Ittra lill-Ezekuttiv PN illum 31.8.2012 (9.14am)

Ittra lill-Ezekuttiv PN illum 31.8.2012 (9.14am)

Political parties are not above the law. Every member of every club, be it  a band club, a football club or a politicla party has rights which the club must respect. What the PN executive committee is asked to decide at this stage is wheter the rules of Natural justice have been observed or not, without going into the merits of the case. The issues I have raised at this stage are procedural in nature.

The Executive Committe is being asked to appreciate the fact that it should not have decided since it enjoys no degree of independence from the party and since i wasn’t given the right to defend myself.

 

Lis-Sinjura President tal-Kumitat Ezekuttiv
     Partit Nazzjonalista
 
Ghaziza Dott Portelli,
 
B’riferenza ghat-talba tieghi precedenti li mistennija tkun diskussa fil-laqgha tal-Kumitat Ezekuttiv li jmiss nixtieq f’dan l-istadju nirrileva dan li gej :
 
Fl-ewwel talba li ghamilt minkejja li kont konxju tal-fatt illi tali decizjoni kienet bi ksur tal-istatut tal-Partit, peress illi decizjonijiet dwar dixxiplina huma rimessi lil Kunsill Amministrattiv  (art 50 tal-istatut), b’lealta u b’diplomazija qghadt pass lura u mmoderajt ferm il-lanjanzi tieghi, sabiex ma nkomplix nitfa lil Partit f’dell ikrah u dan minkejja li kont urtat bid-decizjoni ingusta tal-istess Ezekuttiv;

Inoltre l-lealta’ tieghi lejn l-Partit zammitni  pass lura ukoll milli nqajjem il-punt illi l-istatut innifsu huwa bi ksur lampanti tal-ligi tar-regoli tal-Gustizzja Naturali ( li l-partit m’ghandux ikun prosekutur u gudikant fl-istess hin, u li persuna li qed tintalab twiegeb ghal xi ghemil ghandu jkollha dritt ghal difiza), peress illi l-organu li jiddeciedi (anke kieku stess kien l-Amministrativ, imma mbaghad l-Ezekuttiv huwa f’posizzjoni aktar pregudikata) ma jgawdi minn ebda, lanqas l-icken grad ta imparzjalita jew indipendenza mill-Partit innifsu, dan ovvjament oltre l-fatt ukoll illi gie mcahhad lili d-dritt li nipprezenta d-difiza tieghi u ghaldaqstant fil-kaz partikolari il-ksur tal-principji ta gustizzja naturali huwa inekwivoku, totali u gravi.

Illi dan oltre l-fatt illi l-materja lanqas biss kienet fuq l-agenda tal-laqgha, jien qatt ma kont infurmat dwar il-fatt li kien se jigi diskussa xi azzjoni tieghi u di piu waqt il-hin tal-laqgha kien fizikament impossibli ghalija li nattendi ghaliex propju, ironikamen kont qieghed fil-parlament nitkellem dwar riformi fil-gustizzja u intern li Carm Mifsud Bonnici naqas li jimplimenta u li issa wara li tkellimt dwarhom il-gvern qed jiehu passi biex jimplimenta, u din hija raguni ohra ghalix il-kundanna hija altament ingusta;

Illi dan kollu jtappan serjament il-kredenzjali demokratici tal-Partit fil-mod kif jittratta mal-membri tiegghu stess, u ghaldaqstant qghadt pass lura milli nirrileva dan kollu precedentement. Itappan ukoll il-kredenzjali demokratici tal-Partit il-fatt illi minkejja GRECO ilu snin twal jishaq li pajjizna ghandu jkollu Ligi dwar il-Finanzjament tal-Partiti u minkejja li jien hejjejt abbozz li prezentajt fil-Parlament, u li jinkludi wkoll fi strument legislattiv u jifformalizza r-rispett mill-partiti politici lil principji ta gustizzja naturali, il-Partit u l-gvern baqa jkaxkar saqajh fuq dan l-abbozz, li ghadu fuq l-ixkaffa;

Illi huwa preokkupanti immens ukoll illi n-nuqqas totali ta’ regolamentazzjoni tal-attivitajiet tal-partiti politici f’Malta qed jaghti impressjoni perikoluza illi l-partiti politici, inkluz fl-ezercizzju ta dixxiplina huma ‘l fuq mil-Ligi, meta invece kjarament dan mhux il-kaz;

Illi pero iddisgustajt ruhi nisma dikjarazzjonijiet bhallikieku u daqs li kieku d-decizjoni mehuda mill-Ezekuttiv kienet finali u li qisha ttiehdet fl-aqwa rispett totali tal-principji legali applikabbli, liema dikjarazzjonijiet huma possibilment intizi  sabiex jippregudikaw  l-andament ta’ decizjoni li ghadha  pendenti, u ghaldaqstant deherli illi ghandi nqajjem f’dan l-istadju dawn il-punti fis-sens illi jien qieghed nikkunsidra id-decizjoni tal-Ezekuttiv fejn ikkundannatni ghax m’obdejtx il-whip ghal raguni valida, kif ukoll id-decizjoni konsegwenti li ma nkunx kandidat ghall-elezzjoni generali li jmiss, bhala li jiksru l-ligi u huma nulli u bla effet u dan anke in vista ta gurisprudenza. Illi anke fil-mertu u fis-sustanza nirriserva li nressaq ragunijiet impellenti u crikostanzi konkreti li jiggustifikaw l-azzjonijiet tieghi kompletament;

Illi ghaldaqstant u a skans ta’ ekwivoci u sabiex jigi evitat hela ta’ hin, filwaqt li nesprimi d-disappunt kbir ghal dikjarazzjonijiet intizi sabiex ikomplu jippregudikaw dan il-process gia’ gravement pregudikat sa mill-bidu nett, u li jaghmlu ghajb lil Partit li jippretendi li huwa demokratiku anke fi hdanu, qieghed naghmilha cara illi t-talba tieghi ghandha tinftiehem fis-sens illi l-proceduri sa mill-bidu taghhom anke kif kontemplati mill-istatut tal-Partit huma mittiefs abi ksur totali,serju u gravi tal-principji ta gustizzja naturali, u ghaldaqstant imorru kontra l-ligi u konsegwentement ghandhom jitqiesu bhala nulli u bla effet u ghandi nitpogga fl-istess stat li kont qabel bdew ittiehdet id-decizjoni tal-Ezekuttiv;
 
Niehu opportunita ukoll inheggeg sabiex min din it-tbatija inutli johrog xi haga ta gid, billi l-partit japprezza l-htiega impellenti li tidhol fis-sehh legislazzjoni dwar il-partiti politici u l-finanzjament tal-partiti kif ukoll  jigi emendat l-istatut tal-Partit Nazzjonalista, biex jigi assigurat rispett shih lejn il-principji ta gustizzja naturali u l-principji  bazici tad-demokrazija, li verament ikunu jixirqu lil Partit li dejjem kellu ghal qalbu d-demokrazija f’dan il-pajjiz izda wkoll fi hdanu.
 
Niehu l-opportunita nwissi wkoll illi l-Partit ghandu jiddistakka ruhu wkoll b’mod car minn persuni maghrufa ghat-tixrid tal-mibeghda u character assassinations f’dan il-pajjiz li ovvjament igibu reazzjonijiet, specjalment jekk qed tinghata l-impressjoni, naxxenti minn episodji konkreti, illi dawn il-persuni ghandhom konnessjonijiet intimi mat-tmexxija tal-Partit jew il-Gvern. L-impressjoni ta’ intimita’ bejn il-Partit u dawn il-persuni mhix qed taghmel hlief hsara kbira lil Partit, aktar milli diga ghamlet. Dispost nahfer lil min beda din ic-chain reaction ta’ attakki personali fil-konfront tieghi u ohrajn u li ovvjament wasslet ghal reazzjoni ta’ legittima difesa minni u ohrajn, u nittama illi jitkattar ir-rispett reciproku lejn id-dinjita ta xulxin.
 
Tislijiet
 
Onor Franco Debono LL.D. M.P.
 
cc. Kap tal-Partit, Segretarju Generali
 
PS : Peress illi diversi drabi, imma partikolarment fl-ahhar laqgha tal-Ezekuttiv, persuni membri tal-Ezekuttiv u li necessarjament kienu ghal-laqgha illijkjaw informazzjoni trivjali u inezatta  dwari  lill-media, u li dehret fil-media waqt li l-istess laqgha kienet ghadha ghaddejja, ghaldaqstant qed nirriserva li ninforma b’din il-korrispondenza lil media jien stess sabiex nevita l-possibilta ta manipulazzjoni permezz ta leakages selettivi minn persuni li jista jkollhom interess jaghmlu dan.

132 Comments
 • nene
  Posted at 15:41h, 02 September

  jaqaw bdiet il-kampanja elettorali?

 • kajju
  Posted at 19:24h, 01 September

  Franco you might want to keep adopting PL supporters suggestions such as one I have seen where you are being advised to keep torturing this government/the PN with your actions.
  Your tactical moves (as described by Mugliett) might give you personal satisfaction from what I can see, however you should note that you cannot just ask ministers you deem incompetent (basically all of them) to shoulder their responsibility. You too should shoulder responsibility of your actions.
  You think, that you can keep on playing games with our lives, with your actions. This is unacceptable. Just make up your mind and do what you have to do. Your strategy is clear however. You are keep your cards to your chest play your game however you do not have the guts to call a vote of confidence and send the country for early elections with your vote. This would be truly honorable of you.

