Reconciliation : the key to the PN Deputy Leadership contest

Reconciliation : the key to the PN Deputy Leadership contest

The PN must thank Hon Austin Gatt (aka Pi Pi Pio) for his contribution over the years, shake hands and dump his confrontational ways. Dr Gatt should stay completely out of this deputy leadership thing even backstage  – he means confrontation, which is the complete opposite of reconciliation.

The one thing that the PN desperately needs at this point is a process of RECONCILIATION with all those thousands of people who have left the party. And it is a mammoth task. That is why PN has lost badly in ALL appointments with the electorate, because Austin’s confrontational methods had taken over the party.

RECONCILIATION is the magic word. Reconciliation means meritocracy and equal treatment, independently of who your father or grandfather is.

It is obvious that the greatest reform within the party would take place after the general election, but right now and as a first step : RECONCILIATION.

http://www.francodebono.com/2012/11/01/what-happens-in-normal-parliaments-the-house-of-commons/

http://www.francodebono.com/2012/10/19/my-vision-for-justice-and-home-affairs/

 

 

281 Comments
 • Joseph Vassallo
  Posted at 09:31h, 02 November

  As a gesture of reconciliation, I believe you should concede that your methods were not the best possible whilst insisting that your views were correct!

  I do not agree with you on most things but I think this is the best way forward!

  Ignore the declaration by the party that it is not for turning! A new deputy leader may have different views! Do not give in to this sort of provocation!

  You may also try to contest yourself. You will probably not win but it is always an investment in the future. Anglu Farrugia had contested against
  Alfred Sant, got 25% of the vote, rallied behind Sant and then contested for deputy leader years later.

 • Francist
  Posted at 09:29h, 02 November

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121101/local/pn-stands-firm-as-busuttil-says-not-against-reconciliation-with-franco-debono.443630

  Mhuwiex fl interess tal klikka tal hazen li jkun hemm rikonciljazzjoni ghax il hijackers RCC u Austin hekk jaqblilhom biex jibqghu jirrenjaw,haffgu,jazzqu u jiffungaw.

 • Floydist
  Posted at 09:11h, 02 November

  Wara l-istqarrija ta Frank Psaila il-bierah……

  I was spending my time in the doldrums
  I was caught in a cauldron of hate
  I felt persecuted and paralysed
  I thought that everything else would just wait

  While you are wasting your time on your enemies
  Engulfed in a fever of spite
  Beyond your tunnel vision reality fades
  Like shadows into the night

  To martyr yourself to caution
  Is not going to help at all
  because there’ll be no safety in numbers
  When the right one walks out of the door

  Can you see your days blighted by darkness?
  Is it true you beat your fists on the floor?
  Stuck in a world of isolation
  While the ivy grows over the door

  So I open my door to my enemies
  And I ask could we wipe the slate clean
  But they tell me to please go fuck myself
  You know you just can’t win

 • Platun
  Posted at 09:07h, 02 November

  Bongu Franco u lil Bloggers kollha ta dan is-sit,

  Il-bierah mort nigbor il-ktieb ta Mintoff – ktieb voliminuz u dettaljat – li appena gie f’idi ried naqrah kollu f’daqqa imma ma nafx minn fejn se naqbad nibda.

  Ma nafx kif, hassejtni nmur fuq dak il-kapitlu fejn kien hemm l-ispeech li kien ghamel fil-11 ta Dicembru 1986……laqtuni dawn is-siltiet li ghadhom validi sal-gurnata tal-lum

  ” Intom il-Kristjanezmu li tridu mhux il-Kristjanezmu ta’ San Frangisk ta’ Assisi. Mhux kulhadd. U ghalhekk qed nghid li hemm zewg wings fil-Partit.’

  ‘ U jekk qed nattakkak mhux qed nattakkak biex inweggghek ghax ma nhobb nwegga lil hadd. Qed nattakkak ghaliex nhoss li hemm bzonn ghal Malta li int issa tiehu pozzizzjoni u ma toqghodx tghid li haddiehor mhux kapaci jiehu pozzizzjoni. U tifhimni int. Int trid tiehu din il-pozzizjoni. Hadd aktar. U nappellalek jien biex fuq il-kuxjenza tieghek tara x’ghandek taghmel. Ahna t-triq ghazilnieha…….ghazilnieha ghax pajjizna jigi l-ewwel u qabel kollox.”

  Jien u naqra dan l-ispeech , ma stajtx nieqaf mill nhoss kemm Mintoff kien aktar genwin minn kulhadd minkejja li kien raff u salvagg fil-komportament tieghu. Jien dejjem nsostni li kieku kien hemm Guido kap flok Eddie , pajjizna ma kienx jghaddi minn dawk il-buzulotti u teatrini li wassal ghal hafna tensjoni u vjolenza – tant li vera konna fix-xifer ta gwerra civili.

  • Salgister
   Posted at 09:33h, 02 November

   Staqsi mistoqsija lilek innifsek Platun. Min kien qieghed jaghti l-pariri lil EFA dak iz-zmien? Nahseb facli tasal ghal konkluzjoni t-tajba!

  • ix-xewka
   Posted at 09:36h, 02 November

   100% agree with you Platun. on all you said.

   I wish PN had Guido as a leader. Malta would have avoided a dark period and would have achieved much more.

   Mintoff kien raff – pero’ lil Malta kien ihobba b’mod genwien.

   sahha

 • Desplein
  Posted at 08:58h, 02 November

  Issa id-diska bdiet izzarzar u mhux ser jibqaw wisq jizfnu ghall l-istess ghanja. Ser tibqa ghaddej bil-hrafa u twahhal f`Austin Gatt, RCC u Gonzi. Int ma intx mil-hmir u ghandek tinduna[nagseb li diga gharaft] illi dawn ic-cirkostanzi bazwija li ninsabu fihom illum huma ir-rizultat ta` snien ta` mismanegment u mhux biss tort ta` grupp zghajr ta` kamla. Fuq kollox dawn it-tlieta u ahrajn tal-gang baqu fejn huma bil-komplacenza jew support ta` hafna ohrajn ghall hafna snin u mhux ghax huma xi Supermen. Il PN il-lum sar qisu vapur mimli sadid u tmun zgangat li biex jitranga ghandu bzonn jidhol id-dry dock u mhux jibqa jiprova jsalpa ghax aktar jizdid ic-cans li jgherq ghall kollox. U BTW ftakar dejjem li int mis-South u anqas int ‘Elite minn ta` San Pawl tal- Belt’, u b`hekk qatt ma ghandek cans ta` post fit-tmexxijja tal-partit. Tkanta biss tista`, tizfen u le.

  • Eddy Privitera
   Posted at 09:13h, 02 November

   Ghaziz Franco, GonziPN ghamililek cara. Minkejja li Simon Busuttil qal li hu jaqbel ma rikonciljazzjoni, Frank Psaila, ghan-nom ta’ GonziPN, qal li l-pozizzjoni tal-partit ghadha l-istess. Jigifieri li int ma tithalliex tikkontesta l-elezzjoni fi hdan GonziPN !

   Jidher li jemmnu li int flahhar se jkollok iccedi u mhux huma.

 • stordut
  Posted at 08:35h, 02 November

  Il-PN li jrid hu inehhi l-Prima Donnas bhalhek. You’re way too childish to be in politics!

 • venator
  Posted at 08:18h, 02 November

  Here’s a toast to reconciliation;

  “the Nationalist Party is not for turning on this matter” – Times of Malta quoting Frank Psaila

  Oh and it looks like the marriage is on the rocks;

  “Ta’ min jaqbdu u jitfghu minn fuq l-irdum ragel bhal dan, mela “reconciliation”,
  “You don’t run after jerks. You kick them in the teeth.” – Your charming Bla Kondixin spouse- DCG

 • Teodore borg bonello
  Posted at 07:34h, 02 November

  Mela halli nara fhimt xi haga s’issa Franco.,,,,,,
  Mela dan l-anglu gabriel Simon dehrlek fit-triq u bierkek ta kemm kont ardit ma Gonzi, Wistinn u l-klikka tieghu…..
  tant hu hekk li qallek … “.ismi hi, Issa nirrangalek jien tafx ghax, dawk tal-oligarkijja ma jafux x’inhuma jghamlu ….. issa taparsi tutempa, int dur dawra zugarella u ivvinta diskors biex tivvota maghna fil-budget,,, jien niehu hsieb li lil wistin ma nhallihx jindahal izjed fil-klikka u tara kif bis-sahha ta hekk jien insir il-kap u wara niehu hsiebek …….”

  u vera jiehu hsieb ghax iqedek ghal frisk billi jiffrizak ghal kollox …ikun inqeda bik u ghal darb’ohra jarmik wara li jkun ghasrek ghax kif tghamel hekk, hadd u hadd nerga nghidlek mhu ser javdak….ghax int PAROLI BISS…………….
  TRid tkun tifel iblah biex temmen li wara li keccewk int tista tkun ta wara l-kbir Gonzi li xbajt tghajjru u tikkmanda lil klikka u l-oligarkijja… ara veru pulcinelli …
  u iktar dan l-arkanglu Simon tiga ma jimpurtahx minn demarco Said u fuq kollox it -tifel ta dak li ghaqsdu jikkmanda minn taht…..

 • Mr quest
  Posted at 01:03h, 02 November

  Franco, Hafna nazzjonalisti jixtiequk terga lura fi hdan il partit. In nazzjonalisti fil- maggoranza taghom ma jaqblux mal metodu li tuza imma jaqblu am dak li tghid. Hadd ma jiehu gost jara partit imkisser, u l- ezekittiv Issa jrid jghaqdu mix wara l- elezzjoni mil oppozizjoni. X tahseb Franco?

 • tony
  Posted at 00:45h, 02 November

  @floydist start reading the lyrics of bob dylan its poetry. he got plenty of albums he made a new one last month. you make a found out he got a lot of styles. or you love him or you dont. start hearing the album ( TIME OUT OF MIND) AND THEN YOU TELL ME.

  floydist

 • tony
  Posted at 00:05h, 02 November

  ISSA KONT TIMES.COM HEMM INTERVISTA MAL-MEP SIMON BUSUTILL ..ISSA RAJTA U NIEXTIEQ NIKUMENTA HEKK MA JINPURTAX.. SIMON ISMANI SEWWA . JIEN LEWWEL PAJJIS DEJJEM IVUTAJT , FEJN IVUTAJT DEJJEM REBAH ..L-AHHAR ELEZJONI MA MORC NIVOTTA. ..1996 IVOTAJT LABOUR. U ISSA UKOLL. IMMA MINN WEGANI LAQAS HEKK JINZEL ALLA MA NAHFRILOM . ANZI HEKK IMUTU QABLI AHJAR.

 • European values
  Posted at 23:37h, 01 November

  Regghu bezquk franco – austin rebah

  Updated 10 p.m. – The Nationalist Party reacted sharply this evening after MEP Simon Busuttil told a caller in a Radio 101 phone-in that he was not againt reconciliation with Franco Debono and others, as long as everyone assumed his responsibilities.
  “The position of the party executive regarding Franco Debono stands, and the Nationalist Party is not for turning on this matter,” the party’s information director, Frank Psaila, said when contacted.

  • Anthony Farrugia
   Posted at 23:45h, 01 November

   issa jastjeni jew jappogja il budget u jilqawh b’idejhom miftuhin jilqghu lura lill prodigal son and they all lived ”happily” ever after

 • tony
  Posted at 23:33h, 01 November

  RAJT SURVAY FUQ NIES LI-IVUTTAW PN 2008 U HA JERGAW JIVUTTAW PN . M INN JAQBEL LIKTAR MA DIN IL-LEGISTRATURA HEKK MHUX IRGIEL JEW NISA. IRGIEL 33% NISA 67%. ..UMBAD RAJT SURVAY IEHOR GHALFEJN HEMM IKTAR NISA? U IRIZULTA GHAX LEGISTRATURA TAZ-Z***.

 • Anthony Farrugia
  Posted at 23:18h, 01 November

  Ghadom qed iwebbsu qalbom mieghek. Issa astjeni fil vot tal budget u jahfrulek serrah rasek!

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121101/local/pn-stands-firm-as-busuttil-says-not-against-reconciliation-with-franco-debono.443630

  • Chinese Jar
   Posted at 00:16h, 02 November

   Adults are responsible for the consequences of their actions, and should learn how to face them accordingly. At 38 or 39, Dr Debono is a grown-up.

 • tony
  Posted at 23:02h, 01 November

  bhalissa jien qed nara tv qed nara lil delia the best sexy is-soltu ,vuci sabiha, xaghar mil-isbah + affarijiet ohra . prosett moira.

 • Malallu
  Posted at 22:56h, 01 November

  Il-Blog li jmiss ha jkun jismu….. nipprova naqta……..

  Ma nafx x’ha naghmel!
  Kulhadd iridni, kulhadd ihobbni, kulhadd jaghjjarni imma fl-ahhar mill-ahhar li nghid jien!
  Meta jigi il-budget nghidilkom x’iddecidejt!

 • Friend
  Posted at 22:49h, 01 November

  Franco, kieku kont int jien nohrog ghal vici kap, xejn xejn naraw is support li int ghandek fil partit. Jiena pero Simon jimpressjonani dan qisu dejjem jghid Lin Ines dak li irridu jisimaw qisu Joseph Muscat (jaqaw il parliament ewropew jaghlmuom jidru sbieh ma kullhadd). Dan Simon sa fejn naf jien qijad fil core TAL PN jahdem I’d f’id ma Austin Gatt so ghaliex jekk ghandu ghal qalbu ir rikonciljazzjoni ghax ma jaghmilx riconcilljazjoni ?????? Dan ma kellux issir segretarjat generali u harrab ?

  • Veritier
   Posted at 22:59h, 01 November

   X’ħarrab?

