TVM

TVM

 

Attention Broadcasting Authority and Editorial Board :

Ever since the new schedule started on 1st October, rarely has there been a current affairs programme where I wasn’t mentioned. I have even filed a breach of privilege in Parliament. I have asked for two rights of reply.

However I have NEVER been invited to be present on ANY programme to have the opportunity to make statements or rebut at least some of the nonsense. TVM ausdience have heard about what others have to say about what I said, but not me saying it.

Doesnt’ the TVM audience have a right to hear my side of the story? Where is impartiality? How is the audience presented with a balanced picture?

I invite (challenge) Dr Gonzi, the man who will spoil Christmas for you, due to his stubborness and detachment from reality, for a debate even on Bondi+ if he likes. I have no problem facing him on enemy territory. He can get Austin Gatt with him.

The Boradcasting Authority needs a radical overhaul, as one aspect of an enormous constituional reform that this country needs, and that as long as RCC and Austin Gatt are around it will not have. The whole broadcasting spehere also needs a new regulatory framework and a new culture. Look at RAI and BBC – it’s a different planet !

What are they afarid of?

They know I have a considerable following out there. I meet people every day who thank me for what I did and what I am doing to stand up to the Oligarchy, to re-establish democracy and to bring on huge political and justice reforms in this country.

I have no doubt they are aware that the vast majority of the population belive I have valid reforms for which I campaigned and that I was treated badly by an incompetent Gonzi. I have no doubt they are awara that people, every day encourage me to stand for election evenas an independent because they are ready to support me.

This is what they are afraid of.

In the meantime the PN is trailing Labour by 12% in the polls. In 2009 PN lost MEP elections by 35,000 votes. At the time I had never uttered a sigle word of criticism against the PN. People were already utterly fed up. I started to speak out after that verdict of the elctorate

 

171 Comments
 • KURJUZ
  Posted at 16:37h, 11 October

  Tiftakruh il-pierre burdelli kemm inqeda b’mintoff. ghaliex ma jistednix li franco debono?

 • Guzi
  Posted at 10:10h, 11 October

  X’tambih TVM ? Daqs kemm qed tidher fuq ONE !
  Hekk jonqos, nitqannew bik fuq TVM issa !

  • Franco Debono
   Posted at 10:15h, 11 October

   mela tikkummentawx fuqwi fuq TVM u ok imbaghad tistiednunix . ..

 • vox popolu
  Posted at 09:46h, 11 October

  Dalghodu smajt fuq TVM li PBS ma jaqblux li l-partiti jkunu huma
  li jibghatu lil min jidher fuq il-programme taghhom,billi gabu
  ezempju lill Franco Debono.
  Ikun il-kaz li jkunu jridu f’xi programm lil l-Onor.Franco Debono,
  jekk jitolbu lil PN dan ma jibghatux.
  X’faqar ta’ nies!!!!
  Hekk nahseb sa jaghmlu l’PN.!! Anzi nghid li aktar jibghatuh,
  sabiex jakkwestaw is-simpatija tieghu, u forsi ma jibqax jispara
  kanuni fuqhom!!!!
  Halluna PBS. Allura fil-kaz tal-PL l-istess argument????

 • Teodore borg bonello
  Posted at 02:41h, 11 October

  franco,
  msieken kemm qed tahqarhom lil wenzu u wistin….jixtiequ li traqqahhom halli ic-cwiec jithassruhim u jivvutawlom…ara x’nazzjonalisti dawn huma halli mbad jergu jiehdu r-riedni u alla jaf kif jergu jixorbulna demmna …..hekk qed jisperaw Franco dawn is-sangisuni ….

  imma kieku jien nisfidhom u ntajjarhom halli kif fallew f’kollox imbarra minn buthom issa jkollhom jibilghu din l-isfatta wkoll GHAX DIN ID_DARBA SER iwahhalulhom…mEla TAJJARHOM minn hemm Franco ghax int ghadek Zghir u terga tqum fuq saqajk habib.

  Zomm il-kolp u iva dak li qed tghid nt qed jghiduh in-nies fit-triq………..

 • Thorny
  Posted at 18:43h, 10 October

  Tal-PN< HOME biss irridu jilghabu fuq il-PBS u N-NET!

  Jaharbu konfront ma Franco Debono u anki ma JPO u dawn kienu u uppost hume minn taghhom!

  Il-bewl nizzel ma saqajhom kienu il-bierah u kollha jsibu l-iskuzi biex ma jmorrux fuq program li fuqu kien hemm Franco!

  REBAH Dr. franco Debono b'WALKOVER!

  http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=365810890170621&set=a.116533868431659.27986.100002251393942&type=1&theater

 • ex naz
  Posted at 17:29h, 10 October

  jien wiehed minhom li qiejed warajh ghax lil gonzi imwarbuh ghax hlif firda ma gabx tal misthija najd li jien ex nazzjonalist ghax kull politiku ghandu it tajeb hu il hazin imma qat ma rajt gvern bhal dan tal misthija hu min ikompli jimxi warajh missu jisthi ukoll

 • V Calleja
  Posted at 16:54h, 10 October

  Il PBS ir ruffjana tal Gvern, U il qahba min hi/hu. Inhalli ghalikhom biex tghiduli.

  • Joe
   Posted at 19:23h, 10 October

   is she chinese?

 • Salgister
  Posted at 16:21h, 10 October

  Dr. Debono mistoqsija. Kif se tivvota rigward il-pensjoni tal-Imhallfin u l-Magistrati? Qieghed nistaqsin genwinament.

 • J. Mifsud
  Posted at 16:03h, 10 October

  Dr Debono,

  Until you keep declaring that you are of a Nationalist opinion, you will be kept being ignored by your party, and the oligarchy will not rest until they see you sinking into oblivion.

  In my honest opinion, your place in the Nationalist Party is zilch. Do not forget that come next elections there will still be a percentage in Parliament that forms part of the oligarchy that you keep mentioning . You do not have a chance with the party’s political machine.

  If I was in your shoes, and after receiving so many political ‘arrows’, I would’nt hesitate to cross the floor. This is what your party deserves. This is what the nation which you love deserves.

 • KURJUZ
  Posted at 15:09h, 10 October

  Jien osservajt li fuq il-programm ta Bondi l-mistiednen tal-labour ikunu fuq il-left u tan-nazzjonalisti fuq ir-right. Issa tal-labour sikwit taqbadhom il-kamera darhom lejn it-telespettauri, Din kumbinazjoni……

  • Bondi+klikkaPBS
   Posted at 16:47h, 10 October

   Sewwa qed tghid tal-Labour dejjem minn wara igibhom jitkellmu u tal-PN minn quddiem. B.min qed jahseb li qed jitnejjek Bondi Nazzjonalist tal-klikka ippattenjat? U haga ohra, Bondi….l-imparzjali…!!!!!! sets the theme and the debate: attacking Labour people! Ahjar, ghax igeghluna nahdmu aktar biex innehhu lill-klikka! Grazzi Franco ta l-ispazju fuq din il-blogs.

  • Malti
   Posted at 17:40h, 10 October

   Jien niskanta kif taraw programmi ta din il-kwalita ta zibel!

   • vox popolu
    Posted at 13:06h, 11 October

    Norman erga ahsiba u l-UNU tih lill xi hadd iehor hallek min Dr.Simon Busuttil. Li kieku hiereg indipendenti Dr.Simon,nghidlek
    OK, imma tinsiex li b’hekk sa’ tivvota lil PN. L-UNU jghoddu.
    Jekk inti wiehed kuntent b’dan il-partit fil-Gvern,its up to you.
    Ftakar dejjem x’lest hemm ghalina jekk Alla hares qatt jerga jitla
    dan il-Gvern.Wara ghalxejn nibku,ahseba siehbi, ftakar li jekk
    ghadek lura ghall-pensjoni, tista tghid addio pensjoni!!!!!!

