Mozzjoni ta sfiducja fil-konfront ta Agostino Pio (Austin) Gatt. . . look for it again in today’s Times and see what you find . ..

Mozzjoni ta sfiducja fil-konfront ta Agostino Pio (Austin) Gatt. . . look for it again in today’s Times and see what you find . ..

A little question to Tonio Borg : Can he assure the Maltese people that one of his chauffeurs wasn’t very  interested in the Car Parks tender? Just asking. . . .

After you watched Bondi+, which I don’t, and read the Times, ask yourself wheter you have been told about the substance of the motion. Now you’ ve heard the comments, the conjectures and the suppositions, and the wrong political arguments, this is the motion itself which you might like to read!

Journalism should first be about facts and only later about comment

Next time maybe you might deem fit to read the actual motion first and comments later . . . .

 

Illum  4 ta Ottubru 2012

 

Mozzjoni mressqa mill-Onor Dott Franco Debono B.A., LL.D., M.P.

 

Peress illi Transport Malta harget tenders sabiex jigu operati 34 car park f’Malta ghal perjodu ta ghaxar snin f’liema sejha ma kien hemm ebda indikazzjoni dwar it-tariffi li se jkunu imposti u li kellhom ikunu stabbiliti mill-operatur innifsu,  liema process intlaqa min ghadab kbir mill-popolazzjoni Maltija in generali b’mod illi l-gvern kien kostrett u ma kellux triq ohra hlief li jissospendi dan il-process wara li l-Opposizzjoni ipprezentat mozzjoni numru 327 sabiex il-process jitwaqqaf u jien immedjatament iddikjarajt li kont se nappoggja dik il-mozzjoni fl-ahjar interess nazzjonali, skont il-kuxjenza u skont il-gurament tal-hatra tieghi u li jiehu kull deputat  f’din il-Kamra;

 

Peress illi kulhadd jirrikonoxxi illi dan il-process sar b’mod sbaljat, mghaggel u minghajr il-konsultazzjoni adegwata u fih ittiehdu decizjonijiet hziena u possibilment dan sar mill-istess nies li huma hatja tal-fjask tar-riforma tat-trasport pubbliku, inkluz il-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt li ghandu r-responsabbilta politika tal-istess dekasteru;

 

Peress illi ebda individwu m’huwa akbar mil-partit, jew mill-Parlament, u peress illi l-principji demokratici inkluz dak tal-kontabilita ministerjali huwa s-sinsla tat-twemmin politiku tal-Partit Nazzjonalista u ta’ kull partit iehor bi kredenzjali demokratici,  u peress illi l-lealta lejn  il-partit li f’ismu jigi elett deputat qed jigi uzat u abbuzat minn uhud, bhala mod kif ministri jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd, inkluz dan il-parlament, konxji li jistghu jabbuzaw minn lealta ghamja u irrazjonali minn backbenchers illi jibzghu isemmghu lehinhom minhabba magna ta terrur operata minn nies qrib il-Prim Ministru, u peress illi dan kollu qed jaghti impressjoni perikoluza illi hawn nies f’dan il-pajjiz li huma ‘l fuq mil-Ligi;

 

Peress illi hadd mhu akbar mil-kariga li jokkupa, u peress illi s-sistema politika f’Malta 2012 iddegenerat f’wahda aktar tixbah Oligarkija, bi tnaqqir kostanti ta principji demokratici matul is-snin, u bi Prim Ministru li kjarament huwa ostagg ta, jew komplici ma’ klikka ristretta hafna ta’ persuni li qatt ma jwiegbu ghal ghemilhom anke meta dan ikun sbaljat b’mod grossolan, evidenti ghal kulhadd u ta’ dannu kbir ghal pajjiz u l-poplu Malti, filwaqt li addirittura jippretendu li haddiehor ihallas ghan-nuqqasijiet taghhom;

 

Peress illi l-Prim Ministru dan l-ahhar qieghed ripetutament jiddikjara kwazi f’kull okkazjoni, illi kull deputat ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu izda dan il-principju l-Prim Ministru japplikah b’mod diskriminatorju ferm, peress illi naqas milli japplikah fil-konfront tal-Ministru Austin Gatt mill-anqas darbtejn f’din il-legislatura, fil-kaz tal-BWSC, fejn pajjizna se jkollu jitwikka b’estensjoni tal-power station tahdem bil-heavy fuel oil, fuel altament inkwinanti, kif ukoll fil-kaz tar-riforma tat-trasport pubbliku li gabet pajjiz u poplu shih gharkubbtejh ghal xhur shah minhabba mismanagement totali mill-Ministru Austin Gatt u nies ta Transport Malta fid-dekasteru tieghu;

Peress illi dan il-pajjiz mhux propjeta privata ta’ xi ministru u l-klikka ta’ madwaru izda tal-Maltin u l-Ghawdxin kollha u li din il-mozzjoni tikkoncerna l-issue tal-carparks kif esposta fil-mozzjoni numru 327 izda tikkoncerna wkoll it-thaddim tad-demokrazija f’dan il-pajjiz. 

Minkejja illi lili personali l-Prim Ministru bhala Kap tal-Partit ghaddieni minn sagrificcju sempliciment ghax sabiex nimxi skont il-kuxjenza,  mal-gurament tal-hatra jiena ma stajtx nimxi  skont il-whip meta dan il-Parlament iddiskuta l-mozzjoni ta’ sfiducja fil-konfront ta’Austin Gatt dwar ir-riforma tat-trasport pubbliku, kif ukoll meta ghadda vot ta sfiducja fil-konfront tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici minhabba d-dizastru fil-qrati, fil-pulizija, fil-habs kif ukoll fil-qasam tal-immigrazzjoni liema istituzzjonijiet kienu qed jkunu protagonsisti ta’ incidenti negattivi inkluz mwiet u traffikar ta drogi fil-habs, mwiet ta suspettati waqt l-arrest, ksur ta drittijiet fundamentali, nuqqas ta drittijet inkluz dritt t’assocjazjoni lil membri tal-Korp tal-Pulizija, nuqqas kbir ta sigurta fil-Qrati, fejn sahansitra persuna giet mixlija li wettqet tentattiv t’omicidju volontarju go awla tal-qorti, kif ukoll kritika harxa  ghas-sitwazzjoni mwieghra fil-qasam tal- immigrazzjoni, minn organizzazzjonijiet internazzjonali u lokali kif ukoll minn persuni li jahdmu fil-qasam u l-immigranti nfushom u peress illi dan kollu ma kienx politikament accettabli;

Peress illi soddisfatt illi s-sagrificcju li ghaddejt minnu u l-ingustizzji qarsa li thallast bihom wara l-vot ta’ sfiducja fil-Ministru Carm Mifsud Bonnici,  kienu krucjali sabiex ghallinqas gew sblukkati numru ta riformi estensivi li kienu ilhom jigu blukkati ghal snin mill-istess Ministru, u illi kienet r-rizenja tieghu illi fethet berah il-bibien sabiex sitwazzjoni li ddegenerat tibda tigi rimedjata, u illi dan qatt ma seta jsehh, u ghaldaqstant dan huwa rilevantissimu ghal din il-mozzjoni, u illi l-istess posizzjonijiet li hadt kienu krucjali u strumentali sabiex gew rimedjati l-isbalji goffi hafna li saru fir-riforma tat-Trasport publiku li swiet miljuni lil dan il-pajjiz;;

Peress illi jiena u kull deputat elett mill-poplu mhuwiex delegat tal-partit li f’ismu gie elett, izda rapprezentant tal-poplu elett f’isem partit politiku, liema distinzjoni qed tkun ofuskata minhabba l-fatt li l-partiti politici u l-finanzjament taghhom f’Malta illum 2012, ghadhom mhux regolati mil-Ligi, minkejja li l_GRECO ilu snin jigri wara Malta u minkejja  li jien stess prezentajt Abbozz illi ilu xhur fuq l-ixkaffa, kif ukoll minhabba kultura u sistema politika perikoluza li sviluppat tul l-ahhar snin, u peress illi l-lealta lejn il-Partit mhijiex xi mezz sinistri kif ministri jistriehu fuq din il-lealta’ biex jabbuzaw minnha u jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd inkluz il-Parlament u l-Poplu u peress illi kull deputat ghandu d-dover illi jaqdi l-funzjonijiet tieghu skont il-kuxjenza, u l-gurament  ta’ lealta lejn il-Kostituzzjoni u r-Repubblika ta’ Malta;

