Updated : Il-poplu huwa akbar mill-partit

Updated : Il-poplu huwa akbar mill-partit

Thoss ghafsa ta’ qalb meta jkollok thallas ghall-isbalji ta’ Austin Gatt fl-Arriva u BWSC u Carm Mifsud Bonnici ghad-disastru fil-habs, fil-qrati, fil-pulizija u fl-imigrazzjoni.

Pero’ thoss sodisfazzjon kbir meta tiftakar li ghaddejt minn sagrificcji kbar biex tkun fuq n-naha tal-poplu. Jien kburi li ddefendejt u kont it-tarka tad-drittijiet tal-poplu u kont kuragguz nieqaf u nirrezisti  l-arroganza ta’ certi politici li jahsbu li huma ‘l fuq mil-ligi. Imbuttajt ‘l quddiem, minkejja rezistenza qawwija,  riformi fundamentali fil-qasam politiku, kostituzzjonali u tal-gustizzja li dan il-pajjiz ghandu bzonn urgentement.

Deputat mhuwiex delegat tal-partit izda rapprezentant tal-poplu elett f’isem partit. Il-lealta lejn l-partit  mhix ghodda biex ministri arroganti jistriehu fuq shabhom biex jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd, inkluz l-parlament u l-poplu.

Malta l-ewwel. Ahna poplu wiehed b’opinjonijiet differenti mhux zewg tribujiet nokkupaw l-istess territorju.

Kulhadd ghandu dritt ikollu l-aspirazzjonijiet legittimi tieghu. Prim Ministru m’ghandux dritt  ikisser dawk l-aspirazzjonijiet biex jimbotta lil xi hadd tal-klikka, anzi ghandu dover li jara li l-meritokrazija tirrenja.

 Minn meta ‘l hawn Prim Ministru  sar jorkestra  kapriccosament it-tkissir tal-aspirazzjonijiet  legittimi ta persuna li ghandha l-kwalitajiet kollha necessarji u jisirqilha l-ideat u l-hidma taghha biex jaghtihom lil u jimbotta ingustament  haddiehor?

Id-decizjoni tal-bierah kienet irrilevanti fil-prattika peress illi kwazi sena ilu jiena kont irrizenjajt mill-Partit ! Ghamilt it-talbiet tieghi fuq bazi ta principju ghax ma deherlix li daqs dak tahwid ta ministri li qatt ma gie kkundannat imbaghad jaghmlu kjass ghax xi hadd ma jobdix lil whip ghax ma jkunx jiflah aktar tbazwir ta ministri li gabu tbatija kbira fuq il-poplu.

93 Comments
 • kont PN ma ghadnix, u ma jiddispjacinix
  Posted at 11:38h, 12 September

  thoss ghafsa ta qalb meta bhala familja li ilna nissaportjaw lil PN tara lit-tfal ta haddiehor minghajr O-LEVELS qedin imexxu dipartimenti u tara li-tfal tieghek gradwati min universitajiet inglizi jaqilghu ftit iktar min minimum wage. Vot lil Pn qatt iktar. Imorru jhabtu lil dawk minghajr O-LEVELS u qedin sew meta tigi l-elezzjoni..

 • Alex Cutajar
  Posted at 15:48h, 04 September

  100% right. The title hit the nail on the head

 • carlo
  Posted at 09:36h, 04 September

  Franco imma possibli ghadek ma ndunajtx….ghamlu minn kollox minn wara dahar il poplu sahansitra anke lilek Dr Gonzi pprova jixtrik biex ma tivvutax kontrih. U dan nafuh ghax ghedtu init stess ghax kieku ma konna nkunu nafu b’ xejn, bhal EURO 500 zieda fil gimgha li tefa fil but. Jiddispjacini nghid imma l PN sar partit bla kuxjenza. Il PN iggranfat mal poter u l poplu mugugh hawn barra. Franco…Grazzi tax xoghol li ghamilt u j’Alla tkompli tahdem favur is-sewwa.

  • Alex
   Posted at 20:02h, 13 September

   And who is responsible for ARMS ltd. Fjask iehor. I just received a double estimated bill. So much for smart meters. Another way to waste people’s money.

 • Bye bye sweety PN in November 2012
  Posted at 09:20h, 04 September

  Fl-ahhar se nehilsu minn tal-klikka li kkukanjaw biex jeqirdu lil kull min b’xi mod hasbu li hu ta’ theddida ghalijom. Din hi l-ewwel darba li se nivvota lil labour sakemm nibqa nara nies dicenti jirraprezentawhom. Galea Curmi, issa m hemmx ghalfejn iccempilli lura biex niehu dak li l- familja tieghi haqqa bhal haddiehor li kien itikom ir-rigali fil-maratona.Dak tan nuccali naqa mbaccac insejt x ismu u jghawweg bl-ingliz gabu l-permess tal-pool fl-imdina kumbinazzjoni. Il-familja tieghi le u..

