

 • GonziRM
  Posted at 13:27h, 10 December

  Lanqas qatt ma kien hawn serhan il mohh daqs illum! Par idejn sodi! Morna l-bahar nghumu flimkien. Flimkien kollox possibli. Gonzi jwaqqaf l-ilma jizfen fil-funtana ta smart city

  • Herb
   Posted at 14:48h, 10 December

   @Gonzi RM;
   Cuc inkurunat iehor li icapcap lil min ha jivvota kontra l interess finanzjarju tieghu u ta’ uliedu.

   • GonziRM
    Posted at 17:13h, 10 December

    Cuc min jaqbel jew jiehu €500 fil gimgha kellu jwaqqafa minhabba lking taghna franco u hadhom min halqna u halq uliedna jew lizbalji kbar li ghamlu smart city, bwsc, private car parks, sptar st. Philps fhimt issa bravu ghal €4 euro zida u johodlok €10 ghajartna cwiec nahseb inti bravu

 • Red Ruby
  Posted at 13:15h, 10 December

  Franco,
  J’Alla int l-aspirazzjoni ta’ hafna iktar politici biex jimxu fuq il-passi tieghek.
  Int t’ezempju!
  Take care!!

 • joe
  Posted at 12:45h, 10 December

  ghaziz franco
  Aparti li nawguralek il festi it tajba , personalment nawgura li bhalek fil pajjiz ikunaw hafna aktar nies ta kuragg ,nies ta vera li ma jintereshomx bis fil vot plus is siggu tal poter , nifhem li int il haruf ta sagrificju , pero nasigurak li warajk hemm hafna nies jappogjawk , it ragel onest u ta personalita . najdlek ukoll li bhali ghawn hafna mhux ha jivotaw din l elezzjoni , nies li ghajejna nisimaw gideb paroli bla sens , ……………. l importanti f dan il pajjiz nibzaw ghal vot .. inselli ghalik

  • Herb
   Posted at 14:44h, 10 December

   Ma tridx tkun kuraggjux biex tivvota kontra l interessi tal-but – TA’ HADDIEHOR!

 • Cupcake
  Posted at 12:33h, 10 December

  Good morning Dr Debono.

  For starters:
  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/elections2013/Franco-s-last-bow-20121210

  Have a good day 🙂

 • Joseph Galea
  Posted at 12:32h, 10 December

  Dott. Illejla se tiehu decizzjoni cara?

  Ta’ Favur jew Kontra l-Budget?

 • Kahlan konvint
  Posted at 12:26h, 10 December

  “In Rome the taxi driver told me the roads were blocked, because students had been protesting on a weekly basis. It’s an everyday reality there, but in Malta students carry the prime minister on their shoulders instead of rebelling against the system,” the rebel backbencher said.

  Nahseb jekk issaqsi lill dawk l-istudenti li jiggradwaw kull sena Franco, zgur li ma jaqblux mieghek….

  Imma ghalfejn tibqa tattakka kollox sirt??

  Enough said

  • Franco Debono
   Posted at 13:54h, 10 December

   because that is th spirit of youth – sweet revolt against the system and not ultra conservative status quo

   • information seeker
    Posted at 14:41h, 10 December

    I like your way of thinking. Did you revolt in your youth or have you decided to revolt against a whole nation when you’re supposed to have reached adulthood.

    Give us a few examples of your own revolts. I believe that you were studying hard to become one of the best criminal lawyers and did not have time for those silly stunts that youths normally get up to.

   • Kahlan konvint
    Posted at 15:23h, 10 December

    Franco,

    Meta kellhom raguni, hargu jipprotestaw, tafu sewwa dan.

    Imma llum zgur li ma ghandhomx ghalfejn….dan hu is-sewwa maghruf!

    L-ahhar darba li ipprotestaw (u kellhom ragun bil-kif), kien fi zmien meta kien hawn partit fil-gvern li illejla int se ttih palata nobis!!

    • Fish & chips
     Posted at 16:24h, 10 December

     Prosit tal- kumment.

  • Fish & chips
   Posted at 14:17h, 10 December

   L istudenti maltin kuntenti bil- gvern . Mil bqija kieku le jiprotestaw. Hadd mu qed izommom milli jaghmlu dak li jhossu. Dr hafna nazzjonalisti jaqblu mieghek imma qatt ma jaslu jaccetaw li twaqqa l gvern li ivvutaw ghalih

   • J. Mercieca
    Posted at 19:15h, 10 December

    Don’t speak for myself please. Thank you.

 • Naughty boy
  Posted at 12:22h, 10 December

  Hasra mhux ha thalli l Gonzi jaqta z-zigarella tal parlament il-gdid u it teatru bla saqaf…kien igib it tenur Joseph Callejja ikanta l,opri biex jinawgura it-teatru bla saqaf…bil mistednin distinti bl,ombrellel biex ma jixxarbux…

  • Herb
   Posted at 14:46h, 10 December

   @Naughty boy;
   Il veru bla gost int. Qiesek jelly imdewweb.
   Issa imla butek u zaqq uliedek bil-piki ta’ bejniethom tal-politikanti.

 • justin
  Posted at 12:10h, 10 December

  Awguri lijlek u familja kollha ;)))

 • cow boy
  Posted at 12:05h, 10 December

  FRANCO! Nawguralek milied u sena gdida mil-isbah lilek u familja tieghek kollha.ILejla tivota kif tivota int rebbieh dejjem.dejjem tkelimt ghal poplu malti grazzi ta kollox…..

 • Ganni Borg
  Posted at 11:56h, 10 December

  @ Dr. Debono

  Veru dak li qal David Agius li mhux veru ressaqt mozzjoni ta sfiducja biex jirrezenja Dr. Austin Gatt?

  • Franco Debono
   Posted at 12:21h, 10 December

   l mozzjoni prezentajtha f ottubru u qeghda fil parlament

   • Ganni Borg
    Posted at 13:29h, 10 December

    Mela kif ghadek ma rrispondejtux..ghax smajtu u ried jinnega li ressaqta din il-mozzjoni u qal li mhux veru prrezentajta. Dan kien fuq TVAM dalghodu ma Joe Mizzi.

    • bikkej
     Posted at 17:20h, 10 December

     Sa fejn naf jien David qatt ma qal li ma hemx mozzjoni kontra Austin gatt

  • Eddy Privitera
   Posted at 12:35h, 10 December

   GonziPN ilu FABBRIKA TAL_GIDEB. Issa ddakkar ukoll Simon Busuttil, ghax diga GIDEB dwar Dr. Muscat fuq Net TV !

   • bikkej
    Posted at 17:21h, 10 December

    Eddie ;

    Int il PN qed tajt fabbrika tal gideb ajt ??? Insejtu zmienkom jew bdejt bid dimenzja ???

  • Demm Hamrani
   Posted at 13:37h, 10 December

   Kif tista temnu David Aguis daqsKemm jigdbu Marthese Portelli wkoll qallet li-baghatuhx huma l-ittra lil-haddiema tal gvern u ftit wara qalet li baghata P.N

 • TONY ( 96)
  Posted at 11:53h, 10 December

  VIVA IS-SALVATUR

  • brigella
   Posted at 12:52h, 10 December

   Tony, anki lil Mintoff ghollejtuh bhal is-Salvatur biex imbaghad damdamtuh bhala t-Traditur…u taf min kien hemm wara dik il-kampanja, Joseph Muscat taghkom…

   • TONY ( 96)
    Posted at 22:01h, 10 December

    @brigella jien ex nazzjonalist

 • TONY ( 96)
  Posted at 11:51h, 10 December

  NIEXTIEQ NGHID IL-MILIED IT-TAJJEB LILEK FRANCO U IL-FAMILJA TIEGHEK. U LIL KULHADD TA RIDA TAJBA. I FORGIVE BUT NOT FORGET INT ILLUM GHAMILTNI ISNI ERBAHT LOTERIJA GHAX WEGAWNI HAFNA IMMA WARA 10 SNIN ISSA ERGAJT ILBIEST ID-DINJITA. JIEN NARAK FRANCO U NISPJEGALEK. U IRID NIEHU TRATT MIEGHEK . HU HSIEB IL-MIELIED IT-TAJJEB LILEK U IL-FAMILJA. U LIL KULHADD TA RIDA TAJBA. FULHAM VS NEW CASTLE OVER.

 • Jonathan
  Posted at 11:39h, 10 December

  Nawguralek sahha u gid. Mhux biss ghal dawn il-jiem tal-festi imma ghal dak kollu li tixtieq fil-futur ta’ hajtek. Grazzi ta’ kollox. Bhala Malti, nibqa’ nafulek.

 • Guzeppi tal-Mosta
  Posted at 11:07h, 10 December

  se titkellem il-lejla fil-parlament franco?

  guzeppi tal-mosta
  GONZI FOREVER (20 years minimum)

  • Eddy Privitera
   Posted at 12:07h, 10 December

   Guzeppi: Sa fejn naf jien SE JITKELLEM. Jaqbillek issodd widnejk !

  • Eddy Privitera
   Posted at 12:18h, 10 December

   Franco:l-ewwel haga “Welcome Back “. It-tieni. il-bierah fil-blog tas-Sahhara, certu Charlie qal li l-lejla il-partitarji ta’ GonziP se jerfghu fuq l-ispallejn lil dawk id-deputati kollha li jkunu ivvutaw favur il-Budget ! Jekk dan veru, ikunu qed jippruvaw TELFA ENORMI juruha bhal xi rebha ! Insomma , jkunu qed jaghmlu dak li ghadhom jaghajjru sal-lum il-gurnata, lil Dr. Alfred Sant, li t-telfa tar-referendum dwar l-UE, kien qal li kient rebha !

   • Eddy Privitera
    Posted at 12:31h, 10 December

    Bilhaqq , nixtieq nghatik parir biex tiehu hsieb sahhtek. Cert li din il-pressjoni kollha fuqek, inklux it-theddid kemm dak fin, u kemm dak inqas fin, bilfors jikkawzalek certu tensjoni. Ghalhekk hu hsieb tiehu xi haga li tnaqqas it-tensjoni. Isma minni hu hsieb sahhtek issa. Insellimlek tas-sagrificcju enormi li qed taghmel lejn pajjizek.Grazzi !

    • information seeker
     Posted at 14:44h, 10 December

     kemm taharqek qalbek ghal Franco. Sa Marzu biss imma, wara tibda tghid “Franco min?”

 • Kahlan konvint
  Posted at 10:19h, 10 December

  Bongu Franco…..

  Taghmel x’taghmel illejla nixtieq naghti il-Milied it-tajjeb lilek u l-familja.

  Nixtieq inzid li jien kull ma ktibt kien dejjem ta natura politika u mhux personali….

  • Franco Debono
   Posted at 11:28h, 10 December

   auguri lilek ukoll u lil familja

 • PINOKKJU
  Posted at 10:04h, 10 December

  MIn dahhlilkom f’raskom li ghalitu budget tajjeb…ghamiltu budget tal=bzar fl-ghajnejn lejliet l-elezjoni biex tisrqu l-voti ghax tafu li jekk tqassmu ic-cejca, ic-cwiec jinsew kemm ghidt li ser tivvota bil-qalb kontra il-kontijiet tad dawl u d-divorzju, kemm qassamt miljunilil shabek tal-klikka u kemm imlew il-bwiet mbil-kummisjonijiet u fuq kollox kemm il-nazzjonilst sar il-misthija tal-pajjiz, johnnie cash, sindu dimech u tal-imqaret , ohrajn li babsu kemm felhu fil-kunsilli, delia tax-xarabanks second hands uu kemmwaqqajtuna ghac-cajt mas-sindku ta londra , sa anke nisa li huma f’kastilja nqabbdu b’tahwid sfaccat…..dawn kollha Nazzjonalisti u xi nghidu ghall-ikbar JOKER li hlif buzzullotti u pipi ma jghamilx..

  KIF qal wenzu ….xbajt ghax mill-bidu wara jumejn qamet rewwixta kontrija u xbajt u jigri x’jigri tikkonfondux …jien anke jekk b’kumbinazzjoni nitilaw xorta ser nitlaq u jekk tridu ghandkom l-arkanglu kustodju tieghi biex jiehu r-riedni u jien bye bye

 • CORRUPTION
  Posted at 09:45h, 10 December

  Dr Debono , yesterday Gonzi said mux ser taqa id dinja jekk ma jadix il budget .
  For the first time he said that the troubelle started 48 hours after he won the election 5 years ago , in my you gave him more than eneph time .

 • Il Countdown beda
  Posted at 09:45h, 10 December

  Meta tkun f’dillirju dak li tghid hadd ma jghati kasu…hekk gralu Pierre u l-pupu tieghu dal-ghodu fuq l-istazzjon ta Peppi u Bondi -….hekk gratila l-frosta tan-nazzjonalisti u hekk gralu Wenzu l-bierah……kull ma kien jonqsu jghidilha lil opposizzjoni hu li jekk hemm bzonn NIKKONFOFFAW FLIMKIEN HALLI NWAQQGHU LIL FRANKO GHAC-CAJT…….

  LI NESA DAN WENZU LI JEKK ISIR HEKK L-OPPOSIZZJONI IKOLLHA TIBDEL ISIMHA U SSIR OLIGARKIJA hi ukolll….nigu otto mbaghad mhux hekk WENZ?

  u halli nghiduha kif inhi, kif jista jkun l-oppozizzjoni tghatikom dawk il-miljuni kollha taghna f’idejkom halli tberquhom kif tridu u il-klikka tixxahham izjed

  ISSA DAQSHEKK XBIN …j’alla jkollna izjed minn FRANKO wiehed

 • BIKKEJ
  Posted at 09:41h, 10 December

  U sorry …Ghalkem ma naqbilx mal-patomini li qet taghmel, xorta nixtieqlek il-festi t-tajba lilek u l-familja kollha

  • Franco Debono
   Posted at 11:30h, 10 December

   tant iehor. nixtieqlek l festi t-tajba

   • sturdut
    Posted at 12:03h, 10 December

    franco, ghadni sallum iddispjacut talli ghamlulek. Hafna ohrajn bhali ivvutawlek 4 snin ilu u emmnu li ghad ituk pozizjoni tajba kif jisthoqlok. u ma garax hekk. illejla, jkk jigri kif kulhadd qed jistenna u ma jghaddix il-budget, hafna ippuntar ta’ swaba lejk. int mghandekx htija fl-istorja. int qbizt ghallpoplu malti u tkellimt biex isiru riformi li huma mportantissimi. u dawk li haduha kontrik, jew ghax qed ipappuha tajjeb u se taqtalhom iz-zejza jew ghax mhumiex jarfu kemm qed igawdu tal-klikka. ma nafx dal-blog hux se twaqfu jew le, pero jien nawguralek success kbir jekk terga tohrog ghall-elezzjoni. jien se nerga nivvutalek kif amilt, jekk tohrog fuq id-distrett li hrigt fuqu u se nibqa nsegwi l-kontribut tieghek fil-politika maltija. grazzi u l-festi t-tajba franco

 • BIKKEJ
  Posted at 09:39h, 10 December

  U ejja Franco ….. Bicca deputat kif ???? . Malta kollha titkellem fuqek , tajt li-int bicca deputat jew . Illum Malta u l-futur ( sa certu punt ) qijad fidejk u tajt li int bicca deputat !!!! come on tkunx baby

  • information seeker
   Posted at 14:47h, 10 December

   issa ndunajt bil-prolema vera ta Franco?

   ghalih mhux unur li jkun elett deputat fil-parlament f-isem il-kostitwenti u l-partit li tah l-opportunita li jsir deputat. Ghal Franco jew ministru jew inhassar.

   Ghalhekk bicca deputat

 • TONY ( 96)
  Posted at 09:33h, 10 December

  FRANCO CAN YOU PUT THEM DOWN EARLY THAN 9PM BECAUSE AT 9PM THERE IS THE MATCH BETWEEN FULHAM VS NEW CASTLE . LORENZ I DONT THINK HE WLL CALL THE ELECTION ON THE 9TH 0F MARCH. YOU KNOW WHY ? I TELL YOU CAUSE THEN THEY CAN’T COME TO YOUR BIRTHDAY PARTY. YOUR A GREAT MAN FRANKIE I WISH I WAS IN YOUR SHOE I WILL HAVE DONE THE SAME. 12 HOURS & 30 MINUTES LEFT. GRAZZZZZZZI. TONY

 • Guzeppi tal-Mosta
  Posted at 09:27h, 10 December

  VIVA GONZI FOREVER

  20 sena ohra mill-inqas

  Guzeppi tal-mosta

  • TONY ( 96)
   Posted at 09:46h, 10 December

   GONZI IS FALLING DOWN LIKE SHOE. DO YOU KNOW MAN ? OR YOU LIVING IN MOSTA ? KEMM GHANDKOM KNIJSA SABIHA IL-MOSTA SIMON BUSUTILL IHOBBA HAFNA SPECJALMENT IL-KAPPELA.

  • Iccassat
   Posted at 10:39h, 10 December

   PN 20 sena mill-inqas fl-opposizzjoni.

  • Spiro the dragon
   Posted at 10:44h, 10 December

   alla hares jghamel 20sena ohra b dan s socjalist kristjan fit Tmun. Ghati lil cesare dak li hu Ta cesare u lil alla dak li hu Ta alla. Kulhadd ghal rasu, u flok l huta ghatu l qasba.

   Jien nipretendi li roadtax, t taxxi fuq l fuel li nahli jmorru ghat toroq biex meta jgelni nghamel l vrt Ma jkolix karozza gdida izaqzaq habba t toroq mnejkin, mhux talli hekk, talli jwahlek MIT TEST.

   Jien nipretendi li l bolla li ili nhallas min meta kelli 16 tigi investita go fond biex jigarantili l futur mhux nuzawom parti mil cash-flow, ikun fuq skema bhal bonds.

   Issa nirsistu Ta biex fit 2018 meta l Valletta Tmun l belt Ta l ewropa Tmun sabiha taaa. gahan malti jghidlek Lowell u bir ragun. Dik l art Ma hawnx bhala rid dinja, tirfes fuqa ghandu jkun unur, mhux kollox mitluq, llum jekk ikollok tidhol l qorti tidhol l belt ghax l bqija tmur the point tigne Jew baystreet. L belt qridnija.

   Mbghad tohrog fit toroq, Bini iswed, wires, arbli, arials, airconditioners mal faccati, dustbins b xeba garbage bags madwar, siringi fil playing fields, bankini mhux friendly ghat trabi u ghal persuni b disability, hwienet mghaluqin b xeba ziebel bejn x shutters u l bieb, insomma pajjiz Ta habba gozz.

   Fejn qed immorru mela t taxxi?

   Tghidli sabih t theatre l gdid? U jien jirrispindik, prattiku t theatre l gdid? Jien opera sabiha napprezza nohrog filghaxija bil coat Jew bil libsa, mhux his shorts Jew bir raincoat.

   Halluna bil kwiet u tkunux gamblers bit taxxi .

   Haga ohra morru sal bypass Ta qabel l ghadira, qed ihafru l blat regaw, ghala? Progett jigi jiswa d doppju, mbad l kuntrattur jghidlek nqala ntop mhux inkluz fil kuntratt mbghad hemm l gahan bil maktur Tal partit ihallas.

   Get well soon guzeppi, Ma nixtiqekx issofri hafna wara l l ellezjoni li jmiss, pero habib int li tghid li midhla sew Tal pn, ghin ha jinbidel l stil Ta politika. Btw u jekk tghamlu mezz u ttellaw kap gdid li mhux socialist tkunu ga pass kbir lejn r rebha bla tkunu ghamiltu xejn aktar.

  • vox popolo
   Posted at 10:50h, 10 December

   il-lum l-10 ta’ Dicembru 2012, isem Gonzi sa’ jittnizel
   bhala dak il-Prim Ministru li telef vot fuq il-Bagit.
   L-akbar dissfatta li jista jgarrab Prim Ministru!!!!!!!
   u guzeppi tal-Mosta, jdur mal-pjazza tal-Mosta,
   ixxejjer il-bandiera u jghajjat;

   VIVA GONZI (the loser) FOREVER.

  • Frida
   Posted at 11:12h, 10 December

   Bongu Guzeppi Nostradamus kulhadd jafu tal-Mosta

   Guz, iva bi kwotazzjoni ta’ tbassir ta’ Dr Arroganza innifsu hrigtilna f’jum il-votazzjoni dwar il-Budget?
   Kos Guz, il-ksuhat ta’ xi hadd arroganti ser jigu fi tmiemhom f’jum ta’ kesha.

  • bulldog
   Posted at 11:31h, 10 December

   Guzeppi sa ghoxrin sena ohra Gonzi jibqa mfakkar li kien l-ghar Prim Ministru li qatt kella Malta, €5biljun dejn, Entitajiet mal €1biljun dejn, riservi tad deheb sparixxew bhal ma sparixxew is Sea Malta, Tarzna u Telamalta. Smart City giet Ghost City , kumpanijja tal Brazil bahh, bhal Kumpanijja Olandiza li tizboh L-ajruplani. €500 zieda ghalih meta ra l-maltemp gej u lil poplu ziedlu t-tariffi tad dawl ul-ilma, Gas iqwattrippla fil prezz, Buzullotti bl-Arriva switielna kwantita ta Flus minghajr ma hi efficjenti fejn ha tehdielna €18miljun ohra f’ghaxar snin, stajna qabbadna kumpanijja tal linja formata min ex xufiera tal buses antiki u kien ikollna sevizz ahjar ghax huma biss kellom esperjenza kif ghanda tahdem is schedule minghajr ma konna nonfqu kunsulenti barranin li gew u redaw flusna u telqu lhemm. Waste Serve hemm tahwid ta Direct orders ta skontabilita ta €28miljun, kunsulenti li swewna €33,000 kuljum, Tejatru bla saqaf ghidli kif sejrin naraw xi pantomina fil Christmas bil maltemp, Parlament li l-anqas L-EU ma tghad fondi ghalih ghax mhuhiex investiment. Kikkek u Oligarkijji. Cahad lil Parlament meta sar referendum ghad Divorzju fejn xorta, ivvota kontra. Cahad lil Parlament meta gie sfiduccjat Il kummissarju tal EU ghal Malta Richard Cachia Caruana fejn Gonzi baqa jzommu fil kariga. Tilef il maggoranza fil Parlament kwazi sena ilu fejn baqa jippersisti sa anki baqa fil Gvern bla maggoranza. Din hi storja li ha nibqaw nghiduha ghal ghoxrin sena ohra ghax tigi generazzjoni ohra. Iz zijju ta zijju baqaw issemmuh sal lum sa il Kleru talb mahfra tad deni li ghamel u ghad jigi zmien fejn il Partit Nazzjonalista jitlob mahfra lil Poplu tal hsara li ghamel lil Malta ta zmienijiet meta Gonzi l-ghaziez tieghek ghamel daqs dak id-deni lil Poplu. L-anqas l-inceneratur ma jahdem tajjeb bil BWSC u Heavy Fuel Oil b’kollox fejn hallas min qabel €157 u ma hatmidx. Sajjieda ha jzarmaw, il Hut il prezzijiet mghola s-sema, kollox zarma, Alla hares jghamel ghoxrin sena ohra ghax kulhadd jispicca frankuni hlief tal klikka li thobb int Guzeppi b’ghozza kbira.

  • Eddy Privitera
   Posted at 12:11h, 10 December

   Guzeppi: ” 20 sena mill-inqas” – Daqstant qed tistenna li jdum Fl-OPPOZIZZJONI, Gonzi tieghek ??????

 • Vigilant
  Posted at 09:23h, 10 December

  Pertinent Quotes:
  “There is…an artificial aristocracy(Oligarchy) founded on Wealth and Birth, without either virtue or talents(as Confirmed by Dr.Gonzi)…. The artificial aristocracy is a mischievous(Evil) ingredient in government, and provisions should be made to prevent its ascendancy.”
  “The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of Patriots and Tyrants.” TJ
  And one from the Gospel: Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven. Matthew 5:10

  Franco do whatever you have to do then go back to your private work.
  Then, if you want to contribute towards our Country’s welfare, either help in cleaning the PN from the Evil Clique of liars, parasites and leeches that are destroying and betraying this Country, or set up the PDN.

  • information seeker
   Posted at 10:23h, 10 December

   so you’re comparing Franco to a saint now?

   • Vigilant
    Posted at 13:04h, 10 December

    I did not say Franco is a saint but he is certainly a patriot who was ready to defend his country against his corrupt Oligarchic government and party. And, that has put him at risk(in all shape and form) from the Hateful Evil Clique.

 • Naughty boy
  Posted at 09:21h, 10 December

  Good morning Franco remember that Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.Those who are criticising you have lots to lose others who are supporting you WANT JUSTICE DONE!

 • BIKKEJ
  Posted at 09:18h, 10 December

  Bongu;

  Il-lum il big day ……….. waslitlek il-gurnata franco li tant ilek tistenna

  • Franco Debono
   Posted at 09:21h, 10 December

   Happy christmas first of all. Today is austin gatt’s big day
   He is the protagonist
   Jien bicca deputat

   • J. Mercieca
    Posted at 09:48h, 10 December

    Austin Gatt se jaghraf x’kapacitajiet ghandu ”bicca deputat” … jekk ghadu ma rrealizzax …

    Il-Milied it-Tajjeb Dr Franco

    • Joseph Galea
     Posted at 11:13h, 10 December

     Onor. Franco, inti “bicca deputat” bhal ma gejt imsejjah BIL-BA_D.

     Prosit, j’ alla kull MP ikun bhalek.

    • Cikka
     Posted at 11:16h, 10 December

     Dr. Franco Debono, ser jaghmel gieh lill poplu malti, u jaghti nifs lill kull min huwa fgat u ma jistax iwassal lehnu biex dan il pajjis jista jimxi il quddiem, bil klikkek u lill min taf , korruzjoni f’ kull ma jsir, nies bhal Dr. Debono ghandna bzonn miz- zewgt nahat tal kamra, il milied it tajjeb Dr. Debono, inti qieghed fuq in -naha tas- sewwa.

     • J. Mercieca
      Posted at 11:33h, 10 December

      sewwa qed tghid. kull kelma hu minnu.

   • Iccassat
    Posted at 10:34h, 10 December

    Austin Gatt illejla l-protagonist b’rasu baxxuta l-isfel. Daqsek arja issa.

    • sturdut
     Posted at 12:05h, 10 December

     tal-pipi qatel lil pn.

   • Fish & chips
    Posted at 10:48h, 10 December

    Waqt id diskors tista turi id disaprovazjoni fir rigward ta Dr Gatt, imbad waqt il- vot ahseb fil- votanti tieghek.

    Il- Fatt hu li xaktarx id data ta’ l- elezjoni ma tiddependix mil vot tal- lejla. dan ifisser li l- iskop tieghek irnexxa indipendentament min kif tivvota.

    Il- Milied it- tajjeb Dr Debono. Viva Simon Busuttil. Nistennew xarabank ta nar il- Gimgha biex naraw tal- PL kif ha jirejagixxu ghal Simon.

   • Martin
    Posted at 11:18h, 10 December

    Good luck Franco inti olejt il Fuq Liz zghar u semmajtlu Lehnu Ta Dan grazzi 🙂 Austin GATT naf li xi nies min tijak qed jaqraw dal message laroganzza tijak u Ta xi 4 bhalek dejjqet lil kulhadd imma Kif jadu hadd wara hadd tasal Ta kulhadd, inti u shabek ( mux kollha) ilek snin shah tithaq bijhom imma Issa wasal it turn tghana biex titku bik ax wara tal lum it tort huwa kollu tijak u Issa anke Ta madwerek iduru kontrik wara Lejla…… Imsoma min qalbi sur Franco il festi tajba u bdw tahseb peppi joe Azzopardi ul klikka jistidnuwk wara Ta Lejla al xarabank hero ?

    • Spiro the dragon
     Posted at 12:31h, 10 December

     L ironija hi li biex jelegi ruhu fil permanent jitkaxkar u jirnexxilu xorta jiddomina partit, umbad min jitla min 2 distretti Jew b maggoranza akbar ntuh l genb.

     Nappella Lin nazzjonalisti genwini biex jevalwaw kandidati bhal Antoine Borg u Ma jivvutawx lil antiki, thallux l ustess partit, gedduh Halli l partit jiritorna al mumenti glorjuzi. Hemm elementi godda tajbin, pllllssssssss mhux claudette

   • Chinese Jar
    Posted at 12:02h, 10 December

    Correction: bicca deputat ghal ftit sieghat ohra biss.

    Imbaghad sempliciment bicca avukat.

    • Morpheus
     Posted at 13:58h, 10 December

     @Chinese vaz
     Ghalinqas Franco ghandu karriera ara inti wara illejla tkun tixher u tibki la tinqala min ma dik iz-zejza li ilek terda ghal snin twal. Get a life, time is passing quickly Tick Tock Tick Tock

     • Baqa Imzazen
      Posted at 16:45h, 10 December

      @Chinese Jar: Il-lejla tmur tibki l-wardija.

  • brigella
   Posted at 09:49h, 10 December

   Franco, sal-lum inti bicca deputat, kif stqarrejt inti stess. Mil-lejla, ma tkun xejn. Zero. Hlief persuna li jmissek tisthi tohrog barra.

   • Vigilant
    Posted at 10:14h, 10 December

    @bigilla
    Had stupidity been music your head would be a Jukebox!

    • Chinese Jar
     Posted at 12:03h, 10 December

     Did you read that and write it down carefully for reuse later, Vigilant?

     • Vigilant
      Posted at 12:53h, 10 December

      @Chinese Jar you could pass for a toilet, with all the hateful crap you write.

     • Morpheus
      Posted at 14:02h, 10 December

      @Chinese vaz
      Vigilant wrote what he wrote when he thought of you Get a life Vaz Time is running out Tick Tock Tick Tock.

   • Kalang
    Posted at 11:01h, 10 December

    Iggifieri skont int Brigella, min jgħiidt il-verita u jiggieled il-korruzjoni rampanti missu jistħi joħrog barra mela min ghaffeġ u ħalla lil pajjiż jgħereq f’fossa ta’ ħmieg u korruzjoni x’missu jagħmel sur brigella???

   • Eddy Privitera
    Posted at 12:20h, 10 December

    brigella: Nahseb ahjar tibdel ismek wara l-lejla, u tibda tiktbu BIGILLA !

   • Red Ruby
    Posted at 14:08h, 10 December

    ehhh Brigella ssemmix misthija!!!!
    taf min ghandu ghal xiex jisthi mela Franco!!!!!!
    taqax iktar ghac-cajt ghax taf li qed tigdeb!!!!!

 • information seeker
  Posted at 09:12h, 10 December

  as quoted on the Independent

  “Dr Debono also revealed that, unlike past standoffs, there has been no approach from the Prime Minister or anyone from the Nationalist Party over the last 10 weeks to attempt to reconcile or to sway him from his stated decision to vote down the budget, and the government in the process.”