 • ROBERT NORMAN
  Posted at 14:57h, 10 October

  If you decide to contest the elections on my district, I’m afraid you will have to settle with my number 2.

  My UNU is going to Dr. Simon Busuttil, who with his burden sharing blabber, has inundated the district with ……., what ever you call them, you will be labelled as racist !

  On a different note, am sure Bondi Plus would love to see the “Pretty Polly” back in his studio. Would he dare?

 • Fullstop
  Posted at 14:47h, 10 October

  TVM = Peppi Bondi Station.

  Is-sabiha qas jisthu il-kumpanija jisimha “fejn mar kulhadd?” Mhux ovja fejn mar kulhadd jekk belghu kollox huma ………………..imma l-isbah Peppi tal-ktajjen li jilghaba tal-vittma miskin, kien jaghtina l-impressjoni li anke l-istrina hu jrid jaghmilha biex jingabru l-flus, pero sab il-president li qatghalu z-zarda u werieh li bih u minghajru ingabru izjed u minghajr RIGALI. Ovja qabel bir-rigali kienet l-istrina ghax hekk imdorri l-pep tini u naghtik,u fost l-affarijiet tajba li ghamel Gorg din zgur wahda minhom ghax parpru l’hemm!

  Franco ghalik stediniet fuq programmi m’hemmx ara f’cirkostanzi ohra meta l-Perit beda jjghati palata lilL-PN marru BORMLA jaghmluh programm ghax mill-Perit riedu dak iz-zmien, ara illum ma jmorrux Bormla ghax ilhom sentejn jitnejku bijhom l-Bormlizi fuq il-progett tax-xatt.

  Kemm int tifel sew Franco ma tarax il-lo*i se jerga jistiednek “one to one” wahdek int u hu, wara tidrisa bhal dik hrigtlu sa l-ahhar qatra gharaq minn go fih…….. umiljajtu bhal ma gie umiljat kuginuh il-bierah mis-sindku ta’ Londra.

  U la semmejt is-sindku ta’ Londra, kif belt bhal dik sindku wiehed u ahna xi ghaxar darbiet izghar ghandna l-fuq min hamsin!………..Kollox specjali ahna.

  L-aqwa li skond Barroso sejjrin il-quddiem.

 • Brian Ellul
  Posted at 14:36h, 10 October

  ‘vast majority of the population ‘

  Dak int qed thidu!

  • Malti
   Posted at 17:41h, 10 October

   Le, immagina mod iehor!

 • V Calleja
  Posted at 14:30h, 10 October

  Dr. Debono if you bring them down I assure you that you would be the hero of thousands of followers because you are a real gentleman with (bocci).

  I promise you that if you contest elections in my district (Fgura) as an independent candidate or with any other party other than PN I will vote for you.

 • vox popolu
  Posted at 14:09h, 10 October

  Ma nistax nifhem xi kwalita ta’ programmi huma dan
  ta’ BONDI+plus.
  Dak prezentatur!!!!
  Jghaqlellek kull ma ghandek, issa ghajjat Bondi.
  Cedi postok lil haddiehor,aktar denju.!!!

 • Narcisit
  Posted at 13:49h, 10 October

  hemm s-superone dejjem b’idejh miftuha ghalik!! kompli hekk ghax verament imxennaq biex tidher.

  • Franco Debono
   Posted at 13:53h, 10 October

   n NET qatt ma kien miftuh imma ghax kien hemm min beza li nohodlu postu!

  • vox popolu
   Posted at 14:02h, 10 October

   Narcisit,

   Dik demokrazija tal-ONE TV. Smajtu l-bierah lill Gino
   Cauchi u lill Franco, x’rridu l-PBS u x’qed jaghmlu tan-
   NET fil-prezent? Sabiex jaghmlu programmi bin-nies li jridu
   huma? Din demokrazija eh?

   M’intiex sa’ tigi tghidli li taqbel ma dan il-hmieg hux?

   Afdhom ta’?

  • Alka Seltzer
   Posted at 14:13h, 10 October

   Jiena din id-darba se nivvota bil-qalb Labour, mhux ghax Laburist, imma ghax RCC,DCG,Austin Gatt,Tonio Borg, uDr Gonzi ma niflahomx aktar! Fuq il-PBS hlief politika partiggana ma tismax! Mela dak li qabel kien Dardir Malta, rega irxoxta taht dirigenti Nazzjonalisti (flok) laburisti? Gbajt: dan tqalligh l-istonku minn x’hin jisbah sa nofs l-lejl!

  • Fullstop
   Posted at 15:36h, 10 October

   @ Narcist

   Bhalma n-Net dejjem kien miftuh ghal dak il-bniedem li dejjem ridtu ssalbu.

   • Malti
    Posted at 17:42h, 10 October

    Prosit

 • James
  Posted at 13:22h, 10 October

  “I invite (challenge) Dr Gonzi, the man who will spoil Christmas for you”….the Grinch who stole Christmas! LoL…and perhaps there is some resemblance!

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 13:19h, 10 October

  Ghaziz Franco, inti hemm bzonn li tifhem li nies bhali ta cert’eta` ghandna wisq rispett lejn Austin Gatt.Intom iz-zghar forsi ftit inqas ghax ma tiftakrux certu zmienijiet.

  • Franco Debono
   Posted at 13:26h, 10 October

   SERRAH RASEK LI INT L ECCEZJONI

   • strudtu
    Posted at 14:01h, 10 October

    haha xi zmien hu li qed isemmi dan?

    • ex naz
     Posted at 15:53h, 10 October

     dejjem naz……… mela dahlek il free port jew banda ohra Austin biex ma tinsix? ara jien ex naz………. ghax hadli mux tani issma mini sib l-arivva hu intefala ghan nofs

    • Paul Azzopardi
     Posted at 16:28h, 10 October

     no more sturdut franco?

   • Carmel Grech
    Posted at 16:07h, 10 October

    Jien ili naf lil Onorevoli A. Gatt, LL.D., M.P. Li nista ngħid hu, li aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar isir arroganti, hu dan, bis-sfortuna, jirrifletti ħażin ħafna fuq il-Partit Nazzjonalista!
    Aktar ma jwarrab malajr, aktar ikun aħjar.

    • vox popolu
     Posted at 17:22h, 10 October

     Trid lil Onorevoli A.Gatt,LL.D., M.P. jwarrab
     sabiex ikun akkomodat il-Partit Nazzjonalista
     fil-kwistjoni ta’ ma Dr.Franco Debono?

     Issa tard wisq habib.!!!!

   • Alfred
    Posted at 16:35h, 10 October

    jien bhalu

   • joseph Abela
    Posted at 22:28h, 10 October

    FRANCO ‘MINFUH’ DEBONO…. x’tahseb eh Franco, TIXXRAQLEK

  • Terence Zammit
   Posted at 16:53h, 10 October

   forsi kontu tirispetawh qabel ma kien jidher fuq tv u jiftah halqu

 • Tal-Profs
  Posted at 12:44h, 10 October

  Sound arguements like yours will take you anywhere. In this respect, Im pretty sure that both Dr Gonzi & Austin Gatt will not take up your challenge to hold a discussion on the matter – especially on TVM, the PN’s TV station. In addition, Lou Bondi doesnt seem keen to upsetting Dr Gonzi by inviting you on his show.
  It’s really upsetting to see Malta in such a sorry state.

 • Antoine Vella
  Posted at 12:35h, 10 October

  Franco Debono, perhaps you have not followed the latest decisions of the Broadcasting Authority.

  No producer on PBS can invite you – they can only ask the PN to send a representative but they cannot actually choose which person.