  Franco it is surprisingly strange of how you are able to belittle the governments’ achievements and amplify its failures. This is symptomatic of biased thinking. Maybe it would be interesting to have your comments about Mario Demarco’s work, about Chris Said’s work, about Jason Azzopardi’s work. These are the only ministers I have not heard you criticize.

  Just bare in mind that you shall be held responsible in the future for your exaggerated reactions for what you deem unfair treatment of the ban to candidate yourself for next election on a PN ticket. One sincere question:
  Franco say your ban would be overturned do you sincerely believe that you would be elected. If you answer is YES as I can predict would you be comfortable to work with all these incompetent MPs (ex Ministers)? So why all this fuss why not change teams like Cyrus did?

  • Franco Debono
   Posted at 20:05h, 01 September

   many of the incompetent ministers will vanish after the election

   • kajju
    Posted at 20:23h, 01 September

    Interesting to hear! I can conclude you are referring to A Gatt. What about the others? Will the electorate get rid of them according to you? You still have never tried and comment about any positive elements which are still within the government if any? I tried to mention names now I will mention records. What about the tourisim statistics? Do they mean anything to you or not? Is it possible you cannot comment about Mario Demarco’s achievements! Why is it so difficult and than so easy to criticize.
    Is it possible that everybody is incompetent? Come on Franco let go and give it a try think about it and let me know.

    • Franco Debono
     Posted at 20:24h, 01 September

     @ kajju :

     of course not everyone is incompetent and there are good elements. i have had opportunity to praise my colleagues

     • kajju
      Posted at 20:35h, 01 September

      So my next comment: forget about the incompetent elements within the government.
      Do the rest deserve the consequences of your exaggerated reactions. Do they deserve to be perceived as incompetent as the rest given that you find it difficult to repeat some praise on this blog at least.
      I think it is unfair for them.

 • Diandra Gauci
  Posted at 18:32h, 01 September

  Some conversation threads circle back to where they started, a case in point is with Nita
  I am given the impression that, although Nita is an intelligent person, she has embraced her prejudice to the extent that when she is given a plausible answer, she goes around asking the same questions in a different way.
  I have understood that the Hon.Dr.Franco is a Nationalist who wants the party to go back to it s roots.The true Nationalist Party.What is so wrong with that?
  Yes we need a good clean!

  • kajju
   Posted at 19:59h, 01 September

   It would be interesting if you or Franco can list the people within the party who should make way so that the clean up would be acceptable! Who should decide about how this clean up should be carried out?

   • Franco Debono
    Posted at 20:03h, 01 September

    @ kajju:
    the political culture, competence, accountability and respect for the electorate, a sense of pride

  • Nita
   Posted at 21:38h, 01 September

   @ Diandra: I ask the same question, yes. I never get an answer. So I repeat my question.

 • Kukklu
  Posted at 17:31h, 01 September

  F’pajjiz ikkunsidrat serju li ma jismux Malta ZGUR, kull ministru jrid jerga’ responsabbita’ politika tal-falljment tieghu jew ta’ nies qrib tieghu. Mhux se nidhol fid-dettal min kellhom ikunu l-ministri li kellhom jirrizenjaw minhabba d-dizastri fil-ministeru taghhom. Il-Prim Ministru wkoll ghandu jinzamm responsabbli ghall-falliment ta’ xi ministri.Ghaliex ma jaghzlux it-triq tal-irgulija? Ghaliex il-partit jibqa’ jibbekkjahom?Mhux talli hekk, talli ikun hemm minnhom li jigu ppremjati u jigu accettati bhala kandidati inkluz Manuel Delia ( nafu x’ghamel bir-riforma tat-trasport pubbliku ) u dak li ffalsifika l-id card ghax tant hemm nies u tahwid li nsejt x’jisimhom.Allura int Dr Debono tibqa’ tinsisti li tkun parti minn din il-marmalja, klikka jew kif ghogbok issejhilha int Oligarkija? Mela meta kellek xi 4 jew 5 ministri li kellhom jirrizenjaw u baqghu ggranfati mas-siggu tal-poter, PM li tilef il-maggoranza fil-parlament u ghamel tellieqa wahdu ghal kap tal-partit u nibqa’ ninsisti li nkun kandidat.M’humiex juruk li ma jridux? Nassigurak jien li postok mhuwiex ma’ tal-klikka. Aqbad it-triq onorabbli li qbadt u hallihom jghaffgu wahidhom.Jien inhoss li Malta kissirtuha u int kont wiehed minnhom Dr Debono ghax kont taghmel parti minnhom u biex tapprova ta’ dak li ghamlu trid terga’ tkun accettat bhala kandidat.Li kont minnek kont nirrizenja jien bil-kwiet u hekk nuri li qieghed man-naha tal-poplu.

 • profile of a bitch
  Posted at 16:08h, 01 September

  There is an interesting psychological profile of daphne here http://www.malta-exposed.blogspot.com

 • Pauline
  Posted at 15:23h, 01 September

  Honourable Debono, you don’t go where you’re not wanted.

 • salvino sciberras
  Posted at 15:16h, 01 September

  Nazzjonalisti hbieb, ghamlu kuragg. L-elezzjoni li jmiss se nergghu inkunu hemm i z-zibel stakkat il- Maghtab, taht is-sigar li se jhaddru l-inhawi. Manwel Dlia u Mark Anthony Sammut huma t-tip ta kandidati li rridu u mhux psataz.

  • chuck bartowski
   Posted at 18:35h, 01 September

   Salvino il hdura ta mejju hierga kollha qabel iz zmien, tahseb li Franco ghandu dritt jesprimi ruhu b’dal mod, jew meta ma taqbilx maghkom id demokrazija ma tghodtx.
   Xi tghidt ghall Daphne dik tista tispara l-oggetivi kollha lejn minn ma jaqbilx mahha.
   Intom qed tahsbu li In-nazzjonalisti kollha qed jaqblu maghkom ghax fil kas sejjer zball.

 • xbajt nisma'
  Posted at 14:12h, 01 September

  Dot, dont give the PN the satisfaction of snubbing you publicly again. Dont give the PL this blog to use as a score board against the PN.
  As it is , carrying on as you are doing right now will gain you nothing but make you an easy target for jokes.
  Save your ammunition for when you will be contesting the next electoral campaign as an Independent Nationalist candidate,
  Leave the government side in parliament NOW.
  This is the sort of pro-bonum advice I would give to my son/daughter if he/she had to end up in your predicament.

 • jack
  Posted at 13:06h, 01 September

  @ Honourable Franco Debono

  Give it up – you will never ever be allowed back on the PN ticket to contest the next election. Please try to act your age and avoid further embarrassment.

 • xbajt nisma'
  Posted at 13:01h, 01 September

  Dot, hu ovvju ghal kullhadd, HLIEF GHALIK, li taghmel x’taghmel, m’ghadikx welcome fil PN.

  Inutli tikteb aktar panigierki fuq l imghoddi.

  Aqbad u itlaq min man-naha tal-gvern u mur ippjana il futur tieghek bhala kandidat indipendenti.

  Jekk ma taghmilx hekk , ha titlef il kredibilita li fadallek ma dawk li lilek jarawk ta ispirazzjoni ghalijhom u li huma lesti li jivvutawlek bhala indipendenti.

  Li qed taghme;l bhalissa hu li qed tpaxxi lil labour waqt li you burnt your boats irreversibly mal PN.

  ISMA MINNI .INSA DAN IL BLOG U GHAMEL DAK LI GHANDEK TAGHMEL…KIF GHAMEL HADDIEHOR….MINGHAJR AKTAR PAROLI.

 • john
  Posted at 11:13h, 01 September

  jien nazzjonalist, imma ma nistax ma nghidx li ma ghandux ragun Franco….Ahna suppost niftahru li id demokrazija tant hi ghal qalbna, imbaghad meta irridu naplika ghal wiehed min taghna nitfawa il bahar… tajjeb ukoll!

  • ta kafkaf
   Posted at 13:00h, 01 September

   in-nazzjonalisti jahsbu li ghandhom xi monopolju fuq id-demokjrazija, il-gustizzja u is-sewwa. Jien fl 1981 – 87 kont insegwi lil Eddie kull fejn kien imur. Missieri kien jghidli ma tantx nafdhom. Kemm kellu ragun!! X’bejta ta klikka mafjusa dik! U il-lum fhimt li fil kaz famuz tal maggjorana tal ’81 Mintoff kellu ragun. Il-hallelin waqghu fi-nassa taghom stess, ghax il-kostituzzjoni huma kienu kitbuha, mhux Mintoff. Difficli insib kliem niddeskrivi lil dawn in-nies tipo Austin u Rich u Loo u ohrajn li xebgha jitmellah bin-nies.

   • Salgister
    Posted at 17:09h, 01 September

    Ta’ kafkaf, tant Mintoff kellu ragun li ma haduhx quddiem il-qorti kostituzzjonali.

 • Mark
  Posted at 10:06h, 01 September

  “peress illi decizjonijiet dwar dixxiplina huma rimessi lil Kunsill Amministrattiv”

  1.Għalfejn l-ittra tiegħek ma indirizzajthiex lill-Amministrattiv biex ikun hu li jeħħi deċiżjoni li ħa l-Eżekuttiv kontra l-istatut?
  2. Għalfejn ma tiħux lill-President tal-Eżekuttiv quddiem l-Amministrattiv talli kiser l-istatut?
  3. Għalfejn ma ssejjaħx il-Parlament b’urġenza la tennejt li m’għandekx fiduċja fil-Prim Ministru?