  • Ghal Malta ahjar.
   Posted at 09:38h, 04 September

   Franco, int Malti bhali: aghmel bhal ma jghid il-qawl Malti: min ik.a.k i f’idejk…mahhakulu ma wiccu! Grazzi tal-kontribut tieghek biex taghmel Malta ahjar, u Partit ahjar…issa l-uniku cans li baqa hu li l-istorja tistirilizza l-hmieg tal-klikka li hakmet lil Partit taghna!

 • robert
  Posted at 08:58h, 04 September

  Do not worry dr Debono .
  after next election you will not be in the parliament but Gonzi will not be pm as he will suffer the biggest loos and humiliation a prim minister ever suffered in maltese history .

  the diference will be that you fought for the people so you will go down in history as a hero but gonzi will go down as the most arrogant pm .
  we the ex nationalist feel that we fed a dog then when he got fat he bite us but we will give him a big bite in few weeks time when the election comes .

  robert

  • ninnu
   Posted at 14:56h, 05 September

   Beware the last bite ,it’s the most painful.

 • Andrew
  Posted at 08:53h, 04 September

  GHAMLU PARTIT INTI JPO u MUGLIETT u forsi MALTA TIMXI IL QUDDIEM!

  • floater
   Posted at 17:14h, 11 September

   mhux idea hazina taqdu partit bejnietkom. L-unika tlett deputati sura fil partit bhalissa, li qed jghixu fit 2012 u mhux erbghin sena lura.
   Prosett Franco Debono togghobni wisq.

 • zebra
  Posted at 08:42h, 04 September

  flahhar, persuna bil bajd titkellem car u tond….

 • Familiarity breeds contempt
  Posted at 08:28h, 04 September

  Franco – jien naf ezatt kif jahdem Gonzi. Ha juzak ghall-ahhar ftit tal-legislatura u jarmik. Isma minni – ma rridx nippatronizzak imma ha naghtik parir daqs li kieku kont ibni. Ghamel bhal JPO u itlaq mil-partit. L-unika sahha li ghad ghandek ma Gonzi huwa dak il-vot fil-parlament. Uzah.

  Uzah biex izommom il-boghod minnek ghax jekk jersqu vicin ikunu kapaci ituk id-daqqa.

 • Fjuri
  Posted at 08:16h, 04 September

  It-tieni paragrafu li ktibt irid jinkiteb ukoll fil-kuntest tal-prezent u tal-futur ghax int se tibqa tiddefendi u tkun it-tarka tad-drittijiet tal-poplu. Awguri fl-elezzjoni li jmiss (li jien cert li se tiehu sehem fiha u se titla’ sparat)

 • Jonathan
  Posted at 08:13h, 04 September

  “Ahna poplu wiehed b’opinjonijiet differenti mhux zewg tribujiet nokkupaw l-istess territorju.”
  Kellu bzonn kull Malti jemmen f’dan il-kliem. Kliem il-gherf tassew.

 • john
  Posted at 08:08h, 04 September

  rajhom kif dahlu izommu id xulxin il ministru tas sahha u karm mifsu bonnici…. qishom xi zewgt namrati!…. taparsi il vittmi hej..

 • Malta l-ewwel u qabel kollox.
  Posted at 07:44h, 04 September

  Franco grazzi talli hrigt fil-berah il-hmieg kollu jew parti minnu tal- klikka Gonzi PN. Jien nenmen li partit m’ghandux jaghmel iktar minn ghaxar snin fil-gvern u issa l-partit Nazzjonalista wassalu z-zmiem li jerga joqod fl-opposizzjoni biex jinbiddel minn ta taht fuq.

  Issa pass iehor jonqsok, itlob vot ta’ sfiducja lejn Gonzi fil-parlament halli l-partiti jmorru ghall-gudizzju tal-poplu.

  Grazzi.

 • Fleur
  Posted at 07:03h, 04 September

  Franco never gives up.Kompli semma lehnek mhux imbilli qed jipruvaw isikktuk ghax jaqbel lilhom.
  Ahna nafu min qed jghid is sewwa u min qed jghaddina biz zmien ghax ghandu x jitlef.
  Il poplu Malti daqt jitkellem.

 • C. Caruana
  Posted at 06:38h, 04 September

  Prosit, Franco. Kull ma stajt taghmel ghamiltu. Bqajt sa l-ahhar tipprova tkun parti mill-partit. Partit li jarmi nies bhalek partit skadut.

 • nostradamus
  Posted at 06:32h, 04 September

  franco ghajd lil jpo jisilfek il bajd forsi flahhar tiehu decisjoni.

 • Osservatur
  Posted at 03:19h, 04 September

  ….. U nixtieq nikkumenta haga ohra….. “Il-Poplu huwa Akbar mill-Partit” f’mumenti partikolari biss. …… Fl-elezjonijiet! Wara l-elezjonijiet, il-poplu jiddisentegra f’particelli tant zghar u gruppi tant difersivikati li ma hu minnu xejn li huwa “akbar”. Is-sahha qeghda fl-ghaqda tal-poplu. Int esperjenzajta. L-organi tal-Partit, hu min hu, jimxi mhux mill-poplu imma mil ftit nies fil-kumitati etc…..