  • If you see a bandwagon,its too late!
   Posted at 23:25h, 01 November

   Imma Franco, jekk l-anqas l-bullijiet tal-PN: Simon Busuttil, Demarco, Fenech Adami,Said Chris , Azzopardi J, kollha qeghdin jibzghu li jigi ittimbrati bhal losers jekk ikunu sagristani ta GonzPN fl-elezzjoni li jmiss, int, li ghandek’ l-asso nella manica’, diga kxift s.rm’k x’sejjer taghmel jew ma taghmilx u tridt iccedi l-armi u l-glieda veritiera teighek? Aqra daqsxejn lil Carl von Clausewitz,jew li Sun Tzu u lil Alfred Thayer Mahan biex forsi titghallem l-ABC ta l-istrategija.
   Better to live a day as a lion than the rest of your life as a sheep!

 • Platun
  Posted at 22:48h, 01 November

  Il-Partit Nazzjonalista ghandu bzonn leader genwin , leader li jammetti li l Pn zbalja fil passat daqs kemm zbalja il Labour u juri rieda li se jkun inklusiv u jahdem ma kulhadd anka nies ta opinjoni differenti. Irrid ukoll jara kif se jholl il partit mill grip ta konservatizmu religjuz li jinsab maqbud fiha u jikkonvinci vermanet lil poplu li il gid tal pajjiz se jitqassam b mod aktar ugwali. Fuq kollox irrid juri impenn genwin li ghandu ghal qalbu il meritokraija , it transparenza , il kontabilta u governanza serja u professjonali

  Fuq dawn il punti ma nara lill hadd min se jikontesta ghal vici kap li ghandu dawn il kwalitajiet hlief Franco Debono.

  • Edgar Apap
   Posted at 09:03h, 02 November

   Platun I Totally Agree

 • tony
  Posted at 22:47h, 01 November

  lil adu laqas ilma ma trid itih. jien ghandi fiducja f’joseph ghax nistena li wara karmenu, alfred sant, u gonzi malta tilef hafna nahseb li-wara mintoff u eddie bil- hazin u tajjeb taghom ma rajnix prim ministru ta kalibru. jien laqas nivotta madni imma din id-darba hiereg gas down. hekk ikolli 20euro. ghax il- gas jiswa 20 euros.

 • Veritier
  Posted at 22:33h, 01 November

  Jidher fiċ-ċar, jekk qatt kien hemm xi dubju, is-support li kellek minn dawn in-nies, Dr Debono.

  Qed jgħidulek li l-partit ser jarmik. U fl-istess nifs qed jgħajjruk u jarmuk huma stess.

  Il-fatt hu wieħed.

  Kulħadd iridek miegħu bħalissa. 🙂

  • ix-xewka
   Posted at 22:48h, 01 November

   Jiena kont nahseb li Debono ta’ principju u honest u fair – u ghalhekk xtaqt li narah mal PL. Pero’ issa le. Immur mal-PN.

   Zugragga bhal dik, hadd ma jrieda!

   Dak il-karriera politika tieghu spiccat. Issa l’PN jisservaw naqra bih, imbaghad daqshekk.

 • Paulus
  Posted at 22:31h, 01 November

  Nawguralek li dak li tixtieq li jsir, jigifieri rikonciljazzjoni fil-PN jigi mwettaq malajr kemm jista’ jkun, possibilment bil-hatra ta’ vici-kap gdid tal-partit.
  Pero. Pero. Biex isir dan mhux bizzejjed li jkun hemm vici kap gdid. Il-vici kap normalment ma jgorr l-ebda awtorita u ma jidhirlix li fil-PN se jkun differenti. Dan ifissser li jekk trid li jkun hemm rikonciljazzjoni fil-partit iridu jitwarrbu Austin Gatt u l-klikka tieghu. U int tahseb li Austin Gatt u shabu se jwarrbu billi Vici Kap tal-PN se jkun hemm Dr Simon Busuttil? Min jahseb hekk ikun qed johlom bil-kbir.

 • day dreamer
  Posted at 22:21h, 01 November

  nixtieqlek kull gid .. tiddeciedi x tiddeciedi … tirrikoncilja jew le …

  pero jiena li nixtieq li jkun hemm gvern laburista legistatura ohra…. ghal hafna ragunijiet… xbajt nara l-istess nies igawdu filwaqt li jiena biex niehu dak li haqni u li studjajt ghalih irrid inkun min tal-qalba…

  aktar ma jghaddi zmien aktar nemmen li demokrazija ma tezistix .. u nhaffarkom ftit fil ktieb ta George Orwell .. Animal Farm … jiena niftakar l-ommi tikteb ittra tghid li ghandha bzonn it telefon ghax taparsi missieri marid… ghaddew hamsa u ghoxrin sena u ergajna .. permess mill-mepa johrog biss qabel l-elezzjoni … appointments l-education .. trid tkun taf in nies .. kollox donnu jiccaqlaq mal-elezzjoni il-bqija mejjet kollox … imbierek power of incumbency ..

  u issa .. kont qed nahseb li int qed taghmel hoss.. qed issemmgha lehhina … id dwejjaq li ghandna u l-opressjoni li hawn f’dal-pajjiz… l-arrogganza u l-qziez u d-dardir …

  in-nies tinsa u tghama… xejn ma niehu bi kbir lanqas li jergghu jitilghu gonzi pn ..

  gonzi pn tajbin wisq .. jafu ezatt x ghandhom jaghmlu biex ikomplu jerbhu ghaliex dak importanti ghalihom… l-elezzjoni li ghaddiet il labour ukolll kien hafna l-quddiem fil polls…. jien u nikteb qed jigi quddiem austin gatt.. jghid li lanqas ghoxrin sena ohra .. il pn ..se jkun ghadu … tajjeb …

  nawguralek dak li tixtieq qalbek … grazzi talli smajt ftit xi jhossu tan naha l-ohra ..

  • tony
   Posted at 22:31h, 01 November

   kliem bis-sens bravu

  • Mera
   Posted at 22:37h, 01 November

   Kliem mill-qalb…mera ta’ dak illi verament qed jigri. Jien ma nistax ingerger…imma verament hawn min irid jissallab ghal xi pjacir illi jkun haqqu. Imma jekk qed tahseb illi politici veri jezistu…allura erga aqra Animal Farm u ara issibx wiehed!

 • Mera
  Posted at 22:20h, 01 November

  I just wonder what historians will refer to Dr Franco in a 100 years’ time, when all of us here will be gone! However, they will surely agree on one thing…Franco has always been consistent…that is his inconsistency IS consistent. For all that matters, Franco has the qualities of a politician…he can play with people’s emotions and state-of-mind to achieve his objectives. Well done Franco…but you will be fooled mate…sooner than you think! Good luck!

 • confused
  Posted at 22:03h, 01 November

  Dr Debono ,it is too late now i think the bridge was burned ,
  i cant imagine you reconcile with the PN , then the PL WILL show spots all the time what you said about Gonzi it will not only damage Gonzi but even yourself with regard votes .

  • Edgar Apap
   Posted at 22:20h, 01 November

   Dr Debono We Need To Get Rid Of Gonzi Pn . Personaly In My Opinion Only You And Dr Carm Mifsud Bonnici Can Come Together And Reconcile The Party And That Is After The Next General Election . Both You And Dr Carm Are Honest Politicians With Great Potential If Only Given A Chance . But First Things First And That’s Getting Rid Of Gonzi Pn .

 • verita
  Posted at 21:51h, 01 November

  x rikonciljazzjoni Franco dawn riedu jsallbuk, dawn ghamlu programmi fuq PBS, kwazij ghidu li mintiex normali, igibuk tilghab bil mobile. tipruvax iggib skuzi biex forsi jilqawk lura. hsibna li ghandna min jitkellem ghas sewwa, imma le, jidher li qed jipruvaw inaqqsu l hsara li ghaddej minna dan il gvern. DAK LI GHADT GHALL DARBA DARBTEJN GHALL MITT DARBA MA TISTAX TIGBRU LURA FRANCO. inti ghedt li sakemm idum austin gatt fil parlament int qatt ma tivvota mal gvern ohrog sostnija , jekk ma taghmilx hekk tkun parti mill oligorkija.

 • Alouette III
  Posted at 21:45h, 01 November

  Rikonciljazzjoni

  Kemm hi sabiha dil-kelma
  ir-rikonciljazzjoni
  umbaghad tara x hemm warajha
  mossa ta lixkazzjoni

  Galadarba jaqbduk fil-kopp
  jghajjtu viva San Filep
  hrignieha fl-ahhar l-iskalda
  ma ndunax , gewwa x-xilep

  Igri jghaddu l-granet kollha
  halli jinghaddu l-voti
  min ghandu dubju jara kif
  se jsiru t-terremoti

  Jekk qed tahsbu illi Franco
  hu maghgun bhal xi beccun
  nghidilkom sejrin imqarrqa
  zgur mhux se jibla l-mazzun !

  • Malteser
   Posted at 21:57h, 01 November

   b’xi mod se jixtruh Alouette…ovvjament imbaghad..jarmuh

   • Alouette III
    Posted at 22:22h, 01 November

    ma nghidx ta, ma hafruhiex lil stanley zammit,manuel borda,mario felice,josie muscat u ruxxmata ohrajn sejrin jahfruha lil franco.ghandi nifhem li franco jafha sewwa l-istorja tal-partit tieghu.

 • Saqajn Kaputten
  Posted at 21:36h, 01 November

  I encourage all those who are in some way or other throwing insults at Dr Debono to hold onto their horses. Personally, I could never underestimate a man who’s political ideal is democracy and who’s actions reflect such.

  • Chinese Jar
   Posted at 00:18h, 02 November

   Exactly where did you get the idea that it is love of democracy which drives and motivates Dr Debono?

 • confused
  Posted at 21:18h, 01 November

  Dr Debono ,I am very confused when you start talk about reconcillation because as far as i am concerned Gonzi offerd you parliamentry segretary and you refused.
  so now what do you pretend ?.

  • J.Muscat
   Posted at 21:26h, 01 November

   The problem isn’t what Dr.Debono is pretending, if any, but what the pn is willing to offer, up to now I’ve only heard the same but from different mouths. What’s so confusing.

 • Osservatur 2
  Posted at 21:16h, 01 November

  Se jirnexillhom jaghlqulek halqek sakemm taghaddi l-elezzjoni, imbaghad wara jghidu ghal erwieh hlisna minnu fl’ahhar!!! Issa Franco biex tinfiltra difficli mhux hazin, naf nazzjonalisti li meta jitkellmu mieghi ma tantx jahsbuwha bhalek ta li qisu ma gara xejn !!! Far from it NACCERTAK.

 • Minix Pinnur
  Posted at 21:06h, 01 November

  Ghaziz Franco biex waqajt biex taghmel rikonciljazzjoni ma klikka li uzaw kull aggettiv dispregattiv li insibu fid dizzjunarju malti fil konfront mieghek allura veru tilghaq kollox, bhal mhu ser jaghmlu dawk l-irjus fil-partit ta Gonzi PN li kellhom ibaxxu rashom ghal kontestazzjoni ta’Deputy Leader biex ihallu lil-filjozz ta Gonzi jikkontesta wahdu bhal ma kien ghamel Gonzi ghax hekk trid il-klikka Gonzi PN. Hu hekk fil PN ser ikollna Leader u Deputy Leader li tellqu wehidhom u rebhu. Caw Beppe, Mario u Tonio.

  • Malallu
   Posted at 21:12h, 01 November

   Qed tohlom habib l-ahhar li smajt nies juzaw adjettivi dispreggativi kienu fuq Mintoff meta kien hemm nin ghajru traditur.

   Semmi adjettiv wiehed dispreggativ li smajt fil-konfront ta Franco minn Gonzi jew il-partit!

   Ara vera qabadkom panic fuq holma ta!!

   • Fullstop
    Posted at 21:18h, 01 November

    @ Malallu

    MIGNUN! mela hsibt li l-memorja tan-nies qasira

    “We were planning an election for the coming year, before this madman messed it all up,” Gatt said during the meeting, convened at 11:15am on Saturday.

 • Chris Agius
  Posted at 20:53h, 01 November

  If they take you in again, you will be only going back on board a sinking ship. They will probably even make you walk the plank before the ship founders. In any scenario, you will sink with the crew, who have been the cause of so much incompetence, abuses, arrogance and so many other negative effects, that you personally have spoken out against, and for which you have paid the price by being banished. In my experience, only people who are bought or broken would effect such a right about turn. I hope they have not got to you. Good luck!

  • Malallu
   Posted at 21:42h, 01 November

   Sometimes sinking ships are salvaged Chris!

   Franco could be the salvage master! The PN are like the Italian national team in all world cups when it comes to elections. So don’t count your…..before……!

   • Chris Agius
    Posted at 22:07h, 01 November

    Dear friend,
    You are quite right In politics everything is possible. I only wish a positive outcome out of this whole mess. However my personal opinion is that this particular ship has too many holes to plug. Anyway, most salvaged ships end up in the breakers yard.
    The European Championships showed that you can take nothing for granted and I only count my chickens when I visit our local KFC take-away.
    So nice to meet people on the blog with so many diverse opinions.
    A nice evening to all of you fellow bloggers.

 • ix-xewka
  Posted at 20:40h, 01 November

  In name of Deomcracy – bring this comment;

  What did Franco achieve?!! Nothing. A big ZERO!
  Compare him with JPO. JPO maintained his principles from the begginning to the end. he achieved divorce. that is what he beleived in, and he achieved it.

  Franco?! achieved?! booh?! a lot of shouting and tuntrums. He created a lot of instability for nothing!

  dr FraZugraggi = achieved what?! he achieved to be dispised by PN and PL alike. Incredible!

  How could someone decent, label somebody (GonziPN) as “evil clique” and than afterwards return with him? is that a man of principles?!! Is that what he achieved? Zugraggi?!