  You need to ask GonziPN (be polite) to send you on Bondi+, Xarabank or TVAM.

  But, if PBS doesn’t invite you, have you considered Animal Planet?

  • Franco Debono
   Posted at 12:39h, 10 October

   animial planet or the political jungle of the Oligarchy?

   • Antoine Vella
    Posted at 18:36h, 10 October

    Qbadtli ma Animal Planet imma ma rrispondejtnix dwar li, skont il-Boradcasting Authority, il-producers ma jistgħux jistiednuk fuq programm. Irid ikun il-partit li jibgħatek.

  • Tuffy
   Posted at 13:42h, 10 October

   AV- I think you are the one who should watch animal plant, maybe they narrate George Orwell’s Animal Farm, you could learn a thing or two about the Oligarchy.

  • Anzjan
   Posted at 15:32h, 10 October

   Anke hawn se tibda’ ddahhak in-nies sur Vella?

 • L-Ghawdxi
  Posted at 12:34h, 10 October

  “the problem is that debono is being held hostage of his own ego

  if debono disappears it will be another story. Debono’s time is UP by far

  thousands of nationalists do not consider Debono as a nationalist !”

  • Franco Debono
   Posted at 12:39h, 10 October

   thousands of maltese consider debono is RIGHT and gonzi is utterly wrong held hostage as he si by the clique

   • Paul Azzopardi
    Posted at 14:24h, 10 October

    and who told you that you’re right? labour people?

    • Franco Debono
     Posted at 14:25h, 10 October

     there are labour, nationalists

     BUT THEN ABOVE ALL : MALTESE

     • Paul Azzopardi
      Posted at 16:31h, 10 October

      dawn li jfahhruwk hawn gew f’dan il-blogg? yes they are maltese but most of all they are labour.

      Labour only vote Labour or maybe you are truly a loabour!!??

     • Franco Debono
      Posted at 17:05h, 10 October

      incredible reasoning

    • jojo
     Posted at 17:16h, 10 October

     paul… mhux ahjar tajdilna int jekk ux franco qed ikun zbaljat, jew biex tidefendi lil dak tal belt?minn jamel il hazin andu iwarrab mill parlament, franco jidefendi lill kulhadt qejad avolia ma naqbilx mieghaw politikament

   • Alouette III
    Posted at 14:28h, 10 October

    jien miniex nazzjonalist imma ghalija Franco qed jaghmel sewwa.

    • Chinese Jar
     Posted at 00:42h, 11 October

     It’s precisely because you are NOT Nationalist that you think that.

   • Imwegga
    Posted at 16:51h, 10 October

    PA – Int bis-serjeta tahseb li dawk kollha li qed jaghtu ragun lil-Franco huma Laburisti? Tahseb li b’li qal Franco m’hemmx Nazzjonalisti imwegghin li qablu mieghu? X’tahseb li hi r-raguni ta’ 12% fil-Polls favur il-Labour?

 • Ganni Borg
  Posted at 11:44h, 10 October

  http://www.inewsmalta.com/dart/20121010-il-for-jilmenta-minn-rapporta-ta-tvm

  Nahseb li kieku z’zjara saret lill Prim Ministru, PBS ukoll ma kienux jamlu rapport dwara?

 • Konfuz
  Posted at 11:39h, 10 October

  Iftah stazzjon ghalik dottore u tghidx kemm ikollok cans tghid dak li tixtieq

  • Very PN
   Posted at 13:05h, 10 October

   There are no bad soldiers. Only bad generals.

 • Du Du
  Posted at 11:35h, 10 October

  OK, let’s say you are right about Gonzi being held hostage by the likes of Austin and RCC, don’t you think he is unfit to lead the country considering he has allowed himself to become a hostage?
  I will give you an analogy: If a general sends his army into war but immediately issues an order to surrender and his troops are slaughtered is it the troops fault that they did not fight or the Generals?

  • ExPatriatus
   Posted at 13:21h, 10 October

   Who’s fault is it that they started a lost war? The general’s surely?

   Thats as far as the analogy remains applicable. Losing a political ‘war’ this day and age is hardly a life or death scenario for most of us, reds, blues, greens or any of the fifty shades of grey. What most people would rather see now is an end date to this legislature.

   Hardly any would follow a general knowing he’s been dragging his heels in an impasse for over a year and only declaring war when everyones just so weary and bored of it already.

 • tony
  Posted at 11:22h, 10 October

  LOU BONDI DAK LI MA JEMINX B’ALLA IMMA JEMMEN HAFNA F’GONZI PN. URINA CLIP TA BAROSSO JITKELLEM FUQ GONZI , MA NAFX FEJN WASALNA. IL-PRESIDENT MANAFX JIEN MOHHU BIEX DEJJEM JAGHMEL L-ATTIVITAJIET. TAJT JAGHMEL XI COFFEE MORNING GHAX ISSA ZMINHOM. ARA JITLAQX LEJN PERU F’JANNAR. NARAK JIEN FRANCO SMAJT HEKK UX HA JOGHLEW IS-SIGARETTI.

 • Du Du
  Posted at 11:21h, 10 October

  Dr.Debono can I ask you the following questions.
  1. Do you feel that Gonzi has been a good PM?
  2. Could it be that your disloyalty to your fellow MP’s is really a case of shooting the messenger.
  3. Do you feel that under the leadership of a new PM you would be a supporter of the Nationalist Party?
  4. What is it about Gonzi that you hate so much?
  5. Is it the way he treated you on a one to one basis?
  6. Is it the way his inner circle treated you?
  7. Do you believe that there is always a solution to even seemingly insurmountable problems like the one you currently find yourself in?
  8. How would you feel if Gonzi resigned tomorrow and the P.N went into the next election with a new leader?

  • Franco Debono
   Posted at 11:25h, 10 October

   the problem is gonzi is being held hostage by the clique

   if gonzi and the clique disappear it will be another story. austin and rcc s time is UP by far

   thousands of nationalists do not recognise this party as Eddie s PN

   • skalda
    Posted at 11:36h, 10 October

    TKUNX ANTI DEMOKRATIKU AKTAR IPOSTJA IL COMMENTS KOLLHA LA MA JKUNX FIHOM KLIEM HAZIN.
    JEW IL VERITA TOFFENDI!

  • Ta Rozu
   Posted at 12:48h, 10 October

   What you forgot Dott, is that Eddie PM was declared and fined by court for GIDEB on Dr Sant u staqsi lin nassaba u l kaccaturi qabel ir referendum.Ma x’biza

   • Alouette III
    Posted at 15:25h, 10 October

    lil dawk biss? u lil tat-tarzni

 • David Caruana
  Posted at 11:15h, 10 October

  Minn ftit xuhur ilhu, l-Ahbarijiet tat-TVM saru qishom brochure ta’ GonziPN.

  Ftahna bieb, qtajna zigarella, tajna laghqa tarmac, zrajna gixx xtieli mat-triq – kollhu xoghol ‘fuq il-qoxra’ imma l-qalba tal-governanza hija mnawwra bid-dud u riha ta’ mewt.

  Jaqbadni l-biki meta nahseb li l-unika alternattiva ghal PN huwa l-Lejber.

  Povru l-poplu Malti!

  • Franco Debono
   Posted at 11:16h, 10 October

   watch rai and bbc and you see the difference

   • Joe Vella
    Posted at 12:00h, 10 October

    jena narom itnejn. inutajt li limtektkin majehduomx biserjeta

    • News
     Posted at 10:15h, 11 October

     @ Joe Vella. Jidher li l-hin tqattghu issegwi l-ahbarijiet u taqra u tikkumenta fuq il-blogs ta’ Franco. Tidher li ssib hin u soluzzjonijiet ghal kollox. Soluzzjoni ghal problema wahda ghadek ma sibtx. Kif se jirnexxielek issalva l-Gvern Daph?