  Obvious no? You got yourself in this situation. Check mate

 • Ganni Borg
  Posted at 09:08h, 10 December

  @ Dr. Franco Debono

  Bongu u nawguralek il-gurnata t-tajba.
  Dalghodu fuq TVAM kellek zewg ‘attakki’
  1. David Agius li stqarr li mhux veru li hemm Mozzjoni ta sfiducja kontra Dr. Austin Gatt.

  2. Pierre Portelli qed jakkuza lill Oppozzizjoni li billi qed issemi lil Austin Gatt qeda tamel pressjoni fuqek sabiex iz-zied id-doza kontrih u b’hekk aktar igeluk tivvota kontra.

  Kif ser tirribatti dan kollu?

  Grazzi

  • Naughty boy
   Posted at 09:31h, 10 December

   David Agius li qabduh jikkopja tliet darbiet u xorta inghata c-certifikati irid dejjem jizzattat biex jinhabb u haqqu jaghmluh mascot tal klikka.

   • sturdut
    Posted at 12:05h, 10 December

    ahjar jara kemm hu kiesah u xghamel id-dwana

 • information seeker
  Posted at 09:00h, 10 December

  Good morning Dr Debono

  Today is Franco day. How very freshening to note that all papers (political and independent) showed photos of a true champion Lewis Hamilton and not even one of Dr Franco Debono.

  Not even Mintoff voted against his own government on the budget, because with all the differences he had with Alfred Sant, he allowed the budget to go through. You decided otherwise, to take your vengeance on the whole country.

  You are already history as opposed to you making history, even in the most important day of your life.

  “Holding a grudge is letting someone live rent -free in your head”

  • J. Mercieca
   Posted at 09:50h, 10 December

   Well, was Alfred Sant corrupted as Gonzi and co.? I don’t think so eh… Hence, you can work out the rest of the sum I guess.

  • brigella
   Posted at 11:17h, 10 December

   So, Mr Mercieca, are you imploring that Gonzi is corrupt. Answer me and do not run away. Titfax il-gebla u tahbi idek.

   • J. Mercieca
    Posted at 11:37h, 10 December

    of course he’s corrupt! mhux ha naghmel bhal gonzi, nitfa’ l-gebla u nahbi idejja ibzax

   • Eddy Privitera
    Posted at 12:24h, 10 December

    Brigella: Darba xi hadd kien qal: ” Min ma jiggilidx il-korruzzjoni, hu korrott ” !!!! Tifatakar min kien qal dan il-kliem ? Issa ghidilna ghaliex Gonzi ma dahhalx il-ligi tal-Whistleblower, jekk hu suppost kontra l-korruzzjoni ? Dik il-ligi hi wahda mill-aqwa armi kontra l-korruzzjoni !

 • CORRUPTION
  Posted at 08:43h, 10 December

  LIL MARIO DEMARCO .Last week Demarco went to visit the Dolmen, the fourth one this year .
  It seems that Demarco have special interest in this hotel as not only went 4 times but the owner of the hotel Ray Fenech was promoted Chairman of the MTA .
  Who said there are people with conflict of interest in the Authorities ????.
  Scratch my back and i scratch yours .

 • NINU IZ ZURRIEQI
  Posted at 08:14h, 10 December

  Bongu franco habib,… I dont know what to say…… It feels like a farewell in a way. You will still be around in the future politicly, it,s just it,s going to be my last message i,ll be sending on this famous blog. Tonights the night, whatever happens , if it,s positive or negative you will still be the person that has changedthe way we do politics. You are brave and an example of what a politician should be. I wish you health, wealth, and most important happiness, and a merry xmas to you and your loved ones…… One dayninu iz zurrieqi will introduce himself to you.. GOOD BYE AND GOOD LUCK.

 • TONY ( 96)
  Posted at 08:05h, 10 December

  goood morning franco : yesterday i thought he is going to call the election. i heard simon talkin in haz-zebbug he is a trouble maker. say hello to your family & good bye to gonzi.

  • brigella
   Posted at 11:18h, 10 December

   I think it’s good bye to Franco

   • Franco Debono
    Posted at 11:27h, 10 December

    today is austin gatt’s day

    • Chinese Jar
     Posted at 12:05h, 10 December

     Austin Gatt won’t mind going out with a bang, Dr Debono. He relishes that kind of thing.

     And it comes at the end of a very long career in politics, compared to your brief and entirely pointless stint.

     The thing you have to remember is this: more people are looking forward to seeing the back of you forever tonight than there are looking forward to seeing the back of Dr Gatt.

     • Morpheus
      Posted at 14:05h, 10 December

      @Chinese Vaz
      Franco will be remembered as the person who introduced a new way for doing politics in Malta, as for you Vaz, you will always be remembered as the bile queen. Get a life, time is running out for you Tick Tock Tick Tock.

     • Red Ruby
      Posted at 14:21h, 10 December

      How incorrect you are Chinese Jar?
      Austin huwa balla fuq l-istonku mhux tieghi biss ta, imma ta’ pajjiz shih. Il-familji llejla jkunu jistghu jibdew jippjanaw ghall-futur mhux bhal ma qeghdin bhalissa jghixu day by day!! U bid-dubju li l-ewwel gew imweghda mod, imbaghad isibu mod iehor. Franco mhux talli jibqa’ mfakkar, talli l-maggoranza tal-poplu, Laburisti u Nazzjonalisti genwini iriduh fil-politika u l-hazen qas jazzarda jgholli rasu!
      Farewell Chinese Jar!

 • CVA
  Posted at 01:51h, 10 December

  Franco – you represent the aspirations of many, you had the courage to stand up for our rights and battle alone, face great hardship and yet you remained strong, others wispier but you chose to do what right. A quote that fits the day reads:

  “Heroes are the people who do what has to be done regardless of the consequences”.

  Franco will go down in history as a hero who will be followed and admired for his courage in the years to come.

  • il-Bully
   Posted at 09:55h, 10 December

   CVA
   It is so much a pity but Churchill said it right when parliament was speaking of heroes, He said:
   ”ALL TRUE HERO ARE DEAD HERO”
   In other words a Hero is hard to find and he is willing to pay the ultimate sagrifice with his life, few will be able to acknowledge his ultimate sagrifice.
   This country need more of Franco Debono fiber.
   Bless you Sir.

 • Il Countdown beda
  Posted at 01:34h, 10 December

  Tiga qed tintenn minn issa big fish little fish, tohloq il-gideb biex minghalik twerwer lil xi hadd imma llum HADD MU CUC BHALEK u mill-ewwel jindunaw kemm int qarrieqi …..b’naqra gobon jintenn naqbduk MAZZUN .

  Siehbek l-iccassat beda bl-ittri anonimi li qassamtu fi-djar kolla gideb …..l-ohra grala bhal san pietru u cahdet allajbierek 4 darbiet u wara nofs belghet kollox…ergasjtu gdibtu minn fejn gibtu l-indirizzi u ergajtu nqabdtu fil-gideb …dan kollu f’nifs GHAX ISSA QEGHDIN F”DELLIRJU GHAX WASLET IL_MANNARA FUQ RASKOM TANT LI SA QEGHDIN TINZLU GHARKUPTEJKOM HALLI IKUN IL_LABOUR LI JSAlvakom ghax tafu li ma franko mghandkomx cans>>

  tnejjiktu bih bizzejjed u tnejjiktu bil_poplu % snin shah >>>

 • bulldog
  Posted at 01:05h, 10 December

  Haga wahda qabel forsi ma jispicca dan il blog ta Franco dawk li jissimpatizzaw mal PN qatt ma bqaw isemmu u jiftahru bil kelma GonziPN bhal ma kienu jghamlu hames snin ilu ghax jafu li sar Dittatur mdawwar bi klikka u dik saret GonziPN. Innotaw qarrejja jek kienx hemm wiehed min naha tan nazzjonalisti jikkommenta li kiteb GonziPN?. Tiftakru il Billboards kolla kellom GonziPN issa kollox dawru ghax jafu li saret Oligarkijja li l-poplu ma jridiex. GONZIPN BYE BYE anki fil gazzetti taghhom ma ghadom jiftahru biha ghax sinjal li meta jsemmuha tinhas qarsa ghal min jaqra. VERU FRANCO?

 • Lil Mario Demarco
  Posted at 00:50h, 10 December

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/elections2013/Labour-leads-with-9-points-as-PN-edges-closer-20121208

  Il-GonziPN ghadu b’disgha punti min taht. Kif ha iggibhom lura fil-merhla lin- naghag il-mitlufa Dr Demarco, u isserrah rasek li ha zzomm is-siggu tieghek anke fl-oppozizzjoni?

  Action please.

 • Lil Mario Demarco
  Posted at 00:35h, 10 December

  Jekk trid izzomm postok fil Parliament fl elezzjoni li jmiss , ahjar tiehu hsieb il -lamenteli gustifikati taghhom.

  Billi tibghat il -kartolini (imhallsa mit-taxxi taghhom) bl Awguri tal Milied u Sena Gdida , u tidhak xi dahka sfurzata tal-okkazjoni biss , ma titlax fl’elezzjoni li gejja.

  • Lil MARIO DEMARCO
   Posted at 02:37h, 10 December

   Lil Stephen Spiteri ha ttih permess ghal marsascala jewwwww ODZ is ODZ!?????

  • Ewropew u demokratiku
   Posted at 07:43h, 10 December

   Smajt li fl-Azad, l-akkademja ta l-ambjent demokratiku, ghadhom ma ghaddewx ic-chapter fuq ir-role ta l-Oppozizzjoni fid-demokrazija kif imhadma fil-Punent! I-dialetika fid-demokrazzija titlob li biex tithaddem id-demokrazija l-Oppozizzjoni ghandha dejjem tivvota kontra l-Gvern b’vot ta fiducja. Imkien fid-dinja ma l-Oppozizjoni tivvota mal-Gvern (din bhal tad-divorzju Malta biss kontra d-divorzju) !
   Ank ir-role tad-deputati parlamentari. Fl-Ingilterra, ikun hemm kuljum rewwixti mid-deputati tal-Gvern kontra l-Partiti taghhom u qatt ma jaqghu fi Krucjata kontra d-deputati fuq it-TV bhal l-BBC, CNN, ABC bhal ma jaghmlu hawn GonziPN Public(Taxed) Broadcasting.

 • jonybravo
  Posted at 00:11h, 10 December

  GOOD LUCK FRANCO FOR TOMMOROW. WHAT EVER HAPPENS AFTER THE VOTE IS TAKEN,THIS IS A NEW START FOR YOUR POLITICS I KNOW WHAT I AM SAYING THE P.N DELICATES WILL CALL YOU BACK.ALWAYS AFTER THE PARTY IS CLEANED.

  • Chinese Jar
   Posted at 01:56h, 10 December

   “THE P.N. DELICATES” – and what might those be?

   Lacy knickers?

   Unbelievable.

   • Morpheus
    Posted at 14:07h, 10 December

    @Chinese Vaz
    And the Grammar Nazi strikes again, oh how I wish to see your face this evening when Franco votes against the budget, on second thoughts you are too bloody ugly. get a life time is running out quickly Tick Tock Tick Tock

 • information seeker
  Posted at 00:02h, 10 December

  http://www.independent.com.mt/articles/2012-12-08/news/party-planned-to-celebrate-government-collapse-pl-denies-504496130/

  kullimkien issibu lis-Sur Privitera u shabu. Grazzi mil-qalb talli ftahtuli mohhi

 • Mike Tanti
  Posted at 23:44h, 09 December

  Ghamililkom Totti, Baggio! Xi hadd li naf kien fuq l-ajruplan mieghek inti u gej u qalli illi tal-biza kien l-inzul.

 • Fleur
  Posted at 23:43h, 09 December

  Good night and may God Bless you Dottor Debono.

 • Naughty boy
  Posted at 23:34h, 09 December

  Naqbel mieghek Franco li kull vjolenza ghanda tkun kundannabbli.Imma niskanta kif dhalt fil blog ta Daph u ma ssoportietx sa ghada ghalmenu biex tispara l-valenu ghalik.

 • Big Fish, Little Fish
  Posted at 22:40h, 09 December

  Naf fiz-zgur li s-sahhara qed thejji l-bagalji u se tahrab hdejn wiehed minn uliedha appena l-bagit ma jghaddix u tissejjah elezzjoni.

  Qieghda tibza’ li l-Laburisti jmorru d-dar ghaliha, il-Bidnija, u jaghtuha xebgha u jkissrulha kulm’hemm.

  Jien nikkundanna kull ghemil ta’ vjolenza. Halli nkun cari.

  • Franco Debono
   Posted at 23:04h, 09 December

   hazin. allahares. dan huwa kundannabli. kull vjolenza ghandha tkun kundannata.

   • Iccassat
    Posted at 00:23h, 10 December

    Kampanja ta’ biza’ minn Gonzipn u patitarjipn kontra il-PL. Izda mhux se jirnexxilhom. Iz-zmien tal-babaw ilu li spicca. Il-violenza gejja mill-PN specjalment dik psikologika. Hallina Big fish little fish.

   • dawra b'rotta
    Posted at 01:02h, 10 December

    Doomsday ghada fuq OLIGARGIJA u nixtieq gustizja ma min kiser u affeg inies u il pajjiez.

    isewwa jirbah zgur. jalla din il gebla li ejxt u trabejt fija qatt ma tara hmieg.

    you are a good wisdom franco debono

    GOD SPEED

  • Dawl
   Posted at 23:08h, 09 December

   Mela ghadek maghna dr Franco..hsiebtek zarmajt

   • Mr quest
    Posted at 23:28h, 09 December

    Nikkundanaw l vjolenza jaghmila min jaghmila. Ada Gib quddiem ghajnejk Lin nazzjonalisti genwini li ma jridukx tivota kontra. Nitolbu ghal vot li jkun ta gid ghal pajjiz.

    • Malteser
     Posted at 23:40h, 09 December

     u ngibu quddiem ghajnejna lill Maltin genwini li qed ibatu minhabba li qed igawdu l-ftit tal qalba bejnietom.

     • Iccassat
      Posted at 00:33h, 10 December

      Ghada Dr Debono l-iktar li se jgib quddiem ghajnejh zgur ghax se jkun vicin huwa Austin Gatt b’rasu mbaxxija l-isfel u c-cirku ta’ GonziPN jitkisser.

     • Fish & chips
      Posted at 00:46h, 10 December

      kellu jkun partit nazzjonalista li;

      1) Jilliberalizza l- importazjoni ta ogetti eletronici bhal komputer

      2) Jibni sptar gdid. Tant li in nies saru jiffulaw go fih u mux juzaw tal- privat.

      3) Igib certifikati mil UE li fi zmien il PL aqas konna nxommuwom.

      Mill banda l- ohra J muscat;

      1) Taghna parir biex nibqaw barra mill ewropa ( imma hu mar u hadem fl- ewropa)

      2) Ta parir lil prim ministru biex jikopja l- cipru ( illum tafu fiex qeda Cipru)

      3) Zam team ta nies tal- passat. Kulhadd jiftakar x isarfu .

      Dr Debona fiducja fik li ghada ha ggib l interess tan nies li ivvutawlek l ewwel u qabel kollox.

    • J. Mercieca
     Posted at 09:53h, 10 December

     Nazzjonalisti li ma jriduhx jivvota kontra ma nahsibx li tista’ ssejhilhom genwini f’dal-kaz.

  • Malteser
   Posted at 23:22h, 09 December

   ma tarax. Dik lill Laburisti gid ghamlitlhom. She’s the official GonziPN blogger, who, like Manuel Delia managed to switch thousands of PN voters who are now prepared to vote PL.

   Apart from that, why violence? this is just a battle of ideas. Violence is low and nonsensical.

  • triton
   Posted at 23:45h, 09 December

   @Big Fish,Little Fish
   Dak iz zmien ghadda anka meta kien hemm Alfred Sant kien diga spicaa dak aqua passata,nispera ma jigix minn min ghandu x’jitlef war 25 sena.

  • ix-xewka
   Posted at 00:00h, 10 December

   L’ebda laburist ma huwa se jamel hekk. Jekk xi hadd jipprova jamel hekk, l’ewwel li jsieb il-Laburisti l’ohra kontrieh.

   Ahna kontra kull tip ta’ vjolenza – specjalment dik li qieghed tiidiskrivi inti.

   Daphna tajjeb li tibqa Malta, ghax deni lil-partit taghha stess qed tamel, mhux lil PL.

  • Cikka
   Posted at 00:20h, 10 December

   Il – labour kwiet irid, ma ghandux bzonn ta vjolenza,anzi kontrija, dan id- diskors jghidu min ikun minn taht,Dr. Franco Debono li ser jaghmel ghal gid tal maltin kollha, biex forsi dan il pajjis xi darba il politika nibdew inharsu lejha minn lenti differenti u la jkun hawn klikkek u kullhadd jahdem ghal gid ta pajjizna, kuragg Dr. Debono.

  • Frida
   Posted at 00:38h, 10 December

   @ Big Fish Little Fish

   Tesagerax habib. Ma mortx tippakkjalha inti hux ghal li jista’ jkun?
   Taht il-PL, min jaghmel il-vjolenza jkollu jhallas ghaliha u mhu se jsib protezzjoni u simpatija minghand hadd. Tolleranza zero.

  • bulldog
   Posted at 00:47h, 10 December

   Big Fish Little Fish tipprovax tqarraq ghax il laburisti ma huma se jghamlu xejn min dan. Nitlob lil lburisti biex ma jaqawx ghal kliem ta dan Il Mazzun Kbir tal hagar u xi vopa zghira li hu li qed jipprova jaqla l-inkwiet u l-vjolenza jheggiega li ma hu vera xejn .

 • DonQuixot
  Posted at 21:40h, 09 December

  Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock

  Less than 24 hours left.

  Looking forward to having a DEBONOFREE world.

  You have been nothing but a colossal mistake.

  Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock

  • viva Franco
   Posted at 22:22h, 09 December

   Looking forward to having a DEBONOFREE world

   What do you mean by this DonQuixot ?

   Show your face,coward, when you make such statements.
   Imissek tisthi.

   • DonQuixot
    Posted at 09:46h, 10 December

    @ VIVA FRANCO Do I have to spell it out my dear. After today your dear Franco Debono will be a non entity, finished, kaput ceased to exist in his present form in parliament with the Nationalist Party. Capish?

 • information seeker
  Posted at 21:39h, 09 December

  If you keep your promise, tomorrow you shall be voting against your government and also shutting down this blog.

  If this is your last post, then – Addio. It was fun, it was nice knowing you, I don’t think we will meet again, definitely not on the political stage since you decided to commit political suicide. I hope you will retain your fans (I’m not one of them) after tomorrow, well maybe not tomorrow, but certainly once the election is over and people get down back to their normal lives

  Bye, Bye and Merry Christmas to you. I hope I do not bump into you when I’m celebrating at the next electoral victory

  • Red Ruby
   Posted at 21:56h, 09 December

   Addio, Information seeker.
   You will bump into no-one next electoral victory, as you won’t be celebrating at all.
   You will be hiding your face thanks to the fiascoes done by Gonzipn.

  • Malteser
   Posted at 22:28h, 09 December

   you may seek you information from Manuel Delia. You can celebrate all you like together, but certainly it wont have to do with anything electoral.

   • information seeker
    Posted at 23:41h, 09 December

    Malteser, why do you sound so much like Franco? Are you his clone?

    • Malteser
     Posted at 00:03h, 10 December

     not at all. a lot of Maltese, me included, actually share Franco’s reasoning. Have you watched how Delia was K.O. by JPO this week on TV? If these are the sort of candidates being presented on the PN ticket, then Maltese politics is in a really sorry state.

 • Iccassat
  Posted at 21:08h, 09 December

  16 hours left for Gone zipn.

 • Cupcake
  Posted at 20:07h, 09 December

  Dr Debono, It is shameful that our so called ‘independent newspapers’ insist on belittling your goodself – your hard work, your sacrifices, your passion for justice as well as for Politics (with a capital ‘P’). Nonetheless, please note that thousands are thinking of you and wish you well.

 • Red Ruby
  Posted at 18:55h, 09 December

  Franco ,
  Kif ghajjejt diga nisma’ paroli fil- vojt!!
  Bi hsiebni nidhol fid-dettal naqra u nifhem il-Haiku ghax diga qed jidher x’inhu gej it-tlett xhur li gejjin.
  Abbi cura di te e i tuoi cari!!!!

 • MELVIN
  Posted at 18:07h, 09 December

  L-imhallef talbu jirezenja imma Rita Schembri hareg onqu ghalija u wara In a sworn note deposited before the First Hall of the Civil Court, Rita Schembri admits her company didn’t issue fiscal receipts for payments received

 • jonybravo
  Posted at 17:51h, 09 December

  jiena kont partitarju nazzjonalista u bhali daru hafna nazzionalistti int andek kull trit li tivota kontra ax ahna xxxxx p.n mhux kuntanti xejn kif it jimxu laffarijiet kiku nabda lanqas nieqaf.int ijjat tiprezenta hafna p.n li mhux ha jivvotaw habba lorogansa tal ministri.sliema ijja wahda daqa kbira li ha juhu il p.n specalment robert arrigo tali ma tahx ministeru. san giljan u il gzira hemm hafna u liktar san gwann .

 • TITANIC sink in few hrs
  Posted at 17:02h, 09 December

  The Captain of the Titanic Edward Gonzi Smith went to sleep and left the ship in the hands of Bruce Gatt Ismay , he was so arrogant that he crashed the ship into an iceberg , engineer Thomas Debono Andrews warned him that the ship will sink in few hrs but Bruce Gatt was so arrogant he told the musicians to continue playing music as the ship wont sink,then he was the first one to jump in the lifeboat and let everyone sink .
  If the arrogant captain Edward Gonzi Smith called the Captain of the Carpathia earlier its Captain, Arthur Muscat Ronstron could have saved all passengers.
  White Star start building the Titanic in 1908 Gonzipn start this Gov in 2008 , Titanic sank in 1912 Gonzipn sank the PN and the Gov in 2012 , 100 years later.
  Gonzi,Gatt, Ismay and Smith sank the ship because of the arrogance .

 • Leslie Darmanin
  Posted at 16:28h, 09 December

  So come Tuesday morning you will be again an irrelevant village lawyer capable of impressing only a few illiterate villagers in your neighbourhood. For the rest of us you are just a disgusting failure.

  A high achiever my ass. Your are just a self-delusioned failure, a incredibly pathetic failure….

  Just go and crawl back into that shithole you came from….

  • Malteser
   Posted at 22:31h, 09 December

   He runs a successful law firm with a prestigious office located in Valletta. I don’t know what you do in life and I’m not really interested in knowing, but from your rants I gather that you’re just a simple loser.

   • Cynical intelligence
    Posted at 23:53h, 09 December

    Great answer dude!!

   • M portelli
    Posted at 00:09h, 10 December

    amen

   • Leslie Darmanin
    Posted at 17:23h, 10 December

    What does running a “successful law firm” in a “prestigious office” have to do with anything? We are talking politics here. This argument is as relevant as school certificates.

    We are talking of political responsibility, political credibility and above all political loyalty.

    Dr Debono fails on all accounts, however prestigious his office may be.

    For heaven’s sake. is “a prestigious office” all he has to fall back upon?

  • Spiro the dragon
   Posted at 01:07h, 10 December

   The Pig says oink oink oink

  • Your huge ass
   Posted at 07:32h, 10 December

   Min jaf kemm hu kbir ‘your ass’ u mimli cellulite? Ilek ma tidlek werqa taz-zebbuga? Jaqq!

 • Naughty boy
  Posted at 14:33h, 09 December

  Bi Xmun ic-cirinew jidher li ma nbidel xejn…ghax ghamel hbieb ma Guda L-Iskarjota!

  • Malteser
   Posted at 22:33h, 09 December

   This comment deserves a prize. The Doctor should put it as a title.

 • vox popolo
  Posted at 14:30h, 09 December

  Dr Franco Debono,
  bix-xorti sibtu lil Karl Stagno-Navarra, tal-gurnal illum?
  kien wisq vojt fil-kummenti tieghu, fejn wera, li huwa
  partiggan, bil kulur blu!!!!
  Mela dan il-gurnalist qatt ma segwa x’kont tghid int?
  Ghalfejn dik il-botta ” anki jekk ihares lejn il-mahbuba l-Italja
  tieghu, pajjizna jinsab f’qaghda pjuttost tajba”
  Nistaqsi lil dan il-habba gurnalist; fejn qatt Franco Debono
  ccahad lil art twielidu?
  Daqshekk xtrajt lil dan il-gurnal, b’reporters ta’ dan it-tip
  flusi nonfoqhom x’kien ahjar!!!!

 • Johan Mizzi
  Posted at 13:57h, 09 December

  @ Oliver…………..ma tisthijx titfa pijz u tort ta l-onorevoli Franco Debono jekk il-bugdet ma jghaddiex,se jkun hemm familji li mhux se jaslu sa l-ahhar ta xaghar!!!!Fejn kin Lawerence Gonzi bix jghinhom lil dawna familji???Issa stenbah li hemm min mhux qieghed jasal sa l-ahhar ta xaghar???

  Taf ghala mhux jaslu sa l-ahhar ta xaghar???Habba kontijiet esgerati ta dawl u l-ilma li npona dan il-gvern kif wkoll ghax il-hajja dejjem qeda tghola u Gonzi PN qadd riqed quddiem dankollu!!!Ghola wkoll bix infakrek il-fuel meta l-prezzijiet internazzjonali ma jirriflettuwx dawk ta pajjizna!!Missu ta lil dawna familji zida ta 500 euro fil gimgha mhux lilu nnifsu u shabu ta madwaru!!Int bi serjeta Oliver??????????????

  Dak li se jaghmel franco debono seta gie evitat xhur ilu imma Lawerence Gonzi,ghalih l-ewwel wicc u paga ta Austin Gatt milli l-interess tal pajjiz.

  THIS IS THE FINAL BLOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Francist
  Posted at 13:40h, 09 December

  Let us reform the current bad political system.
  A member of Parliament is not a party delegate but a representative of the People elected on a party ticket.
  Meritocracy. Career open to talent. Ability without opportunity is wasted talent.
  Franco Debono
  Viva Franco!

 • Alouette III
  Posted at 12:40h, 09 December

  Min jaf kemm se jinstemghu hornijiet u ghajjat ta Franco Franco nhar it-Tnejn fil-ghaxija !!!

 • information seeker
  Posted at 12:40h, 09 December

  Dr Debono – your reply to my comment – “if you thanks someone for voting against budget . . .then you agree the budget should not have been presented in the first place !”

  I thank you not because I did not agree with the budget, but because your action will open the eyes of so many disgruntled PN supporters, myself included to actually return the favour and vote PN in the next election.

  And Happy Christmas to you as well.

 • SilvioZammit
  Posted at 12:30h, 09 December

  Franco Debono se jibza’ u jastjeni ghada?

 • Victor
  Posted at 11:17h, 09 December

  Dr. Debono, illum – lejliet il-vot tal-budget li jista’ jwassal ghar-rebha tas-sewwa fuq il-hazen u l-hsara tal-oligarkija – nixtieq ghal darb’ohra ntenni l-ammirazzjoni tieghi lejk u ghal dawk li bhalek lesti li jmorru kontra l-kurrent sabiex jaraw li s-sewwa tirrenja b’dan il-kliem ta’ Mahatma Gandhi.

  ”You assist an evil system most effectively by obeying its orders and decrees. An evil system never deserves such allegiance. Allegiance to it means partaking of the evil. A good person will resist an evil system with his or her whole soul.”

  Awguri u grazzi ghal dak li mistenni taghmel ghada Dr.Debono. Il-gest tieghek ser imur oltre mill-politika ta’ Laburisti u Nazzjonalisti. Ser tkun vittorja ghall-morali u l-valuri. Jalla min ikun fil-gvern wara l-elezzjoni generali li jmiss ikollu dejjem nies bhalek li jzommuh saqajh mal-art u fit-triq it-tajba.

 • il-Bully
  Posted at 11:17h, 09 December

  Dr. Franco Debono
  This is the situation in Malta today under GonziPN
  If some important appointed big wheel come late for the Gozo boat the Gozo Boat will turn back to PICK HIM UP.
  Just this week voyages were cancelled because of not enough passengers. If you had an early flight, well swim it my friend just swim it.
  Viva Gonzi la -Xitan irid hekk!

 • kaccaturi
  Posted at 11:01h, 09 December

  simon gonzi u il-bella kumpanija dahku bina. nafu x’ser naghmlu din id-darba bil-pulit

 • Osservatur 2
  Posted at 10:56h, 09 December

  Franco nixtieq nawguralek ghal ghada fil parlament, li taghmel diskors memorabli, kif ghadni kif qrajt fuq gazzetta partikolari, li se taghmel.

  Franco nista nifhem li ghaddejt minn tbatijiet kbar, li galuk isofri dawk ta madwarek, u dan kollu ghaliex………ghax ma ghadx ghad decizjonijiet imbazwra taghhom li tant gabu tbatijiet ghal familji Maltin.

  Ghalhekk meta jghidu li wara l-elezzjoni in nies issaqsi Franco who ?????? ir risposta ta nies ghandha tkun FRANCO IL POLITKU LI MA BEZAX JGHID IL VERITA KIF INHI, U KIEN RAGEL BIZZEJJED LI MINGHAJR MA QAGHAD IHARES L-INTERESSI TIEGHU, SPICCA BIEX WAQAF GHAL KLIKKA TA CRIEKI TA CRIEKI…….

  Grazzi ta kollox, minn ghandu raguni, u mhux interessi partikolari ghandu IVA jghidlek GRAZZI .

 • Demmi ahmar
  Posted at 10:25h, 09 December

  Buon giorno. Franco nahseb li ghandek mezz ta kif inti sa taqra dawn il messaggi kollha, vera bniedem unik veru thobb lil art twelidek irriddu izjed nies bhalek.Jiena nghid ghaliha nishajlek Noel u l arka salvajt il poplu ta maltau ghawdex min aktar maltemp, prosit kull fejn tmur jiena ghal warajk.

 • Decisiv
  Posted at 10:04h, 09 December

  Jien ghadni indeciz lil min ser nivvota din id-darba, pero zgur l-ghazla ixxaqleb lejn dak il-partit li jwieghed li ser jdahhal fil-ligijiet Maltin il-whistleblower act. Ma jistax inkun min seraq l-elufi u il-miljuni jisgicca. franco debono ghandu mitt elf ragun.

  • u zguuuuuur
   Posted at 13:26h, 09 December

   Il- whistle blower act tajjeb li ssir l ewwel haga fil legislatura li jmiss. Hekk biss nistghu nghidu li jkun hemm spring cleaning kif imiss.
   Xeba hmieg li ghadu jrid johrog,u kullhedd jghati kont ta ghemilu.Xaffarijiet dawn ukoll,min jaffeg jigi premjat u min irid jaghdem ma jhalluhx.