Peress illi l-kultura ta rizenji ministerjali hija kompletamenti inezistenti f’Malta 2012, u peress illi l-Prim Ministru minflok ma applika u inforza l-principju fundamentali tal-kontabilita politika ikkundanna lil min talabha, u peress illi dan qed ikompli jsahhah il-percezzjoni illi d-demokrazija hija serjament mhedda b’dan l-attegjament,  u peress illi ghalekk huwa aktar urgenti u impellenti illi dan il-Parlament sovran jezercita s-supremazija tieghu fl-ezercizzju legittimu tal-iskrutinju politiku tal-ezekuttiv;

 

Peress illi l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ma irrizenjax mil-kariga lanqas meta l-vot ta sfiducja fil-konfront tieghi m’ghaddiex sempliciment grazzi ghal-casting vote tal-Ispeaker u peress illi jidher car illi l-Prim Ministru li huwa sod maz-zghir huwa dghajjef fil-konfront tal-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt u ma japplikax fil-konfront tieghu il-principju li kulhadd ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu;

 

Peress illi l-iskrutinju tal-ezekuttiv mill-Parlament huwa element ewlieni tas-separazzjoni tal-poteri u tas-Saltna tad-Dritt (Rule of Law), fis-sens illi mhux talli hadd mhu akbar minn partit, izda hadd mhu akbar minn dan il-Parlament, mill-Poplu u hadd mhu ‘l fuq mil-Ligi u kulhadd, inkluz Ministri tal-kabinett ghandu jwiegeb ghall-azzjonijiet tieghu;

 

Illi f’kull kaz il-lealta lejn partit li f’ismu deputat ikun gie elett hija aspett wiehed biss mis-sistema politika ta’ dan il-pajjiz u ghandha tigi inkwadrata u mifhuma fil-kuntest ta’ principji u regoli hafna oghla u iktar fuindamentali bhas-separazzjoni tal-poteri, il-kontabilita’, il-ministerial responsibility, is-saltna tad-dritt, is-supremazija  ta’ dan il-parlament fil-kuntest ta’ kostituzzjoni aktar suprema.

 

 

Peress illi f’kaz ta mismanagement, decizjonijiet hziena u specjalment gross mismanagement, bhal f’dan il-kaz,  mhux talli l-persuna politikament  responsabbli ma tezonerax ruhha mir-responsabbilta’ politika billi tissospendi, tirrimedja jew tittanta tirrimedja sitwazzjoni, izda tali tentattivi mhux biss huma konferma tal-mismanagment innifsu, talli l-istess persuna li amministrat hazin m’ghandiex tkun hi stess li tirrimedja s-sitwazzjoni li hi stess precipitat bid-decizjonijiet hziena jew traskuragni taghha, specjalment meta dik l-istess persuna tkun diga kienet involuta fil-mismanagement tal-BWSC, tal-Arriva u issa f’dak tal-Car Parks u ohrajn,  u ghaldaqstant l-uniku rimedju stabbilit u accettat fid-demokraziji parlamentari Ewropej huwa dak tar-rizenja;

 

Peress ili dan il-pajjiz m’ghandux ikun imcahhad mis-servizzi ta’ persuni validi, f’kull livell ta management, minhabba li persuni arroganti, jimblukkaw certi karigi, billi ma jerfghux il-konsegwenzi ta’ ghemilhom u ma jirrizenjawx u b’hekk inoltre ikunu qed jusurpaw karigi, illi f’kaz ta rizenja, jistghu u ghandhom jigu sussegwentement okkupati minn persuni aktar idonei, u peress illi dan huwa bi ksur totali tal-principji tat trattament ugwali, il-gustizzja u l-meritokrazija;

Illi filwaqt li l-politika minn natura taghha tinnecessita element ta’ strategija pero mill-banda l-ohra hija politkament inaccetabbli t-tattika perikoluza li qisha infiltrat is-sistema politika  fejn riformi u mizuri riparatorji u meljoramenti kif ukoll rimedji ghal sitwazzjonijiet inkwetanti, u hrug ta tenders ta portata kbira jithallew ghal ahhar xhur jekk mhux gimghat qabel l-elezzjoni minhabba esigenzi elettorali b’mod illi persuni milquta ikunu ghaddew minn snin ta’ tbatija minhabba l-kapricci elettorali, jew jintuzaw bhala lixka ghal voti u dan meta pajjizi ohra ghandhom ligijiet cari li jipprojbixxu dan l-attegjament fil-perjodu qabel l-elezzjonijiet sabiex l-elezzjonijiet ikunu verament hielsa u bla mittiefsa, u niehu opportunita nheggeg il-promulgazzjoni ta Ligijiet simili f’pajjizna;

Peress illi dan il-Parlament huwa suprem u ghandu mhux biss id-dritt, izda l-obbligu li jiskrutinja l-operat tal-ministri mahtura mil-Prim Ministru inkluz li jghaddi vot ta sfiducja fil-konfront ta ministru jew tal-gvern, u peress illi kull ministru ghandu l-obbligu jaghti rendikont ta’ ghemilu quddiem dan il-Parlament u ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu inkluz ta’ imgieba u  mismanagement li jkun politikament inaccettabli u li ggib maghha responsabbilta politika;

Peress illi wara l-kontroversji kbar tal-Arriva u tal-BWSC u issa din tal-Car Parks jidher illi jezisti periklu reali u fondat illi l-MinistruAustinGatt jekk se jibqa jokkupa l-istess kariga, jista,minngurnata ghall-ohra ikun involut f’kazijiet ohra ta mismanagement;

Peress illi d-duttrina tal-individual ministerial responsibility, li taghmel parti mill-Kostituzzjoni taghna hija intiza u mahsuba sabiex ministru jgorr u jiffaccja r-responsabbilta ta’ ghemilu, u ma jkomplix jimbarazza l-kumplament tal-gvern;

Peress illi l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ghandu jerfa l-konsegwenzi ta’ghemilu partikolarment ta dak li huwa politikament responsabbli ghalih u fil-kaz partikolari, il-process hazin u sbaljat tal-hrug ta tenders minn Trasport Malta biex jigu operati 34 car park f’Malta ghal perjodu ta’ ghaxar snin, liema process gie issa sospiz mill-gvern, b’mod li juri li anke l-istess gvern jirrikonoxxi li seta kien hemm nuqqsijiet;

Ghaldaqstant  tenut kont tad-duttrina tal-individual ministerial responsibility, kif ukoll tenut kont tad-dikjarazzjoni ripetuta tal-Prim Ministru illi kulhadd ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu, ghaldaqstant din il-Kamra ghanda tirrisolvi illi minhabba dawn ir-ragunijiet principalment fosthom illi l-Ministru huwa responsabbli ghal process sbaljat fil-management tal-issue tal-Car Parks u ragunijiet ohrajn li se jirrizultaw dettaljatament fl-istadju tad-dibattiment ta’ din il-mozzjoni l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ghandu jkun ikkundannat u ccensurat minn din il-Kamra u l-istess Ministru ghandu  jerfa l-konsegwenzi naturali ta vot ta sfiducja minn din l-istess Kamra.

 

 

 

 

 

 

Onor Dott Franco Debono B.A., LL.D., M.P.

4 t’Ottubru 2012

 

 

 

141 Comments
 • Gakundu
  Posted at 22:38h, 06 October

  jejdu al mintuf li kin ibelalne ic cikuluta dezerte mele USTIN GAT mux ek amlilne hudilne il mars (francu) u tuna id dezerte bilfurs (delia) hek sewe

 • Fullstop
  Posted at 18:55h, 06 October

  Saqsejtek mistoqsija genwina fuq jekk hux se tohrog ghall-elezzjoni ta’ lanqas bhala deputat indipendenti u ma’ wegibtnix, pero sibt il-mistoqsija tieghi mwiegba minn fuq blogg iehor, ta’ xi hadd li ma jara xejn tajjeb fli qed taghmel int u gustifikabbli f’kull ma taghmel il-klikka. Jien li niddejaq li minn jarmi l-hdura u l-ghodju kontrik twiegbu “there and then”, imbghad ghandek nies li jaraw il-kawza tieghek taghhom u jkollhom mistoqsijiet validi u genwini u ma twegibhomx. Per ezempju mistoqsija komuni hija ghaliex certu bloggs li dak li jkun ikun qieghed isegwi b’interess f’daqqa wahda jisparixxu??