  Il-poplu Malti qed jistaqsi u int ma tweġibx!!!
  Moħħok f’DCG u f’Gatt…u fatti xejn.

  • Franco Debono
   Posted at 12:20h, 01 September

   @ mark :

   1. l-ittra tieghi hija indirizzata lejn l-organu li ha d-decizjoni. f’kull kaz lanqas l-amministrattiv ma jirrispetta l-principji ta gustizzja naturali ghax m ghandu l ebda grad ta indiopendenza mil-partit
   2. nirriserva li niehu l-proceduri opportuni fl-istadju opportun, decizjonijiet ta partit politiku jistghi ikunu sindikati anke f qorti
   3. diga ghamilt il-posizzjoni tieghi cara. l PM ghandu l-obbligu jiehu nota

   nifhem illi l-kumment tieghek huwa nieqs mill-prudenza peress illi kiienu DCG u t-tifel ta austin gatt li bdew l-attak fuqi u jien iddefendejt ruhi. mhux viceversa

   • Mark
    Posted at 13:00h, 01 September

    Le kont prudenti għax mistoqsijiet għamiltlek.
    Int m’għandekx għalfejn tiddefendi ruħek mill-attakki. In-nar ikompli jieħu bl-ossiġnu. Hekk għamel RCC anke meta affaċċjat b’affidavit.

    Iffoka l-menti tiegħek fuq l-uffiċċju privat tiegħek, fuq il-każ li għandek mal-partit u fuq dak li tixtiequ joħroġ fil-Parlament. Nittama li tinsab tajjeb u li b’saħħtek. Inselli għalik.

    Il-Partit li tant ngħożż mgħandux għalfejn jagħtini l-myvoice. Vuċi għandi, ingħatatli fl-1964, fl-1979, fl-1987, u fl-2004… Il-Partit widen irid jagħti (we.listen.pn) speċjalment lin-Nazzjonalisti… imma issa tard wisq. Biex il-PN jirbaħ elezzjoni, il-poltika trid tibda minn fost il-partitarji tiegħu stess. Jekk jikkritika lil Muscat, il-PN ma jasal imkien għax jaf sew li n-Nazzjonalisti mdejqin. Imdejqin mhux għax ma ħadux pjaċiri u favuri imma għax ma ħadux dak li ħaqqhom u kellhom ċerta stennija mill-partit tagħhom fil-gvern u ħarġu ddiżappuntati. In-Nazzjonalisti vera, bħali, mhumiex kuntenti li gvern fl-2011 f’Malta jippreżenta servizz tat-trasport bix-xenxilli iżda li jinzerta tal-qamel li ma bħalu. U għalxejn jiġi Bondi jfaħħru għax in-Nazzjonalisti intelliġenti aktar minnu.

    In-Nazzjonalisti vera ma ddawwarhomx kif ġieb u laħaq. U Gonzi jaf li fl-aħħar elezzjoni nies bħali tawh ċans, did-darba qed jaħsbu darbtejn. Bla dubju mhumiex lesti li jivvutaw lil Ġowżef għax mhux alternattiva – huwa biss gruppi ta’ ħafna fazzjonijiet – suret in-nies li tista’ tmexxi l-gvern, imma ġaladarba għandhom togħma qarsa mill-partit tagħhom fil-gvern huma lesti li jsarrfu l-vot tagħhom fi protesta.

    L-argumenti tiegħek Franco jagħmlu ħafna sens… anke morali.

    Ħsieb ieħor. Meta dal-pajjiż se jiddeċiedi li agħti ċans nifs ġdid biex imexxi? Meta se kun tassew disponibbli li xi ħadd li verament kapaċi jagħmel il-ġid, ikollu ċans joħroġ għall-elezzjoni mingħajr qtigħ il-qalb u jkollu ċans ġenwin li jitla’. Meta se jitgħallem il-poplu?
    Għalfejn bilfors irid ikun hemm it-tifel ta’ Guido, it-tifel ta’ Eddie, in-neputijiet tal-Isqof Gonzi, it-tifel ta’ Ugo…. in-Nazzjonalisti meta se jitgħallmu? Għalfejn in-Nazzonalisti bħala MEPs bilfors iridu jagħżlu tnejn li kienu taparsi indipendenti u infurmanti tal-poplu lejliet ir-referendum imbagħad wara kixfu l-maskla li huma Nazzjonalisti bħali u bilfors irrid nivvutalhom? Għalfejn? Għalfejn il-kunsilliera jingħataw iċ-ċans li joħorġu għall-elezzjoni meta jkun għadhom fis-siġġu tal-kunsill? Ma taħsibx għażiż Partit li dawn ikollhom wisq setgħa u ċans għal power of incumbency? Agħtu ċans lil nies ġenwini jsibu posthom fil-Kabinet ħalli verament tiddandan id-Demokrazija. U jekk qed insemmi d-Demokrazija… jien bħala Nazzjonalist, li tant ngħożż lill-partit għax dejjem qistu paladin tad-demokrazija…. għalfejn fl-2012 qed jgħarraq dawn il-kredenzjali? Jekk jogħġbok Borg Olivier warrab…. wara li bgħatt l-email lil Jason Micallef missek irreżenjajt. Il-partitarji ġenwini mhumiex kuntenti bik. F’wiċċek iva, minn wara dahrek le. Agħti ċans lil ħaddieħor… lil nofs żgħażugħ. Int imbuttajt lill-partit biex ikun kontra d-divorzju u la mgħaddhiex ir-referendum missek irreżenjajt. Meta se tidħol il-mentalità tar-riżenji? Ma kellix bżonn il-myvoice.pn biex insemma’ leħni.

    Insellimlek Franco.

    • Salgister
     Posted at 17:14h, 01 September

     “Bla dubju mhumiex lesti li jivvutaw lil Ġowżef għax mhux alternattiva – huwa biss gruppi ta’ ħafna fazzjonijiet”

     Possibli ghadek temmen l-ispin tal-partit tieghek, partit li xeba’ jigdbilkom f’wicckom u ccappcpulu.

     Ara sewwa nahsbu ahna tal-Labour li n-Nazzjonalisti, anke jekk jghoddsulhom rashom fil-ha..a xorta tghidulu grazzi. Ara ahna tal-Labour le! Qabel ma rranga l-Partit dejjem telfa tajnieh. Vera weggajna ahna stess, imma hekk kien hemm bzonn!

   • P.Zammit
    Posted at 13:19h, 01 September

    @Mark, sfortunatament iffissat fuq DCG u Austin.

    • Franco Debono
     Posted at 13:43h, 01 September

     @ p zammit :

     austin hawn pajjiz iffissat fuqu wara l BWSC u l Arriva specjalment.
     DCG iffissat fuqi u Ralph Lauren shirst u jekk nidhol ghand cordina, u jekk kellimtx lir ragel taghha.

     min hu iffissat fuyq min? min beda l attakki personali fuqi snin ilu?

   • bebbuxa
    Posted at 13:35h, 01 September

    Franco, int kull min jikkritikak tehodha kontrih. Issa TOO LATE. Hraqt kull cans li kellek. Parti mit-tort intih lil PM ghax messu baghtek tixxejjer mill-ewwel. Postok mhux fil-PN la mintiex kapaci toqod ghal kritika jew ‘mockery’. Postok mal-Labour. Dawk hekk. Il-fallimenti taghhom jipprogettawhom fuq min jikkritikhom. Mur gibek tkun politiku f’xi pajjiz bhall-Ingilterra/Italja u jaghmlu xi programm fuq it-tv jizzuffjettaw bik! Qazzist lil kullhadd tilghabha tal-vittma.

    • Franco Debono
     Posted at 13:39h, 01 September

     @ bebbuxa :

     meta ssemmi pajjizi ohra irrealizza li kieku ingilterra jew Italja tonio fenech, carm mifsud bonnici, austin gatt, dolores cristin au joe cassar ilhom snin twal li irrizenjaw.

     pajjizi ohra jiffukaw l-attenzjoni fuq l ministri. f pajjizi ohra backbenchers li jridu jgibu riformi importanti jigu inkoraggiti mhux attakkati

     tinsiex li l Pn qed jiehu l-ideat tieghi kwazi kollha u jipprova jimplimentahom u minn fuq gew jikkundannawni ghax m obdejtx l whip!

     • bebbuxa
      Posted at 13:50h, 01 September

      int dan qed taghmlu ghax taf li hemm maggoranza ta’ siggu wiehed. X’imhatra kieku ghamlek ministru lanqas kont tohlom li tehodha kontra shabek fil-parlament? back benchers fl-Ingilterra lanqas jersqu lejn dak li qed taghmel int. uri naqra sens ta’ irgulija jekk taf xi tkun u halli lil partit jersaq ghall-elezzjoni f’waqtha.

     • Franco Debono
      Posted at 14:21h, 01 September

      @ bebbuxa :

      tidher maghluqa sew go qoxotok u timxi vera b pas ta bebbuxu |:

      fl INGILTERRA S -SENA L-OHRA TMENIN DEPUTAT TAL-GVERN IVVOTAW KONTRA L-GVERN F’VOT DWAR L-EWROPA.

      mintix se ssib dawn fuq l Vroom-Boom Blog, u lanqas dwar delia u l arriva

     • Nita
      Posted at 13:56h, 01 September

      Ghandek zball , dr Debono. Aqra ftit l-autobiographies ta’ Peter Mandelson, Tony Blair u Alistait Campbell, biex tkun taf x’tensjonijiet interni kien hemm fil-Gvern ta’ Blair u li qatt ma saru publici. U jekk nitkellmu fuq l-Ingliterra, tahseb li kull backbencher li jkollu idea jirnexxilu jmexxiha l-quddiem hu stess u jiehu l-prosit taghha? Niddubita hafna.