  “Il-Poplu huwa akbar mill-Partit” hija mumentarja u, fl-opinjoni tieghi, dan li statement jintuza bhal lastiku u b’mod laxk li ftit ghandu tifsira fil-hajja jekk mhux f’xi elezjoniji, referendum Jew rivoluzjoni (u attivitajiet simili).

  • Franco Debono
   Posted at 08:51h, 04 September

   @ osservatur :

   ghandek sball kbir hafna hafna. filperjodu ta bejn l-elezzjonijiet il-poplu dejjem jibqa sovran ghax huwa rapprezentat minn parlament li jzomm lil gvern responsabbli tal-azzjonijiet tieghu.

   fl-equation tieghek hallejt barra il-parlament. il-parlament f’ malta tkisser peress illi ghal hafna snin dan il-pajjiz kien qieghed virtwalment immexxi minn p-ersuna bhal richard cachia caruana li kellu kull interess li l poter vera jinzamm l boghod mill-parlament.

   sistema politika fejn parlament jitkisser mhix demokrazija. parlament ghandu dritt f isem il-poplu sahansitra jisfiducja ministru jew gvern shih

   ghandek sball kbir. IL-POPLU HUWA SOVRAN DEJJEM U F’KULL WAQT

   • BETTER FUTURE
    Posted at 09:30h, 04 September

    Franco is correct. What Malta needs is a working, intelligently balanced, parliament that can actually alter and extract the most benefit for citizens from parliamentary bills when they come up for discussion. Otherwise, all laws are ultimately decided by the strongest members of the party in Government, when they are in their party’s private parliamentary committee, away from the public’s gaze. Within that committee, only 1/2 of Malta is represented and the strongest components carry the day, as we have amply witnessed.

    Take the Mintoff example @ Helsinki and international fora/matters. Mintoff realised that the only way a small nation could extract power for the benefit of its citizens was to play the borderline case. Unfortunately, this does not work in the EU, although supposedly every nation has an equal vote, because representatives and political leaders are bought to make them accept what the big countries want. Unless, that is, the leaders are incorruptible, which is difficult as experience as amply shown. Take other examples, like the Law courts or any Government appointed committee. They are always an odd number, never even. And that is what is needed in Malta’s parliament. A fine balance that will work to the citizens benefit.

 • Osservatur
  Posted at 03:00h, 04 September

  “Deputat mhuwiex delegat tal-partit izda rapprezentant tal-poplu elett f’isem partit. Il-lealta lejn l-partit  mhix ghodda biex ministri arroganti jistriehu fuq shabhom biex jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd, inkluz l-parlament u l-poplu”.

  Statement kwazi Tajjeb imma hemm hafna xi tghid!!! Nifmek Dr Debono…. Is-sistema politika hija sistema egoistika, tidher facli u sabiha imma hija ghodda perikoluza u kumplessa imma fuq kollox, ferm difficli li l-poplu jigi akbar mill-Gvern jew Partit! Int taf bizzejjed u nifhem Li weggajt biex timxi mall-kurrent. Zgur li rajt izjed milli ra jew sema il-Poplu! Bhala deputat, zgur li kienet Difficli taqbel ma kollox u timxi leali mall-programm eletorali u fl-istess hin ma programm Ta’ politika tieghek. Waqt li Vera urejt kurragg Ta’ deputat “riformista” b’lejalta lejn il-poplu, l-approach tieghek ma dak li sibt quddiemek wadbitek lura u dehrt, in generali, bhala “trid taghddi tieghi ghax …”. Deputat matur jimxi kawt, jibni u jipperswadi u huwa biss meta jkun l-aqwa mument opportun li jitkellem. L-ghaqal hija forma Ta’ maturita necessarja fil-kamp politiku! Partikolari meta s-sistema hija burokratika u (sfortunatament) iebsa biex iccaqlaq l-affarijiet.

  Naqbel ma dak li kien qal Lino Spiteri, int hraqt lilek innifsek malajr. Sbaljajt ukoll li hadtta qatta bla habel kontra il-Prim Ministru meta Kellek bzon tirrispetta l-awtorita li jokkupa. Issa ftit zmien fadal u xorta trid timxi b’ghaqal ukoll jekk trid tibqa deputat tal-Poplu u timplimenta “riformi”.

  Nammira il-hsiebijiet fir-riformi li tixtieq iddahal f’dan il-pajjiz. Haga wahda ma fihmtx: Ma liema programm Qed timxi? Ma stajtx, bhala kanditat mall-PN, tara li d-dahhal fil-programm eletorali Dawk ir-riformi li titkellem fuqhom minn zmien ghal zmien? Deputat jitla fil-Parlament mill-poplu imma fuq programm kolletiv Ta Partit li int ghazilt. Jista jkun dawn id-differenzi kollha ta principji, policies u riformi li ghandek inti m’humiex Qed jaqblu mall-Programm li Fassal il-PN li int stess ghazilt? Allure, jekk hu hekk, m’hiex ovja li ssib il-kuntlarju (ghalkemm xorta irid il-politika m’ghandix Tkun biss lista fuq program eletorali fejn allura ikun perikoluz jekk affarijiet ohra Ta urgenza u reali fil-hajja li jinqalaw, jridu jigu diskussi u anke riformi necessarji jridu jigu mplimentati).