  Mistoqsija ohra: Jekk kif inhi il-ligi eletorali naqblu li ma taghtix cans lill-patiti ohra u bil-wisq anqas deputat indipendenti se nieqfu hawn? Setgha xi hadd ghamel private members bill biex tigi diskussa din? ma nifhimx qed insaqsi. Jew jista ghal futur b’mod profesjonali tigi migbura petizzjoni minn madwar il-pajjiz u tigi prezentata lill-awtoritajiet? Nerga nghidlek ma nifhimx just qed insaqsi. PERO xi tip ta’ pressjoni trid issir………XBAJNA!

 • Alouette III
  Posted at 18:16h, 06 October

  qsamtni bid-dahq ta kafkaf!!

 • Big Fish, Little Fish
  Posted at 15:58h, 06 October

  Dottor Franco, forsi inti ma ssegwix l-investimenti.

  Imma l-Microsoft, li maghha Dr Agostino Pio bena alleanza kbira ghal Malta, qieghda fuq ix-xifer tal-falliment!

  http://www.dailyfinance.com/2012/03/20/bill-gates-160-billion-nightmare-the-cloud-thats-raining-on/

  • Mr Who?
   Posted at 20:30h, 06 October

   Tghidx hmerijiet!!

   • Big Fish, Little Fish
    Posted at 22:03h, 06 October

    F’liema sens, siehbi?

 • De Giorgio
  Posted at 12:41h, 06 October

  QRAJT b’interess dak li ktibt hawn fuq u milli qed nifhem x’aktarx hemm hafna hbieb tal-hbieb li kienu ser imorru tajjeb b’din il-Privatizzazjoni tal-Parkeggi !!! L-Onor. Ministru tal-Buzullotti Dottor Austin ‘PIPI’ Gatt qalilna wkoll li din id-decizjoni kienet decizjoni kollettiva tal-KABINETT kollu. Is-sens komun jghidli li l-mozzjoni ta’ sfiducja li ressaqt int, kellha tkun fil-Gvern kollu Dr.Debono u mhux biss fil-Ministru tal-Buzullotti Dottor Austin ‘PIPI’ Gatt !!!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 16:00h, 06 October

   Dear FD & JPO, It is time to do your duty and rid Malta of this lousy, corrupt Government.

 • paul brincat
  Posted at 12:34h, 06 October

  jien taf x nahseb li kollox kif inhu se jibqa mela ma jidhirx x se jigri issa jkun hemm il mozzjon ta sfiducja f wistin gatt tghaddi ikollu jirrizenja u mbaghad issi il budget franco jivvota favurih wistin ikompli jahdem wara l kwinti ghal elezzjoni u f marzu jew april tas sena diehla issir l elezzjoni il laburisti jkollhom jisteenew u ma nafx ghala nazzjonlisti kontra franco ghax jien ma nahsibx li jrid iwaqqa l gvern ax li kieku ried dan diga ghamlu issa kif fhimt jien gax il verzjonijiet dejjem jinbidlu skond il bzonn jekk jirrizenja jew jitkecca wistin Frano favur il budget ha jivvota allura dan il hafna fuss ……

 • Jon Mifsud
  Posted at 09:25h, 06 October
 • Challie
  Posted at 09:04h, 06 October

  Jien f’hajti QATT ma rajt President ta’ Malta iktar minn George Abela. Kif jista’ l_president ta’ Malta jara dan il-frakass kollu li inqala fl-ahhar sena u jibqa sieket. Meta nara nies kbar bhal Napolitano fl-Italja fl-istess rwol ta’ Dr Abela, illi jsemma lehnu meta ikun hemm terremoti politici b’certu diplomazijja u rispett, nibda insaqsi ruhhi ghalfejn il-poplu Malti qed ihallas lil Dr Abela?

  • ta kafkaf
   Posted at 13:36h, 06 October

   Challie naqbel mieghek 100%. Fil-fatt nahseb illi ir-rwol tal President Malti, jigiefiri li jqassam il-fondi tal Community-Chest Fund darba fis-sena fuq it TV, li jigri girja darba fis-sena ta xi 2 mili bejn HAttard u il-Belt, li jaqsam il-globu biex jqatta xi hmistax ma xi poplu etniku minn wara il-muntanji ta l-Andes li lanqas jafu minn hu, li jidher jitbissem ma l-anzjani u dispjacut mal imsejknin nies b xi dizabilita u kull tant imur izur lil hutna Maltin fl-Awstralja, nahseb dan ir-rwol jista jintela facilment minn xi abbati jew Gizwita irtirat bi spiza ferm inqas u cirimonelli ta xejn! Jiena kelli ideja ferm differenti ta x’suppost jaghmel il-kap ta l-istat Malti, pero kif jghidu, “tikber u titghallem”

 • mhux ser nivvota pn ghal-ewwel darba
  Posted at 08:59h, 06 October

  prosit franco.

  Iva, dan beautu iehor, nies qrib tieghu ghandhom interessi personali. tal-misthija, gonzipn in downfall…

  xi uhud jghumu fil-miljuni u ahna ma ghandniex biex inhalsu il-gas..

 • markus
  Posted at 07:38h, 06 October

  Franco x gara mill mozzjoni li kellek tressaq fil konfront tal ministru tas sahha?

 • Tama Fi Franco
  Posted at 06:49h, 06 October

  Li kieku kont Membru Parlamentari fil-Kamra u kelli c-cans li nitkellem fid-dibattitu ta’ din il-mozzjoni kont naghmel dan l-intervent :

  ‘Onorevoli Ministru Austin Gatt – Inti semmejt li l-problemi li ghandu il-Gvern bhalissa huwa minhabba li l-Onorevoli Franco Debono u Jeffrey Pullucino Orlando kellhom problema kbira biex jifhmu x’inhi lealta.

  Nfakkrek Onorevoli Gatt li l-istorja tal-bniedem dejjem uriet li meta argument jew azzjonijiet jitqiesu tajbin ghax bniedem ta’ awtorita qal semplicament hekk , dejjem rrizulta agir hazin , immorali , stupidu , frivolu jew kriminali.

  Meta tqieghed il-lealta il-fuq mill-verita , mill-ragunar jew il-kuxjenza , tkun qed tikkorrompi l-ingieba tieghek u twassal biex tiggustifika l-ghemil tieghek billi tghid ‘ Dawk kienu l-ordijiet minn fuq’ jew inkella ‘Ghamilt dak li qaluli’.

  Noqoghdu attenti mela Onorevoli Austin Gatt meta nitkellmu fuq ubbidjenza jew lealta ghamja. Ghax il-konsegwenzi huma perikoluzi u koroh hafna.

  Grazzi Mr Speaker. ‘

 • Alouette III
  Posted at 05:09h, 06 October

  Dr.Debono:
  Nahseb li qatt ma grat f Malta
  nghid jien minn zmien il-fenici
  li jigi mkecci ministru
  carmelo mifsud bonnici

  Issa qeghdin jghajjru lilek
  li l- parlament mhu se tkun qatt
  ahjar jaraw xse jigrilu
  il-ministru pipi gatt

  Dottor Franco ibqa aghfashom
  naf li qed taghmel ghall-ahjar
  t-tielet fir-ringiela jmissu
  il-ministru joe cassar

  fl-ahhar sabu min jieqfilhom
  kif qazzuna bl-arroganza
  tghid haduha il-lezzjoni?
  issa tilfu l-maggoranza

  • ta kafkaf
   Posted at 13:39h, 06 October

   I think we have to wait and see
   Ghax ghandhom l-RCC,
   Li jiderigi dil-orkestra
   Qabel ma ssir minestra

 • Jordan Muscat
  Posted at 04:41h, 06 October

  Issa naraw x’sa jigri jekk il mozjioni ta Austin Gates. jien taf xnixtieq li dawn in nies xi darba li ( mux ser issir) jigu flistes posizjioni tana il Maltin u ezempju jhalsu il kontijiet tad- dawl u ta l-ilma, il- gas…….. u specjalment Austin jitla fuq l-arriva ghax nahseb jien ghadu QATT ma tela fuqa u jkun jaf id DIZASTRU li ghamel u hemm ikun jaf il- BUZZULOTA li ghamlu fir- riforma jekk nistu nejdula hekk fit trasport. Tajeb franco kompli resaq mozzjonijiet bhall dat tip ghax dawn certu nies ma haqomx ikunu fuq daw is- sigu tal- poter.