     • Franco Debono
      Posted at 14:23h, 01 September

      @ nita :

      fli Ingilterra s-sena l-ohra tmenin (eighty, 80) deputat tal-gvern ivvotaw kontra l-gvern f’issue dwar l-ewropa waqt li f’malta austin gatt kien qed jizzuffjeta b’kulhadd dwar l arriva

      dwar dan minitx se taqra fil-blog tal kukkanja

     • finish line
      Posted at 14:22h, 01 September

      Perfett qattilha lil “bebbuxa”. Kieku qeghdin f’xi pajjiz iehor iccivilizzat bhal ma qalet bebbuxa kieku iktar minn nofs il-kabinett ta Gonzi irrizenja jew tkecca s’issa. Apparti Gatt, CMB, Cassar u Pullicino, xi nghidu ghal ministru tal-finanzi. Illum jghid mod u ftit wara jghid bil-maqlub. Fil-budget jghid li d-defecit se jonqos u 6 xhur wara jisplodi l-fuq. Fil-budget jroxx il-miljuni lid-dipartimenti u xahrejn wara jerga jehdilhom il-miljuni ghax qal li dawk zejda. Il-finanzi dizastruzi li fih jinsab il-pajjiz juru l-kapacita’ tal-ministru Fenech. U haga ohra..le int ma qazzistx lil kullhaqd ghax tilghaba tal-vittma. Inti se tkun il-haruf li se jippuntaw subghajhom lejk il-klikka ghall falliment li gabu huma.

     • Nita
      Posted at 14:30h, 01 September

      Dr. Debono, F’kull Parlament ikun hemm MPs li jivvotaw kontra l-gvern taghhom stess. Din hi d-demokrazija. IZDA, meta l-mozzjoni tghaddi kontrihom, dawn jaccettawha, u mhux jippruvaw iwaqqghu lill-partit taghhom. Lanqas jibdew jikkritikaw lill-Ministri u xogholhom.

     • Franco Debono
      Posted at 14:33h, 01 September

      @ nita :

      il ministri ma jkollomx ghalfejn jikkritikawhom il backbenchers ghax ghandom bizzejjed zejt f qicchom biex jirrizenjaw qabel l-opposizzjoni jew backbenchers jipprezentaw mozzjonijiet.

      tista tghidli fejn hi l gentlomerija ta CMB li kien jaf li qed jisbalja, kien jaf li se jghaddi vot kontrih fil parlament u baqa granfat mas-siggu biex iwahhal f’kulhadd barra fih innifsu.

      CMB kien student hazin, kien jitkaxkar biex jghaddi, avukat medjokri u politiku aghar. minix se nhallas jien ghall inkompetenza tieghu

     • Nita
      Posted at 14:51h, 01 September

      Ergajt qed tiddiskuti persuni, mhux policies, Dr Debono. Din hija l-vera character assassination.

      Dwar rizenji qabel ma tigi prezentata mozzjoni, jigifieri inti qed tissuggerixxi li l-Ministru messu rrizenja sempliciment ghax xi hadd ser jipprezenta mozzjoni? Jekk nibqghu nitkellmu fuq l-Ingilterra, ma tistax tghid li kull darba li xi backbencher ma jaqbilx mal-gvern tieghu ha jipprezenta mozzjoni kontra!

     • Franco Debono
      Posted at 14:54h, 01 September

      @ nita :

      l-arriva hija persuna? bwsc hija persuna? l-qorti hija persuna? l-fondi tal-edukazzjoni hija persuna? l-ambulanzi huma persuna? il-process tal-ghazla tal-konsulenti medici hija persuna? il-kummiedja tax-xoghlijiet fid-dar ta tonio fenech hija persuna?

      ministri l ingilterra jirrizenjaw anke fuq hmerijiet! lanqas hadd johlom li joqghod jipprezenta pozzjoni kontrihom ghax ghandom bizzejjed zejt f wicchom biex jaqbdu u jisparixxu

     • Nita
      Posted at 14:58h, 01 September

      If this is not character assassination, then I don’t know what is: “CMB kien student hazin, kien jitkaxkar biex jghaddi, avukat medjokri u politiku aghar. minix se nhallas jien ghall inkompetenza tieghu”.

     • Franco Debono
      Posted at 15:10h, 01 September

      @ it is legitimate defence from someone who claimed that presenting a motion asking him to shoulder responsibility is immoral.

      there is nothing immoral.

      it is called SELF DEFENCE. i have been condemned by party executive. i have a right to defend myself. those are facts

     • Nita
      Posted at 15:21h, 01 September

      Dr. Debono, you cannot have your cake and eat it. Either you decide that character assassination is wrong, or you decide to do it yourself. But if you do it yourself do not be surprised and angry when it is then done to you.

      Self-defence does not imply that you attack a someone’s schoolresults to demonstrate his incompetence or inability. I am sure you realise that one has nothing to do with the other.

     • Franco Debono
      Posted at 15:55h, 01 September

      @ nita

      go and check who started personal attacks

      it has got a lot to do since people tried to ridiclule my (outstanding) school results.

     • Nita
      Posted at 16:00h, 01 September

      Dr. Debono, I repeat: school results have NOTHING to do with competence, professonalism, gentlemanly behaviour, respect and loyalty. This applies even more to the field of politics. Were younto apply for a job today, say in a lawfirm, would you put your school results in your CV?

     • Franco Debono
      Posted at 16:02h, 01 September

      @ nita :

      yes if someone claims i was behaving like a child i would present those results to show him that even as a child i took things very seriously and was one of the best students.

      if he doesnt claim i was acting like a little child then i wouldnt show him my secondary school results

    • Nita
     Posted at 16:12h, 01 September

     Your schools results are neither here nor there. Not even if you had graduated from Cambridge University with a First Class Degree. It may show your aptitude to study hard and your diligence, but not your aptitude to be a responsible Minister or member of the Cabinet. For that one needs other abilities: for teamwork, for example.

     • Franco Debono
      Posted at 16:14h, 01 September

      @ for a good minister you require the qualities you attributed to me ! : aptitude to study (work) hard and diligence

      teamwork is needed by those ministers who fail who need their colleagues to come to the rescue instead of resigning!!!

      nita i like your comments .. .go on. . .

     • Nita
      Posted at 16:32h, 01 September

      You may not like what I’m about to

      1. Surely you are not trying to say that diligence and the ability to study hard at the age of 12 make you fit to be a Minister?
      2. If you think you can survive in a political party – or any organisation – without teamwork, you are so mistaken. This revelation now explains many actions and reactions which happened in the last months.
      3. Your school results are not enough to demonstrate an ability to be loyal to your organisation, to act responsibly when entrusted with a project, to consult others as necessary, to delegate as necessary, to accept negative reactions, including from your superior/leader, to remain professional in all situations, to bow your head and accept that others may be more suited for a job, to approach a job maturely.

     • Franco Debono
      Posted at 16:40h, 01 September

      @ nita :

      1. they are not sufficient but could be a good indicator yes amongst other factors obviously. your school results say something about you don’t they?

      2. teamwork is important in an organisation meaning all must play for team, in PN there are those who expect team plays always for them, they make mistakes and expect everyone to cover up their mistakes

      3. apply all these criteria to gonzipn ministers and see how many of them fail

     • Nita
      Posted at 16:56h, 01 September

      So with your last reply, perhaps you will now tell us whether you believe a Labour government should be elected, a question I have put tonyoubat leadt four times already. As you were a committed Nationalist MP, you may also wish to elaborate on what you think has been done well by this Government.

      As a person who has a good many followers now, you are expected to not just sling mud but guide the electorate.

    • Salgister
     Posted at 17:16h, 01 September

     Bebbuxa,

     ” Postok mal-Labour. Dawk hekk. Il-fallimenti taghhom jipprogettawhom fuq min jikkritikhom. ”

     Ara vera sirtu temmnu l-gideb taghkom stess. Qabel kontu twahhlu f’Alfred Sant issa qeghdin twahhlu f’Joseph Muscat. Mela nsejtu li intom hemm fil-Gvern u li ilkom dawn l-ahhar 25 sena, tnehhi 22 xahar. Il-frejjeg intom ghamiltuhom u hadt izjed. Inutli twahhlu fil-PL!

    • Salgister
     Posted at 17:20h, 01 September

     Bebbuxa,

     ” Postok mal-Labour. Dawk hekk. Il-fallimenti taghhom jipprogettawhom fuq min jikkritikhom. ”

     Ara vera sirtu temmnu l-gideb taghkom stess. Qabel kontu twahhlu f’Alfred Sant issa qeghdin twahhlu f’Joseph Muscat. Mela nsejtu li intom hemm fil-Gvern u li ilkom dawn l-ahhar 25 sena, tnehhi 22 xahar. Il-frejjeg intom ghamiltuhom u hadt izjed. Inutli twahhlu fil-PL!