  JPO ont he other hand kept straight to his beliefs, did 99% less shouting, and achieved 1000% more.

  • Franco Debono
   Posted at 20:42h, 01 November

   Qed nosserva kollox

   • Eddy Privitera
    Posted at 21:34h, 01 November

    Franco: Jekk qed tosserva kollox, inti taf , ghax ghidtha kemm il-darba, li Gonzi mdawwar bi Klikka tal-Hazen. Jekk ghadek temmen dak li kont ghidt, kif tista tirrikoncilja ma dik-il-klikka ? Tahseb li Austin Gatt se jisparixxi mix-xna bniedem pruzuntus u kiesah bhal dak ? Min jaf kemm diga qed jghid li giebuk fejn riedu huma. Sincerament qed jiddispjacini nara bniedem b’certu kuragg bhal ma urejt sa ftit jiem ilu, tispicca kwazi tilghaq kul kelma li kont ghidt ! Ibqa zgur li l-ahhar ghan ta’ GonziPN hu li JUMILJAWK. U dak in-nhar Austin Gatt u ohrajn jghamlu festa shiha !

    • ninnu
     Posted at 23:26h, 01 November

     Eddy dal paniku kollu ghalfejn.? Attent li ma jkollokx terga tilghaq kull ma ghidt……………. dik tkun tassew FESTA!

    • A Monte Bello
     Posted at 09:48h, 02 November

     U Joseph? Joseph Muscat tieghek ma min hu mdawwar?
     Ha nghidlek jien ghax nahseb m’osservajtx il-billboard tal-PN:
     Leo “wage freeze u s-SISA”Brincat
     Karmenu “change EU Agreement”Vella
     Alex “secret agreement with N Korea” Sciberras Trigona.
     Dawn tajbin ghal malta, Privi?

   • ix-xewka
    Posted at 22:13h, 01 November

    Sure hell you are observing everything. So is the country!

    you said statements such as:-
    GonziPn is an Evil Clique;
    Police should investigate the St. Philips deal;
    Democracy has gone from parliament;
    Oligarchy
    you will not support the government until Austin is there.

    People heard these statements.
    The honourable thing to do, was something along the lines of what JPO did. go independent on the pretext of non-coexistance with Austin. That would have been somehow reasonable. By so doing you are shirking off any responsabilities of PN failures and you would have been able to vote in parliament a vote at a time according to your conscience. that is a dignified exit strategy….

    But to go back and sit with them as if nothing happened!!! that is a DR Zugraggu episode.
    But perhaps they did “buy” you? they offered you somehting?!

    • P.Zammit
     Posted at 22:20h, 01 November

     @ ix-xewka …definitely agree. Franco crossed the line and bad mouthed half of his colleagues in the process. Waiting patiently for the 1st budget vote so that an election is called and we get it over with.

     • ix-xewka
      Posted at 22:52h, 01 November

      No – there will not be an election with the budget vote. Franco never meant it when he said that he will not support Gonzi as long as Austin is there.

      Don’t you get it that the guy is a zugraggu? not to be believed?! no credibility?!

      He is now observing!! ha ha!

  • J.Muscat
   Posted at 20:56h, 01 November

   So please explain to me, with your reasoning, why did the pn expel JPO just the same, was it maybe in the name of democracy.

   • ix-xewka
    Posted at 21:52h, 01 November

    J Muscat – PN never expelled JPO. JPO left and called himself independent.

    Not that it matters that much anyway.

    JPO achieved what he wanted, and kept to his principles to the very last. That is a man of his words.

    Franco is unable to do the same – found an honourable way out for himself, like JPO did.

    Lesson number one in diplomacy – keep an exit strategy.

    JPO did this. Franco did not. He now has to do a Zugragga O-turn (because U-turn is not enough!)

    • J.Muscat
     Posted at 12:54h, 02 November

     Please note that an O turn gets you exactly were you started, or better still in same place you are.

  • Malallu
   Posted at 20:57h, 01 November

   Jien naqbel li JPO kellu stil ahjar u iktar efficjenti imma thallatx ir-raguni ghalxiex JPO telaq mill-partit ma ir-raguni ghalfejn Franco iggieled mal-PN.

   U mistoqsija ohra ghalfejn issa qieghed tikritika lil Franco li l-istil tieghu mhux rikomandabbli???

   Nistaqsi? Forsi ghax hlomt li Franco rega sar paladin tal-partit? kemm ghandek imaginazzjoni fertili qed nghid!!

   • ix-xewka
    Posted at 21:48h, 01 November

    Malallu; I do not understand what you are saying.

    There are man, who once they say certain words, keep up with them. There are man who once they label somebody as evil, they keep to it.

    There are children who do not keep to these principles.

 • malti u kburi
  Posted at 20:33h, 01 November

  hello mister franco , jin laburist u rrid najd lin nazzonalisti kollha li le ahna mux hekk ahna ahna ma noqodux najdu proset imbad x hin ibidell hsibijietu l-persuna u l opinjoni tijaw tinbidel nbajruh , ahna forsi emm min qal ekk ax peres li hemm hafna affarijiet negattivi min naha tal pn , hasb li se tigiled bix tnehhijom imma hasbu li issa la ser terga tidhol maghhom mux se tibqa tiggiled kontra dawn l affarijiet negattivi fihdan il pn , imma jien imbilli laburist najdlek goodluck u nisper4a li tamel lahjar al pajjiz ! forsi emm ukoll min hu kontra dan u huwa laburist bhali imma nassigurakom li laburisti hemm li jaqblu m ekk ukoll u jin ukoll nisaportjak imbilli laburist nispera li tamel il partit tijak ahjar u temmen fil vizjoni tijak u ta shabek , ghalkemm jien adni xorta ha nivvota labour ,imma goodluck

  • Chinese Jar
   Posted at 00:21h, 02 November

   Franco ‘doctor’ trid tghidlu u mhux ‘mister’.

 • Thomas
  Posted at 20:27h, 01 November

  Pruvaw itilu tas sliema mis south u ara jirnexxilkomx.dik l efficjenza tat TM.ghamilt siegha w nofs fit traffic u kelli ndur lura.tlift il bicca hobz li kelli plus xi 10 euros ohra petrol.misshom jisthu.jghalqu triq arterjali u ma javzawx kif suppost.morru araw il karozzi kollha ggamjati.tal misthija.third world f….. Country…kellu bzonn jigi delia quddiemi bhalissa ha tara x naghmillu

 • Jesmond
  Posted at 20:23h, 01 November

  sewa ghidt jien mil bidu li l pn taparsi holoq glieda mighek , anzi jien dejjem ghidt li int jew komplici jew uzat . jigri x jigri . l istorja tiggudika.

 • Malallu
  Posted at 20:21h, 01 November

  Flok qed nahlu il-hin nitkellmu fuq rikonciljazzjoni u nipprovaw ninterpretaw x’ha jaghmel Franco mhux ahjar nitkellmu fuq il-futur ta pajjizna?
  Ghaldaqstant nissuggerixxi nitkellmu ftit fuq min jista jkun l-ahjar biex imexxi pajjizna wara l-elezzjoni li jmiss!
  Nistaqsi JM huwa l-ahjar ghal pajjizna?
  X’ha jaghmel ga la darba jerbah l-elezzjoni?
  Dawk l-affarjiet li ma qabilx maghhom JM ha jibdilhom darba jkun PM?
  Nixtieq nisma ftit!! Tuh nifs lil Franco. Bhalissa qed jikkontempla.

  • Franco Debono
   Posted at 20:23h, 01 November

   proponejt riformi essenzjali ghal dan il-pajjiz

   • Malallu
    Posted at 20:31h, 01 November

    Franco nerga nghidlek dak li u tieghek hadd mhu ha jihodulek.

    L-ideat tieghek qadt ma smajt lil hadd mil kamp tal-PN jikkritikom anzi bdew jimplimentawhom imbghad bdejt titkaza li qed jisirquhomlok!

    Imma ejja ma nidhlux f’dan ghax tkellimna bizzejjed jien u int dwar dan!

    Min ghandu l-ahjar ideat, l-ahjar team u l-ahjar track record biex imexxi dan il-pajjiz ghal hames snin li gejjin? Fuq hekk nixtieq nitkellmu!

   • ix-xewka
    Posted at 20:31h, 01 November

    ma ghamilt xejn hlief zugragi!!

    issa billi l’kummenti tieghi am giiebhomx?! sinjal li huma veri!!!

    Dr FraZugragi!!

    • Malallu
     Posted at 20:39h, 01 November

     Bit tajjir mhux ha nmexxu lil pajjizna il-quddiem!

     Franco ga irrisponda fuq l-ikbar zugraga politika li qatt kien hawn u hadd ma irrisponda!!!

   • P.Zammit
    Posted at 22:22h, 01 November

    Proposing is one thing … but you went overboard !!

 • Maria Spiteri
  Posted at 20:15h, 01 November

  Why reconciliation? The PN is going to win again with or without Franco Debono!

  • Franco Debono
   Posted at 20:19h, 01 November

   the surveys say otherwise in a very clear manner

  • J.Muscat
   Posted at 20:22h, 01 November

   But surely not without it’s core supporters vote. Remember Franco has only one vote while out there ,there are thousands.

   • Franco Debono
    Posted at 20:23h, 01 November

    franco represents the fifth district and got 2065 votes in the last election, and has contested the last three on PN ticket

    • ix-xewka
     Posted at 20:34h, 01 November

     how many do you think you will get this tiem if you were to contest?!
     None.

     that is proof of the pudding you made – Dr Fra Zugraggi!

    • J.Muscat
     Posted at 20:51h, 01 November

     Yes, that is also an important factor, but I was referring to your personal vote, which is equal to mine. Right

    • P.Zammit
     Posted at 22:23h, 01 November

     @Franco … 2065 voters which you betrayed. Certain you will never get them again.

     • Chinese Jar
      Posted at 00:23h, 02 November

      P. Zammit, Dr Debono seems to believe that those 2065 people are still rooting for him.

  • Anzjan
   Posted at 20:57h, 01 November

   Prosit ghall-isbah cajta tal-gurnata.

  • Kurjuz
   Posted at 00:03h, 02 November

   Marija, hu panadol ghax tidher li ghandek hafna deni.

 • Mr Who?
  Posted at 20:13h, 01 November

  Dr Zugragu… Hekk gabuk u int qieghed toqghodilhom. Issa Jew int veru zugragu u toqghod kif ipogguk jew inkella kif jghid l-ngliz : “they have outmaneuvered you!”
  Long live the KING!

 • Jimmy JOJO
  Posted at 20:10h, 01 November

  ARA VERA PINNUR TA !!!!

  • Chinese Jar
   Posted at 00:24h, 02 November

   Issa indunajt? Imn’alla mintiex mara, ghax kieku kont tispicca pregnant kull ghaxar xhur.

 • ganni
  Posted at 20:09h, 01 November

  Franco qed jidher car kemm dawn in nies jippruvaw juzawk u jarmuk ,ara sewwa ghaddejja l kampanja tal pn li dawn ma jinbidlux u ma jitghallmux ,franco zomm sod jek ghandek differenzi ma xi individwi jien nemmen li wara l maltemp jigi l bnazzi imma il principji qatt ma tista tibdilhom ,tal pl iduru imma nazzjonalist jasstjeni mil vot tieghu imma ninini jivvutaw labour ,dawk il poplu jaghmel hames snin ifahharhom u jaghtihom il ward u meta jigu ghal vot jergha jaghtihom ix xewk hahahahaha il moviment ahhahahahahah zomm sod il partit mhux bniedem wiehed .

  • J.Muscat
   Posted at 20:18h, 01 November

   Reconciliation, and responsibilities for ones mistakes, have I read correctly?
   So will it be Franco who will shoulder all responsibility or would he also be suggesting that ministers who made huge mistakes will shoulder responsibility to, in that case I agree with him, but if he means this to be one sided, then he should keep it to himself.
   One other thing Mr.Busuttil,how about reconciliation with true nationalist supporters, will this conveniently happen just before an election?
   Thank you very much but no thanks.

 • Fullstop
  Posted at 19:33h, 01 November

  🙁 IPPOKRESIJA 🙁

  Il-Politikanti,

  Jahsbu ghalina… jitkelmu ghalina… jiggieldu ghalina…jahdmu ghalina… ma jorqdux minhabba fina 🙂

  Iz-zmien dejjem jghati l-akbar parir ta’ kemm veru il-politikant ikun genwin. Kemm polikanti kritikaw l-ewropa u ballec kienu l-ewwel nies li marru jahdmu gol-qalba taghha Joseph

  • Fullstop
   Posted at 19:43h, 01 November

   🙁 IPPOKRESIJA 🙁

   Il-Politikanti,

   Jahsbu ghalina… jitkelmu ghalina… jiggieldu ghalina…jahdmu ghalina… ma jorqdux minhabba fina 🙂

   Iz-zmien dejjem jghati l-akbar parir ta’ kemm veru il-politikant ikun genwin. Kemm polikanti kritikaw l-Unjoni Ewropeja u ballec kienu l-ewwel nies li marru jahdmu gol-qalba taghha Joseph Muscat l-ewwel wiehed u bhalu segwew hafna. Qisek qed tghid mort kontra d-divorzju u kif dahhal kont l-ewwel li uzajtu!

   Jigifieri l-istorja tkompli u l-vera Politikanti li jhadnu certu principji u li vera motivati li jaraw lil din il-bicca Gzira u n-nies taghha jimxu l-quddiem huma vera skarsi…. Irridu vera noqghodu attenti fl-ghazliet taghna.

   • titan
    Posted at 20:39h, 01 November

    @fullstop

    Sa fejn naf jien JM demokratikament tela EU> ara Gonzi Minn wara dar kulhadd ha 500 euro fil gimgha dik x’inghi jekk mhux arroganza grassa.

