Survey on the The Times survey : If Labour are heading for a win, do you approve of what Austin Gatt is doing?

Survey on the The Times survey : If Labour are heading for a win, do you approve of what Austin Gatt is doing?

  

It has been clear for the past months if not years that Labour are heading for a win, but who is to blame?

Do you think the Times, for balance’s sake, since they asked a question about JPO and me,  should have asked the following  question or are they the apex of malicious bias? :

Do you approve of what Austin Gatt is doing?

 

Arriva, BWSC, Fairmount, ARMS, Car Parks, utility bills

50 Comments
 • A Monte Bello
  Posted at 19:37h, 14 October

  You claim to be a champion of Democracy, Debono… now is the time to prove it. According to the official MISCO survey, 47% of the nation don’t want you around, so i guess it’s time to put your money where your mouth is, man up and march up to Castille to hand in your resignation once and for all.
  I suspect that this time, the PM will accept it.

  • Franco Debono
   Posted at 19:38h, 14 October

   a greater percentage want gonzi out. have you realised that?

   so make the same demand elsewhere, with greater force

   • A Monte Bello
    Posted at 20:35h, 14 October

    Shifting the attention to Gonzi is the opposite of putting your money where your mouth is.

    • Titan
     Posted at 00:13h, 15 October

     @A Monte Bello
     Tant ma baqalkomx xi tghidu illi qeghdin taqaw f’retorika antipatika insejtu mrs montesin ghajjret il ex kapo taghkom EFA fuq it tv .din illum qeghda maghkom fuq in net tv ,insejtu kemm hadtu pjacir meta mintoff ghamel dak li ghamel lil DR Sant fin 98,u minkejja tghidu x’tghidu il poplu ser iwwarrabkom minn hemm ax xeba jisma paroli fil vojt , what goes around comes around my friend.

   • P.Zammit
    Posted at 21:26h, 14 October

    @Franco 47% want you out .. if you consider that all Labour want you in .. it means that practically all PN want you out.

    • Franco Debono
     Posted at 23:26h, 14 October

     debono – 36%
     gonzi 30%

     what do you think?

     • Joe Vella
      Posted at 11:26h, 15 October

      li ma tafx todd mux tabxejn ma gibtx 100 fil matemakita

     • P.Zammit
      Posted at 22:39h, 15 October

      @Joe Vella .. don’t tell that to a star student ..he still can’t get his maths right.
      “Among Labour voters Dr Debono gets an approval rating of 64 per cent but this drops to eight per cent among PN voters.” Something to be proud of.

 • RED OCTOBER
  Posted at 18:11h, 14 October

  Kultant qisek twielid il bierah sur debono!!!!!!
  Ma tafx li t times tal PN –ARA L FESTINI LI JSIRU HAL LIJA

 • TO PN OR NOT TO PN.
  Posted at 18:11h, 14 October

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121014/local/Labour-lead-widens.440903

  Why is it that everyone is missing the wood for teh trees?

  If teh government waits for a couple of months , it will be able to buy St Philips for peanuts. As it is, as has been reported elsewhere, other assets belonging to FranK Portelli are to be sold on the subbasta for a fraction of their original worth by court order to make good for his various debts. So why not wait until the property at St Venera ends up that way too?

  AS THINGS STAND RIGHT NOW, THE ONLY BENEFICIARY FOR THE DEAL TO SPEND 12 MILLIONS EUROS OF TAX PAYER MONEY IN SUCH A HURRIED WAY IS FRANK PORTELLI AND NO ONE ELSE!

  Would the minister be in such a rush to sign the documents to spend those millions WITHOUT FIRST going through all the legal paperwork, if it was his OWN personal money that was going to be spent?

 • Gatekeeper
  Posted at 17:51h, 14 October

  it-Times (il-verzjoni online) regolarment ticcensura messaggi li m’humiex kompatibbli mal-messagg li jrid iwassal il-pn. Dawn il-messaggi ma jkunux libelluzi u ma jkunx fihom insulti. Dawn semplicimet jikkritikaw it-tmexxijja ta Gonzipn.