  • Malteser
   Posted at 14:35h, 09 December

   Jekk m’ghandekx dubju f’min seraq l-eluf u l-miljuni, m’ghandux ikollok dubju lil min ghandek tivvota. L-ghazla hija cara, u Dr. Debono qieghed jghamel sagrificcju kbir biex dak li tixtieh inti jsehh.

  • Eddy Privitera
   Posted at 17:47h, 09 December

   Decisiv: Mela suppost l-ghazla tieghek ghandha tkun wahda facli – il-PL. Ghaliex ? Ghax il-PL ilu zmijen twil jishaq li din il-ligi tal-Whistleblower ghandha tidhol illum qabel ghada. diga ressaq emendi ghal-abbozz li hejja GonziPN. GonziPN irid li l-ligi tibda tghodd minn dik il-gurnata li tghaddi mill-parlament il-quddiem. Jigifieri atti ta’ korruzzjoni li saru, per ezempju, 10 snin ilu ma jkunux koperti minn din il-ligi ! B’hekk min kien korrott fil-passat , wiehed ma jistax jikxfu u jkun protett mil-ligi ! Waqt liDr. Muscat u l-PL qed jsihqu li l-ligi ghandha tkun tghodd ghal- reati li jkunu saru fil-passat ukoll. Jekk ghandek xi dubju ibghat email lil Dr. Muscat u jirrispondik fi zmien qasir ! Jien nuza l-email: [email protected]

  • Debono ir-rih tal-bidla!
   Posted at 19:07h, 09 December

   Dr Franco Debono, ftakar li hemm aktar minn 50%+ li jaqblu mieghek li Austin Gatt kien messu irrezenja-flimkien ma l-akkolti tieghu- sena ilu! Kieku ghadna fil-bidu tar-Rinaxximent kont tigi mahruq fuq l- hatab bhal Giordano Bruno, Savonarola,jew dak it-teacher Malti Vella mill-Imdina li nharaq wara l-Assedju l-Kbir ghax qara kotba’ipprojbiti’ jew aktar tard fil-medjuevu kont tittella quddiem l-inkwizzizzjoni bhal Galileo; kieku ghext fi-sittinijiet kont probabli tigi skumunikat: illum xejn minn dan ,ghalkemm ghamlu l-almu biex jirredikolawk: issaporti sa ghada, ghax min ghada l’ quddiem int tghola l- fuq, u t-triq taghhom (tal-klikka) hi biss l-isfel! Proset Dr Debono u grazzi ta kollox: ismek fl-istorja ta dawk l-Maltin li they stood out to be counted.!

 • fredu debonO
  Posted at 09:50h, 09 December

  Franco, ibqa ftakar li int se tabbuza minn xi haga li mhiux tieghek. dak is-siggu mhux tieghek, jien ghandi parti minnu u ghamilli pjacir meta tivvota tivvutax ghal gid tieghi imma ivvota ghal hsieb tieghek ta ghira u gelosija li ghandek. jien tajtek il-vot u s-siggu biex int tivvota ghal gid tieghi billi tappoggja dak kollu li jaghmel il-gvern nazzjonalista ghax jien naf x’inhu tajjeb ghalija. ghalhekk nivvota dejjen PARTIT NAZZJONALISTA. u kburi. GHAX QATT MA NKUN TRADITUR FL_ISTORJA>

  • Demmi ahmar
   Posted at 10:29h, 09 December

   Jiddispjacini xorta ghadek b’din il mentalita hazina, l ewwel malta inbaghad il partit.

  • Demm Hamrani
   Posted at 10:34h, 09 December

   Siehbi siggu huwa b’dritt ta M.P ghax ahna sistema politika taghna hija single trasferent vot mhux tal partit kieku ma jintirtux il- voti w tkun tista taqleb il-vot min-partit ghall iehor

  • Anzjan
   Posted at 13:04h, 09 December

   @ fredu DebonO – Kif qatt bniedem f’sensieh jista’ jappoggja dak kollu li jaghmel gvern, hu min hu?! Jigifieri kull ma ghamel il-gvern tal-PN kollu tajjeb? Jigifieri kull min jibdel il-partit huwa traditur? Taf x’int tghid dalghodu, jew?

  • u zguuuuuur
   Posted at 13:30h, 09 December

   O ara vera zero ta! Igifieri int qed tghid li ma tafx tahseb u tirraguna,u thalli fidejn il partit tieghek biex jiddecidi kollox ghalik hu!
   Int vera O kbira.0

  • Cynical intelligence
   Posted at 13:58h, 09 December

   Jekk inti tghamel parti minn gang kriminali, u tiddeccidi li ma tkunx tradittur ….mhux kriminal bhal l-ohrajn tkun? L’ aqwa li ma tkunx traddittur hux? Imma kriminal tkun!!
   Kullhadd jaghamel l’ghazliet tieghu fil hajja. Hemm minn jiddecidi minn mohhu, jew minn qalbu, jew minn butu. Imma il kuxjenza tieghek inbniet taht gvern laburista u issa qed tiehu deccizjoniet fuq gvern nazzjonalista.

  • M portelli
   Posted at 15:06h, 09 December

   Sur Fredu… jiena wkol andi min dak is siggu ta.. but at least im not blue blinded. as you said and i quote “jien tajtek il-vot u s-siggu biex int tivvota ghal gid tieghi billi tappoggja dak kollu li jaghmel il-gvern nazzjonalista ghax jien naf x’inhu tajjeb ghalija. ghalhekk nivvota dejjen PARTIT NAZZJONALISTA. u kburi. GHAX QATT MA NKUN TRADITUR FL_ISTORJA>”
   Whats ‘tajjeb ghalik?
   Arriva
   BWSC
   500euro increase a week and you got 1.16euro
   the thing you have to go to a Mp to get a job.
   the electricity bills.
   ETC ETC..

   WAKE UP
   Like me there are hundreds if not thousands others like me that we will have to suck it up this time and take the fall for the next 5 years.. where thereafter PN will be re elected to to OLD Traditional PN that i have been loyal back to my 3 family generations. and will be the PEOPLEs PN once again. our beloved party.

   Maybe your one of those “li qed tappija” who knows.

   The rest of us are left out to die.
   Franco is the only one who is mentioning this things out and trying to get the whole party all together as one again.

   Best Regards
   we’ll meet once again in 5 years time.

   P.S Dr Franco Debono will be there too…. Take my word for it… We need Polictians like him in malta.. that can put his foot down

 • Malteser
  Posted at 09:31h, 09 December

  Demokrazija gdida. Gustizzja u Meritokrazija.
  Jalla l-Mulej izomm idejh fuqek.

 • TONY ( 96)
  Posted at 05:33h, 09 December

  PROSETT DR.FRANCO YOU WON. GONZI GOT 6 HRS AND 30 MINUTES LEFT. IL-HADD IT-TAJJEB.

 • Iccassat
  Posted at 01:25h, 09 December

  44 HOURS left for GONE zipn

 • Fish & chips
  Posted at 00:45h, 09 December

  Il-MLP (PL) ma jibgħat lil ħadd għal Dissett. Min fuq dal blogg iridu jaghtu l pariri. Komda l maskla. Bhal tal karnival ta venezja.

  • TONY ( 96)
   Posted at 05:25h, 09 December

   simon is a 0 thats why we did not send nobody. joseph inteligenti

  • bulldog
   Posted at 17:12h, 09 December

   Fish & Chips tahseb li Simon hu xi Gran Che? Anki Austin pipi Gatt qal illum stess li Simon mhux sejjer jghamel il mirakli ghax jaf li Simon taht idejh tiga. Tghid mhux sejrin jitwewru tal Pl min Simon anzi taf int stess kull meta hareg Simon ghal MEP dejjem mortu l-bahar.

  • Eddy Privitera
   Posted at 17:57h, 09 December

   Smajtu lil Simon JIGDEB fuq Dissett ? Meta qal li jekk il-PL irid jiehu l-kontijiet tad-dawllura ghal-kif kienu qabel ma Austin Gatt kien ghollihom, allura jrid isib €75 miljun ! DIN GIDBA FAHXJA ! Ghax Dr. Muscat QATT ma qal li kontijiet imorru lura ghal kif kienu originalament, ìzda JNAQQASHOM b’mod sostenibbli ! Malajr ghallmuh JIGDEB ghadu kif twieled fil-kariga gdida ta’ viciKap !

  • Spiro the dragon
   Posted at 18:30h, 09 December

   Fish and chips din d darba ninzalu l kappell ehh l joseph ghax lil pn qatalu l ghatx bil perzut. Kienet se tkun ezatt qabel l vot u l pn kien prepara biex jghamila okkazjoni Ta sensazjonalizmu “ara x differenza bejn simon u taghhom” we are now back to basics, thinking on the outcome, mela Issa mhux simon importanti ghax gab bidla, imma Franco ghax l vot tieghu Ma nafux fejn sejjer. Dr gonzi warrab, franka l mizerja lil dan l partit, u mieghek hu lil hbieb u lil ambaxxatur ghal gid Tal pn, gonzipn didn’t work.

 • Oliver
  Posted at 23:49h, 08 December

  Mr Debono,

  On Monday many families will not get a raise that most are hoping to get so that can manage to survive till the end of the month. Can you just not show up on monday and let this one through for the sake of many maltese families in big difficulty? Than on the first chance after the budget vote, vote against the goverment for sure you will find a way. But at least like this you will do one last good thing before ending your political career. Thanks.

  • Malteser
   Posted at 01:00h, 09 December

   your last sentence destroys your whole argument. a wasted effort, Oliver.

   • Oliver
    Posted at 02:12h, 09 December

    Well unfortunatly i think it will be difficult for Mr.Debono to get accepted back with PN and for sure i dont see him with PL. In 5 years time we will see but i think by that time he would have moved on to something better than politics!

  • Frida
   Posted at 11:02h, 09 December

   Dear Oliver

   You are obviously not a Cabinet Minister in gonzipn, who behind your back, from the taxes that you pay, even if on the Minimum Wage now, you had to make good for their 500 euros weekly wage increase.
   Oliver, do not be misguided. Happen what may, you will be getting your increase anyway.

  • Anzjan
   Posted at 13:08h, 09 December

   Oliver – tieghek hi karba ta’ bniedem iddisprat u li mhux intiz fl-affarijiet. Iz-zieda tal-gholi tal-hajja kulhadd johodha u BILFORS, jghaddi jew ma jghaddix il-budget. Iftah ghajnejk ghar-rejalta’ u tibqax mazzun tal-propaganda qarrieqa.

  • Ceasar
   Posted at 16:52h, 09 December

   Mela mhux kulhadd kuntent issa?! Daqskemm jghid il Prim li kulhadd qed jghix sew u il pajjiz miexi tajjeb!!….halluna ja qatta egoisti. Giddibien!!!!!

  • Eddy Privitera
   Posted at 17:52h, 09 December

   Oliver: Staqsi lil Lawrence Gonzi ghax ipprefera lil Austin Gatt u mhux lill-familji ? Jekk JIBZA minn Austin Gatt allura missu irrizenja hu stess !

 • xxx
  Posted at 23:33h, 08 December

  xxx

 • Il Countdown beda
  Posted at 23:29h, 08 December

  iktar ma nisimghu iktar niccassa…min jaf ghaliex hux?
  Jghajjiek, u qisu gbara…jekk min ghalih ser iqaccat lil dawk li ma jahmluhx u ma ivvutawlux iktar kabbara il-firda b’din it-tkaxkira li hadu ghax issa jafu li anke kieku kellu isir miraklu u jirbhu bi ftit voti, huma l-ex ministri ghal barra ghax dan l-anglu mbierek irid nies safja bhalu halli jkunu mansi u ccassati. u joqghod attent wenzu ghax min hemm jghaddi hu ukoll ghax najxu kemm trid imma kif jghidu ibza mill-kwiet.

  mur oqghod bih kieku igiba zewg…imma kif jghidu mill- paroli ghal fatti hemm bahar jikkumbatti…..

  daqs kemm qalawlu shabu tiga …ara jpo tiga kixifhom kemm hargu hdura ghalih u semmewlun i-difettu imma f’wicchom baqa……stampa cara kif jghid Franko OLIGARGIJAV shiha mimlijja HAZEN…mhux ta b’xejn ma jridx jaf bihom FRANCO

 • Alouette III
  Posted at 22:16h, 08 December

  KLIKKA

  Illum mort nixrob bil-ghaggla
  ma ndunajtx kien halib qares
  jekk dan-nies jaraw wicc Alla
  zgur jarawh il-klieb u l-qtates

  Lanqas jafu x’qeghdin jaghmlu
  se taghtihom fernezija
  kieku kellhom il-biljetti
  diga tilfu l-ferrovija

  Lanqas jistennew bis-sabar
  jixtiequ jaqbduh bid-dwiefer
  imma f’wicchom se jibqaghlhom
  la Franco jinsab imsiefer !

 • Frida
  Posted at 21:45h, 08 December

  Tomorrow Sunday 09/12/2012

  Internazionale v Napoli 20.45pm

  Forza Inter!!!!!!!!!!!!!!!

 • Paladin
  Posted at 21:23h, 08 December

  Hadd ma hu jsemmi hbieb, li f’Jannar li gej ha terga tghola l-bolla !! Din kien gholliha GonziPN 3 budgets ilu, ghal 3 snin konsekkutivi…u allura jien milli hdimt ftit matha fuq is-salarju tieghi, bit-tnaqqis tat-taxxa u z-zieda ta 4 euros fil-gimgha, xorta kull ma ha nizdied 87c euro fil-gimgha !!! L-anqas nixtri oggett minghand talLira bihom !!!! Imisshom jisthu jitkellmu u juru wicchom fil-pubbliku dan-nies !!!

  • Eddy Privitera
   Posted at 18:00h, 09 December

   U diga rrangaw ukoll biex IL-BOLLI ( mhux il-bolla tal-insurance) jgholew f’April 2013, ghax jafu li se jkun hem gvern laburista !

 • jonybravo
  Posted at 21:17h, 08 December

  YOU ARE THE SALVATION FOR MALTA GO FO IT FRANCO

 • DonQuixot
  Posted at 21:14h, 08 December

  Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock

  48 hours left to political oblivion and infamy.

  Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock

  • Alouette III
   Posted at 21:52h, 08 December

   yesssssssss

  • Malteser
   Posted at 01:01h, 09 December

   oblivion of the clique. god willing

  • Tokk tokkk,tokkkk,tokkkkk!
   Posted at 19:10h, 09 December

   Smajt li is-sahhar ghamlet it-tajjar f’widnejha biex ma tismax it-tokki ta l-arlogg!

 • Red Ruby
  Posted at 21:02h, 08 December

  Franco,
  Glad to hear that you went for a break.
  Italy is a wonderful getaway.
  The smell of their coffee al bar is a +++++
  🙂

 • Spiro the Dragon
  Posted at 20:45h, 08 December

  Membri ta dal blog, qieghed niprova nimmagina kif se jeqridna nhar it tnejn guzeppi, jekk franco jivvota kontra l budget. Ajma zaqqi

  • Red Ruby
   Posted at 21:09h, 08 December

   Le qas jitkellem nghidlek jien
   Ilu avvzat x’ha jigri nhar it-Tnejn, u bhekk qieghed in delirio daqqa jghajjar u daqqa jilghaq.

  • Cikka
   Posted at 22:30h, 08 December

   Nahseb jaqa fil muta ghax tlett kwarti minn Malta tkun ferhana.

 • Kalang
  Posted at 20:26h, 08 December

  Din lussu Franco. MUST SEE !!!
  http://www.youtube.com/watch?v=pVpPrzC078Y

 • TONY ( 96)
  Posted at 20:26h, 08 December

  26 hours left

 • Fish & chips
  Posted at 20:20h, 08 December

  Tal- PL lanqas tivota b mod liberu mu qed ihalluk ghax kull kumment li aw jiffoka fuq il fat li int ti vota kontra. Dr Debono tkellimt ma tac Chamber of Commerce ? N nazzjonalisti jafu li int qatt mu tinsa l fiducja li wrew fik bil vot taghhom.

  Grazzi Dr Debono.

  • Spiro the Dragon
   Posted at 20:48h, 08 December

   Taffordja tixtri fish and chips biz zieda tal budget.

   Jien ili 5 snin nistenna biex inehhili dik l band tal 35% habib, kulhadd tieghu jara. Jien ma jimpurtanix mil cola jien rajt zejjed dawk t taxxi li hallast fuq weghda miksura biex marru ghal kapricci tal gvern u ghas servizzi socjali u ghar min hekk ghal immigranti illegali.

   L gvern jghaffeg u t tax payer jissusidja lil dak u lil iehor.

   • Fish & chips
    Posted at 00:36h, 09 December

    Li qed tuzaw computer biex tiktbu f dal blog hu grazzi ghal partit nazzjonalista . IL- PL qatt ma ried computers . Insejtu ? jew drajtu fil- lussu ?

    • Spiro the dragon
     Posted at 09:49h, 09 December

     Ezatt,fish and chips l PN mhux gonzipn. Dak li taghna eddie qed issemmi. L pn tilef ruhu, bla ideologija. Kemm Morna overbudgetting kemm ilu gonzi, u kemm minnom kienu ghax Ma gewx onoroti l kuntratti fuq fini monetarji? Habib Jin dejjem nghid, jin Ma nitkellimx fuq fini laborista, jiena miniex socjalist I gonzi l partit gabu socialist kristjan ipokrita opportunist. Gab mieghu leadership religjuz, Ma tghoddx ghal politikant dik l filosofija. Mohna biex nghatu s servizzi socjali bl addogg u lil min Jahdem u jistinka flok investilu l bolla ghal penzjoni se jghidlu li Ma ghadomx sostennibli.

     Issa mur hu fish and chips habib ghax mintix nazjonalist imma moghza Tal partit.

     Gonzi u Alfred sant pezza wahda, jgerrxu n nies. L ahhar elezzjoni waqqana ghan Nejk, tkaxkarna aktar min iguana biex

   • philip
    Posted at 00:50h, 09 December

    ara vera inti buffu fish and chips

 • Franco who
  Posted at 19:52h, 08 December

  Once again, at the crucial time, he goes quiet and vanishes- signs of things to come, when we’ll all say when remembering 2012, franco who??

 • ha nivvota l-ewwel darba
  Posted at 17:51h, 08 December

  jien naqla il-minimum wage u tonio fenech iridni inhallas l-income tax. Hu qal li hemm xi 2000 li ser jintlaqtu b’din il-mizura, bhaliekieku il-vot taghna ma jiswiex?

  • ix-xewka
   Posted at 00:31h, 09 December

   Tonio Fenech qal li intom “storm in a tea cup” = jigifieri intom tal-minimum wage ma tiswew xejn.

   Issa affariek kif se tivvotta.

   • ha nivvota l-ewwel darba
    Posted at 09:53h, 09 December

    ovvja li lil lejber, ha jnehhuwa t-taxxa ta l-income ghalina. konvintissimu. mhux minghalih li ghax issa ghandna lil xmun ser nivvota lil partit!

   • cow boy
    Posted at 12:22h, 09 December

    issa nurieh kif se nivutaw tal minimum wage

 • Il Countdown beda
  Posted at 17:48h, 08 December

  U ISSA BIL HAQQ HA HA HAJ INSEJT LIL URSUS LIC-CASSAT…………… KIF QALLU FRANKO ………

  DAN IN- NAZZJONALIST JEW OPPORTUNIST GHAX DEJJEM HEKK KIEN MIN META HATAF HATFA GMIELA BIEX TAPARSI JURINA D-DAWL TAL-EWROPA,,,ISSA MISKIN SER IDENDEL GHON

 • Spiro the Dragon
  Posted at 17:38h, 08 December

  Alli jista jkun, i id card l gdida bic cippa taghkom waslet? ghax l ahhar darba li mort l UK qaluli, dan mhx int imma fl idcard, kont ghadni tifel lollll.

  Wake up guys fil parlament? kif taccetaw kollox tal oppozizzjoni? ha thalluwom jergaw jghaddu bulldozer min fuqkom? qumu min hemmmmmmmm.

 • GonziRM
  Posted at 17:21h, 08 December

  Grazzi mill qalb prosit

 • Il Countdown beda
  Posted at 16:58h, 08 December

  X’GHANDHOM KOMUNI DAWN?

  1 KOLLU BUZZOTTI
  2 HARBAT LIL TAL-ARRIVA
  3 BELA KUMMISSJONI TA 4 MILJUNI
  4 HARAQ 29 MILJUN F’DIRECT TENDERS
  5 IDDOBBA RIKBA F’AJRUPLAN BXEJN BIEX JARA LIL BARCELLONA
  6 SPICCA L-HABS MINN SINDKU
  7 KUMMISSARJU TAL EWROPA TKECCA
  9 SIEHBU S-SINKU TELAQ UKOLL GHAX MCAPPAS
  10 TAL-MISTRA ABBANDUNHOM U TELAQ GHAL RASU
  11 KUMMISARJU TAL PULIZIJA RRIZENJA GHAX NQABAD MA WAHDA
  12 EX MINISTRU M’GHADUX JAFDHOM
  13 IEHOR LI IPPROVA JNASSAS U JIKKONVICI XHIEDA FIL-QORTI
  14 TAL BRAZIL
  15 OHRA TICHAD 4 DARBIET U TIBLA KOLLOX F’MINUTA
  16 IQASSMU ITTRA ANONIMA TAL-BIZA BIL-GIDEB

  U IKTAR U IKTAR IL-LISTA HI WISQ TWILA

  IMMA
  L-AQWA WIEHED HU LI DAN LI SER JITNIZZEL FL-ISTORJA LI NIZZEL LIX-XIBKA TAL-HAZEN

  X’GHANDOHM kOMUNI DAWN?

  KOLLA NAZZJONALISTI …KOLLHA NAZZJONALISTI MINGHAJR ECCEZJONI

 • keith
  Posted at 14:36h, 08 December

  Alura billi qieghed l- italja tela jumejn ghal kwiet biex ma jsimax it tpacpic fil vojt ta xi wiehed bhalek guzepp so sry but on monday goverment will go down.

  • philip
   Posted at 19:15h, 08 December

   vera inti buffu guzzpi tal mosta

   • ex tessarat tal-pn
    Posted at 22:42h, 08 December

    guzeppi tal-Mosta, kulhadd jafni jghid
    fil-Mosta ghandhom iehor Giov.DeMartino
    x’hemm komuni???

    • dawra b'rotta
     Posted at 01:09h, 09 December

     guzeppi tal-mosta

     franco mar ruma bha nies imma il mozza off heat bidnija ghax by the way mux tajba ma nies.

     mela tista tajdila nies tejrek wara li tmut.
     imsieken lanimal ta lirziezet li hemm il bidnija ghax qatta jihdu meta jarawk mozza of heat

     • dawra b'rotta
      Posted at 03:16h, 09 December

      guzeppi tal-mosta

      la xi darba ikonna il ligi whissel blower, hafna nazjonalisti jew jaharbu min malta jew jamlu suicidju.
      amont ta sigritti jien kixfu.

      izmien jatina parier u jien kont nazjonalisti imma il modd kif mexa gonzi fuq il kuruzjoni mux ragel. jekk jemen falla kif jajd alla holoq infern ghalieh

 • guzeppi tal-mosta
  Posted at 14:10h, 08 December

  mill-blog ta’ daphne:

  “Franco Debono is in his spiritual home, Rome, presumably meditating among the ruins. He left on Thursday.”

  kixfitek franco li qieghed l-italja!!!

  guzeppi tal-mosta
  kullhadd jafni
  u malta zghira u kullhadd jaf il-kullhadd!!

  • Eddy Privitera
   Posted at 15:42h, 08 December

   Jekk qieghed Ruma nahseb biex ma jhallix lil min joqghod imur jippressah minhabba l-budget.

   • Ganni Borg
    Posted at 16:54h, 08 December

    Ma tafx ma min taqbad DCG….dak qiedd Ruma ghax mar jara l-loghba Roma vs Fiorentina.

    Min jaf hux tibza ghax ser jibqa hemm u ma jigix jivvota forsi DCG?

    • Spiro the Dragon
     Posted at 22:39h, 08 December

     bir ragun tghajru dik, jekk jinqeleb l gvern flok oliver twist tilhaq dik. min se jhallasa t dak l porkerija ta artikli

  • bulldog
   Posted at 17:38h, 08 December

   Malta zghira u kullhad jafek kemm zghelt bih Lil Franco sa ftit zmien ilu bdejt tokroblu kemm flaht biex jimmatura, sa jotlob mahfra lil ghaziez tieghek GonziPN, issa qtajt qalbek u qieghed tinfex f’attaki bla razan fuqu, biex tara kif Malta kulhadd jafek kemm int epokrita Guzeppi tal Mosta. Taqra l-blog tas-sahhara biex li tghid hi skont int, hu ben fatt. Biex tara kemm int gwabb tal gwabbi tisma fejn anki temmen li tivvinta Daphne, inti taf x’int dak li jghidulu errand boy L-Inglizi, widna ta haddiehor.

  • cow boy
   Posted at 00:04h, 09 December

   guzzeppi tal- mosta li ma jafek hadd ghal informazzjoni tieghek franco huwa rebieh mhux bhal gonzi tellief jibza jiehu vot fil parlament jew mar itellaq wahdu ghal kap tal partit nazzjonalista.ftit taz zmien iehor jekk int fsensik ghad ittieh ragun bhal ma tawh hafna.nahseb il- partit ghandu bzonn nies bhal franco infakrek li hemm jesmond mulliet u jeffry pulicino orlando u xi sitta ohra imma dawk kellhom il kuragg ………….

 • Fleur
  Posted at 13:31h, 08 December

  Taf x jghid qaddisi ?

  Those who understand what you are saying don’t need telling and those who need telling won’t understand anyway.

  Il festi t tajba lil kulhad

 • Carm
  Posted at 12:50h, 08 December

  Dear Franco,

  GonziPN is promising to announce the date of the election. Please be careful – do not trust GonziPN. Vote against the budget because he will find some excuse to postpone the election to June 2013 at the latest day possible even if promised at his budget speech on Monday. Please do not trust the man that made so many promises and defaults on his promises even if he promises during his Budget speech. The man is not to be trusted. Once bitten twice shy !

  Franco, if GONZIPN does not go to the President before his speech and giving his election date DO NOT TRUST HIM.

 • Johan Mizzi
  Posted at 12:14h, 08 December

  Nibda billi nawgura lil bormlizi kolha l-festa tajba u lil dawk kollha bhali li llum jaghlqu zminhom!!!

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121208/local/PN-calls-on-judge-to-resign.448665

  Trid tara bix temmen onorevoli!!!!Probju huma qedin jitolbu ghar rizenja ta min seta zbalja jew le!!!!Mhux se noqghod nidhol fil mertu tal kas imma huwa fatt paradosali hafna li din l-istqarrija harget min partit li l-kultura ta rizenji ghal min zbalja ma jafhuwx xi tfisser!!!

  L-ezempju ghandu jigi min ta fuq u min minstess hareg din l-istqarrija!!!F’pajjiz ewropew veru mhux tal kelma zbalji bhal ta bwsc,arriva,fairmount u arms ma jiguwx tollerati!!!IL HUTA MIN RASHA TINTEN!!!!!

  Tul din legislatura saru wisq affarijiet bhal ma jghidtu taljani DEL ALTRO MONDO.Prim ministru johrog ghonqu ghal min zbalja u deputati bhalek sur Debono li kont il-vuci tal kostitwenti tieghek tak bi siq u sfortunatament remik bix minflok ghazel nies inkompetenti fosthom Manuel Delia u presentaturi fuq tv.PROBIO DALLE STELLE ALLE STALLE!!!

  Il-bierah assistenta ghat tmim tal gvern ta Mario Monti fejn ma qadtx jkaxkar saqajh bix jibqa fil poter izda meta ra li m’ghanduwx maggoranza gab l-ewwel u qabel kollox l-istabilta u l-interess ta pajjizu!!!!

 • ex tessarat tal-pn
  Posted at 11:19h, 08 December

  …………..The Lawrence Gonzi Show……………

  Il-Prim Ministru kapicissimu taghna skond guzeppi tal-Mosta
  nhar it-Tnejn jaghmel ir-replika risposta tal-Bagit,fuq dak ta’
  Joseph Muscat, il-futur Prim Ministru ta’ Malta.
  Certament li fl-ahhar diskors tieghu, bhala Prim Ministru ta’
  Malta, ghandhu wisq kontijiet pendenti versu l-poplu Malta.
  Ir-rehersal, ga qed ikun preparat, assistit mil-coach Peppi Azzopardi,
  jaghtu daqa t’idi, Lou Bondi u Richard Cachia Caruana.
  M’hemmx qbil dwar “il-mahfra” totali;
  Ghandhu jattakka mill-inqas lil partit laburista;
  Ghall-kuntrarju lill Joseph Muscat issalbu kemm hu possibli;
  Juri li mis-sema l-isfel, kulhadd suggett ghall-izbalji;
  Jibda jitlob “mahfra”;
  lill haddiema tad-docyard;
  lill haddiema tal-Go;
  lill haddiema tax-xarabanks;
  lill haddiema tas-Sea Malta;
  u lill kull haddiem iehor li b’mod jew iehor kien ta’
  xi hsara ghalihom;
  jitlob skuza lill shabu tal-Kabinett, li, ma setax ikompli
  jtihom E500 aktar filgimgha;
  jitlob skuza lil haddiema u pensjonanti, meta hadu zieda
  ta’ E1 u 16 cents zieda biss filgimgha;
  jitlob skuza lil mara tad-dar, ta’ l-gholi tal-gas;
  jitlob skuza liz-zghazagh ta’ l-gholi tal-fjuwil;
  jitlob skuza, lil tal-Lukandi,u lil hwienet ta’ l’gholi
  tal-kontijiet tad-dawl;
  jitlob skuza lil hwienet tal-Belt, li, rrovenalhom in-negozju
  taghhom;
  jitlob skuza lin-nies ta’ Bormla, tad-dewmien tax-xogholijiet;
  jitlob skuza lil Ghawdxin u Melliehin, li,qerdilhom xogholhom;
  Sinjur parlamentari,
  Jiena dejjem ghadt iggudigawni fuq li maghmel u mhux fuq li
  nghid, dawn huma par idejn soda, il-finanzi fis-sod, insew id-dejn
  li sa hallu warajna, insew il-fabbrika tal-Brazil, insew lis-Smart-City,
  ga tlabt skuza liz-zghazagh,
  …..issa skond il-kuxjenza taghkom……
  ………………bu bu bu bu………

  Rizultat; Gvern………..34
  ………….Oppozizzjoni ….35

  Members of Parlament……hear, hear, hear

  u capcip mill-folla min barra.