    • Fullstop
     Posted at 21:23h, 01 November

     X’ ghandu x’jaqsam!! l-argument hu li tant kritika l-unjoni ewropeja li ma messu qatt kien l-ewwel wiehed li mar hemm.
     Kif jghidu minn imaqdar irrid jixtri!

 • Hawwadni halli nifhmek!!
  Posted at 19:06h, 01 November

  Ara vera intom il politici thawdu u taqsmu skont kif jaqblilkom. Issa l ghajta hija “reconcilliation”? wara li xbajtu taghaddu zmien bin nies? Nahseb li l egoizmu tela’ ghal raskom. Taf x’ghandu bzonn il partit nazzjonalista issa? Xebgha taghajjir u tegheziz tas-snien u daqqa il barra mit tmexxija, forsi titghallmu li hemm tellawkom in nies w in nies mhux bhejjem?

  • Platun
   Posted at 20:13h, 01 November

   Simon Busuttil jimpressjonani jekk kapaci jieqaf lil Austin Gatt u Cachia Caruana……il-bqija hafna dikors retoriku u progezzjoni ta umilta falza……

   simon dak il lehen tat teletubby ma jikonvinciniex

 • Franco Azzopardi
  Posted at 19:05h, 01 November

  Franco, toqghodx tinkwieta ghal dawk in-nazzjonalisti li qieghed tghid li telqu. Dawk bilmod kollha jergaw jigu lura. L-importanti li ma tigix lura inti ghax jiena nkun l-ewwel wiehed li ma nivvutax lin-nazzjonalisti darb’ohra. Zmienek fil-politika spicca….ma nafx min jista jafdak f’xi partit.

 • Doreen
  Posted at 18:44h, 01 November

  Dr Debono, I haven’t been on your blog for quite sometime now, been busy. I agree with your last post except for the last sentence : “It is obvious that the greatest reform within the party would take place after the general election, but right now and as a first step : RECONCILIATION.” it should indicate clearly that the reform required in the pn will take place after an electoral defeat. If there is another win the reform will not materialise. It is only in opposition that the party can deal with such a reform, like the pl did after all.

 • Vigilant
  Posted at 18:38h, 01 November

  “Behind the GonziPn government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people. To destroy this invisible government, to befoul the unholy alliance between corrupt business and corrupt politics is the first task of the STATESMANSHIP of today.”

  “Evil people rely on the acquiescence of naive good people to allow them to continue with their evil.”

  Franco, are you so ‘naive’ that you want to ‘reconcile’ with such people??? :-S

  • Chinese Jar
   Posted at 00:26h, 02 November

   Your perspective on exactly who the evil ones are in this scenario might be a little skewed, Vigilant.

   • Vigilant
    Posted at 13:25h, 02 November

    Chinese Jar
    You won’t be able to appreciate my perspective if perchance you are benefiting from the status quo!
    My comments come from direct experience. Not only I have suffered because of the evil clique but have seen other good and honest people(including Nationalists) undergo torment at the hands of such people.
    The Evil Clique is not only within the domain of the GonziPN, but that is were it has entrenched itself these last 25 years. Had the LP managed to keep itself in government (beyond the 18 months), I am sure the EVIL Clique would have slid slowly slowly within the PL fold.

 • emanuel zerafa
  Posted at 18:27h, 01 November

  Dr Debono bir rispett kollu ,meta inti irrizenjajt darbtejn mil Partit ufl:ahhar
  imkecci mil Partit kif inti tista jew tippretendi li- tikkontesta ghal deputy leader?. Tini twegiba ghax qieghed nithawwad.Gazzi tal pacenzja liqrajt dan il- kumment

 • J. Mifsud
  Posted at 18:08h, 01 November

  Taqra l-kummenti t’hawn taht taghraf min hu sincier, min hu/hi fittizju/a.

  Jien ghandi l-principji tieghi izda qatt ma’ nasal li nghid li qatt ma’ nastjeni fil-vot tieghi jekk il-partit li nappoggja jaghmel il-kontra li ikun weghedni.

  Jiena ghidtha u nerga’ nghidha li hemm wisq ‘bad blood’ bejn Dr Debono u hafna mill-parlamentari tal-PN tal-prezent.

  Veru li bhalissa jista’ jkun hemm xi zeghil minn x’uhud lejn Dr Franco, izda nemmen li dawk l-aktar li ma’ jnizzlux politikament lil Dr Debono gejjin mill-kamp Nazzjonalista.

  Wara t-tkeccija ta RCC u r-rizenja ta Dr Carm Mifsud Bonnici huwa difficli hafna jekk mhux impossibli li jahfru lil Dr Debono politikament. Inutli noholmu.

  L-aktar hdura politika kontra Dr Franco zgur li ma’ gietx mill-kamp Laburista.

  • Franco Debono
   Posted at 19:02h, 01 November

   i just proposed huge reforms
   thats what i did
   which carm did not do.

 • Fullstop
  Posted at 17:49h, 01 November

  Rekonciljazzjoni…… x’rikonciljazzjoni???

  Jekk ir-rix ma jingabarx daqshekk iehor il-KREDEBILTA!

  PN MP this morning declared that he will vote against the government budget. Writing on his blog, Dr Debono said that after the CAR PARKS SCANDAL with MINISTER AUSTIN GATT in cabinet, he will vote against the Budget.

  Nationalist MP Franco Debono today said his resolve not to support the budget in November had been strengthened by the government’s decision to forge ahead with a €12 million lease-and-buy deal for the private ST. PHILIP’S HOSPITAL

  UPDATED: MP Franco Debono has said this morning that he will be voting against the budget for 2013 when government proposes it in parliament. He said this will be a vote against the OLIGARCHY and in favour of the re-establishment of full democracy in Malta. He will also move an amendment to the CAR PARKS motion to make a vote of no confidence in MINISTER AUSTIN GATT.

 • Joe
  Posted at 17:46h, 01 November

  Dr.Franco , minn qalb nazzjonalist nixtieqek tikkontesta din l elezzjoni biex b hekk dan il partit imkisser jerga jiehu ir rruh permezz tal idejat tajbin tieghek .

 • ta kafkaf
  Posted at 17:36h, 01 November

  Franco
  I cannot give you advice…but beware – once a person/entity perceives you as a traitor (although you are not because you preached PN principles), they will NEVER EVER trust you again (do you blame them); they may lead you into a trap, but that’s about it.

  • Chinese Jar
   Posted at 00:27h, 02 November

   A trap – you mean like a pit cunningly covered in grass and twigs, with a poisonous viper inside?

 • Mark Amaira
  Posted at 17:28h, 01 November

  Il lum 1 ta’Novembru tahbat il festa tal kabinet ta gvern.Il festa tal qaddisin kollha. San lawrence, Santu Wistin,Santa Govanna, u il kumplament.

 • ta kafkaf
  Posted at 17:16h, 01 November

  Franco

  I agree. But to achieve all this in how many months, 3, 6, 8 at most? Not easy. These things take many years to heal.

 • Malallu
  Posted at 16:28h, 01 November

  Franco toqghodx tinkwieta ta’ jekk il-maggoranza tas-segwaci tieghek minn naha tal-PL huma inkwetati fuq il-kredibilita tieghek u jixtiequ jtuk xi pariri!

  Kull ma trid taghmel biex terbaha lura il-kredibilita maghhom huwa li tattakka lil GonziPN f’kemm ilni nghidlek kollha jergaw jibdew jemmnu fik!

  Mela serrah rasek! Osanna PL!

 • Red Ruby
  Posted at 16:08h, 01 November

  Franc, ghamel dak li thoss!!! Tohrog jew ma tohrogx hija decizjoni tieghek.

  Ghaggla m’hemmx, anzi ahjar intawlu, ha firxa ta’ kwistjonijiet li ghadhom “pending” nittama li qabel l-elezzjoni jigu solvuti.

  Specjalment l-issue Power Station li taffettwa mhux lili jew lilek biss izda lil Malta kollha.
  U kwistjonijiet ohrajn fosthom is-sahha, gholi tal-hajja etc etc etc.

  • Franco Debono
   Posted at 16:09h, 01 November

   st philips, kontijiet dawl u ilma. . . .

   • Malallu
    Posted at 16:16h, 01 November

    Is-sincerita bl-abbundanza! Ghamel int Franco…….imma…….tinsiex…….!

    U ejja Franco! M’hemmx ghagla sal-Milied kollhu tieghek!

   • Chinese Jar
    Posted at 18:24h, 01 November

    Jobs, full employment, waiting lists for the new iPhone, travelling, more people graduating from university, young people finding jobs throughout the European Union and expanding their horizons, more home ownership, the sons and daughters of blue-collar workers and labourers getting a university education and working in Brussels, London and other European cities…look at the full picture, Dr Debono.

    Il-kontijiet tad-dawl u l-ilma qed tara? At least people are in (good) work and can pay those bills. Better than having a cheap bill and no work, which is what life under Labour tends to be like.

    • Salgister
     Posted at 19:46h, 01 November

     And what proof have you got what life will be like under Labour? One thing for sure. Things can’t get any worse than they really are!

     • Chinese Jar
      Posted at 00:33h, 02 November

      Salgister, worse?

      You don’t even know you’re born.

      When was the last time anyone had their home repossessed in Malta?

      When was the last time you saw people sleeping in shop doorways?

      When was the last time you met somebody who couldn’t join you for a drink because he had to make the rent, which as standard is a third of your income anywhere but here?

      When was the last time you met somebody able and willing who’s been out of work for two years?

      When was the last time you saw people in their 20s demonstrating because unemployment in their age group has reached 40%?

      When was the last time you met somebody who can’t afford to run a car?

      Grow the hell up. Talk about ‘tghix go bozza’.

    • Chinese syndrome
     Posted at 19:56h, 01 November

     Prosit, ‘Chinese jar’, tinsiex id-deficits u d-dejn li lahaq 5 biljuni! Dawn min se ihallashom , mhux uliedna? Inti bhal ‘Chinese Jar’ taf li dan id-dejn u deficit jista iwassalna ghal ‘Chinese sydrome’?

     • Chinese Jar
      Posted at 00:35h, 02 November

      Oh boy, you really do know what you’re talking about, don’t you?

      Imbasta tuza l-kelma ‘deficit’ biex taparsi tifhem.

      It’s not the AMOUNT that counts. It’s the percentage.

    • Red Ruby
     Posted at 20:05h, 01 November

     Xi jgghalek tahseb li mhux se jkun hawn xoghol taht il-Labour?
     Jien ex Mid-Med bank u mhux ha tghid lili minn xiex ghaddejna meta nbiegh!!
     U jekk inti komdu thallas il-kontijiet tad-dawl u jekk tinqalalek emergenza tas-sahha u taffordja tmur privat, ha ma tistennix, tkellem ghalik. Imma tkunx egoist!! U politiku tajjeb hekk irid ikun, mhux egoist!! U jahseb fis-socjeta’ u min qieghed baghtut!
     U meta tghid (good work) oqghod attent, mggoranza bil-
     kuntratti bhali Chinese Jar!!

     • Chinese Jar
      Posted at 00:36h, 02 November

      You ask what makes me think that work and employment will take a bad knock under Labour.

      Here’s your answer: past experience and present observation.

      We’re not all f**king stupid.

     • Red Ruby
      Posted at 10:33h, 02 November

      Int bis-serjeta’????
      Fiz-zmien il-Labour in-nies kienu jahdmu u ma kellhomx inkwiet jixtru propjeta’, ghax rashom mistrieha fuq ix-xoghol u mhux bhalissa qatt ma taf fejn int.
      Qatt ma smajt b’koppji li jridu jixtru propjeta’ u l-Bank ma jtihomx? Possibli qatt ma smajt? U issa qed jispiccaw jiddejnu mas-sid tal-propjeta’ jew il-kuntrattur!
      Anke min qieghed f’certu livelli fil-post tax-xoghol ukoll m’ghandux serhan tal-mohh.
      Hallina Chinese Jar, tipprovax tbella’ r-ross bil-labbra.
      Taht Gvern Laburista gid kien hawn u mhux dejn kbir.

 • Mark Piscopo
  Posted at 15:56h, 01 November

  Fil-hajja trid tkun konsistenti biex tibqa kredibbli. Inti tahseb li jekk tohrog ghall-vici Kap ser titla? Inti tahseb jekk tivvota favur il-Budget ser ihalluk tohrog ghall-elezzjoni? Kollox hemm lest jekk jghaddi Tonio jilhaq Simon u l-Klikka tkompli tmexxi. Mijiet ta’ hbieb tieghi qeghdin jitilfu l-fiducja fik wara qieghed jinghad li ser tithajjar tohrog ghall-viciKap. Veru ser tohrog ghall-Vici Kap?

  • Franco Debono
   Posted at 15:58h, 01 November

   id-dikjarazzjonijiet li ghamilt saru.
   pero int tippretendi trid tiddettali kull dettal?

   • Joe Vella
    Posted at 16:06h, 01 November

    dr franco ed ninota li tisiba dificli tirispondi al domandi semplici. naf li int avukat bravu hafna posibli ma tafx tirispondi billi tejd iva jew le?

    • Franco Debono
     Posted at 16:07h, 01 November

     liema domanda vella tal-lifts?

     • Alouette III
      Posted at 16:12h, 01 November

      qabdek jv !

     • nostradamus
      Posted at 19:49h, 01 November

      domanda: jekk intix ragel bil bajd jew le? semplici

    • Nuffata
     Posted at 18:09h, 01 November

     @Joe Vella – when will you grow up and stop once and for all.

     Do you think anyone is amused by your post?

     As if you’re going to trap il Dottore!

     • Chinese Jar
      Posted at 00:38h, 02 November

      “As if you’re going to trap il Dottore!”

      There’s no need to, Nuffata. Dr Debono sets his own traps and walks right into them.

      The current scenario is an example of that: voting against the Budget and spiriting himself into bleak oblivion without anyone else having to raise a finger to do it.