     • bebbuxa
      Posted at 21:09h, 01 September

      salgister, mhux hekk dejjem ghamiltu. mintoff ma kienx kapaci igib ix-xoghol u kontu twahlu fin-nazzjonalisti. dejjem bzajtu mil-kritika. ghax il-verita twegga. hudu min dawn il-granet stess. pretendejtu li inhallukom taghmlu revizzjoni ta’ l-istorja li grat u ghexniha!. tghid mhux hekk. min jinsa jerga jghaddi mill-istess affarijiet.

    • Tuffy
     Posted at 17:29h, 01 September

     @Bebbuxa, mohhok maghluq tassew, ara l-artiklu li nkiteb fuq deputat konservativ li qal fuq il Prim Ministru tieghu stess, jumejn ilu –
     http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2194957/Tim-Yeo-Man-mouse-Sorry-David-Cameron-I-fear-jury-out.html

     • bebbuxa
      Posted at 21:12h, 01 September

      mela ghalfejn lil mintoff meta hada kontra Sant kien hemm hebb ghalih? u ajjartuh traditur. x’aghmel hazin allura?

 • Thorny
  Posted at 09:46h, 01 September

  Int “AHNA JEW MA AHNHIEX membru tal-Parit Nazzjonalista?

  Jekk inti ma ghadhekkx, allavolja tfajt ir-rizenja tieghek, mela il-P.N. jew GonziPN u l’Oligarkija tieghu MA GHANDHOMX AKTAR IL-MAGGORANZA PARLAMENTARI!

  Issa xi jmiss????? JIRTGHODDU qedin l’idejn sodi , ALLAVOLJA marbutin minn xi id mohbija!

 • nene
  Posted at 07:16h, 01 September

  GO DAN IL-PAJJIZ KATTOLKU PUR MIN JITKELLEM GHAS-SEWWA U GHAD-DRITTIJIET TAL-BATUT ILAQQATTA U JISFA VITTMA MIL-KLIKKA TA ELITISTI LI QEDIN IPAPPUWA TAJJEB. IL-KLASSI MEDJA U BAXXA QATT U QATT MA TINZEL TAJJEB MAS-SINJURUNI U L-INTERESSI TAGHOM. ARA LIL FRANCO DEBONO X’GHAMLULU GHAX GEJ MIL-KLASSI TAL-HADDIEMA? IL-KAPITALISTI U L-ELITISTI MA JIEHDUX PJACIR META PERSUNI LI GEJJIN MIL-KLASSI TAL-HADDIEMA JINGHATAW POSTIJIET TA TMEXXIJA. U MA TARAX!

 • John Micallef
  Posted at 22:51h, 31 August

  L-izjed li ttini gewwa kieku kont flokok Dr. Debono mhux il fatt li rrovinawlek il karriera politika tieghek imma li fil process serqu l idejat tieghek, ghamluhom taghhom u flok qalulek grazzi tawk bis sieq. Nista nimmagina l frustrazzjoni li ghaddejt minnha. Demoralization at its worst from GonziPn. Kemm jiflah jaqla go fih bniedem. Kuragg. Min huwa intelligenti jaghraf x issarraf.

  U naqbel mieghek illi flok twaqqa l gvern tkompli tittorturah sal ahhar. Gonzi u l klikkka tieghu hekk jixirqilhom

 • finish line
  Posted at 21:46h, 31 August

  Hawn xi erba bloggers qeghdin sew taf. Jghidu li s-sahhara (nahseb li donnu sparixxit ghal ftit)ghandha dritt tghid u tikkummenta left, right and centre. Imma inti le, ma tistax tiftah halqek ghax shabek stess tal-PN iduru ghalik. Taghmel sew Dott jekk tiggieled ghad-drittijiet tieghek, jghid x’jghid haddiehor. Jekk imbaghad izebilhuk u jinjorawk ghamel fattik u li jaqbillek. Ir-responsabilta’ ta li jigri wara jerfahha minn jiehu d-decizjonijiet.

 • Nazzjonalist tas-South
  Posted at 17:30h, 31 August

  Se joqghod taparsi jghid li’ mhux jien, mhux jien Franco’ qed inkeskess lis-sahhara kontrik? Mhux kulhadd jaf li s-sahhara hi imqabda u ghandha jghinuha grupp ta 25 ruh biex jissindikaw u jipjunaw fuqek fuq il-facebook tieghek, fuq it-tweeter tieghek u fuq haddiehor?
  Aktar ma jghidulek li s-sahhara m’ghandhiex taqsam ma GonziPN aktar ikunu qed isahhu dak li ilek tghid; li is-sahhara hu ghodda f’idejn l-oligarikija u x-xibka ta hazen li tridt tkompli tibla hi biss?
  Kemm hasbuna cwiec lilna Nazzjonalisti tas-South: nerga nirrepeti: No Franco: no VOTE!

 • Angus Black
  Posted at 17:25h, 31 August

  Jaqbel li Dott. Portelli w shaba ta l-Ezekuttiv jiehdu xi haga maghhom biex jitrejqu xi ftit ghax milli jidher mill-ittra tieghu, Franco se jahli xi tlett sieghat jipprova jikkonvincihom li, bhal dejjem ghandu ragun.
  Diskors fil-vojt li l-Ezekuttiuv ghandu jaqta qasir u jghid xi jghid hadd fil-Partit Nazzjonalista m’hu se jafda f’Dr Debono, la llum u lanqas ghada. La Gonzi w lanqas is-successur tieghu meta jasal il-mument. La dan il-Ezekuttiv u lanqas Ezekuttiv tal-futur u wisq anqas in-Nazzjonalisti veri tal-lum u ta ghada.
  The die is cast, Franco. Give it up and stop making a fool of yourself.

  • cikku l-poplu
   Posted at 00:11h, 01 September

   Angus Black,

   how rhetoric, my how sweet and endearing you are. Alas with alea iacta est, you do sound somewhat like a Caesar, such hidden talents this Black Aynus.

   Dearest, rather than, “Give it up and stop making a fool of yourself” I’d say its payback time with a death by a thousand cuts and I sure hope you and your beloved venomous nest are deeply enjoying it. It is exactly what you deserve.

   Well done Dr Debono. The apt saying in Italian says it all, “crepi il lupo”

  • mandango70
   Posted at 09:17h, 01 September

   Mela ghax harget “bil-leave” Daphne gejt hawn Angus Black? A proposito, minn dak li tikteb int fuq il-blog taghha donnok tafu lil xulxin personalment.

   Ghidilna ftit fejn qeghda tistahba dal-granet?

   Peress li nahseb li minix sa tghidilna, ha nipprova naqta jien:

   Mela kull meta Franco Debono puts the PN to the test, bi sfidi cari u logici, l-opinjonisti u l-apologisti tal-PN, DCG fuq quddiem nett, imorru jistahbaw biex jippjanaw l-istrategija u l-passi successivi.

   Ghax ma jammettux illi is-sitwazzjoni hjia patetika ghax giet trattata mod li jixhed in-natura “amateurish” tat-tmexxija tal-partit, inkuz il-konsulenza ta’ minn ih-hijack-ja l-partit?

   • P.Zammit
    Posted at 13:21h, 01 September

    Smajt bil kelma holiday mandango ?

    • Mario allison
     Posted at 14:39h, 01 September

     Ikolla tiehdu il leave DCG ghax inkella titilfu u l imghallem tahha il Partit Nazzjonalista ma jhallasix

   • bebbuxa
    Posted at 13:39h, 01 September

    Qed tbati min withdrawal symptons jaqaw? Ittik rasek minghajr il-blog ta’ DCG mid-dehra lol

 • Andrea
  Posted at 16:36h, 31 August

  Franco,

  I think this is the tone you should have used from the start. And if you kept using this tone you would have achieved what you wished. Now that you did a lot of damage to our party, you can’t expect a better treatment. Remember that the party does not belong to Lawrence Gonzi, Austin Gatt and neither to you. So any damage you or any one of you on the government benches do to the party is damage done to it’s supporters, to whom the party really belongs.

  Each time you go out there throwing mud at party elements you are throwing mud to all of us. So the next time you go to parliament and vote against laws that are good for the country just for your personal vendetta please remember that you are hurting a large number of supporters and party loyalists. Bringing down the government to satisy your needs is not going to help your political career.

  Franco, you might not be a candidate in the next general election and so you would not be a member of the opposition. But you can show everyone that you are different that those you call the clique. If you love the party start working for the party so in ten years time we will be back in government and you will be a part of it.

  The labour supporters will keep writing on your blog instigating you to keep damaging the party. They try to make you believe that they are disgruntled nationalists. But me, being a person who works for the party just because I believe the PN is a safer bet for Malta and not because I have anything to gain from the PN, meet people and all are hurt by your actions. Even those who swear that they would note vote PN this time round this that the way you handled the situation is wrong.

  Other MPs who put down their government were called traitors. Maybe time forgave them. But the pain of seeing the same people who loved you, believed in you, voted for you and most of all chose you instead of the ones they voted before calling you a traitor will be unbarable.

  Always remember that when you hurt the party you are hurting all of us. We do not mind to go to the opposition benches but let us go there when our time comes. If you truly have the party at heart please respect all the others who also have the party at heart.

  A

  • Bellamy
   Posted at 23:20h, 31 August

   @ Andrea

   Well said Andrea!! I am starting to convince myself that after all Daphne was right when she call him a spoiled child. I am afraid that up to now there was only one Daphne but soon there will be thousands like her!

   • Mario allison
    Posted at 14:42h, 01 September

    Bellamy , one witch is enough thank you . Lets wait and see what will the next goverment (PL) bring in 5 months time. Shall we?????