  • l ghawdxi
   Posted at 21:13h, 14 October

   naqbel mijek 100% lili hafna drabi ghamluli hekk ukoll u ghalek l anqas biss ghadni nati kaz nidhol bix nara xi jkun fija

 • hurriequ
  Posted at 17:40h, 14 October

  Aktar ma GONZIPN jibqa iggranfat mal poter, akter jizdied id-distakk bejn il-pl u pn.

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121014/local/Labour-lead-widens.440903

  Ghajtu ghal elezzjoni generali immedjata u wara ahsbu ghal-budget, mela tinhlew fuq budget LI TAFU LI MA HUX HA JIGI APPROVAT?

 • Strasbourg Call Home
  Posted at 17:33h, 14 October

  Il-Professur Cannataci ta xebgha papali lil Austin Gatt u lil Claudio Grech:

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121014/opinion/Digital-rights-wrong-priorities.440943

  qed jghid li Grech hu misleading.

 • Strasbourg Call Home
  Posted at 17:32h, 14 October

  My contribution to the survey:

  No, I don’t approve of Gatt’s actions.

  Other readers of this blog might also wish to post their approval or lack of it.

 • klikkek
  Posted at 16:07h, 14 October

  Austin sejjah l-elezzjoni. Ma ghdekx tghid li ghandek 5 maggoranza fil-parlament? Iktar ma narak tippoza iktar tikkonvincini nivvota kontrik

 • Johan Mizzi
  Posted at 15:58h, 14 October

  Ghal darb’ohra dawna surveys qedin juru kemm verament Gonzi PN u klikka tieghu jinsabu maqtughin mil bqija tal poplu.Jghaddu l- granet,jghaddu gimghat u iktar nies qedin jitbedu mil partit nazzjonalista li gie mahtuf min erba min nies li minghalijhom dan huwa pajjizhom biss!!!

  Austin ZMIN IL BUSULOTTI Gatt bl-arroganza tieghu wera li huwa jaghmel x’jaghmel se jibqa hemm mentri il-prim ministru johrog ghonqu ghalih!!!Zbalji li teghfu lura l-kwalita tal hajja ta cittadin maltin u ghawdxin kif wkoll kompla jgharraq il-kaxxa ta malta.Waqqana ghac cajt gewwa l-ingilterra,ghamlilna riklam ikrah ma l-inglizi grazzi ghal bendy buses. Il- konservattijvi ta Cameroon stess irredikulawh lil Gatt u fi nofs mar l-isem u reputazzjoni ta malta!!! HADD MA JISTA JKELMU!!!

  RCC il-persuna li gie sfiducjat mil maggoranza ta parlament b’mozzjoni li galitu jirrezenja min ambaxxatur ghal malta gewwa brussel!!!Irrezenja u issa sirna nafu li ghadu jahdem ghal gvern malti,jmur ghal laqat tal kabinett u issa qieghed jilab bi flusna billi jrid li jigi iffirmat malajr kemm jista jkun kuntratt ghal-kirja ta sptar ta habib tieghu antik…………INTI MIN INTI BIX TIDDECIDI DANKOLLU??

  Carm Mifsud Bonnici kin il-ministru u l-uniku malti li jahseb li fil habs m’hemmx drogi!!!Dil gimgha hareg fil berah it-telqa li hemm fi stalel tal pulizija u dan kin taht ir-responsabilta ta dan l-ex ministru!!!Pulizija mdejqin,armata disiluzza ,l-problema ta l-immigrazzjoni llegali komplit tifni dal pajjiz tahtu mentri riformi kbar tal qrati baqu fuq l-ixkaffa!!!X’qadd jaghmel mela meta kin ministru???Jippoza l-airport ma familja afrikana li kinet toqod malta qabel ma l- gvern norvegiz hadthom go pajjizu u jihu ritratti mal karozzi godda tal pulizija qabel ma gie sfiducjat mil kamra ta rapresentanti!!! ICCASSAT BIL BERAQ!!!!!

  U l-prim ministru x’ghamel??Wera kemm verament ghandu par idejn sodi??Hareg ghonqu ghalihom u qalilna li ghandna nirringrazjawhom ta xoghol siwi taghhom!!!Ma liema naha qieghed dal bennej malti li flok jibni qieghed jhott it-tajjeb kollu li sar taht gvernijiet lemini precedenti?? Ir-risultat hadtu llum prim min gazetta li itih palata tajba kwotidjanament imma verita ma tistax tahraba!!!

