Haiku Herman

Haiku Herman

In my parliamentary speech outlining my private members’ motion 24 major areas of positive reforms in justice and home affairs,  i quoted a haiku, i had written some time before  :

 

-justice-

 tension in the strings

 balancing the scales

 

I think that short three verse poem could summarise my three and a half hour speech that followed!

It was also nice to know that Herman van Rompuy, President of the European Council, who was on official visit in Malta some weeks ago,  writes haiku and he has recently published his first haiku collection.

In fact he has been nicknamed Haiku Herman !

Probably the most famous haiku writer in Maltese politics was Anton Buttigieg who published his collection of haiku and tanka in 1968 entitled ‘Il-Muza bil-Kimono’.

Last year I had the opportunity to contribute a small number of haiku in an anthology compiled by Terence Portelli entitled ‘Bil-hajku nsellimlek – Mill-Gappun ghal malta u lura’ with the proceeds being donated to the Japan earthquake victims. The same anthology included haiku by some twenty poets including Lino Spiteri, Anton Buttigieg and Oliver Friggieri, Gorg peresso and Joe Friggieri.

il-bdiewa siefru

u tara biss fl-eghlieqi

irgiel tat-tiben  –  Anton Buttigieg

 

tghidlix f’widnejja:

nifsek hafif fuq wicci

ifeh’mni kollox – Lino Spiteri

 

l-imhabba tinzel

mill-omm ghat-tfal bil-heffa.

biex titla, tbati  – Oliver Friggieri

 

 

 

 

15 Comments
 • Ix-Xitan
  Posted at 15:31h, 06 August

  Jiena smajt li missier Herman Schiavone kien bicca wahda ma’ Mintoff. Il-PN tah bizzejjed opportunitajiet lil Herman. Ilu johrog u qatt ma tela mill-1987. Jaqaw qed jipprova jikser xi record ta’ l-iktar wiehed li hareg u baqa l-art?

  Dan hareg fl-1987, fl-1992 ma hrigx, fl-1996 rega` hareg, fl-1998 ghal darba ohra rega` hareg u fit-2003 harget il-mara tieghu. Mela dan hekk joqghod jilghab, johrog u ma johrogx u daqqa tohrog il-mara. X’affarijiet dawn.

 • Mario allison
  Posted at 16:47h, 03 August

  Gizwarda ,dak jistudja jew isajjar kien? U hawn min jejd li kien agent sigriet ma MI6. Nahseb b hekk kien ikun jaf min jikeb l ittri. Tejd x diploma ghandu mill ingilterra? Taf li mhux il maltin biss iqasqsu ? Anke l inglzi … Jaqq xi dwejjaq ta nies.

 • gizwarda grima
  Posted at 15:31h, 03 August

  Herman dak li mar jistudja barra!!!!!!!!!! umbad gie jghid ic cucati fuq tvm fl elezjoni tal europa??

 • gizwarda grima
  Posted at 15:23h, 03 August

  Herman dak li kien dilettant tal football ta m`xlokk?

 • tat times
  Posted at 20:26h, 02 August

  U dan kif it times hsibhom biex jimbuttaw lil Herman Sciavone biex ikun kandidat,mela jaqaw diga qed jistidinhom ghal xalata t-ikliet b’xejn, li jghamel fir restaurants tieghu?

  Vera l gabban fuq l-art tal gvern?

  Missu ma jkunx leali Herrman lejn il PN!

  Wara l elazzjoni ta 1998 tal labour ghamluha cara li jekk jergghu jitilghu,dik il gabbana li kerrhett ix xatt ta M’Xlokk ikolla ttir min hemm.

 • Ikliet bxejn M'Xlokk
  Posted at 19:24h, 02 August

  U din x’hini tal hames distrett?

  Mela L Perit Toni Bezzina li gej min familja Laburista u li qatt ma deher imkien mal partit,issa qed jghidu li baghat haddiema tal gvern tal public works jahdmu fil kazin tan Nazzjonalisti taz zurrieq.

  Bil banda beda!

  U lil-Herman Schiavone ma kienux halluh johrog ghax kien baghat lil haddiema tal gvern jahdmu fid dar tieghu jew ma nafx fejn?
  Ghalhekk ma kienux halluh johrog?

  Mela la ma kienux hallew lil Schiavone issa kif ha jhallu l Bezzina?

  Lil Delia ntih in number 1

 • Tal-Gabbana
  Posted at 19:12h, 02 August

  Dal Blogg hsibtu fuq dak ix xlukkajr tant leali li hu jew il familja tieghu akwistaw gabbana tiswa l mijjiet ta eluf fuq art tal gvern u li trendi pagatella sabiha kuljum.

  Missu ma jkunx leali lejn il PN!

  Mbaghad tisimghu jitkellem tahseb li ta gidu ghal partit! Jew! Xi San Domenico Savio!

  U fuq kollox,dil lealta kolla! Dan missieru ma kienx bicca wahda ma Mintof, jorqod u jqum mieghu?

  Jien lil-Delia ntih in no 1.

  • cikku l-poplu
   Posted at 06:23h, 03 August

   ARRIVA Delia?

 • Vero
  Posted at 19:08h, 02 August

  Issa meta jitla il pl kollox jispicca. u ejja come on mhux kulhadd jigbed lejh!!

 • levi's jeans
  Posted at 13:07h, 02 August

  Franco, int minn Hal-Ghaxaq sijab. Trid tkun tikteb fuq it times skont kif jigbdulek l-ispaga biex jahtruk konsulent industrijali u toqghod tmur ghawdex ghall-weekend tistrieh jew invece irid ikollok il-mara tivvomta l-velenu skont l-istruzzjonijiet ta’ richy jew gordon, biex tivvettja l-kuntratt ta’ xi dar fil- qalba tal- belgju u taqla l-belli liri. Dawn trid tiehu pacenzja ghal ftit gimghat ohra avolja mill-ftit li nafek dawn kienu l-kagun li qabzulek ic cinga u bir ragun. Kif jinbidel il-gvern int tibqa ghaddej king u dawn joghsfru

  • noella
   Posted at 14:33h, 02 August

   Jew inkella tkun segretarja tal bords kollha ta taht austin. X’ma tmurx taghti opinjoni ghall- ahbarijiet tan- net u twerwer lin nies ta’ l-irhula li jaqalawa u jikluha

 • Mellieha
  Posted at 12:52h, 02 August

  Sur vella, int tal- Mellieha li toqghod fin-nizla li taghti ghall- bahar?

  • Rich Sissy
   Posted at 12:39h, 03 August

   Naħseb Joe Vella wieħed hemm il-Mellieħa!

 • cikku l-poplu
  Posted at 11:18h, 02 August

  “Joe Vella” ‘s (unintelligbly conveyed thoughts) were shortly after the post exactly reproduced albeit better versed in a “big pony haiku” on another blog.

  And “Joe Vella” who writes in such screamingly poor English is onto haiku. HOW – even if he googled Haiku; grasping the concept with such a language barrier is mind boggling at best.

  Now doesn’t HAIKU sound so much more chic than Vella for a maiden last name?

 • Joe Vella
  Posted at 07:44h, 02 August

  It’s bettr you write haiku mela three and a half hour spechees. if the haiku is speech summary why you wast parliamnt time speaking three and half hours.