    • Bellamy
     Posted at 15:24h, 01 September

     @Mario allison

     You call Daphne a witch. I prefer calling her a professional journalist who is never afraid to speak the truth. And my friend as you are surely aware truth many times hurts. That is the reason why opponents, you are one of them, of the NP hates her so much.
     No need for waiting another five months to see what a Labour Socialist government will bring. The fact that:
     1. they are promising heaven to everyone,
     2. they still have not come out with one decent proposal for Malta’s future,
     3. all those who formed part of the Socialist regime of the 80’s are still front liners in the supposed new movement,
     is enough for me and many others who are not chicken heads to realise that the Socialist Labour party is not a good alternative for our beloved country.

     • Franco Debono
      Posted at 15:56h, 01 September

      @ bellamy :

      when will she speak the truth about :

      austin gatt
      tonio fench
      dolores cristina
      joe cassar
      carm mifsud bonnici

      and others .. .

      do these ever feature at all in her blogs!??

     • Mario allison
      Posted at 16:04h, 01 September

      Bellamy, first of all i am an opponent of the oligarchy and not the PN.. You say truth hurts ??? Lies hurt much more !!!! And DCG is full of them . She has attacked private people , she has broken whole families , TRUTH IS
      ONE THING , BILE AND HATE IS ANOTHER .

     • P.Zammit
      Posted at 17:11h, 01 September

      @ Franco ..it seems you have something bad to say about half of the PN Parliamentary group !!

     • Franco Debono
      Posted at 20:10h, 01 September

      @ p zammit :

      what are your facts to the contrary : are BWSC and Arriva good jobs?

     • Bellamy
      Posted at 19:23h, 01 September

      @ Franco Debono
      The difference between you and the persons mentioned is that the latter never went against the party discipline. They never washed dirty linen at the outside and pleased their opponents. I understand that you may be hurt but by doing what you are doing is not going to help your cause. That is why I pity you.

      @ Mario allison
      Excuse me for judging you wrong. Being not an opponent of the PN shows that you are not a chicken head but unfortunately your are acting as one!!!. Your wish to see a new PN is the desire of all genuine Nationalists. But to see your dream come true does not mean doing your utmost to inflict harm to the party which is at heart. Reforms can be achieved by striving from the inside. That is what genuine supporters do!
      So long brother.

  • Nita
   Posted at 12:06h, 01 September

   Well said.

   • P.Zammit
    Posted at 13:22h, 01 September

    @Andrea …extremely well said .. I couldn’t have said it better.

  • bebbuxa
   Posted at 13:42h, 01 September

   Thank you Andrea, with your words you have expressed my thoughts so well.

  • Andrea
   Posted at 17:19h, 01 September

   Franco why you keep mentioning other members of our part who are also in parliament. After all it’s you who divided the party and caused irreparable damage to it. You keep acting like a kid over and over again. I remember when I was young and my mum picked on me I used to tell her that even my siblings were wrong and she should pick on them too. When I grew up I learnt how to take responsibility for my actions. And if others didn’t I never went informing people they didn’t just because I matured as I grew up. I guess that’s why you did not reply to my message cos deep down you know you’re wrong but you think that if you calm down people will see you as a coward. But if you change route and apologise people will see you as a gentleman.

   • Franco Debono
    Posted at 20:15h, 01 September

    @ andrea :

    in succint : when you were young you resisted DISCRIMINATION, when you grew up you succumbed to it. not much headway that you made I must say!!!!!!!

    that is called discrimination and the other side of it is EQUAL TREATMENT and they are aspects of the dignity of man

 • bulldog
  Posted at 16:29h, 31 August

  @Dr.Franco Debono ghadni kif smajt li inti tista ssejjah lil li Speaker tal kamra biex jinfetah il-Parlament. Dan naqbel mieghek ghax min mindu Il-Prim Ministru cahad kategorikament li, int gejt offrut xi Ministeru jew Segretarju Parlamentari biex ma tivvotax s’fiducja fil Ministru tal Gustizzaja Dr. Carm Mifsud Bonnici. Inti qieghed, fejn anki tiddikkjara li ghandek il-provi b’dokumenti li jixhdu li kien hemm manuvri min taht, dan kien ghad ta ksur tal Ligi, anzi fejn suppost il-Kummissarju tal Puluzijja kellu jintervjeni biex jibda nkjesta. Il-Prim Ministru suppost mil-ewwel kellu jghajjat dak il hin lil li Speaker tal kamra hu stess ghax din l-akkuza hijja serjissima. Mid dehra int qieghed tahsiba jekk tmurx ghand li Speaker biex jinfetah il Parlament. Jekk il Prim Ministru jew int ma tiehdux din l-atitudini li jinfetah il Parlament b’urgenza li suppost li l-Prim Ministru kellu jkun l-ewwel wiehed li ha din l-azzjoni, forsi ghax qieghed bi btala sejjer jigi l-lejla li jekk ma jmurx ghand li Speaker kif jigi u ma jghamel xejn min dan tkun tidher li qieghed jipprova jahbi jew ihalli ghaddej kollox bhas soltu qiesu ma gara xejn, itir mar rih. Il Prim Ministru hu l-obbligu tieghu li jmur ghand li Speaker tal kamra ha jiddibattiti mieghek l-akkuza sejra li ghamilt fuqu. Int la jigi l-Prim Ministru min btala jmissek l-anqas suppost tahsiba , anzi l-obligu tieghek li taghmel hekk , illlum qabel ghada. Dan hu kaz serju li jekk sejjer ihalli kollox ghaddej allura dan il pajjiz waqa fi stat li mkien, fl-ebda pajjiz Demokratiku ta L-Unjoni Ewropeja ma jsiru dawn il kummiedji, ghax jekk il Prim Ministru ma jghajjatx biex jinfetah il Parlament b’urgenza ghandu xi faham miblul. Inti min naha tieghek issa taf x’ghandek taghmel, mhemmx ghalfejn jghidlek xi bahbuh bhali.

 • salvino sciberras
  Posted at 15:46h, 31 August

  ..U din l-iffisazzjoni fuq Daphne turi kemm int insecure. X’tippretendi? Gurnalista li qed tirriskja hajjitha ghal partit taghna tigi iccensurata mill-lap tal-partit??? Nahseb li Joseph Muscat ha jiccensura lil wenzu mintoff ghal dak li jinkiteb fil-kulhadd kontra l-pn! Wake up dr debono. Min jghin fil-battalja tal-@artit nipproteguh u sewwa naghmlu. Minnek naqas. Ormai e ‘ tardi.

  • Franco Debono
   Posted at 20:38h, 31 August

   salvino ghalik :

   the end justifies the means—-imqar patt max-xitan hux hekk!?

   • salvino sciberras
    Posted at 09:56h, 01 September

    Dak int qed tghidu. Jekk Daphne tikteb kontra l-PL (ghax hekk thossY, tal- lejber ghandhom travu f ghajnejhom- insejt il-pastazati taghhom?

    • Franco Debono
     Posted at 12:23h, 01 September

     @ salvino sciberras :

     jien iddedikajt hajti ghal PN u allura jdejjquni t-travi tal-Pn. jekk il MLP sbalja, u nemmen li ghamlu hafna sbalji, ma jfissirx li Pn ghandu jaghjmel bhalom jew aghar

     • Joe Vella
      Posted at 12:51h, 01 September

      xinuma dawn lizbalji talMLP dr franco u ejdilna kif se nevitawom meta jitla jopseh muscat

  • Mario allison
   Posted at 14:46h, 01 September

   Gurnalista li qed tirriskja hajjita ghal partit ??? Daphne????? Int iblah jew????? Dik tinbieh to the highest bidder , ghal flus anke lil familja tbieh. Ara veru hawn nies lebsin il kappestru ta!!!!!!

   • Franco Debono
    Posted at 14:50h, 01 September

    @ mario allison :

    is it true her father put spokes in the wheels for PN?

    is it true she did not vote PN in the not so distant past so how did she suddenly become so fervent?

    • Mario allison
     Posted at 14:58h, 01 September

     Money makes the world go round , dr franco, i know her father personally the FIAM AND CLIPSALL AGENT , he had so much work in mintoff’s time in every housing estate being built . Money was pouring in then, and DCG was enjoying every penny of it. Maybe she hates mintoff because the. Buqxiex stopped coming in. Now she has to work for it , HIGH SOCIETY GIRL …. Hahaha

    • salvino sciberras
     Posted at 15:12h, 01 September

     Ghira ghall- pinna ta’ l-aqwa gurnalista f’pajjizna. Ma hawnx intelligenti bhalha u lou bondi. Ghira taghkom li gab Mintoff.

     • Mario allison
      Posted at 15:44h, 01 September

      Salvino my last post to you, because you are not worth replying to. DCG is a blogger not a journalist. Please do not hurt the feelings of real journalists. Lou a journalist???? Lou buys journalism, he employs people to do the work , he just reads out, remember one of his criminal emplyees who is now a guest in his majesty’ s gonzi prison????