  Iva ghad demokrazzija – le ghad dittatura legalizata
  Iva ghal meritokrazzija – le ghal politika ta neputismu
  Iva ghal Franco Debono – le ghan neputi ta l-arcisqof Mikel Gonzi

 • EG
  Posted at 15:45h, 14 October

  Franco, wara dan kollu, x’sa jigri? Jitla’ l-PL? .. jekk iva, int tkun tajt sehem kbir f’dik ir-rebha. Ha tkun kuntent? Ha nkunu ahjar?

  • Franco Debono
   Posted at 18:33h, 14 October

   austin gatt huwa t trump card tal labour

   • Joe Vella
    Posted at 11:27h, 15 October

    u int xi tfiser alihom talMLP dr franco???
    joe Vella exMLP

  • EG
   Posted at 19:06h, 14 October

   u ejja… l-agir tieghek tahseb li mhux ser ihalli effett?

  • Titan
   Posted at 00:30h, 15 October

   Iva sir ha nkunu kuntenti hafna basta inwarrbu lil din l’arroganza ta ftit klikek li jahsbu li ghandhom xi dritt divin li ikomplu imexxu dan il pajjiz taghna . Iva meta jasal il mument tal verita il poplu b’umilta kbira ser jivvota bil qalb u bil mohh . Dak iz zmiem li titajru bih intom mghadux jitwemmen.
   Ser ihalli effett kbir fuq GonziPN kollu.[ibdlu ir rotta ghax tkomplu titfarrku.

 • carmen mercieca
  Posted at 13:11h, 14 October

  Minn kollox jagħmlu biex jibqgħu hemm. Kas ta’ ħadd ma jagħtu.

 • Manuel Bonello
  Posted at 12:49h, 14 October

  Jien ma tantx nikteb hawn u lanqas imkien izda naqra dan il-blogg kulljum. Jien m’inhix xi persuna iffissat fil politika minkejja li tinteressani u naghmel dan ghax ghandi nteress qawwi fil futur ta pajjizi avolja llum ghandi z-zmien. Irrid biss nghid lil Franco li ghalkemm xi whud jajruh u jinsolentawh jien nemmen li ghandu ragun fl-argumenti tieghu u anke jekk kien qed jaghmel dan kollu sabiex juri ddispjacir tieghu li lilu ma tawhx kariga kif akkuzawh xorta wahda kellu u ghandu ragun.

 • Jon Mifsud
  Posted at 12:36h, 14 October

  U gonzi se jibqa ghaddej… ma kellekx tort tqabblu mal-aghar ta

  http://www.inewsmalta.com/dart/20121014-ba-it-li-pajji-andu-onn-pm

 • Joseph Lia
  Posted at 12:17h, 14 October

  I stopped buying the times long ago, it is obvious that they are part of the pn propoganda machine. But nowadays the newspapes are becoming irrelevant, you do not have to buy the newspapers to read the news, we have the internet and on the internet one can find different news portals, both maltese and foreign, which in my opinion are far better and less biased than the times.

 • Ganni Borg
  Posted at 12:15h, 14 October

  @Dr.Debono
  Ghadni kif qrajt l-istqarrija li hargu il-PN biex jirribattu id-diskors ta Koseph Muscat ta’ llum.
  Bqajt skantat meta gew iwahhlu fil-PL u Joseph Muscat li jridu jharbtu l-festi tal Milied.
  Inti ilek tghidilhom li se jkunu huma li se jhassru l-festi.
  X’tahseb fuq dan u x’kummenti ghandek?

 • Morpheus
  Posted at 11:39h, 14 October

  A better survey question should read:
  Do you approve of Minister Austin Gatt failures?

  • Il-Klikka imlew il-hawsla!
   Posted at 12:38h, 14 October

   It-Times tista issaqsi min qed ibati mill-kuntratti li qed jinghataw: u min qed igawdi! Tal-klikka, immexxija mis-sahhara u min padre Pio fottewlna Partit; imma taghhom ,is-sorra ilha mimlija!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 16:28h, 14 October

   Wistin is twiddling his thumbs whilst Malta burns. Do you agree that a barrel of oil should be put at his disposal to use on himself?