    • il-Bully
     Posted at 18:49h, 01 November

     Dr. Franco Debono
     On your site, because it is run by a true gentleman you have a lot of snakes writing with bad intent.
     Just keep cool and as I said in my last posting. Let the snakes lick the dirt and do not answer.
     We have it right on here. No one want you to be better than him. In my case I repeat whatever you do I support but take your time. I have full trust in you and I still will not vote PN until there is a change of those inside the circle mostly pretenders of what their daddy accomplished.

     • Salgister
      Posted at 19:54h, 01 November

      Jien Laburista u ma niddejjaqx nistqarr li jien hekk. U bis-sincerita kollha nixtieq li Dr. Debono jitfa’ lill-PN fl-oppozizzjoni. Ir-raguni hi li biex il-PN jiggedded ghandu bzonn ftit zmien fl-oppozizzjoni. Hekk biss jista’ jiggedded. Meta jkun fil-gvern bejn xoghol tal-Gvern, bejn tmexxija, difficli terga tirriorganizza ruhek. Il-PN, ghax sab ruhu fil-Gvern bla hsieb fin-1998, ma rnexxielux jiggedded, u ghadu jbatu dik il-konsegwenza sal-lum!

      Jien lil Dr. Debono haga wahda nghidlu. Jekk trid gid lill-pajjiz u l-Partit tieghek, hemm bzonn li tmorru fl-oppozizzjoni biex tiggeddu u tissahhu. Issa jekk Dr. Debono jrid gid ghal-pajjiz, jista’ ikompli jahdem minn barra, anke jekk joffri s-servizzi lill-Partit Laburista jekk ikun fil-Gvern. Joseph Muscat jilqa’ l-ghajnuna tieghu b’idejh miftuha, dejjem jekk Dr. Debono hu sincier f’ghemilu u fi hsiebu.

      Hemm bzonn ta’ iktar nies bhal Dr. Franco Debono u ghalhekk qieghed inghid hekk. Dr. Debono ghandu jaghti l-ezempju ta’ kif ghandu jkun politiku serju. Fejn hu iswed jghidlu iswed, u fejn hu abjad jghidlu abjad. Allavolja jien laburista, nerga’ intenni. Xoghlok ghadu ser jibda’!

     • Veritier
      Posted at 20:17h, 01 November

      Tidher li qed tibża li l-PN ser jirbaħ l-elezzjoni jekk jagħmilha fi żmienha, Salgister.

      Possibbli daqshekk m’għandekx fiduċja fil-kapaċità ta’ Joseph Muscat li jirbaħ l-elezzjoni li jmiss, tiġi meta tiġi?

     • Chinese Jar
      Posted at 00:39h, 02 November

      Il-Bully, as if you EVER voted PN. You give off the whiff of Labour at fifty paces.

      Oh, and snakes don’t write.

     • Salgister
      Posted at 00:43h, 02 November

      Veritier, naccertak li ghandi fiducja kbira f’Joseph Muscat li jirbah l-elezzjoni. Il-biza tieghi hi li jigri bhal ma gara f’elezzjonijiet ohra. Fl-ahhar naqra johorgu l-fenek minn gol-kappell. Il-poplu Malti mazzun u malajr jidhol fin-nassa!

 • Jolly Joker
  Posted at 15:50h, 01 November

  Il -bierah, is-sahhara hadet break mil -blog. Kienet busy , ticcelebra in-new year’s eve tas-shahar, il-Halloween.

  • Chinese Jar
   Posted at 18:26h, 01 November

   Ma tantx hadet break, ghax ghamlet post A1 dwar Marlene Mizzi.

   • City
    Posted at 20:54h, 01 November

    AI skondt int, DCG, Angus Black u xi ohrajn li jistahbew wara xi xkupa tas-shahar.

   • Jolly Joker
    Posted at 01:35h, 02 November

    ” Chinese Jar
    Nov 01, 2012 @ 18:26:40

    Ma tantx hadet break, ghax ghamlet post A1 dwar Marlene Mizzi.”

    I l-post imsemmi, skond il blog sar BIL LEST U KMIENI f xi tlieta ta wara nofs inhar. PLENTY OF TIME FOR A BREAK BEFORE THE WITCHES SABBATH STARTED.

 • Robin
  Posted at 15:31h, 01 November

  Dont be naive Dr.Debono.

  There is no chance for reconciliation to take place, not as long as the GonziPN clique and the eminecse grise are still firmly in charge of the PN and media.

  • pg
   Posted at 18:46h, 01 November

   Nikki Saqsi lil mara tad dar jekk kelliex vot , saqsi lis zghazghah jekk dawn kellomx vot saqsi lix xjuh taghna jekk kellhomx penzjioni. meta issemmi il passat please semmi kollox u ma semmejlikx kollox ghax kienu na nspicca qatt

 • nicky micallef
  Posted at 14:51h, 01 November

  Ghaliex bilfors trid issemmi lil Austin Gatt ?Nahseb li kollha ghejra ghalih dik.Bilfors ghax int qatt ma tista taghmel is successi li ghamel huwa ghalkemm ghamel frajjeg ukoll. Irringrazzja lilu li ghandek access biex waqqaft dan il blog .Ftakar li dan parti mil mertu tieghu ghax qabel ma konniex nafu xi tfisser il kelma Internet ahseb w ara kemm stajna nuzawh.

  • Mark Amaira
   Posted at 15:10h, 01 November

   Veru ghax isa ghanke il bieb tal bombi xtara Astin ghamina pipi Gatt. Taf ghal xi jien ghajur ghal 500 ewro zida fil gimgha li ha Austin Gatt.Uff kemm ghaw ghomja f’dan il pajjiz Dr Debono hux.

  • Anzjan
   Posted at 16:05h, 01 November

   Haqqek prosit Nicky Micallef ghall-hmerija kbira li ghidt. Jigifieri hawn Malta kieku ma kienx ghal Austin Gatt ghadna minghajr internet? Possibbli li l-fissazzjoni u li stupitagni tieghek ma jafux ahjar minn hekk?

   • Franco Debono
    Posted at 16:06h, 01 November

    ir-ragunament huwa altament sbaljat
    kieku ma kienx austin kien ikun persuna ohra.
    pero ta min jinnota wkoll illi pi pi pio hemmekk biss halla marka – fl-IT, ghax mill-bqija fallimenti kolossali

    • Alouette III
     Posted at 16:14h, 01 November

     kieku ma kienx ostin lanqas pipi ma nistghu naghmlu ghax hu gabilni l-hrieqi !

   • pg
    Posted at 18:49h, 01 November

    zbajjat Dr. Debono fejn qedin is 7000 ruh ta smat city. Bahh totali

   • Veritier
    Posted at 18:50h, 01 November

    Veru, anzjan, kieku ma kienx Dr Gatt, kien ikun xi ħadd ieħor.

    Imma donnok anzjan għal xejn, jew għandek memorja qasira ħafna.

    “kien ikun xi ħadd ieħor” irridu nikkwalifkawha billi nżidu “mill-Partit Nazzjonalista”.

    Kieku baqa’ Karmenu Mifsud Bonnici fil-gvern wara l-1987, kieku l-internet u t-technoloġija l-oħra kienet żgur tittardja b’ħames snin. X’kien jiġri wara ħadd ma jaf, iżda f’dawk il-ħames snin ma kienux jiġu żgur.

    Karmenu Mifsud Bonnici kien determinat li fit-teknoloġija ma jonfoqx sold. Dan iddikjarah fil-parlament meta kienet għaddejja d-diskussjoni fuq l-immordernizzar tal-Maltacom.

    Insejt? Trid taħbiha? Jew trid mingħalik tbiddel l-istorja?

    • Alouette III
     Posted at 19:36h, 01 November

     kieku baqa karmenu mifsud bonnici ma kienux jinsterqu l-flus mill-kaxxa ta malta li kien faddal mintoff.dak li zgur kien jigri.

     • Veritier
      Posted at 20:25h, 01 November

      Le, Alwettu.

      Li kien jiġri hu li int l-ewwel wieħed ma kontx tkun popolari daqs kemm int illum bit-tqabbil tiegħek, għax ħlief issib lil xi gazzetta tistampahulek ma kontx ħa ssib.

      Ara llum kemm int popolari.

      Bil-kaxxa ta’ Malta mimlija, l-iżvilupp li qed ingawdu llum forsi kien jiġi mitt sena oħra, bir-rata ta’ żvilupp li kelna fi żmien Karmenu Mifsud Bonnici.

      Intefqu flus żejda kemm trid. Iżda jekk mingħalik kont se tkun qed tgawdi dak li qed tgawdi llum bit-tejoriji ekonomiċi foloz ta’ Karmenu Mifsud Bonnici, qed toħlom bl-ikrah.

     • Alouette III
      Posted at 22:12h, 01 November

      Veritier jien mghandix bzonn popolarita u lanqas qatt kelli.kull min jafni jaf li meta nitkellem noqghod inqabbel il-kliem,ghax jigi wahdu. rigward l-izvilupp li semmejtli perezempju jkollok darek armata bkollox u lil martek u l uliedek tibda tbieghilhom il-kamra tas -sodda ,il-kcina,is-salott,il-kamra tal-ikel u tippretendi li tal-familja tieghek icapcpulek?Qum naqra min naghsa li qieghed fiha u ghid jien Malti l-ewwel jigi pajjizi imbaghad jigu l-barranin.

     • Veritier
      Posted at 22:17h, 01 November

      Oqgħod qabbel, Alwett. Għalhekk tinqala’. L-analoġiji aħjar tħallihom għal min ikun jaf x’qed jgħid.

     • Alouette III
      Posted at 22:27h, 01 November

      veritier il verita twegga

     • Veritier
      Posted at 22:53h, 01 November

      Tajba din. Xbajt nismagħha dik iċ-ċajta, Alwettu.

      Niffantasizza storja kif jaqbilli. Insejħilha verità. Nirrakkontaha lil ħaddieħor. U jekk ma jaqbilx miegħi, ngħidlu:

      “Il-verità tweġġa.”

      U mmur kuntent lejn id-dar, ferħan se ntir, inkanta u nqabbel:

      “Ara x’waħda fajjartilhom
      dawk il-qabda nittinin.
      Mingħalih jitnejjek bija
      imma għedtlu: Ara xbin,

      Is-sewwa jien biss nafha
      ara veru x’waħda din!
      KMB kien jaf isorrlna;
      x’kaxxa mela’ tul is-snin.

      Qum naqra min din-nagħsa
      w oħroġ barra min dil-gaġġa,
      għax ismagħni jien naf ngħidha
      Veritier, il-verità tweġġa’.”

      Il-verità skontok, Alwettu?
      Dik m’hi xejn ħlief fantasija.
      Oqgħod qabbel u ivversja
      għax mill-bqija m’hemmx qdusija.

     • Alouette III
      Posted at 08:08h, 02 November

      ghandi ghali li ma rmajtx inbiegh is-silla ghax kieku sirt sinjurun,veritier

     • Veritier
      Posted at 16:34h, 02 November

      Taħseb li kien jibqagħlek xi tbigħ, wara li tkunu xbajtu int u ħafna oħrajn hawn ġew?

    • City
     Posted at 21:02h, 01 November

     Maltacom giet imwwaqfa fl-1997.Fit-80’s Telemalta kella Computer Centre fis-swatar. Niftakar ukoll li tpoggiet bomba ghax xi hadt ma felahx.
     Insejt? Trid tahbija? Jew trid minghalik tbiddel l-istorja?

  • Doreen
   Posted at 19:13h, 01 November

   O x’wahda din Mr Micallef ! Allura skont int ahna qed nuzaw l-internet grazzi ghal Austin Gatt. Go and tell it to the marines.

   • Veritier
    Posted at 19:39h, 01 November

    Jien ma naħsibx li hekk qed jgħid, Doreen.

    Jekk ma jkunx wieħed ikun l-ieħor. Veru dan.

    Iżda min għamlu ntuh il-kredtu, le?

    Meta jagħmel xi ħaġa tajba Dr Debono, ħafna nies ifaħħruh, mhux hekk? Allura ngħidu li kieku ma kienx Dr Debono, kien ikun ħaddieħor? U ngħidu lil min ifaħħru biex imur “tell it to the marines”?

    Ma naħsibx, hux.

    Dan japplika għal kull politiku li jkun imsemmi għal li jkun wettaq fil-karriera tiegħu.

    Argumenti bħal dawn, jekk ma jkunux japplikaw għal kulħadd, allura ma jkunu jsarrfu xejn.

    • Eddy Privitera
     Posted at 21:53h, 01 November

     Imissna war 25 sena ta’ gvern tal PN ma jkun sar xejn ukoll ! U wara dejn ta’ l-fuq minn 5,000 miljun ewro dejn nazzjonali !

 • Mark Amaira
  Posted at 14:51h, 01 November

  He ghal hekk qedin jigru wara nasaba il pulizija mela ghax l-elezzjoni f’Marzu. Mela issa f’Marzu ma jisikawx viva il gojjini il homor dak tajeb ghal mal kanalli.

 • Mark Amaira
  Posted at 14:46h, 01 November

  U iva Sur Debono isa li hemm hemm Lawrance dcg Gonzi ha jbqa imfakar ghal xi haga li qatt ma grat il buget ghal Dicembru.Ha nahlik ha mur nalef ghax taz-zebbug u ekri bil guh

 • Il-pawl
  Posted at 14:43h, 01 November

  Franco min tahseb li jkun il persuna ideali al vici kap?

  • Mark Amaira
   Posted at 14:47h, 01 November

   Dephne Carwana Galizja jew Dun Joe Borg.lol

   • Chinese Jar
    Posted at 18:28h, 01 November

    Kemm taghmlu jokes tajbin, intkom il-Laburisti. Vera witty.