  ………………………..Tmiem……………

  • vox popolo
   Posted at 22:00h, 09 December

   ……………………The Prim Minister Show…………………

   Zvillupi godda;

   Fuq parir tal-Vici Kap, il-Prim Ministru, osserva l-fjakkas
   li sa’ jaghmel ghada, waqt it-twegiba lil Kap Laburista.
   Ghaldaqstant kellhu johrog fuq nota, li jsejjah l-elezzjoni
   huwa stess, u, l-vot ta’ sfiducja li rabat mal-bagit, iddawru
   f’rebha, flok jidher sfiducjat mill-parlament.
   Lill poplu dejjem hekk stmah.Jibla kollox.
   Min ghalih li,l’ poplu nnbecili sa jibla din id-dizonesta
   tieghu, niskanta kif il-Coach Peppi Azzopardi, harbitlu
   din.
   Fil-pulitika, aktar ma tkun sincier, aktar tigi emmnut, haga
   li, l-Lawrence Gonzi, ammetta meta qal, li, lanqas kienu
   ghaddew 48 sigha fuq ir-rebha elettorali fl-2008 li ma bediex
   l-inkwiet. Izda fuq dan ix-xenarju kollhu, xorta sfida min wara
   dahar kulhadd, billi, dawwar ghalih u shabu , c-cifra ta’ E600
   filgimgha , u lil haddiem wadablu ftit loqhom.
   Dan hu Gonzi, li, itmiem tieghu qed joqrob, bl-aktar mod
   mghaggel, id-dur kemm iddur kantunieri, u, la, Simon Busuttil,
   la Lou Bondi, la Peppi Azzopardi, la Natalino Fenech, la PBS,
   u wisq aktar l-ingann ta’ ittri anomini, tghid x’tghid Marthese
   Portelli.

 • ix-xewka
  Posted at 09:50h, 08 December

  Il-Prim Ministru Kapacissimu taghna mar jittallab il-Libja u ma tawh xejn; Anzi mhux talli li ma tawhx, talli qallulu biex jghtihom huwa!!!

  Ha ha!

 • Osservatur 2
  Posted at 09:32h, 08 December

  Ftit hsiebijiet ghalik Dr Franco Debono,

  Ridt nahdem imma ma hallewnix…….

  Kien johrog gid ghall kullhadd……..

  Hemm…… Stagnar…….Moffa…….Omerta……

  Kemm ma nistax ghalihom…….

  Hdimt biex jinqerdu. Batejt ……………

  Terrimot…….. il frak …………….. il kwiet ……………….

  IL -PACI …………………..

 • Francist
  Posted at 08:58h, 08 December

  L ghodwa t tajba Dottor Franco 🙂

 • Louis Zammit
  Posted at 06:57h, 08 December

  Qabel ma nitlaq ghax-xoghol nixtieq niktiblek zewg osservazzjonijiet Dr Debono:

  Nahseb meta konna tfal gieli rajt xi glieda. Waqt il-glieda jkun hemm dawk li lil gellieda jinkuragguhom biex ikomplu jiggieldu, u ftit ikun hemm min jipprova jwaqqaf il-glieda. Wara li tkun tqabbadt u infligt kemm issib minn dawk li inkuraggewk tiggieled ikellmuk? Kemm minnhom kont issib li qabzu ghalik meta kellek il-veru bzonnhom?
  Min qieghed hawn jinkuraggik titradixxi lil elettorat tieghek, qed jaghmel hekk mhux ghax veru jahseb li int ghandek ragun , imma ghax int se tumilja lil prim ministru li huma jqisu il-waqa’ tieghu bhala xi vittorja. Tal-PL m’humiex daqstant jigru wara Joseph , iktar huma kontra Gonzi , u int se tpaxxihom billi tivvota kontra budget lil jien u kull min hu bhali ghanda tant bzonn.

  Austin Gatt mhux mill-helwin , u vromi ghamel, imma jekk titradixxi lin-nazzjonalisti li vvutawlek tkun wettaqt vroma li tizboq lil ta’ Gatt migbura f’daqqa.
  Dawk kollha li qed jghidulek biex titradixxi lil-votanti tieghek se juzawk, jarmuk u jinsewk, ghax fuq kollox ma’ kienux huma li tellghuk , huma ivvutaw lil-partit oppost, li tahtu jien ghext u naf xi jfisser!

  Minghandek bhala votant, nistenna att ta’ irgulija ,taf li dmirek hu li tivvota favur il-budget, issa sta ghalik kif taghmilha.Li kont minn flokok nuza’ l-eqreb triq , it-triq tas-sewwa.

  Issa nhalli lil-haddiehor jghawwik x’hini t-triq tas-sewwa.
  Wara il-vot tat-Tnejn jew se tkun meqjus ta’ Guda jew se tigi meqjus bhala ragel.

  Inselli ghalik

  Se mmur naghmel naqra sahra.

  • bulldog
   Posted at 18:23h, 08 December

   Sur Louis Zammit zbaljajt bl-ikrah meta tqis lil Franco bhala Guda. Guda kien ha l-flus biex bieh lil Kristu. Jekk inti smajt li xi hadt xtara lil Franco biex jivvota kontra l-budget, mela mhux hekk. Qabel ma titlaq ghax xoghol qies li meta tinsinwa jrid ikollok il fatti. Franco ma jinxtarax ghax kieku nxtara meta kien offrut erba avukati mieghu bix xufier jdawru lhawn u lhemm. Dak kieku kien ikun Guda zgur Franco, li kien jacceta dik l-kariga fejn iwarrab il hnizrijiet bla qattieh li ghamel Austin Gatt & Co.

  • Eddy Privitera
   Posted at 20:04h, 08 December

   Daqs kemm imxejtu ta’ ragel ma Dr. Mario Felice,John Dalli, Dr. Gauci Borda u ohrajn ! Min ma joqghodx ghad-dittatorjat tal-Klikka, jaqlaghha, jekk mhux bil-goff, jaqlaghha bil-mohbi GHAX JIGI UMILJAT FL-ELEZZJONI, bhal ma ghadu kif gie umiljat Tonio Fenech !

   • Alouette III
    Posted at 21:56h, 08 December

    Jekk jaraw wicc Alla,jarawh il-klieb u l-qtates

    • Spiro the dragon
     Posted at 16:21h, 09 December

     Ghandi pug, qalli li dehritlu l madonna. Ghidtlu qalbi Ma niskanta xejn, dehret lil Tonio mghandiex ghalfejn titkabbar mieghek, ghadtlu imma hanini mat 8 mur ghorqod ghax minflok tidhirlek s sahhara Tal bidnija. Gera jorqod miskin ghax jibza mil borom qal.

   • information seeker
    Posted at 12:32h, 09 December

    Insejtu l-Mintoff Sur Privitera? Mis-salvatur ta Malta spicca biex ghajjartuh TRADITUR.

    Jien lil Dr Debono a ser nghidlu salvatur u wisq anqas traditur. Nghidlu grazzi talli halla lilek u hafna ohtajn bhalek tikteb hawn, fetah hafna mhuh. Issa ifhima kif trid.

   • Louis Zammit
    Posted at 21:21h, 09 December

    Hawn fuq ghandek supporter tipiku mis-Sur Eddy Privitera !

    Franco inti il-glieda tieghek mal-partit tliftha, titlifiex ma’ min ivvutalek u li jistgha jkun il-klijent tieghek ghada.

    Bravados bhal tieghek m’huma se jaghmlu gid lil hadd, hekk jew b’hekk l-elezzjoni xorta fil-bidu ta’ Marzu se tkun , u minghajr Agostino se tkun.
    Ma tistax tnaqqas imqar b’gurnata it-tul ta’ din il-legislatura , m’hu se tirbah xejn hlief ic-capcip ta’ erba’ Laburisti u l-istmerrija tal-hafna Nazzjonalisti li vvutawlek.

    Jiddispjacini ghat-telfa li qalghu l-Fiorentina, heqq mhux dejjem ward!

    • Red Ruby
     Posted at 22:12h, 09 December

     Bravados Agostino ghamilhom u swew fi tbaghtija ghall-poplu.

     U nassigurak li mhux ahna “erba’ Laburisti” nirringrazzjawh talli ghamel ghal pajjizna, izda anke hafna Nazzjonalisti genwini li dejjqithom it-tmexxija arroganti ta’ Gonzipn!!
     Turini kemm ma titkellimx man-nies biex wasalt ghal dawn il-konkluzjonijiet!

     Qatt ma kelli kawzi l-Qorti, imma bi Franco avukat tieghi, rasi mistrieha Louis!! Kulhadd jaf x’isarraf! Toqghodx tinkwieta mhux se jispicca bla klijenti!

 • GonziRM
  Posted at 02:25h, 08 December

  Jien waqt li qed niekteb dan il messagg qed jaqbizli dmugh nirringrazzjak ta kemm ghamilt mal poplu malti ibqa maghna grazzi dottore avukat tal pajjiz jistholok ahjar alhek ahna warajk kurrag ghal ahhar pass siewi li taf li ha taghmlu ghalina grazzi mill qalb

  • Spiro the Dragon
   Posted at 20:39h, 08 December

   LOLLLLLLLLL. Ibkili b xelin ha

 • Mr quest
  Posted at 00:59h, 08 December

  Below is a quote from DCG blogg:

  Of course the government should have prepared and presented the Budget

  I am sick and tired of hearing the rubbish line that the government was wrong to bring the Budget before parliament when it knows that Franco Debono and Labour plan to vote against it.

  This is the line being spread and fed by Debono himself and by, of course, Labour and its fellow-travellers.

  Their reasons are different. Debono would much have preferred that there be no Budget, because he doesn’t want to be held in contempt as the man who brought down the government, and what’s more by voting against something good: Budget measures people have welcomed.

  He didn’t want a Budget because he doesn’t want to vote on it.

  And Labour would rather an election were called yesterday.

  But that line is wrong and betrays corrupt or confused reasoning.

  The maxim to adopt in these situations, and in most others, is: DO YOUR DUTY AND LET OTHERS DO THEIR WORST.

  It is the government’s duty to prepare a Budget for the year ahead and present it to parliament at the appointed hour, regardless of how individuals or the Opposition plan to vote.

  Those individuals and the Opposition have their own, separate and quite distinct, duty to vote one way or the other.

  The government’s duty and obligation to bring the Budget before parliament are not affected or impinged upon by that quite separate and distinct duty of members of parliament to consider its contents closely and vote according to whether they approve of them (not of the people presenting them) or not.

  Perhaps this clears up the matter somewhat.

  • Franco Debono
   Posted at 16:25h, 08 December

   before presenting a budget a government must ensure it has amajority in parliament

   instead of going for guinness book of record parliament holidays

   • Iccassat
    Posted at 18:26h, 08 December

    Proset Dr Debono. Gonzipn baqa’ jdahhal rasu fir-ramel biex la jara’ u lanqas jisma’. U dawk tac-chamberpn li ssa qed inewwhu qatt ma taw kas ta’ dak li kien ilu jghid Dr Debono u dejjem injorawh. Issa troppo tardi.

   • Chinese Jar
    Posted at 20:59h, 08 December

    The government had and still has a majority in parliament because Jeffrey is ‘in coalition’ and you have not resigned the party whip.

    Have you resigned the party whip? No. Therefore you are still a member of parliament for the Nationalist Party.

    • Spiro the Dragon
     Posted at 22:41h, 08 December

     Int titrieghed qieghda bhal issa, jekk jinqeleb l gvern tokrob biex tbiegh artiklu tispicca, lanqas bil 5 cents fuq ebay ma tbieghhom.

    • Morpheus
     Posted at 14:11h, 10 December

     @Chinese vaz
     That is all wishful thinking from your part, time to get off the gravy train Vaz. Get a life Tick Tock Tick Tock.

 • malta qum
  Posted at 20:57h, 07 December

  DR Debono Int rassejt lil Gvern biex ihabbar id data ta l ellezjoni nhar it tnejn prosit ta kollox .il poplu ghandu ikun grad lejk.

  there

  • information seeker
   Posted at 12:34h, 09 December

   l-elezzjoni waslet xorta fi zmienha

 • Iccassat
  Posted at 20:28h, 07 December

  Ic-caqlieq fil-kabinet fejn dan l-ahhar kienu saru il-ministri l-godda kollha saru bil-hila ta’ Dr Debono. Hadt xi ringrazzjament minn ghandhom Dr Debono?

 • CORRUPTION
  Posted at 20:17h, 07 December

  Gonzi today went to Libya to get cheap oil so he use it as a gimmick to win the election .
  But i was told that the Libyan prim minister send him back to Malta because Gonzi is an opportunist as when Gaddafi was in charge gonzi use to go cuddle Gaddafi

  • Iccassat
   Posted at 13:52h, 08 December

   M’ghadhomx jghidulhom tal-habba zizz. Qed jilghaqu lill-ibjani ghax wasslet l-elezzjoni.

 • C Mifsud
  Posted at 19:17h, 07 December

  Dr Debono, be careful i’m sure you know this but most of the people commenting on your blog claiming to be floating voters or ex-pn voters are really pure and simple laburisti who pretend that they are ex-pn or floating voters.

  Don’t vote against the budget just to please them and people like Privitera. Do it only if you really believe that it is the right thing to do. Right by the people who voted for you.

  Thanks

  • Eddy Privitera
   Posted at 10:26h, 08 December

   C. Mifsud: Zgur mi mhux qed tghid ghalija ghax jien dejjem nikteb b’ismi u QATT m’ghidt li jien floater jew ex-PN. Ghaliex qed tstaghgeb li hawn hafna ex-PN meta taf li diversi ex-PN dahlu membri fil-PL U SE JIKKONTESTAW L-ELEZZJONI mal-moviment ta’ Dr. Joseph Muscat ? Deborah Schembri, Hili ( ta’ Burmarrad), Dr. Emmanuel Mallia, Spizjar Spiteri (Bormla) u ohrajn ?

   Halli nfehmek ghalikex Dr. Debono m’ghandux jafda lkliem heklu issa , bhal tieghek u ta’ ohrajn. Ara kif HADMU lil Tonio Fenech. Hajjruh , inkluz Lawrence Gonzi stess li personalment qallu biex jikkontesta lil Simon Busuttil, u l-fuq minn 100 Kunsillier, izda minn taht il-magna tal-Hazen ta’ GonziPN, hadmu favur Simon Busuttil, biex Tonio Fenech GIE UMILJAT ! Ahseb u ara x’jaghmlu lil Dr. Debono jekk jaqa ghal-lixka li se jdendillu nhar it-Tnejn Lawrence Gonzi !

  • Mark Portelli
   Posted at 12:26h, 08 December

   as you said…Mr mifsud…most…. but i can assure you that all my 13 family votes will be kept in the drawer. For the past 4 years we have been approaching high caliber people to whom our wants are being heard by the deaf. GPN is Not the loyal PN we use to know 10 years ago. It was the people’s party… NOW………………NOT SO MUCH.

   • Chinese Jar
    Posted at 20:58h, 08 December

    Your family trades votes for favours and is happy to admit to having approached ‘high calibre people’, presumably to short-circuit the system.

    And you see nothing wrong with that. On the contrary, you boast about it.

    Shameless.

    • Malteser
     Posted at 09:18h, 09 December

     Usually i don’t agree with her, but this time she’s right.
     It’s either you did write your argument correctly or you really tried to earn ‘pjaciri’.

    • Morpheus
     Posted at 14:13h, 10 December

     @Chinese vaz
     Look who’s talking someone who has been having it good for so long that forgot that other human beings have needs like her family. Time is running out and you are scared stiff you are going to loose your seat on that gravy train. Get a life time is running out Tick Tock Tick Tock.

  • Iccassat
   Posted at 20:27h, 08 December

   Mr Mifsud, il-blog qieghed biex jitwassal messagg jew messaggi minn min johloq il-blog u fejn individwu jista’ jikkummenta irrelevanti jekk hux blu jew ahmar, jew jekk qalibtx il-kulur, jew jekk hux finta etc. Il-kumment jibqa’ kumment.

 • guzeppi tal-mosta
  Posted at 19:15h, 07 December

  hemm tlett options li jistghu jigru nhar it-tnejn, imma xorta l-istess rizultat:

  1. Franco Debono jastjeni – kollox jibqa’ ghaddej kif inhu u l-elezzjoni ssir f’jannar jew fi frar (meta jrid il-prim ministru kapacissimu taghna) u franco debono jintesa

  2. Franco Debono jivvota favur il-budget – kollox jibqa’ ghaddej kif inhu u l-elezzjoni ssir f’jannar jew fi frar (meta jrid il-prim ministru kapacissimu taghna) u franco debono jintesa

  3. Franco Debono jivvota kontra il-budget – kollox jibqa’ ghaddej kif inhu u l-elezzjoni ssir f’jannar jew fi frar (meta jrid il-prim ministru kapacissimu taghna) u franco debono jintesa

  taghmel x’taghmel franco l-karriera politika tieghek spiccat u mghandekx cans tmur lura fil-partit nazzjonalista (u ghandi feeling li anqas tal-mlp ma jriduk maghhom!) u l-elezzjoni ssir xorta meta jrid il-prim ministru kapacissimu taghna

  guzeppi tal-mosta
  kullhadd jafni
  qed naghmel l-ahhar irtokki fuq il-blog tieghi! (li se jiftah malli jaghlaq ta’ franco!)

  • ix-xewka
   Posted at 09:49h, 08 December

   Guzeppi – Franco “jintesa” biss inti qatt ma bdejt!!

   Sa jkollu jsejjah elezjoni nhar it-Tnejn Il-Kapacissimu tieghek!!

   Jiena mhux sa nparla fil-vojt issa; Issa nparla wara l’elezjoni

  • information seeker
   Posted at 10:24h, 08 December

   ghidilna x’jismu l-blog ghax hawn stennija qawwija 🙂

   • Spiro the Dragon
    Posted at 20:40h, 08 December

    Mijumekkek.com

    • Alouette III
     Posted at 21:59h, 08 December

     guzeppihaddmajafudotcomdotcom

  • Spiro the Dragon
   Posted at 10:45h, 08 December

   Guzeppi, l prim l istess principji tieghek ghandu? ghax jekk iva mhux se niskanta li l pajjiz qieghed fis sitwazzjoni li qieghed. Ipokriti kristjani intom. fl istess artiklu krobtlu u ghajjartu.

  • goldfish
   Posted at 13:34h, 08 December

   Li qed tinsa Guz hu li jekk il-budget ma jghaddiex, ifisserk VOT TA’ SFIDUCJA kontra Gonzi u dawk li kissru l-partit…..

   Jekk jghaddi jfisser li l-Gvern ghandu kollox fuq ir-rubini, xejn ma jinbidel u l-oligarkija tibqa tirrenja.

   Il-Partit jehtieg tghezzieza biex jiggedded!

  • Malteser
   Posted at 15:03h, 08 December

   Ghandek zball Guzeppi (jien ma nafekx),
   Jekk il budget ma jghaddix, tkun tkissret il-klikka. GonziPN jisfaxxa u jibqa biss Simon biex jghaqqad il-Partit. Franco Debono jibqa jissemma li kien il bniedem li kisser l-oligarkija, bil potenzjal li jkunn jifforma parti mill-PN il-gdid.

   Jekk mill-banda l-ohra Dr. Debono jcedi u jghaddi l-budget, ikun il-patit Laburista wahdu li jkisser lil GonziPN. L-Oligarkija pero tibqa hemm, bhal kankru haj wara kemo-terapija li ma rnexxietx, jistenna l-mument li jerga jfegg. Franco Debono, f’dan il kaz jibqa barra. Huwa hawn fejn veru Franco Debono jintesa.

  • bulldog
   Posted at 19:16h, 08 December

   Kliem Guzeppi tal Mosta li kulhadd jafu: taghmel x’taghmel franco l-karriera politika tieghek spiccat u mghandekx cans tmur lura fil-partit nazzjonalista (u ghandi feeling li anqas tal-mlp ma jriduk maghhom!) u l-elezzjoni ssir xorta meta jrid il-prim ministru kapacissimu taghna
   Mela issa dahlt mithla fil partit Laburista u taf kollox biex ghandek il feeling li l-anqas il laburisti ma jridux lil Franco?
   Franco l-quddiem mhux lil Partit laburista biss ha jaqdi imma lil Poplu kollu ghax kull inkwa Gvern jista jafda lil Franco bhal nghidu ahna fil gustizzja fejn jista jkollu kariga fl-ghola istituzzjoni taghha fejn jista jghati kontribut f’efficcjenza bla kantunieri kif baqa jghamel sa l-ahhar fejn mexa b’subajh dritt fejn hemm jimmerita kemm hu onest. Onesta li jkollu politiku iggieb fiducja li jista jigi fdat f’kull qasam tas socjeta Sur Guzeppi

 • darren PN
  Posted at 18:31h, 07 December

  Franco you will be forgotten by the 10th budget will pass and pn will win again we don’t need you.

 • darren PN
  Posted at 18:29h, 07 December

  I am sure Franco changed his mind, he will vote in favor and all those who hoped that govemrment will go down can start crying again, election will be held in next Septemeber and PN will win again.

  • Eddy Privitera
   Posted at 10:35h, 08 December

   Darren: Mid-dehra Gonzi se jhabbar id-data tal-elezzjoni nhar it-Tnejn qabel il-vot biex jippressa lil Franco Debono halli jivvota favur il-Budget ANTI-SOCJALI li JIKKASTIGA lil min jaqla l-PAGA MINIMA ! Ma nemminx li Dr. Debono, li jidher li ghandu ruh socjali, hu daqstant cuc li se jaqa ghal din il-lixka halli Gonzi u Austin Gatt ikantaw vittoria. Ara kif il-hbieb ta’ Austin Gatt – li zgur ikunu barra l-parlament jistennewh – kemm jgholluh fuq l-idejn ghax ikun rebah il-konfront ma Franco !

 • Mera
  Posted at 18:19h, 07 December

  You know Franco…you have so much still to give to this country…so don’t give it up mate! History and fate will be on your side. Do what is right…always! By the way the “particle” you mention was what we call in science a freak of nature 🙂 It was due to internal faults and not attributable to any natural phenomenon or specific particle although in theory that particle exists…somewhere. Happy Xmas to all!

 • Naughty boy
  Posted at 17:27h, 07 December

  Min jaf Daph u l-bocca kif inhuma anzjuzi biex jaraw kif ha tivvota!!!U b,garanzijja li ghandhom daqxejn gravy lest biex jibbumbardjawk.Imma jhallu sa l,ahhar biex fil kas skond huma ghad baqalhom ftit taghma li jerga jibdilek u jwaqqfu kollox…imma mhatra ghadhom volumi lesti mimlijin bil valenu kemm jafsu l-buttuna!!!

  • Is-seksik
   Posted at 10:14h, 08 December

   Jien smajt li l-bo’cc’a ‘l-gourmet’ tghidx kemm qed jiekol zalzett bi xaham tal-Maltin u hobz bil-kunserva biex itaffi l-istress ta kif issa kulhadd qed jifhem x’kienet u kif topera l-oligarkija!
   Is-Sahhara, min naha taghha, titlajja u tippassiga sal-Wardija wara nofs il-lejl, tfittex l-bebbux bit-torc u tiknes it-triq bl-ixkupa, biex thassar it-tracci taghha!

 • Ganni Borg
  Posted at 17:02h, 07 December

  @ Dr. Debono

  Strieh u tpaxxa b’din it-tajjira papali lill wiehed li jrid jehodlok postok:

  http://www.youtube.com/watch?v=pVpPrzC078Y

  • Eddy Privitera
   Posted at 10:45h, 08 December

   Ganni Borg: Nifrahlek u nirringrazzjak tal-clip li tellajt ! Nistieden li dawk ta’ GonziPN biex jaraw dan il-clip halli jifhmu aktar kemm ghandu ragun Franco Debono li jivvota kontra l-magna tal-Hazen nhar it-Tnejn !

 • Spiro the Dragon
  Posted at 16:00h, 07 December

  “No one has listened
  in vain he tries to recall
  the words he spoke”

  FD – no:106

 • Johan Mizzi
  Posted at 15:29h, 07 December

  @information seeker……nihu pjacir naqra hsieb tieghek u l-fatt li qieghed taghmel minkollox bix lil onorevoli Debono titfallu pressjoni bix ma jivvutax kontra bugdet!!!!Jekk inti simpatizzant ma Gonzi PN ( hekk jider ) ghandek ghalfejn taghmel xema lil madonna ( Tonio Fenech l-ikbar devot taghha ) halli l-onorevoli Debono jivvota kontra bugdet u jaghmel pjacir kbir lil ta Gonzi PN ghax in-nies jergu jigu lura skond il-fehma tieghek!!!

 • kelinu
  Posted at 15:25h, 07 December

  Dr. Debono,

  ghaliex thassru l bloggs ta l ahhar granet? Naqaw ghandek change of heart? Naqaw GonziPN irnexxielu “bis-sewwa jew bid-dnewwa” jbiddillek fhemtek?

  ghall kemm in-nies ghajjew bil gideb u l wicc b iehor ta dan il gvern, l inqas haga li ghandhom bzonn bhalissa hu persuna f sahha li twaqqa gvern, li llum tghid haga u ghada taghmel ohra….

  Nittama li zzomm mal kliem li inti pubblikament ghamilt. Dik titlob l onesta u l irgulija, wara kollox AG rega sfidak kemm il darba li hemm kien, ghadu u jibqa!

  il gurnata t tajba

  Kelinu

 • information seeker
  Posted at 15:08h, 07 December

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121207/local/cola-gwu.448621

  Once the budget does not pass next Monday and the increases are not forthcoming, there are going to be a lot of disgruntled and who will get the blame? The PN is going to have a field day with you Dr Debono and thanks to your swipe, those disgruntled PN supporters will be going back home

  check mate

  • Ganni Borg
   Posted at 15:20h, 07 December

   I think you didn’t follow any news. Social partners said that they will give the COLA and as was stated in the collective agreement just signed recently for civil servants, the COLA is included already in the wage increases agreed.

   Also, i don’t know if this part was stated before and i think many civil servants weren’t told about this.

  • Iccassat
   Posted at 15:45h, 07 December

   Jekk qed tahseb hekk Information Seeker, ghax qed tinkwieta?

  • Anzjan
   Posted at 17:08h, 07 December

   Rubbish.

  • Eddy Privitera
   Posted at 19:24h, 07 December

   information seeker: Your “brainwashing” beats the best washing-machine on the market !

   • information seeker
    Posted at 11:06h, 08 December

    jekk ma tiddejjaqx li ma tiehux iz-zieda sur Privitera, sinjal li ghandek bizzejjed. Grazzi ghal dan il-gvern.

  • bulldog
   Posted at 19:56h, 07 December

   Information seeker kullhadd qabel anki MEA fejn ill membri tal MCEASD kolla espremew li iz-zieda ta l-gholi tal hajja ghanda tinghata fl-1st ta Jannar li gej , o sia jekk il budget ma jghaddiex hlief l-innocenti Censu l-Hamsa u Pawlu Abela tal GRTU, biex tara min hu l-pupazz tal gvern. Dan nhux ghas self employed jahdem biex ikun hawn il kummerc biz zieda imma ghal Partit Nazzjonlista. Min hu membru tal GRTU imissu ilu li telaq min din L-Union immexxijja min klikka ohra tal PN. Censu ic cinku waqqa din L-Union ghaz zuffjett.

   • Kalang
    Posted at 12:44h, 08 December

    @ information seeker – taf li l-imsiehba socjali KOLLHA minbarra il-famuża kamra tal-pepe sorry tal-kumerc qalu li jigri x’jigri nhar it-tnejn kollox ser jibqa ghaddej normali u iż-żiediet kollha ser jingharaw mil-ewwel ta Jannar. Taf li ligi tal-Cola tghid li jaddi jew ma jaddix il-budget iz-ziediet irridu jinghataw mil-ewwel ta’ Jannar. !!!!

  • Eddy Privitera
   Posted at 21:51h, 07 December

   information seeker: Widnejk ftahthom biex tisma l-ahhar fjask ta’ GonziPN ? Li mill fondi allokati lill-Malta mill-UE, GonziPN sa llum irnexxielu jgib biss 33% tal-fondi, u baqa il-fuq minn €600 miljuni li jekk ma nuzawhomx sa sena ohra JINTILFU GHAL DEJJEM ??? Tiftakar kemm kien isemmi li se niehdu BILJUN EWRO ? Sa llum hadna madwar €180 miljun . Dan nemmen li gara ghax billi l-gv ern ikollu johrog ukoll sehmu f’kull progett li l-UE talloka l-fondi ghalih, biex ma johrogx aktar flus, jispicca ma jressaqx progetti bizzejjed lill-UE halli talloka l-fondi ghalihom !

  • Eddy Privitera
   Posted at 21:54h, 07 December

   Issa smajna li Gonzi se jilghab karta ohra biex igieghel lil Franco Debono jivvota favur il-budget jew jastjeni – se jhabbar id-data tal-elezzjoni ! Bhal li kieku il-vot fuq il-budget mmhux xorta se jibqa VOT TA’ FIDUCJA f’GonziPN u f’Austin Gatt !!!

  • il-Bully
   Posted at 10:07h, 08 December

   information seeker
   WOW!
   Those last two words says it all seeker: CHECK MATE.
   Let me say you are not correct in what you say. I for one do not cock-up assumptions I speak for myself. I will not vote this coming election as an ex-N.P. for all the waste that has been going on. I for one have my pension freeze and the little I pay I have to see it being wasted by the cowboy politicians.
   Seeker, it is CHECK MATE for these blood suckers on those paying tax.

 • ix-xewka
  Posted at 14:19h, 07 December

  Haiku Haiku nhar it-Tnejn nahseb!
  sahha

 • information seeker
  Posted at 13:22h, 07 December

  “Holding a grudge is letting someone live rent -free in your head”

  Bye Bye

 • BIKKEJ
  Posted at 11:54h, 07 December

  IL VERU QATTA GAGBINI LABURISTI HAWN !!!!!

 • ta - deheb
  Posted at 11:46h, 07 December

  Naqta rasi li dr. debono qijad kastilja jigi mgial jivota favur il budget2012 b hekk ma kiteb xejn dawn l ahhar jiem tighd wedughuk l ilma jisfen lilek LOL

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 10:59h, 07 December

  Franco, nerga` nitolbok kif nitlob lil-oppozizzjoni tivvotawx kontra l-budget.Jekk int tivvota kontra vera li titnizzel fl-istorja ta` Malta bhala li tkun waqqajt il-gvern, imma l-ewwel ghandu jigi l-poplu Malti , in-nies komuni bhali li m’ghandna l-ebda konsulenza jew siggu tal-poter.Mhux sew li gej il-Milied imqaddes u kullhadd qed jara l-avanzi tieghu f’din l-istorja.Il-poplu l-ewwel u qabel kollox.Hemm barra hemm dieqa u swied ta` qalb u mhux bic-cajt li qed nghid.