  • Anzjan
   Posted at 11:25h, 10 October

   Xi trid tghid biha: “Jaqbadni l-biki meta nahseb li l-unika alternattiva ghal PN huwa l-Lejber”? Kif qatt gvern tal-Labour jista’ jkun aghar minn din il-hnizrija ta’ gvern li ghandna bhalissa?!

   • Paul Azzopardi
    Posted at 14:26h, 10 October

    Int Mintoffjan biex tghid hekk habib…sinjal li gawdejt tahtu bhal Eddy Privietera

    • Franco Debono
     Posted at 14:29h, 10 October

     jien gej minn familja nazzjonalista kbira minn hal ghaxaq. mal ewwel cans li kelli ta 24 sena jien hrigt u bqajt nohrog mal PN sakemm Austin Gatt ried lil Manuel delia fil 5 distrett

     • jerry
      Posted at 14:34h, 10 October

      Sakemm l-ambizzjoni telghatlek ghal rasek! Li kieku stennejt forsi mxejt l-quddiem fil-karriera politika izda rajt sal-ponta ta mniehrek

     • Franco Debono
      Posted at 14:35h, 10 October

      noqghod nara l haddiehor jitpaxxa mill ideat tieghi waqt li jien mbuttat l isfel

      u nistenna sakemm naghlaq sebghin. . .
      see : helen damato u qabbel habib, sempliciment biex tiehu idea

     • Paul Azzopardi
      Posted at 16:33h, 10 October

      mhux ghalik kont qed nghid Franco imma ghal Anzjan…..sakemm mhux int stess tikteb taht isem l Anzjan.

    • Alouette III
     Posted at 14:45h, 10 October

     nistaqsik xi haga sur paul azzopardi. qatt bghatt xi cekkijiet lura li kont tircievi bis-sahha ta mintoff bhac children allowance,bonuses u mitt elf hag ohra u li ghadna ngawduhom sa llum bis-sahha tieghu ? anki jien mintuffjan,trid xi haga?

     • Paul Azzopardi
      Posted at 16:38h, 10 October

      Kont ghandi zghir dak iz-zmien biex nircievi xi cheque imma missieri rcieva daqtejn sew minn taht mintoff ghax prova jwaqqaf glieda.

      dejjem l istess issemmu, children allowance bla bla bla.bonuses ta’ xiex? talli kontu tkissru kullimkien.Li kien ghal mintoff qas computer m’ghandek int.u minghand mintuffjani ma rrid xejn,grazzi.

     • jojo
      Posted at 17:30h, 10 October

      mela kont wehed min dawk li gejt imrobbi mill mlp int paul bil flus li kien jati li genituri biex ma ihalukhomx foqra. dak li ghamel mintoff. nehha il faqar u il gvern tijak paul rega gab il faqar ta, kun ragel u ghajt il verita

     • vox popolu
      Posted at 17:33h, 10 October

      Mela mhux bhali Paul Azzopardi,
      nghix bil-flus bis-sahha ta’ Mintoff,
      B’xi haga inqas meta nircievi l-kont tad-
      dawl u ilma,bis-sahha ta’ GonziP.N.

    • Alouette III
     Posted at 18:33h, 10 October

     iktar jien ukoll noqghod nahli l-hin max-xejn.meta trid nghidlek x ma stajniex naghmlu taht gvernijiet nazzjonalisti tas snin sittin.sempliciment gazetta lanqas kienu jhalluna ndahhluha go l-isptar.ara tiftahlix kotba

     • Ghandi 80 sena!
      Posted at 23:05h, 10 October

      @Mr Paul Azzopardi. Jaqaw int wiehed minn dawk li tibla kollox? L-ewwel haga l-computers hawn Malta bdew gejjin fl-80s..u konna nuzawhom biex nilghabu ‘in-never ending story’; it-tieni l-internet beda fil-1992, smajtha sew 1992 u mhux qabel! il–PN tela fil-1987!
      Imma xorta wahda l-Labour kien waqaf centru tal-kompjuters go Had-Dingli u l-Fallenberg Technician’s College at Rahal Gdid. Min hemm hargu l-ewwel nies li bdew jahdmu SGS u ma l-Air Malta. Din hi l-verita u mhux l-bendi lies!

  • D Borg
   Posted at 12:14h, 10 October

   The alternative to a PN government is NOT ONLY a PL government!

   In fact a PL government under the political status quo, will in the short-term revert back to the charades of the PN government we have now.

   The real change needed is to break the PNPL duopoly.
   This can be achieved by a third or even fourth voice in parliament – leading to a coalition government.

   The days of one party (or rather ego-centric clique) absolute government has to end.

   The pity (or rather blantant abuse) is that the electoral law has been devised (and retained) by the PNPL to make it disproportionally difficult for other parties to break the PNPL duopoly.

   Dr. Debono should focus on these overdue legislative changes – and then all the other overdue amendments and policies to strengthen democracy would be far easily enacted – unless obviously the PNPL form a grand coalition.

  • joseph Abela
   Posted at 22:32h, 10 October

   Isma xbin int meta tara super one possibli ma jqazzekx. hemm pessimizmu biss tara, kieku qatt saret haga tajba. durr dawra madwarek u tara kif dan il-pajjiz inbiddel ghat tajjeb u dan ma jista jichdu hadt.

 • Alouette III
  Posted at 10:58h, 10 October

  TVM

  Iss hej int kemm tirraguna
  ara ahjar jien nitlaq l hemm
  la stedint lil Lou Bondi
  mhux se nara TVM

  Issa inti Dottor Franco
  mhux ghalxejn stedint lil Gonzo
  mela dak mohhu f pajjizna
  mohhu fil-progett ta Renzo

  dil-farsa hemm bzonn tispicca
  bzonn xi hadd jghidlu wake up
  mela jkompli jberbaq flusna
  jidlek wiccu bil-make up

  Ehh kemm tiswa dik l-irhama
  li l-poplu se jkollu jhallas
  tahsbu li jekk jerga jitla
  l-kontijiet tad-dawl se jrahhas ?

  • Ta Rozu
   Posted at 12:58h, 10 October

   Hemm kellek tinduna min hu profesjonali u min hu deletant b’cause Franco went out with flying colours that evening, dear DuDu. No bouncers, no nieghbors and no cousins ma jbezzaw lil Franco.

 • Du Du
  Posted at 10:46h, 10 October

  I remember you on Bondi Plus last spring! You were so busy and needed that you could not leave your phone alone even while on Live TV.
  Bil Rispet Kollu go and jump!

  • Franco Debono
   Posted at 10:48h, 10 October

   that is the only thing you noticed on that bondi- ?

   lanqas inti biased ukoll!!

   stop jumping

   • Anglu Kustodju
    Posted at 11:07h, 10 October

    Le le trid tkun bniedem maledukat biex thalli mobawjl idoqq waqt attivita’ pubblika ahseb u ara fuq programm televiziv. Aghar u aghar jekk meta jitolbuk titfilu xorta thallih mixghul u imbaghad tipprova ddahaq u tghid li “anke mitfi jdoqq”.

    • Franco Debono
     Posted at 11:11h, 10 October

     peress li x xandir nazzjonali qieghed spic and span, mhux biased u kompletament imparzjali nifhem li tinnota dawn id-dettalji!

     tridu taqbdu mal-hmerijiet biex taljenaw lin-nies mis-sustanza

     propaganda sfaccjata biased

     • jerry
      Posted at 11:15h, 10 October

      imn’alla kont int ghar-riformi fil-PBS!