    • City
     Posted at 21:04h, 01 November

     Opps, rifsulla l-kallu Lil Chinese Jar aka…………….. m’hawnx spazzju

     • Chinese Jar
      Posted at 00:42h, 02 November

      Yup, you Laburisti wouldn’t know wit if it hit you right between the eyes with a neon-lit bandiera tal-partit.

  • Nuffata
   Posted at 14:50h, 01 November

   @ Il-pawl

   This is not a question of ‘x’tahseb’ It has already been decided!

   The next deputy leader will be Dr Simon – the one whom Dr Gonzi trusted to visit with him the Maltese kitchens.

   NB: Whatever happened to these? I can well imagine them going together! Oh! How sweet!

  • Il-Qrun
   Posted at 18:44h, 01 November

   Mhux min jordna RCC

 • Floater
  Posted at 14:37h, 01 November

  Kemm niehu gost nara nies bhal Eddie Privitera fuq dan il-blog biex iktar ituk in-nar Franco…..

  Oqghod attent Franco…..

  • Nuffata
   Posted at 15:34h, 01 November

   @Floater

   And don’t you think that Franco can’t make up his own mind without any recommendations? BTW why ‘oqghod attent’ ? So that GonziPN, if elected one more time, he would again give himself the fabulous weekly sum of €500. What did you get in return? Hope not that you are not one of those who under GonziPN hadn’t had it so good?

 • tony
  Posted at 14:33h, 01 November

  JIEN MA NAFX FEJN WASSALNA FRANCO . X’HINU JIGRI ? ISSA NISTENEW IL-BUGET U GHAMEL LI- ZO** TRID. HEKK U HEKK ELEZZJONI XORTA F’MARZU GEJJA. UMBAD NIMXU MINN HEMM. JEKK TADILU IL-BUGET TAQA AC-CAJT. F’IDEJK. JIEN F’MARZU IRIDA L-ELEZJONI XORTA. VIVVA LABOUR HEY HEY.

  • Franco Debono
   Posted at 14:35h, 01 November

   in the past month various laws and motions have passed in agreement with the Opposition
   dr gonzi had no hurry

   • Nuffata
    Posted at 14:44h, 01 November

    But isn’t GonziPN’s strategy obvious? Biting time to try and close the gap – as the recent surveys show. So that the power of incumbency is put into action!

    • Veritier
     Posted at 15:05h, 01 November

     If you bite your time, you’ll have less of it. And Gonzi needs more time, not less.

     And where have you seen evidence of Gonzi “biting” his time to try and close the gap in recent surveys?

     What is power of incumbency? How can one put the power of incumbency after “biting” time, and not before?

     • ta kafkaf
      Posted at 17:21h, 01 November

      excuse me ta..it’s “bide your time” NOT “bite your time”

     • Veritier
      Posted at 20:28h, 01 November

      Mhux aħjar tgħid lil Nuffata, ħanini, mhux lili?

 • vox popolo
  Posted at 14:19h, 01 November

  …………………………….Reconciliation…………………….

  Dr.Franco Debono, dawn l-ahhar granet qieghed nithawwad
  mhux hazin.
  “Dr Gatt should stay completely out of this deputy leadership thing–”
  Safejn naf jien Dr.Austin Gatt ma werex l’intezzjoni tieghu li jikkontesta
  ghall-Vici Kap tal-PN.
  Jien din nara the other way round.
  “Reconciliation” nistaqsik; bejnek Dr.Franco u Dr.Gatt???
  Mhux ahjar wiehed jitkellem car mal-poplu????
  Qed jinghad li int trid ‘reconciliation’ u mhux Dr.Gatt.
  Jidher ccar li ghall-darb’ ohra l-PN ,induna li kien hemm
  bluff min naha tieghek!!!!
  Il-membri ta’ l-ezukuttiv tal-PN ,taf sa’ jaghmlu bil-vot
  taghhom ghall Vici Kap???
  Bdejna Novembru, granet iggerbu gmielhom, u ftit gimghat
  ohra, rridt jew ma’jridtx,l-elezzjoni tinsab wara l-ghatba.
  Hekk il-poplu,ikollhu l-ghazla f’idejh, u bil-mingel tieghu
  jaqta l-irjus.!!!!

  • Franco Debono
   Posted at 14:21h, 01 November

   s’issa ma kienx hemm division wahda fil parlametn u ghaddew ligigjiet fejn l-opposizzjoni qablet mal-gvern.
   so?

   • Nuffata
    Posted at 14:37h, 01 November

    But Dr Franco what’s your point? Don’t we all know this!

   • vox popolo
    Posted at 14:42h, 01 November

    Dr.Franco, min mhux Avukat jara l-affarijiet b’lenti
    ohra. Nistaqsik ghala, hallejtu li dan il-Gvern moribond
    biss?
    Il-poplu jistaqsi r-roll tal-President ghala baqa barra?
    Jekk l-oppozizzjoni qablet mal-Gvern, allura dan il-poplu
    gwejjed kellhu jkun mgharaf. Forsi hu zbaljat li wiehed
    jistenna minnek,int vot wiehed biss ghandek.
    Il-mistoqsija hi; JPO talab li jkun ‘independenti’ b’sapport
    lil Gvern.li kieku int ghamelt xi haga simili, bid’differenza
    li informajt lis-Sedja u lil President tar-Repubblika bid-
    decizjoni tieghek, l-oppozizzjoni trid u ma tridtx, kien
    ikollha, toqghod ghall dak li tghid il-Kostituzzjoni.
    Min kliemek jidher li,l’Oppozizzjoni kuntenta bis-
    sitwazzjoni prezenti.

    • Franco Debono
     Posted at 14:43h, 01 November

     l-Opposizzjoni taghmel ix-xoghol skont kif jidrilha l-ahjar

     • nostradamus
      Posted at 14:52h, 01 November

      u hekk qed taghmel int, TILAQ.

     • Veritier
      Posted at 15:10h, 01 November

      Dan kollu int stajt tipprevedih, nostradamus, mhux hekk?

      Għidilna ftit. X’ser jiġri sal-Milied?

     • vox popolo
      Posted at 15:17h, 01 November

      Dr.Franco,
      Issa spiccaw in-nies tan-negozju?
      M’ghadkomx tiggikom il-hniena minnhom?
      Rajtu l-Breakfast Business man-nies tal hwienet
      tal-Belt.X’rawwa kellhom?
      Dan hu xogholok u ta’ l-oppozizzjoni issa???

  • pg
   Posted at 18:56h, 01 November

   jekk hmar tlibsu libsa xorta hmar jibqa. qawl malti. Hadd ma jinbidel mil lum ghal ghada.

 • Nuffata
  Posted at 14:14h, 01 November

  Dr Franco it’s time for you to stand up and be counted. Much water has now passed under the bridge. There cannot be a U turn. We attribute the latter to GonziPN but your recent blogs have left many perplexed Many are asking: What’s really on your mind?

  Not that you need my advice.

 • Mark Amaira
  Posted at 14:12h, 01 November

  Dr Debono l-unika haga li tista tibdilek fhemtek u tivota favur il buget hija li Austin ghamina pipi Gatt jirezenja mill kabinet u li jhaluk tikontesta l-elezjoni mal P.N. il bqija jidispjacini nghajdlek li jekk timolla din darba ikolli nghajt li Malta vera miset il qieh fil kredibilita tal politici.

  • Franco Debono
   Posted at 14:17h, 01 November

   hemm mozzjoni ta sfiducja fil konfront ta austin gatt

   • nostradamus
    Posted at 14:54h, 01 November

    Mela madux austin gatt pipi?

    • Veritier
     Posted at 15:12h, 01 November

     Għax issa m’għadux imur jagħmel pipi id-Dar Ċentrali.

     Beda jmur jagħmel mal-kantunieri ta’ Strada Stretta.

     • ta kafkaf
      Posted at 17:24h, 01 November

      le sorry ta, qaluli li l-ahhar li rawh jaghmel pipi mal-bieb ta Bombi…induna ix-xufiera ta l-arriva li skidja u baqa diehel gol Bombi.

    • Chinese Jar
     Posted at 00:44h, 02 November

     That must be his first gesture of reconciliation.

 • Mark Amaira
  Posted at 14:06h, 01 November

  Il-lum smajt wahda tal gen li Dr Franco Debono ha jappoga li Lawrance dcg Gonzi u lill Austin ghamina pipi Gatt. X’sar minhom il mozzjonijiet ta sfiducja fil ministru Cassar u Gatt, jaqaw Simon qed jghamel tieghaw Sur Debono. Insejtna in-nassab u kaccaturi.L-abulanzzi saru godda min xhar il ghawn, ta Arriva solvew il problemi kolha issa.Come on hejja nirispetaw l-injoranza ta cittadin bhali.

  • Franco Debono
   Posted at 14:09h, 01 November

   l mozzjoni ta sfiducja f austin gatt ghadha hemm sa fejn naf jien

   • Mark Amaira
    Posted at 14:18h, 01 November

    Ma jfiser xejn li ghada hemm Sur Debono int taf iktar mini kemm hemm affarijiet li baqaw fuq li xkaffa fil parlament. Jien darba ghatlek li il prezz sa biex xi deputat min naha tal P.N. jisfiducja lill gvern huwa gholi wisq u hekk hu.

 • nostradamus
  Posted at 13:50h, 01 November

  One thing I sure agree with DCG, that the PN should never fall for Franco, it will be the greatest mistake ever made.

 • Morpheus
  Posted at 13:22h, 01 November

  L-unika rikonciljazzjoni li ghandha isir hija tieghek Onor Debono, mal-poplu Malti fejn ilek ghal aktar min sena titmellagh bih u zzom il-Malta ostagga talli m’ghamlukx Ministru. Haga wahda jiddispjacini li kont wasalt li nemmen fik. Dan il-blog ghaliha spicca. Ara kemm tghid fuq Daphne taqbel jew ma taqbilx maghha ‘the lady is not for turning’ mhux bhalek ghax int zugraga, li tghid il-bierah tinsieh illum. Fl-istorja ta’Malta flok il-politiku ribell li pprova jibdel pajjiz sejjer tibqa mfakkar bhalha Lord Haw Haw ta’Malta, spiccat issa l-oligarkija tal-hazen issa saret tajba. Nispera li GonziPN jhallik tikkontesta l-elezjoni mal-hbieb godda tieghek Delia u l-Perit xejn xejn tigi umiljat forsi ma nisimghux iktar bik ghax dardart il-Malta. Peace be with you. Asta la vista, jew fil-kaz tieghek iktar ma narawkx iktar ahjar.

  • Franco Debono
   Posted at 14:07h, 01 November

   kemm int tolleranti qed nghid!
   u dan kollu fantasija tieghek.
   fejn smajtni ndawwar diskors fuq oligarkija per ezempju?

   • Malallu
    Posted at 14:45h, 01 November

    Kemm nihu pjacir, Franco, narak tinduna li dawn in-nies kienu qed jirkbulek fuq il-karru.
    U inqabdu wahedhom, ghax jekk qadt ma qbist ghalik illum nasal li nghid li din kollha fantasija ta mohhom li int dawwart l-opinjoni tieghek!
    Jien cert li Franco mhux hiereg ghal din il-kariga! Min ghandu mohhu f’postu jaf u cert ukoll li ma jdumx ma jerga jibda jsawwat lil gvern u lil kulhadd li u fuq in-naha tieghu u nghiduha kif inhi ghandu dritt sagrosant.
    Ahna tal-PN nirrispettawh b’differenza minn tal-PL hu ma nirkbux fuq il-karru tieghu fl-ebda hin.
    Franco serrhilhom rashom ghidilhom li xorta bi hsiebek tivvota maghhom!!
    Ma jifilhux jistennew tlett xhur. Ajjew jistennew 25 sena fihom hux!

   • Morpheus
    Posted at 08:14h, 02 November

    Kont hlift li ma nidholx iktar f’dan il-blog imma wara l-istqarrija ta’GonziPN tal-bierah fil-ghaxija fir-rigward tieghek ridt insaqsik kemm ghadek bl-istess ideja ta’rikonciljazzjoni. Fl-istqarija qalulek car u tond li int m’ghadekx parti mil-partit GonziPN, ippruvajt taghmel kompromess u jidispjacini nghidlek baqgha f’wiccek.
    Rigward kemm jien tolleranti , il-mistoqsija tieghek kellha tkun kemm hu tolleranti il-poplu Malti, ilna sena bi Gvern u Parlament ma jiffunzjonax, u ta’ dan int ghandek tort daqs kemm ghandu GonziPN ghaliex meta kellek tiehu decizjoni f’isem il-gid tal-poplu ma hadthiex.
    Staqsejtni fejn int dawwart il-kliem fuq oligarkija. Meta bdejt tixtieq rikonciljazzjoni ma GonziPN awtomatikament ikun iffisser li allura dak li kont ilek thambaq fuqu irranga ruhu u ma baqghalekx iktar problema.
    Wasal iz-zmien li tiehu decizjoni, tkun xi tkun, imma ma jistax ikun il-poplu Malti jibqa mdendel minhabba indecizjoni tieghek, Iva Onor Debono sfortunatament int tholl u turbot ghax int kont li qlajt dan id-disgwied ma’GonziPN, m hiniex nghid li ma kellekx ragun. Mill-banda l-ohra bdejt hafna glidiet u ma spiccajtx wahda.
    Iva nammeti li kont iebes fil-kummenti tieghi imma kultant il-verita tweggha, u kultant nies bhalek ikollhom bzonn reality check, u nahseb ir-reality check tahilek il-bierah fil-ghaxija GonziPN fejn qalek bl-aktar manjiera cara li lilek ma jridekx mieghu.