  Insellimlek.

  • Franco Debono
   Posted at 09:08h, 04 September

   Il poplu huwa akbar mill-partit dejjem

   il-parlament jirraprezenta l poplu u jzomm lil gvern kollettivament u l ministri individwalment responsabbli ghal ghemilhom

 • Il-Verità
  Posted at 02:34h, 04 September

  Naqbel mijak kwazi f’kollox. Haġa waħda għadni niddubita – jekk dan kollu huwiex ġej mill fatt li int ma ġejtx apprezzatt u moghti xi kariga li hassejt li kien jisthoqlok.

  In other words – ħafna mill-affarjiet li għidt u għamilt qbilt miegħek dwarhom, imma miniex 100% konvint mill-mottif tiegħek. (Ma naħsibx li tista’ ttini tort sa barra).

  • Franco Debono
   Posted at 08:54h, 04 September

   @ il-verita :

   meta persuna taghmel xi haga jkollha diversi ragunijiet ghaliex taghmel hekk. tahseb kien ikun xieraq nghatajt opportunita nimplimenta l ideat li int u l maggoranza jaqblu li kienu tajbin.

   kull persuna tghozz id-dinjita taghha.

   kull persuna ghandha dritt anke ikollha ambizzjonijiet

   prim ministru mhux qieghed hemm biex ikisser kapriccosament l-ambizzjonijiet legittimi ta persuna li ghandha l-kwalitajiet kollha necessarji biex jimbotta lil xi hadd iehor flokha ingustament

 • Mark
  Posted at 00:57h, 04 September

  Franco min bħali, hu dilettant tal-letteratura u l-karikaturi minflok jintasab iħares lejn l-MPs deħlin fid-Dar, kien jinxteħet iħażżeż jew iħarbex dwar l-erba’ fajerenġins li ġew fl-istess waqt tal-laqgħa biex jiġbdu l-ilma mill-basement u jitfu l-ħruq :—-)

  Jiddispjaċini għalik. Fil-ħajja mhux hekk jaħdmu l-affarijiet.

  • Franco Debono
   Posted at 09:09h, 04 September

   mark :

   fqir hafna fi hsibijietek u fil metafori, hruq ilbierah daqs dik xita!?

   l problema kienet liq ed jeghrqu mhux il hruq!!!

   • Mark
    Posted at 09:16h, 04 September

    Ok mela inti mintix maħruq.

    • BETTER FUTURE
     Posted at 12:09h, 04 September

     Of course he is! He said so many times. What would you expect if your ideas are pirated by your adversaries, and you are made to hovel for crumbs when other far less worthy and downright incompetents are given chairs at the main table?

     But that is only one way of looking at this sceraio. Over time, it has been proven that disgruntlement was the catalyst that pushed forward the common people’s agenda. If crusaders did not exist naturally, they would have had to be invented. Most positive changes in the political sphere have been flushed out of their suppression in this way. This is another defining moment in history, when party leaders (in this case the GonziPN) have so damaged what they inherited as to reduce it to a pauper of what it once stood for.

     The moment of change has arrived!!

 • Oġġettiv
  Posted at 00:49h, 04 September

  Għaliex ma tħossokx komdu fil-PL Franco?

 • Johann Camilleri
  Posted at 23:43h, 03 September

  So it’s November Elections then!

  So it’s bye bye Franco, none of your bills will pass, and you will finally disappear into anonymity!

  The beauty is that you won’t even have done 5 years in parliament! And you know very well Carmelo Mifsud Bonnici WILL be a minister again, come next PN legislature!

  Cheerio mate!

  • wishful thinking
   Posted at 13:00h, 04 September

   Next pn legislature CMB will be retired. He will be lucky if he makes it to parliament nex legislature. But he will be remembered don’t worry as the minister who made a mess of justice and home affairs and subsequantly censored by parliament.

 • chuck bartowski
  Posted at 23:30h, 03 September

  @nita u il Maltija
  Maltija l-ewwel nett tkellem bil malti la darba int Maltija u nixtieq nistaqsiekom mistoqsija lilek u lil nita : jekk Franco qieghed jara affarijiet storti jew abbuzivi fil partit dan ghandu ikun yes man ghal kollox ? u kieku stess jidirlhu jesprimi lilu nifsu fuq blog personali din mhux demokrazija jew le? il Pn kollox tajjeb u kulhadd infallibbli ghandu?

 • Ragel Mitluf
  Posted at 23:19h, 03 September

  Huwa sabih li tara nies bhalek pero jkolli nammetti li s-sistema politika qatt ma tiffavorixxi t-tajjeb sfurtunatament. Hija sfurtuna kbira li l-partit tal-PN tilfek. Malta ghanda bzonn nies bhalek. Xbajt min dil il politika antika. Ghandna bzonn nies li jiehdu azzjoni u mhux li jridu jbellawna kollox. Ma nafx kif ahna Maltin nitkelmu biss fejn jaqblilna. In-nies komdi taht il-PN qatt mhuma ha jitkelmu u nista niggarantixxi li meta jitla il PL d-darba li jmiss kollox bl-istess sistema ha jibqa.