 • Jordan Muscat
  Posted at 04:29h, 06 October

  Prosit Franco tali qied ikolok dan kurag kollu li tajd dawn laffarijiet kolla u li minjaf xat trid tajd iktar. ha najdlek jekk titla inti jien in number 1 intik zgur.

 • Alouette III
  Posted at 00:23h, 06 October

  Dr. Debono : Nahseb li qatt ma grat f Malta
  nghid jien minn zmien il-Fenici
  li jigi mkecci ministru
  carmelo mifsud bonnici

  Issa qed jghajjru lilek
  fil-parlament mhu se tkun qatt
  ahjar jaraw x se jigrilu
  il-ministru pipi gatt

  Dottor Franco ibqa aghfashom
  naf li qed taghmel ghall-ahjar
  it-tielet fir-ringiela jmissu
  il-ministru joe cassar !

 • Homer
  Posted at 00:04h, 06 October

  Franco, two things, firstly, why did you delete your blogpost entitled, “I will vote against Austin ‘ghamilna pipi’ Gatt in Car Parks motion” posted last September 29th? If it was for reasons that it might have been interpreted as libelous I think it is perfectly understandable and I would probably have done the same. But if there was another rationale to you removing it please let me/us know why. The reason I am asking is specifically because there were many valid and pertinent comments like that of Fullstop written on Sep 29, 2012 @ 12:09:59 which read:

  ****KELLNA NASLU S’HAWN?****

  Fil-passat il-poplu kellu glieda komuni u din il-glieda kienet biex jikseb il-helsien minn dawk li kienu jahkmuna u bir-rieda u l-perseveranza ta’ poplu maqghud l-indipendenza jew il-helsien waslu. Mil-1964 jew mid-1979 kullhadd jaghzel hu, it-tmexxija ta’ din il-gzira giet f’idejn il-maltin u iI-problema mhux spiccat imma bdiet……………………
  Minn poplu wiehed gejna tnejn Laburisti u Nazzjonalisti.
  Il-bandiera bdilnijha giet hamra u blu.
  Festa wahda li taqghadna ma tezzistix ghax poplu maqsum.
  L-imhuh ma baqghux jahsbu gejna intom u ahna.
  Sahansitra hrigna d-demm lill-xulxien.
  Gejna li minn jirbah gewwa u min jitlef barra.
  Ghamilna maghtab u issa ghanda l-ghaliss, ghamilna l-bore holes u taqqabna pajjiz, imlejna l-kosta bil-kmamar illegali inkluz mas-swar, bnejna fil-widien, imlejna kullimkien bini tal-concrete u maktur spazzju ma hallejniex, servizzi socjali abbuzati, frodajna l-gbir tat-taxxi, dejn nazzjonali tal-wahx, qrati stagnati u kriminalita bla qies ,bnejna sptar u ma wessaniex u fuq kollox energija li biex se nhadmuha ukoll ma ftehmniex!
  Hekk ukoll illum iz-zmien qieghed jurina li bhal dak iz-zmien, trid terga terfa rasha Allejanza Popolari biex terga taqghadna f’poplu wiehed, din id-darba mhux kontra min qed jahkimna imma kontra l-monstu li welidna ahna stess.

  Franco, secondly, I think it might be worth pointing out my perspective that the PN have fallen into the same predicament that the Malta Labour Party did in the late 70’s when it was claiming the moral high-ground with its ‘Mediterranean Policy of Peace’ whilst being a tyrant to it’s own people. The fact of the matter is that every party or team has its limitations despite the good intentions it may have and the PN has reached a stage where it’s limitations are far outweighing the good that it has always advocated.

  The dilemma associated with this common ‘phenomenon’ is the resistance to change by such organisations like political parties. The PN and most likely the PL are no exceptions.

 • venator
  Posted at 23:09h, 05 October

  Franco,

  X’inkwiet kbir hloqtilha lill-mara. Taf li minhabba fik ghamlet lejl shih imqajjma titfa l-posts. Bdiet mill-hdax u nofs u baqghet sejra sas-saghtejn u kwart ta’ dalghodu.

  Huwa vera li ghalik ghandha soft spot partikulari, imma issa ma tahsibx li jekk ha tkompli tifligha tibbloggja imbaghad tkun ghajjiena u ser thallik bin-nieqes?

  Xieraq tqabbizielha u mhux talli tibqa b’xiber imnieher imma twaddablek xi platt ghal rasek 🙂

 • Anthony Farrugia
  Posted at 22:30h, 05 October

  Dr. DeBono,

  imissek ghaqqadt il mozzjonijiet ta Agostino Pio u ta Joe Cassar f’daqqa. Ghalfejn m’ghamiltx dan galadarba it tnejn diga fassaltom?

 • Konfuz
  Posted at 22:16h, 05 October

  Encyclopaedia Brittanica defines dictatorshipas…. form of government in which one person or a small group possesses absolute power without effective constitutional limitations…..Dictators usually resort to ….. the use of intimidation, terror, and the suppression of basic civil liberties. They may also employ techniques of mass propaganda in order to sustain their public support.

 • information seeker
  Posted at 21:59h, 05 October

  Earlier this week I made a comment for which you did not provide a reply.
  However I can state that you listened and took action on my comment. You
  also shifted the goalpost. Instead of tabling an amendment to Labour’s
  motion on the car parks tender, you tabled your own motion of no-confidence
  in Austin Gatt.

  The goalpost has once more been shifted, not by you but by Labour. With labour’s motion to provoke a house debate on the car parks and Austin Gatt no confidence vote, decision time for you will be on you so much quicker than you might have imagined.

  Without giving out any replies my questions have been answered

  They are going to support you in the motion against Gatt and allow this government to present a pre-electoral budget because you are on record stating that you will not support this government if Austin Gatt remains a cabinet member. By the time the budget will be presented, Austin Gatt will no longer be a minister.

  Your honour is now at stake. Will you vote for / abstain on the budget as you had declared (once that Austin Gatt is out of the way) or will you still vote against the govt. with the excuse that somebody else got under your nerve

  Checkmate on you and on GonziPN.

 • OLIGARCHY
  Posted at 21:59h, 05 October

  Yes the MPs are elected on the party ticket but the democracy and the constitution demand each MP to defend the following .
  the people rights.
  the gov property.
  fight corruption.
  the public finances.
  fight the arrogance of ministers.
  sack incapable ministers if the PM is not capable to sack them .
  As long as the MPs don’t do their duties they will be accomplice with the oligarchy or otherwise we change the constitution and we vote for the 2 leaders and they choose the MPs .

 • tony
  Posted at 21:46h, 05 October

  SMAJTA DIK ID-DISKA? GOTTA SERVE SOMEBODY (BOB DYLAN) ILUM IL-PRIM KEMM TKELLEM FUQ ID-DEMOKRAZIJA . MUR GIBU GHAMEL XI BALLA HABS GHAL XEJN BHAL NELSON MANDERA.. JIEN NAHSEB MINN META TWIELED KIEN LEST BIEX ISIR KAP TAL -PN. NISHET ID-DATA 1 0F JULY 1953.

 • kajju
  Posted at 20:44h, 05 October

  I am happy that you took my advice and removed yesterday’s post. It seems you realised how wrong you where trying to distort Maltese history!!!
  Franco there are so many questions which you avoid to answer why?
  Today’s question of the day is; If you think that your actions are supported by most maltese citizens why don’t you present yourself as an independent, PL or new party candidate. In this way everybody would be able to assess your performance. You would also give the people who are trying to show you support through this blog to vote for you.
  Gonzi, Joe Cassar, CMB and Tonio Fenech etc will be presenting themselves infront of the electorate and one could assess there results but what about you?

  I completely disagree with the decision not to allow you be a PN candidate for this simple reason.

  • Franco Debono
   Posted at 20:54h, 05 October

   the seat does not belong to party but to mp. infact JPO resigned from PN yest retained his parliamentary seat

   electoral laws make it almost impossible for new parties or independent caniddates to make it to parliament.

   in fact malta is the only country in europe having just two political parties in parliament

   now go tell tonio borg te make decent electoral laws before he invites people to contest as independents!

   • kajju
    Posted at 21:07h, 05 October

    Once again you are hiding behind an excuse and you are also contradicting yourself!