  • pg
   Posted at 19:02h, 01 November

   Naqbel mijak mija fil mija. mandex ghalfejn tkun arruganti biex igieb argument. Jien pero nibqa nejd li jekk qabel kont tahseb li hemm xibka ta hazen , issa kif tridni nemnek li trid tirranga l’affarijiet mahhom. Kurjuza kif se tispicca din l’istorja

 • Verita
  Posted at 13:20h, 01 November

  Franco , tajdliex li dar ir rih . Dawk li semmejt kollha ivutaw kontrik u tajruk mill partit. Beppe xebgha jajrek u anki xi ohrajn li semmejt int. Skuzani imma il mod kif qed titkellem qed tidher wiehed mill partit tal oligarkija li tant ilek tajdilna biha. franco jinbidel il gvern biss irid biex dan il pajjiz jiehu r ruh. int ghedt li hemm xamma ta korruzjoni kullimkien, oligarkija, arroganza. Dak li ilek tghid ma jithassarx ghax jinbidel il vici kap. forsi ghalhekk qed tkun mistieden fuq certi programmi , fuq lis stazzjon li tant ghedt li qieghed hazin, forsi ghalhekk qed jistiednek tal WE. biex intaffu d distanza li kien hemm. Franco ibqa sostni dak li ilek tghid , ghax kont qed titiehed bis serjeta. Xejn xejn int xorta mhux ha jkollok post fil partit li gejt imkecci minnu. grazzi

 • tony
  Posted at 13:20h, 01 November

  carissimo franco ma tu ci sei o ci fa ? io ho perso il conto di quanti anni mi sono fatto in prigone . io sono matto mica str**zo , io credo che ci stai prendedo tutti per i c*lo . una volta ti avevo detto se stai giocando o fai sul serio. questa e una grande abilta ma se ci stai prendendo per il *ulo non e bello a sai. non ci faccia inc**za ,, hai capito????

 • venator
  Posted at 13:14h, 01 November

  Isn’t it strange (or not so strange considering the present topic)……..where’s the Chinese Jar?

 • ix-xewka
  Posted at 13:01h, 01 November

  The real contest within PN deputy race is one:-

  Dr Mario DeMarco – who if he follows his fathers steps, would be considered as a liberal

  Dr Simon Busuttil – known as a conservative, and a clone of Gonzi.

  We will see Dr Busuttil triumph in this election. Because PN is set to continue to have a conservative leader. DeMarco has to wait until his turn – because it is too risky to put him first. If DeMarco takes teh deputy now, he will have the lead over Busutill later on, when PN is in opposition. PN will not allow that to happen.

  Regarding you Dr Debono; I think a person who calls and organisation “evil clique” and than afterwards retracts these wrods and go back to that same organisation – that person has no principles and no direction.
  By defination, an “evil clique” will not suddenly become a “good clique”. Evil is permanent. are you part of the Evil Clique?!!
  Do you agree with the powerstation extension now?!!

  • ix-xewka
   Posted at 13:06h, 01 November

   to add to that –

   I once liked you a bit Dr Debono – I thought here comes a young lawyer who speaks his mind about principles and fairness, and ready to suffer for his principles.

   If I am smellign the kind of U-turn, I think you are about to make – I think you are just a dissappointed spoilt little kid, and perhaps PN were right in the first place to label you as such.

   • Chinese Jar
    Posted at 18:35h, 01 November

    Golly, Dr Debono, you’re disappointing all your Laburisti friends who made the mistake of thinking that you are a new recruit to the Labour Party (though we can’t blame them for that, given your behaviour).

    They hadn’t understood that all you’ve done is practise (very badly) brinkmanship, and that as a result you are to end up hoist by your own petard.

    True, you will take your government with you when you go, but at this point, people are so keen to see the back of you that they no longer care much about that.

 • Opus Dei
  Posted at 12:55h, 01 November

  Franco you are the greatest potential leader since Napolian. Go for it!

  • Chinese Jar
   Posted at 18:35h, 01 November

   Who exactly is Napolian?

   • Saqajn Kaputten
    Posted at 21:34h, 01 November

    Hilarious!

    • P.Zammit
     Posted at 22:27h, 01 November

     Joke of the day !

 • ix-xewka
  Posted at 12:53h, 01 November

  Dr Debono – question for you:-

  “Reconciliation means meritocracy and equal treatment, idependently of who your father or grandfather is”

  So according to you, PN passed 4.5years takign the people for a ride, but it would be acceptable for them to have a change of heart dring the last 6 months?!! does that not sound a bit of hypocracy to you?! It does to me! and probably it does to most of the public!

 • Floydist
  Posted at 11:29h, 01 November

  Us and Them
  And after all we’re only ordinary men
  Me, and you
  God only knows it’s not what we would choose to do
  Forward he cried from the rear
  And the front rank died
  And the General sat, as the lines on the map
  Moved from side to side
  Black and Blue
  And who knows which is which and who is who
  Up and Down
  And in the end it’s only round and round and round
  Haven’t you heard it’s a battle of words
  The poster bearer cried
  Listen son, said the man with the gun
  There’s room for you inside
  Down and Out
  It can’t be helped but there’s a lot of it about
  With, without
  And who’ll deny that’s what the fightings all about
  Get out of the way, it’s a busy day
  And I’ve got things on my mind
  For want of the price of tea and a slice
  The old man died

  • Nuffata
   Posted at 11:35h, 01 November

   @Floydist – Us & them – The Dark Side of the Moon. A fantastic album by that rare breed which goes by the name of Pink Floyd.

  • Eddy Privitera
   Posted at 11:48h, 01 November

   All of a sudden, Austin PIPI Gatt has become the Hon. Austin Gatt ! The mind boggles !

   • Big Fish, Little Fish
    Posted at 12:50h, 01 November

    It’s called irony, Ed.

    Still what Franco is saying – and he is right – is that there should be no Big Fish and Little Fish, but Equal Fish… We’re just lost souls swimming in a fish bowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish Franco were there. In the leadership team.

   • Floydist
    Posted at 13:39h, 01 November

    Qed niehu gost li Franco qed ihallini naghmel dawn il-postings tal-lirika tal-Pink Floyd ghax fl-opinjoni tieghi

    MIN JIFHEM IL-PINK FLOYD u ROGER WATERS JIFHEM LIL FRANCO DEBONO

    Fil-fatt f’xi postings ohrajn fuq dan il-blog ghamilt ukoll referenza ghas-siltiet mid-diski ‘Mothers’ u ‘Dogs’.

    Grazzi

    .

   • L-Ghawdxi
    Posted at 13:52h, 01 November

    Eddie that is call ” evuluzzjoni tal-ħsieb” same as that of Dr. Joseph Muscat on gay marriges when first he said on Xarabank that for him a marriage is between a man and a women and now he and his clique are saying differently.

   • Stephen
    Posted at 13:59h, 01 November

    Ara x’jinkwieta Eddy!

    • Leli
     Posted at 14:28h, 01 November

     KEmm ha jghawweg xuftejh bl-inkwiet !!!

   • ninnu
    Posted at 00:17h, 02 November

    Eddy……tindahalx please.

  • tony
   Posted at 13:05h, 01 November

   great song

 • Nuffata
  Posted at 11:27h, 01 November

  Obviously those with one iota of IQ can pretty well guess what you are getting at. These latter days you have toned down your criticism levelled at the PN. It’s not difficult to presume that you have turned your attention towards the deputy leader’s contest. Well it’s in your right, after all. But really can you ever imagine the PN welcoming you back at present? They might even encourage you to come forward to contest. Perhaps, they see you as a scapegoat in their mind. Remember that as GonziPN has stated the other day he does not want this contest to be a one man race so as to make it appear that there is renewed interest in the party. Now that he contested by himself is a different story. What’s good for the goose does not mean it is good for the gander, in GonziPN’s mind, of course.

  But in the eleventh hour they will withdraw their support and you risk suffering a humiliating defeat. I have no doubt that you are considering the latter option because you’re an intelligent man. Before the PN welcomes you back the PN has to be reborn again like the proverbial Phoenix. Your return to the PN will come after the election.

  But the decision is your and your alone, of course.

  • Manuel55
   Posted at 20:16h, 01 November

   Just wait till Dr. Debono realises that the PN councillors who may have been egging him on to take part in the deputy-leadership contest are taking him for ride, and once again he will come out all guns blazing against the PN.

   Of such stuff is Dr. Debono’s poltical integrity made!

   If Dr. Debono decides to contest the deputy-leadership may I suggest a slogan he could utilise which encapsulates his philosophy and approach to politics: ”Me, myself and I.”?

 • Platun
  Posted at 11:26h, 01 November

  Naqbel mal-kummenti tal-Saligister. Huma spot-on.

  Din il-kelma reconcilation , in-Nazzjonalisti qatt ma fehmuha ghax kemm ilhom fil-Gvern dejjem appuntaw nies tal-qalba BISS biex jahdmu maghhom.

  U gabu il-pajjiz vera OTTU ghax fi 25 sena ikkrejaw sistema politika ibbazzata fuq il-laqizmu , s-servitudni u biza kbira li tazzarda tesprimi opinjoni li tmur kontra l-kurrent.

  • Zeppi
   Posted at 12:13h, 01 November

   One of the best comments I ever read on the internet.

   • Platun
    Posted at 13:28h, 01 November

    Grazzi Zeppi.

    Napprezza hafna il-feedback tieghek

   • BETTER FUTURE
    Posted at 13:37h, 01 November

    That is why Dr Helena Dalli is on the right track. Right down to the last messenger.

    • Chinese Jar
     Posted at 18:36h, 01 November

     Will Helene Dalli be axing Jeffrey Pullicino Orlando as MCST chairman?

     • BETTER FUTURE
      Posted at 11:20h, 02 November

      If needs be, yes. Do you have a problem with that? However, we were talking about managerial positions, not policy makers implementing their party’s political line.

   • Stephen
    Posted at 13:57h, 01 November

    One of the stupidest, I would say. To claim “biza kbira li tazzarda tesprimi opinjoni li tmur kontra l-kurrent.” while doing just that, is rather dumb, don’t you think?

    Ovbiously, Platun is too young to remember the days when one experienced “biza kbira” to be even seen buying the PN newspaper In-Nazzjon Taghna (aka In- … Taghna), when you had to be really careful what you said over the phone in case there were crossed lines and you were unlucky enough to be overheard, when you risked life and limb just going to a political meeting supporting the PN. Dik biza kbira, mela..

    I guess you too are too young (or too blind) to remember these days.

    While we’re miles away from true reconciliation, we are light years ahead of the “min m’hux maghna kontra taghna” days, thank God. Let’s hope we keep moving in the right direction.

    • Platun
     Posted at 14:32h, 01 November

     Stephen,

     Ghandek zball ta….Niftakarhom dawk iz-zminijiet u naqbel mieghek xejn ma kienu sbieh. Imma ma naqbel assolutament xejn meta tghid li ‘we’re miles ahead of min mhux Maghna , kontra taghna ‘

     Illum forsi tista taqra l-Orizzont fuq il-post tax-xol.

     Li jkun minnek pero tkunx mija fil-mija cert li ma jsirx tapping tal-phones u emails. Forsi tista titkellem ma John Dalli ukoll fuq dan il-punt.

     Fuq dak li gara lill-gurnalista tal-RTK , trid toqghod vera attent kif tikkomunika bl-email illum ghax jekk tigi f’idejn hazina ixerrdulek mal-kwartieri tal-Partit Nazzjonalista kollha

     Rigward Austin Gatt , nahseb mhemmx ghalfejn nghidlek kemm attwaha ‘min mhux maghna kontra taghna’. Staqsi lil Franco il-vendikazzjoni li ghamilu talli azzarda jastjena. Sa anka fil-kwistjoni tad-divorzju uza il-mentalita ‘min mhux maghna kontra taghna’

     Il-PBS – ghidli fiex inhu differenti mill-Run Rabbit Run ta Pellegrini. Forsi Lou Bondi , Peppi , Natalino Fenech jidhru aktar ta klassi minn meta kienet Eileen Montesin..Biss pero il-propoganda sottilli li ghaddeja bhalissa minn dawn in-nies li semmejt hija aghar mill-propoganda grotteska ta dawk izx-zminijiet

     U stephen naghlaq fuq : din NISFIDAK biex isemmi post ufficjali tal-Gvern fl-oghla livelli fejn il-persuna thaddan hsieb politika differenti mill-klikka ta GonziPN

     PBS ? Malta Enterprise ? MEPA ? Malta Tourism Authority ? Transport malta ? Enemalta ? ARMS ? Ic-Civil ? MITA ? Mater Dei ? L-Ispeaker ? Kummissarju Ewropew ?

     Issemilhiex Stephen il-post tal-President ghax l-ewwel haga il-post tal-President qieghed biex jigbor il-flus ghal Community Chest Fund u t-tieni nahseb kien hemm skopijiet ulterjuri minn GonziPN.

     U Stephen daz-zgur li hemm biza li tesprimi opinjoni li tmur kontra il-kurrent

     Ara x’garalhom Franco Debono , JPO u Jesmond Mugliett

     Ara x’garalu Joe Falzon l-awditur intern tal-MEPA

     Ara l-attaki li saru fil-konfront ta Saviour Balzan , specjalment mit Times of Malta

     Insejt meta Fenech Adami hareg all out kontra l-Ombudsman ta dak iz-zmien meta kkritika kif saru il-promotions

     Insejt meta Austin Gatt kien talab inkjesta fuq l-Awditur ghax ma qabilx mal-konkluzzjonijiet tal-Voice of the Med ?

     U xi tghid fuq il-kaz ta Nicholas Azzopardi – mhux hnizrija ohra tal-pulizja biex il-verita ma tohrogx

     HALLIENA STEPHEN !

     • Stephen
      Posted at 17:10h, 01 November

      @ Platun

      I will try to reply to each of your points:

      Regarding phone tapping and email hacking, I don’t think we should take John Dalli’s word as gospel. His allegations have not been proven so they remain purely speculation.