 • il-Bully
  Posted at 10:48h, 07 December

  Somewhere I heard a song that goes:
  . . . and now the end is near and so I face the final curtain,
  My friend, I say it clear, I state my case of which I am certain
  I did what I had to do.
  I saw it through, without exemption,
  I planned each charted course, each careful step,
  along the highway, and more, much more than this, I DID IT MY WAY.
  I lived a life, that is full
  I traveled each and every high way,
  and more, much more than this, I DID IT MY WAY.

  Bless you Dr. Franco Debono. Sincere Well deserved Seasonal wishes to a man who let no one put salt on his shoulder to keep him down.

 • eks Pn ghawdex
  Posted at 10:38h, 07 December

  Fejn hi marthese portelli biex tara kif f’ghawdex insewna tal-pn. basta ghandna l-eko ghawdex my foot…

 • Osservatur 2
  Posted at 10:00h, 07 December

  Quest, mela Franco hsibtu tifel biex ihalli minn jinqeda bih, dak anqas halla lil minn imexxih minn imniehru, kien kapaci jieqfilhom u jahasra din ma tistux tifmuwha inthom, drajtu bl ‘nies Allat u jsir li jghidu huma jew XEJN.

  Il benefecji tal budget itijhom il PL jekk ikun fil gvern ghax izomm kelmtu, ara Gonzi ma jzommx kellmtu ghax iwieghed mod u jaghmel iehor sakemm ma jigdibx ukoll, bhall meta ordna referendum biex jara in nies x’iridu rigward id divorzju, in nies tghid iva u huwa jibqa jghid le u jivvota kontra, imma l-aqwa li nkunu hlejna il miljunni fir referendum.. …. plus il miljuni l’ohra li nhlew fil BWSC…. Arriva….. Vat scandal….. il- fiascos fil Eu funding, minn iben Dolores Cristinas and the list goes on and on and on ……………………………….

  Ara dawn nafu bihom u inmissuwhom b’idejna, biex imbaghad bniedem ta hila bhal Franco ghaddejtuh minn martirju shih u ghaliex??????? dak kollu ghax ried jaghti sehemu lill dan il pajjiz, biex jimxi il quddiem !!!! u mela il PL jinqeda bi Franco .

  Dr Debono ma ghandu bzonn lill hadd biex jghidlu x’ghandu jaghmel ,kapaci bizzejjed, minn haseb li se jdahhlu fi xkora spicca qisu pappagal fil gagga u spicca jitkellem wahdu. In-nies ma humiex cwiec bhal ma jahseb Fenech habib !!!

  • Mr quest
   Posted at 00:42h, 08 December

   Mela tibqax tindahalu x jaghmel ! Ghax ilek Hafna tiddetalu biex jivvota mas side tal PL . Halluh ha jaghmel dak li jhoss li jixtiquh jaghmel l kostituenti tieghu.

 • Red Ruby
  Posted at 09:38h, 07 December

  Good morning !

  • Gahan tal Form 2
   Posted at 13:42h, 07 December

   All quiet on the western front!!

   Aspetta di battere la ritirata…..coraggio fuggiamo!!

  • Hemm bzonn hasla nobis!
   Posted at 19:43h, 07 December

   Ghandi iz-ziju joqghod Vladivostok imhabba ix-xoghol, u ilu sena isaqsi ghala Gonzi ma ghamilx elezzjoni dment li ma kellux maggoranza! Jien ghidlu li qed jistenna li l-polls ikunu favur tieghu u u jekk dan ma isehhx fl-ahhar jivvinta deus ex machina! Franco anke minn Vladivostok semghu li int se tivvota konta sena ilu: dawk ta Kastilja-bieb u ghadba- qed jipprovaw ibellaghwa li ma kienux jafu! X’infantilizmu waqa l-Partit!

 • Osservatur 2
  Posted at 09:36h, 07 December

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pVpPrzC078Y

  Manwel Delia take a note please, jew ghadek qieghed tixxotta mil hasla li qlajt heheheh !!!

 • information seeker
  Posted at 09:22h, 07 December

  I have noticed that unlike comments posted by Eddy Privitera, just to name an example, my comments these past 2 days have all been blocked by you.

  Last time I commented, you replied that I have no right to hijack your blog.

  You have no idea how proud it makes me to be blocked. It means that my comments are hitting you hard and you do not want the rest of your fans to read them, ma jmurx xi hadd minnhom jaghtini ragun kontra l-almighty Dr Debono, he who only he is right on this island.

  bye Bye

  • truth
   Posted at 10:37h, 07 December

   I feel exactly the same way, information seeker. He must be blocking hundreds every day. He has certainly blocked tens of mine, which were neither arrogant, nor aggressive, but constructive. A few do get through, but I suppose they are considered innocuous.

  • meme
   Posted at 11:51h, 07 December

   Tghid li int info.seeker u tghidx kemm int biased.
   Mela nghidlek giddieb ukoll.

  • Eddy Privitera
   Posted at 12:06h, 07 December

   Information Seeker: Taf x’informazzjoni missek qed tfittex ? Kif Gonzi , meta jaf li nhar it-Tnejn jista jkollu jxolji l-parlament, QIEGHED JGHAGGEL biex jiffrirma l-kuntratt tal-isptar St. Philip ! Kien wieghed li QABEL il-kuntratt jigi ffirmat, kien se jiehdu quddiem l-Kumitat tal-Kamra ghal skrutinju. Kif u meta se jaghmlu dan ? U jekk Frank Portelli qed jghid li ghanfhom FTEHIM LI JORBOT DIGA LES GHALL-IFFIRMAR, ghal x’hiex jiehdu quddiem il_Kumitat tal-Kamra ??? MAFIA ORGANIZZATA. Raguni ohra ghax Dr. Debono ghandu jzomm kellmtu nhar it-Tnejn. Anzi nzid, anki JPO imissu almenu jastjeni jekk ma jridx jivvota kontra, ghax kien ikkritika hafna l-affari ta’ St. Philip Hospital.

   GHALIEX MA STENNIEX HA JARA X’SE JIGRI NHAR IT-TNEJN LAWRENCE GONZI ???

   • DonQuixot
    Posted at 22:09h, 07 December

    Still here? I knew your dear brothers Salvinu and Victor. I was at school with your nephew Dennis (R.I.P.) and you are the only one who is screwed up. Carry on. Best of luck and about time.

  • Kahlan konvint
   Posted at 12:11h, 07 December

   Same happens to me “information seeker”

   My most strong comments have all been blocked. And when I say strong, I refer to the argument, not the language.

   Anyway our friend Franco opined differently.

   He always complains of censorship, however, in this blog, censorship is the order of the day.

   He always complains of people mentioned him, perhaps to his annoyance, however he has been naming, labelling, accusing people for the past 2 years.

   Interestingly, he decides to allow comments from (for example) Privitera, who is currently anxiously awaiting for Franco to give him a Christmas present. Franco knows too well what Privitera said about him when the term “reconciliation” was uttered!

   The same applies to all labourites writing on this blog (85%), who are his number 1 fans….yeah right, till Monday that is….

   …..hopefully in 3 days all this non-sense will come to an end.

   • Franco Debono
    Posted at 13:00h, 07 December

    What is your opinion about the Eighties style of public broadcasting and the style of the Times? Do you compalin?

    Do you know sunday times editor was fined one thousand + for failing to publish my right of reply and then I withdrew proceedings because I had thought amicable settlement had been reached?

    Or you only complain about this blog?
    Most of your commenst have been published even those unfairly and unjustly insulting me.

    This blog is a celebration of freedom of expression espeacially when compared to other fora.

    • truth
     Posted at 13:23h, 07 December

     A celebration of freedom of expression? This blog? Oh my goodness.

    • a curious voter
     Posted at 13:47h, 07 December

     hi dr franco, why have your blogs since the 29th of November been removed?

    • Kahlan konvint
     Posted at 14:36h, 07 December

     Franco,

     Mention one instance where I insulted you. Perhaps in some phrases, from wording to reading the meaning can be altered. If you still feel I offended you, then i publicly apologise.

     And I do it serenly…..

     I don’t give a damn about the times, they can publish whatever they want, frankly.

     Last point: You mentioned insults. I mention another word: HURT. I, like many Nationalists are really hurt, that one of our own will vote with the opposition next Monday. A move which will certainly blow wind in their sails. A move which, for the first time in history, will see a party goin to power without plans!!!

    • tmiem
     Posted at 14:49h, 07 December

     hassartom gakbin u coward… mela sew adtlek…. int l interessi tijak biss tqis. u tigi taqa u tqum min kulhadd…

     ehh tajtni ragun ax hassartom…

    • Joe Vella
     Posted at 15:07h, 07 December

     eh mela alek tnehijjom ilpowsts li ma jogbukx. ax temen fil freedom of expression espeacially when compared to other fora.

     • Spiro the Dragon
      Posted at 16:03h, 07 December

      Ikteb xi haga kontra gonzi fuq l blog ta daphne ha tara kemm iddum l moderation stage

    • Dawl
     Posted at 15:11h, 07 December

     Dr Franco might be contemplating a u turn that’s why he is silent let hope for the best

     • Iccassat
      Posted at 15:48h, 07 December

      Tixtieq Dawl!

     • Come on elections!
      Posted at 21:49h, 07 December

      A U turn by Dr Franco is the worst that can happen to Malta at this point in time.

     • Francist
      Posted at 00:42h, 08 December

      Franco is a man of his word.

    • Anzjan
     Posted at 17:11h, 07 December

     Prosit Franco. Ghandek kull dritt li timblokka kwalunkwe post la l-blog huw tieghek. U min jahsiba mod iehor m’ghandux ideja x’unhu jghid.

     • Spiro the Dragon
      Posted at 13:14h, 08 December

      Ma nahsibix hekk ta. anzi franco tolleranti zzejjed, biex ihalli kummenti ta dak l pastas Silvio Zammit

    • Censorship on the TOM
     Posted at 19:48h, 07 December

     I’ve tried to post a comment on the Times, a fair one I think without offending anyone: it was censored…nahseb ghax ma jaqbilx mal-linja ta GonziPN!

    • information seeker
     Posted at 18:44h, 08 December

     you have posted my teasers, but this reply is simply disappearing all the time. What is there in my reply stopping you all the time. enlighten me, post it and give me your reply to my arguments. Hiding it away is not the way honourable gentlemen work. You are an honourable gentleman, no?

     can I ask you to please show those comments of mine where you state that I have “insulted you”. I have argued with you yes, by all means, but I do not shoot the messenger, I shoot the message when in my opinion it is wrong (obviously you might disagree, but that is democracy, which was restored in 1987)

     To your subject on the eighties style broadcasting. I was just about the right age to understand. I remember run-rabbit-run, Bongu Malta Socjalista being broadcast, broadcasters not allowed to mention Eddie (not Eddy) Fenech Adami by name, not allowed to mention the word NAZZJON, the infamous Indhil barrani law, Richard Muscat broadcasting from overseas, watching the arma socjalista (yes the same one PL have decided to discard because of all the bad memories of the 80s). I remember watching the Times burning and still they managed to get a copy out, I remember seeing photos of Eddie’s house being ransacked and his family threatened, sorry those were the glorious 70s. Do I need to continue?

     For a while (recently) I was very much disappointed with the Times reporting and the way they allowed all sorts of comments (they still do). I have lately changed my opinion. In my opinion they had one aim and they have accomplished it. By allowing the likes of Eddy Privitera and his old chummies to vent their anger at anything GONZIPN, disgruntled nationalists are once more realising the true picture of life under labour and amazingly, quite a few are having second thoughts.

     So thank you Eddy Privitera and thank you Times for posting Eddy’s opinion.

     I do not want you to vote in favour of the budget. In fact I will be more pleased if you vote against. PL will be hysterical with glee, GWU will take the people out in the streets to demonstrate against a budget which did not pass, which they declared was not good because it did not include any of their proposals and the PN at tal-Pieta will be greeting the lost sheep once they open their eyes to the real PL.

     Thank you Dr Debono for voting against the budget.

     • Franco Debono
      Posted at 18:46h, 08 December

      if you thanks someone for voting against budget . . .then you agree the budget should not have been presented in the first place !

      remember in order to evade taking votes in parliament government took record holidays in easter and summer

      now happy christmas

   • Eddy Privitera
    Posted at 19:40h, 07 December

    Kahlani Konvint: Kull meta ktibt dejjem kelli f’ mohhi li ma nhallix lil dan il-politiku energiku u intelligenti jigi UMILJAT mill-magna KATTIVA U BLA SKRUPLI ta’ GonziPN ! Jien ghandi ferm aktar esperjenza dwar kif dejjem hadmet il-magna propagandista tal-PN minn zmien meta kont ghadni tifel, Niftakar qisu l-bierah x’ghamlu biex jumiljaw lil Dr. Mario Felice, l-aqwa deputat li kellhom f’Tas.-Sliema, sempliocement ghax accetta li jwassal dokument tal-prim ministru Mingtoff lil-gvern Amerikan. F’l-elezzjoni ta’ wara UMILJAWH b’500 vot biss u baqa l-art ! Ahseb u ara x’jaslu biex jaghmlu lil Dr. Franco Debono kieku jidhol fin-nassa ! Forsi int ghadek relattivament zghir u temmen b’ghajnejk maghluqa li tisma.

    Ara kif minkejja li ghadu jilhaq vici-Kap, Simon Busuttil hallihom – jekk ma kienx hu l-protagonista – jibaghtu fuljett qarrieq lil haddiema tac-civil kollha, bi ksur tal-ligi tad- Data ! U dan avukat ukoll ! Min haseb li b’Simon Busuttil, GonziPN se jibdel it-tattika tal-passat li jipprova jwewer lill-votanti kontra l-PL, issa suppost jinduna li b?Simon Busuttil MHU SE JINBIDEL XEJN. It’s more of the same !!

  • Gahan tal Form 2
   Posted at 13:49h, 07 December

   By Tuesday Dr Debono would have faded into oblivion. A total nobody who has put his personal problems in the limelight for everyone to see. What a village idiot!!

 • Observer
  Posted at 09:11h, 07 December

  Illum ghandna 7 mix-xahar ta dicembru u donnha l-inka nixfitlu id-dottore jew forsi marritlu l-muza….min jaf ghaliex ?

  • Guzeppi tal-Mosta
   Posted at 12:11h, 07 December

   ma jiflahx jitkellem nahseb 🙂

   guzeppi tal-mosta
   kullhadd jafni
   l-ahhar irtokki fuq il-blog tieghi!!

   • ix-xewka
    Posted at 13:59h, 07 December

    Guzeppi – ibqa’ ikteb; ma kull kumment tieghek il-PL qed izied percentwali!

   • Spiro the Dragon
    Posted at 16:04h, 07 December

    Issa Monday mhux tosfru ta, kollha kemm intom mon nahha u min ohra. sabih niddiskutu l outcome. u nispera li tkunu civillizzati.

   • Anzjan
    Posted at 17:12h, 07 December

    Malta kollha mimlija eccitament tistenna l-blog ta’ Guzeppi tal-Mosta li ma jafu hadd.

    • Spiro the Dragon
     Posted at 10:31h, 08 December

     Lolllll, se jdecilu l blog franco

  • philip
   Posted at 23:52h, 07 December

   guzeppi tal mosta. inti buffu u pulcinel

 • BIKKEJ
  Posted at 08:58h, 07 December

  ICCASSAT

  NEHHIJA MIN-MOHHOK LI FRANCO HA JERGA JIRFES FIL-HQ TAL-PARTIT WARA LI GHAMEL , AHSEB U ARA KEMM HA JIRSISTI BIEX IKOLLNA PARTIT B’SAHHTU. IL-PARTIT JIBDA JERGA JISAHHAH MIN-NHAR IT-TLIETA WARA LI NKUNU HLISNA MIL-GAGBINI .

 • Naughty boy
  Posted at 08:57h, 07 December

  Franco kien hawn hafna nies ta opinjoni politika differenti li tawk sapport biex tieqaf kontra klikka ta nies li hakmu l- pajjiz u l-PN.Kien hemm ohrajn li rawk teheddida u pruvaw ikissruk,ma qataw xejn jajruk ghanka wegghu l familja tieghek li ma tahti xejn.L,elezzjoni wasal iz-zmien naturali taghha u mhux ha taghmel hafna differenza jekk ikun hemm f,tit gimghat izjed.Biss int trid izzomm din go mohhok li kien ghalijhom int spiccajt fi sptar mentali bl,inkwiet tehddid u tajjir li ilek issofri ghal zmien twil.Trid tqis ukoll il kredibilita tieghek meta tigi biex taghzel…fil gwerra tmut darba biss imma fil politika tmut aktar minn darba.Issa meta jghaddi z-zmien generazzjonijiet futuri jiggudikawk jekk hux veru dak li ghamilt ghamiltu biex twaqqaf l,igustizzji u l,arroganza ta GPN.Tista tissejjah minn xi uhud traditur illum u tista tissejjah eroj minn generazzjonijiet futuri li jkunu jistghu jaraw aktar car.Dawk li tawk support irripetthom billi tibqa konsistenti u sod fil principji tieghek.Nawguralek gid u sahha biex tikkumbatti U TKUN REBBIEH FUQ DAWK LI SEJJAHT U HEKK HUMA (EVIL)

 • BIKKEJ
  Posted at 08:55h, 07 December

  VALLETTA 21

  L-AHHAR POSTS HASSARHOM ,GHAX HAFNA MIL-KUMMENTI MA KIENUX JOGHODDU GHAL WIDNEJH….LOL

 • Il Countdown beda
  Posted at 08:52h, 07 December

  ma nafx x’gara fil-blog ta Franko ghax l-ahhar nota ta Franko hi f’Nov. ma nahsibx li dak li daher f’dic tajjarhom Franko allura x’gara?

 • BIKKEJ
  Posted at 08:45h, 07 December

  OSSERVATURR 2

  LE FRANCO MHUX HA JERGA JIBDILU GHAX IHOBB JIDER. NHAR IT-TNEJN SE JKOLLU L-AHHAR EXPOSURE FIL-MEDIA , BIEX WARA JITNIZZEL BHAL TRADITUR NO 2. QED INEHHI IL-POSTS BIL-MOD IL-MOD GHAX JAF LI L-KARRIERA TIJAW TISPICCA NHAR IT-TNEJN , U ADDIO CERTIFIKATI , U FTAHIR ZEJJED…… GHAX MIN JITKABBAR , JIHU TISBITA KBIRA HABIB !!!!!

  • Spiro the Dragon
   Posted at 20:43h, 08 December

   MIn Monday kull min irrid avukat tajjeb li jinzel anke l infern ghalik biex irebhek kawza gusta, jaf ghand min ghandu jmur.

 • Spiro the Dragon
  Posted at 08:36h, 07 December

  Nghamel referenza ghal artiklu ta daphne waqt li kienet qed tisma l budget. Mnejn sa fejn blogger jerbah argument billi jghajjar l opponent ikrah??

  Bassezza fil gurnalizmu Malti. Tizra l mibgheda. nerga nghamel paragun ma kaz li gara f dal pajjiz. Norman Lowell gie banned mil media maltija fuq l bazi li jxerred mibgheda razzjali, hbieb tieghi ma tindunawx li dil mara hlif velenu ma tarmix u tghamel ghar min Lowell. Dil mara xxerred l mibgheda ghal Maltin stess.

  Ghalqet l artiklu taghha tirreferi ghad deputati tal PL “Disgusting freaks”

  http://daphnecaruanagalizia.com/2012/12/reply-to-the-budget-speech/#comment-560916

  L argument daphne, ma ghandux jintrebah hekk. Int suppost taf ahjar minni kif inhu gurnalizmu serju. I wonder why tibqa freelancer, hadd ma jaffordja itik full time, ‘LIABILITY’

 • J.F.
  Posted at 08:21h, 07 December

  Franco, prosit ghal pass li hadt, li dawn l-ahhar ftit jiem thalli din il-blog. dak li kellek tghid ghattu car u tond. Issa zmien il-paroli spicca, wasal zmien l-azzjoni. Tivvota kontra l-budgit jew le, il-legizlatura waslet fi tmiema, allura int ghandek tkun il-MP li twaqqaf l-arroganza kemm illum u bl-ezempju tieghek anke ghal-futur. Ghalhekk il-pass li ser taghmel zgur li ser ikun ghal gid tal-pajjiz u ghal gid tas-sistema politika maltija kollha kemm hi.

 • GonziRM
  Posted at 00:42h, 07 December

  Meta twassal messagg li taf li ha jsir vera tkun qed turi kemm inti bravu u kemm qieghed qabel ohrajn li minalihom li huma ahjar minnek u hekk ha jigri franko ha juri li jahseb qabel jigru li qal

 • Iccassat
  Posted at 23:57h, 06 December

  Ara kieku Dr Debono kellu ma jivvutax kontra.
  X’festa kbira jaghmlulu lil Austin Gatt, kemm jaharqu sufarelli u jerfghawh fuq l-ispallejn.
  Imma dan qed nghid kieku ghax zgur mhux se jsir. Tghid mhux se jpaxxieh!

  • Francist
   Posted at 11:54h, 07 December

   Viva Franco!

 • il-poplu
  Posted at 23:44h, 06 December

  3 ijiem hallejt l ewwel kumment tieghi f dan il blog. Jien ghidt li nibqa’ grat lejn Dr.Debono talli kien kapaci iqum kontra din l oligarkija, klikka u xibka ta’ hazen anki jekk ma jasalx jivvota kontra l budget nhar it tnejn. ghadni u nibqa’ ta din il fehma, pero nistqarr li jien daqxejn dizappuntat li thassru xi posts ta’ dan l-ahhar.

 • Ex nazzjonalist iehor
  Posted at 23:42h, 06 December

  Ara veru l-amministrazzjoni tal-PN taf tkun ipokrita. Franco mela fuq il-qabar tal-mibki Raymond Caruana qadu jesprimu d-dispjacir tal-incident, u kundanna jew stmerrija harxa fuq l-ittra ta’ theddid lilek ma smajna xejn ghajr messagg minn Chris Said wara l-messagg li ghadda Anglu Farrugia. Is-silenzju taghhom ihassibni. U la gej zmien il-paci ghax il-mexxejja tal-partiti ma jiftehemux li jaghtu mahfra presidenzjali lil min jikxef jew jindem mid-delitti taz-zewg zghazagh vittmi tal-politika. Jew ghadu haj min jibza li l-verita ghad-tohrog.

  • Francist
   Posted at 11:57h, 07 December

   X ma jibzghux mil whistle blower act. Iraqqu l pannu bil qarahmar qedin jghamlu biex ifassluha.

  • Anzjan
   Posted at 17:15h, 07 December

   Habib – jien ghadni niftakar meta kienu dawru l-gisem mejjet ta Raymond Caruana (Alla jahfirlu) biex ikunu jiehdu ritratt mieghu ghall-gazzetti u t-television. Kienu Eddie Fenech Adami u Guido Demarco.

 • steph
  Posted at 23:39h, 06 December

  This is all nonsense Franco made it clear since August that with austin gatt (pudini) in cabinett he will vote against the budget I think it was clear. So if there is someone to blame, blame this stupid prime minister for not taking any action.

 • Ex nazzjonalist iehor
  Posted at 23:17h, 06 December

  Franco qed jiehu break, qed jistrieh qabel iserrah. Kemm ghandek ragun Franco. Gonzipn dam 5 snin jittamana fuq l-income tax biex issa gie firixa fuq min jaqla hafna fuq medda ta’ 3 snin. Jitmejjel bil-poplu sal-ahhar. Issa webbel lil kulhadd fuq li jnehhi t-taxxa tal-wirt u tad-donazzjonijiet fuq l-ulied. Meta staqsejt kif u fuq kemm qaluli li ghadhom ma jafu xejn. Basta jwebbel u jitn…ek bin-nies. Issa fl-ahhar isib min iwahhalullu u jitn…ek bik ghax ma haqqux ahjar.

 • MERA
  Posted at 22:52h, 06 December
 • Concerned citizen
  Posted at 22:26h, 06 December

  Franco I appeal to your good sense, do not vote against the budget. You stand nothing to gain and your action will bring disastrous consequences to the economy and innocent hard working people. The governments term is over in any case therefore cutting it short by a few more weeks will not result in the impact that you expect. Therefore your action will only hurt you and the rest of the nation and not your political enemies. You will be remembered forever for this disdainful action and will be blamed by all those whose businesses will be damaged by this knee jerk action. Think about it and let your good sense prevail , you have everything to lose and nothing to gain. Be a man and don’t do it.

  • Cynical intelligence
   Posted at 22:35h, 06 December

   ‘Be a man and don’t do it.’ I love that…….he’d be a man if he does it!!!He would have stuck to his word….hence…..he’d be a man !!

  • PP
   Posted at 23:39h, 06 December

   Dear concerned citizen,Gonzi does not speak the truth.

  • Dr Debono PLEASE THINK AGAIN.
   Posted at 23:43h, 06 December

   If Dr Debono does not want to vote ”yes”, he can do the next best thing and abstain. The speaker’s vote will save the day and we will be able to look forward to a Good Christmas. The government’s term is now nearly over, so what the heck?

   • goldfish
    Posted at 12:21h, 07 December

    …….. u l-hmieg u l-klikka bibqa tirrenja, Austin jibqa jiccacra u l-Partit ma jiggedded qatt. FD biss jista jbiddel id-direzzjoni qabel ikun tard wisq. Il-Partit Nazzjonalista tilef ruhu u se jitlef l-anima tieghu. Jekk ma ssirx azzjoni issa, jintilef ghal dejjem………..

    • Dr Debono PLEASE THINK AGAIN.
     Posted at 00:19h, 08 December

     Kemm int injurant Goldfish! Mhux xorta gejja el;ezzjoni dalwaqt? Allura ghalfejn ghandu ihammeg ismu u unuru Dr Debono u jivvota kontra budget eccellenti li ha jghati hafna gid ghal hafna nies? Biex ipaxxi lil pecluq bhalek?

     • Cynical intelligence
      Posted at 12:22h, 10 December

      Principle, my dear, principle!!!

  • Iccassat
   Posted at 00:12h, 07 December

   GonziPN kien ilu jaf ix-xhur bil-konsegwenzi u baqa’ jisfida. Id-dizastru se jgibu Gonzipn. Ic-Chamber of Commerce issa fethu halqhom. Ghax ma qalulux biex jaghmel l-elezzjoni qabel il-bagit. Mel’issa jifthu halqhom!

  • Eddy Privitera
   Posted at 07:36h, 07 December

   Wara li ilhom ikasbruh, issa li s-siegha tal-prova qieghda tant vicin, qeghdin jaraw x’jaghmlu biex Austin Gatt u l-Klikka jkollhom l-ahhar dahqa ! Ara lil Austin Gatt ma qaghdux jappellawlhu biex jirrizenja minn xhur ilu meta wettaq DIZASTRU WARA L-IEHOR ! Issa jridu li jerga jinghata cans, halli jekk jghaddi l-Budget, jerga jmexxi l-privatizzazzjoni tal-car-parks. U l-Klikka jkollha aktar zmien biex tahdem l-ghanqbuta biex terga TISRAQ l-elezzjoni ! U min tahsbu li jiehu l-UNURI KOLLHA ? AUSTIN GATT li hu l-mohh wara l-istrategija ta’ GonziPN !!!

   • brigella
    Posted at 11:45h, 10 December

    Int giddieb mill-kbar, ghax mhux veru li l-PN qed jigri wara FB. M’hemmx post iz-zibel fil-partit.

 • information seeker
  Posted at 21:08h, 06 December

  is-silenzju tieghek illum impressjonanti.

  Issa wettaq dak li ghdit li ha taghmel, u ghal omrok gorr ir-responsabbilta ta ghemilek.

 • Osservatur 2
  Posted at 19:40h, 06 December

  After thirty years of this he will have to face me -Franco Debono – and I will defend the People and will not fear Austin Gatt’s tear gas.

  Gang politics will be buried on the 10th of December.

  Franco Debono
  Dec 05, 2012 @ 10:14:45

  • Malteser
   Posted at 23:10h, 06 December

   hmmm…min jaf x inhu ghaddej minn taht imma.
   nispera li ghal gid ta Malta u d-demokrazija jzomm sod. Mux facli naf.
   It takes a real man to stand up to a rotten institution.

   • Red Ruby
    Posted at 09:54h, 07 December

    I agree with you Malteser.
    Assolutament mhux facli tghix ghal dan iz-zmien kollu go turmoil.
    Qas jekk tkun tal-hadid.
    Igri jghaddi kollox!!!

 • Louis
  Posted at 19:37h, 06 December

  Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest. Franco Debono doesn’t care about the national interest.

  • meme
   Posted at 23:43h, 06 December

   You can t believe your own words,do you?

   • J. Mercieca
    Posted at 15:07h, 07 December

    Possibly yes due to his repetition.

  • Mark Portelli
   Posted at 02:11h, 07 December

   wiehed min dawk li tpappija in louis biex ghax tamel copy u paste as mandex x’taghmel….

  • Eddy Privitera
   Posted at 07:38h, 07 December

   DAN PAPPAGALL TA’ AUSTIN GATT LI KITIBHA DIN T’HAWN FUQ !

  • Spiro the Dragon
   Posted at 08:19h, 07 December

   Ikkonvincejtni bl argument tieghek, vera argument sod u intelligenti. well done mate. Daqt jibghatu t times ghalik ha timlilom l grajjiet kurrenti.

  • Naughty boy
   Posted at 09:08h, 07 December

   INTELIGENTI HAFNA…JAQAW ITTEMTEM INT JEW QIEGHED TPAPPIJA TAJJEB U MA JIMPURTAKX MINN DAWK LI QIEGHDIN ISOFRU TAHT GVERN MAHKUM MINN KLIKKA!

 • Osservatur 2
  Posted at 19:35h, 06 December

  Tajba ukoll di !!! ghax Franco nehha ftit mill posts li kellu hawn minn qieghed jghid li Dr Debono se jerga lura minn kellmtu, mela Franco bla b*** jew !!

  Franco issa huwa il mument tieghek, ilu zmien twil il mument tal klikka, ilek tahdem hafna biex jirnexxillek tkissirha, irringrazzja l’Alla ma lehqitx kissret lillek ghax sabetek ragel u mhux laqghi. Tkun pupu ta hadd !!!

  Niggarantilek li kellek tivvotta favur ara Austin il grande x’festa jaghmel bik insomma issa f’ idejk. Nemmen li int ragel bizzejjed u ta principju, il kelma ilhaqt tajtha tlett ijiem ilu u is sinjali zmien ilu.

  • Mr quest
   Posted at 23:44h, 06 December

   Dawn Kollha tal pl qed jinqdew bi Franco. Jekk j.Muscat ma jzomx kelmtu li jtina l beneficji ta Dan il budget, se ttijomna int ? Observatur 2 tal PL. mela jekk moral muscat ghandu 4 snin bias fil gvern ghat l dowel sema ga lestielu kolos dal gvern jekk izomm l istess budget.