     • Anglu Kustodju
      Posted at 11:32h, 10 October

      Naqbel mieghek li l-PBS altru li mhux imparzjali. Imma nghid jien dak x’ghandu x’jaqsam mal-fatt li l-imgieba tieghek bil-mowbajl idoqq mixghul u mitfi hu imgieba maledukata?

      Li l-PBS mhux imparzjali mhemmx ghalfejn tghidulna int – kull min isegwi jista’ jinnota li hu NET 2. Issa wara l-elezzjoni jigi ONE 2.

      Imma li int kont maledukat hu dettal importanti – ghax in-“non-verbal behaviour” tghid hafna dwar l-intenzjonijiet retti jew le ta’ persuna. Jien lejn dawk id-dettalji inhares ghax dawk id-dettalji jitfghu dawl dwar persuna kemm hi genwina jew le.

     • Franco Debono
      Posted at 11:39h, 10 October

      non verbal communication – RCC stuck to his unelected seat of power for twenty five years what about that

      austin ‘ghamilna pipi’ what about that

      keep in mind i am dealing with these people

     • Anglu Kustodju
      Posted at 11:49h, 10 October

      Franco, dwar RCC ma nistax nghidlek ghax la nafu personalment u lanqas qatt rajtu jitkellem fil-pubbliku. L-unika haga li naf li nahseb kellu wisq poter u dik haga perikoluza. Naf ukoll li jidher bniedem kapaci u dan urih meta kien involut fin-negozjati mal-EU.

      Dwar AG – kont nahsbu ministru kapaci u effetiv – ghamel affarijiet tajba fil-passat pero’ d-dhul tal-Arriva kien wiehed dizastruz u messu refa r-responsabbilita’ dak in-nhar u rrezenja.

      Franco jien dejjem ghidt – int ghandek diversi punti validi pero’ dak kollu li tghid u taghmel issa minhabba li ma kellekx nahseb min tak parir kif ghandek tmexxi, jew forsi kellek pero’ ma smajtx minnhom, issa ser jibqa’ mtebba’ li hu frott ta’ vendikazzjoni u personal vendetta. Hasra.

     • Franco Debono
      Posted at 11:55h, 10 October

      meta austin ried li nigi ikkundannat mil ezekuttiv kienet vendetta personali?

     • bulldog
      Posted at 12:11h, 10 October

      Anglu Kustodju qieghed tigdeb ghax meta tela Alfred Sant kien baqa Net 2 ghax hemm twieled Xarabank , hemm mar Bondi jippresenta u l-hmieg u gideb li qalaw fuq Alfred Sant kienu Peppi u Bondi, allura inti taf li int giddieb u qatt it-TVM taht il labour ma hu sejjer isir One 2 ghax kollox kif kien fi zmien Eddie halla Alfred Sant ma nehha lil Hadt infatti Albert Marshall li kien il head tal PBS dak in nhar kien kollox f’idu fejn qal li Alfred Sant qatt ma ndahhallu f’xejn u baqaw il haddiema bil presentaturi b’kollox nazzjonlisti bil baid u l-gobon.
      Ghalfejn tahseb li l-laburisti kienu haduha kontra Alfred Sant ghax kien gentlom li ried imexxi bi trasparenza allavolja kien hemm nazzjonalist ma kienx haqqom jahdmu hemm ghax Eddie fenech Adami kien qaccat il laburisti kolla ghalxejn, semmili Nazzjonalist li hu presentatur tajjeb ghax biex tigi tghidli li Peppi li jaqtalek kliemek meta tkun qieghed tispjega ragunament ma jafx, mohhu fil hin , mela ghalfejn jistieden in-nies biex ma jhallihomx jitkellmu, ha jghid hu biss, lil min lil Bondi li hlief maduma ma wiccu ma jarax biased aktar min Gonzi, min Pierre Portelli jgib it-tajjeb li jkun qal membru parlamentari nazzjonalista pero li dan l-istess m,embru parlamentari rrezenja ghax ra xi matematika ma taqbilx qatalu, forsi Reno moderat vera , ghax jidher ta stoffa. Min semmili min hemm moderat onest li hu veru veru , li hu mhux veru jghidu, min?

    • Alouette III
     Posted at 15:29h, 10 October

     mal mobajl qbadt? intix xi wiehed minn dawk li zzommu mizghul waqt il-quddies u x hin icempel tohrog barra?

   • Anglu Kustodju
    Posted at 12:05h, 10 October

    Nahseb li kienet – imma li tmur kontra l-whip tal-partit darba, darbtejn, tohrog negattiv hafna kontra ministri, deputati u l-prim ministru mhiex haga li tibqa’ ghaddejja – ma tahsibx? X’ridthom jaghmlu – itaptpulek fuq darek?

    Jien ma naqbilx ma JPO fuq diversi punti – mhux inqas ghall-iskandlu tal-Mistra u d-dmugh tal-kukkudrilli. Pero’ meta ra li mat-tmexxija tal-partit ma jaqbilx ghamel dak li kellu jaghmel. Xi haga li int ma ghamiltx u qatt ma ghidt ghaliex.

    • Anglu Kustodju
     Posted at 12:21h, 10 October

     @ Bulldog – giddieb miniex habib – zbaljat nista’ nkun imma giddieb qatt.

     Dwar TVM fi zmien AS – kont tarahom l-ahbarijiet? L-ahbarijiet tat-TVM dejjem zbilancjati favur il-gvern ikunu. Dwar prezentaturi – jien nahseb li apparti Reno – li ma nafx x’kuluri jhaddan – mhemm hadd sura. Kollha amateur. Reno biss hemm sura.

     Dwar AS, nahseb li hu persuna genwina imma kien zbaljat fuq 3 affarijiet essenzjali: 1) Meta hareg kontra l-EU, 2) Meta nehha l-VAT u 3) Meta ghajjar lil Mintoff traditur.

    • bulldog
     Posted at 16:46h, 10 October

     Anglu kustodju ahfirli jekk insolentajtek. Emminni, forsi kont estrem jien, nitolbok tahfirli? Pero inti semmejt tlett punti li ma wahda minnom naqbel illum ghax qabel kont nahseb mod iehor, li Alfred Sant kien ghajjar lil Mintoff traditur, illum tinduna li Mintoff ma ridtx lil haddiem u l-fqir ibghati l-konsegwenzi tal hofra li veru nstabet , mhux gidba, kienet veru, ghax kieku ma kienx jibghad memo John Dalli lil Eddie Fenech Adami fin 1995 dwar hofra li sab. Terga li Bonello Dupuis ghamila din il hofra ghax iddikjara hu stess fil budget li ghamel ma nafx ezatt imma kien dak ta 1993 forsi, fejn kien qal halluhom ihallsu t-tfal ta tfal li, illum wasal dak il kliem, iva ahna sirna dawk li kien semma Bonello Dupuis qeghdin inhallsu ghal l-isparpaljar li ghamel Dr. Bonello Dupuis stess. Pero ta EU stajna gibna akkwisti bil hafna izjed li hdimna bhala pajjiz kollu mhux gvern kien laghqi wisq li, accetta kollox b’ghajnejn mghaluqa, fejn seta mar ma l-opposizzjoni fejn anki seta ghajjat lil istess Dom Mintoff biex jakkwistaw ftehim kollettiv mal poplu kollu. Meta Mintoff kien ghamel referendum fuq L-integration fil fifties meta kien ghadda pero ma qabizx is sittin fil mijja li qablu kien gab xi hamsin u xi haga ma ghamel xejn, kien onest u waqaf hemm. Rigward il Vat kellimni min hawn u ftit snin ohra ha tara jekk il VAT li hawn Malta skont L-EU stess qieghed jingabar 50% biss li suppost jingabar , jekk anki jibda jingabar 60% tibda tara stagnar, ekonomijja bla sahha, veru li qieghed nghid ,veru kontra l-ligi, imma jekk jingabar il veru 100% tal VAT hawn Malta, nikkonsidraw ruhna f’pajjiz stagnat, b’ekonomijja mejta ghal kollox ghax il ftit li fadal fejn tara kummerc hu bil Vat li fadal tal 50% jigri fl-idejn. Tinsiex li l-VAT li jingabar kollu Brussels imur, qieghed issemmi d-doppju li qieghed jingabar, issa oqghod qies nehhi xi €70miljun business fis sena min dan il pajjiz ckejken, u ghidli int x’differenza. Insaqsiek?