    Mela the parliamentary seat is yours (according to you) and not the party’s seat.
    Last election you were elected with flying colours. So with your logic why wouldn’t you get at least the same result if you presented yourself as an independent?
    There is also the other option of being a PL candidate. They agree with practically all you say and do. Most of your friends changed parties after all you can follow suit!
    According to you, there is no method how we can assess your behavior by the electorate! We can only take your word that everybody agrees with your actions! This is a very convenient excuse. It is similar to me saying that I am the best footballer in the world but then I do not have a team to play for, most conveniently!

    • Franco Debono
     Posted at 21:13h, 05 October

     incredible your reasoning is incredible.

     seat belongs to mp so much so that JPO resigned from party BUT RETAINED parliamentary seat. full stop

     can you deny that?

     seat belongs to mp in the last resort otherwise party could compel JPO to give up seat, something which obviously cannot be done.

     • kajju
      Posted at 21:27h, 05 October

      You have incredible reasoning. I agree that the seat is your’s!! Mhux ovja kieku ilhom li tawk daqqa ta sieq il-barra lilek u l-JPO!!!!
      What I am trying to tell you, is that since you think you have the support of the majority of the electorate in what you are doing, how can we assess/confirm your claim.
      Can’t you present yourself as a PL, or independent candidate to give MALTA the opportunity to express herself about your behavior given that the PN has banned you from being one of its candidates?
      I would love to see the outcome of presenting yourself infront of the electorate as this is the only way how you can assess your performance in the electorate’s eyes. Issa fihmt?

     • Franco Debono
      Posted at 11:08h, 06 October

      if tonio borg presents himself as independent will he be elected with the current electoral laws??

     • il-Bully
      Posted at 08:30h, 06 October

      @ kajju
      I came across a true heroic writing that we seem to forget to remain slaves to one man be it Gone-ziz or Mouse-cat.
      ”Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn’t pass it to our children in the blood stream. It must be fought for, protected and handed on for them to do the same”. — Ronald Regan
      Dr. Debono those who are doing well do not want freedom! Keep the good work and keep your head high you deserve it.
      Bless you Sir.

   • Fullstop
    Posted at 21:52h, 05 October

    Kieku wegibtni b’dan il-mod fil-mistoqsija aktar l-isfel kont inkun aktar minn sodisfatt imma mhux xejn!
    Grazzi xorta.

   • dawra b'rotta ghawdex
    Posted at 22:19h, 05 October

    biex tkunu tafu sew il parker ta fejn il bank central li jigi faccata ta kastilja, ghandu power ta barra min hawn. tista tiparkja fejn trid u mux problema ye;;ow line jew ma round about laqwa li tajd lilu. imma jekk tamel dan min ghajr ma tistaqsi lilu stenna citazjioni.

    lisbah tmur itieh 50 cents . ghandu barka kbira min tonio u vera ihobbu hafna.
    kien ghamila fatta li il parking xtrah qabel ma hargu tenders.

    umbat tajdu li kollox miexi sew ? jekk qijad tikwesta iva biragun imma jien naqta bis snieni biex nejx u vera leteralment biex nejx

    ahna iridu jigu ta le iene jew gabibbo biex jigru bil camera wara dawn inies lejl u nar. forsi il verita jara kulhadd . isthu jekk tafu

   • Eddy Privitera
    Posted at 09:25h, 06 October

    Kajju: Do you think if Gonzi or Austin Gatt contest the election as independent candidates they will be elected ???

  • Salgister
   Posted at 21:13h, 05 October

   Or gatekeeping in favour of the PN? The PN is distorting the 80’s history because it knows that it has not only the finger in the pie, but both hands!

  • Maschio
   Posted at 23:38h, 05 October

   Funny silly man

   with spiky bouncy brown hair

   and two know it all assistants.

  • Floater inxaqleb kontra l-klikka
   Posted at 08:43h, 06 October

   Kemm kienu jghajru lil Mintoff imhabba l-bridges ta djalogu bejn L-Ewrope u L-Afrika? Anke kont smajt lil EFA jghid li l-importanza strategika ta Malta spiccat! Illum Dr Gonzi jiddandan bil-bridges? Meta se nitghallmu?

  • jigsaw puzzle
   Posted at 10:06h, 06 October

   @ kajju
   it is so good to ask questions when you want to understand things and learn from them,maybe in fifty years time when our history will have a chapter dedicated to the true stories behind the OLIGARCHY,then we will understand and learn ,so that history will never repeat itself again. Allow me to ask some questions if i may…
   How close was the relationship between Austin Gatt and ex gaketta blue Ernest Tonna way back in the 80’s ?
   Is Tonna reaping the fruits of his hard earned labour?
   Why were a number of policemen accused of brutality given promotions right after the PN took goverment?
   Who really was the mastermind behind Karen’s grech murder?
   Why was the murder of Raymond Caruana never solved? (Ic caqwes Kola was not a guy who could kill anybody not even a fly,all he was capable of ,was flirting and downing black bombers and rainbows (pills) at the Angels Bar in Strait Street)
   What was the interest of the MLP in planting bombs everywhere when they were in goverment?
   Why were labour thugs never accused of anything,some turned contractors and are now millionaires?
   Was there a club of some sort in the 80’s?
   Whatever happened to the Freedom Fighters (FFF) led by the then PN MP Josie Muscat?What role did they play?
   Was this the begining of things?

   I DARE YOU TO ANSWER EACH AND EVERY ONE OF THESE QUESTIONS SO THAT WE WILL WRITE IT DOWN IN OUR HISTORY BOOKS

   • ta kafkaf
    Posted at 13:47h, 06 October

    and why did EFA not want to listen to Gianni Il- pupa about Raymond Caruana, and then Pupa accidentally fell off a roof following minor burgalry and chased by Police?

    And why did EFA declare solemny in parliament that he knew who was behind the Gudja killing and even mentioned names, but after 25 years we heard nothing else about these. So who was lying, and whY?

 • EVIL CLIQUE
  Posted at 20:41h, 05 October

  NS , WHO TOLD YOU NATIONALISTS ARE MAKING THEIR COMMENTS BUT EX NATIONALISTS THERE ARE MANY, AS WE DID NOT PUT THEM ON THE TRON TO KICK US AND ALSO NATIONALIST MPS ON OUR HEADS AND THEY MAKE THEIR POCKETS FATTER .

 • lupin
  Posted at 20:37h, 05 October

  l ewwel kellu il krizi tal libja issa i krizi tas sirja u gimgha ohra l krizi ta austin il bully gatt prosit franco

 • Garnaw
  Posted at 20:34h, 05 October

  Lanqas il-familja ta’ Daphne Caruana Galizia ma kienu jafdaw lill-PN.
  U inti?
  http://garnaw.wordpress.com/2012/10/05/who-did-daphne-vote-in-1987/

 • ta kafkaf
  Posted at 20:26h, 05 October

  If Minister Borg’s driver was interested in the tender all I can say is that he has more acumen than the guy he drives around.

  Regarding breaking news I just received a text message from my cousin in Madliena who said they found 2 dead cats on the pavement, so sorry Franco your motion on Agostino Pio surely won’t make it to this weekend’s Times. Another thing I heard through the grapevine is that Tonio Fenech was seen with a big grin on his face at the summit or whatever they call it, and someone asked him what’s up Tonio? and he replied, I just figured that 5 + 5 = 10.

  • Chinese Jar
   Posted at 23:37h, 05 October

   The jokes on this website are amazing. It must take you ages to come up with them.

   • China Plates
    Posted at 12:17h, 06 October

    Now here’s another joke…

    Michael Vella missier Daphne akkwista kemxa flus minn fuq il-gvern ta’ Mintoff.

    It’s just a joke OK ?

    • ta kafkaf
     Posted at 13:48h, 06 October

     Allura ghaliex le…ma tafx li dak kellu ihallas ghal xi tlett tigijiet? U il -Phoenicia mhux b’xejn taf.

 • Alouette III
  Posted at 20:21h, 05 October

  Dott.ghadu kif thabbar fl-ahbarijiet tal-One li tonio borg qal li se jiehdu azzjoni izjed drastika fil-konfront tieghek ghax skond hu int qed taghmel li trid.a. Meta jiltaqa l-parlament aqta sinjal dritt.Informa lill ispeaker li qsamt il-kamra halli tnehhilhom il-qziez li rabbew.Malta ta kullhadd u mhux tal-klikka

 • N S
  Posted at 20:20h, 05 October

  Franco inti gibt il-parlament qisu tejatrin. Isthi jekk taf. Jew forsi mqabbad min Joseph Muscat biex tghamel hekk. Il-Laburisti biss qedd jiehdu gost bik biss. Jekk tahseb li hemm xi Nazzjonalisti li qed jiehdu gost bik sejjer zball, jew inkella qedin jitmelhu bik. Meta se tinduna li qed tigi uzat qisek pupaz ta l-ispaga?