   Ftakru li Dan hu l istess persuna li hadem kontra l Europa mbad mar qala balla liri min hemm ?

   Hemm garanzija li J Muscat ma jgholijx il VAT ?

   L proposta tas sargas li habba Fiha qed jghid li ha jrahhas l kontijiet tad dawl tafu xfiha ?

   • Alouette III
    Posted at 09:39h, 07 December

    xejn sugu.jekk jekk jekk jekk biss

    • Mr quest
     Posted at 10:55h, 07 December

     Days kemm ghandek int sugu , qisek J.Muscat ma tirrispondi qatt. Irrispondi hero.

    • Mr quest
     Posted at 10:56h, 07 December

     In nies ceretezza iridu mix weghdi

    • Fish & chips
     Posted at 12:28h, 07 December

     Mela wiegbu jekk memx sugu 🙂

     • Red Ruby
      Posted at 13:28h, 07 December

      Fish & Chips,
      Xi trid twiegeb jekk kull ma kiteb huwa gideb u supposizzjonijiet.
      Bil-fatti nitkellmu u mhux bl-immaginazzjoni tal-babaw !

   • Eddy Privitera
    Posted at 12:17h, 07 December

    Mr. Quest Il-VAT taf min gholliha hux ? Il-PN , minn 15% ghal 18% ! Taf ukoll min wieghed li se jzomm is-sussidju fuq l-lettriku fil-programm ta’ 2008, hux , u wara l-elezzjoni nehha s-sussidju kollu ? GONZI ! Taf min wieghed li se jnaqqas l-income tax minn 35% ghal 25%, u jwessa t-tax-bands , hux , u nesa x’wieghed biex issa wieghed ( ghax jaf li 99% mhux se jitla, li jnaqqas it-taxxa BISS ghal 32% fl-2013 ? GONZI !

    Mela x’garanzija ghandek li dak li wieghed Gonzi f’dan il-budget ZGUR iwettqu kieku l-poplu jiggennen u jerga jafdah 5 snin ohra ???

    • brigella
     Posted at 11:40h, 10 December

     Privitera, int giddieb mill-kbar ghax il-Gvern ghadu jissussidja d-dawl b’€20 miljun fis-sena.

   • bulldog
    Posted at 13:19h, 07 December

    Mr.Quest donnok taf kollox int fuq is-Sargas. Taf x’naf li Joseph Muscat ma haxx €500 fil gimgha min wara dahar kulhadd, kienu jafu tal kabinett biss, ghax haduhom huma wkoll. Mela , issa ha tivvinta li Joseph Muscat ha jgholli l-VAT, din ohra bhal tal minimum wage li mhux sejra tghola li gdibdu kemm flahtu biex issa Tonio Fenech mhux talli hekk talli kissirom lil tal minimum wage talli ha jintaxxom, u dawk ma huma xejn ghax qal ghal dawn, l-elfejn ruh , mela issa sirna nafu li hawn xi elfejn bil panelli volto voltoici u kemm ftahar Gonzi li hawn min gih il kont Zero, allura ghal dawn l-elfejn qghad jiftahar, li nvestew €4,000, u nistaqsi hawn hafna min mghandux dak l-ammont ta flus u hawn hafna li ma jistawx jghamlu panelli ghax flats jew il bini mdawwar b’bini gholi aktar min taghhom li jridu jsiru farms. Joseph Muscat ma kienx qabel ma L-EU ghax kellna aktar svantaggi, vera verissimu,kieku kien Gvern Laburista jew Gvern nazzjonalista li seta dahhal lil Partit Laburista fin negozjati konna mmorru hafna ahjar. Joseph Muscat ma fittiex l-interessi tieghu, min salarju ta hafna u hafna flus sar membru Parlamentari ta Malta. Xi tghid mela ghal Simon Busuttil li kien fil MIC, kemm wieghed manna mis sema u min dan ma sar xejn, kieku morna tajjeb m’hawnx €5 biljuni dejn, l-assi nbihhu kolla, riservi tad deheb ma fadalx, entitajiet kolla mimlijin dejn bhal AirMalta u EneMalta u Power Station tal Heavy Fuel Oil ma tahdimx hallasna €157miljun tiga fejn sa frattant Gonzi issa jrid jara kif idawwara ghal Gas fejnanki qieghed jghamel stharrig fuq is Sargas.

  • Anzjan
   Posted at 22:42h, 06 December

   U x’tistenna minn tal-Borza Sur Vella? Dawk mhux dejjem kien forcina ghall-PN? Jien nghidlek li jekk ma jinhargux iz-zidiet imhabbra fl-1 ta’ Jannar – jghaddi jew ma jghaddix il-budget – naraw 4 martri mdendlin fix-Xaghra tal-Furjana!

  • Red Ruby
   Posted at 23:03h, 06 December

   Ha jkolli nikkoregik Joe, qed jghidu kontra l-Gvern ghax il-Gvern ma kienx responsabbli u ressaq budget li kienu jafu li mhux se jghaddi.
   Kieku kienu onesti, kienu jhallu tigi diskussa l-mozzjoni t’Austin l-ewwel, imbaghd joholmu ghall-budget. Mhux ara kemm tawlu biex jibqghu fil-poter tal-Klikka!

  • Antoine Vella
   Posted at 23:17h, 06 December

   Il-gimmick ta’ Joseph Muscat li jimplimenta l-Budget Nazzjonalista anki jekk ma jgħaddix, ma tidhirx li ħadmet. Is-self-employed u l-SMEs mhux qed jafdawh. Dawn huma s-sinsla tal-pajjiż u lil Joseph ma jriduhx.

  • meme
   Posted at 23:46h, 06 December

   Gambler Gonzi would not heed Franco s advice.
   It s no use weeping over spilled milk now.
   Too late.

  • Eddy Privitera
   Posted at 07:42h, 07 December

   Joe Vella: Mela ma tafx min hu STEFANO MALLIA li jmexxu l-Kamra Tal-Kummerc ? Dan hu Vince Farrugia u Gejtu Vella iehor, izda li s’issa ghadu ma harigx kandidat ma GonziPN ! Ix-xamma tal-elezzjoni tant qrib, qisa l-gobon li tohrog lill-grieden minn fejn ikunu jistahbew ! Issa Vince Farrugia u l-GRTU jonqos !

  • bulldog
   Posted at 13:24h, 07 December

   Mhux bil fors tal borza jghidu kontra Franco jekk hafna minnom huma parti fil Partit Nazzjonalista. Ghalfejn tqarraq Joe Vella, mur ha tara min hemm ittesserat. Int taf imma provajt tqarraq, infatti kien hemm hafna minnom li appoggjaw lil Tonio Fenech ghal Deputy Leader.

 • Chamber of commerce (Gwu tal PN)
  Posted at 18:53h, 06 December

  Bongu Malta,bongu Ghawdex…Qamet ic chamber of commerce…biex tiddefendi lil gvern jahasra……Irridu topic fuqha din Dr Debono jekk ma jimpurtax,ghax int ilek tghaddilhom botti biex jintervjenu…..issa stenbhu

 • Bridge u lift
  Posted at 18:53h, 06 December

  Ara vera tal mickey mouse dan Austin Gatt. Wara dan iz zmien kollu fil parliament u anke bhala ministru, ser ikun irnexxielu jaghamel sura il lift ta mas swar tal Belt. Dejjem jekk meta jigi inawgurat il gimgha id diehla jahdem u ma jitfarrakx. I would actually be very weary on using that lift, given Austin Gatt’s track record. What if it fails miserably like BWSC’s power station engine or the Arriva buses or ARMS ltd or his election campaign? Beware!!!

 • Budget Vs National Interest
  Posted at 18:44h, 06 December

  The Malta Chamber of Commerce is NOW asking politicians to be responsible when voting for he budget. How come the MCC did not highlight the fact that notwithstanding a clear lack of majority in parliament, Government trodden on as if it has one? It was this irresponsible behaviour of the PM and his clique that has brought about the current scenario of instability. This issue has been highlighted from different corners of society, but the PM was stubborn and irresponsible as to head in and at least verify how strong his majority was, if he had any at all. By trying to blame it on “politicians” at this stage is a farcical to say the least. Maybe they’re now trying to be on the right side of history when the budget fails to pass. But now what’s done is done and what’s said is said…kif jghidu bil-Malti, issa hr*t il-baqra.

 • floater
  Posted at 18:39h, 06 December

  Dear Franco where are you. I bet Simon is running after you. A few more days and you will give us the best Christmas present we deserve , Get rid of the clique.

 • information seeker
  Posted at 18:37h, 06 December

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121206/local/defeat-of-the-budget-would-be-the-height-of-irresponsibility-chamber.448528

  The Malta Chamber of Commerce

  Naf li ha tirrepeti ad nauseum “Tort ta Gonzi” il-kabinett kollu, probabbli tieghi ukoll. Basta mhux tort tieghek. Il vot LE int ha tghidu u la Gonzi, la l-kabinett u l-anqas id-deputati Nazzjonalisti l-ohra. Bilhaqq anke id-deputat indipendenti IVA ser jivvota.

  Int biss IRRESSPONSABBLI, ghax il-labour bi dritt jistghu jilabghu l-loghba politika taghhom.

  Mirror Mirror on the wall, who is the fairest (and greatest) of them all – all together now FRANCO DEBONO

 • Dr Debono PLEASE THINK AGAIN.
  Posted at 18:25h, 06 December

  Dear Dr Debono,
  What is happening to the posts of previous days? Why delete them?
  I beseech you to think again about voting against the budget measures.

  If you do , you will be making a lot of people sad and very very upset this Christmas.

  The removal of the stamp duty on donated and inherited property and for first time buyers affects positively thousands of people from all walks of life and circumstances and not just a few people or by a few piddly euros a week but by tens of thousands of euros.

  Please vote YES and Happy Christmas to you and may God Bless You.

  • Eddy Privitera
   Posted at 07:44h, 07 December

   PTA: Ghax m’ghidtx dan il-kliem lill-Gonzi u Austin Gatt xhur ilu ?

 • Tonio Micallef
  Posted at 17:32h, 06 December

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121206/local/defeat-of-the-budget-would-be-the-height-of-irresponsibility-chamber.448528

  Ikomplu jippressawk Franco. Ghax ma baghtuhiex lill-Gonzi din l-istqarrija. Huwa responsabbli biex jikseb maggoranza fil-Parlament. Jekk ma jirnexxielux m’ghandux triq ohra x’jaghmel hlief jirrizenja. QATT FL-ISTORJA TA’ MALTA MILL-INDIPENDENZA ‘L HAWN MA KIEN HEMM OPPOZIZZJONI LI VVUTAT FAVUR IL-BUDGET. X’qed jippretendu tad-Chamber li l-Labour jivvota favur il-Budget? Imsieken!

 • The Gozitan
  Posted at 17:32h, 06 December

  Favur jew Kontra jew Abstention ghal-budget king?

 • Charlie
  Posted at 17:19h, 06 December

  Irresponsible – We`ll see who is to ignore this professional statement below.
  We will surely thank him there and then on Monday 10th Dec.

  Times of Malta 06/12/2012
  Defeat of the Budget would be ‘the height of irresponsibility’ – Chamber
  The Malta Chamber of Commerce said this afternoon that leaving the country without a budget was ‘the height of irresponsibility’.
  In a statement, the Chamber said it was extremely worried about the consequences that would result should the budget not be approved in Parliament. “This uncertainty is and will continue to hurt the economy,” it said.
  “Leaving the country without a budget for reasons which have nothing to do with the budget itself is the height of irresponsibility.”
  It noted that there was general consensus amongst the social partners that the budget presented last week was an exercise that aimed to consolidate national finances. It was a budget that would support the private sector in its efforts to continue to create economic growth.
  “It is normal within any democratic country that political differences arise and that political debates take place. This is the sign of a healthy democracy. The Malta Chamber however cannot accept that the wellbeing of the economy should be sacrificed for political gain. If the economy goes down, it is the whole country that suffers. If the economy goes down the first casualty will those people who will lose their jobs,” it said.
  “All politicians must be fully aware of this… Politicians on both sides of the political divide have very often professed to be guided by the national interest. Now is the time to show that this is indeed the case,” the Chamber added.

  • Charlie
   Posted at 17:59h, 06 December

   Franco. You may be angry, but I do not think that you are irresponsible.

  • Eddy Privitera
   Posted at 07:47h, 07 December

   Ic- Chamber of Commerce – Jew GonziPN taht isem iehor. Mela ma jafux li Gonzi qal: ” JEKK IL-BUDGET MA JGHADDIX MHUX SE TAQA D-DINJA……MA JKUN GARA XEJN, IMMORRU GHAL-ELEZZONI ” !!!

 • Joseph
  Posted at 16:56h, 06 December

  x kien nehhejt l ahhar entraturi tieghek mil blog. jaqaw qed jerga jibdilek? nifimha ax min dejjem pinnur kont

 • Iccassat
  Posted at 16:53h, 06 December

  Dr Debono, ibda’ ahseb minn issa biex sa 2018 ikollna partit gdid u b’sahtu. Partit Demokratiku.

 • kurt
  Posted at 16:43h, 06 December

  I will still believe that at the last moment Franco will chicken out and abstain. Trust me he makes no sense.

  • Mr quest
   Posted at 23:50h, 06 December

   Chicken out ghax igib l interess nazzjonali able l interess tal partit tieghek ?

  • meme
   Posted at 23:52h, 06 December

   Lol are you kurtain? Upps….certain?

  • Spiro the Dragon
   Posted at 08:27h, 07 December

   chickens out?

   L ahhar darba li astjena ma fehmu hadd, minflok tawh l karta l hamra u tghajruh min nofs. Kien wera bic car li jhobb l partit u se jhallih jahdem pero ma jaqbilx mieghu. “Ghaqda flimkien fid diversita” jghidlek xi hadd mbghad, issa naraw uxx vera ghaqda fid diversita.

   Hawnekk jew mieghi jew kontra tieghi. Politika tad dulli u taz zulli.

   • Joe Vella
    Posted at 14:28h, 10 December

    dak sridaq ihob dr franco alek forsi chicken

 • Haiku
  Posted at 16:41h, 06 December

  I bought the book from Agenda and the one written in this blog is one of the best you have. Keep it up.

 • Spiro the Dragon
  Posted at 16:22h, 06 December

  Franco, we want you back 🙂

  • Spiro the Dragon
   Posted at 08:08h, 07 December

   btw, xi darba meta dawn l burraxki jkunu ghaddew u malta ma tkunx election mode, ta min torganizza ftit hin biex tiffirmalna l kotba, napprezzawa. 🙂

   fuq din s sitwazzzjoni, nemmen li int ghandek mixed feelings ghax l irwifen kollha qamu jonfhu. Nghidlek biss li int bniedem spiritwali u intellgenti, ghamel mezz li ma thallix min jintimidak miz 2 nahat. Ghamel dak li vera temmen fih u dik li se jkollu l aktar rizultat gust. Tinkwetax li mhux se jifmuk, l Kristu salbuh u hemm tant min ma fehmux li ghadu jistennih gej. Mhux qieghed nqablek ma Kristu, imma habib l bniedem hekk mghamul, f sekonda jfahrek u f sekonda jsalbek.

   Hawn min jemmen fik, ikkontesta ghal parlament tal ewropa u ntuk riisposta. Postok tiggieled go strutturi aktar avvanzati min ta Malta. Int politiku rivoluzjonarju u go Malta se ssib oggezjoni miz 2 nahat tal kamra. L kultura difficli tibdila mil ghola sal icken skala tas socjeta. L kbir komdu minghajr whistleblowers act, komdu minghajr strutturi ikkontrolati tajjeb, ‘miz 2 nahat nerga nghid’. Ghadna b dik l kultura li ha ncempel lil dak ghax jaqdini, Malta hi ta kulhadd u li tinqeda huwa dritt ta kulhadd, Imma biex tinqeda hemm 2 tipi, tinqeda biex tghaddi mil ghanqbud tal burokrazija li hu dritt tac cittadin u tinqeda fejn ma ghandekx tinqeda mod iehor.

   Ikun kif ikun r rizultat, jifhmukx jew le jien Xorta nirringrazjak tal sforz li ghamilt biex dal pajjiz jara xaqq ta dawl. D dispjacir tieghi li l intenzjoni tajba tieghek giet interpretata min 2 lenti differenti, ma taqbilx maghna mela kontra taghna, jew nirkbuh ghax twaqqa l gvern.

   SAD Situation Loose Loose situation gibnija s sitwazzjoni, poplu dghajjef, ghadek wisq zghir fil liberta tal hsieb, tiddependi wisq mil partiti.

   Meta il Malti se jibda jerga jara lil pajjizna min lenti spiritwali?? spiccajna pajjiz tal budgets, nifirhu li x xorb ma gholiex u jekk naqasx d deficit u jekk ghollewx s siggaretti, very very sad.

   Qabel l poplu kien maghkus u mejjet bil guh, imma kien lest imut ghal pajjizu, kien jiggieled lil min jisraqlu l pajjizu, llum mohna fil kont tal bank, it’s a pitty.

 • beautiful haiku
  Posted at 16:05h, 06 December

  Yesterday I received the book from play.com. You had a hidden talent. Well done. Would like to read more haiku written by you. Well done.

  • information seeker
   Posted at 09:18h, 07 December

   you couldn’t have said it better, “You HAD a hidden talent”. Come next Monday 10th December, Dr Debono will be wastig his talents once and for all as he will become the HAS BEEN and no longer POSSIBLE policy maker.

   Bye Bye

   • Red Ruby
    Posted at 10:00h, 07 December

    Ma naqbel mieghek assolutament xejn.
    Bniedem b’hafna rizorsi qatt ma jarmi t-talenti tieghu. Anzi dejjem bil-ghatx biex jimxi l’quddiem u jitghallem iktar.
    Dak min ikollu mohhu fqir jigrilu hekk u min jahseb li jista’ jghaddi z-zmien bin-nies.

 • il-Bully
  Posted at 15:46h, 06 December

  Finally!
  Dr. Franco Debono is the winner, hands down.
  He is keeping everyone in suspense. The less written the more said.
  Prosit Franco, looking at today’s situation from all corners of the ring one see it has become round, like a hanging rope turning round those who became the modern fat cats, and to me it do not look good.
  It seem history is repeating itself, back in the 70’s when Labour used to show us ‘Run Rabbit Ran’, we all knew what happened.
  Today we have only Super One the voice of the opposition the rest are puppets on a string, not convincing anyone other than the leader.
  With your silence they will only run around a rope like a rat inside the turning spin, that will in turn get tired and die the death of a rat who tried to win a race but lost his breath.

 • information seeker
  Posted at 15:10h, 06 December

  your magic wand is becoming bigger than Joseph’s, now you see it now you don’t. Only the greatest magicians are capable of writing blogs, enticing fans to comment and then hey presto, the post is gone as if it never happened, never existed.

  Don’t worry I kept your famous reply that you will be voting against, just in case you decide to say otherwise. I’m sure all the other media have full copies of yor words as well to keep you accountable

 • goldfish
  Posted at 15:09h, 06 December

  Can’t find the right topic where to post……..

  And more “buzullotti” are in the news:
  ‘Arriva’s subsidy is to rise further next year’.

  Who is to blame?

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 14:51h, 06 December

  Ghaziz Franco, il-bierah rajt il-programm” Iswed fuq l-Abjad”.Ma nixba` qatt nisma` l-Simon Busuttil jitkellem.Prosit lil-kunsilliera Nazzjonalisti ghal ghazla tajba taghhom.Nitolbok Franco terga` tahsiba kif ser tivvota.Hafna Nazzjonalisti jaqblu hafna mal-idejat tieghek imma mhux mal-fatt li ser tivvota kontra l-budget siehbi.

  • Eddy Privitera
   Posted at 19:08h, 06 December

   Demm Nazzjpnalist: Tghid dak il-fuljett li ntbaghat lil haddiema tac-civil KOLLHA biex ibezzghuhom , u li ghal-ewwel Martheres Portelli innegat li kien intbaghat minn GonziPN, TGHID KIENET IDEJA TAS’ SIMON BUSUTTIL ?? Se jiddissasocja ruhu minn dak il-fuljett li fl-ahhar Marthese Portelli ammettiet li ntbaghat mid-Dar Centrali ? Ma jistax ikun li Gonzi u l-Buzu ma kienux jafu !

   • Spiro the Dragon
    Posted at 08:13h, 07 December

    @ Eddy

    Dik ghax l kultura f dal pajjiz mnejka. Rridu nimanipulaw l istrutturi.

    Issa jekk l PL ghandu l provi li hargu mid dar centrali, ghandu jmexxi l kaz bil ligi. Sa fejn naf jien l partiti ghadom kemm kellom issue mal kummissarju tad data protection. Issa jekk jghogbu PBO jghid min fejn gabha d database tal haddiema tac civil.

    Meta se nitghallmu ma nabbuzawx mil poter?

    • Eddy Privitera
     Posted at 10:56h, 08 December

     Spiro the Dragon: Possibbli ma smajtx lil Marthese Portelli tammetti li dak il-fuljett hargu GonziPN ? Giebet skuza banali biex tipprova tiggustifika ghaliex kienet cahdet li l-fuljett kien intbaghat minn GonziPN ! Tal-iskantament, JIGDBU F’WICCEK u qisu qed jixorbu tazza ilma !!!

  • DonQuixot
   Posted at 20:19h, 06 December

   I don’t think that you will post this either. You are a bloody coward. From Monday evening you shall be a no body but a traitor!! Happy traitorship. That will stick with you throughout your wretched life. On a lighter note, in the good old days we used to say – and you can repeat it, not in parliament though – nirra tqakki rrizzi u ma sibx pinzetta!!

   Animosita apparti, brought about by political tension. I wish you all the best for the future even though you seem to have mucked it.

   • DonQuixot
    Posted at 22:53h, 06 December

    So you still have a sense of humour. Keep well and let us look after our Country. Sixteen harsh years of Socialism is no joke. I went through every single bloody year of them.
    Nowadays we dare to speak of “Meritocracy” in the 70s and 80s all you needed was a party membership card. That was the only qualification. Do your rsearch and come clean. You are, as you say a Nationalist. I go further than that. I an NEVER be s Socialist. Individualism for me isthe be all and end all. Remove that option and you have a grey society which cannot ever move forward. You will have people jumping on the undeserved gravy train provide by the state just like we had in the bad old 70s and 80s.

    Well dear Franco. It has been (kind of) nice having access to you. Keep well and once again best wishes for the future.

   • Red Ruby
    Posted at 23:10h, 06 December

    Alan Bates oh no sorry Gonzipn has hypnotized you!
    Wake up!!
    Franco explained more than once the reasons behind the decision he took, so no-one can call him traitor!

 • Never Again PN
  Posted at 14:38h, 06 December

  Simple Simon says yes
  Simple Simon says no
  Simple Simon has no say
  Orders has to obey.

  • valletta21
   Posted at 20:42h, 06 December

   Vera ghala thassru lahhar posts li kien hawn????

   there

  • Spiro the Dragon
   Posted at 08:15h, 07 December

   Ghala kont PN u ghala ma ghadekx? u x ikkonvincik biex ma tibqax. ghax hawn f dal blog hawn xebgha posers u jkun PL jghidu li huma XPN

 • Guzeppi tal-Mosta
  Posted at 14:25h, 06 December

  fejnom il-posts tal-ahhar erbat ijiem?

  bye bye franco

  guzeppi tal-mosta

  • Spiro the Dragon
   Posted at 15:16h, 06 December

   Int ghandek double personality habib.

  • Anzjan
   Posted at 18:50h, 06 December

   U l-blog tieghek fejnu, paroli? Jew se thallih ghal wara t-tkaxkira?

   • Neil Borg
    Posted at 22:49h, 06 December

    Xi tkaxkira ? L – ewwel sorpriza li se tiehu near it Tnejn ax Franco favur il budget se jivvota.

 • bulldog
  Posted at 14:07h, 06 December

  Ara Guzeppi kullhad jafu l-Mosta, jafu kullhadd ghax kien ikun ghaddej bir-rota jdur, meta kien jitkaxkar kulhadd kien ikun jaf il Mosta kolla b’hekk sar kullhadd jaf. Pero issa konvint u determnat li la jieqaf Franco bil blog tieghu jiftah wiehed hu. Ha jkun blog b’tifhir ta l-ghaziez tieghu GonziPN li l-ewwel ha €600, wara naqqasom ghal €500 fil gimgha u lilna taghna l-lghaqx €1.16. Is-sabiha li min wara dahar kulhadd hlief tal kabinett, meta nqabad waqaf jehodom u ma rodd xejn lura. L-aktar li tinkwetani jien li la dan GonziPn ghamel wahda min wara dahar kullhadd ara kemm hemm izjed buzullotti li ma nafu xejn bihom, anki min wara dahar Guzeppi li jafu kullhadd kien ha €500 fil gimgha. Mhux ta b’xejn ghandna daqs dak dejn li bil garanzijja l-anqas awditjar ma hemm ta ammonti sostanzjali ta fejn marru l-flus. Hudu l-awditur generali x’inhu jsib, fil waste serve, f’tal Ministeru ta Austin Gatt li kellu jwiegbu f’hin stipulat fuq ammonti ta finanzi li ma jistax jifhem fejn marru fejn stmah fil warrani biex tara x’arroganza ghandu, fejn anki l-hin ta meta kellu jwiegbu ghadda. Forsi Guzeppi tal Mosta li jaf kemm hu Prim Ministru Gonzi ghaziez ghalih jghidilna fejn marru dawn l-ammonti mberbqa forsi b’xi konfidenzjalita Gonzi jghidlu kif u fejn intefqu. Il bierah smajna li kunsulenzi biss intefqu €52miljun, x’hemm izjed ma nafux?

 • Gramshi
  Posted at 14:05h, 06 December

  It-Tenebri reggaw qamu f’daqqa fit-Times…

 • HALLAS
  Posted at 13:50h, 06 December

  AUSTIN GATT GHNADU JHALLAS TAL-HSARA KOLLHA LI GHAMEL QABEL MA JIRTIRA MIX-XENA POLITIKA.

  IL-FATT LI MHUX SE JIKKONTESTA L-ELEZZJONI MA TEZONORAHX MILL-HTIJA.

  AUSTIN HALLAS QABEL TITLAQ.

 • Responsabilita`
  Posted at 13:35h, 06 December

  La l-Prim Ministru jghid li kulhadd ghandu jerfa` r-responsabilita` ta’ dak li jkun ghamel, Austin Gatt ghandu jibda hu peress li anke ddikjara li mhux hiereg ghal elezzjoni u qabel jitlaq jerfa` r-responsabilita ta’ l-fiascos li ghamel.

  Qabel jitlaq ghandu jhallas. Il-fatt li mhux se johrog ghal elezzjoni mhux bizzejjed.

  • Fiascos
   Posted at 13:45h, 06 December

   @ responsabilita

   Austin Gatt mhux fiascos biss ghamel. Dawk jiddelitta bihom Manuel Delia, dak li ma nafx kif ma jisthix jidher fuq it-televizjoni u iktar minn hekk imur jitlob il-vot lin-nies.

   Austin Gatt kien involut fi skandli kbar u naqbel mieghek li ghandu jkun hu l-ewwel wiehed li jerfa` r-responsabilita u JHALLAS tal-hsara kollha li ghamel lil partit u lil pajjiz.

 • Guzeppi tal-Mosta
  Posted at 13:31h, 06 December

  Franco,

  bdejt izzarma ftit ftit donnok anka l-blogs nehhejt issa ux?! rega darlek?! tajjeb ahjar isma minni ejja nirrangaw l-affarijiet bil-kwiet u mhux bil-glied hafna ahjar ghal-pajjiz.

  ejja nitkellmu mal-prim ministru u naraw kif nistghu nahdmu flimkien hallik mill-glied. issa gej il-milied zmien l-ghaqda u mhux zmien il-firda!

  guzeppi tal-mosta
  kullhadd jafni

  • venator
   Posted at 13:37h, 06 December

   Ara S-Sur Guzeppi tal-Mosta li kulhadd jafu (minbarra jien) rega tfacca. Wara jumejn ta’ nsolenzi u tghajjir, rega fuq it-triq tar-rikonciljazzjoni. Possibli ma tindunax kemm taghti mpressjoni li int redikolu?

   Bilhaq qabel ninsa, f’hiex wasal biex “jinxteghel” il-blog tieghek?

   Tislijiet ghalkemm ma nafekx minn Adam.

   • Paladin
    Posted at 20:58h, 06 December

    Hu Pacenzja Venator….tippruvax tkun originali u uniku…..jien ma nafux l-anqas lil Guzeppi tal-Mosta !!!! :))))

    • Spiro the Dragon
     Posted at 12:23h, 07 December

     Tixtieq tkun tafu?

  • Kontijiet
   Posted at 13:40h, 06 December

   @ Guzeppi tal-Mosta

   Nahseb li Franco ilu jipprova l-affarijiet bil-kwiet iktar minn erbgha snin.

   Jekkt risd tghaddi xi messagg mhux ahjar tghaddih lil Austin Gatt ghax hu gabna f’din is-sitwazzjoni li qedghin fiha llum. Franco qatt ma kien involut fi skandli bhal Austin Gatt. Franco tkellem u ddeffenda lil poplu Malti mill-atrocitajiet li kienu qed iwettqu Austin Gatt u shabu.

   Allura nerga` nghidlek il-messagg ahjar tghaddih lil Austin Gatt u qabel jitlaq ihallas ta’ dawk l-skandli li ghamel.

   • information seeker
    Posted at 15:42h, 06 December

    issa meta jitla Joseph, jiftah inkjesti kem irid u Austin ihallas ta ghemilu jekk jinstab hati

  • Ganni Borg
   Posted at 13:47h, 06 December

   Dan guzeppi ma kienx qal li ghandu x’jikxef? Jekk hu hekk kif ghadu ma qal xejn?

   Jaqaw bela lsienu……

   • Anzjan
    Posted at 14:19h, 06 December

    Nahseb il-bard wisq biex jikxef issa u se jhalli kollox ghas-Sajf!

   • PP
    Posted at 15:39h, 06 December

    Il bard.Xi tridu jikxef?

  • Red Ruby
   Posted at 13:59h, 06 December

   Int bniedem bla zejt f’wiccek!!!
   Issa qed terga’ tghidlu ghar-rikonciljazzjoni ha jgibilkom balla voti ghax taf int l-ewwel wiehed li IVA se jonqsulkom hafna voti ghal mod kif imxejtu mieghu!!!!

  • information seeker
   Posted at 15:12h, 06 December

   Guzeppi tal-Mosta

   insiha. Wara nhar it-tnejn Dr Debono ha jkollu l-form 2 report xi jxejjer, Joseph dalwaqt ixejjer lil folla mill-palazz u wara mit-tieqa ta Kastilja.