     • Anglu Kustodju
      Posted at 18:47h, 10 October

      @Bulldog – mahfur u lest. Dwar EU li kellna ngibu xi haga ahjar probabbli veru pero’ tinsiex kieku ghaddiet ta’ AS u Svizzera fil-Meditteran – min jaf f’liema sitwazzjoni dizastruza qeghdin.
      Dwar VAT miniex espert pero’ noqghod fuq bniedem li nammira – Lino Spiteri.

  • Eddy Privitera
   Posted at 11:09h, 10 October

   DU DU u shabek ta’ GonziPN , aqraw din forsi tnehhu ftit mill-istress li Dr. Franco Debono u John Dalli qed jikkwazawlkhom :

   MELA KIEN HEMM ANZJANA LI WARA LI KIENET ILHA 3 KWARTI TISTENNA L-ARRIVA, FL-AHHAR RIKBET.
   BILLI L-KAROZZA KIENET MIMLIJA SA RUH OMMHA U HADD MILL-INSARA MA QAMILHA, IX-XIHA HATFET KANNA ( BHAL DIK LI WAHHLILNA AUSTIN GATT BIL-BENDY BUSES ) U HIJA U TITBANDAL QALET B’LEHEN GHOLI: ” NIRRINGRAZZJA LIL ALLA LI FL-AHHAR IRKIBT !”
   NAZZJONALIST SARKASTIKU MINN HAL-GHAXAQ ( ZGUR MHUX FRANCO !) LI NZERTHA HDEJHA PESPSILHA F’WIDNEJHA, ” ISMA, ALLA M’GHANDUX X’JAQSAM MAL-ARRIVA. LIL AUSTIN TRID TIRRINGRAZZJA”.

   L-ANZJANA TBISSMET U QALTLU, ” TAJJEB. NIRRINGRAZZJA LIL AUSTIN. IMMA, HARES, JEKK AUSTIN JIRRIZENJA MBAGHAD LIL MIN SE NIRRINGRAZZJA ?”

   IN-NAZZJONALIST DAHAQ U WEGIBHA: ” IMBAGHAD IRRINGRAZZJA L-ALLA !”

   Robert Martyn Gatt. L-Orizzont, 10 ta’ Ottubru 2012

   • bulldog
    Posted at 12:16h, 10 October

    Skalda miskin Eddy privitera almenu ghandu jghati l-espressjoni tieghu min fuq dan il blog, mela min hu biased daqs Bondi qatt ma rajt u l-wicc vili min flusna fuq TVM li suppost mhux biased , Skalda jekk tigi lima tnehhiek allura waqajt fl-art u kinsuk got dustbin

  • skalda
   Posted at 11:24h, 10 October

   Int taf kif ikun min ikun biased ghax mhawnx min hu biased iktar minnek rahal

  • jojo
   Posted at 17:41h, 10 October

   franco, din biss se najdlek, li kif jaddi iz zmien u jirtiraw gonzi, ag, rcc u erba ta gewwa tihux hsieb ghax jergaw jaqaw alik ghax bhalek ma ikunx hemm fill pn,

 • Grilled Angus Beef
  Posted at 10:45h, 10 October

  Dr. Debono this is an open challenge that you have thrown, but much to my regret I do not believe it shall ever happen as Malta, like you say is not a democratic country.
  Bondi is an integral part of the PN propaganda machine, and Bondi will not take your challenge up. Both Gonzi as well and especially Asstin Gatt do not have the nerve to confront you- they are used to back stabbing not face to face confrontation.

  • bulldog
   Posted at 12:30h, 10 October

   Platun insiha l-mudell tal parlament Ingliz, min jghix hemm jghidlek li mudell tad dahq , House of Lords kolla xjuh akka reqdin waqt xi speech min xi wiehed Lord ghax twieled bis silver spoon f’halqu sar Lord, jista jkun l-akbar Mr.Bean li hemm L-Inghiterra. Mudell skandinavu tajjeb hafna , imma L-Inghilterra fl-istess ilma ta l-Italja.

 • Platun
  Posted at 10:37h, 10 October

  Hares Franco

  Il-bierah semmejt fuq id-diskussjoni tal-One li ghandek ammirazzjoni kbira ghat-Taljani. Imma f’gieh kemm hemm timmudellax s-sistema politika taghna fuq taghhom. It-Taljani maghrufin kemm iparlaw hafna u ma jaslu mkien. Bizzejjed tghid li biex kellhom fiducja f’dak il-purcinell ta Berlusconi , ga tista taqta qisek. U ma ninsewx li kellhom jirrikorru ghal Gvern Teknokratiku biex forsi ssalvaw mill-pajjiz li jikkrolla.

  Xejn ma nghidlek , Franco l-ahjar li thares lejn il-mudell tal-Westiminster tal-Inghilterra u l-pajjizi Skandinavi.

 • Aldo
  Posted at 10:31h, 10 October

  Dr Debono,
  Onestament nixtieq li nkun naf, inti bhal nazzjonalist bil fatti mhux bil paroli, temmen bhali lil kap gdid ghad irid jigi fuqek u jiftahlek il bibien tal-Pn berah, filwaqt li jiskuza ruhu tal-passat? Jien hekk nahseb u lest nilghab il flus ghax bniedem kbir tinduna kemm kien kbir u tajjeb meta titilfu… U nispera li tad dar centrali jarawh dan il messagg.

  • Grilled Angus Beef
   Posted at 10:46h, 10 October

   it will happen like it happened in Labour with Toni Abela. Franco is right, the PN deserved better then what we have.

  • Paul Azzopardi
   Posted at 11:25h, 10 October

   Il PN ma jlighaqx lil kulhadd bhal ma jaghmlu l MLP. Il-hazin m’ghandnix bzonnu

   • vox popolu
    Posted at 19:15h, 10 October

    Paul Azzopardi,

    Mela ma jigux ghandek il-Ministri jaghmlu
    id-door to door visit?
    Lanqas Simon Busuttil u Law.Gonzi ma gew fil-kcina tieghek?

   • Grilled Angus Beef
    Posted at 16:56h, 11 October

    Xempju ta arroganza u injoranza, tidher li int Nazzionalist pervdu!

 • klikka u kwalifiki
  Posted at 10:30h, 10 October

  Innutawhom fuq il-programmi politici tat-tvm kemm ixaqilbghu lejn il-klikka? Qishom sintonija ma tal-klikka…

 • Kapo gdid tal-PN
  Posted at 10:25h, 10 October

  kuragg Franco

 • nostradamus
  Posted at 10:24h, 10 October

  MINHABA IL HNIZRIJIT LI ISSIRU FUQ TVM LI MHUX VERU STAZJON PUPLIKU IMMA NET2, INHEGEG LIL KULHADD BIEX IL LICENZJA LI GONZIPN QIAD JIHDINNA KONTRA IL LIGI THALSUWIX.

  • pbs
   Posted at 10:32h, 10 October

   Jien ilni ma nhallasiex. Mhux hekk nibqghu jew,nhallasha!