     • Franco Debono
      Posted at 15:54h, 01 September

      @ mario allison :
      one of lou bondi’s aides was found gulity and imprisoned for fabricating a false report against john dalli

      yet lou bondi was still left on PBS doing his utmost to destroy people like me with his propaganda.

      this is catholic gonzipn for you

     • Joe Vella
      Posted at 19:09h, 01 September

      dr franco ax mort fuq lprogram talou bondi alura? tejdlix li kont medded ax ma tanx nemina

     • Franco Debono
      Posted at 19:38h, 01 September

      @ joe vella :

      ghax kont naf li se nirbhalu bil-kbir kif fil-fatt ghamilt u hawn malta kollha xhud ta dan

 • salvino sciberras
  Posted at 15:42h, 31 August

  Hu pacenzja hallina nahdmu bil-kwiet. Il-principji ta’ gustizzja naturali zommhom ghall- qorti mhux ghal-laqghat f’partit maghmul minn membri ta’ club li allura jridu jkunu lejali f’kull hin.

  • Franco Debono
   Posted at 21:40h, 31 August

   @ salvino sciberra :

   il-principji tal-gustizzja naturali jghoddu anke ghal clubs tal futbol . salvinu jaqaw drajt tpappiha tajjeb int u l-familja u komdu b partit politiku li jippretendi li huwa l fuq mil-ligi!!
   dak li jaghmel l ezekuttiv huwa suggett ghal skrutinjnu f qorti

   • Joe Vella
    Posted at 12:52h, 01 September

    daqt narawk tfitex ilPN filqorti mela

  • Mario allison
   Posted at 14:47h, 01 September

   Dan ghal salvinoooo

 • ninnu
  Posted at 15:40h, 31 August

  nIt
  Malta tighx jew f’xi pjaneta ohra? Mela l’protesti li ghamlu l-GWU, MNMU, MUT, UHM, FORUM,GRAFFITI, Kaccaturi/ Nassaba/Konservatisti, u hafna taparsi gruppi imbuttati mil-PL fl’ahhar erba snin saru STRASBOURG?

 • Mark
  Posted at 15:38h, 31 August

  Taf titkellem tajjeb ħafna, tikteb anqas. Apparti.

  Jidhirli li f’dan l-istadju kont int li ħallejt lill-poplu wieqaf jistenna għal 4snin u nofs. Il-mozzjonijiet u d-diskorsi li semmejt kollha jiddataw l-aħħar ftit xhur meta kollox kienu ilu fuq l-ixkaffa għomor. Jekk tassew emmint f’li qed tgħid illum, kien messek tniffist fl-2008 u fl-2009 mhux tippreżenta kollox meta tfaqqas il-mozzjoni ta’ sfiduċja.

  Jekk tassew emmint li Gatt ma kellux ikollu post mal-Ministri, kellek ċans bil-vot tiegħek iġġagħlu jirreżenja, mill-ġdid…dik id-darba tennejt x’temmen imma meta ġejt għas-si u n-no żammejt pass lura. Imbagħad fl-istess nifs għedt li hu biss għandu s-setgħa fil-partit u minflok ipprojbixxa ismek mil-lista tal-kandidati u tefa’ tnejn minn tiegħu, x’aktarx fuq id-distrett tiegħek. Ħallejtu jinkik.

  Meta tiġi biex titkellem, imma, trid toqgħod attent.
  Din li tippreżenta ċ-ċertifikati tiegħek, kienet x’kienet iċ-ċirkostanza, ma tagħmilx sens, ma tagħmilx ġid, anzi bil-wisq tbiegħed in-nies minn miegħek. L-2000 vot tiegħek ma jagħtukx xi drittijiet speċjali, lanqas naturali jew morali, aktar Bonniċi li ġab biss 500 u tela’ bil-byelection u lanqas ma jagħtuk xi preferenza għal xi Ministeru jew dritt iktar li jkollok vuċi. Dan tafu iżjed minni, jiġifieri qas biss imissek issemmih. Evita l-pika u l-paraguni tal-marki u l-voti. Minflok uża l-vot tiegħek biex tasal u mhux it-tpeċliq.

  L-aħħar ħaġa. Issa li b’idek stess, irrovinajt il-karriera politika tiegħek, għallinqas ipprova li sa ma tintemm il-leġiżlatura tkun ħriġt ta’ raġel bħalma ħareġ Orlando.

  Nibgħat inselli għalik,

 • Mark Agius
  Posted at 14:55h, 31 August

  Pajjizi ohra jinsabu wiehed minn kull tlieta bla xoghol, qatawlhom pensjonijiet u pagi b’20% u anke 30%, ziedu l-income tax, ziedu d-dawl, ziedu l-petrol u l-fuels, id-dawl u l-ilma, nehhewlhom il-beneficcji, ziedu fees ghas-sahha….
  Ghalhekk jinzlu fit-toroq
  Il-poplu Malti jiffanga fl-aqwa ristoranti, isiefer darba jew tnejn fis-sena (staqsi l-Hamilton siehbek), tmur the Point qas tista ticcaqlaq….ghalhekk ma jinzlux jipprotestaw.

  • salvino sciberras
   Posted at 21:44h, 31 August

   Ezatt – u kif jitilghu huma jinbdew ikissru l hemm u l hawn

  • EX PN
   Posted at 22:03h, 31 August

   Mark ghax ma niparagunawx ruhna mal Germanja u il pajjizi ta qabilna.Ma nafx lil hadd jixtieq ikun ahjar min minhu ghar minnu

  • Floating Voter
   Posted at 05:29h, 01 September

   Darba wahda kien hemm missier li lit-tfal tieghu kien johroghom kull weekend fl-aqwa restaurants biex ‘jiffangaw’, x’tralhom karozza kull wiehed, ‘pocket money’ kemm tridt u kien johodhom ukoll ‘to the point’: safra darbtejn fis-sena ma naqstix mhux ma Norman imma s-South Africa!
   It-tfal tieghu kollha hasbu li’ m’hawnx bhal missierhom u li l-imhabba tieghu lejhom kienet ‘second to none’. M’hawnx bhalna fl-Ewropa, kienu jghidu, sakemm, imsieken, dan missierhom li kien ihobbhom miet: bkewh ghamlulu funeral u hareg ir-rendikont tat-testament: missierhom issellef il-flus kollha li kien nefaq fuqhom u imlihom tilja dejn li ma setghux johorgu minnu: la huma la uliedhom u anqas ulied uliedhom ma setghu johorgu minnu u gew iddikjarati ‘bankrupt’ izzufjettati minn kulhadd!
   Tghidtx kemmm sehtuh li missierhom ghal ‘ghaqal’ u imhabba li wera maghhom! Imma wara kien ‘too late’!
   Hekk qed jaghmlilna GonziPN Mark Agius imliena tilja dejn nobis li se ifaqqar lil Maltin wara l-elezzjoni li jmiss……..: il-floating voter ma jarax sal-ponta ta imniehru u s-slogans ihallihom ghall-imzazen!

  • Mario allison
   Posted at 14:49h, 01 September

   U dawn kollha pajjizi ewropej???????

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 14:48h, 31 August

  Franco, ghamilt hazin hafna li urejt xi jdejqek.Qed nirreferi ghal Character assassination.

 • mike scerri
  Posted at 13:45h, 31 August

  Siehbi spicca dak iz zmien li n nies tinzel fit toroq jaghmlu l-istrajkijiet u l-protesti ghax jekk isir dan mill ewwel jitinnbrawk u jghidu dawn in nies ghadom ma inbidlux ghallura hemm mezzi ohra jigifieri meta tasal l elezzjoni wiehed ghandu jivvota dak il partit li ghandu ruh socjali

 • Tal-Wine Bar tal-Birgu
  Posted at 13:43h, 31 August

  Apart from what ‘Tal-Cottonera’ said, I add that the PN executive committee instead of approving a particular candidate for the next election, should have condemned that candidate who whilst being married had an affair ma’ dik tal-wine bar u tax-xuxa and attending public meetings, public anti divorce meetings in the presence of the prime minister and even having dinner with the prime minister and his wife. This individual and one of his mistresses were having dinner on the same table with prime minister Gonzi and his wife during the anti divorce campaign.

  The executive committe should have condemned the acute drug addict who pushes his child to get public contracts possibly in conjunction with Labour leaning individuals in order to avoid criticism from their side.

  Why did the party do all that fuss about Nicky DImech? Within the party there are much worse.

  • salvino sciberras
   Posted at 10:03h, 01 September

   Bla bla bla

 • Dar Malta fi Brussel
  Posted at 13:41h, 31 August

  VOTE GONZI GET DAPHNE
  VOTE GONZI GET DAPHNE
  VOTE GONZI GET DAPHNE
  VOTE GONZI GET DAPHNE
  VOTE GONZI GET DAPHNE
  VOTE GONZI GET DAPHNE

  • salvino sciberras
   Posted at 10:00h, 01 September

   Vote gonzi get continuity (minghajr nies skifuzi)

  • P.Zammit
   Posted at 13:25h, 01 September

   @Dar Malta fi Brussel … mela jhalluk tohrog mill kamra matul il-gimgha ?

 • Data Protection
  Posted at 13:39h, 31 August

  Dear Dr. Andrew Borg Cardona known as ‘Il-Bocca’ and best friends with RCC and DCG, why haven’t you yet denied that you were found guilty by the data protection commissioner of a breech upon request from a certain person from Zurrieq?

  Did the commission for the administration of justice take any steps against you? What is the difference between data protection and professional secrecy?

 • xbajt nisma'
  Posted at 13:23h, 31 August

  x qed izommok milli tirrizenja mil PN, dot and call it a day ?
  This is starting to sound lik the Hundred Years’ War.