   Heqq, hekk irid Dr Debono

  • Iccassat
   Posted at 15:14h, 06 December

   Li kellu jghid Dr Debono ga qalu kemm il darba. Gonzipn ilu jaf b’din is-sitwazzjoni minn Awwissu zgur u baqa’ ghaddej sal-bagit jinjora kompletament lil Dr Debono. Malta u Ghawdex kollha taf issa li Dr Debono se jivvota kontra l-bagit. Wara li gham il-bahar kollu se jereq fil-port!

 • Austin irid jaghti kont t'ghemilu
  Posted at 13:31h, 06 December

  Austin Gatt qabel jitlaq ghandu jaghti kont t’eghmilu. Mhux billi jghid li mhux hiereg ghal elezzjoni generali li jmiss, dak mhux bizzejjed. QABEL JITLAQ IRID IHALLAS TAL-HSARA KOLLHA LI GHAMEL.

  • brigella
   Posted at 15:42h, 06 December

   Benoit, aka Alfred Sant, it seems you haven’t been to this blog since November 29.

 • MARIE BENOIT
  Posted at 12:57h, 06 December

  Friends (and adversaries) It looks as if Franco is serious about giving up his blog as there hasn’t been a comment from him since 29 November. This is such a pity as it provided its followers with a certain freedom of expression we shall not find in any other newspaper or blog. What can we do to persuade Franco to keep it up, even if he only comments once a week?

  • D gonz
   Posted at 13:56h, 06 December

   Anything,anything,as long as he keeps the blog alive.
   Its our life support in these trying times.
   Pleeeeeeese Dr Franco, i m even ready to beg 🙂
   Seriously, you know that you re in for some more sacrifices…….but you ll do anything for the PEOPLE i am sure.
   Thankyou

  • Salgister
   Posted at 14:36h, 06 December

   Sorry Ms. Benoit. His last blog was December 5th.

  • information seeker
   Posted at 15:13h, 06 December

   Marie Benoit

   have you been around lately. Not exactly, he just removed the posts, little knowing that these remain available on a person’s computer just the same, once they have been opened

  • Eddy Privitera
   Posted at 19:13h, 06 December

   No Marie, Franco had comments up to yesterday. They have been removed today. Possibly because he intends to close this blog. If we don’t hear from him again on this blog, I take this opportunity to wish him and his dear parents ALL THAT HIS HEART MAY WISH, AS WELL AS PROSPERITY, HEALTH & HAPPINESS IN THE NEW YEAR !

   • Alouette III
    Posted at 23:40h, 06 December

    Jien ukoll nixtieqlu lilu u lill-familja kollha il-Milied u s-sena t-tajba mimlija rizq u hena u nirringrazzjah ghax -xoghol siewi li ghamel ghalina l-Maltin u l-Ghawdxin

 • brigella
  Posted at 12:51h, 06 December

  Din hija t-tieni darba, Franco, li tajjart minn dab il-blogg dak kollu li ktibt u l-kummenti li saru wara d-29 ta’ Novemberu. Jista’ jkun li ghandek raguni ghal dan. bhalma jien ghandi raguni ghala zammejt kopja ta’ kollox. Wara nhar it-Tnejn se tibqa’ ghal ghomrok igorr il-htija ta’ dak li se taghmel…imma mbaghad ikun tard wisq, u inutli tibda tghid “ghax kieku”…ghax kieku waqa’ u kiser siequ.

  • Franco Debono
   Posted at 13:36h, 06 December

   Li KIEKU austin gatt m ghaffigx
   Arriva
   Bwsc
   Fairmount
   Dawl u ilma
   Car parks ecc

   Kieku l gvern ma kienx jimbarazzah u jdahhlu fui sqaqien
   Li KIEKU

   • brigella
    Posted at 15:35h, 06 December

    Nassigurak li zbaljat huwa int.

   • Mr quest
    Posted at 17:07h, 06 December

    Franco hemm Hafna nazzjonalisti jaqblu mieghek imma mix mal metodu. Li twaqqa l gvern hija xi haga li toghogob biss lil tal labour.

    • Eddy Privitera
     Posted at 08:34h, 07 December

     IL-GVERN IKUN WAQQA LILU NNIFSU GHAX GONZI KIEN JAF X’JISTA JIGRI 1 IL-FATT LI AUSTIN GATT BAQA MA RRIZENJAX HALLI JMEXXI L-KAMPANJA ELETTORALI, BILFORS LI MA RRIZENJAX BIEX JISFIDA LILL-FRANCO DEBONO ! ISSA NARAW TA’ MIN SE TGHADDI NHAR IT-TNEJN – HUX TA’ AUSTIN JEW TA’ FRANCO.

     • Alouette III
      Posted at 20:57h, 07 December

      ta Franco

  • Ganni Borg
   Posted at 13:49h, 06 December

   Kemm inti sejjer zball Brigela…

   Il-PN ghad irig imur jigri wara Dr.Franco Debono ghax ikun induna (li jkun tard wisq imbad) li dak li ghamel kien ikun ghamlu ghal gid tal-PN.

   Issa tara jekk jispiccax mix-xena Dr.Debono….hekk tixtiequ imma se jarralqhom!!

   • information seeker
    Posted at 15:16h, 06 December

    u min ezattament ha jigbru skont int. Fil-PN zgur li le jekk iwettaq dak li ddikjara li ha jwettaq. Il PL juzah u wara nhar it-tnejn jarmih. Nahsebli Joseph jafu sew il-karattru ta Franco minn meta kienu tfal u nahseb li b’hekk kien kapaci jinqeda bih

   • brigella
    Posted at 15:37h, 06 December

    Ruby l-ahmar, li jfisser tal-klikka Socjalista, jien ma nhobb u ma jien parti tal-ebda klikka…anzi nahdem kontra l-klikek ukoll ikunu fejn ikunu. Jien m’ghandi bzonn hadd sakemm ikolli mqarr tuffieha x’niekol kuljum. Ara int, qed tinqeda bi Franco Debono biex minghalik minn hawn u ftit ohra ssir parti tal-klikka l-hamra.

  • Red Ruby
   Posted at 13:51h, 06 December

   brigella,
   Tidher bic-car kemm thobbha lill-Klikka int!
   Fi kliemek thossu l-evil!!!!
   Franco hati eh, xi htija li qed issemmi? Htija talli waqqaf lil min ilu jghaddina passata.
   Mela Gonzi x’irid igorr, sallab familji shah. Qatt ma vvutajtlu imma kont nemmen li kien ragel sew, ragel onest u ragel tal-familja b’valuri morali u vera mort zmerc!!!

   • Eddy Privitera
    Posted at 19:17h, 06 December

    Il-lista ta’ skandli, u tberbieq ta’ mijiet ta’ miljuni ta’ GonziPN li semma l-bierah Dr. Muscat, zgur bellah lil kull min hu genwin u jrid il-gid lill-pajjizna ! L-aghar wiehed kien , kif progett ta’ €1 miljun, spicca tela ghal €29 miljuni !!! MAFIA ORGANIZZATA !

    • Spiro the Dragon
     Posted at 12:30h, 07 December

     ghala l PL ma jghamel xejn fuqhom. x qed tistennew tkunu fil gvern ha jghidu li ghamiltu frame up? hudu azzjoni mil ewwel, l ftira shuna tajba. Ghalfejn l sptar l gdid kien sar b kuntratt cost plus method? ghax hekk kien jaqbel ghal min ipappi uxxxx. Pajjiz korrott.

 • D gonz
  Posted at 12:47h, 06 December

  Kollu tort tal Priministru. Ilu jaf mis sajf u ghaddas rasu.
  Happy Christmas gamblerGonzi
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121206/local/Budget-will-be-frozen-if-it-is-not-approved.448393

 • ix-xewka
  Posted at 12:27h, 06 December

  Haiku Haiku!

  • Spiro the Dragon
   Posted at 14:54h, 06 December

   skoprejt min hu l haiku? :p

 • Osservatur 2
  Posted at 12:26h, 06 December

  Ma nghidx li Franco ghandu jzarma il blog, kienet segwita bil gzuz, Franco ta servizz lill poplu KOLLU u ma qaghdx jibza minn HADD, u hekk ghandhom jkunu l-irgiel.

  Smart Franco int ragel ta vera u bil b*** qatt ma bzajt u qatt ma kont tapit ta hadd, l-ahhar naqra ha turi xi tfisser kelma ta ragel !!!

  Niggarantilek li hafna Maltin u Ghawdxin jinsabu mieghek.

 • Francist
  Posted at 12:20h, 06 December

  Public transport operator Arriva will be paid a subsidy of €10.6 million next year when previous bus owners were paid €9 million in their last full year of operations in 2010, a review of the Budget estimates shows.

  Successun ghamel Delia! Il ministru Austin Gatt frejjeg biss jaf jghamel.

 • SilvioZammit
  Posted at 11:32h, 06 December

  Nehhejt il-posts Franco? Mhux ahjar tigi tbusli l-b**d!

  • venator
   Posted at 13:33h, 06 December

   Silvio Zammit,

   Tidher bin-nieqes kif int iffissat fil-b**d! Xieraq imbaghad kollok lakumja…..

   🙂

  • Spiro the Dragon
   Posted at 10:33h, 08 December

   L milied gej habib mhx l easter.

 • eileen
  Posted at 11:26h, 06 December

  i miss your blog and well done to your Haiku keep it up

 • information seeker
  Posted at 11:18h, 06 December

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121206/local/Budget-will-be-frozen-if-it-is-not-approved.448393

  still satisfied with yourself? I’m sure you are. Mirror mirror on the wall…….

  • Franco Debono
   Posted at 13:16h, 06 December

   Did you read other story about austin gatt s arriva in the times?

 • Joe Vella
  Posted at 10:43h, 06 December

  PS u kem kelu ragun dEmarco

  • Joe Vella aka DCG
   Posted at 13:53h, 06 December

   @ Joe Vella

   Imma inti ma tissaportjahx lil Demarco ghax fi zmien missieru it-Times kienu keccewk minn impjegata maghhom.

   • Spiro the Dragon
    Posted at 12:34h, 07 December

    taf ghalfejn keccewa ghax bezzaw minnha, kienu jafu li l blog taghha ghad ikun ahjar min taghhom :p

 • Gramshi
  Posted at 10:40h, 06 December

  I just love your Haiku, it’s by far better reading than reading The Times! lol

  • The Times vs Haiku
   Posted at 13:55h, 06 December

   @ Gramshi

   I totally agree with you. The Times is not an independent newspapaer.

 • Francist
  Posted at 09:49h, 06 December

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121205/local/Caruanas-still-seeking-justice-for-1986-death.448224

  Hamsa u ghoxrin sena ilu konna mweghda li ha ssir gustizzja.
  Hamsa u ghoxrin sena wara ghadna ma nafux min qatel lil Raymond Caruana.

 • bikkej
  Posted at 09:33h, 06 December

  XI TRIDU JIGRI …..QED IZARMA BILMOD UX !!!!

  • Red Ruby
   Posted at 11:12h, 06 December

   Dak x’tahseb int !!!!!

  • Spiro the Dragon
   Posted at 11:35h, 06 December

   Jista jkun li gab dan l artiklu biex jispjegalek s sitwazzjoni tal pajjiz. Gvern li qieghed jikrolla, u qieghed johloq imcertezza fuq l postijiet tax xoghol. Jista ikun fija miljun interpretazzjoni, jien hekk hadta.

   misty sunset
   silver sun droops
   on golden wheat fields

   Mistoqsija zghira dott ghax qabbadtni kurzita, l lines riedt tghaddi xi messagg bijhom? l mod ta kif tinbidel s sekwenza fijhom u l ammont ta stilel

 • Mr quest
  Posted at 09:14h, 06 December

  What is happening to this blog?

 • Iccassat
  Posted at 06:51h, 06 December

  Dr Mario Demarco tilef il-qaleb u l-gbejna kif jghidu.

 • GonziRM
  Posted at 01:48h, 06 December

  Mela bdejt izzarma dal blog?

  • Fleur
   Posted at 09:28h, 06 December

   Allahares ma jibqax b kuntatt maghna permezz ta dal blogg. Jien nahseb li Dr Franco ikun irid jigbdilna l attenzjoni ta xi haga meta jghati prominenza lil blog partikolari.
   Dr Franco ghandu l metodi unici tieghu.Ghalekk nammirah u nirrispettah.
   Dr.Franco m hawnx bhalu.

  • Red Ruby
   Posted at 09:33h, 06 December

   Ahna nistennewh!

 • ix-xewka
  Posted at 17:51h, 02 December

  Who is “Haiku”? I am I missing somthing here?! 🙂

  • Spiro the dragon
   Posted at 09:08h, 03 December

   lol nice one. Jigi mil president ghandu jkun :p

 • jonybravo
  Posted at 17:22h, 02 December

  we need new party

 • Spiro the dragon
  Posted at 17:49h, 29 November

  Chinese pott. id dottore vera jhobbok. anke gol ktieb iddedikalek haiku.

  Number 90

 • Osservatur 2
  Posted at 14:21h, 29 November

  Ghadni qieghed nistenna messagg ta- solidarjeta minghand fomm il PM ghad thedida li garrab Franco fuq hajtu, possibli il PM ma tinkwetahx din it tehdida, ghax dal- ghodu izjed smajt nies jitkellmu fuq hekk, milli fuq il budget. Kieku kien xi membru nazzjonalista iehor, tghid kien jibqa fommu sieket l-istess???

  Issa fejn qal li kullhadd responsabli ta ghemilu, u jrid igorr ir-responsabilta ta li jaghmel, naqbel mieghu perfetament, ibda minnu u l-ministri ta madwaru ghandhom hafna xi jgorru………… u ghalhekk il poplu se jtihom ir-risposta meta jigi maghajjat biex bil vot tieghu jaghzel lill min irrid jidderegilu il futur ta dan il pajjiz. Jekk jispiccca ma jergax jinghata il- fiducja ma ghandu jwahhal f’hadd ghajr fih innifsu u f’ta madwaru.

  • Franco Debono
   Posted at 14:22h, 29 November

   kieku austin gatt refa l konsegwenzi ta ghemilu m ahniex hawn

   • Kulajs
    Posted at 11:37h, 06 December

    Nappellalek Franco tivvutax kontra il-budget ghax ser ibatu hafna nies. Austina dalwaqt ikollu jhalli is-siggu tal-parlament jigri x’jigri. Pero ftakar li is-siggu fil-partit hemm ser jibqa. Allura x’jiswa?!

    • Eddy Privitera
     Posted at 19:21h, 06 December

     Kulajs: Taf min se jbati ? dawk li HATFU U FFANGAW u gew jaqghu u jqumu minn-nies komuni ! Jekk smajt lil Dr. MUscat il-bierah , imissek tindem li kont qed tappoggja lil GonziPn !

 • ROBERT NORMAN
  Posted at 14:20h, 29 November

  Just a small thank you note to the PN Government, for the budget, although hanging in suspence. Certainly some measures are more than welcome. Nontheless, cannot forget the much stricter budgets that have preceeded this one.

  Such a budget, at the end of a legislature, surely serves more than one reason, and at this particular junction, the finance minister is also a contender for the post of deputy leader of the party. Good luck to him with the contest.

  Reason and experience have teached me that when something is too good to be true….it is too good to be true.

  If the budget does get through, I thank the government for the goodies being dished out. When it comes to my vote….thank you but no thank you !

  • vox popolo
   Posted at 15:15h, 29 November

   Guzeppi tal-Mosta,

   Fik diehel l-ispirtu tal-Milied.Haga tajba.
   Issa kun ragel bizzejjed li tindirizza ittra lil
   Prim.Ministru tant mahbub min hekk, billi,
   turih li “theddid’ tieghu ma jaghmelx gid, imma
   hsara, specjalment f’dawn il-granet sbieh tal-Milied,
   Ghala wara d-diskors ta’ Franco Debono fil-parlament
   il-bierah, ma qamx jikkundanna lil Tonio Fenech u lil
   min bghat l-ittra anomina.Bir-ragun Dr. Debono jhossu
   inwegga. Fejn kien l-Onor.Prim Ministru dak il-hin?
   Ghalfejn lil min hu vulnerabbli li forsi qed jistenna dik
   ix-xi haga ta’ zieda, qed iggielu jsofri!!!
   Qiesu qieghed igellna niftakru fil-gurnata sewda tal-
   5 ta’ Dicembru meta gie maqtul Rajmond Caruana.!!!
   Mela, kuragg, Guzeppi appella lil Prim>

 • Guzeppi tal-Mosta
  Posted at 14:16h, 29 November

  Ghal dawk li qed jikkumentaw bla sens u jaghmlu ‘reply’ lir-risposta tieghi fejn jien ghidt “m’ghogobtni xejn il-bierah kif tkellimt”

  Nixtieq niccara li jiena assolutament ma kontx qed nirreferi ghat-theddid li dr. franco sofra.

  Jiena minn hawn nikkundanna lil min jaghmel dawn l-atti (li ma ahnix certi jekk humiex nazzjonalisti jew laburisti ghax wara kollox ghadhom ma nqabdux igifieri toqghodu twahhlu f’hadd). Pero’ hu min hu ghamel dawn l-affarijiet xorta DEJJEM hazin u jiena nikkundanna dan l-agir.

  Nesprimi s-solidarjeta tieghi personali ma Dr. Franco u mal-familja tieghu u nghidlu li jiena mhux l-ewwel darba li heddewni igifieri nifhem x’qed ihoss u nifhem ukoll li jista’ jkun inkwietat pero xorta nghidlu biex jaghmel kuragg.

  Issa sabiex niccara l-punt fejn ma qbiltx ma dr. franco…. jiena ma qbiltx mad-diskors ta’ dr. franco fejn qisu kien qed jghid li l-partit nazzjonalista kollu kontrih, dan zgur li mhux minnu, jiena l-ewwel wiehed li lil dr. franco nirrispettah immens ghax naf li kapaci jahdem u minn hawn nghidlu biex irattab qalbu u jivvota favur il-budget halli flimkien ma dr. gonzi, il-prim ministru kapacissimu taghna, jkomplu jahdmu flimkien ghal mill-inqas 5 snin ohra.

  Grazzi

  Guzeppi tal-Mosta
  kullhadd jafni

  • Franco Debono
   Posted at 14:21h, 29 November

   serrah rasek li hemm eluf ta nazzjonalisti jaghtuni ragun u jriduni fil-partit

   jew jien jew austin gatt

   • sarasota
    Posted at 14:41h, 29 November

    jien ma ntik ragun f’xejn

    • Cynical intelligence
     Posted at 15:54h, 29 November

     Biex tara kemm fehimt is-sitwazzjoni!!!

   • Chinese Jar
    Posted at 15:56h, 29 November

    Where are these thousands, Dr Debono? Have you conducted a survey?

    • Franco Debono
     Posted at 16:00h, 29 November

     THOUSANDS

     • P.Zammit
      Posted at 21:58h, 29 November

      LOL at thousands … one more week and then you will be history in politics .. the Nationalist MP who brought down his own government.

     • Franco Debono
      Posted at 00:10h, 30 November

      history. ghandek ragun

     • Edgar Apap
      Posted at 15:21h, 02 December

      I Am One Of The Thousands Thank You Very Much

     • P.Zammit
      Posted at 18:26h, 02 December

      I am not one of the few …

     • Chinese Jar
      Posted at 18:42h, 02 December

      I repeat: have you conducted a survey?

     • Tmiem
      Posted at 12:47h, 08 December

      dazgur li history… l istar kandidate li ried jilhaq mill ewwel ax ahjar minnu ma aw hadd li tant jghir al “shabu” li prova jkissirom wiehed wiehed biex minalih jilhaq hu.. imma sab ragel sod u ma waqax al arroganza tijaw. bniedem validu kem hu validu ma lahaqx meta adu jitwieled.. kellek futur sabih quddiemek imma l egoizmu tijak fottik. issa komplejt turi kem hu vera meta nar it tnejn ha tivota kontra l poplu u il gid komuni.. thousands qed tajd iriduk… imma ferm iktar thousands le. la mil MLP u qas mil PN. issa jek mhux vera merini… min jajd li jridek.. biex jinqeda bik… wara monday naraw.. kem iriduk in nies…. anke judas baqa jisema fl istorja… imma nafu mil liema lenti..

    • Morpheus
     Posted at 16:10h, 29 November

     @Chinese vaz
     The greatest survey will be the general Election that your GonziPn was, is and will still be afraid to call.
     Time is running out for you to get of the gravy train.

     Tick Tock Tick Tock

     • Chinese Jar
      Posted at 18:43h, 02 December

      Are you James Portelli, married to Illum editor Julia Farrugia, ex Super One?

      He calls himself Morpheus.

    • Spiro the dragon
     Posted at 17:51h, 29 November

     haiku number 90. read it

     • Morpheus
      Posted at 08:10h, 03 December

      @Chinese Vaz
      I am the one that is getting under your skin, guesss again and get a life. Time is running out Tick Tock Tick Tock

   • Stephen
    Posted at 16:34h, 29 November

    Austin Gatt

    • Alouette III
     Posted at 17:06h, 29 November

     It-tigrija sal-barkun.

   • philip
    Posted at 00:01h, 07 December

    imma ghax inti cucc ma tiehx ragun

   • joseph Abela
    Posted at 18:47h, 08 December

    Ghandek zball kbir Franco. Jekk twaqqqa l-gvern l-ghatba tal-pieta ma tergax tirfisa. Qatt u qatt iktar, issa ghamel int.

    • Franco Debono
     Posted at 18:50h, 08 December

     m ghandi l-ebda hsieb nirfisha. minix interessat. ikkontestajt tliet elezzjonijiet diga 1998, 2003, 2008 pruvajt naghti kontribut – ma thallejtx.

  • Stephen Decesare
   Posted at 21:30h, 08 December

   France, thallihomx jintimidawk. Kompli sejjer bil-hidma tieghek. Ghandekx ragun meta tghid hawn Nazzjonalisti warajk li hum mdejqa bl-arroganza ta Gonzi/AustinPN.

   Zomm sodd

   Stephen

 • vox popolo
  Posted at 14:15h, 29 November

  Wara li smajt il-Bagit il-bierah u l-aktar il-kummenti
  tal-Prim Ministru, inhossi miniex certi minni nnifsi.
  Ghala dan:
  “Mhedded b’hajtu jekk jivvota kontra l-Bagit 2013″
  Gonzi: Il-vot tal-10 ta’ Dicembru” jholl u jorbot”
  Lawrence Gonzi: Min se jivvota kontra….jerfa’ r-responsabbilta
  L-aktar gravi: it-taxxi mhabbra dahlu mmedjatament mil-ghada
  u skond il-Prim Ministru l-benefficcji u l-COLA, jekk ma jghaddix
  il-Bagit….addio kollox!!!!!

 • Francist
  Posted at 13:48h, 29 November
 • Joe Vella
  Posted at 13:35h, 29 November

  halik milmisty sunset. rajt xqalu tanegozju dwar ilbagit?

 • Mark Amaira
  Posted at 13:17h, 29 November

  Mistoqsija semplici jekk il budgit ma jghadix il mizuri li dahlu fis-sehh mil lum ha jigu irtirati.Mistoqsija ohra veru li min jaqla bejn 19.000 ewro u 60.000 ewro ha titnaqaslu taxxa b’10% fiz-zmien tlett snin fil waqt li dawk bil paga minima issa b’zieda ta 4 ewro se jibdew jigu intaxati.Mur ahsel hasla wiccek student malti ghax riqed raqda papalli.

 • A Believer
  Posted at 12:57h, 29 November

  Miskin Kollu paroli zejjed li qieghed tghid. HOLLOW RETHORIC.

 • Spiro the dragon
  Posted at 12:46h, 29 November

  Jien ma nifilhux aktar il partigjanizmu, dal poplu zammejnih wisq lura. fuq l postijit tax xoghol dalghodu qighed nisma 2 verzjonijiet.

  supporters tal PL – budget tal qamel
  supporters tal PN – taghna zieda, l aqwa budget li qatt rajt

  wake up peopleeeeeeeeeeeeeeeeeee

  Poplu strappazzat u minghajr sinsla u gifaaaaaaaaa

  Poplu Franco iggieled fl parlament fuq mismanagement tal fondi tieghek

  Tista timmagina x kien isir minn dawk l flus li marru down the drain??????????? ma kienx ikollu ghaldejn iziedlek l fuel hanini.

  Nixtieq nghid prosit lil ministru talli zied t taxxa fuq s siggaretti bhala detterent. nispera li ma kienx immottivat biss Tax wise.

 • Platun
  Posted at 12:19h, 29 November

  ‘Kulhadd jerfa r-responsabilita tieghu’ – Xi tfisser din l-espressjoni retorika ?
  Tfisser li thalli kollox ghaddej business as usual ? Tfisser li ma tkunx ta’ ostaklu u thalli lil hadd iehor jghaddi minn fuqek bhal gaffa? BOQ !

  • ex tessarat tal-pn
   Posted at 13:57h, 29 November

   Platun, taf xi tfisser; ala Gestapo!!!!!!

 • sarasota
  Posted at 12:06h, 29 November

  Who’s speaking about spit and envy! You are going to bring the Government down out of spite even though the Government took measures in favour of your constituents

 • trevor80
  Posted at 11:36h, 29 November

  Did you realise Franco that DCG is jealous of your blog as its getting much more posts from readers than her own?

  Perhaps she’ll recover when she packs up and leaves this island….her words not mine! Anzi, she said she might not even bother to pack her bags and just bugger off.

  Good riddance I guess.

 • Kalang
  Posted at 11:19h, 29 November

  filwaqt li nuri solidarjeta mieghek, najdlek biex izzomm sod, ghax dawn l-ahhar granet tista ssofri aktar theddid u tajjir. Tibżax Franco nassigurak li il-maggoranza assoluta tal-poplu Malti inkluz numru mhux żghir ta’ Nazjonalisti qed jappogjawk bil-kbir.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 11:51h, 29 November

   Hear! Hear!

 • TONY ( 92)
  Posted at 11:17h, 29 November

  IL-POPLU MALTI 10 TA DICEMBRU KEMM HA JIT****U BIL-PRIM GHAX DAN HA JAGHMEL HIN TWILL JITKELLEM AZ-ZOKK. IL-POPLU LIL FRANCO IRID JARA DIK IL-GURNATA X’HIN IWAQQAW AN-NEJK LIL-GONZI U SHABU . FRANCO SISSA GHAMEL HAFNA GHAL POPLU MALTI .U IL-POPLU MALTI IKUN JAFULU . BHALISSA QIEGHAD NARA PROGRAM FUQ TVM BUDGET 2013 NATALINO FENECH IMEXXI. BRAVU IR-RAGEL IMMA QIEGHAD JAGHMEL ARGUMENTI HZIENA. MANDIEX DUBJU IR-RAGEL BRAVU. SAY HELLO TO YOUR FAMILY & GOOD BYE TO GONZI.

 • venator
  Posted at 10:54h, 29 November

  Wara li smajt silta mid-diskors fil-parlament, nixiteq niehu l-opportunita biex nesprimi solidarjeta mal-Onorevoli Franco Debono.

  Hemm bosta “issues” li fuqhom ma naqbilx mieghek, izda z-zejjed kollu zejjed. Tajjeb li wiehed jinnota kif fuq bosta “media outlets” lokali ma ssemma’ xejn. Min jaf ghaliex?

  • Franco Debono
   Posted at 11:02h, 29 November

   the times you mean?

   • Ganni Borg
    Posted at 11:13h, 29 November

    ghandek xi kopja ta l-ittra biex tippublika Dr.Debono

    • Franco Debono
     Posted at 11:16h, 29 November

     prezentajta fuq l mejda tal kamra

     • Ganni Borg
      Posted at 12:43h, 29 November

      ippruvajt nsiba ghax l-ebda gurnal, bhal soltu ma ppublika. Forsi tippublika fuq il-blog tieghek.

  • il-Bully
   Posted at 13:01h, 29 November

   This is the first time I heard Dr. Debono’s issue in parliament. Where is the independent English morning press?
   I ask, are these the same people that some used bombs in the death of night behind the door steps of those who disagree? I ask, are these the same people that some came out with a letter bomb?
   This is a very serious matter.
   Frank, you are one of us, a Nationalist like those sent to Kenya by the colonizers, this time its the new colonizers who are trying to control our minds.
   My Lord and God help us from those with evil intent just because they want to hoard more of our hard earned euro just because they have power.

 • melina
  Posted at 10:36h, 29 November

  Student Malti int skuzi nghidlek li int Injorant ghax tibla kull ma jghid Gonzi Pn. Joseph Muscat diga qal li ghalih l-istupendju kien importanti hafna meta kien qieghed jistudja hu u ghalhekk mhux biss li mhux se jwafqu izda se jzidu. U l Onorevoli Franco jghamel sew jekk ma jivvutax mal budget ghax jaf li hu tela hemm ghax tellghu il poplu biex jaghmel il gid (u li ma tawhx cans jghamlu) ujaf li Malta qieghda tbati. Issa jien ghandi familja ta erbgha u ghandna paga wahda X hadna mill budget?? Xejn hlief ghola l petrol, u l gass u ma messna xejn aktar ghax it taxxa lill min jaqla hafna naqqasa u mhux lill- min jaqla ftit u ahna rridu nhallsu biex nagamlu tajjeb ghat tmaqqis tat- taxxa lill min ga qieghed tajjeb u b paga gholja .

 • Mark Amaira
  Posted at 10:34h, 29 November

  Dr Debono fil waqt li nuri soledarjeta mieghak ghal l-ittra u li skartoc li ntbatu lilek nista nasigurak li ma kont sorpriz xejn b’dawn il manuvri ghal poter ghaw min lest li jghamel kollox. Il poter ma fisirx biss il pagi esegerati u perkaci li gibu mahohom il hatrit fil gvern imma hemm hafna irqaqat li lum il gurnat il familji tal ministri mhux lesti li jghadu min ghajrhom. Ftit ezempji jien inhalas 500 ewro fis-sena trasport ghal l-skola biex ibni jasal mil Mosta sa Rabat u mhux bhal tfal ta hafna mill ministri fil kabinet li iwasluhom ix-xuffira tal ministri. Meta tispica il card tal mobiel tieghaj jew ta xi hadd mill familja ikolli mur nixtri hu mux nibghat S.M.S u tithol xi 50 ewro credit.Darba kull xhar nircivi kont ta 50 ewro min ghand il Go ta telephone,internet, u T.V. hu mhux bhal min jinata dawn servizzi bhala donazzjoni.Mhux qed niprova nigustifika il fatt li jekk ikun hemm bidla fi gvern dawn l-affarijiet ma sirhux li qed niprova nghajt huwa li min il-lum illu ghal dawn l-ahhar 25 sena igawdi min dawn il preferenzi zgur mhux ha cedijhom kif gib u lahaq.Ghal kemm jien personali nhoss li lanqas biss kelek thali dan iz-zmien kollu jghadi sa biex turi l-sfiducja tieghak fil gvern issa thalli lill hadd jintimidak b’hwejjeg bhal dawn.Kurzita imkien fil buget ma smajt xi mizura kif ha titranga il problema enormi ta trasport publiku,imkien ma smajt li jekk Gonzipn jerga jinata il fiducja fiz-zmien tlet tijiem jergax jghati lillu nifsu il 500 ewro zida.Student Malti jekk ghalik il problema li ma jghdix il buget hija l-stupendji ghal hafna mil poplu il problema hija kif jista jkun li bnidem aroganti bhal Austin Gatt jibq jdomina xena politika maltija wara li falla f’kull qasam.