  • Franco Debono
   Posted at 20:21h, 05 October

   l aqwa li ma nkunx pupazz ta min ihaxxen butu min fuq dahri.

   • jerry
    Posted at 20:25h, 05 October

    Jekk ma jhaxxnux wiehed ikun l-iehor. Ara int ma rrezenjajtx mill-Assistent Parlamentari minkejja li ilek ma tkun fl-ufficcju minn Jannar! Irrezenja ha tkun kredibbli mhux qed tiehu paga ta xejn u thaxxen il-but.

    Issa jekk ghandek guts gib il-kumment tieghi

    • Franco Debono
     Posted at 20:31h, 05 October

     sa ftit ilu jien ktibt lil GRECO dwar il-ligi tal-finanzjament tal-partiti li kont nkarigat naghmel.

     liema assistent parlamentari abbozza ligi ta dik l-importanza?

     • jerry
      Posted at 20:44h, 05 October

      X’ghandu x’jaqsam! L-argument hu differenti

     • konvinta
      Posted at 01:58h, 06 October

      Jerry
      Ghandu x jaqsam u hafna. Dak huwa x xoghol li kien inkarigat jghamel Franco bhala AP.
      Franco hi,kellimhom bilmoghod u itmahilhom bl imarfa.
      Fihmt issa Jerry?

   • N S
    Posted at 20:28h, 05 October

    Inti minnek biss jinpurtak u mhux mil poplu Malti. Trid li jkollna gvern Laburista ji jeqred lil Malta bil proposti bazwin li qed jghid? U dan ikun tort tieghek ax qedd tghamel hafna hsara lil PN. Kieku mhux ghal PN inti minti xejn.

    • Franco Debono
     Posted at 20:29h, 05 October

     jien lil PN tajtu biss u qatt ma tlabt u ma hadt xejn

     • N S
      Posted at 20:38h, 05 October

      Izda ippretendejt li issir Ministru bil fors. U bhal tifel zghir jekk ma tilghabx int thassar li loghob. Hekk taf tghamel biss. Wiehed wara l-iehor qedd iddurhom il-ministri.

     • Franco Debono
      Posted at 20:40h, 05 October

      xi ppretendejt jien huwa irrilevanti. imma la qed fl-istorja saqsi lilek innifsek jekk kienx haqqni! qed nistaqsikx biss ghax qajjimt l argument.

      nfakkrek li fil kabinett hemnm dolores cristina, clyde puli u mario galea fost ohrajn

      nfakkrek li hrigt b ruxxmata ideat posittivi li tista issib fil parlament.

      jekk se tistaqsi x ipretendejt jien saqsi x kien jixraqli!

     • N S
      Posted at 20:44h, 05 October

      Jixraqlek biss li tkun lejali lejn il Partit u toqod ghal dak li jghid il- Prim Ministru. Hu biss jiddecidi u mhux int. Il-proposti tighek validi izda l-metodu tighek le. Ma tistax tipretendi li taf kollox fuq kull suggett. Xi trid li tkun Ministru ta Kollox? Ax fuq kollox tidher li tifhem int. L-ambizzjoni zejda hsara tghamel. Kollox pass pass.

     • Franco Debono
      Posted at 20:51h, 05 October

      fuq kollox ma nfihimx imma fuq xi haga nifhem tafx!

      prim ministru mhux surmast tal-iskola bit tfal jobduh

      he is a first among equals

     • Vigilant
      Posted at 06:50h, 06 October

      Vigilant
      Oct 06, 2012 @ 06:35:18

      @N S and to all the Klikka Gonzi PN’s
      Either you are having it good or you are too naive, even myself, I started seeing the light only when I was callously aggrieved.

      “If once the people become inattentive to the public affairs, you and I, and Congress and Assemblies, Judges and Governors, shall all become wolves. It seems to be the law of our general nature, in spite of individual exceptions (and I believe Franco is one of the few exceptions).”
      Thomas Jefferson
      Also
      “An injured friend is the bitterest of foes.”

    • Fiesta
     Posted at 21:34h, 05 October

     Uzgur li l- Prim Ministru mhuwiex equals! Irid jiddirigi tim, jiddeciedi kif imexxi, lil min jafda li se jwettaq xoghol tajjeb, mon ser jirrispettah ALAVOLJA jista’ ma jaqbilx ma’ xi azzjoni tal-Prim Ministru, ecc.

     Iktar ma tikteb, iktar ir-rispett li ghandi lejn Lawrence Gonzi jikber.

     • Melvin
      Posted at 22:40h, 05 October

      Mela bhali Fiesta ghax qieghed nistenna il mument biex immur intih il lejber f istorja tal PN qatt ma kien hemm daqsekk firda u tahwid

     • bulldog
      Posted at 23:32h, 05 October

      Qieghed tara li strategijja Franco , kif tiftah blog tfaqqalek b’sinonimi godda, wara jidhel Fiesta, attakki biex minghalijom qeghdin hafna imma kull ma tkun wahda u wiehed maghha, wejn aktar evidenti kull darba strategijja li xebbghatna.

     • Melvin
      Posted at 09:33h, 06 October

      Dazgur jiena ukoll ghandhi rispett lejn Gonzi tant nirispetah li qieghed nistenna il mument biex nibatu jistrieh fl oppozijioni qatt ma niftakar kap tal partit li kisser u farrak daqs Gonzi ghar min KMB ghax KMB zamm il grupp parlamentari maqud

    • Bebbuxu
     Posted at 21:57h, 05 October

     Jiena nerga ntenni dak li ili nghid….int min meta ma hadtx li ridt qajjimt dal panic kollu,u mela tigi tghid li ma kontx taf b certu affarijiet..about time tinduna wkoll.
     Qed tahseb li lil poplu tbellalu ir ross mill labra int!

    • Terence Zammit
     Posted at 23:29h, 05 October

     mela issa andna proposti madkomx tghidu li mux qed natu proposti … iddeciedu ta ax din li tmeru lil nfuskom stess kbira qiskom daqqa fis sakra u daqqa le

    • konvinta
     Posted at 02:03h, 06 October

     Jekk jivvota l poplu, biex jghazel il poplu.X argument hu dan? Qed tghid li l poplu ma jafx jghazel?
     qed tghid li Gonzi knows best u nhallu f idejh biex jghazel ghalina hu?
     Jekk jitla PL,sinjal li PN ma kienx tajjeb bizejjed u l poplu ghamel l ghazla tieghu.

     • konvinta
      Posted at 02:06h, 06 October

      Dik kienet ghal NS 20.28

   • ninnu
    Posted at 23:14h, 05 October

    Franco spjega aktar ghax ma fihmtx.

  • ta kafkaf
   Posted at 08:46h, 06 October

   ahjar teatrin milli dormitorju fejn kullhadd rieqed is-snin sur!! almenu talli inhallsu niehdu xi haga lura!

 • 500EUROS
  Posted at 20:11h, 05 October

  IL lejla kelli aptid nidhaq Mario Monti ghamel speach bl Ingliz u Gonzi biex idahaq tkellem bil Malti.

 • OLIGARCHY
  Posted at 19:57h, 05 October

  It was profs Stephen Callejja who said 5+5 is as big as when Gorbachev and Bush came to Malta .

  • Franco Debono
   Posted at 20:05h, 05 October

   shall i weep or laugh?

   • Platun
    Posted at 20:34h, 05 October

    Another supposed ‘independent’ university academic

   • Chinese Jar
    Posted at 23:40h, 05 October

    That’s just the feeling you give most of us every day, Dr Debono.

    • Franco Debono
     Posted at 11:00h, 06 October

     how s the view from your big house ?

     • Chinese Jar
      Posted at 16:24h, 06 October

      I don’t have a big house. I live in Hal Ghaxaq, but not at Villa Mekrech.