   • Alouette III
    Posted at 11:34h, 10 October

    jien l-ahhar li hallastha fl-1998. mort nghidilhom li kelli xi nghajd mal-mara u waddabtulha u nkiser.talbuni niehu gurament u barra bid-daqq

 • Paulus
  Posted at 10:11h, 10 October

  Franco jien qieghed nifhem li fic-cirkustanzi li ghaddej minnha il-PN int tiehu pjacir jekk il-partit jitlef l-elezzjoni. PM Gonzi u shabu qeghdin jittamaw li iktar ma jghaddi z-zmien l-affarijiet se nduru favur taghhom. Kemm int u kemm Dr Muscat ghedtu fil-bidu tas-sena li iktar ma jghaddi z-zmien iktar se jkun hemm problemi u krizijiet fil-PN.
  U hekk hu.
  Jien nissuggerilek li ma tibqax taghmel pressjoni biex l-elezzjoni issir malajr kemm jista’ jkun ghax iktar ma jghaddi z-zmien iktar nezlin ‘l isfel fil-qabar li haffru huma stess.
  Iktar ma jqassmu miljuni minn flus il-poplu lill-bazuzli iktar il-qabar se jkun kbir. L-iktar forsi jkun miksi bl-irham.

 • david farrugia
  Posted at 09:59h, 10 October

  your analysis re mep election is completely wrong… whoever gets in government will face A similar drubbing within a few months. Surely there’s a significant shift towards labour however most of the shift is a natural process after so many yrs in government. Even if the government had done everything right and did all the necessary reforms it will still be trailing the opposition in the polls.

 • Alouette III
  Posted at 09:59h, 10 October

  Question:

  Bhal ma t-tfal meta jilaghbu
  min igebbed min jinbotta
  lilna l-kbar tlumna li nahsbu
  li l-politka hija korrotta?

  Hawn xi hadd ghandu xi dubju
  kif qeghdin jintnefqu l-flus
  minn dal-qabda sangisugi
  imlew taghhom il-karus?

  Hawn xi hadd li mhuwiex jisma
  lil ministri b hafna skuzi
  filwaqt lilna jtuna l-loqom
  huma b karrozzi lussuzi?

  Bhalma jiena meta norqod
  nuza l-imhadda tar-rix
  hawn xi hadd ghandu xi dubju
  li l-gvern mimli bil-haxi.x?

 • david farrugia
  Posted at 09:53h, 10 October

  well surely RAI is not an example to follow with.

 • Guzeppi Debono
  Posted at 09:42h, 10 October

  Grinchy shall apply when Christmas spirit is in short supply!!

 • kattolku
  Posted at 09:39h, 10 October

  ma ghadniex nazzjonalist wara li rajt lil tonio borg jigdeb fuq Justyne. Ma ghadniex nazzjonalist ukoll ghax nibza li l-element kristjan spicca u dahlet haga ohra?

  • jerry
   Posted at 11:16h, 10 October

   Prosit! Bl-istess ragunar tibqax kattolku ghax kien hemm kazi ta pedofilija mill-kleru

 • sturdut
  Posted at 09:35h, 10 October

  Franco ghandi mistoqsija ghalik. Qasira u semplici. Ghala Gonzi qed jibqa jistina ruhu? (I.e. xinhi r-raguni ghala?) meta int b’mod car (imma car xi haga ta…straight and plain) qed tghid li mhux se tivvota favur il-budget minhabba Austin

  • Franco Debono
   Posted at 09:36h, 10 October

   ghax derrewh b sistema fejn l parlament ma jezistix. i.e dittatura

   • sturdut
    Posted at 09:37h, 10 October

    Ija imma jekk qed tghid dittatura, allura dan jigi qisu Fidel Castro b’mod pulit…issa tellajtuni mela tqannaw bija

 • Joe Vella
  Posted at 09:34h, 10 October

  isma dr franco ikalma naqa taf ax kem jejdulek li in t bravu em izjed li jejdulek hu go fik kif edt int lil carm mifusd bonicci, mintin ed tinduna li ga sirt irelevanti ax kulhad jaf isa li int trid twaqa ilgvern bix tivindika ruhek ax hat alik ax ma hatx li ridt. atent ax aw min jiprova ixewxewk bili joqod jejdlek kem int bravu u se jivutawlek ma tistax tkun cert li uma genwini

  • Grilled Angus Beef
   Posted at 10:42h, 10 October

   Franco is the ONLY Mp that has stood up and spoken his mind.
   Weather people will vote for him to day or not is irrelevant, he is young and I honestly believe very intelligent. He is a non conformist but he does not sit and moan, but acts – maybe sometimes impulsively.
   Franco has the admiration of most floating voters or non fanatics from both sides.
   I wish Dr. Debono all the success he deserves, and hope to see the day when he will be in a better position to defend the rights of us common mortals.

  • MELVIN
   Posted at 14:41h, 10 October

   Mhux ahjar staqsejt lil franco ghalfejn qallu hekk lil karm il qaddis ma nahsibx li qallu hekk ghal xejn xi haga kien hemm??????????

  • strudtu
   Posted at 14:58h, 10 October

   jinduna biss kemm kellu genwini warajh franco dak inhar tal-elezzjoni. u jekk igib vot wiehed jien nghidlu lil franco li dak il-vot zgur li mhux ta franco innifsu imma jkun tieghi. jien hlift li nivvutalu u hekk se jsir.

 • Mark Amaira
  Posted at 09:25h, 10 October

  Dr Debono hemm xi cans nistidnu l-sindku ta Londra halli jidikjarana il gurnata preciza meta irnexilu jisparix il buzulotti min go toroq ta Londra. X’umiljazjoni dik ried l-art tiblghani xhin rajt sala mimmlija nies fosthom il priministru Cameron ifaqa dahq.

  • sturdut
   Posted at 09:35h, 10 October

   sew ghamlu. Dahku mhux bina ta…b’min hallihom (tal-pipi)

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:24h, 10 October

   We revolutionised their whore business in Soho. Now it is payback time. They shipped over their wide and long pussies., eh sorry buses.

 • Anglu Kustodju
  Posted at 09:25h, 10 October

  Ma nistax nifhem ghaliex jekk tithabbar l-elezzjoni f’Novembru ser jithassar il-Milied. Iddahkux bil-fatt li n-nies ha jixtru inqas ghax gejja l-elezzjoni ta! In-nies jixtru inqas ghax ma jkollomx flus fil-but.

  U hag’ohra – din l-importanza kollha ghall-Milied li hu t-twelid ta’ Gesu’ Kristu ma nistax nifimha minn nies li imbaghad jitnellhu x’ghallem Kristu u x’tghallem il-Knisja li waqqaf Hu dwar per ezempju d-Divorzju, l-IVF, same sex marriage, etc.

  • mich
   Posted at 11:41h, 10 October

   iva mela tithol il knisja waqt xi kampanja elettorali u thossok qed go mass meeting tal PN, niftakar waqt ir-referendum tad-divorzju l-purcisjoni tad-duluri spiccat rally TAL-MISTHIJA nofs in nies dabbru rashom lejn id-dar li jien kont wahda minhom u l-ohrajn baqqu hemm ghax stennew lil GonziDCG jindirizza r-rally.

 • Aldo
  Posted at 09:22h, 10 October

  Ma tarax Dr Debono li ser jaccettaw sfida diretta mieghek. Lanqas il-Lou ma jkun irid hekk ghax zgur li jkollu problema.
  Appell genwin Dr Debono, hu ftit pacenja il-Pn sejjer fl-oppozizzjoni issa pero ibqa cert li ghad iridu jigu jibkulek u jitolbuk sabiex inti tmur lura. Lest nilghab il-flus.

  • sturdut
   Posted at 09:32h, 10 October

   I invite (challenge) Dr Gonzi, the man who will spoil Christmas for you, due to his stubborness and detachment from reality, for a debate even on Bondi+ if he likes. I have no problem facing him on enemy territory. He can get Austin Gatt with him.

   taf xinsejt izzid?