  • bulldog
   Posted at 20:00h, 01 September

   Meta id-Dottore li int xbajt tisma tridu jirrazenja. Tkun qieghed jew qeghda trid li jitla xi paljazz bil bye election ta Gonzi halli jkomplu jixxalaw sa l-ahhar, hekk sew?
   Ghalfejn tahseb li ma jridx jirrazenja mil parlament ghax jaf li sejjer jidhol pupu ta Gonzi substitute, jibqa jsir il-hnizrijiet u korruzzjoni kif inhi jsir bhalissa , forsi jaqbillek hekk inti, ma nafx, ha nsaqsiek, forsi jaqbillek? Xbajt nisma ghidilna naqra?

 • is-serduq
  Posted at 13:09h, 31 August

  Franco, if it is clear that you are no longer wanted in the PN why are you insisting on still being a candidate ? It is clear that your ideas are no longer in line with the party so it is obvious that you cannot use the name of the party to contest the elections. If you still hope of a political career you should either give it a shot with Labour or else present yourself as an independant candidate. Given the large amount of “fans” and “followers” that you claim to have, you are sure to be the first independant candidate to get elected. Fuq dik, m’ghandix dubju.

  • Franco Debono
   Posted at 21:16h, 31 August

   @ is-serduq :

   kindly note that my ideas are being used by the party and the party stole them and gave them to others

   • L-Ghawdxi
    Posted at 23:14h, 31 August

    Imma billi toqgħod tirrispondi billi taħrab dak li jistaqsuk!! Aqbad u iddeċiedi! Ilek tant tilgħabha tal-bully, għidilna x’inhuwa jżommok milli titlaq mill-grupp parlamentari Nazzjonalist u turi li minkejja kollox ftit ta’ irġulija għandek ukoll. Tibqax tagħmel bhat-tfal iż-żghar li jew nilgħab jew inkeskes. Uri ftit rispett lejn min fdak bil-vot tiegħu u imxi fuq it-triq ta’ JPO. Għalanqas dak wera li għandu sens ta’ irġulija!!!!!

   • salvino sciberras
    Posted at 10:02h, 01 September

    Franco int suppost serv tal-partit u mhux bil-kontra

    • Franco Debono
     Posted at 12:22h, 01 September

     @salvino sciberras :

     jien ma jien serv ta hadd. zmien il-kolonjalizmu spicca u mar. jien MEMBRU tal-partit u bhala membru ghadi dritt inkun stmat daqs membri ohra.

     la jien SERV u lanqas SKJAV biex xi erba bhalek forsi jhaxxnu bwiethom huma u uliedhom. Nghid forsi

     • P.Zammit
      Posted at 13:27h, 01 September

      @Franco …int qed TABBUZA mill voti li tawk n-nazzjonalisti. Zgur li ma tawk il vot biex taghmel l-hsara li qed taghmel lil-Partit.

     • Franco Debono
      Posted at 13:41h, 01 September

      @ p zammit ;

      l hasara lil partit u lil pajjiz ghamilha austin gatt bl marriva u l bwsc. x tippretendi li hadd ma jitniffes jew jitlob responsabilta. id deputati ghandom obbligu jitolbu responsabilta mil ministri

      int fejn taf min ivvotali? ibqa cert li lili ivvotawli hafna floaters u anke laburistyi moderati fl-ahhar elezzjoni, kif ukoll maggor parti PN

     • Nita
      Posted at 13:48h, 01 September

      Dr. Debono, as an MP elected to sit in a Nationalist Government, the Nationalists who elected you expected FULL loyalty to the party and government. Again, internal difficulties, especially those more about persons than policies, should remain 100% internat to the party until the mandate ends. When one decides to become a politician, even more an MP for the governing party, all ideas of personal reward and deservedness should not feature. Otherwise one will have become a politician for a gainful purpose, not in order to serve this country’s people. Also, any talk of ‘this type of loyalty does not happen in other countries’ is uneducated and incorrect – it is the norm.

     • Franco Debono
      Posted at 14:26h, 01 September

      @ nita :

      you are detached from reality.

      tell us about mismanagement by carm mifsud bonnici, austin gatt, tonio fenech, joe cassar and dolores cristina.

      and yes if you dont give me credit and merit for my ideas but instead steal them form me, give them to someone else and unjustly condemn me I WILL RESIST YOU

    • Nita
     Posted at 14:45h, 01 September

     Dr. Debono, as a Nationalist I would expect your opinion on the following questions. In your opinion:
     1. Has the “bad” done by the Nationalist Party in the last four and a half years outweighed the good?
     2. Has any progress been achieved by the current Government during these four and a half years?
     2. Assuming the Nationalist Party does not reform in the next six months, as you suggested, are you going to be urging the electorate to vote Labour?

     • Franco Debono
      Posted at 14:52h, 01 September

      @
      rarely in history has nothing good been done bt a government.

      in some sectors some good has been done. in others we have regressed especially areas related to the strenghtening of democracy

   • xbajt nisma'
    Posted at 12:14h, 01 September

    They welcome your ideas but NOT you….and nothing that you will come up with will make them change their mind. No amount of high jinks from you will alter that!
    now, WHY DONT YOU GROW UP AND ACCEPT IT AND GET ON WITH YOUR POLITICAL LIFE AS AN INDEPENDENT CANDIDAT’E?

    • bulldog
     Posted at 13:34h, 01 September

     Repetitively we keep hearing Grow up thing. Gbajd nisma din il-kelma, min ghand nazzjonalisti li jghajjru lil Dr. Debono to grow up. Xi tridu tghidu biha ? Xi tridu jghamel Dr.Debono jhalli l-klikkek u L-Oligarkijja jkomplu jghafgu , jiffungaw, jimmanipulaw , jgerfxu u min fuq Grow up, mela qeghdin tghidulu li ghandu atitudini ta tifel zghir . Mela ok Dr. Debono hallihom ta jbatlu kif ghamlu diga l-kaxxa ta Malta, Arriva brodu, BWSC bin nukrufun, ara hallihom ghax inkella ghadek tifel zghir, ara me tiftahx halqek , eq , eq , grow up. Obdi lil Gonzi dak li wieghed Lil ta l-AirMalta, Dockyard, 35% taxxa ghal 25%, Smart City 5,600 jobs li suppost saru sa 2012. Grow up Dr. Debono skont @gbajd nisma grow up, ahjar la gbajd tisma ma ktibt xejn redikolu bhal ma ghamilt. Ma Xebax jisma, hej, it-tghaffieg u l-buzulotti ta siehbu Wistin li qazzezz lil kulhadd bil bullijiet madwaru qiesu xi gran che, kull kelma li tohrog min halqu tqallak , mela twahhal f’Dr. Debono. Il hnizrijiet li saru, u , ghadom isiru ma x’bajdx tismahhom?

     • Diandra Gauci
      Posted at 14:04h, 01 September

      Iva, mela,ara x tghamel u ghoqod kwiet, hekk iridu…….biex ikomplu jiffungaw u jfallu Malta!
      Iridu jbellghuha li Franco ma jafx x qed jghid biex ma ntellfuhomx!
      Daqt tinqatalhom iz zejza lil tal klikka.
      Bi Franco leader tal PN biss tista isir il bidla li tant hemm bzonn li ssir.

 • Strasbourg Call Home
  Posted at 12:09h, 31 August

  Dottor Franco

  Il-popli barranin huma rispettati mill-gvernijiet taghhom ghax jinzlu fit-toroq, jaghmlu l-istrajkijiet u l-protesti.

  Imma Malta ahna gwejfin, u l-klassi dominanti – l-oligarkija – taghmel li trid b’poplu najxu, mans, u mbezza’ bil-babaw …

  • Grilled Angus Beef
   Posted at 13:35h, 31 August

   lil Strasbourg.. LE, Dak li irridu dawn il griden. irridu jiprovokaw biex unbghat iwahhlu f’hadiehor;

   http://www.youtube.com/watch?v=nxrpHK6hy7Q&feature=related

  • James Grech
   Posted at 14:03h, 31 August

   Mela insejt kemm qalaw kritika l unions meta inaqdu u ghamlu protesta fil belt. L oligarikija mill ewwel ziedet il pressjoni u certu individwi probabli li gew avvicinati biex ma jkomplux bl azzjoni. L ewwel wiehed fosthom is sur gejtu vella li min dak inhar mar pass lura. Tant li kien wiehed min dawk li oppona biex fl MSCD ma jithallewx jidhlu l unions membri fil Forum. Ghar issa jiddandan qisu xi pagun bla rix fuq il programmi televizivi jiddefendi lil gvern filwaqt li hobzu mahbuz f konsulenza mal istess gvern. X ma joqghodx mal mejda Gejtu, mela dak cucc?
   Ic cwiec huma ahna li hallejna lil min idawwarna mas swaba kollha tal pala t’idu u li bzajna nohorgu fit toroq meta dan il gvern beda jhodt dak kollu li sar min gvernijiet ta qablu, sew laburisti w anke nazzjonalisti.
   Prosit Franco. Kompli iggieled u urina li hemm bzonn inqumu wahda fuq taghna u niehdu dak li bi dritt huwa taghna.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 18:29h, 31 August

   Stras, you are so right, but what would you expect after 2000 years of colonialism. That is why the Maltese have had subjugation drummed into their physc. And the more devious politicians have replaced the colonialists and have had the run of the land. The naive Maltese goes out on a limb to wave his master’s flag and is thrown bits and bites to keep him quiet whilst the politicians lord it over us. Tell me, apart from a very few politicians, just who will stand up for the common man?