  Kompli sejjer kif inti sejjer Franco.

 • IL POPLU
  Posted at 22:57h, 03 September

  L ewwel darba li ha nikteb fuq l blog tijak. Avolja segwejtu al dan l ahhar zmien. Jien ma ivutajtlekx fl ahhar elezjoni ax ilni 3 elezjonijiet ma mmur nivota ghax qtajt qalbi mil politika go dan l pajjiz in generali. Pero irrid najd li kieku kull bniedem elett fil parlament mil poplu jamel dak li ilek tamel int dawn l ahhar sentejn kieku veramaent nerga nibda nemmen li d deputati qedin hemm biex fil verita u kif mistenni mil manadat tahom jamlu dak li hu tal gid al pajjizom u al poplu tahom! Idecidejt li niktiblek ax b ghemilk int ergajt fakartni li l poplu huwa ikbar mil partit! Nispera li tibqa tati kontribut lil pajjiz tijek u lil poplu malta dejjem u qabel kollox!

 • mary
  Posted at 22:56h, 03 September

  Issa Franco ghandek bzonn li meta jerga jiftah il-parlament tiehu azzjoni

  • Fleur
   Posted at 21:20h, 04 September

   Imma….. mary,Franco dejjem jiehu azzjoni. Mela kull ma qed jghamel mhux azzjoni tisejjah.

   Franco qed jaghmel hafna. Mhux qed isahhan is siggu!

 • mary
  Posted at 22:55h, 03 September

  issa Franco jmiss li meta jerga jiftah il-parlament tiehu l-azzjoni li ghandek tiehu
  forsi tinqaleb il-folja u nibdew niehdu r-ruh u Malta taghna noghhluha l-fuq.

 • Oggettiv
  Posted at 22:38h, 03 September

  Franco, ghaliex ma thossokx komdu fil-PL?

  • Angus Black
   Posted at 15:17h, 04 September

   Ghax ikun hemm fl-istess naha siehbu tal-Form IIc li huwa Kap ta Partit u Franco jkollu joqghod ghal li jghidlu. Tahseb int li tkun sitwazzjoni accettabbli ghal Franco? Tridx tmur…!

   Barra minn hekk, tahseb li Joseph daqshekk babbu?

   • Franco Debono
    Posted at 16:02h, 04 September

    @ angus black :

    grazzi talli tfakkarni fis-snin sbieh tal form IIC meta diga kont qed ingib rizultati tajbin

    tfakkarni wkoll f david agius li nqabad jikkopja tliet darbiet. iccekja wkoll dwar il performance akkademika ta philip mifsud u carm mifsud bonnici

   • Melvin
    Posted at 20:04h, 04 September

    ANGUS
    nahseb li mhux babbu ghax lil Joe Grima nehieh ghal kuntrarju ta Gonzi lil hadd qat ma ikundanna lanqas lil dik li hadu lil JPO ghandha biex jawgu il fatti

  • Principji
   Posted at 21:27h, 04 September

   Oggettiv…….qatt hsibt li mal principji ma tilghabx?
   Li t twemmin politiku lanqas jitghawweg u jitranga ghal konvenjenza tal mument? Forsi ghalhekk qed tghamel din il mistoqsijja?

 • kajju
  Posted at 22:29h, 03 September

  What’s next Franco? Are you surprised by the executive’s ultimate decision?
  I would not have been surprised, as your actions, lately especially what you are writing on this blog were ensuring that the ultimate decision taken was the inevitable one. Once again I admit to disagree with this decision as it would have been interesting to see how the electorate would have judged your behaviour. None the less I also admit that the executive members had no alternative but to turn down your request to annul the ban given the way you are behaving within the party.
  One can expect you to announce new tactical moves in the next hours however you will surprise nobody. I would not be surprised if you
  1. Take the party to court
  2. Continue playing your tactical games by bringing in new parliamentary motions.
  3. Ask for the PM’s resignation following the storm today which brought mayhem in some areas
  4. Ask for Dr Cassar’s resignation because the ambulances got stuck in traffic jams
  However I would be surprised
  1. If you do the honourable thing and resign your parliamentary seat
  2. Announce that you shall be setting up a new party with yourself as its leader
  3. If you admit that you could have made mistakes in your fury and hastened decision making
  4. If you call for a vote of confidence and your vote will bring down this government.

 • Martin tal Bahrija
  Posted at 22:28h, 03 September

  No Franco no vote

  • Angus Black
   Posted at 15:20h, 04 September

   A very cockeyed decision on your part.

   Whatever happens after next election, I would expect that you would be the last to complain about anything since you would not have been part of the people’s decion thus forfeiting your right to complain.