      The email between the RTK journalist and Joseph Muscat could have been leaked in many ways, not necessarily through hacking. Perhaps somebody received it in error (ask PBO about how this could happen!), or it was recklessly left lying around and fell into the wrong hands.

      In any case, the point was not that phones used to be hacked, but that we used to have to be careful how we spoke in public, and even in the privacy of our homes on the phone.

      Regarding Austin Gatt / Franco Debono, the ‘attacks’ were mutual. You are choosing to defend Franco’s actions while condemning Austin’s, but there is no difference there. As I see it, Franco was side-lined because he chose to sabotage the Party he formed part of, not because of a “min m’hux maghna kontra taghna” mentality.

      I’m sorry but I can’t take you seriously when you compare TVM today to the Xandir Malta days. I can’t imagine that the Xarabanks and Bondi+s of those days had a balanced panel of guests from both the MLP and the PN. They do today.

      And what about the fact that the opposition can freely broadcast radio and TV channels today without interference? I don’t suppose you remember Studio Master?

      It is understandable that the highest positions in government entities are held by competent people who can be trusted to do the job properly, without any political agenda. I don’t think I even know the names of the people in charge of some of the entities you mentioned, never mind their political beliefs.

      As requested, I won’t mention that the President of the Republic was formerly an active MLP personality and a past contender for the party leadership.

      Franco, JPO and Mugliet were banned from contesting in the name of the PN because they showed that they do not belong. It is no different to being sacked from your job for consistently not adhering to company policy, or being kicked out of a football team for playing badly and deliberately scoring own goals.

      Joe Falzon, Ombudsman and Voice of the Med, sorry I don’t know enough about these to comment.

      Saviour Balzan criticizes practically everyone and everything under the sun, so he has to accept it when criticism is aimed at him.

      Nicholas Azzopardi, definitely a mystery which I hope will be solved quickly. I’m not sure how this sad case fits into our argument here though.

      Hallejtek!

     • Franco Debono
      Posted at 17:18h, 01 November

      how do you judge austin gatt’s performance? should he have resigned long ago?
      how do you judge carm mifsud bonnici’s performance? should he have resigned long ago?

      that is the crux!

      in the house of commons 58 governaament mps voted against government. will they be banned?

     • Stephen
      Posted at 17:29h, 01 November

      @ Franco Debono

      Honestly? I think the PN needs more Austin Gatts to get more things done. I can’t think of anyone else with the balls to take on the bus system and the taxi drivers, for example.

      I can’t judge Carm Mifsud Bonnici’s performance, but there was only ONE of his colleagues who judged him negatively.

      The “crux” is WHY you (and the others) voted against the government, CMB and RCC. If you can convince me that the motivation was anything other than personal vendetta, then I might actually agree with you on some things.

     • Franco Debono
      Posted at 17:45h, 01 November

      because i am a memebr of parliament in a democracy like those 58 mps in the house of commons who voted against their government yesterday

     • ta kafkaf
      Posted at 17:33h, 01 November

      montesin baqghet hemm. qatt ma kont nobsor li dik il kelba ta Rubbit Run ser tirrenja gewwa ix-xandir taht Gvern PN. Inkreddibli. She must have done a good *low *ob on someone high up, though I don’t know who would stoop so low…

     • Stephen
      Posted at 17:50h, 01 November

      @ Franco Debono

      Yes, it’s true that you’re an MP like they are, but that’s where the similarity ends, I’m sure. I very much doubt that these 58 honourable gentlemen and ladies were motivated by personal vendetta too.

     • Franco Debono
      Posted at 19:01h, 01 November

      i have filed a private memebrs motion with 24 major areas of reform some of which the govt is trying to implement. Carm Mifsud Bonnici’s performance is there for all to judge
      you can never delete that
      il vendetta qeghda f mohhok

     • Stephen
      Posted at 19:51h, 01 November

      @ Franco Debono

      And you might delete this comment, but you can never delete “Hu go fik”! If that is not a clear indication of personal vendetta, I don’t know what is.

    • Alouette III
     Posted at 16:23h, 01 November

     lanqas stajna ndahhlu l-gazetta l-orizzont fl-isptar ghidlu l Stephen. Kienu jaghmlulna tikka hamra wara isimna u metta mmorru napplikaw ghax -xoghol jghidulna no vacancy u vizibilju maltin itturufnawhom lejn l-awstralja. mghandix aptit inkompli ghax ma nieqafx.

    • Alouette III
     Posted at 18:56h, 01 November

     int qed issemmi studio master ,stephen? insejt li mintoff biex ixandar kellu jibghat lil lorry sant l-egittu.mnalla nasser kien habib ta mintoff ghax kieku lanqas kien ikollu minn fejn ixandar.mela gej issemmi studio master min jisimghek.

     • Stephen
      Posted at 19:53h, 01 November

      Ma nafhiex din l-istorja Alouette! Iktibli poezija fuqha, jew spegali f’iktar dettal please.

     • Alouette III
      Posted at 22:16h, 01 November

      mur sal -bibjoteka Stephen u sib il-gurnali ta dak iz-zmien .nassigurak li se ssib x taqra

 • Malta qum
  Posted at 11:15h, 01 November

  Bongu Dr Debono its true what you said, that the true change must be after the election but certain people must vanish from controlling the party, but the big problem is that they are contolling public sectors most of all the pbs. For me the real change can do it Dr Mario De Marco,but the machine I think have somone else!That can continue sharing chairs without interfiering or loose somthing that they think its thier right.

 • bartolo J
  Posted at 11:11h, 01 November

  Franco, It is too late for you now, you have burnt all the bridges.

  • Zeppi
   Posted at 11:15h, 01 November

   to kill the virus you need to burn and build again…….

  • Spiro the dragon
   Posted at 13:48h, 01 November

   Debono is fighting a psychological war against the bad culture created in the party.

   In this scenario, the bridge is a communication channel with the party. He did burn the direct bridge (when he resigned) but he is still using other channels to find a place in the heart of the true Nationalists.

   Presently, Debono does not need the bridge to the PN, eventually they will come back to him when they build a brand new bridge for him, with a better party and a better leadership.

 • trevor80
  Posted at 11:08h, 01 November

  One step forward, two steps back.

  I take it that all this means that you will not be voting against the budget, with or without Austin Gatt as a Minister. The name of the game now is “reconciliation” so I take it you’ll make the first step and vote for the budget or at worst (or best, depending on how one looks at it) abstain.

  You’re wasting your time Franco; you’ve crossed the line I think long ago.

  • Don Quixot
   Posted at 11:20h, 01 November

   He will soon be barking away in the wilderness.

 • Salgister
  Posted at 11:03h, 01 November

  Pre-electoral reconciliation is another PN gimmick. Remember the pre-electoral promise of reconciliation in 1987? What happened to it? Not only there wasn’t any reconciliation, but the opposition members and labourites were ostracized and were reduced to something of a lower caste. I still remember the transfers, and other subtle vindictive actions taken against labourites! That’s reconciliation!!! Reconciliation was given another attempt in 1996 by Dr. Alfred Sant, but what happened? The same people that Dr. Alfred Sant protected gave him the middle finger and sabotaged all attempts at governing. Remember Grima who had a Lm40,000 golden handshake? Instead of being given the order of the boot, he was forced to resign after being caught in subterfuge.

  Reconciliation is a fancy word used by the PN to suit its needs and purposes, and nothing else. Now the PN needs time and a semblance of unity. But after the elections are over, the reprisals will start again!

 • Anzjan
  Posted at 10:59h, 01 November

  Reconciliation should not just be “with those thousands who have left the party”. The PN should promote reconciliation with all Maltese, irrespective of their political affiliation and I’m sure a new PN leadership team would join hands with Joseph Muscat to bring this about. It is an unfortunate fact that divisiveness and intolerance have escalated in Malta since the perverse result of 1981, the PN’s civil disobedience campaign and the turbulent violence that followed. History will record that the Nationalist governments that followed spear-headed by Eddie Fenech Adami and later Lawrence Gonzi (and abetted by die-hard supremacists like Richard Cachia Caruana and Austin Gatt), intensified this divisiveness, intolerance and lack of reconciliation towards people with different political views from theirs by practising a policy of arrogant superiority. Let’s hope that whoever is elected PN deputy leader and Gonzi’s successor after the next election will work hand in hand with the Labour Government towards unifying Malta and the Maltese.

 • Vigilant
  Posted at 10:48h, 01 November

  Reconciliation??? Pure Cosmetics?

  Franco, what you are now recommending or suggesting is more like as we say in Maltese “traqqa l-pannu bil-qargha hamra”

  The CANCER is too deeply entrenched and widespread. The PN needs to be re-born, hence the need of the formation of Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista il-PDN.

 • Nuffata
  Posted at 10:44h, 01 November

  And your point is!

  • tas-south
   Posted at 10:58h, 01 November

   the point is that Franco is contemplating contesting the post

   • Zeppi
    Posted at 11:13h, 01 November

    it is his decision not mine and yours…… while I think it is not right to contest now, they are trying to do everything to win the next election…..

 • Francist
  Posted at 10:41h, 01 November

  @ Joseph Vasallo
  Ma ssemmiex lil Austin Gatt qisek qed tghid, tnaddaf l ghanqbut bla ma tnehhi l brimba.

 • Francist
  Posted at 10:40h, 01 November

  Ma ssemmiex lil Austin Gatt qisek qed tghid, tnaddaf l ghanqbut bla ma tnehhi l brimba.

 • Grace
  Posted at 10:30h, 01 November

  Naqbel perfettament mieghek Franco. Imma mkien mhu qed jissemma li Austin Gatt ser jikkontesta ghal din il-kariga, biex inkunu fair mieghu. Irridu nammettu wkoll li Austin hadem qatigh fuq materji jaharqu u difficli.

  Nemmen bi shih li postok huwa fil-qalba tal-Partit. B’Vici Kap gdid u b’demm frisk u modern int terga ssib postok. Ejja nigbdu habel wiehed flimkien u naghtu dak li jixraq lil pajjizna.

  • Zeppi
   Posted at 11:11h, 01 November

   Ised Edwin Vassallo titkelem loool

   • Grace
    Posted at 12:23h, 01 November

    Edwin Vassallo m’inhiex, taf x’naf li inti qisek zaqqek tugghek ghax Franco qed jitkellem hekk. Meta kien jitkellem mod iehor kont titkellem differenti. Intom ma tinbidlu QATT. Il-poter biss tridu, imbghad “taraw wara”. Din mhix politika, din konvenjenza. Labour wont work.

    • BETTER FUTURE
     Posted at 13:35h, 01 November

     Do not accept brainwashing from anybody. Try to arrive at valid conclusions by your own efforts.

     • Chinese Jar
      Posted at 18:38h, 01 November

      So says the Laburist.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 11:21h, 02 November

      Ciniz, you must take the biscuit for “The warped mind”.

    • Red Ruby
     Posted at 15:50h, 01 November

     J’Alla nibqghu sal-ahhar tal-legislatura, Awwissu 2013 mhux hekk! Ha dak li ghandu johrog fil-berah, jilhaq johrog.
     Naraw x’ha jigri fuq St Philips
     Naraw x’ha jigri bil-Power Station
     Naraw x’ha jigri fuq Mr John Dalli
     Naraw , naraw , naraw ha ma jkunx hemm sorprizi koroh wara l-elezzjoni ghalkemm nibza’ li xorta ha jkun hemm ma’ wiccna !!!!!!!

     • vox popolo
      Posted at 19:53h, 01 November

      Red Ruby,
      Il-lum 1 ta’ Novembru, dahalli hsieb, skond twigbiet ta’Dr.Franco, li PL huwa kuntent li
      jzomm lil dan il-Gvern sa’ l-ahhar!!!!!
      Mohhi ma jinsabx trankwil li jasal ghall-din
      il-konkluzjoni, ejjew nghixu gurnata b’gurnata.
      Kollox u lest ghall xi sorpriza.

   • Spiro the dragon
    Posted at 12:26h, 01 November

    lollllllllllllll. Radju Maria style.

 • Joseph Vassallo
  Posted at 10:16h, 01 November

  I agree with you that the party needs reconciliation.

  I think you should stop mentioning Austin Gatt and the deputy leadership contest! There is no indication that he wants to contest for deputy leader.

  He is NOT going to contest the next elections!

  Think not about Austin Gatt but about what you can do for your party!

  You may contest and help to heal the wounds. You may back a candidate such as Simon Busuttil or Mario Demarco and try to negotiate with the candidate how you may be allowed to contest once again!

  • Zeppi
   Posted at 10:34h, 01 November

   It is difficult not to mention Austin, what monument is he leaving when he retire??

   Arriva etc…….?

   In my opinion this should be in the hands of Mario DeMarco…. He should apologise to Franco Debono in Public and then………..the RECONCILIATION is the magic word.

   • tas-south
    Posted at 11:01h, 01 November

    I think it is the other way round. Franco Debono should apologise, if not to the PN supporters, to the PM. I remember Joe Brincat had criticised Alfred Sant apologised and was elected deputy leader. His criticism was milder however

    • Zeppi
     Posted at 11:17h, 01 November

     Apologise for helping me and you, are you crazy? The PN should thank him for the job he is doing to build democracy again. He is the whistle-blower of today……

     • tas-south
      Posted at 11:20h, 01 November

      @Zeppi

      If he helped you he certainly didn’t help me!

      Secondly did you understand the comparison that I got?

     • BETTER FUTURE
      Posted at 13:33h, 01 November

      Sant was nowhere as despotic as Gonzi. Completely different characters (and scenarios) altogether.

   • Stephen
    Posted at 13:41h, 01 November

    @ Zeppi

    Apologise for not giving him tickets to Isle of MTV?

    • Zeppi
     Posted at 23:26h, 01 November

     If it’s not the best practise to treat an mp, why not? Its like your brother get married and he don’t invite you to his wedding for no reason. You get angry on small sparks which can be avoided.