   “ghax jien ghandi l-cookies.”

   • Franco Debono
    Posted at 09:33h, 10 October

    ghax jien ghandi ragun .. .

    • jerry
     Posted at 11:17h, 10 October

     dak tghidu int

     • sturdut
      Posted at 11:35h, 10 October

      redikolu. ajma xamlilhom lil tal-klikka li serqulna u hlewlna partit dan il-bicca deputat u avukat tar-rahal (valletta law firm) mur kompli arda (jekk qed tarda) jew int wiehed li jtuk fuq rasek u tiehu gost?

     • Alouette III
      Posted at 11:42h, 10 October

      Imma kemm inti kesahlu
      b dal hnizrijiet qieghed turi
      ma naghmlux mod illi inti
      kont tiffirma Jery Uli ?

     • jerry
      Posted at 11:44h, 10 October

      ilbierah hlief imn’alla kont jien ma qalx! Tajjeb taghti kontribut izda hemm mod u mod kif. Qed juri li qed jaghmilha b’vendikazzjoni. Allura kull min ta idea tajba imissu jaghmel bhalu! Fuq ix-xoghol kemm-il darba taghti ideat tajbin u ma jigux implimentati?

     • Franco Debono
      Posted at 11:56h, 10 October

      vendikazzjoni :

      jpo jiddikjara li mhux se jikkonstesta l elezzjoni u l-ezekuttiv jikkundannah biex ma johrogx

      vendikazzjoni pura. dik vendikazzjoni mela li qed naghmel jien ghax konvint mr riformi!

     • jerry
      Posted at 11:56h, 10 October

      jaqaw Franco qed ihallaskom? Ha nghidilkom kemm hu palladin tad-demokrazija meta jippubblika kull kumment li jghaddulu anki dawk li ma joghgbux

    • bulldog
     Posted at 12:41h, 10 October

     Dak jghidu il popolin dalwaqt Jerry , Tom gie jigri warajk ghalli jista jkun? Tom & Jerry cartoon show

     • jerry
      Posted at 14:36h, 10 October

      Tigri warajja int LOL. Ghidlu jipplikahom il-kummenti kollha li jinkitbu jekk hu demokratiku basta jghajjar lil haddiehor!

     • Franco Debono
      Posted at 14:39h, 10 October

      jipplikahom means?

     • jerry
      Posted at 15:13h, 10 October

      jippubblikhom. sorry my mistake

     • bulldog
      Posted at 16:58h, 10 October

      Jerry nahseb dhalt f’toqba hazina fejn Tom jista jaqqbdek bil Pawn u dwiefer , qieghed titfixkel fi kliemek stess, next Daphne, cancel Jerry of the line create another name immediately cause the ship is sinking akin to your blog .

 • tony
  Posted at 09:13h, 10 October

  BONGU GONZI U MR.PIPI MHUX SA JIGU GO BONDI PLUS . GHAX HARA IGGIBHOM IKTAR MILLI HUMA .. JIEN FRANCO U ELUF OHRA MHUX SA NIDEJQU LI TIGI ELEZJONI CHRISTMAS EVE . IT-TORT TA GONZI PN IKUN. U TA HADD IKTAR . JIEN INKUN GO KAZINI PN . MA JAFUX MINN JIEN TA , IMMA NISMA HAFNA KONTRA AUSTIN GATT HAFNA. TAKE CARE

 • QahbuMalti
  Posted at 09:13h, 10 October

  Franco you are an irrelevance – your race is run – go back to your hole and leave us all in peace. It is hard for you to swallow but you have brought about your own self destruction – now enjoy it – huda go fik!

  • Franco Debono
   Posted at 09:17h, 10 October

   inti demokristjan? kattoliku ferventi? tmur l knisja kuljum?

   ikkummenta fuq l punti li qajjimt mhux fuq l-attakki personali li bdejtu intom fil konfront tieghi u jien ma bzajtilkomx!

   • Pauline
    Posted at 09:30h, 10 October

    Hon.Debono, you should ignore this guy.His nick is degrading.People with certain standards would have chosen a better nickname.

   • Zeppi
    Posted at 09:32h, 10 October

    Franco check your mail I sent you a pic of Dr. Grinch Gonzi

   • sturdut
    Posted at 09:33h, 10 October

    hares lejn ismu…worth it tahli hinek fuqu?

   • Massimo Borg
    Posted at 09:34h, 10 October

    Anki meta taghmel artiklu fuq il hofor f’wicc il Prim Ministru huma attakki personali. Konsistenza Franco….konsistenza !!!!

    • Franco Debono
     Posted at 09:36h, 10 October

     difiza. meta taqla tiddefendi ruhek.
     taf kemm nefaq flus fuq make up u hairdressing min flus il-poplu?

     • Pauline
      Posted at 09:43h, 10 October

      Hon.Debono, I’m more than sure that our beloved Prime Minister would never stoop so low.Tony Blair used to spend a lot of money on make-up.

     • Joe Vella
      Posted at 10:42h, 10 October

      ed jeduk il hofor ta wicc gonzi? alura alix andek tidefendi ruhek kontrijjom?

     • Konfuz
      Posted at 11:53h, 10 October

      ostra x’int vojt man

     • Anzjan
      Posted at 15:35h, 10 October

      Jien aktar jghogobni wicc Gonzi naturali bil-hofor milli lixx artificjalment. Ifakkarni fix-xjenza spazjali u fit-toroq sbieh li ghandna.

     • Alouette III
      Posted at 18:49h, 10 October

      naf tnejn minn nies li kienu jaghmlu l- make up ma wicchom biex jidhru zghar u jibqghu jahkmu l nieshom kontra r-rieda tal-poplu.wiehed jismu Nicolae Ceausescu tar-Rumanija u l-iehor Zine el Abidine Ben Ali tat-Tunezija.kullhadd jaf xghamlu malli l-popli taghhom daru ghalihom.

   • Joe Vella
    Posted at 17:32h, 10 October

    int tmur ilknisja kuljum dr franco xandu xjaqsma jek xi had imur knisja jew le? jena ma nafx andekx hin al qudisa kuljum, bejn dan ilblok, ilkrimiinalita parlament superone kafe ant cordina kem fadalek hin

  • Vigilant
   Posted at 10:03h, 10 October

   @QahbuMalti aka CUC Malti
   No person can Honest;y defend the Scandals and Obscenities of GonziPN, except perhaps min xi QahbuMalti, prosit eh Gonzi ta l’Azzjoni Kattolika.

  • Anzjan
   Posted at 11:32h, 10 October

   Sewwa jghidu li l-Qahba milli jkollha ttik…….. u anke l-Qahbu milli jidher. Ghandek laqam li jixhed kliemek u fhemtek.

   • strudtu
    Posted at 15:40h, 10 October

    hahail-ostra

    • sturdut
     Posted at 15:48h, 10 October

     franco can you please change my name from strudtu to sturdut. sry for any inconveniences

 • lupu
  Posted at 08:59h, 10 October

  “Dr Gonzi, the man who will spoil Christmas for you”

  Forsi nistghu nghidulu ” The Grinch who stole Christmas.”

 • Joseph Galea
  Posted at 08:58h, 10 October

  Il-PBS veru stazzjon tal-misthija!!!

  U xi nghidu ghal programm Xarabank li spicca jsir gimgha shiha fuq l-istazzjon “nazzjonali”sta! Suppost il-programm jismu TV HEMM pero is-sustanza politika tieghu hija hafna ghar min Xarabank.

  Ibqa sejjer kif int sejjer Dr. Debono, zgur li hawn hafna hafna nies warajk, aktar milli tahseb! Kuragg!!! Politiku b’ determinazzjoni!