   • Melvin
    Posted at 17:48h, 04 September

    ANGUS Black
    Tista tispjega din il biza mil PL il passat nafuh meta kellnha prim ministru li mar jintaqa taht mina ma kriminal u hafna ohrajn bhal instab hati mill qorti.Il prezent nafuh ukoll arivva,bwsc,sptar u hafna ohrajn Prim Ministru li xogholu jaghmila ta avukat tal ministri,dcg u l klikka il futur hadd ma jista jiprevedih Li u zgur li ghax kellna wiehed sewwa mhux se ihalluh johrog

 • Quacquaraqua
  Posted at 22:20h, 03 September

  Franco int politikant ta veru; mhux qed hemm biex tinghogob mal-klikka u wiehed mill-ftit li tiga taqa u tqum mis-sahhara ta GonziPN-ghax wara kollox l-gid tal-poplu jghodd mhux il-gid tas- sancta sanctorum tal-klikka li hakmu lil Partit biex ikomplu jerdghu !
  L-istorja thares lejk b’gudizzju gust ghax dak li hu iswed taht GonziPn ma qieghedx li hu abjad!
  Issa Franco taqtax qalbek, ifforma Partit Nazzjonalista ta vera bhal ma kien ghamel Ganado Herbert-dak kien ragel- u hekk se tibqa tissemma int! Viva Franco:abbassu l-klikka li poggiet fil-kantuniera lil partit ghaziz taghna!

 • nadif
  Posted at 22:19h, 03 September

  Franco, inti titkellem ghax thobb il-politika u trid li l-affarijiet isiru sewwa u fl-interess tal-pajjiz. Inti wiehed mil-ftit deputati tal-pn li tista tikkritika fl-interess tal-poplu u dan ghaliex inti nadif u m’ghandekx piz u skandli xi ggorr. Ohrajn ma jistghux jitkellmu. Fuqek hmerijiet jghidu, certifikati etc. Kulhad jaf li ghandek ragun u kulhad jaqbel mar-riformi tieghek, anke l ministri stess ghax qed jippruvaw jimplimentawhom.

 • De Giorgio
  Posted at 22:07h, 03 September

  Habib, bir-rispett kollu ma nafx ghalfejn mort tahli hinek fil-laqgha tal-ezekuttiv illum? Possibbli, kont qed tittama li ser ikun hemm xi tibdil fid-decizjoni li hadet il-klikka ta’ gonzipn? Malta tinsab priguniera ta’ klikka zghira ta’ nies taht l-umbrella gonzipn, l-uniku tama li nehilsu minn din il-klikka huwa s-siggu u l-vot parlamentari tieghek habib, x’inti tistenna biex twaqqaf din il-klikka mishuta?? Malta taghna qed tittama fik li tehlisha illum qabel ghada !!!

 • Grace
  Posted at 22:05h, 03 September

  Dr. Debono,
  I strongly believe tonight we seen the violation of Human Rights – Not to say the least we see this on Daily basis.. Keep up the impressive work, thoughts, and huge sacrifices you are doing to change Politics here in Malta among other politicians – that first is the People of Malta and Gozo.
  Thankyou

 • finish line
  Posted at 22:03h, 03 September

  Dott, bil-konferma tallum qed jghidulek bil-pulit … Inti ma ghadekx wiehed minna. Dabbar rasek…. U inti hekk ghandek taghmel. Ilek li baghat ir-rizejna tieghek mill-PN, issa ishaq li tkun accetta u roddilom salib.

 • tibdila
  Posted at 21:54h, 03 September

  prosit franco kuragg habib, vera tirraprezenta il-vuci tal-poplu u l-batut.

 • Keith Davis
  Posted at 21:52h, 03 September

  Filwaqt li naqbel mieghek li saru zbalji, u ftit minnhom hoxnin, ma naqbel xejn meta tghid li int ghed thallas ghal izbalji li ghamel haddiehor.

  Int ghed thallas ghax kont arroganti u pruzuntuz. Stajt wasalt il messaggi li kellek mill-istrutturi adekwati. Forsi ma kienx ikollok reazjoni kbira, imma int ma kellekx il pacenzja li tiehu pass wara liehor biex tasal.
  You jumped the gun mate, now its too late.

  • Franco Debono
   Posted at 09:06h, 04 September

   @ keith davies :

   meta l vot ta austin gatt ghadda bil casting vote tal ispeaker lanqas kellu dicenza jirrizenja ahseb u ara kemm se jaghti kaz l istrutturi

  • zbalji
   Posted at 13:16h, 04 September

   @ keith davis. Qed taqbel li saru zbalji anke hoxnin u ghax kien hemm deputat li ried li dawn l-zbalji ma jsirux u jekk lahqu saru jissewew, qed tikkritikah u tghidlu arroganti u pruzuntuz. Inth tahseb li qabel ma hareg fil berah franco ma ppruvax iwassal il messagg internament. Kieku segwejt id diskorsi tieghu fil parlament kont tinduna li kien ilu jiehu pacenzja. F wiehed mid diskorsi qal l-azzjonijiet tieghi kienu gradwali u b mod dozat. Jidher bic-car li ma kienux qed jaghtu kaz li kien qed jghid.

  • Angus Black
   Posted at 15:33h, 04 September

   Couldn’t have said it better and concisely, myself!