  • Desire
   Posted at 17:36h, 14 October

   Hi Dott. x riedet tghid bija Claudette Buttiegieg [STAR CANDIDATE] tal PN. when i knew things were going well in the PN,i didt feel like my Contribution would make a differance.it is NOW that i feel i can make a differance
   Ohra not to choose a young Candidate with a SHORT FUSE.
   There is a way and manner to do things.
   Ma xebghadtx terda min ghand il Gvern, u fl ufficju ta Joe Cassar.

   • Franco Debono
    Posted at 18:36h, 14 October

    she hasnt got a clue about politics.

    din min hi?

    x taf fuq il politika?

    x affarijiet dawn?

 • Eddy Privitera
  Posted at 11:35h, 14 October

  The Times is historically, the way you described it. For the first 4 years it ctiticizies the PN government, hence giving credibility to its supposed ” independent” stance. Then, when push comes to shove – the last year prior to the election – it starts censoring certain letters , writing editorials criticizing the opposition and other subtle tricks.

 • Nuffata
  Posted at 11:34h, 14 October

  @Genn
  Have you been living in Malta since 1998? Don’t think so or else your memory may be playing tricks with you.

 • Nuffata
  Posted at 11:32h, 14 October

  And do you really think that TOM would ask so? The wouldn’t even dare as they know the answer straight away. In any case TOM has since time immemorial given a helping hand to the PN and will undoubtedly obliviously do again this time round. They have even gagged their posters by limiting the number of any post to 400. Even a space counts as a letter.

 • Stephen
  Posted at 11:32h, 14 October

  Franco, be fair. More people are talking about you and your antics, than about Austin, Dolores, Helen, Joe Cassar, RCC, JPO, etc. Perhaps this is what prompted The Times to ask this question about you. The result reflect what people think about you, not what The Times does.

  • Franco Debono
   Posted at 12:03h, 14 October

   the times want to blame someone elese for PN s failures. they will fail

   it is the fault of austing gatt gonzi and rcc

   they can do as much surveys as they liek

   and be as biased as they like

 • finish line
  Posted at 11:27h, 14 October

  Dr Franco, jiena ma jimpurtanix Wistin x’qed jaghmel. Li naf zgur hu, li dak li qed jaghmel qed iggerrex is-supporters nazzjonalisti mill-partit. U s-survey qed juri car dan kollu. Keep it up Wist.

  • Franco Debono
   Posted at 12:03h, 14 October

   jien mhux se nkun kandidate mal Pn l elezzjoni li gejja. xi tridni ngerrex!

   anzi bl argument tieghek they should vote Pn since we will not be there

   • pawlu mizzi
    Posted at 12:43h, 14 October

    fhimtu hazin Franco lill-finish line. erġa aqra.

   • P.Zammit
    Posted at 22:40h, 15 October

    NOT ONLY the coming election.

 • Bartolo j
  Posted at 11:11h, 14 October

  Now not only do you tell the PM , ministers, mps etc that they should do things your way, now also surveys should be done your way !

  • Franco Debono
   Posted at 12:02h, 14 October

   surveys should be balanced and not misleading

 • Rob
  Posted at 10:51h, 14 October

  Forget AG for a moment,

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121013/local/st-philip-s.440896#comment_1492150

  If you and JPO had any shred of decency, as you both claim, you would pull the plug NOW and make way for an election. Then, the AG issue would be totally irrelevant.

 • L
  Posted at 10:44h, 14 October

  Austin tal-klikka, ara tmissuh ghax il-PN jitlef…..ma semghux minnek Franco….issa il-pn is in a downward spiral…..Labour lead widens…..kellek ragun assolut…..

 • Genn
  Posted at 10:39h, 14 October

  Erm, what IS Austin Gatt doing?

  • Franco Debono
   Posted at 10:40h, 14 October

   BWSC ARRIVA FAIRMOUNT CAR PARKS ARMS
   water and electricity bills are his doing too

   • Joe
    Posted at 11:36h, 14 October

    He is such a stupid twerp!

   • Eddy Privitera
    Posted at 11:37h, 14 October

    I trust you have heard Dr. Muscat’s speech this morning. Be on the right side of history Franco !

    • P.Zammit
     Posted at 22:39h, 15 October

     U hallina !