     • Franco Debono
      Posted at 20:50h, 06 October

      you do not live in ghaxaq. you are surrounded by chinese jars and flying plates at home

    • Ford ta molla wahda
     Posted at 12:18h, 06 October

     Chinese Jar
     Jiena taf min itini dik il feeling GONZI LI MHUX U MA KIENX KAPACI IZOMM IL MAGORANZA FIL PARLAMENT

 • Fullstop
  Posted at 19:49h, 05 October

  Peress li hafna nies IMDEJQIN bil-mod disonest kif qeghdin jigu trattati miz-zewg partiti nghid jien u peress li hafna nies jixtiequ jaraw li jkun hemm access ghat-tielet partit u peress li hafna nies jixtiequ jaraw fis-sehh it-tlett pilastri Akontabilta… meritokrazija u Gustizzja. Peress li hafna nies qed jaraw xaqq ta’ dawl fik FRANCO ghal-mod kif jistaghu isiru l-affarijiet f’diversi oqsma f’dan il-pajjiz taghna. INT LEST TAGHTI CANS LIL DAWN IN-NIES JIVUTAWLEK IMQAR GHALISSA FUQ BAZI TA’ KANDIDAT INDIPENDENTI ?

  Hafna nies qed jemmnu fik Franco aghtina cans nibdew.

  • Fullstop
   Posted at 20:44h, 05 October

   Hemm possibilta Franco jew definetly not?

 • Terence Zammit
  Posted at 19:37h, 05 October

  Hi Franco i like your blog but may i suggest you add pics and videos sometimes …
  it will be more amusing. thanks and g luck for your future

 • Ta Rozu
  Posted at 19:33h, 05 October

  Welldone Franco. Hit bull’s eye, what’s next. Sensiela ta Hm!!g tal biza.

 • OLIGARCHY
  Posted at 19:27h, 05 October

  Gonzi, instead of trying to solve his problems, created by himself in parliament and with the uncertainty all over Malta which is one of the reasons jobs are being lost, he is trying to make a big story with the 5+5.
  I watched Sky news and 5+5 is not even mentioned , then at 6.30 I watched Euronews but they also did not even mentioned 5+5 which is taking place in Malta .
  On Gonzi’s propaganda machine the (TVM ) a professor said this event is as big as when Gorbachev and Bush came to Malta .
  KIF MA JISTHIX ?.

  • Franco Debono
   Posted at 19:32h, 05 October

   x ghandu x jaqsam? who said this?

 • Platun
  Posted at 19:23h, 05 October

  Din ser tkun mozzjoni storika fil hdax il legislatura tal-Parliament Malti !!!!

 • Frankie Camilleri
  Posted at 19:10h, 05 October

  Issa kieku qghadt kwiet u gbidt il-habel tal-Gvern ma kinux ihalluk tmur tilqa’ mqar lill-president tal-mawritanja, ras??????

  • J.Muscat
   Posted at 19:19h, 05 October

   maybe they should have sent you instead.

   • Frankie Camilleri
    Posted at 20:23h, 05 October

    Il-gimgha d-diehla l-Prim Ministeru jsehhal elezzjoni. Franco, tikkonferma???

 • ta kafkaf
  Posted at 19:05h, 05 October

  Franco

  your best so far. thanks for everything. with one like you we hardly even need a parliament. all important issues are laid clearly for all to see. Well done. You gave a lesson to ALL local MPS who have been busy dozing and raking in their salary for nothing.

  • ninnu
   Posted at 23:20h, 05 October

   Vera tkellimt ta kafkaf.

 • LUPU
  Posted at 18:38h, 05 October

  “A little question to Tonio Borg : Can he assure the Maltese people that one of his chauffeurs wasn’t very interested in the Car Parks tender? Just asking. . . .”

  Franco ma neskludi xejn. Nixtieq inkun assigurat.

  • sincier
   Posted at 06:53h, 06 October

   Hekk hu habib.ha nghidlek.ix xufier ta Tonio Borg,li jismu Ivan,jahdem wahda iva u wahda le ma Tonio Borg Ministru,fil gurnata rest li kollu ax taf kemm jahdem hux,ikun qieghad jghamilla ta parker fejn is Central Bank ,biex izommlok,karrozza jekk ma ittiehx 2 Euros ma izommilekx,karrozzi ipparkjati bl oddocc ,heqq ghandu is sahha hux.umbaghad li tara kif jigi jipparkja dak iz zaqq……… Manwel Delia b karozza tal kiri,jitlaqilu fin nofs u qiesu ma gara xejn.Ehhhhh xtghamel l orroganza.minjaf kemm ihallas taxxa eeeee.tajjeb ikunu nafu.ax jien nahseb li jaqla bejn wiehed u iehor 300,u 400 kuljum.inhalli fidejkhom qarrejja.

 • 500EUROS
  Posted at 18:30h, 05 October

  Gonzi told the 5+5 that he is concerned at unrest in Syria .
  i think he should told them he is more concerned about the unrest in Malta .

 • Joseph D Borg
  Posted at 18:28h, 05 October

  What about Tonio Fensch and Joe Cassar ?

  • Chinese Jar
   Posted at 16:26h, 06 October

   What about them?

 • J.Muscat
  Posted at 18:22h, 05 October

  Dr. Debono, you could add another one to your list. The smart metres introduced by minister AG which in the end proved to be not so smart (see auditor general report).
  Minister Austin Gatt says that he will not resign, since the PM still has confidence in him. So he arrogantly is declaring that the fact that the majority of parliamentary members DO NOT have confidence in him absolutely does not matter. Conclusion why have parliament in the first place.

  • Jordan Muscat
   Posted at 06:36h, 06 October

   I agree with you perfectly.

   • Chinese Jar
    Posted at 16:26h, 06 October

    As distinct from imperfectly, I suppose.

 • Cynical intelligence
  Posted at 17:24h, 05 October

  Yes, that should do!!! But if you worked on the whistle-blower’s act……we can put him away!!! Along with the many people that advantaged themselves out of public finances in all the big ‘fiascos’ that he has perpetuated.

 • Johan Mizzi
  Posted at 17:22h, 05 October

  Issa jirrezenja Austin ZMIN IL BUSULOTTI Gatt ghaziez Franco!!!Kiku johrog ta tellief tant huwa mkabbar bih innifsu!!L-aqwa li tghaddi tieghu u jigi jaqa u jqum mi responsabilta oggettiva li ghandu jgorr ministru ta l-affari tieghu!!Ghandu jirrezenja ghax gie sfiducjat mil membri parlamentari kollha dwar l-iprivatizzar ta l-erba u tletin car park gewwa malta!!!Pantomijna mai vista onorevoli!!!Hekk gabuh dal pajjiz dawn l-erba ipokriti kristjani li hatfu dil gzira li hija taghna lkoll u mhux taghhom biss!!!

  Mbada tara lil klon tieghu jigifieri sur Manuel Delia jider spalla ma spalla mal ministru!!!L-istess persuna li hireg ghal l-elezzjoni generali fuq ticket tal pn.Il-poplu mhux cuwc bhal ma darba kin iddikjara Tonio Fenech ( tarah bla glekk u inkravata tahsbu sagristan ) u jaf li li sur Delia se jkollu l-ispag mieghu jekk jitla fil parlament halli jaghmel li jrid bih il-ministru!!!

  Issa nistennew bugdet sabih hafna fejn il-gvern ma jgibx il-maggoranza ghax Austin ZMIN IL-BUSULOTTI Gatt jkun ghadu hemm u sistema GONZI PN twehhel fil PL u Franco Debono li m’ghaddewilnix ghax ma jridtux li dan il-pajjiz jkompli jimxi fi triq tajba ( li skond il-klikka qieghed )!!!

  Minkollox qedin jamlu bix minghalihom jinjurawk u ma jikkalkulawkx sur Debono!!Int ibqa kalm u ftakar ( anki skond surveys ) li inti qieghed fuq naha tal maggoranza tal poplu ghax gibt l-interess ta pajjizek l-ewwel u qabel kollox.Stajt ghazilt it-triq il-facli ta laqismu imma dan mhux il-mod ta kif politiku serju u kontabli jghaqdi dmiru!!

 • Claire Galea
  Posted at 17:10h, 05 October

  If something is privatized mhux obvious that whoever manages decides the rates? I agree that the govt had o right to lease public land without consultation but I think that what bothers the Maltese most is the fact that they have to pay to park their car. We expect everything for free mention payment u miskin int

  • Vigilant
   Posted at 13:50h, 06 October

   @Claire Galea
   You said,”We expect everything for free mention payment u miskin int”
   Are you one of those money no problem tat tajjeb?

   A person earning a minimum wage of 158Euro/Week – about 16Euro/Week NI = ends up with 142Euros/week. So are you suggesting that its ok if he pays lets say only 2Eros a day for parking? That would amount to 730Euros a year and for you its OK if he has to put aside over 5 weeks of his yearly earnings?