 • Malteser
  Posted at 21:47h, 03 September

  Webbsu rashom Franco….issa naraw kemm int sod u ttihom dak li haqqhom.Naraw jekk initx ragel…jew jellybaby

 • Ta' Birzebbuga
  Posted at 21:44h, 03 September

  Mieghek qed jipprova johrog ta’ bully Lawrence Gonzi? How unfair! How bloody unfair!

  • Mark Piscopo
   Posted at 23:49h, 03 September

   It seems clear that Dr Gonzi’s arguments are not convincing anyone anymore. Watching NetTv one could not help noticing that not even the women and men propped behind the prime minister appeared to be convinced by what he was saying.
   GonziPN has managed to take the Party in a time warp: to the 60’s where PN dissidents had to form their own phalange in order to keep the bearing straight without deviation! Oh God what a mistake it was for the close knit business elite who met at MSIDA to select the present PN failed leader at the head of the Party; worse than KMB when he was catapulted to lead!!! MLP! and managed to f”’ it up big time! we need a bout of fresh air: new young people!
   The party needs a young leader to clean up the mess made my Gonzi. Hope that now Gonzi’s time is up!! Good Luck Franco

  • Angus Black
   Posted at 15:36h, 04 September

   Ta Birzebbugia, imissek mort taht i-tida nhar il-Hadd w staqsejt lill-Prim Ministru ghax kien daqshekk “unfair” ma Franco!
   E, bilhaqq ma mortxghax int laburist/a?

   • Franco Debono
    Posted at 15:39h, 04 September

    @ angus black :

    ghax franco debono mhux helen damato

   • mugly
    Posted at 16:26h, 04 September

    Angus Black
    Biex jamilli bhal My choice jew his choice ghax jazel lil min irrid hu biex jirispondi lili qatt ma irrispondini sa issa nahsed jigi ghal vot ghandi bhal l ahhar elezjioni lejlet l elezjioni icempilli jew jibatli email u sal illum adni ma inqdejtx

 • Bylharzya
  Posted at 21:30h, 03 September

  Doktor Franco you have courage and handsome. Never give up. You can be next prime minister.

  • P.Zammit
   Posted at 21:58h, 03 September

   Lol @ Bylharzya. Are you willing to bet 100:1 ?

  • shitty bumbum
   Posted at 08:10h, 04 September

   Bylharzya

   You are so full of it.

  • mugly
   Posted at 17:33h, 04 September

   Hazin jekk ikun prim ministru Franco ghax ma tantx tiehu pjacir il habiba tieghek DCG u nispera li din il marda Bylharzya mhux tinfettakom lilek u lil dcg

 • Nita
  Posted at 21:17h, 03 September

  Il-poplu HUWA akbar mill-partit. Il-poplu huwa wkoll akbar minn bniedem wiehed. Kulhadd fil-partit iservi lill-poplu u jaghmel dak li hu fl-ahhar mill-ahhar l-ahjar ghall-POPLU. Dan ifisser li l-bniedem ghandu jaqdef mal-partit li mieghu gie elett meta dan huwa fl-ahjar interess tal-poplu, bl-umiltà li hu mistenni minnu. Il-kunsegwenzi finali ta’ l-azzjonijiet tieghu ma ghandux isofrih il-poplu.

  • Jane
   Posted at 21:56h, 03 September

   Jaqdef mal-partit meta l-istess partit fil-gvern ikun qed jimxi sewwa u fl-ahjar interess tal-poplu li eleggih. Rigward l-umilta’ b’dispjacir nghid li hafna mil-ministri li ghandna lanqas jafu xi tfisser din il-kelma. Kif ghidt tajjeb int il-konsegwenzi t’ghemilhom m’ghandux isofrihom il-poplu pero sfortunatament il-poplu qed isofri fosthom servizz hazin ta trasport, droga fil-habs, kawzi idumu ghaddejjin snin twal, dewmien esagerat ghal appuntament l-isptar etc

  • bulldog
   Posted at 22:40h, 03 September

   X’taghzel il Poplu jew klikkek u Oligarkijja? Nita, Franco ghazel il-Poplu. Min ghamel il hnizrijiet irid jirrispondi ghalih u la Franco ma riedx jidhol ma din l-omerta, ura li min ha r-risponsabilita tal BWSC u ta -L-Arriva , zewg hnizrijiet , zewg fallimenti, kif ukoll min stagna u ma kienx kompetenti fil Ministeru tal gustizzja, baqa cass u ma ghamel xejn, issa l-poplu jiggudikom dalwaqt. J’alla li min kull darba assuma r-responsabilita ghal haddiehor jigifieri refa responsabilita ghal haddiehor li hu Gonzi , issa jirrispondi ta ghemilu, ghax jekk hemm xi hadd li qieghed jahseb li l-poplu sejjer igorr dak id-dejn, korruzzjoni li gabet telf ta flus kbar u hela ta kunsulenti , tberbiq bla razan minghajr akkontabilita , sejjer zball, hafna il boghod milli qieghed jahseb. Gonzi llum , il-lejla , jaf li jekk jizloq fl-elezzjoni generali li sejra tigi qabel iz-zmien, irid jirrispondi lil Poplu

 • Maltija
  Posted at 21:17h, 03 September

  Will you finally stop trying to continuously be the centre of attention now cause it is getting tiring? I can assure you that even if you would have been allowed to contest the next general elections, no sane Nationalist wants you within a mile of Parliament, let alone having any say in what happens there ever again.