 • Tumas
  Posted at 10:01h, 29 November

  Imma dan x jigifieri,il budget ghadu mdendel,u dalghodu diga gie tal magna tas sigaretti jgholli l prezz? Mela din mhux mal budget trid tghaddi?U x’jigifieri,meta jizdied xi haga nibilugh mill ghada,u meta niehdu nitfa zieda irridu nistennew Jannar? Cost of living bis sena lura…Dawn missna naraw,kollha mezzi kif il Gvern izerzag u jilghab bil figuri

  • Ganni Borg
   Posted at 10:50h, 29 November

   is-sisa mil-ewwel jghollija il-gvern mhux bhal pagi. Anke il-petrol u diesel.

   Dawn iz-zidied plus VAT ukoll

 • Kahlan konvint
  Posted at 09:41h, 29 November

  Bongu Franco,

  Bhala premessa nixtieq nikkundanna, bla ebda riservi, dik l-ittra anonima li recevejt, bil-wisq aktar rigward il-kontenut li kien fiha! Nittama li min hu responsabbli minnha, jinqabd u ssir gustizzja.

  Issa nghaddi ghall-punt. Il-bierah smajtek fuq super 1. Ma nistax nifhem kif tibqa tpaxxi lill-partit laburista. Sincerament ma nistax nifhem kif tasal tibqa taghti sodisfazzjon lill-partit li ghandu kilba shiha biex jerbah l-elezzjoni akkost ta kollox. Kellek hames min-nies ibaxxu rashom u jitbissmu minn taht ghax jahasara bdew “jaqblu” mieghek. Imma mintiex tirrealizza li dak il-hin bdejt isserahhom u tpaxxiehom ghid? Ma tindunax li qed juzawk il-hin kollhu? Il-budget ghadu kif spicca u int diga qed titkellem fuq super 1????

  • Franco Debono
   Posted at 11:04h, 29 November

   jekk kien hemm partit li lili uzani kien l PN.

   • Kahlan konvint
    Posted at 11:34h, 29 November

    Tahseb? Cert Franco? Ma takx karigi il-Prim Franco? Ma takx affarijiet li hemm back benchers li laqqas wara 10 snin ma kellhom?

    • Spiro the dragon
     Posted at 18:02h, 29 November

     kiku ghamlu bhal franco kien itijhom????? mela allura vera gonzi jithedded biex itik xi haga. allura int indirettament qieghed tghid, la austin gatt kellu jirezenja u baqa hemm, minjaf kif gheddu li jekk igieghlu jirrezenja, jiftah trinka bih

   • BETTER FUTURE
    Posted at 13:05h, 29 November

    Kahlan, as long as he pleases the majority of Malta’s citizens, PN or PL makes no difference!

   • Tmiem
    Posted at 12:54h, 08 December

    vera uzak.. ax tak cans tahdem u li tohrog f ismu.. tak il popolarita li kellek qabel tradejtu u tak dinjita ta politku li smilt min kollox biex tkissira…. (niddikjara li jien nikundana jek vera sar xi tip ta tehdid.. imma l kritika trid tohoda. la ma ddejaqtx tikrita kull ministru.. tidejaqx tircevija..

    • Franco Debono
     Posted at 16:18h, 08 December

     l popolarita gibtha jien ghax hdimt daqs baghal fil professjoni waqt li dr gonzi kien qed jimbotta lil helen damato (ex-kanvasser ta joe debono grech mlp)biex tiehu post fil-hames distrett possibilment minflok louis galea

     • Tmiem
      Posted at 17:01h, 08 December

      xorta jibqa l fatt li tawk wicc ax mort f isem il partit nazzjonalista.. il bqijja ma kontx tohdilom voti,… jek int ragel ammetti li kieku mort indipendenti xej min ma kien isehh… so il partit uzajtu inti. u dan jafu kulhadd.. bhall kull kandidat f malta fuq kollox.

   • Joe Vella
    Posted at 17:49h, 10 December

    jek kin em partit li tak cans kin il PN u araqta

 • J. Mifsud
  Posted at 09:07h, 29 November

  Ghalkemm ma’ naqbilx mieghek ma’ kull ma’ tghid u taghmel, zgur li nammira l-fibra tieghek fil-glieda kontra l-oligarkija fost ohrajn. Jien nahseb, ghalkemm issa troppo tardi, li int messek ghamilt bhal Dr Pullicino Orlando, ghax hekk kont tigi kkonsultat bilfors.

  Dr Debono, il-glieda tieghek hija ghat-telgha u veru nemmen li l-hajja politika tieghek fil-parlament hija qrib it-tmiem. Ma’ naqbel xejn ta’ kif gejt ittrattat mill-partit tieghek. Anke meta int ressaqt il-mozzjoni l-bierah, il-‘body language’ ta’ x’uhud waqt il-qari tal-bagit dejjqitni. Hassejt li qishom qed jghidu ‘bik u minghajrek xorta’. Forsi jien zbaljat.

 • Alouette III
  Posted at 08:54h, 29 November

  S’il vous plait

  “Tistghu tiktbu sewwa ismi,
  Jean Parisot de Valette
  kull meta tiktbuh ta kafkaf
  inhoss daqqa ta stallett”

  Ma nafx meta se nitghallmu
  ghaddew fuq erba’ mitt sena
  dejjem ismu jigi mhallat
  ma il-Belt li huwa bena

  Issa ghandkom tkunu tafu
  li Belt hija femminili
  dan bil-lingwa il-Franciza
  is Sir tieghi ghallimhieli

  U la hija femminili
  tiehu l-artiklu il- ‘ LA’
  LA VALETTE il-belt li bena
  kemm taghmluha bi tqila ?

  Ghandna iehor illi ngerfxu
  jismu sew Claude de Sengle
  nzidu ‘LA; quddiem kunjomu
  dak hazin xbajt neqred ,le

  LA SENGLE il-belt li bena
  giet imsejjha hekk ghal ismu
  iss’ghaddew dawn is-snin kollha
  lanqas temmen,is-santissmu !

  • Back to November 2011
   Posted at 09:49h, 29 November

   GonziPN rebah sena ta poter u Malta tilfet sena ta stabilita; back into the past November 2011: il budget mhux se jghaddi: b.min irridt jghaddi iz-zmien GonziPN?

   • ex tessarat tal-pn
    Posted at 10:53h, 29 November

    Guzeppi, mur saqqi l-has!!!

 • Guzeppi
  Posted at 08:48h, 29 November

  m’ghogobtni xejn il-bierah kif tkellimt

  Guzeppi tal-mosta
  kullhadd jafni

  • bulldog
   Posted at 09:58h, 29 November

   Xi tridu mela jgieblek xi balla sparatu go sidru biex temmnu? Xi tridu Guzeppi ma jghid xejn li gie mhedded li ha jigi maqtul? Xi tridu min jinsultah u ma jitkelliemx? X’ritdu jghamel, jilghaq dak li hu veru, jibqa ssummat, biex l-ghaziez tieghek jibqa jiehu €500 fil gimgha fejn anki ta madwaru l-klikka tibqa tgawdi fejn haddiehor li jistinka u jirsisti jigi mwarrab bhal ma ghamlu lilu? X’dinjita ghandek int, li kieku tigi mhedded int min xi, ittra, annonima balla maghha nahseb ma kontx tkun l-ewwel wiehed li tmur id-depot tal puluzzijja biex turiha lil kummissarju fejn twahhal fil laburisti? Int Guzeppi tal Mosta kullhadd jafek, naf fic cert li jekk tkun ghaddej fi triq u jbosslok laburist b’gest tmur tirraportah l-ghassa, sa anki garanzijja tghamillu.

  • Solidarjeta ma Dr Debono
   Posted at 10:05h, 29 November

   Solidarjeta mieghek ghal vjolenza psikologika li qed issofri Dr Debono; anzi issa din iskalat bid- tehdida u skartoc! Tal-misthija fis sena 2012!

  • TONY ( 92)
   Posted at 11:02h, 29 November

   mitt persuna mitt fema. lili ogobni

 • TONY ( 92)
  Posted at 08:46h, 29 November

  FRANCIS ZAMMIT DIMECH SAR MINISTRU . GHALL 11 IL-GURNATA ? WICC GDID DAN ? GHADA MINN SE JIEHU HSIEB ? IL-POPLU MALTI JINSAB DISAPUNTAT BIN-NEPUTI TA L-ISQOF. IDISAPUNTANT HAFNA HAFNA NAF X’JIEN NGHID. IL- PARTIT NAZZJONALISTA IRID JITLEF DIN L-ELEZZJONI KIF SA JAGHMEL MANDIEX DUBJU. U SA JAGHMEL ZMIEN TWILL NISOPONI JIEN GHAX DR.MUSCAT HUWA TAJJEB U HASSAT LIL P.N. PROVAW IKISRUH GHAX ZGHIR BLA ESPERJENZA U MA NAFX JIEN. DR. MUSCAT SA IKUN PRIM MINISTRU TAJJEB MANDIEX DUBJU. U JEKK IL-PN IRID JINGABAR FRANCO IRID IKUN KAP. ONESTAMENT JIEN KAP IRID LIL FRADRICK AZZOP ARDI HEKK GHADU HAJ.

 • Student malti
  Posted at 08:09h, 29 November

  U ha nsaqsikom wahda, ghal li jista jkun nti mintiex wiehed minn dawk ta war xi skrivanija, li tahdem mal gvern u waqt li suppost taghmel xogholok qed tikkumenta hawn hux habib ? Li wed jghatiik il-pga il, gvern, jew xi pensjonat li jekk ma jghaddix ilbudget lanqas ma tiehu pensjoni, jew lanqas ma tonqoslok it-taxxa jew ma tihux il-cola ghax jekk nti wiehed minn dawn nti ukoll ser tbati habib

 • Fleur
  Posted at 07:42h, 29 November

  I love this Haiku.It makes me emotional.
  The curtain goes down on our lovely Golden Malta.
  May you do what is best for our Country……
  Freedom albeit with a pinch of sadness.

  • Chinese Jar
   Posted at 18:46h, 02 December

   Do you cry when reading Hallmark posters, too?

   • Morpheus
    Posted at 08:12h, 03 December

    @Chinese Vaz
    We will soon hear your crying and screaming when you are dragged from the gravy train. Get a life Vaz. Time is running out Tick Tock Tick Tock.

 • TONY ( 92)
  Posted at 07:41h, 29 November

  NISPERA LI KUMISARJU GDID JIVESTIGA DIK L-ITTRA . DAN IL-KUMISARJU MA NAFX. DAWN IZ- ZEWG PURCINELLI BDEW IL-PROGRAMM, PIERE BURDELLI & JOE PALESTINA I DON’T KNOW . KEMM HU TAJJEB LI TUZA ***************. 11 DAYS LEFT.

  • Franco Debono
   Posted at 11:18h, 29 November

   ghandi fiducja fil kummissarju

   • Joe Vella
    Posted at 14:31h, 10 December

    ilkumisarju andu fiducja fik?

    • Red Ruby
     Posted at 14:43h, 10 December

     X’ghamel biex il-Kummissarju ma jkollux fiducja fih???
     Kemm int bla sens u kummidjant Joe!

 • TONY ( 92)
  Posted at 07:35h, 29 November

  EVERY STEP OF THE WAY , WE WALK THE LINE YOUR DAYS ARE NUMBERED , SO ARE MINE TIME IS PILLING UP , WE STRUGGLE AND WE STRAY WE’RE ALL BOXED IN, NOWHERE TO ESCAPE. GONZI PURCINELL TA VERU MHUX TA BIC-CAJT. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & GOODBYE TO GONZI.

 • Il Countdown beda
  Posted at 07:35h, 29 November

  Dan l-istudent idahhaq irid…..ghax widna wahda ghandu biss ghal dak li jghidlu Gonzi is-sangisugi ghax kieku kien ilissen naqra solidarjeta mA FRANKO mhux hekk? ….

  ara li qal Joseph ma jridx jghati widejn ….. lanqas jimpurtah li lil Franko qeghdin jedduh li joqtluh, ma jimpurtahx dan l-istudent….IMISSHOM JISTHU dejjem hekk dawn ….qisu HADD MA JISTA GHALIHOM.

  STUDENT TA KAFKAF ….LI KIEKU KONT NAQRA INTELLIGENTI MA KONTX TITKARRAB DAQSHEKK ,,,,GHANDEK GVERN LI TAFDA FIH INTI…

  LI JIFTAHAR LI HAWN TANT jobs LI XHIN TRID TISTA SSIB WIEHED ….muR SIB pART-TIME JOB U GHAMEL BHALL-ISTUDENTI LI JGHAMLU BARRA …IMORRU JAHDMU BIEX ILAHHQU U MHUX TIPPRETENDI LI L-MANNA TAQA F’HALQEK…GUSTUZ

  regina profetTARUM

 • Jolly Joker
  Posted at 02:04h, 29 November

  @Dr Debono, how often can a poster copy-and-paste the SAME postiing on the SAME thread?
  I am referring to ” Bulldog”’s posting.

  • Chinese Jar
   Posted at 18:46h, 02 December

   Bulldog’s COMMENT. There is no such noun as ‘posting’.

   • bulldog
    Posted at 00:55h, 03 December

    Chinese Jar min gibidlek l-ispaga siehbek li qieghed jithallas ta xejn suppost mil Prim fejn gie mnehhi mil Parlament u xorta baqa jgorru mieghu kontra l-volonta tal maggoranza tal membri tal Parlament, biex tara kemm hu demokratiku, dak taf xi jfisser li jekk jerga jitla hu jerga jiehu €500 fil gimgha, jerga jimpjega lil siehbek bis salarju immens fejn jghid il poplu iddecieda, bil bulldog’s comment, naf skola izjed minnek zgur u ma qbiezt lil hadd ghax fil klikka.

   • Morpheus
    Posted at 08:08h, 03 December

    @Chinese Vaz
    And the Grammar Nazi strikes again. Get a life while hearing that dreaded clock. Tick Tock Tick Tock

 • bulldog
  Posted at 01:46h, 29 November

  Student Mati: Jekk il budget ma jghaddiex skont Gonzi l-istipendi ma jizdiedux,pero jek jitla Joseph Muscat f’Marzu mil ewwel tehodom anki b;aretrati, jigifieri Gonzi qieghed jedded id-demokrazijja partegjanizmu sfrenat, biex qiesu jirrikatta lil Franco, meta waqa wahda fin nixef sew ghax Joseph Muscat accertak fis sikur li tehodom, mil ewwel ta Jannar li gej. b’arettrati. Int s’issa mort min taht ghax illum immedjatament zdiedlek il petrol u diesel u id-dar jekk tuza cilindru tal gas zdied b’ewro. kif ukol forsitpejjep u tohrog fil weekend fejn anki x-xorb xdied min issa. Tibsax tehodom anki jekk jivvota Franco kontra, li zgur ma konniex hadna dik il weghda li jien blajta sa grizmekejja tat taxxa min 35% ghal 25% li suppost saret fi 2008 kif kien habbar Gonzi fejn hu min wara darek u dahri ha €500 fil gimgha zieda li meta nqabad waqaf jehoda u ma ta xejn lura.

  • Student malti
   Posted at 08:05h, 29 November

   Bulldog, din biss nghidlek rigward l-istipendji joseph kull ma qall hu li ser jaddota dawk il wedghi tajbin biss ghadu ma qalx liema huma l-wieghdi t-tajbin, karmrnu vella fuq tvm qall forsi jkollna nistennew sa wara lelezjoni biex nkunu naf dan, u ma qalx fl-liema budget ser jsir jista jkun li jmiss u jew lahhar wiehed ta qabel lelezjoni min jaf, lil evarist ma tantx nista nafdah mall-istipendji ghax mill-ewwel jigu self biex bhekk jnaqqslhek it-taxxa minn fuq ix-xorb, jew petrol, diesel, jew minn fuq is-sigatetti, min jaf!!

   • Alouette III
    Posted at 09:19h, 29 November

    Siehbi l-ewwelnett Joseph diga qal li se niehduhom bl-arretrati jekk Gonzi ma jtihomniex.Ara l-affarijiet mill-ewwel joghlew imma Gonzi qal li ma jtihomniex bhala theddida lil Franco.Issa ha nghidlek xi hag’ohra habib.Fi zmieni ma kienx hawn stipendji,kien hawn biss ghaks u guh.Konna sbatax ahwa u bla missier ghax miet zghir.Kollha wasalna fejn wasalna biss sahha taghna u qatt ma morna skejjel privati,ahseb u ara kemm kellna l-istipendji.

   • bulldog
    Posted at 09:34h, 29 November

    Student Malti lil min sejjer temmen dak li qal li sejjer igieb kumpanijja Braziljana li ha tohloq hafna mpjiegi? Lil min ha temmen dak li qal li gejja kumpanijja Olandiza ta l-ajru li tisprejja L-ajruplani? Lil min temmen dak li kiteb lil haddiema ta L-AirMalta u tat Tarzna li weghdom impjieg fis sigur? Lil min temmen dak li qal li fi Smar City ha jkollna impjiegi ta 5,6000 sa 2012? Lil min temmen dak li qal li sa 2010 ha jkollna surplus meta mhux vera, anzi d-dejn tela ghal €5biljuni? Lil min temmen lil dak li hu Ministru tal finanzi u l-iehor tal Arriva qabdu f’direct orders kunsulenti li fi tlett snin harbtu €23miljun f’kunsulensi fejn min flokk gwadanjajna b’xi ekpertiss kollox mar hazin, hu, min ta L-Arriva, hu, min ta BWSC? Dawk l-ammont ta €23 miljun kien ihaddem kwantita ta haddiema mal gvern ghal hafna snin, minflokk haduhom il blue eyed boys. Rigward L-istipendji mhur ghamel ricerka sew min holoqom l-istipendji biex jekk missier ta familja jkun jahdem hu biss jkun jista jlahhaq biex inti tkun tista tirnexxi b’xi kwalifiki u jkollok professjoni. Mur ghamel ricerka jekk ilek student tinduna min naqqaslek l-istipendji dawn l-ahhar snin. Issa jekk Alla jrid tikkwalifika ara jekk ikollokx impjieg li jkun stabbli b’paga tajba ghax kien hawn min wieghed fit 2008 li xoghol prekarju jrid jitnehha meta hu stess jqabbad kuntratturi b’tenders baxxi halli jitqabdu haddiema b’xoghol prekarju sa anki jghamluhom self employed biex la leave, la sick leave u l’anqas bonuses ma jiehdu. Studenti Maltin lllum gew f’sitwazzjoni fejn huma mlahqin b’xi kwalifiki u ghandom xoghol b’paga baxxa ghax hawn hafna li lahqu, imma la ma tkunx blue eyed boy hemmhekk fosi tinghata xoghol b’paga minima.

  • Morpheus
   Posted at 08:24h, 29 November

   @Bulldog
   Ta’ min jghid ukoll li meta Lawrence Gonzi ta lillu innifsu u l’ta’madwaru 600Eur zieda (L-ewwel zieda li ta lillu innifsu kienet 600 Eur mhux 500Eur)ma qaghdx jistenna l-ebda budget jghaddi. Insellimlek siehbi.

   • bulldog
    Posted at 09:36h, 03 December

    Dawk ix-xnieghat kolla li Joseph Muscat kif riedu huma dawruha li min hu bil paga minima ha jibqa bil paga minima, bhal li kieku mhemmx il COLA tghola kull sena, pero riedu jgibuha li meta jitla l-labour bil paga minima ha jibqaw, issa mhux tali hekk talli biex tara x’nies huma min hu bil paga minima gabuh ihallas it-taxxa.

 • Tal-Profs
  Posted at 01:08h, 29 November

  One of my favourite, yet heavy-hearted.

 • BINGO!
  Posted at 01:03h, 29 November

  I know from where Jospeh Muscat plans to get the money for all his future promises!
  From the average wage-earner – same as Lawrence Gonzi has been doing for years now.

 • Jolly Joker
  Posted at 01:00h, 29 November

  Joe Muscat and GonzPN
  resolve to have a squabble.
  for GonzPN ,
  says Joe Muscat,
  is better at playing Scrabble.

 • interesting haiku
  Posted at 00:56h, 29 November

  I happened to be at AGENDA in Valetta and this book in the section of maltese authors caught my eye. It is a small book with good quality haiku and an essay at the end.

 • small book
  Posted at 00:49h, 29 November

  I was surprised to find this book on http://www.play.com I bought it and I can say that the haiku like the one above are very nice.

 • Student malti
  Posted at 00:44h, 29 November

  U nerga nuri li ma naqbilx mat thedieda!

 • Student malti
  Posted at 00:43h, 29 November

  Ghaziz Franco,

  Jien qatt personalment maikkumentajt f’dan il-blog, biss bhala student jien niddependi hafna mill-istipendju, u illum gie imhabbar li dan ser jizdied, jekk dejjem jghaddi il-budget, wiehed mill-genituri biss jahdem, u ghalhekk listipendju huwa vera bzonjuz. Biss jekk nti tivvota kontra dan ma jghaddix u jien ma niehux din iz zieda, li maltin ohra bhali ser jiehdu mhux biss mill mizura tal-istipendju imma ukoll minn ohrajn, ghal xi whud dawn il-mizuri huma VERAMENT bzonjuzi! So qed ngahamillek appell tal-inqas, f-isem ohrajn tal-inqas ghamel mezz u halli dan il-budget jghaddi. Thallix persuna partikolari taffetwak, jekk jghogbok, naf li nti bniedem li mir-raguni ma intix nieqes anqas bil-wisq tosboq fiha. Persuna bhalhek u ta certi kalibru jien fic-cert li f’isem ir-raguni, u is-sewwa halli dan il-budget jghaddi b’xi mod jew mezzziehor, GRAZZI bil-bosta!

  P.s. jekk tkun tkun ximinndaqqiet ta frosta ghal gvern ma jghamilx hazin, imma mhux izzejjed.

  Li jekk ghada pitghada terga tohrog ghal-elezzjoni jien stess nghinek fil-hidma mehtiega!

  GRAZZi

  • cuc malti bil vot
   Posted at 00:51h, 29 November

   Int student tal-Malti hi? Ghax hekk dan hu il-kaz, allura li stipendju li it-tax payer Malti qed ihallas ghal edukazzjoni tieghek spicca fil-bir tas-skieken.
   🙂

   • Cikka
    Posted at 00:59h, 29 November

    Nahseb dan jigi minn Guzeppi tal Mosta(li jafu kullhadd) ma smajtx x’ qal Joseph Muscat, li jaghti GonziPN fil budget ser japplikah.

   • Student malti
    Posted at 01:02h, 29 November

    Nassigurak li dan ma spiccax fix-xejn habib! Spicca fix-xejn minn ma jkomplix jimxi fil-qasam edukattiv, u le jien mhux student tal-fakulta tal-Malti! Imma kburi bil-ligwa mterna tieghi,u tieghek ukoll. U nghatik risposta mhux il-illum habib jalla ghada pitghada niltaqghu u dakinhar nurik fejn spiccat it-taxxa li thallas nit li investejta fl-istudenti.

    Listipendju tieghi nuzah f’affarijiet edukattivi bhal kotba. Jien niddependi hafan mill-istipendju u iz-zieda ghaliha hija bzonn u ghajnuna.

    • cuc malti bil vot
     Posted at 01:39h, 29 November

     Is your English as hopeless as your Maltese, ”Student Malti”?

     BTW, if you persist in writing in Maltese , you can use a more appropriate Maltese word then that Italianized Maltese pot-pourri”ligwa mterna tieghi” whatever that may mean.
     How about ”ilsien art twelidi”?

     Now , let us get down to the nitty gritty. What do you plan to give back to your Native country for being so kind as to subsidize your studies with tax-payer money? Or are you one of thsoe enlightened ones who is more interested in your ”rights” and to hell with your ”duties”.

     Remember what JF Kennedy said;
     ”Ask not what your country can do for you , but what you can do for your country.”

    • bulldog
     Posted at 01:50h, 29 November

     Student Mati: Jekk il budget ma jghaddiex skont Gonzi l-istipendi ma jizdiedux, pero jekk jitla Joseph Muscat f’Marzu mil ewwel tehodom anki b’aretrati, jigifieri Gonzi qieghed jedded id-demokrazijja partegjanizmu sfrenat, biex qiesu jirrikatta lil Franco, meta waqa wahda fin nixef sew ghax Joseph Muscat accertak fis sikur li tehodom, mil ewwel ta Jannar li gej. b’arettrati. Int s’issa mort min taht ghax illum immedjatament zdiedlek il petrol u diesel u id-dar jekk tuza cilindru tal gas zdied b’ewro. kif ukol forsi tpejjep u tohrog fil weekend fejn anki x-xorb zdied min issa. Tibsax ha tehodom anki jekk jivvota Franco kontra, li zgur ma konniex hadna dik il weghda li jien blajta sa grizmejja tat taxxa min 35% ghal 25% li suppost saret fi 2008 kif kien habbar Gonzi fejn hu min wara darek u dahri ha €500 fil gimgha zieda li meta nqabad waqaf jehoda u ma ta xejn lura, imqar b’aretrati

     • Student malti
      Posted at 08:04h, 29 November

      Cuc malti il kelma lingwa materna jew indigena huma listess u dawn jigu studjati fil lingwa maltija ghal min jkompli dan wara illivell ordinarju, u rigward l-ingliz nassiguraw li kapaci ferm nuzhom imma lpunt ta hawnhekk mhux dan.
      Taf jien x’ser nghati kura lill pajjizi? Dak li investa fiha tul iz-zmien, jekk investa certu potenzjal fiha jien dan ser nghatihulu lura b’xogholi, meta jien nibda nahdem hawn Malta, u ghaliex le barra minn Malta ukoll ghada pitghada. Ftakar habib li meta jasal il-waqt nurik li flusek ma marrux fil-vojt! Imma illum mhux il-waqt, jehtieg li jghaddu is-snin, imma tinkwieta xejn fuq dan.

      Bulldog, din biss nghidlek rigward l-istipendji joseph kull ma qall hu li ser jaddota dawk il wedghi tajbin biss ghadu ma qalx liema huma l-wieghdi t-tajbin, karmrnu vella fuq tvm qall forsi jkollna nistennew sa wara lelezjoni biex nkunu naf dan, u ma qalx fl-liema budget ser jsir jista jkun li jmiss u jew lahhar wiehed ta qabel lelezjoni min jaf, lil evarist ma tantx nista nafdah mall-istipendji ghax mill-ewwel jigu self biex bhekk jnaqqslhek it-taxxa minn fuq ix-xorb, jew petrol, diesel, jew minn fuq is-sigatetti, min jaf!!

    • marco
     Posted at 02:01h, 29 November

     …. dan huwa prodott ta’ l-istupendji? nispera li dan huwa l-eccezzjoni u mhux ir-regola u li l-istudenti maltin kapaci johorgu b’argumenti ferm aktar intelligenti

    • Morpheus
     Posted at 07:51h, 29 November

     @Student Malti
     Tiblax kull ma jghidulek, Dr Joseph Muscat il-bierah qal ukoll li l-Gvern ghandu l-mezzi li anke jekk ma jghaddiex il-budget jista jghati iz-ziediet li wieghed, fuq kollox kif qal tajjeb Dr Muscat iz-ziediet li thabbru il-bierah fis-cement, petrol u gas bdew jghoddu min dal-ghodu u l budget ghadu l-anqas biss beda jigi diskuss. Wisq nibza li Dr Gonzi sejjer izomm lill-Poplu ostagg ghal arroganza tieghu jekk isir dan meta jkun il-waqt ghandhom jittiehdu l-passi legali kollha kontra min fi hsiebu jgib l-interessi tal-Partit qabel dawk tal-poplu.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 12:14h, 29 November

      Student Malti, you have be given full, factual, politically savvied replies from commentators above, that fully satisfy your questions. I need not cover those points again.

      However, I would like to comment on the wanton waste made possible by free stipends given to everyone. You are a student, and therefore not new to research. Would you please determine where in the whole wide world there exists a nation, let alone a poor nation without any natural resources, students that are, not only given completely free education, even post tertiary, but also paid to study. Unbelievable!!

      And all this from taxpayers money. Those taxpayers who like your father have bitten the raw end of this budget by being left out ,quasi completely, from the doss sprinkled here and there. What, with daily increases in the price of goods and services, and more taxes payable pro-rata by the lower earning, 85% of citizens!!

      Why do you not suggest that the Government LOANS rather than hands out free stipends to all? These would be repaid once the student finds work. Because then they would be able to repay what they had borrowed from the nation to help them along this phase in life. This way a revolving fund would be created, so your younger brothers, would find the financial resources that helped you, but without further depending on your father for more and more taxes to finance them.

      Capito??

    • cittadin
     Posted at 19:30h, 10 December

     nispera li meta tilhaqq b’dan l-istipendju li qieghed tghid ma tahsibx li lhaqt is-sema u tibda tara n-nies li halsulek l-iskola dubbien ghaliex normalment hekk jigri siehbi

  • Charles
   Posted at 10:35h, 29 November

   @ Student Malti…sorry ta’ imma ma nistax nifhem kif student bhalek ma tirragunax tajjeb. Jekk int tiddependi hafna fuq l-istipendu ghandek tkun spalla ma spalla ma Franco Debono u mhux tirrikattah u tghajjru. Fuq il EURO 500 li qabel kient EURO600 li GonziPN qabad u ha minn wara dahar kulhadd ma tghid xejn??? Taf int li waqt li Tonio Fenech kien qed jaqra l budget….ghola ic-cilindru tal-gass???? Jew int tara tieghek biss???
   U ma smajtux lil Joseph Muscat iserrahlek mohhok u jghid li dak li inghata anke jekk jinbidel il-gvern ser jinghata xorta? Nahseb li u r tooooo blind folded.

  • Lady in white
   Posted at 10:39h, 29 November

   @student Malti

   Wasalna fl-ahhar tal-legislatura u dan huwa l-hames budget prezentat taht Gonzi PN. Fl-erbgha snin li ghaddew Gonzi qatt m’ghaddietlu minn mohhu li jzid l-stipendji. Dan qed jaghmlu issa ghax gejja l-elezzjoni.

   M’ghandekx ghalfejn tinkwieta, jekk tinbidel l-amministrazzjoni xorta se tehodha z-zieda fl-stipendju ghax hekk wieghed li se jaghmel Joseph Muscat.