   Of-course, I would not find it a problem had I received a weekly increase of 500Euros! 2Euros l’hawn u 2Euros l’hem who cares had I had a 26,000Euro WAGE INCREASE. But with a 1Euro 16 cents, that only 60Euro 32 Cents a year heq u 🙁

 • EVIL CLIQUE
  Posted at 16:52h, 05 October

  But possibly the EVIL CLIQUE don’t realize that in few weeks time they must face the people to give them the vote ? .
  Possibly when the other MPs go to do the door to door the people don’t tel them why none of them supported you and JPO in your fight against corruption and the restoring the democracy ?.
  I was astonished the way they treat you when you want to talk like yesterday when you went out as they don’t give you the opportunity .
  Probably If you tel the speaker once PN MPs don’t let me talk i will cross to the opposite benches so i can speak from there .

 • abc
  Posted at 16:39h, 05 October

  the times reported that paul busuttil from safi admitted to violently attacking a foreigner. is he related to ex safi mayor peter paul busuttil?

  • Franco Debono
   Posted at 19:22h, 05 October

   both paul and busuttil are very common in safi so don t reach hurried conclusions . . . .

   • Chinese Jar
    Posted at 16:27h, 06 October

    You’re dealing with Labour supporters here and now, Dr Debono. Daqxejn differenti min-Nazzjonalisti. Izjed idumu biex jaqbdu.

 • OLIGARCHY
  Posted at 16:29h, 05 October

  Dr Debono ,it is unbelievable how long your motion is, with so many breaches and not only no body resign but instead they condemn you .
  I am astonished how the other MPs let such breaches happen and they remain silent .
  I thought they swear that they are loyal to the constitution.
  What kind of loyalty is this ?.

 • Eddy Privitera
  Posted at 16:12h, 05 October

  X’nista nghid aktar minn PROSIT FRANCO DEBONO ?!

  • Chinese Jar
   Posted at 16:28h, 06 October

   Tista zzid skoss !!!!!!!!! u ???????????????????????, Sur Privitera, ghax inkella ma tkunx int.

 • C Attard
  Posted at 15:38h, 05 October

  So you are saying that if I was the chauffeur of Tonio Borg or any other minister I can not be interested? and you are saying that this was done to please 1 or more person? I didn’t know these things happened and I’m sure that if PL will be elected these things won’t happen! Very positive about that. Let’s hope for a change in government.

  • jerry
   Posted at 20:28h, 05 October

   lol

   • Chinese Jar
    Posted at 16:29h, 06 October

    Thank God for those three letters. They save Laburisti the trouble of learning how to write.

 • Massimo Borg
  Posted at 15:31h, 05 October

  Peress illi soddisfatt illi s-sagrificcju li ghaddejt minnu u l-ingustizzji qarsa li thallast bihom wara l-vot ta’ sfiducja fil-Ministru Carm Mifsud Bonnici, kienu krucjali sabiex ghallinqas gew sblukkati numru ta riformi estensivi li kienu ilhom jigu blukkati ghal snin mill-istess Ministru

  Sorry imma b’dik il ” Hekk hu go fik issa ha tkun taf …..” jien dan ta hawn fuq ma nemmnux.

 • rebh il=gimgha d-diehla...
  Posted at 15:20h, 05 October

  alexa.com standing of francodebono.com at 39th place! prosit Franco, whilst the popularity of the cliques is on a downward spiral your popularity is on the up.

 • Grilled Angus Beef
  Posted at 15:17h, 05 October

  soory thought it was Tonio Fenech chauffer. Please excuse the gaff.

 • Grilled Angus Beef
  Posted at 15:16h, 05 October

  so also Tono Montebello chauffer wanted a piece of the pie – do not think De Martino and Demicoli would have been happy to share.

 • Grilled Angus Beef
  Posted at 15:15h, 05 October

  Prosit Dott, you showed the ftit misiken li jigu hawn jitkasaw bil kitba tieghek kif tikteb int.

 • fiesta
  Posted at 15:07h, 05 October

  What I’m looking for is your post of yesterday where you blamed the PN for the troubles of the 80s. You have deleted it. Why?

  • jerry
   Posted at 20:30h, 05 October

   Because he realised that what he said was silly, for lack of a stronger word!

   • Fiesta
    Posted at 20:51h, 05 October

    So he’s not even convinced on his own actions. And we want him to be a Minister???

    • Ford ta molla wahda
     Posted at 21:13h, 05 October

     Veru li Austin Gatt johloq il provokazioni??Kellna x nambuhom dawk in nies mad Dar Centrali ghalfejn kienu hemm ???Fiesta

 • Jonathan
  Posted at 14:59h, 05 October

  Issa naraw jekk il-PM hux lest jissagrifika l-pajjiz ghall-Ministru Gatt.

 • Daniel Tabone
  Posted at 14:41h, 05 October

  Franco, you won’t find anything about your motion in The Times. The paper is only gate-keeping for GonziPN. They want to alienate the people with this 5+5 jamboree and try to sideline the deep political crisis that is engulfing GonziPN. Do not expect any better from The Times. Their agenda is Mario DeMarco’s agenda’s. They know that GonziPN will loose no matter what so they do not want to help in the oligarchy’s downfall. Perhaps they will bother to quote you if you’re able to state that on Monday you will vote in favour of having the debate on your motion on Tuesday. This will send shivers down their spine!

 • tony
  Posted at 14:36h, 05 October

  WAQAW FRANCO LIL A.G JEKK MA TWAQAWX TAQQA AC- CAJT . GHAMILT DAN KOLLU . IN-NIES TAJJBIN MIEGHEK IL-HZINA KONTRIK. GHANDI RISPETT KBIR LEJK. INTI TAF UMBAD . ISMA DISKA TA BOB DYLAN . WE ALL HAVE TO SERVE SOMEBODY. U HALLIK MINN PIERO PELU. NOW I AM WATCHING BONDI PLUS . LOU BONDI TAQTALU DEMBU LOU BONDI JIBQA. META KIEN HEMM INT DR.FRANCO KIEN QALLEK ‘ ”LIL MIMISTRU GATT NEHILU ENTITA’ I AM TOO OLD FOR THIS S**T. DAN TONIO BORG MANAFX.

 • old timer
  Posted at 14:19h, 05 October

  Fost dawk it-34 parking spaces hemm xi uhud li huma f’Ghawdex?
  U jekk hemm xinhi il-pozizjoni f’dan ir-rigward tal-Ministru?

 • akwapuntura
  Posted at 13:56h, 05 October

  Dr Debono. Daqt nibaghtu ghalik biex tghina fit-team ta’ akwapuntura li ghandna. Tolqot l-affarijiet ezatt, fil-post it-tajjeb! Blog iehor interessanti. Prosit

 • konvinta
  Posted at 13:55h, 05 October

  Prosit Onorevoli, jien qrajta u ghalhekk nemmen li int qieghed fit triq it tajba.

 • Gabibbo
  Posted at 13:55h, 05 October

  Tajjeb ukoll. Min jiffanga l-aktar.

 • popcorn
  Posted at 13:48h, 05 October

  Hear hear hear… What is Dr Tonio Borg’s reaction to this fresh allegation? Or is Dr Borg busy pushing himself around?

 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 13:43h, 05 October

  Are you sure that the ordinary man in the street is far more interested in car parks and parkers then in the way his tax money is ending up down the ”bir tas-skieken ”known as FREE (?)health care without any accountability of any form?

  Please refer to my earlier postings re the health care expenditure and the financing of free university tuition to medical students from the UK AND ASK SOME PERTINENT QUESTIONS THERE.

  Health care is taking a huge chunk of the budget money and there is nothing much to tangibly account for the decisions being taken that the tax payer has to foot, wether he likes it or not.

 • gina
  Posted at 13:39h, 05 October

  Definition of CONFLICT OF INTEREST according to my dictionary:
  a conflict between the private interests and the official responsibilities of a person in a position of trust

  • Chinese Jar
   Posted at 23:47h, 05 October

   Did you really have to go to your dictionary to know what conflict of interest means?

   The situation is dire.

 • sturdut
  Posted at 13:30h, 05 October

  qed taqlihom b’zejthom

 • dalwaqt t-23 ta novembru..
  Posted at 13:30h, 05 October

  prosit hafna Framco.

  tonio borg konservattiv religjuz? role model?