  • Franco Debono
   Posted at 21:19h, 03 September

   @ maltija :

   if you find it tiring it’s simple : DO NOT VISIT THIS BLOG!!!

   • Tina
    Posted at 22:05h, 03 September

    @maltija
    Please speak for yourself! I can assure you that there is at least one sane nationalist who will definitely vote for dr Debono if given the chance. So do not pretend to represent ‘all sane nationalists’

  • not interested in your opinion
   Posted at 22:03h, 03 September

   I think there’s another blog which may be of more interest to you. Go and post your comments there. No one asked for your opinion.

  • johnlene
   Posted at 23:55h, 03 September

   jien nahseb trid tara jekk baqax nazjonalist , ax anka lil min japoggja il partit tijaw, qazzez u jek baqa xi 1 ax vera mignun jew ikun hemm l’interessi ghal butu ha najdlek biex jaghmel dan li qed jaghmel il gvern u jibqa jisapportjah!!! qazzizt lil kulhadd gonzi dcg !!! viva il pl

  • Peeping Tom
   Posted at 07:06h, 04 September

   @ taparsi Maltijja

   Shoo shoo……go away!

 • pawlu mizzi
  Posted at 21:16h, 03 September

  Chapeau!!!!!!!!! Grazzi Franco!

 • tadinda
  Posted at 21:09h, 03 September

  Franco I have always said you ahve brass balls and you are continuing to prove it. Some time ago I had suggested to you a couple of options for the future. Let me relate them again.
  1. Sit tight wait for GonziPN to continue to implode and come back later. This should take at least two electoral terms.
  2. Set up your own party but you will not have much joy am afraid as as you said in one of your blogs the system is against any new parties.
  3. Join the PL Movement. Be ether to ensure that what the PL is promising is delivered. I am certain you would be welcomed there by JM and all the others. Your contribution would be enormous for this Malta of ours.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:33h, 04 September

   No need to wait that long. Nothing public should be done now. Wait for next elections when the current PN clique will be blasted into opposition, and start work then. Well in time to build a proper small party for the next elections in 5 years time.

 • Mike Mizzi
  Posted at 21:08h, 03 September

  U issa xi jmiss, Dr. Debono??

 • Franco mhux fuq il-lista - mela se nivvota lil Marlene Farrugia
  Posted at 21:07h, 03 September

  My word is my honour

  • tas-south
   Posted at 07:52h, 04 September

   tirranga ruhhek

 • NS
  Posted at 21:06h, 03 September

  Franco, ghalkhemm ghandek ragun, ghajjejt nisma l-istess affarijiet. Inhoss li GonziPN qieghed jilghab bil-futur taghna u ghalhekk nitolbok biex li ghandek taghmel taqbad u taghmlu ghax inkella int tkun wkoll parti mil-arroganza ta GonziPN

 • VIVA MALTA
  Posted at 21:06h, 03 September

  Prosit Franco iz zejt jitla f wicc l ilma . L istorja ghad trid tinkiteb u laqwa li int ma ghandek xejn fuq il kuxjenza ghax dejjem ghidt il verita , imma il verita tniggez.Ghalkemm jehduh kontrik min ghad baqaghlu nitfa kuxjenza jafu li int qieghed tghid is sewwa uli qatt ma nqbadt fgideb bhalhom.

 • Dan hu kliem ta' politiku ta' veru
  Posted at 21:05h, 03 September

  Onore habib

 • Malcolm Farrugia
  Posted at 21:01h, 03 September

  Ma nistax nifhem ala GonziPn baqa jimpika’ mieghek Franco, Jidher car li huwa int li ghandek ragun, allura ma nistax nifhem kif Lawrence Gonzi(u min qed imexxieh) jwarrbu lilek, filwaqt li jibqghu jitqannew b’ministri bhal Austin Gatt u Joe Cassar, meta dawn huma fost l’aghar ministri li qatt rat Malta, w’inzid li huma sinonimi mal-falliment ta GonziPn!

 • cikku l-poplu
  Posted at 20:55h, 03 September

  The party serves the people (at least it should), whilst some people are served by their party.

 • Abracadabra
  Posted at 20:50h, 03 September

  Proset Franco ftit kliem imma kollu meqjuz: No Franco No vote: issa tivotalhom is-sahhara !

  • finish line
   Posted at 22:06h, 03 September

   Jekk joghgbok is-sahhara issemmijiex. Ilha nieqsa 5days u 20hrs u nisperaw li l-pulizija ma jfittxuhiex.

   • P.Zammit
    Posted at 00:17h, 05 September

    she will be back

 • Malti
  Posted at 20:48h, 03 September

  Prosit!